Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu"

Transkript

1 Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu Anbefalinger til roller og kompetencer Opvarmning Hvorfor debat om handle-og strategiplan Ideer til implementering Time out Kaffepause-møde for moderatorer. Bolden gives op til panelet v. Dorrit Christensen

2 DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe er en tværfaglig gruppe stiftet mellem de faglige selskaber, sammenslutninger og netværk, der virker i det palliative felt i 2009

3 Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden: Beskriv monofaglige kompetencer for relevante faggrupper inden for palliation

4 ER KOMPETENCER NOGET MED HONNING?

5 Kompetence handler om faggruppernes personlige anvendelseaf viden og færdigheder suppleret med holdninger i en arbejdssituation eller i en studiemæssig sammenhæng

6

7 Praksis for 2-3 år siden mere adskilte systemer end sammenhængende enheder Faglighed Profession Forskning Produktion af ny viden Praksis Erfaring og (tavs) viden Grund-, videre og efteruddannelse Kompetencetræning mose bentzen

8 24/7 Det er en særlig udfordring at identificere kendetegn på palliative behov til livstruedeog kronisk syge med en eller flere samtidige sygdomme, funktionsnedsættelser og tab, fordi viden om palliativ sygepleje hovedsagelig er knyttet til sygepleje til mennesker med kræft Patienten/borgeren skal selv være med til at definere behovene og bestemme sygeplejeinterventionerne

9 Fokus på udækkede palliative behov og brugerinvolvering Enheden for Brugerundersøgelser. Landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser En spørgeskemaundersøgelse blandt kræftpatienter Grønvold M, Pedersen C, Jensen CR, Faber MT, Johnsen AT. Kræftpatientens verden en undersøgelse af, hvad danske kræftpatienter har brug for. København: Kræftens Bekæmpelse; 2006, [www.cancer.dk/rapporter]. Grønvold M, StrömgrenAS. Symptomatologi blandt kræftpatienter, der modtager palliativ indsats måling, forekomst og forløb. Ugeskrift for Læger 2007; 169: Johnsen AT. Palliative needs in Danish patients with advanced cancer. Ph.d.- afhandling. København JohnsenAT, Petersen MA, Pedersen L, GroenvoldM. Symptoms and problems in a nationally representative sample of advanced cancer patients. Palliative Medicine 2009(a); 23: JohnsenAT, TholstrupD, Petersen MA, Pedersen L, GroenvoldM. Health-related quality of life in a nationally representative sample of haematological patients. European Journal of Haematology 2009(b); 83: Neergard MA. Palliative home care for cancer patients in Denmark. Ph.d.- afhandling. Århus Referencer fra kapitel 5

10 Udfordringen er behandling af mennesker med livstruende sygdom Kræft KOL Demens Ref: Lynn J. JAMA 2001

11 Hvordan er fordelingen i den basale indsats 86 % er social-og sundhedsassistenter og -hjælpere 11 % er sygeplejersker 3% er terapeuter Antallet af basissygeplejersker var faldet: 8054 i i 2010; Antallet af SOSU er steget over 10 år fra 2001 i den kommunale sektor. I 2010 angives, at 24 % af de danske kommuner slet ikke har sygeplejersker ansat på plejecentrene Fremtidens hjemmesygepleje. Udfordringsrapport. Dansk Sygeplejeråd 2011 Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet 2011.

12 Blooms taksonomi Fra det simple Til det sammensatte Viden Det kognitive område A B I C Viden nævne genkende gengive beskrive have kendskab B I B II Forståelse fortolke forklare demonstrere overveje illustrere gengive B I B II Anvendelse vælge overføre organisere generalisere B II C Analyse opsøge udlede redegøre sammenligne C Syntese kombinere formulere relatere fremstille planlægge dokumentere C Vurdering bedømme diskutere kritisere underbygge overskue Fra lavt bevidsthedsniveau Til højt bevidsthedsniveau Kilde: Pædagogik, Peder Orth og Rita Thøgersen, København Forlag Gads Forlag, 2002

13 DMCG-PAL spørgsmål Hvilke anbefalinger til kompetencer kan indgå i grunduddannelse og i efter-og videreuddannelser for at styrke kompetenceniveauet på basalt og specialiseret niveau for professionelle i den palliative indsats? Hvor autonomt kan opgaven udføres?

14 Fælles systematik og struktur for kompetencebeskrivelserne

15 3 kompetenceniveauer Niveau A : En grundlæggende kompetence, der formidles i grunduddannelsen Niveau B: Basal kompetence er den nødvendige forudsætning for at varetage optimal palliation, når indsatsen indgår som en del af det kliniske arbejde. Formidles i postgraduat uddannelse Niveau C: Specialiseret kompetence er den nødvendige forudsætning for at varetage optimal palliation, når indsatsen udelukkende er palliation. Formidles i postgraduat uddannelse. Nasjonalthandlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen. Pub 08/12

16

17 ROLLE GENERELLE KOMPETENCER Basalt niveau 1 Kliniskpalliativ sygeplejerske Kommunikator Samarbejder Lederog koordinator Sundheds Fremmer Formidler og udvikler Professionel Forebygger og lindrer basale symptomer samt identificerer komplekse symptomer som opleves af patienten og/eller de pårørende Går i dialog og samarbejder med patient, pårørende, kollegaer samt relevante samarbejdspartnere. Optager og dokumenterer helhedsorienteret dialog fra patient og pårørende Indgår i et aktivt samarbejde internt på arbejdspladsen og i relation til eksterne samarbejdspartnere. Deltager i sundhedsfaglig supervision både mono- og tværfagligt Anvender og prioriterer ressourcerne for at koordinere det palliative patientforløb i samarbejde med aktører i sundhedsvæsnet Støtter patienten og de pårørende til oplevelse af livskvalitet og mestring. Støtter patient og pårørende i sorg og krise Indgår kontinuerligt i personlig/faglig udvikling for at opnå strategisk målrettet kompetence udvikling. Facilitererlæring hos patient, familie og relevante samarbejdspartnere Kender sine forpligtigelserog funktionsområder i fagfeltetog praktiserer faget etisk, æstetisk, personligt og i værdimæssig overensstemmelse med det professionelle ansvar og med respekt for de behov den livstruedesyge og dennes pårørende kan have

18 Kommunikator Viden Færdigheder Holdninger Går i dialog og samarbejder med patient, pårørende, kollegaer og relevante samarbejdspartnere Har forståelse for og kan analysere og anvende forskellige kommunikationsteorierog metoder Kommunikerer med en vis sikkerhed med den livstruede syge og dennes pårørendeog har forståelse for metaforisk sprogbrug partnere metoder metaforisk Er åben og værdsætter dialogen med den syge og de pårørende Udviser engagement og accept for den livstruedesyge og de pårørende

19 Formål at sikre høj og ensartet kvalitet i arbejdet og i uddannelse baseret på foreliggende og ny viden at udvikle fælles kundskabsgrundlag og sprog om de opgaver og aktiviteter der skal udføres i lindrende sygepleje

20 Fremtidens kompetenceudvikling Anbefalinger til kompetencer for social-og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats: Dansk Multidisciplinær Cancergruppe

21 Opvarmning til workshops

22 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats dec Kompetencerne beskrives inden for tre niveauer: basalt, udvidet og specialiseret, og der bør for relevante uddannelser beskrives hvilke kompetencer der kræves på de tre niveauer. Inden 2013 bør der undervises på relevante grunduddannelser i palliative begreber og kompetencer Det er en lokal og ledelsesmæssig opgave at sikre relevante kompetencer hos medarbejdere, hvorfor der bør være planer for kompetenceudviklingen for relevant personale på det palliative område

23 Anbefalingerne bør indgå i dettværsektorielle samarbejde som karakteriserer palliativ behandling, hvilket betyder at samarbejde på tværs er et centralt element i opgave-ogansvarsfordelingen mellem sygeplejersker og sosu-assistenter i grund, vider og efteruddannelse

24 Fordi Kortlægninger foretaget af PAVI som relaterer sig til den aktuelle udvikling for palliativ pleje sandsynliggør et behov for en samlet kompetencestrategi, som rummer tilbud til både den basale og specialiserede sygepleje De eksisterende uddannelsestilbud -ligefra korte praksisnære kurser til specialiserede uddannelse på akademisk niveau-tilgodeser i begrænset omfang det samfundsmæssige velfærdsbehov. Faggrupperne oplever et stigende behov for støtte, så de kan styrke det faglige beredskab og faggruppens professionalitet indenfor området.

25 Der er brug for en strategi-oghandleplan som rummer progression i uddannelsestilbuddene, forslag til organisering, fagligt samarbejde og financiering Som vægter og prioriterer hvad der skal ske i den store uddannelsesmæssige sammenhæng.

26 Målet Målet er sygeplejersker og sosuérskal blive så fortrolige med de 7 roller og kompetencer, så de kan foretage et kvalificeret valg

27 fordi det ikke er tilstrækkeligt At udvikle sine kompetencer, hvis den personlige evne til at reflektere over individuelle behov for palliative ydelser i en bestemt situation i en konkret sammenhæng ikke trænes eller ikke er til stede

28 Resultaterne må afspejles i Mere opmærksomhed på patientens palliative behov Mere og bedre involvering af pårørende Bedre sammenhæng i den basale indsats Støtte til at håndtere patienternes rolle i familien Opfyldelse af patientens ønske om opholdssted

29 Idéer til implementering ud fra bedste praksis

30

31 Fordele og ulemper med sundhedsaftaler Politisk og økonomisk bevågenhed Organisering og struktur i organisationen Ledelse Ansvar Formelt indgåede aftaler Oprettelse af netværk Klare kommunikationsveje Manglende respekt for kommunal egen bestemmelse

32 Nøglepersonsuddannelsen Skal den organiseres som en national, regional eller lokal uddannelse? Hvordan skal nøglepersonsuddannelse, diplommoduluddannelse og organiseringen af den palliative indsats relateres til hinanden? Hvordan skal nøglepersonfunktionen (kompetenceniveau, opgaver og ansvar) defineres fremover i forbindelse med stigende kompleksitet i opgaverne på det udvidede basale niveau? DMCG-PAl-uddannelses semiar 30.nov-1 dec 2011.Marianne Bentzen

33 Netværksdannelser og projektorganisering Netværksdannelse og ogprojektorganiseringer er en samarbejdsform hvor der udveksles viden, information og koordineret handling fælles opgave løsning forudsætter fælles styring og ledelse i tværsektorielt samarbejde og klar fordeling af opgaver og beslutningskompetencer

34 De syv roller og kompetencer kan indgå i Klinisk praksis Funktionsbeskrivelser MUS samtaler Uddannelse og undervisning Gap-analyser Monitorering E-læringsmateriale Kan synliggøres og monitoreres I et nationalt kompetencebibliotek

35 Time out Kaffepause Møde for moderatorer Bolden gives op til paneldebat v. Dorrit Christensen

36 TAK arbejdsgrupper - koordinationsgruppen ledere- DMCG-PAL ssekretariat Anbefalinger til kompetencer for social-og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats: Arbejdsdag 10 juni 2013 DMCG-PAL/mmb

37 Næste skridt Nedsætte en arbejdsgruppe, der har faglige og personlige kompetencer som kan modsvare opgaveløsningen Flere interessenter

38 Første møde og tilmelding 22. eller 23. august -måske begge dage Tilmelding til arbejdsgruppen til Akademisk medarbejder Kristine Halling Hansen Skønsmæssig tidsforbrug: 1-2 månedlige møder over et halvt år fra Vilkår for arbejdet aftales med lokale ledelse Tjenestefrihed med løn/dækning af transportudgifter Cona more

39 Opgaver og kvalitetskrav Fokus på faglighed/kompetence Opgaver: Bearbejde og sammenfatte indkomne ideer og forslag Udpege væsentlige fundamenter og fokuspunkter Omsætte disse i et forslag til handle og strategiplan Kvalitetskrav: Sikre gennemskuelighed i handleplanens -Mål: Hvad skal opnås -Proces: Hvor lang tid -Ressourceanvendelse: Hvilke værktøjer, viden, økonomi, samarbejde, netværk m.v. Sende materialet i høring og bearbejde høringsforslag

40 Et skøn Strategi og handleplan sendes i høring november 2013 Arbejdsbetingelser må afklares i planlægningsgruppen i samarbejde med DSR, DMCG-PAL,FagligtSelskab for Palliationssygeplejersker og andre.

41 Kom godt hjem og på gensyn

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Lisbeth Langkilde Marianne Marie Vinther Karen Margrethe Nielsen Malene Hoxer Juul Anne Nissen 7. maj 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Delrapport 1 Udarbejdet af: Mette Raunkiær, Christel Nøhr Kronborg og Karen Tind Nielsen, november

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HOSPITALSMODELPROJEKT

HOSPITALSMODELPROJEKT HOSPITALSMODELPROJEKT Udvikling af den palliative indsats på danske hospitaler via lokale udviklingsprojekter Evalueringsrapport Karen Marie Dalgaard November 2013 2 HOSPITALSMODELPROJEKT Udvikling af

Læs mere