Bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger i 1. offentlighedsfase"

Transkript

1 Bilag 2 Letbaner i Århusområdet etape 1 Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 20. februar 2. april 2008 slav/22. oktober 2008

2 Indhold Offentlige myndigheder og institutioner Side 1.1 Vejdirektoratet, Vejcenter Østjylland Regionmidtjylland, Projektafdelingen for det nye universitetshospital Odder Kommune, Teknisk afdeling - Plan Norddjurs og Syddjurs Kommuner Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø Skanderborg Kommune, Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Århus Kommune, Magistratsafdeling for Kultur og Borgerservice Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Bygningsafdelingen Århus Kommune, Handicapråd Århus Kommune, Århus Brandvæsen 15 Foreninger og organisationer 2.1 Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd v/ Christian S. Matthiesen Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup v/ Jørgen Bak Enhedslistens Trafikgruppe, Århus v/ Peter Brandsen SF-Århus's Miljøgruppe v/ Nils Randlev Hundebøl Dansk Cyklist Forbund, Århusafdelingen v/ Søren Løkkegaard Kollektiv Trafikforbund, Århus v/ Poul Gunder Nielsen Letbaner.dk v/ Helge Bay Århus Miljøgruppe M97 v/palle Bendsen Grundejerforeningen for Vejlby Krat og Foreningen 228 v/ Ole Bøttzau og Per Lykke Jacobsen Erhverv Århus v/ Bente H. Steffensen 52 Virksomheder og privatpersoner 3.1 Boligkontoret Århus Arkitektfirmaet Cebra A/S INCUBA Science Park A/S Jacob Havkrog Jonny Kirkegaard Annette Skyt Martin Jensen Marianne Pedersen Karsten Møller Mark Jessen Charles Manfred Henrik Nielsen Otto Andersen Keld Nibel Hanne Jensen Kenny Antonsen Jane Mikkelsen Fatih Manjani Lars Theiss Errboe Jens Bøtcher Jens Ole Pedersen Mikael Henriksen Hans Ole Wanner Ole Linaa Jørgensen Anders Aagaard Poulsen Anders Tjørnelunde Jens Kristensen John Christiansen Pia Borg 94

3 4tr tl6 "Jan Ole Zindorff Rasmussen" :15 1 s6 Søren Sloth Lave bcc -_-^ Vejdirektoratets bemærkninger til debat om Letbane i =tn" Arhrrområdet, etape 1 Til Arhus Kommune j.nr Ârhus Kommune harfremsendt debatoplæg om Letbane iârhusområ et - etape 1. Vejdirektoratet ligger til grund for sine bemærkninger, at Lovforslag nr. L64, Forslag om omklassificering af visse veje, som er fremsat af Transportministeren d. 30. januar 2008, vedtages, Debatoplægget indeholder bl.a. en skitse til en ny letbanelinie mellem Ârhus H og Lystrup via Lisbjerg. Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til den foreslåede nye linieføring, idet Vejdirektoratet dog forventer at blive inddraget i det tekniske forarbejde for den kommende VVM-redegørelse for så vidt angår letbanens krydsning af motorvejstraceet og for så vidt angår det fysiske og visuelle samspil mellem to tætliggende store infrastrukturanlæg på strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup. Det forudsættes i øvrigt at projektet er uden økonomiske omkostninger for Vejdirektoratet. Venlig hilsen - Jan Ole Zindorff Rasmussen - Vejdirektoratet Vejcenter Østjylland Thomas Helstedsvej Skanderborg Telefon Direkte L Veid irektoratet.dk Side 3 af 94

4 4lútLl Ârhus Kommune Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 81OO Ârhus C Projektafdelingen for Det Nye Un versitetshospital Incuba Science Park, Skejby Brendstrupgårdvej 102 DK-8200 Ârhus N Tel Debat om Letbane i Århus, etape 1 - Orientef ng Og debat mtdt regionmidtjylland Dato Bettina worrr Tel Betti Ärhus Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af en side 1 letbane iarhus. Et forhøringsmateriale er udsendt i en periode frem til den Regionen, ved Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, ser med stor tilfredshed på at letbanen planlægges i et trace løbende øst for hospitalet. Kommuneplantillæg nr. 107 viser en principiel linjeføring øst for det eksisterende hospitalsbyggeri. Med Regionens valg af vinderprojektet for Det Nye Universitetshospital er linjeføringen for letbanen nu mulig at fastlægge i forhold til de konkrete planer for det fremtidige byggeri, i god sammenhæng med den samlede interne og eksterne logistik i hospitalsbyen. Vedlagte kortbilag viser den ønskede linjeføring for letbanen forbi hospitalet på baggrund af den aktuelle viden om hospitalsprojektet. Angående forslag til letbanens standsningssteder i tilknytning til Universitetshospitalet er f oreslået et standsningssted placeret udf or hospitalets eksisterende hovedindgang. Herfra vil der være adgang til hospitalsbyens arkader, der forbinder hospitalets funktioner. I den videre planlægning af adgangen til Det Nye Universitetshospital vil indgå overvejelser om anvendelsen af shuttlebusser, bl.a. til letbanens standsningssted. På baggrund af ovenstående ser Regionen frem til de fortsatte drøftelser med Arhus Kommune og Midttrafik vedrørende letbanens forløb forbi Det Nye Universitetshospital, med det dobbelte formål at sikre god offentlig trafik til og fra hospitalet samt sikre mulighed for et stort kundeunderlag til byens nye letbane. Side 4 af 94

5 Venlig hilsen. ill^ffi,mwe* Projektdirektør Morten Weise Olesen Side 2 reg ionmidtjylland ml dt Side 5 af 94

6 ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling - Plan Rådhusgade 3, 8300 Odder MODTAGET - 6 MRS '-Uu ekretanatet Telefon Selvvalg Giro Fax Hjemmeside t/ é7 o d ci er. ko mnu ne(do cl d er. d k wivw.oddelnettet.dk Å hus Komrnune Planlægning og Byggeri Kommunep I anafdelin gen Rådhuset 8100 fuhus C ODDER, den Sags Id. Sagsbeh. Dok. Id. 4. marts Anne-Mette Andersen s0 Debat om Letbane i.å.rhusområdet, etape L Den 19. februar 2008 har Ärhus Kommune indkaldt ideer og forslag til det forestående planlægningsarbejde, herunder til indholdet i WM-redegørelsen af projektet incl. miljøvurdering af kommunep I antillæ gget. På den baggrund skal Odder Kommune for god ordens skyld meddel, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet, som vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring. \4ed venlig hilsen Teknisk Direktør I OUW Anne-Mette Andersen Faglig leder Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på Side 6 af 94

7 J ) *ki tt..a Århus Kommune Teknik og Mitjø Plantægning og Byggeri Katkværksvej Århus C Vicekommunaldirektør Dato: Reference: Ketd Overgaard Jensen Direkte telefon: dk Journalnr.: Fælles høringssvar fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vedr. "Letbane i Århusområdet - etape 1." Ärhus Kommune ønsker borgernes, organisationerne og foreningers samt andre myndigheders synspunkter og idéer vedrørende den forestående planlægning og miljøvurdering af projektet. Dette fremgår af brev fremsendt til Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 18. februar I2005 besluttede Ärhus Byråd sanìmen med,a.rhus Amt at arbejde videre med en overordnet plan for et støffe samlet net af letbaner for betjening af Ä.rhusområdet. I forlængelse heraf har Region Midtjylland, Midttrafik, Odder, Skanderborg, Favrskov, Randers, Norddjurs, Syddjurs og,a.rhus Kommuner i2007 aftait at samle kræfterne om virkeliggørelse af visionen om et letbanesystem. Herunder at videreføre udviklingen afletbaneprojektet og at få udarbejdet planforslag og VVM-redegørelse for første etape af letbanen. I letbaneprojektet etape 1 indsættes nye lette togsæt som kan køre både på Odderog Grenaabanerne og på nye skinnestrækninger i gadeforløb. Der er altså tale om, de samme togkører som traditionelle tog mellem byeme og som sporvogne i gaderne i de tætte byområder i Århus. Grundtanken i letbaneprojektets etape 1 er attage afsæt i et stort kundegrundlag og gøre brug af Grenaabanen og Odderbanen. Herved kan letbanens etape 1 etableres for et væsentlig mindre beløb end ved nyanlæg af en letbane. Syddjurs og Norddjurs Kommuner er positive overfor letbaneprojektets etape 1. Samkøring af Grenaabanen og Odderbanen samtidig med at Grenaabanen opgraderes til atkøre 100 km. i timen fra Ryomgaard til Grenaa vil være godt for trafikudviklingen og pendlere i området. Syddjurs og Norddjurs Kommuner foreslår derfor, at udskiftning af de nuværende tog til letbanetog, samkøring af Odderbanen og Grenaabanen og opgradering fra Ryomgaard til Grenaa foretages nu. Norddjurs Kommune. Torvet 3. Side 7 af Grenaa Ttf: CVR nr Tetefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: OO.Fredag:

8 Dette vil medføre en endnu mere positiv start og opbakning til projektet samtidig med at letbanen kommer i gang tidligere end planlagt. Syddjurs og Norddjurs Kommuner foreslår, at der undersøges mulighed for yderligere standsningssteder ved Thorsager, Hessel Gods og Grenaa Havn. Syddjurs og Norddjurs Kommuner har konstateret, at den nuværende timedrift fra Grenaa og,4.rhus og den nuværende halvtimesdrift fra Hornslet og Århus fortsætter, og at godstrafikken fra Grenaa til Århus H. opretholdes. Kommuneme forudsætter ligeledes, at den niveaufri skæring på Grenaavej gennemføres som planlagt. Det er afgørende for Syddjurs og Norddjurs Kommuner, at person- og godstrafik i det nuværende tracé gerulem Risskov og langs havnen opretholdes også efter letbanens etablering. Grenaabanen og godstrahkken ruíìmer store potentialer. Det er vigtigt at muliggøre: - hyppigere afgange end timedrift - gennemgående tog på delstræk nær Ä.rhus - mere plads/tid til passage af godstog Derfor ser Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune gerne, at dobbeltspor/krydsningsspor/krydsningstræk indgår i den videre planlægning på (mest muligt af) strækningen Hornslet - Århus H. Med venlig hilsen Torben Jensen Borgmester Vilfred Friborg Hansen Borgmester Side 8 af 94

9 Side 9 af 94

10 Side 10 af 94

11 ûtm Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kommu neplanafdeli ngen Rådhuset 8100 Århus C Den 18. rurt, zooa Debat om Letbane i Ãrhusområdet, etape I Årtrus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har anmodet om oplysninger i anledning af igangsættelse af ovenanføfte debat om letbane i Ârhusområdet. Det meddeles herved, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ingen bemærkninger har. Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Sagsnummer: M 1 /2008/ Sagsbehandler: Annette Fisker Telefon: Telefon direkte: s30 Telefax: 't08 ljvs Side 11 af 94

12 //1leÆ Til Teknik og Miljø, Planlægning og Byggeri Att: Den 17, Arhus Kommune Kultur og Borgerservice Vedr. debat om letbane i Ârhus, etape 1 Den fremsendte Afdelingen for Teknik og Miljø følgeskrivelse og debatoplæg om Letbane i Århusområdet, hvori der indkaldes idéer og forslag til den forestående udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for letbanens etape 1. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice skal erklære sin fulde tilslutning til debatoplægget i den foreliggende form. Oplægget redegør pâ udmærket vis for de mange positive effekter for den kollektive trafikbetjening i- og af Ârhus Kommune, den kommende letbane vil medføre. Den markante forbedring af den kollektive trafik vil naturligvis også understøtte de opgaver, Kultur og Borgerservice varetager: Tilbud om idræt, kultur, biblioteksservicering og borgerservice i videre forstand. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M4/2008/00448 Sagsbehandler Alice Johnsen Telefon Telefax E-post Med venlig hilsen Flemming Knudsen Søren Hougaard Jensen Side 12 af 94

13 Teknik o9 Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Ârhus C Den Arhus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Debat om Letbane i Ârhusområdet, etape 1 Ved skrivelse af 19. februar d.å. har Planlægning og Byggeri fremsendt debatoplæg om etablering af Letbane i Ârhusområdet, etape 1. I skrivelsen anmodes der om, at eventuelle bemærkninger til projektet og idéer og forslag til, hvad der bør indgå i planlægningsarbejdet, fremsendes til Planlægning og Byggeri. I besvarelse heraf kan det oplyses, at der ikke herfra er bemærkninger til det fremsendte debatoplæg. Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36[/ 8230 Abyhøj Sagsnummer [/3/2008/00328 Journalnummer P1 6 Sagsbehandler Mikael l\4ikkelsen Med venlig hilsen Telefon Direkte telefon Fax Henning Madsen Afdelingschef E-post direkte wvwv. aarhuskommune,dk Side 13 af 94

14 ltrçvv Arhus Kommune Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C Arhus Kommunes Handicapråd Borgmesterens Afdeling Den 13. marts 2008 Høringssvar vedrørende Letbane i Arhusområdet, etape 1 I det udsendte debatoplæg nævnes ikke personer med handicap - og det er måske heller ikke nødvendigt. Handicaprådet går ud fra, at det er et tegn på, at man i afdelingen ser det som en helt naturlig og indarbejdet del af indstillingen, at tilgængeligheden er sikret for personer med handicap. Tilgængeligheden skal da også opprioriteres på alle områder ved en letbane. Informationsg ivning (skilte, sta ndere, afgangstider, stoppestedsannoncering m,m.), den fysiske tilgængelighed, adgang til letbanen (gående og kørestolsbrugere) 'mind the gap', perroner, siddemuligheder i letbanen fx såkaldte priority seats, adgang for førerhunde og handicaphunde osv. Listen skal ikke ses som udtømmende. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2008/00090 Sagsbehandler Lone Appel Nørskoi Telefon Direkte telefon Telefax E-post: Handicaprådet anbefaler, at man til projektet knytter en rådgiver med særlig viden om tilgængelighed i bredeste forstand. På Handicaprådets vegne Tatiana Sørensen Formand Side 14 af 94 Høringssvar vedrørende Letbane i Århusområdet, etape 1

15 /lkrfl r\4odtaget' t z,lrs i;u sextetanatet Arhus Kommune Teknik og miljø Planlægning og byggeri Kalkværksvej Ârhus C Søren Sloth Lave. Den Arhus Brandvæsen Teknik og Miljø Arhus Kommune Skriftlig debatindlæ9, Ârhus Brandvæsen har følgende bemærkninger til projektet "Letbane i Ârhusområdet", etape 1. -bemærkning angående luftledninger set i forhold til en personredning med stige fra etageejendom. -bemærkning angående sikring af personel samt evt. tilskadekomne ved en ulykke der involvere letbanen (afbrydelse af strøm)' Sagsnr.: Joumalnr.: Sagsbeh.: Telefon: Dirckte: Telefax: E-posL Direkte: www. aarh usbrandvaesen,dk Med venlig hilsen Christensen Side 15 af 94

16 Axt 108 Lystrup, Elsted, Elev Fællesråd Postboks Lystrup Lystrup, den 26.marts 2008,4,rhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C Kommentarer til Letbane i Ärhusområdet -etape 1. I den fremtidige byudvikling indgar Elev som et større nyt byvækstområde i den nordlige del af kommunen. Perspektivarealet ved Elev ligger syd for det nuværende byområde. Infrastrukturenbør udvikles så den understøtter byudviklingen, og under hensyn til den skitserede placering af en ny by ved Elev, bør det overvejes, at tilpasse letbanens linieføring, således at den kommer til at gä gennem det fremtidige byområde, hvor det store potentiale vil være, og ikke -som det fremgår, syd for og langs randen af dette område. Vi skal anmode om at ovennævnte indgår i det videre arbejde med planlægningen af letbanen. Med venlig hilsen Christian S. Matthiesen formand for Infrastrukturudvalget Hans Schiøtt formand for Fællesrådet Side 16 af 94

17 /tk{ 13l Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 2. april2008 Kommentar tilrl,etbane i Århusområdet - etape 1? Fællesrådet har med interesse gennemlæst forslaget, og finder at det er uhyre vigtigt med et ordentligt kollektivt trafiksystem i Århus Kommune. Derfor hilses letbanen velkommen. Vi har dog et par kommentarer til det foreliggende forslag. Den væsentligste er at der foreslås kvartersdrift frem til Tranbjerg og kun halvtimesdrift på resten af strækningen mod Odder. Her vil vi pointere at kvartersdriften bør fortsætte til Malling. Det underbygger vi bl.a. med talfra Atkins-rapporten fra 2002,hvor der blev lavet trafikanalyser som forberedelser til en sammenlægning af Odder- og Grenå-banen. Hvilket jo er en af ingredienserne i den foreliggende'etape 1'. Der vedlægges en oversigt over vores analyse af tallene i den omtalte rapport. Det interessante er de to kolonner med 'belastning'. Altså hvor mange, der sidder i toget. Det ses at der er stort set konstant belastning frem til Mårslet fulgt af et mindre fald frem til Beder og Malling. Odder(let)banen er altså i høj grad et lokalt transportmiddel, der dæl<ker hele,4rhus Kommunes sydlige del, og ikke blot de tætte områder frem mod Tranbjerg. Tallene er ganske vist fra 2002, men mønstret har nok ikke ændret sig så meget. Man kan formode at den store udbygning af Mårslet har øget belastningen i den sydlige del af kommunen. Endelig er den kollektive trafikdækning i Malling meget dårlig om aftenen. Så det er indlysende at der skal være fuld dækning helt frem til Malling. Med planerne om den nye by vest for Malling, kan man lige så godt begynde attage hensyn til en god opbygning af letbanen. Når den nye by kommer, bør det være maksimalt 10 minutter mellem de enkelte afgange. Den nye by er således ikke et argument for at udskyde kvartersdrift til Malling. Det undrer også at man fremhæver at nye strækninger skal elektrificeres, men at den gamle grundstrækning fra Odder til Grenå fortsat skal køre på diesel. Man kan godt starte med diesel, men planen bør helt klart være fuld elektrificering. Det må også lette togene, når de ikke skal slæbe rundt på en dieselmotor. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf Side 17 af 94

18 Basis Station Arhus H Kongsvang Viby J Rosenhøj Øllegårdsvej G.Clausensvej Tranbjerg J Havebyen Gunnestrup Mølleparken Mårslet Vilhelmsborg Beder Egelund Malling Banevolden Assedrup Side 18 af 94 Rude Hawej Parkvej Odder lndtægt: Omregning: Rejsetid: Komfort fra Arhus H km 0,000 2,750 4,600 5,550 6,350 7,050 9,000 9,550 10,350 12,350 13,050 14,550 15,700 16, , ,650 22,200 25,050 25,650 26,500 Køretid (min) A 0,0 3,0 5,0 6,5 7,5 9,0 11,5 15,0 16,5 18,5 19,5 20,5 23,0 24,5 26,0 27,0 30,5 33,5 34,5 36,0 7,60/o A1 Optagne 0,0 0 3,0 10 5,0 79 6, ,5 53 9, ,0 8ô 13,0 72 6l 16, , , , ,0 6 30, , , ,4o/o 1709 Odder-Arhus Arhus-Odder Afsatte Belastning Optagne Afsatte Belastning I Stationens placering langs sport aflæst på bilag 6,side3 (NB: starter med Arhus H=0,100 km) Vilhelmsborg er fejlplaceret. Aflæst på kort til 1,1 km fra Mårslet istedet for 0,4 km Køretid aflæse af bilag 4, side 5 og I I rapporten er der andre summer. Det må skyldes en ubeskrevet afrunding. Fra Odder til Arhus er der angivet Her er Arhus H forhøjet med 1 for at få alle af. Fra Arhus til Odder er der angivet Her er Arhus H forhøjet med 1 da man skal på for at kunne komme af ,88 kr/personkm 300 dage/år 0,5 * rel.forbedring 4% " passagertal (NB: i bilag 5 side 2 påstås det at være forhøjet til 5%. Det er det ikke)

19 ,.lt* lz't To: cc: Subject: Peter Berggrén Brandsen :09 Ideer og bemærkninger til letbaneprojektet Vi er selvfølgelig glade for, at der etableres en letbane! Det er rigtig godt, at der sker noget for den kollektive trafik i Østjylland, der ikke kun er endnu en ugennemtænkt nedskæring - det treenger vi til. 100 % el-drift anbefales! Det er dog noget overraskende og meget utidssvarende at kunne læse og høre al. det kun skulle blive strækningen Arhus H - Lystrup, som elektrificeres. Det forholder vi, ligesom mange andre, os meget undrende overfor! Udover de åbenlyse miljøfordele ved en total letbaneelektrificering fra starten, så er der også de kørselsmæssige, fremtidsmæssige og for den sags skyld de "reklamemæssige" fordele! En bilist vil, når letbanen står færdig, sikkert forsat tænke: "Ah, jeg kører også på diesel, så den bane forurener ikke mindre end mig". Folk vil være stadig mere økologiske og miljørigtige allerede i dag, hvis de kan være det! Derfor varme anbefalinger for total el-drift fra dag et! Diesel er ikke en varig brændstofkilde, hvorimod el - gennem fx sol- og vindenergi - er det. Og hvem siger at dieseldrift overhovedet er rentabelt ifx2020? Hvem kunne fx forestille sig at S{ogene i København skiftede til diesel, hver eneste gang de nåede til Ballerup? lngen! Og banerne i Danmark er i forvejen håbløst bagud både Vest- og Østeuropa, når det kommer til at hænge el-ledninger op til togdrift. Lad os ikke komme endnu længere bagud! Man vil uden tvivl på et tidspunkt alligevel elektrificere det hele - så gør det nu fra starten - så slipper vi også for bøvlet med duo- / dual-vogne - altså kombinationsvogne til både el- og dieseldrift. Det er set 1ør at der var massive problemer med duodrift. Fx da HT for nogle år tilbage havde et duobus-forsøg. Her endte busserne med at køre pà diesel langt hovedparten af tiden og en del andre problemer var der også! Det ønsker vijo ikke sker her... Letbanen er ikke en undskyldning for besparelser! Ved fremkomsten af letbanen siger det sig selv, at der vil ske nogle linieføringsmæssige ændringer for visse buslinier og ruter, men vi anbefaler ikke at man nedlægger alle linieføringer der går paralelt eller omlægger delvist paralelt og blot vil bruge letbanen som en undskyldning for flere linie- og rutenedskæringer. Alle linier der berører letbanen kan ikke udelukkende fungere som tilbringelinier / fødelinier til letbanen. Ligeledes kan ikke alle linier der kommer i området/byer, hvor letbanen kommer, erstattes af banen kun. Fx Lystrup og Hjortshøj og for den sags skyld på Christiansbjerg kan man ikke nøjes med bane. Flere tog til Odder, Hornslet og Grenaa! I de første skitser for driftsinterval, vises der kun halvtimesdrift fra Tranbjerg til Odder og fra Lystrup til Hornslet. Vi tror bestemt, at letbanen bliver så populær, at der vil blive brug for mindst 15 I 20 minutters drift hertil ret hurtigt efter åbningen, så det anbefales at planlægge sporkapacitet (krydsningssteder nok) på disse strækninger til dette også fra starten. Til Grenaa anbefales også at der planlægges sporkapacitet (krydsningssteder nok) til 20 I 30 minutters drift (i hvertfald mere end timedrift fx i myldretiden). Og i bl.a. Thorsager bør der åbnes et stop. Letbanebaner også for busser! En ret vigtig detalje at få med i planlægningen er at de letbanebaner, som man anlægger midt i Nørrebrogade og Randersvej (og andre indfaldsveje som letbanen udvides til), selvfølgelig også skal være tilgængelige for busser, der forsat vil køre på disse veje (fx vil flere af ruterne fra Djursland 119,120,121,122j23, ruterne fra Favrskov/Randers 115,117,118,918X og bybuslinier som 11,53,56,58 selvfølgelig stadig skulle køre der). Fordi der kommer en letbane, skal busserne jo ikke sidde fast bag biler igen, vel... Side 19 af 94

20 Det er set mange steder i udlandet, at sporvogns- og letbanebaner også bruges til bustrace. Fx kører lange ledbusser og ledsporvogne i fælles baner i Oslo. Vores letbanetog vil selvfølgelig ikke opnå en så høj hastighed på de store indfaldsveje, at det ikke kan lade sig gøre. Så: - Klare anbefalinger herfra om at man elektrificerer hele strækningen Odder - Grenaa fra starten - og det inkludere selvfølgelig både grenen via Randersvej-Skejby-Lisbjerg-Lystrup og Østbanetorvet-Den Permanente-Vestre Strandal lé-torsøvej-lystrup. - Og ligeledes klare anbefalinger om at man stadig kan køre med busser i bus-letbanebanerne på Randersvej (og andre indfaldsveje, hvor letbanen vil komme) Forsat god planlægningl På vegne af Enhedslistens Trafikgruppe, Arhus Peter Brandsen Side 20 af 94

21 Atùlzl Nils Randlev Hundebøl cc: subject: :34 Til Letbanesekretariatet To: SF-Ärhus's miljøgruppe finder det yderst positiu at processen med etablering af et effektivt offentligt trafikløsning er kommet op i gear og kan støtte det fremlagte forslag til 1. etape. I forbindelse med WM lurderingen finder vi at der er behov for at indtænke de videre perspektiver for en helstøbt offentlig trafikløsning, der udgør dét attraktive valg for pendlere. Derfor må bl.a. 'parker og rejs' samt forberedelse af udbygning med bl.a. ringbaner indtænkes i det videre arbejde, så planmæssige arealreservationer kan foretages. Ligeledes må linjeføringen i de efterfølgende etaper vurderes f.eks. forbi rutebilsstationen, hvor flere enklere muligheder åbner sig hvis rutebilsstationen flyttes. Denne vurdering af tilkoblingen af fremtidige etaper begrundes i erfaringerne fra anlægget af motorvejsstykket Søften-Skødstrup, hvor linjeføringen af letbanen ikke var indtænkt, hvilket nu vil medføre ekstraudgifter og gener der burde være undgået. Derfor må blikket også løftes fra de enkelte etaper, så man så vidt muligt inddrager logiske udbygninger og forbedringer, som må tænkes at blive nødvendige med årene. Vedlagt findes derfor status for SF-Ä,rhus's miljøgruppes tanker for en sammenhængende løsning for persontransporten i Ärhusområdet. Med venlig hilsen Nils Randlev Hundebøl på vegne af SF-.A.rhus's miljøgruppe Trænger S FÂrhus-Le store billede? Kelkoo giver dig gode tilbud på LCD TV! E t8. pdf S F letbanestr ekninger-marts08. pdf S F-Letb ne-m arts08-kort. pdf Side 21 af 94

22 SF-Århus miljøgruppens vision for en letbane i Århusområdet Der er bred enighed om at der skal foretages store investeringer i den danske trafikale infrastruktur. SF's holdning er at disse investeringer skal være bæredygtige, såvel ud fra en økonomisk som en økologisk synsvinkel. Et kollaps i ét af disse systemer vil uvægerligt påvirke det andet og medføre drastiske, negative konsekvenser for vores livsgrundlag. På dette område er der derfor i meget høj grad brug for rettidig omhu - og rettidigt, det er nu! Dette notat beskriver status for SF-Århus' tanker om en moderne og robust letbaneløsning, i og i nærheden afä.rhus, som konsekvens afbyudvikling, stigende energipriser og global opvarmning. Her ud over må der planlægges forbedrede nationale jernbaneforbindelser:. SF ønsker langsigtet sikkerhed for en velfungerende infrastruktur for alle.. SF vil have en sund by, både for sind og krop. o Vi må løfte vores del af ansvaret for at få et COz neutralt samfund SF's forslag er at der i Ä.rhusområdet opbygges et letbanenet med radialforbindelser ud fra centrum, samt to ringbaner omkring det centrale byområde. Dette net skal forbindes til nabobyerne, dels via de eksisterende Odder- og Grenå-baner, dels gerìnem udbygning afen helt ny direkte forbindelse til Silkeborg. Dette skal give en attraktiv, hurtig og bekvem transport til og fr4 men ikke mindst rundt i Ärhus og dermed trække passagerer fra personbiler over til den kollektive trafik. Letbanen skal tilbyde den hurtigste transpofi mellem bolig og arbejde og samtidig udfase dieseldrevne busser til fordel for den el-drevne letbane. En indre ringbane skal forbinde midtbyen og gøre almindelig privat bilkørsel i dette område overflødig, gennem stabil og hyppige drift, uden køkørsel. Etableringen afenydre ringbane vil yderligere styrke mulighederne for fleksibel planlægning af ruter, hvorved antallet af skift kan minimeres. Behovet for ringforbindelser ses tydeligt i den seneste pendlingsstatistik, der dokumenterer behovet for stor kapacitet i den tværgående trafik. SF foreslår 6 knudepunkter for den kollektive trafik i Ä.rhus: Banegården o Nørreport, o Ingerslevs Boulevard(Harald Jensens plads), o Christiansbjerg, Hasle Torv. Viby Torv. Side 22 af 94

23 Disse knudepunkter vil i lighed med "Parker og rejs" stationer ved indfaldsvejene til byen understøtte borgernes anvendelse afden kollektive trafik. "Parker og rejs" skal være et attraktivt alternativ, så bilen parkeres ved indfaldsvejene og letbanen anvendes resten afvejen rundt i byen med parkeringsbilletten som gyldig rejsehjemmel. Af hensyn til sundhed og fremkommelighed i byen er det SF's vision at bil- og bustrafikken mindskes markant - med det fuldt udbyggede letbanenet, skal der derfor kun køre ganske få busser i centrum - busserne ses primæft som supplement og fødelinjer for letbanen. Letbanens linjer og stoppesteder skal derfor have en høj tæthed i centrum, ligesom en hyppig drift generelt skal minimere ventetid i forbindelse med skift. På baggrund af erfaringerne fra flere større byer fremgår det i EU's hvidbog om europæisk transportpolitik: "Den trafikale overbelastning udgør sammen med forureningen - disse to fænomener hænger nøje sammen - en af årsagerne til "det dårlige liv" i byerne. Den voldsomme udvikling i privatbilismen er en af de vigtigste medvirkende faktorer." - SF mener at det skal gøres nemt, hurtig og billigt at bruge den kollektive trafik. CO, udsllp fra vejtransporten og l estanden af rnotorkoretoier t{ l$ t 0 td0 m ô0.lt 0 0 r99o lq t !ll tð9ô 1995 ttê lûod?mt m 2ml l{x} D Moùskorrtojer i rlt ûewjtnnrporlrn Kilde: Danmarks statistik oktober C'o { drlip Diskussion: Er der nok belægning for et med tiden så ambitiøst projekt? - Hvis man satser på den kollektive trahkløsning og laver en ambitiøs og sammenhængende løsning med hyppige og integrerede afgange, kan man flytte store dele af persontransporten over i den kollektive trafik. F.eks. satsede Strassburg kraftigt på den kollektive transport fra starten af90'erne og dette ses tydeligt på antallet afbrugere. Resultatet blev en fordobling af passagerlallet alene i perioden fra Side 23 af 94

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010 INDHOLD BORGERNE HAR TAGET LETBANEN TIL SIG SIDE 2 Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt borgerne i Århusområdet ønsker letbanen til Østjylland, for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012 Forslag til lov om Aarhus Letbane behandles i Folketinget (SIDE 2) Når Folketingets medlemmer inden længe skal førstebehandle forslaget til lov

Læs mere

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 Copyright Tilhører John E. Nielsen 20 Den 1.oktober 2008 Fylder linie 6 & 7 70 år. HUSK AT DU GERNE MÅ GEMME HÆFTET PÅ DIN EGEN COMPUTER, PRINTE DEM UD TIL EGET BRUG

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere