Bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger i 1. offentlighedsfase"

Transkript

1 Bilag 2 Letbaner i Århusområdet etape 1 Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 20. februar 2. april 2008 slav/22. oktober 2008

2 Indhold Offentlige myndigheder og institutioner Side 1.1 Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland Regionmidtjylland, Projektafdelingen for det nye universitetshospital Odder Kommune, Teknisk afdeling - Plan Norddjurs og Syddjurs Kommuner Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø Skanderborg Kommune, Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Århus Kommune, Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Bygningsafdelingen Århus Kommune, Handicapråd Århus Kommune, Århus Brandvæsen 15 Foreninger og organisationer 2.1 Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd v/ Christian S. Matthiesen Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup v/ Jørgen Bak Enhedslistens Trafikgruppe, Århus v/ Peter Brandsen SF-Århus's Miljøgruppe v/ Nils Randlev Hundebøl Dansk Cyklist Forbund, Århusafdelingen v/ Søren Løkkegaard Kollektiv Trafikforbund, Århus v/ Poul Gunder Nielsen Letbaner.dk v/ Helge Bay Århus Miljøgruppe M97 v/palle Bendsen Grundejerforeningen for Vejlby Krat og Foreningen 228 v/ Ole Bøttzau og Per Lykke Jacobsen Erhverv Århus v/ Bente H. Steffensen 52 Virksomheder og privatpersoner 3.1 Boligkontoret Århus Arkitektfirmaet Cebra A/S INCUBA Science Park A/S Jacob Havkrog Jonny Kirkegaard Annette Skyt Martin Jensen Marianne Pedersen Karsten Møller Mark Jessen Charles Manfred Henrik Nielsen Otto Andersen Keld Nibel Hanne Jensen Kenny Antonsen Jane Mikkelsen Fatih Manjani Lars Theiss Errboe Jens Bøtcher Jens Ole Pedersen Mikael Henriksen Hans Ole Wanner Ole Linaa Jørgensen Anders Aagaard Poulsen Anders Tjørnelunde Jens Kristensen John Christiansen Pia Borg 94

3 4tr tl6 "Jan Ole Zindorff Rasmussen" :15 1 s6 Søren Sloth Lave bcc -_-^ Vejdirektoratets bemærkninger til debat om Letbane i =tn" Arhrrområdet, etape 1 Til Arhus Kommune j.nr Ârhus Kommune harfremsendt debatoplæg om Letbane iârhusområ et - etape 1. Vejdirektoratet ligger til grund for sine bemærkninger, at Lovforslag nr. L64, Forslag om omklassificering af visse veje, som er fremsat af Transportministeren d. 30. januar 2008, vedtages, Debatoplægget indeholder bl.a. en skitse til en ny letbanelinie mellem Ârhus H og Lystrup via Lisbjerg. Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til den foreslåede nye linieføring, idet Vejdirektoratet dog forventer at blive inddraget i det tekniske forarbejde for den kommende VVM-redegørelse for så vidt angår letbanens krydsning af motorvejstraceet og for så vidt angår det fysiske og visuelle samspil mellem to tætliggende store infrastrukturanlæg på strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup. Det forudsættes i øvrigt at projektet er uden økonomiske omkostninger for Vejdirektoratet. Venlig hilsen - Jan Ole Zindorff Rasmussen - Vejdirektoratet Vejcenter Østjylland Thomas Helstedsvej Skanderborg Telefon Direkte L Veid irektoratet.dk Side 3 af 94

4 4lútLl Ârhus Kommune Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 81OO Ârhus C Projektafdelingen for Det Nye Un versitetshospital Incuba Science Park, Skejby Brendstrupgårdvej 102 DK-8200 Ârhus N Tel Debat om Letbane i Århus, etape 1 - Orientef ng Og debat mtdt regionmidtjylland Dato Bettina worrr Tel Betti Ärhus Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af en side 1 letbane iarhus. Et forhøringsmateriale er udsendt i en periode frem til den Regionen, ved Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, ser med stor tilfredshed på at letbanen planlægges i et trace løbende øst for hospitalet. Kommuneplantillæg nr. 107 viser en principiel linjeføring øst for det eksisterende hospitalsbyggeri. Med Regionens valg af vinderprojektet for Det Nye Universitetshospital er linjeføringen for letbanen nu mulig at fastlægge i forhold til de konkrete planer for det fremtidige byggeri, i god sammenhæng med den samlede interne og eksterne logistik i hospitalsbyen. Vedlagte kortbilag viser den ønskede linjeføring for letbanen forbi hospitalet på baggrund af den aktuelle viden om hospitalsprojektet. Angående forslag til letbanens standsningssteder i tilknytning til Universitetshospitalet er f oreslået et standsningssted placeret udf or hospitalets eksisterende hovedindgang. Herfra vil der være adgang til hospitalsbyens arkader, der forbinder hospitalets funktioner. I den videre planlægning af adgangen til Det Nye Universitetshospital vil indgå overvejelser om anvendelsen af shuttlebusser, bl.a. til letbanens standsningssted. På baggrund af ovenstående ser Regionen frem til de fortsatte drøftelser med Arhus Kommune og Midttrafik vedrørende letbanens forløb forbi Det Nye Universitetshospital, med det dobbelte formål at sikre god offentlig trafik til og fra hospitalet samt sikre mulighed for et stort kundeunderlag til byens nye letbane. Side 4 af 94

5 Venlig hilsen. ill^ffi,mwe* Projektdirektør Morten Weise Olesen Side 2 reg ionmidtjylland ml dt Side 5 af 94

6 ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling - Plan Rådhusgade 3, 8300 Odder MODTAGET - 6 MRS '-Uu ekretanatet Telefon Selvvalg Giro Fax Hjemmeside t/ é7 o d ci er. ko mnu ne(do cl d er. d k wivw.oddelnettet.dk Å hus Komrnune Planlægning og Byggeri Kommunep I anafdelin gen Rådhuset 8100 fuhus C ODDER, den Sags Id. Sagsbeh. Dok. Id. 4. marts Anne-Mette Andersen s0 Debat om Letbane i.å.rhusområdet, etape L Den 19. februar 2008 har Ärhus Kommune indkaldt ideer og forslag til det forestående planlægningsarbejde, herunder til indholdet i WM-redegørelsen af projektet incl. miljøvurdering af kommunep I antillæ gget. På den baggrund skal Odder Kommune for god ordens skyld meddel, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet, som vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring. \4ed venlig hilsen Teknisk Direktør I OUW Anne-Mette Andersen Faglig leder Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på Side 6 af 94

7 J ) *ki tt..a Århus Kommune Teknik og Mitjø Plantægning og Byggeri Katkværksvej Århus C Vicekommunaldirektør Dato: Reference: Ketd Overgaard Jensen Direkte telefon: dk Journalnr.: Fælles høringssvar fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vedr. "Letbane i Århusområdet - etape 1." Ärhus Kommune ønsker borgernes, organisationerne og foreningers samt andre myndigheders synspunkter og idéer vedrørende den forestående planlægning og miljøvurdering af projektet. Dette fremgår af brev fremsendt til Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 18. februar I2005 besluttede Ärhus Byråd sanìmen med,a.rhus Amt at arbejde videre med en overordnet plan for et støffe samlet net af letbaner for betjening af Ä.rhusområdet. I forlængelse heraf har Region Midtjylland, Midttrafik, Odder, Skanderborg, Favrskov, Randers, Norddjurs, Syddjurs og,a.rhus Kommuner i2007 aftait at samle kræfterne om virkeliggørelse af visionen om et letbanesystem. Herunder at videreføre udviklingen afletbaneprojektet og at få udarbejdet planforslag og VVM-redegørelse for første etape af letbanen. I letbaneprojektet etape 1 indsættes nye lette togsæt som kan køre både på Odderog Grenaabanerne og på nye skinnestrækninger i gadeforløb. Der er altså tale om, de samme togkører som traditionelle tog mellem byeme og som sporvogne i gaderne i de tætte byområder i Århus. Grundtanken i letbaneprojektets etape 1 er attage afsæt i et stort kundegrundlag og gøre brug af Grenaabanen og Odderbanen. Herved kan letbanens etape 1 etableres for et væsentlig mindre beløb end ved nyanlæg af en letbane. Syddjurs og Norddjurs Kommuner er positive overfor letbaneprojektets etape 1. Samkøring af Grenaabanen og Odderbanen samtidig med at Grenaabanen opgraderes til atkøre 100 km. i timen fra Ryomgaard til Grenaa vil være godt for trafikudviklingen og pendlere i området. Syddjurs og Norddjurs Kommuner foreslår derfor, at udskiftning af de nuværende tog til letbanetog, samkøring af Odderbanen og Grenaabanen og opgradering fra Ryomgaard til Grenaa foretages nu. Norddjurs Kommune. Torvet 3. Side 7 af Grenaa Ttf: CVR nr Tetefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: OO.Fredag:

8 Dette vil medføre en endnu mere positiv start og opbakning til projektet samtidig med at letbanen kommer i gang tidligere end planlagt. Syddjurs og Norddjurs Kommuner foreslår, at der undersøges mulighed for yderligere standsningssteder ved Thorsager, Hessel Gods og Grenaa Havn. Syddjurs og Norddjurs Kommuner har konstateret, at den nuværende timedrift fra Grenaa og,4.rhus og den nuværende halvtimesdrift fra Hornslet og Århus fortsætter, og at godstrafikken fra Grenaa til Århus H. opretholdes. Kommuneme forudsætter ligeledes, at den niveaufri skæring på Grenaavej gennemføres som planlagt. Det er afgørende for Syddjurs og Norddjurs Kommuner, at person- og godstrafik i det nuværende tracé gerulem Risskov og langs havnen opretholdes også efter letbanens etablering. Grenaabanen og godstrahkken ruíìmer store potentialer. Det er vigtigt at muliggøre: - hyppigere afgange end timedrift - gennemgående tog på delstræk nær Ä.rhus - mere plads/tid til passage af godstog Derfor ser Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune gerne, at dobbeltspor/krydsningsspor/krydsningstræk indgår i den videre planlægning på (mest muligt af) strækningen Hornslet - Århus H. Med venlig hilsen Torben Jensen Borgmester Vilfred Friborg Hansen Borgmester Side 8 af 94

9 Side 9 af 94

10 Side 10 af 94

11 ûtm Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kommu neplanafdeli ngen Rådhuset 8100 Århus C Den 18. rurt, zooa Debat om Letbane i Ãrhusområdet, etape I Årtrus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har anmodet om oplysninger i anledning af igangsættelse af ovenanføfte debat om letbane i Ârhusområdet. Det meddeles herved, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ingen bemærkninger har. Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Sagsnummer: M 1 /2008/ Sagsbehandler: Annette Fisker Telefon: Telefon direkte: s30 Telefax: 't08 ljvs Side 11 af 94

12 //1leÆ Til Teknik og Miljø, Planlægning og Byggeri Att: Den 17, Arhus Kommune Kultur og Borgerservice Vedr. debat om letbane i Ârhus, etape 1 Den fremsendte Afdelingen for Teknik og Miljø følgeskrivelse og debatoplæg om Letbane i Århusområdet, hvori der indkaldes idéer og forslag til den forestående udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for letbanens etape 1. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice skal erklære sin fulde tilslutning til debatoplægget i den foreliggende form. Oplægget redegør pâ udmærket vis for de mange positive effekter for den kollektive trafikbetjening i- og af Ârhus Kommune, den kommende letbane vil medføre. Den markante forbedring af den kollektive trafik vil naturligvis også understøtte de opgaver, Kultur og Borgerservice varetager: Tilbud om idræt, kultur, biblioteksservicering og borgerservice i videre forstand. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M4/2008/00448 Sagsbehandler Alice Johnsen Telefon Telefax E-post Med venlig hilsen Flemming Knudsen Søren Hougaard Jensen Side 12 af 94

13 Teknik o9 Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Ârhus C Den Arhus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Debat om Letbane i Ârhusområdet, etape 1 Ved skrivelse af 19. februar d.å. har Planlægning og Byggeri fremsendt debatoplæg om etablering af Letbane i Ârhusområdet, etape 1. I skrivelsen anmodes der om, at eventuelle bemærkninger til projektet og idéer og forslag til, hvad der bør indgå i planlægningsarbejdet, fremsendes til Planlægning og Byggeri. I besvarelse heraf kan det oplyses, at der ikke herfra er bemærkninger til det fremsendte debatoplæg. Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36[/ 8230 Abyhøj Sagsnummer [/3/2008/00328 Journalnummer P1 6 Sagsbehandler Mikael l\4ikkelsen Med venlig hilsen Telefon Direkte telefon Fax Henning Madsen Afdelingschef E-post direkte wvwv. aarhuskommune,dk Side 13 af 94

14 ltrçvv Arhus Kommune Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C Arhus Kommunes Handicapråd Borgmesterens Afdeling Den 13. marts 2008 Høringssvar vedrørende Letbane i Arhusområdet, etape 1 I det udsendte debatoplæg nævnes ikke personer med handicap - og det er måske heller ikke nødvendigt. Handicaprådet går ud fra, at det er et tegn på, at man i afdelingen ser det som en helt naturlig og indarbejdet del af indstillingen, at tilgængeligheden er sikret for personer med handicap. Tilgængeligheden skal da også opprioriteres på alle områder ved en letbane. Informationsg ivning (skilte, sta ndere, afgangstider, stoppestedsannoncering m,m.), den fysiske tilgængelighed, adgang til letbanen (gående og kørestolsbrugere) 'mind the gap', perroner, siddemuligheder i letbanen fx såkaldte priority seats, adgang for førerhunde og handicaphunde osv. Listen skal ikke ses som udtømmende. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2008/00090 Sagsbehandler Lone Appel Nørskoi Telefon Direkte telefon Telefax E-post: Handicaprådet anbefaler, at man til projektet knytter en rådgiver med særlig viden om tilgængelighed i bredeste forstand. På Handicaprådets vegne Tatiana Sørensen Formand Side 14 af 94 Høringssvar vedrørende Letbane i Århusområdet, etape 1

15 /lkrfl r\4odtaget' t z,lrs i;u sextetanatet Arhus Kommune Teknik og miljø Planlægning og byggeri Kalkværksvej Ârhus C Søren Sloth Lave. Den Arhus Brandvæsen Teknik og Miljø Arhus Kommune Skriftlig debatindlæ9, Ârhus Brandvæsen har følgende bemærkninger til projektet "Letbane i Ârhusområdet", etape 1. -bemærkning angående luftledninger set i forhold til en personredning med stige fra etageejendom. -bemærkning angående sikring af personel samt evt. tilskadekomne ved en ulykke der involvere letbanen (afbrydelse af strøm)' Sagsnr.: Joumalnr.: Sagsbeh.: Telefon: Dirckte: Telefax: E-posL Direkte: www. aarh usbrandvaesen,dk Med venlig hilsen Christensen Side 15 af 94

16 Axt 108 Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd Postboks Lystrup Lystrup, den 26.marts 2008,4,rhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C Kommentarer til Letbane i Ärhusområdet -etape 1. I den fremtidige byudvikling indgar Elev som et større nyt byvækstområde i den nordlige del af kommunen. Perspektivarealet ved Elev ligger syd for det nuværende byområde. Infrastrukturenbør udvikles så den understøtter byudviklingen, og under hensyn til den skitserede placering af en ny by ved Elev, bør det overvejes, at tilpasse letbanens linieføring, således at den kommer til at gä gennem det fremtidige byområde, hvor det store potentiale vil være, og ikke -som det fremgår, syd for og langs randen af dette område. Vi skal anmode om at ovennævnte indgår i det videre arbejde med planlægningen af letbanen. Med venlig hilsen Christian S. Matthiesen formand for Infrastrukturudvalget Hans Schiøtt formand for Fællesrådet Side 16 af 94

17 /tk{ 13l Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 2. april2008 Kommentar tilrl,etbane i Århusområdet - etape 1? Fællesrådet har med interesse gennemlæst forslaget, og finder at det er uhyre vigtigt med et ordentligt kollektivt trafiksystem i Århus Kommune. Derfor hilses letbanen velkommen. Vi har dog et par kommentarer til det foreliggende forslag. Den væsentligste er at der foreslås kvartersdrift frem til Tranbjerg og kun halvtimesdrift på resten af strækningen mod Odder. Her vil vi pointere at kvartersdriften bør fortsætte til Malling. Det underbygger vi bl.a. med talfra Atkins-rapporten fra 2002,hvor der blev lavet trafikanalyser som forberedelser til en sammenlægning af Odder- og Grenå-banen. Hvilket jo er en af ingredienserne i den foreliggende'etape 1'. Der vedlægges en oversigt over vores analyse af tallene i den omtalte rapport. Det interessante er de to kolonner med 'belastning'. Altså hvor mange, der sidder i toget. Det ses at der er stort set konstant belastning frem til Mårslet fulgt af et mindre fald frem til Beder og Malling. Odder(let)banen er altså i høj grad et lokalt transportmiddel, der dæl<ker hele,4rhus Kommunes sydlige del, og ikke blot de tætte områder frem mod Tranbjerg. Tallene er ganske vist fra 2002, men mønstret har nok ikke ændret sig så meget. Man kan formode at den store udbygning af Mårslet har øget belastningen i den sydlige del af kommunen. Endelig er den kollektive trafikdækning i Malling meget dårlig om aftenen. Så det er indlysende at der skal være fuld dækning helt frem til Malling. Med planerne om den nye by vest for Malling, kan man lige så godt begynde attage hensyn til en god opbygning af letbanen. Når den nye by kommer, bør det være maksimalt 10 minutter mellem de enkelte afgange. Den nye by er således ikke et argument for at udskyde kvartersdrift til Malling. Det undrer også at man fremhæver at nye strækninger skal elektrificeres, men at den gamle grundstrækning fra Odder til Grenå fortsat skal køre på diesel. Man kan godt starte med diesel, men planen bør helt klart være fuld elektrificering. Det må også lette togene, når de ikke skal slæbe rundt på en dieselmotor. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf Side 17 af 94

18 Basis Station Arhus H Kongsvang Viby J Rosenhøj Øllegårdsvej G.Clausensvej Tranbjerg J Havebyen Gunnestrup Mølleparken Mårslet Vilhelmsborg Beder Egelund Malling Banevolden Assedrup Side 18 af 94 Rude Hawej Parkvej Odder lndtægt: Omregning: Rejsetid: Komfort fra Arhus H km 0,000 2,750 4,600 5,550 6,350 7,050 9,000 9,550 10,350 12,350 13,050 14,550 15,700 16, , ,650 22,200 25,050 25,650 26,500 Køretid (min) A 0,0 3,0 5,0 6,5 7,5 9,0 11,5 15,0 16,5 18,5 19,5 20,5 23,0 24,5 26,0 27,0 30,5 33,5 34,5 36,0 7,60/o A1 Optagne 0,0 0 3,0 10 5,0 79 6, ,5 53 9, ,0 8ô 13,0 72 6l 16, , , , ,0 6 30, , , ,4o/o 1709 Odder-Arhus Arhus-Odder Afsatte Belastning Optagne Afsatte Belastning I Stationens placering langs sport aflæst på bilag 6,side3 (NB: starter med Arhus H=0,100 km) Vilhelmsborg er fejlplaceret. Aflæst på kort til 1,1 km fra Mårslet istedet for 0,4 km Køretid aflæse af bilag 4, side 5 og I I rapporten er der andre summer. Det må skyldes en ubeskrevet afrunding. Fra Odder til Arhus er der angivet Her er Arhus H forhøjet med 1 for at få alle af. Fra Arhus til Odder er der angivet Her er Arhus H forhøjet med 1 da man skal på for at kunne komme af ,88 kr/personkm 300 dage/år 0,5 * rel.forbedring 4% " passagertal (NB: i bilag 5 side 2 påstås det at være forhøjet til 5%. Det er det ikke)

19 ,.lt* lz't To: cc: Subject: Peter Berggrén Brandsen :09 Ideer og bemærkninger til letbaneprojektet Vi er selvfølgelig glade for, at der etableres en letbane! Det er rigtig godt, at der sker noget for den kollektive trafik i Østjylland, der ikke kun er endnu en ugennemtænkt nedskæring - det treenger vi til. 100 % el-drift anbefales! Det er dog noget overraskende og meget utidssvarende at kunne læse og høre al. det kun skulle blive strækningen Arhus H - Lystrup, som elektrificeres. Det forholder vi, ligesom mange andre, os meget undrende overfor! Udover de åbenlyse miljøfordele ved en total letbaneelektrificering fra starten, så er der også de kørselsmæssige, fremtidsmæssige og for den sags skyld de "reklamemæssige" fordele! En bilist vil, når letbanen står færdig, sikkert forsat tænke: "Ah, jeg kører også på diesel, så den bane forurener ikke mindre end mig". Folk vil være stadig mere økologiske og miljørigtige allerede i dag, hvis de kan være det! Derfor varme anbefalinger for total el-drift fra dag et! Diesel er ikke en varig brændstofkilde, hvorimod el - gennem fx sol- og vindenergi - er det. Og hvem siger at dieseldrift overhovedet er rentabelt ifx2020? Hvem kunne fx forestille sig at S{ogene i København skiftede til diesel, hver eneste gang de nåede til Ballerup? lngen! Og banerne i Danmark er i forvejen håbløst bagud både Vest- og Østeuropa, når det kommer til at hænge el-ledninger op til togdrift. Lad os ikke komme endnu længere bagud! Man vil uden tvivl på et tidspunkt alligevel elektrificere det hele - så gør det nu fra starten - så slipper vi også for bøvlet med duo- / dual-vogne - altså kombinationsvogne til både el- og dieseldrift. Det er set 1ør at der var massive problemer med duodrift. Fx da HT for nogle år tilbage havde et duobus-forsøg. Her endte busserne med at køre pà diesel langt hovedparten af tiden og en del andre problemer var der også! Det ønsker vijo ikke sker her... Letbanen er ikke en undskyldning for besparelser! Ved fremkomsten af letbanen siger det sig selv, at der vil ske nogle linieføringsmæssige ændringer for visse buslinier og ruter, men vi anbefaler ikke at man nedlægger alle linieføringer der går paralelt eller omlægger delvist paralelt og blot vil bruge letbanen som en undskyldning for flere linie- og rutenedskæringer. Alle linier der berører letbanen kan ikke udelukkende fungere som tilbringelinier / fødelinier til letbanen. Ligeledes kan ikke alle linier der kommer i området/byer, hvor letbanen kommer, erstattes af banen kun. Fx Lystrup og Hjortshøj og for den sags skyld på Christiansbjerg kan man ikke nøjes med bane. Flere tog til Odder, Hornslet og Grenaa! I de første skitser for driftsinterval, vises der kun halvtimesdrift fra Tranbjerg til Odder og fra Lystrup til Hornslet. Vi tror bestemt, at letbanen bliver så populær, at der vil blive brug for mindst 15 I 20 minutters drift hertil ret hurtigt efter åbningen, så det anbefales at planlægge sporkapacitet (krydsningssteder nok) på disse strækninger til dette også fra starten. Til Grenaa anbefales også at der planlægges sporkapacitet (krydsningssteder nok) til 20 I 30 minutters drift (i hvertfald mere end timedrift fx i myldretiden). Og i bl.a. Thorsager bør der åbnes et stop. Letbanebaner også for busser! En ret vigtig detalje at få med i planlægningen er at de letbanebaner, som man anlægger midt i Nørrebrogade og Randersvej (og andre indfaldsveje som letbanen udvides til), selvfølgelig også skal være tilgængelige for busser, der forsat vil køre på disse veje (fx vil flere af ruterne fra Djursland 119,120,121,122j23, ruterne fra Favrskov/Randers 115,117,118,918X og bybuslinier som 11,53,56,58 selvfølgelig stadig skulle køre der). Fordi der kommer en letbane, skal busserne jo ikke sidde fast bag biler igen, vel... Side 19 af 94

20 Det er set mange steder i udlandet, at sporvogns- og letbanebaner også bruges til bustrace. Fx kører lange ledbusser og ledsporvogne i fælles baner i Oslo. Vores letbanetog vil selvfølgelig ikke opnå en så høj hastighed på de store indfaldsveje, at det ikke kan lade sig gøre. Så: - Klare anbefalinger herfra om at man elektrificerer hele strækningen Odder - Grenaa fra starten - og det inkludere selvfølgelig både grenen via Randersvej-Skejby-Lisbjerg-Lystrup og Østbanetorvet-Den Permanente-Vestre Strandal lé-torsøvej-lystrup. - Og ligeledes klare anbefalinger om at man stadig kan køre med busser i bus-letbanebanerne på Randersvej (og andre indfaldsveje, hvor letbanen vil komme) Forsat god planlægningl På vegne af Enhedslistens Trafikgruppe, Arhus Peter Brandsen Side 20 af 94

21 Atùlzl Nils Randlev Hundebøl cc: subject: :34 Til Letbanesekretariatet To: SF-Ärhus's miljøgruppe finder det yderst positiu at processen med etablering af et effektivt offentligt trafikløsning er kommet op i gear og kan støtte det fremlagte forslag til 1. etape. I forbindelse med WM lurderingen finder vi at der er behov for at indtænke de videre perspektiver for en helstøbt offentlig trafikløsning, der udgør dét attraktive valg for pendlere. Derfor må bl.a. 'parker og rejs' samt forberedelse af udbygning med bl.a. ringbaner indtænkes i det videre arbejde, så planmæssige arealreservationer kan foretages. Ligeledes må linjeføringen i de efterfølgende etaper vurderes f.eks. forbi rutebilsstationen, hvor flere enklere muligheder åbner sig hvis rutebilsstationen flyttes. Denne vurdering af tilkoblingen af fremtidige etaper begrundes i erfaringerne fra anlægget af motorvejsstykket Søften-Skødstrup, hvor linjeføringen af letbanen ikke var indtænkt, hvilket nu vil medføre ekstraudgifter og gener der burde være undgået. Derfor må blikket også løftes fra de enkelte etaper, så man så vidt muligt inddrager logiske udbygninger og forbedringer, som må tænkes at blive nødvendige med årene. Vedlagt findes derfor status for SF-Ä,rhus's miljøgruppes tanker for en sammenhængende løsning for persontransporten i Ärhusområdet. Med venlig hilsen Nils Randlev Hundebøl på vegne af SF-.A.rhus's miljøgruppe Trænger S FÂrhus-Le store billede? Kelkoo giver dig gode tilbud på LCD TV! E t8. pdf S F letbanestr ekninger-marts08. pdf S F-Letb ne-m arts08-kort. pdf Side 21 af 94

22 SF-Århus miljøgruppens vision for en letbane i Århusområdet Der er bred enighed om at der skal foretages store investeringer i den danske trafikale infrastruktur. SF's holdning er at disse investeringer skal være bæredygtige, såvel ud fra en økonomisk som en økologisk synsvinkel. Et kollaps i ét af disse systemer vil uvægerligt påvirke det andet og medføre drastiske, negative konsekvenser for vores livsgrundlag. På dette område er der derfor i meget høj grad brug for rettidig omhu - og rettidigt, det er nu! Dette notat beskriver status for SF-Århus' tanker om en moderne og robust letbaneløsning, i og i nærheden afä.rhus, som konsekvens afbyudvikling, stigende energipriser og global opvarmning. Her ud over må der planlægges forbedrede nationale jernbaneforbindelser:. SF ønsker langsigtet sikkerhed for en velfungerende infrastruktur for alle.. SF vil have en sund by, både for sind og krop. o Vi må løfte vores del af ansvaret for at få et COz neutralt samfund SF's forslag er at der i Ä.rhusområdet opbygges et letbanenet med radialforbindelser ud fra centrum, samt to ringbaner omkring det centrale byområde. Dette net skal forbindes til nabobyerne, dels via de eksisterende Odder- og Grenå-baner, dels gerìnem udbygning afen helt ny direkte forbindelse til Silkeborg. Dette skal give en attraktiv, hurtig og bekvem transport til og fr4 men ikke mindst rundt i Ärhus og dermed trække passagerer fra personbiler over til den kollektive trafik. Letbanen skal tilbyde den hurtigste transpofi mellem bolig og arbejde og samtidig udfase dieseldrevne busser til fordel for den el-drevne letbane. En indre ringbane skal forbinde midtbyen og gøre almindelig privat bilkørsel i dette område overflødig, gennem stabil og hyppige drift, uden køkørsel. Etableringen afenydre ringbane vil yderligere styrke mulighederne for fleksibel planlægning af ruter, hvorved antallet af skift kan minimeres. Behovet for ringforbindelser ses tydeligt i den seneste pendlingsstatistik, der dokumenterer behovet for stor kapacitet i den tværgående trafik. SF foreslår 6 knudepunkter for den kollektive trafik i Ä.rhus: Banegården o Nørreport, o Ingerslevs Boulevard(Harald Jensens plads), o Christiansbjerg, Hasle Torv. Viby Torv. Side 22 af 94

23 Disse knudepunkter vil i lighed med "Parker og rejs" stationer ved indfaldsvejene til byen understøtte borgernes anvendelse afden kollektive trafik. "Parker og rejs" skal være et attraktivt alternativ, så bilen parkeres ved indfaldsvejene og letbanen anvendes resten afvejen rundt i byen med parkeringsbilletten som gyldig rejsehjemmel. Af hensyn til sundhed og fremkommelighed i byen er det SF's vision at bil- og bustrafikken mindskes markant - med det fuldt udbyggede letbanenet, skal der derfor kun køre ganske få busser i centrum - busserne ses primæft som supplement og fødelinjer for letbanen. Letbanens linjer og stoppesteder skal derfor have en høj tæthed i centrum, ligesom en hyppig drift generelt skal minimere ventetid i forbindelse med skift. På baggrund af erfaringerne fra flere større byer fremgår det i EU's hvidbog om europæisk transportpolitik: "Den trafikale overbelastning udgør sammen med forureningen - disse to fænomener hænger nøje sammen - en af årsagerne til "det dårlige liv" i byerne. Den voldsomme udvikling i privatbilismen er en af de vigtigste medvirkende faktorer." - SF mener at det skal gøres nemt, hurtig og billigt at bruge den kollektive trafik. CO, udsllp fra vejtransporten og l estanden af rnotorkoretoier t{ l$ t 0 td0 m ô0.lt 0 0 r99o lq t !ll tð9ô 1995 ttê lûod?mt m 2ml l{x} D Moùskorrtojer i rlt ûewjtnnrporlrn Kilde: Danmarks statistik oktober C'o { drlip Diskussion: Er der nok belægning for et med tiden så ambitiøst projekt? - Hvis man satser på den kollektive trahkløsning og laver en ambitiøs og sammenhængende løsning med hyppige og integrerede afgange, kan man flytte store dele af persontransporten over i den kollektive trafik. F.eks. satsede Strassburg kraftigt på den kollektive transport fra starten af90'erne og dette ses tydeligt på antallet afbrugere. Resultatet blev en fordobling af passagerlallet alene i perioden fra Side 23 af 94

Idéoplæg til styrkelse af Århus letbaneprojekt

Idéoplæg til styrkelse af Århus letbaneprojekt Idéoplæg til styrkelse af Århus letbaneprojekt Letbaner.DK april 2008 Grafik: Flemming Olsen Indhold: 1 Den nuværende plan...3 2 De fem udfordringer...3 3 Ideoplæg generelt...4 4 Afrunding...6 Skrevet

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1 ORIENTERING OG DEBAT OM Letbane i Århusområdet - etape 1 Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1 Udgivet af Århus Kommune Teknik og Miljø februar 2008 Yderligere oplysninger Søren Sloth

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 INDHOLD SPORVOGNE I ÅRHUS Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 etableringen af et beslutningsgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Vision om letbaner i Århus-området

Vision om letbaner i Århus-området Vision om letbaner i Århus-området April 2005 Århus Amt og Århus Kommune Rapporten er udarbejdet af: COWI A/S Udgivelsesdato 26. april 2005 Udarbejdet Kontorlleret NMJ LJR Godkendt LJR Dokumentnr.: \\Lyproj\proj\61476A\3_Pdoc\DOC\HC00004245-notat_rev3.DOC

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Resumé og kommentering af Bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Resumé og kommentering af Bemærkninger i 1. offentlighedsfase Bilag 1 Letbaner i Århusområdet etape 1 og kommentering af Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 20. februar 2. april 2008 slav/22. oktober 2008 Indhold Offentlige myndigheder og institutioner... 3 1.1 Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning.

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning. der s E45 - P& Klokhøjen - P& Humlehuse Gl. Skejby Universitetshospitalet orsøvej Olof Palmes llé Nehrus llé - D Vestre Strandallé Norden Stjernepladsen Nørreport m Den llé Navitas Par k Gam ule var d

Læs mere

Letbaner i Århus-området

Letbaner i Århus-området Århus Kommune og Århus Amt Rapport August 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 Vision om letbaner i Århus-området 3 2 Sammenfatning 5 3 Letbanenettet 10 31 Det trafikale grundlag 10 32 Køreplaner 14 33 Eksempel

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Letbanesamarbejdet i Østjylland er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner, Norddjurs, Syddjurs,

Læs mere

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 7 Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K. Regionshuset Viborg

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området.

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Midttrafik - Letbanesekretariatet Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Arbejdsnotat januar Udgivelsesdato 10. januar 2008 Arbejdsnotat om udbygning af bane og letbanebetjening i Århus

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere