Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser"

Transkript

1 Bilagsmappe C Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud skemabesvarelser

2

3 Bilagsmappe C Skemabesvarelser fra daginstitutionernes Bestyrelser, Ledelser og MED-udvalg Indholdsfortegnelse Læsevejledning Børnehus Syd Kaskelotten Jakob A. Riis Børnehave Børnegården Gredstedbro Nørremarken Tangebo Snurretoppen Trestjernen Bistadet Stammen Farveladen Børnehusene Tjæreborg Rørkjærhusene Lykkegårdsparken Tinghøjen Trianglen (Bestyrelsesbesvarelse ikke udarbejdet) Egeknoppen Børnehuset Novrupvej Tusindfryd Ringgården Børneuniverset Børnehuset Kvaglund (MED-udvalgsbesvarelse ikke udarbejdet) Højvangshaven (MED-udvalgsbesvarelse udarbejdet på lederparadigme) Børnenes Kontor Midtbyens Børnehave 223

4 11.3 Tovværkets Børnegård Sct. Nicolai Børnehave Nygårdsvej Esbjerg Børnegård Spiren Galaksen Ådalsparken Tarphagevej Børnehuset i Guldager Børnekompasset Åmosehuset Møllehusene Grønlandsparken Bakkegården Børnebakken Norddalsparken Fyrparken Børnehuset Katamaranen Grønnegården Valmuen Kahytten 437

5 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Kathrine Kruse Andreasen Bestyrelsesformand Dato for udfyldelse 2/ INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Institutionen arbejder med udgangspunkt i Reggio Emilia-filosofien, der stammer fra Norditalien. Børnehus Syd skal være et sted, hvor børnn og voksne i fællesskab trives. Et sted præget af åbenhed, ansvarlighed og gensidig g respekt, hvor børnene gennem udfoldelsesmuligheder bliver stimuleret i forhold til deres udviklingstrin, oparbejder selvtillid, selvstændighed, samarbejdsevne, fantasi og kreativitet. Hvorr børnene kan skabe sig selv og deres univers. Hvor hovedvægten af aktiviteter lægges på kreative udtryksformer, leg og natur. Evt. udvikling af faglige særkender Derudover lægger vi også vægt på naturoplevelser. Hertil har vi blandet andet vores egen hytte i skoven i V. Vedsted og mulighed for at benytte Digehytten ude vedd Mandø Ebbevej. Børnehus Syd arbejder ud fra et moderne barnesyn, b hvor der bliver set på barnetss kompetencer frem for barnets mangler og fejl.. Se endvidere værdi- og arbejdsgrundlag på syd.esbjergkommune.dk/ Børnehus Syd inddrager naturen og området med skov og Vadehavet som vi er beliggende i. Ligeledes er der stor fokus på børnenes sproglige udvikling. Børnehus Syd har i mange år målbevidst arbejdet medd lærerplaner og udvikling af disse, således der er store kvalifikationer blandt medarbejderne på dette område. 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) Børnebo er vel vedligeholdt, således rammerne er præsentable, opryddet og rengjorte. Der kan dog i morgentimerne være udfordringer med synlig rengøring, da forældre og børn kommer inden hele Børebo er rengjort, og der dermed kan være våde nyvaskede gulve osv. I den første del af kalenderåret frem til april, er børnetallet højt (indtil gruppen af førskolebørn flyttes). Derfor er der mange børn og dermed også mere støj, mindre plads fysisk mm. 5

6 Børnehus Syd har formået at få sammenlagt Børnebo og Paraplyen på en meget positiv vis for både personale, børn og forældre. Dette kan kun lade sig gøre på baggrund af den ekstraa økonomiske bevilling til Børnehus Syd, da institutionerne er placeret langt fra hinanden. Udfordringerne i dette er at få personale samt børn frem og tilbage mellem de 2 institutioner. Til transporten af børn mellem de 2 institutioner hertil har vi fået tildelt t en 17 personers bus som er uundværlig til at kunne udnytte mulighederne for integrerede aktiviteter på tværs af Paraplyen og Børnebo. Paraplyen har storee rum som giver gode muligheder m for forskelligee indretninger og godd plads til at børnene kan udfolde sig. Derudover har Paraplyen mulighed for at benytte b den nyopførte hal i Roager til udvikling af motorikken. Børnene i Børnebo har medd bussen også glæde af denne mulighed. De fysiske rammer, ude (børn / personale) Legepladsen i Børnebo er lille, men der forsøges at udnytte arealett optimalt, såledess der skabes rum til mange former for leg. Der er meget dårlige parkeringsforhold ved Børnebo til stor genee for personale, forældree og naboer til Børnebo. Der forefindes en tom grund som umiddelbar nabo til Børnebo. Det ville være optimalt, hviss denne kunne lejes af ejeren til enten lege- eller parkerings faciliteter. Ressourcer Pga. den ekstra økonomiske tildeling er det muligt at have de nødvendige ressourcer, som det kræver at have personale i 2 institutioner. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Der har været en vellykket sammenlægning af f de 2 institutioner, hvor det giver mening at have integreredee aktiviteter, da børnene er indenfor samme skoledistrikt og således skal gå på samme skole. Dette er en af de værdier der er vigtige for os som forældre, at der er et nærdistrikt med kontinuitet mellem børnenes relationer op gennem børnehave, skole og fritidsaktiviteter. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Som skrevet under r 2.3 har der været en vellykket sammenlægningg mellem de 2 institutioner, som fysisk er placeret langt fra hinanden. Det giver mening så længe det er indenfor samme skoledistrikt. Vi ser det ikke som en mulighed med yderligere sammenlægning til t andre institutioner, da den nærmestee er 5 km væk og tilknyttet andet skoledistrikt. Hvilket betyder derr ikke er sammenhæng mellem m området daginstitutioner, skole eller fritidsaktiviteter. Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 6

7 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 7

8 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Anette Damkjær Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Alle grupperum er store, lyse og fungerer i pædagogiskk sammenhæng Fællesrum Fungere optimalt i alle sammenhænge Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Børnebo: et velindrettet og godt køkken at arbejde i for både børn og voksne. Paraplyen: et lille og mørkt køkken uden sammenhængg med fællesrummet, hvor børn ikke kan arbejde Velindrettede og funktionelle garderober i fin f sammenhæng med legeplads Børnebo: kun 4 toiletter til 95 børn uden døre eller anden afskærmning. Toiletterne er i fin sammenhæng med grupperummenee og der er hæve/sænke puslebord. Paraplyen: velfungerende toiletter i fin sammenhæng med grupperum og legeplads. Der er hæve/sænkebord. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter arbejdsplads Velfungerende kontorplads i fin stand Velfungerende mødelokale og arbejdsplads s. I Børnebo mangler der et mødelokale til møder med eksterne samarbejdspartnere. Børnebo: Velfungerende personalerum medd spiseplads, sofa, massagestol og reoler med litteratur Paraplyen: kombineret personale, kontor og o møderum. Det fungerer da institutionen ikke har mere end 3-5 medarbejdere Der er personaletoilet og badefaciliteter 8

9 Personalegarderobe Børnebo: pladsen er lille, men der er et lillee aflåselig garderoberum til hver medarbejder samt bøjlestang til overtøj Paraplyen: lille aflåselig garderoberum til hver h medarbejder samt bøjlestang til overtøj 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Køkkenet i Paraplyen er ikke hensigtsmæssigt. En åbning ud til fællesrummet ville e gøre rummet mere indbydendee og give mulighed for køkkenet kann anvendes i pædagogiskk sammenhæng 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Der er gennem årene arbejdet meget med udbygning, indretning, lysindfald, farvevalg mv. så alle rum fungerer rigtig godt såvel i pædagogisk sammenhæng samt som en god arbejdsplads for personalet 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: legepladsen er lille og det kræverr til stadighed en pædagogisk indsats for at få den til at fungere optimalt. Al plads er r pædagogisk udnyttet Paraplyen: meget plads og nye legeredskaber Vedligeholdte legeredskaber (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Børnebo: Meget få parkeringsmuligheder, der d betyder at både personale og forældre må parkere på vejen og på naboernes græsrabatter som bliver kørt op og ødelagt. Paraplyen: nyanlagt stor parkeringsplads 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 9

10 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Børnehus Syd Lene Bromerholm og Mona Bondesen 3. januar 2014 pædagog 2. INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret, for på denne mådee at opnå det bedst mulige læringsmiljø for børnene. Med dette meness at grupperummene er på få kvadratmeter ift. det antal børn der tilhører gruppen. Ventilationen fungerer ikke optimal i visse grupperum, dette betyder træk ind i rummet. Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret og skabe ro, da rummet er et gennemgangsrum. Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Paraplyen: det eksisterende køkken er lille og mørk, det er ikke muligt for børnenee at arbejder der inde. Børnebo: Der er forr få kvadratmeter til at kunne k hjælpe børnene i garderoben i spidsbelastningsperioderne. Børnebo: Der er forr få toiletter ift. børnetal, hvilket gørr at der er meget støj og uro på toilette i spidsbelastede perioder. Der er ikkee mulighed for f at lukke døre ind til det enkelte toilet. Toiletterne err små og gørr det svært for f de voksne at hjælpe når der er mange børn. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Børnebo og Paraplyen: Der mangles et mødelokale til de eksterne samarbejdspartneree samt til forberedelsestid/samtaler. Paraplyen: personalet benytter et og sammen rum til møder forberedelser - kontor og pauser 10

11 Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Børnebo: Der er ikke gulvvarme på to toiletter samt et grupperum. Der er træk fra ventilationssystemet i visse rum. 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Husene fungerer generelt optimal. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Børnebo og Paraplyen: Der mangles et udetoilet. Dettee på baggrund af at der er meget trafik ind i huset uden voksenopsyn. Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: Legepladsen er ikke stor ift. antallet af børn der dagligt leger derude. Den størstee pædagogiske udfordring er at aktiverer drengene, da der ikke er plads till eks. Boldbane. Børnebo: Parkeringsfaciliteterne er ikke optimale ift. antal ansatte samt den mængde af biler der ankommer morgen ogg eftermiddag. Dette er til stor gene for naboerne. I vinterperiode med snee og frost bliver vejen ikke ryddet, hvilket er til stor gene og fare for ansatte og o forældre/ /børn. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Børnehus Syd er i besiddelse af en skovhytte i Vester Vedsted dennee benyttes i det omfang det er muligt ift. personale og transport. Skovhytten er særdeles velfungerende og med til at understøtte børnenes motoriske og naturfaglige udvikling. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 11

12 12

13 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Kaskelotten Henrik Erbs 2. Januar 2014 Bestyrelsesformand 2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Evt. udvikling af faglige særkender Læreplanen skrivess med fokus på barnet og barnets udvikling med natur og udeliv i fokus Natur 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnene leger i store lyse rum, hvor mulighederne for ændringer af rummets indretning og brug kan ændres. Der er igangsat i etablering af en ny legeplads med kørefliser, gynger og hvor naturenn inddrages i dagligdagen, såsom skov, træer, bede og buske. Personalet laver meget af tingene selv sammen med børnene. Såsom bedene og personalet inddrager børnene i hverdagen. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? At vi har mulighed for et legevenligt udeområde, samt at vi inddrager naturen i dagligdagen, gåture, ture i Skyttehuset, så længe ressourcerne er til det. Vi har mulighed for at have flere børn og der er mange der gerne vil have deres børn i Kaskelotten. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 13

14 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Torben Daginstitutionsleder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. (Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven harr vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe arbejdsplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 14

15 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER En dejlig lys institution, som lever op til sektorplanen i alle ender og kanter, en stor fornøjelsee at være leder. 15

16 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Intern Dato for udfyldelse 20/ INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Aktivitetskøkken Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Garderobearealer Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Børnetoiletter / pusleplads Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven har vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Evt. barnevognsrum Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Mødelokale / IT- arbejdsplads Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. 16

17 Personalerum Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Toilet og badefaciliteter Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Personalegarderobe Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. Ophold Parkering / ankomst Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Vores indeklima er helt i top. 17

18 18

19 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Jacob A. Riis børnehave Udfylders navn / rolle Anne T.. Matthiesenn bestyrelsesformand Udfylders Dato for udfyldelse INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Målsætningerne er beskrevet i Læreplan for Jacob A. Riis børnehave. Den forefindes på børnehavens hjemmeside. Evt. udvikling af faglige særkender 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnehaven har til huse i en gammel amtslægebolig i Ribe indre by. Over årtier er børnehaven blevet tilpasset til institutionsbrug. Der er 3 grupperum med hvert et lille ekstra rum. I tilknytning til grupperummene er der 3 badeværelser med 2 toiletter. Der er garderobeplads til 65 børn. Der er et køkken,, hvor der err mulighed for børnene at a deltage ved bagning og maddage. Der er et kælderrum med 2 tørreskabe, ogg det brugess også til rengøringsartikler o. lign. Der er et møderum/ en personalestue. Der er et kontor. Der er 2 rum på anden sal, der bliver brugt til depot m.m. Alle rummene er løbende vedligeholdt, undtaget 2. sal. Indhold: Grupperummene indeholder stole, borde, sofaer, s reolerer og legetøj.. I personalestuen err der et mødebord med 10 stole, en hjørnesofa med bord samt reoler. På kontoret er der et hjørne-skrivebord, 2 kontorstole, reoler m.m. Der er en dejlig stor legeplads med køkkenhave, fodboldbane, sandområde med klatrestativer, gynger, sandkasse, sørøverskib, too telte, bålplads, legehuss m.m. Fliseområde til bl.a. cykler ogg dukkevogne. 2 legehuse og et overdækket område med sandkasse og bord / bænke - sæt. Der er 3 skure. Et til cykler, et til sandkasseting og et til dukkevogne, haveredskaber o. lign. Legepladsen er løbende vedligeholdt. Fremstår i friske farver. Børnehavens gennemsnitlige normering er 56. Der er 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere samt en rengøringsassistent. Åbningstider: Børnehaven åbner kl hver dag. Mandag, tirsdag og onsdag lukker børnehaven kl Torsdag kl Fredag kl Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Børnehavens potentialee er at forblive en lille nærværende institution med m stor efterspørgsel. 19

20 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører Børnehaven samarbejder med talepædagog, psykologer, ergo - og fysioterapeuter, dagplejere, SFO -personale og børnehaveklasseledere. Sprognetværksgruppe. Lederen samarbejder med lederne fra de andre selvejende institutioner. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 20

21 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Hanne Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Vi har opdelt børnene i 3 grupper. Hver gruppe har too rum i forlængelse af hinanden. I det største rum err der 4 borde og ca. 25 stole, reoler, sofa, legetøj m.m. I det mindre rum er det forskelligt indrettet til dukkekrog, hems, reoler, r biler, dyr m.m. Vi har ikke noget fællesrum. Vi bruger det lille rum ved hver stue som soverum, s nårr alle de andre børn er ude at lege l på legepladsen. I køkkenet er der køleskab, opvaskemaskine, komfur, skabe, skuffer, bord i voksenhøjde og i barnehøjde. Det er i okay stand. Nye bordplader og låger ville væree godt. Garderobearealernee er i god stand. Der er garderobeplads til ca. 65 børn. Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har tre t rum medd børnetoiletter, og de err i god stand. Vi har tre t skure som er bygget i mursten i forlængelse af børnehaven. Det enee bliver brugt til opbevaring af cykler, klodser m.m. Det andet til sandkasseting, tæpper, puder m.m. Det tredje bliver brugt til dukke vogne, haveredskaber og andet. Har lige investeret nye døre til skurene. Væggene i skurenee trænger til at blive kalket. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Et godtt og stort rum. I pæn stand. Der er to t kontorstole, skrivebord og reoler. Vi bruger personalerummet. I god stand. Der err to borde, ti stole, en hjørnesofa, reol, tv, kommode, 21

22 printer. Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe I god stand. Der err et toilet, en håndvask, en lille reol samt vaskemaskine og tørretumbler. Der er aflåste skabee til personalet samt kroge til tøjet. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi har en dejlig legeplads. Børnene kan cykle på fliserne, bygge huler af plastikklodser, legee med dukkevogne og meget andet, og der er to legehuse i forbindelse med flisearealet. Der er også enn overdækket sandkasse, og der er bord/ d/bænke-sæt.. Desuden har vi et område med faldunderlag(sand), hvor der er en stor sandkasse med solsejl. Der er klatrestative er, rutsjebaner, to telte af træ, et sørøverskib, 4 gynger og et bålsted. Der er et græsareal, hvor den ene halvdel er til fodbold, basketball samt meget andet, og påå den anden halvdel er der d højbede og små frugtbuske. Legepladsen er i god stand. Jeg harr beskrevet det ovenfor. Desuden har vi to - og trehjulede cykler gocarts, g løbehjul,,dukkevogne, sandkasseting. Et godtt sted at opholde sig. Der er en parkeringsplads bagved børnehavens legeplads. Der kan parkeres nogle steder i Klostergade og Hundegade. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Jeg synes, at vi har en god og spændende legeplads, hvor børnene kann opholde sig i forskellige afdelinger, og den er fysisk udfordrende. 22

23 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Er dette spørgeskema også vedrørende udvendig vedligeholdelse såsomm mure og vinduer? Varmekontoen er sat for lavt i vores institution, n, men vi er ikke den eneste institution, der er i den situation. 23

24 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Vivi Pahuus Christiansen Arbejdsmiljørepræsentant. Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har 3 grupperum, som hver har et tilstødende legerum. I hvert grupperum er der stole s og borde til børn og voksne. Hylder, skabee og reoler med legetøj,, spil og materialer. Rummene fremstår i pæn stand. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har ikke noget fællesrum. Børnene leger i grupperummene. De børn, der har behov for at sove, benytter de tilstødende legerum, mens de andre børn er ude at lege på legepladsen. I køkkenet er der komfur, opvaskemaskine, køleskab, håndvask, skabe, s skuffer,, bordpladerr i voksen og børnehøjde. Det er i nogenlundee stand, men nyt kunne ønskes. I forbindelse med de 3 grupperum er der garderobeplag ads til børnene. Garderoberne er malet i friske farver. I hvert garderobeområde er der to stole, som kan benyttes af de voksne, når de hjælper børnene. I forbindelse med hvert grupperum er der et e rum med to toiletter, 2 håndvaske, hylder og kroge til børnenes håndklæder og tandbørster. Rummene er i god stand. Vi har ikke et barnevognsrum, men vi har 3 skure bygget i forlængelse af børnehaven med adgang fra legepladsen. De D indeholder cykler, ting til sandkassen, bolde, tæpper og meget andet. Rummene trænger r til at blive fuget og kalket. Vinduerne trænger til t at blive malet. Skurene harr fået nye flotte døre. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Kontoret indeholderr et skrivebord i vinkel, 2 kontorstole, reoler, hylder og IT- udstyr. Rummet er i pæn stand, og dett har en god størrelse. Vi holder møder i personalestuen. Personalestuen indeholder mødebord med 10 stole, hjørnesofa, sofabord, 24

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede. Til Faxe kommune Center for ejendomme Kongested d. 17.04.2015 Svar på høringsmateriale omkring udmøntning af ejendomsstrategien, udarbejdet af Signal for Faxe kommune vedrørende område Møllevang/Rønnede.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Støj i daginstitutioner

Støj i daginstitutioner Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen Støj i daginstitutioner om praktiske/tekniske løsninger til dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger Socialministeriet Undervisningsministeriet

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

BØRNEHUSET Myretuen. Børnemiljøvurdering Oktober 2013

BØRNEHUSET Myretuen. Børnemiljøvurdering Oktober 2013 BØRNEHUSET Myretuen Børnemiljøvurdering Oktober 2013 1 Forord I 2006 blev der vedtaget en Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering er et

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Alle kommentarer Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Kommentar Det bedste ved at bo i Kongelundsparken er det gode naboskab samt det store lukkede område hvor børnene kan lege uden

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere