Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe C. Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud. skemabesvarelser"

Transkript

1 Bilagsmappe C Masterplan - Bygningsanalyse for dag lbud skemabesvarelser

2

3 Bilagsmappe C Skemabesvarelser fra daginstitutionernes Bestyrelser, Ledelser og MED-udvalg Indholdsfortegnelse Læsevejledning Børnehus Syd Kaskelotten Jakob A. Riis Børnehave Børnegården Gredstedbro Nørremarken Tangebo Snurretoppen Trestjernen Bistadet Stammen Farveladen Børnehusene Tjæreborg Rørkjærhusene Lykkegårdsparken Tinghøjen Trianglen (Bestyrelsesbesvarelse ikke udarbejdet) Egeknoppen Børnehuset Novrupvej Tusindfryd Ringgården Børneuniverset Børnehuset Kvaglund (MED-udvalgsbesvarelse ikke udarbejdet) Højvangshaven (MED-udvalgsbesvarelse udarbejdet på lederparadigme) Børnenes Kontor Midtbyens Børnehave 223

4 11.3 Tovværkets Børnegård Sct. Nicolai Børnehave Nygårdsvej Esbjerg Børnegård Spiren Galaksen Ådalsparken Tarphagevej Børnehuset i Guldager Børnekompasset Åmosehuset Møllehusene Grønlandsparken Bakkegården Børnebakken Norddalsparken Fyrparken Børnehuset Katamaranen Grønnegården Valmuen Kahytten 437

5 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Kathrine Kruse Andreasen Bestyrelsesformand Dato for udfyldelse 2/ INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Institutionen arbejder med udgangspunkt i Reggio Emilia-filosofien, der stammer fra Norditalien. Børnehus Syd skal være et sted, hvor børnn og voksne i fællesskab trives. Et sted præget af åbenhed, ansvarlighed og gensidig g respekt, hvor børnene gennem udfoldelsesmuligheder bliver stimuleret i forhold til deres udviklingstrin, oparbejder selvtillid, selvstændighed, samarbejdsevne, fantasi og kreativitet. Hvorr børnene kan skabe sig selv og deres univers. Hvor hovedvægten af aktiviteter lægges på kreative udtryksformer, leg og natur. Evt. udvikling af faglige særkender Derudover lægger vi også vægt på naturoplevelser. Hertil har vi blandet andet vores egen hytte i skoven i V. Vedsted og mulighed for at benytte Digehytten ude vedd Mandø Ebbevej. Børnehus Syd arbejder ud fra et moderne barnesyn, b hvor der bliver set på barnetss kompetencer frem for barnets mangler og fejl.. Se endvidere værdi- og arbejdsgrundlag på syd.esbjergkommune.dk/ Børnehus Syd inddrager naturen og området med skov og Vadehavet som vi er beliggende i. Ligeledes er der stor fokus på børnenes sproglige udvikling. Børnehus Syd har i mange år målbevidst arbejdet medd lærerplaner og udvikling af disse, således der er store kvalifikationer blandt medarbejderne på dette område. 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) Børnebo er vel vedligeholdt, således rammerne er præsentable, opryddet og rengjorte. Der kan dog i morgentimerne være udfordringer med synlig rengøring, da forældre og børn kommer inden hele Børebo er rengjort, og der dermed kan være våde nyvaskede gulve osv. I den første del af kalenderåret frem til april, er børnetallet højt (indtil gruppen af førskolebørn flyttes). Derfor er der mange børn og dermed også mere støj, mindre plads fysisk mm. 5

6 Børnehus Syd har formået at få sammenlagt Børnebo og Paraplyen på en meget positiv vis for både personale, børn og forældre. Dette kan kun lade sig gøre på baggrund af den ekstraa økonomiske bevilling til Børnehus Syd, da institutionerne er placeret langt fra hinanden. Udfordringerne i dette er at få personale samt børn frem og tilbage mellem de 2 institutioner. Til transporten af børn mellem de 2 institutioner hertil har vi fået tildelt t en 17 personers bus som er uundværlig til at kunne udnytte mulighederne for integrerede aktiviteter på tværs af Paraplyen og Børnebo. Paraplyen har storee rum som giver gode muligheder m for forskelligee indretninger og godd plads til at børnene kan udfolde sig. Derudover har Paraplyen mulighed for at benytte b den nyopførte hal i Roager til udvikling af motorikken. Børnene i Børnebo har medd bussen også glæde af denne mulighed. De fysiske rammer, ude (børn / personale) Legepladsen i Børnebo er lille, men der forsøges at udnytte arealett optimalt, såledess der skabes rum til mange former for leg. Der er meget dårlige parkeringsforhold ved Børnebo til stor genee for personale, forældree og naboer til Børnebo. Der forefindes en tom grund som umiddelbar nabo til Børnebo. Det ville være optimalt, hviss denne kunne lejes af ejeren til enten lege- eller parkerings faciliteter. Ressourcer Pga. den ekstra økonomiske tildeling er det muligt at have de nødvendige ressourcer, som det kræver at have personale i 2 institutioner. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Der har været en vellykket sammenlægning af f de 2 institutioner, hvor det giver mening at have integreredee aktiviteter, da børnene er indenfor samme skoledistrikt og således skal gå på samme skole. Dette er en af de værdier der er vigtige for os som forældre, at der er et nærdistrikt med kontinuitet mellem børnenes relationer op gennem børnehave, skole og fritidsaktiviteter. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Som skrevet under r 2.3 har der været en vellykket sammenlægningg mellem de 2 institutioner, som fysisk er placeret langt fra hinanden. Det giver mening så længe det er indenfor samme skoledistrikt. Vi ser det ikke som en mulighed med yderligere sammenlægning til t andre institutioner, da den nærmestee er 5 km væk og tilknyttet andet skoledistrikt. Hvilket betyder derr ikke er sammenhæng mellem m området daginstitutioner, skole eller fritidsaktiviteter. Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 6

7 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 7

8 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Børnehus Syd Anette Damkjær Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Alle grupperum er store, lyse og fungerer i pædagogiskk sammenhæng Fællesrum Fungere optimalt i alle sammenhænge Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Børnebo: et velindrettet og godt køkken at arbejde i for både børn og voksne. Paraplyen: et lille og mørkt køkken uden sammenhængg med fællesrummet, hvor børn ikke kan arbejde Velindrettede og funktionelle garderober i fin f sammenhæng med legeplads Børnebo: kun 4 toiletter til 95 børn uden døre eller anden afskærmning. Toiletterne er i fin sammenhæng med grupperummenee og der er hæve/sænke puslebord. Paraplyen: velfungerende toiletter i fin sammenhæng med grupperum og legeplads. Der er hæve/sænkebord. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter arbejdsplads Velfungerende kontorplads i fin stand Velfungerende mødelokale og arbejdsplads s. I Børnebo mangler der et mødelokale til møder med eksterne samarbejdspartnere. Børnebo: Velfungerende personalerum medd spiseplads, sofa, massagestol og reoler med litteratur Paraplyen: kombineret personale, kontor og o møderum. Det fungerer da institutionen ikke har mere end 3-5 medarbejdere Der er personaletoilet og badefaciliteter 8

9 Personalegarderobe Børnebo: pladsen er lille, men der er et lillee aflåselig garderoberum til hver medarbejder samt bøjlestang til overtøj Paraplyen: lille aflåselig garderoberum til hver h medarbejder samt bøjlestang til overtøj 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Køkkenet i Paraplyen er ikke hensigtsmæssigt. En åbning ud til fællesrummet ville e gøre rummet mere indbydendee og give mulighed for køkkenet kann anvendes i pædagogiskk sammenhæng 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Der er gennem årene arbejdet meget med udbygning, indretning, lysindfald, farvevalg mv. så alle rum fungerer rigtig godt såvel i pædagogisk sammenhæng samt som en god arbejdsplads for personalet 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: legepladsen er lille og det kræverr til stadighed en pædagogisk indsats for at få den til at fungere optimalt. Al plads er r pædagogisk udnyttet Paraplyen: meget plads og nye legeredskaber Vedligeholdte legeredskaber (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Børnebo: Meget få parkeringsmuligheder, der d betyder at både personale og forældre må parkere på vejen og på naboernes græsrabatter som bliver kørt op og ødelagt. Paraplyen: nyanlagt stor parkeringsplads 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 9

10 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Børnehus Syd Lene Bromerholm og Mona Bondesen 3. januar 2014 pædagog 2. INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret, for på denne mådee at opnå det bedst mulige læringsmiljø for børnene. Med dette meness at grupperummene er på få kvadratmeter ift. det antal børn der tilhører gruppen. Ventilationen fungerer ikke optimal i visse grupperum, dette betyder træk ind i rummet. Børnebo: Den væsentlige pædagogiske udfordring er at tilrettelægge hverdagen struktureret og skabe ro, da rummet er et gennemgangsrum. Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Paraplyen: det eksisterende køkken er lille og mørk, det er ikke muligt for børnenee at arbejder der inde. Børnebo: Der er forr få kvadratmeter til at kunne k hjælpe børnene i garderoben i spidsbelastningsperioderne. Børnebo: Der er forr få toiletter ift. børnetal, hvilket gørr at der er meget støj og uro på toilette i spidsbelastede perioder. Der er ikkee mulighed for f at lukke døre ind til det enkelte toilet. Toiletterne err små og gørr det svært for f de voksne at hjælpe når der er mange børn. Evt. barnevognsrum Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Børnebo og Paraplyen: Der mangles et mødelokale til de eksterne samarbejdspartneree samt til forberedelsestid/samtaler. Paraplyen: personalet benytter et og sammen rum til møder forberedelser - kontor og pauser 10

11 Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Børnebo: Der er ikke gulvvarme på to toiletter samt et grupperum. Der er træk fra ventilationssystemet i visse rum. 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Husene fungerer generelt optimal. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Børnebo og Paraplyen: Der mangles et udetoilet. Dettee på baggrund af at der er meget trafik ind i huset uden voksenopsyn. Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Børnebo: Legepladsen er ikke stor ift. antallet af børn der dagligt leger derude. Den størstee pædagogiske udfordring er at aktiverer drengene, da der ikke er plads till eks. Boldbane. Børnebo: Parkeringsfaciliteterne er ikke optimale ift. antal ansatte samt den mængde af biler der ankommer morgen ogg eftermiddag. Dette er til stor gene for naboerne. I vinterperiode med snee og frost bliver vejen ikke ryddet, hvilket er til stor gene og fare for ansatte og o forældre/ /børn. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Børnehus Syd er i besiddelse af en skovhytte i Vester Vedsted dennee benyttes i det omfang det er muligt ift. personale og transport. Skovhytten er særdeles velfungerende og med til at understøtte børnenes motoriske og naturfaglige udvikling. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 11

12 12

13 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Dato for udfyldelse Kaskelotten Henrik Erbs 2. Januar 2014 Bestyrelsesformand 2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Evt. udvikling af faglige særkender Læreplanen skrivess med fokus på barnet og barnets udvikling med natur og udeliv i fokus Natur 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnene leger i store lyse rum, hvor mulighederne for ændringer af rummets indretning og brug kan ændres. Der er igangsat i etablering af en ny legeplads med kørefliser, gynger og hvor naturenn inddrages i dagligdagen, såsom skov, træer, bede og buske. Personalet laver meget af tingene selv sammen med børnene. Såsom bedene og personalet inddrager børnene i hverdagen. 2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? At vi har mulighed for et legevenligt udeområde, samt at vi inddrager naturen i dagligdagen, gåture, ture i Skyttehuset, så længe ressourcerne er til det. Vi har mulighed for at have flere børn og der er mange der gerne vil have deres børn i Kaskelotten. 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 13

14 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Torben Daginstitutionsleder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. (Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven harr vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe arbejdsplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 14

15 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. (udfyldes) Omfang, variation, sammenhænge m.v.? Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER En dejlig lys institution, som lever op til sektorplanen i alle ender og kanter, en stor fornøjelsee at være leder. 15

16 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Kaskelotten Intern Dato for udfyldelse 20/ INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har været i dissee nye lokaler siden april 2010, de er r i meget fintt stand, der er ingenn problemerr i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, til det nuværende børnetal er der et sted mellem 6-7 m2 pr. barn i grupperummene. Vi er aldersopdelt. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Vi har ingen fællesrum Vi har et særskilt værksted i en pavillon, hvor vi betaler for driften af rummene, disse m22 regnes ikke med til Kaskelotten. I vuggestuen har vi barnevogne, soverum. I Børnehaven er dett kun hos dee mindste vi benytter en stue til soverum, der er altid voksne til stede s hvor børnene sover. Aktivitetskøkken Et nyt køkken, som ligger et meget centralt sted i institutionen. Garderobearealer Vuggestuen har særskilt garderobe i et rumm for sig, mens børnehaven har garderober på den rummelige gang. Børnetoiletter / pusleplads Alle stuer har toiletter, som er i tilknytning til stuerne. I vuggestuen har vi hæve-sænke pusleborde, i børnehaven har vi på den mindste stue et fast bord til pusleplads. Evt. barnevognsrum Barnevognsrummett som er helt nyt ligger i tilknytning til vuggestuen. Personale- relaterede rum Kontorplads Ledelsen har et kontor med 2 arbejdsplads ser, desudenn er der et dokumentationsrum, med personalearbejdspladser Mødelokale / IT- arbejdsplads Vi har et møderum,, samt et IT rum til personales behov. 16

17 Personalerum Fin ny personalestu ue, hvor man kan koble af i pauserne. Toilet og badefaciliteter Der er toilet t og handicaptoilet i personaleafdelingen. Personalegarderobe Alle faste personaler har aflåst rum, samt en e personalegarderobe. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? Alt er i tip-top orden 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Alle stuerne, samt vores værksted er velfungerende. 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Vi er i øjeblikket i gang med at etablerer udeareal, efter nedrivningen af skolen. Der skal investeress i nye legeredskaber i dee kommendee år, legeredskaberne er nedslidte. Ophold Parkering / ankomst Der er egen parkeringsplads lige ved indgangen. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Vi har bålhus, som er velfungerende, desuden er vi ved at få etableret halvtag vedd vores indgangsparti, hvor vi regner med at lave et udendørs værksted i 2014, så vi kan lavee science udenfor også. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Vores indeklima er helt i top. 17

18 18

19 SKEMA TIL BESTYRELSEN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Jacob A. Riis børnehave Udfylders navn / rolle Anne T.. Matthiesenn bestyrelsesformand Udfylders Dato for udfyldelse INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): Udvikling af pædagogiske læreplaner Målsætningerne er beskrevet i Læreplan for Jacob A. Riis børnehave. Den forefindes på børnehavens hjemmeside. Evt. udvikling af faglige særkender 2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): De fysiske rammer, inde (børn / personale) De fysiske rammer, ude (børn / personale) Ressourcer Børnehaven har til huse i en gammel amtslægebolig i Ribe indre by. Over årtier er børnehaven blevet tilpasset til institutionsbrug. Der er 3 grupperum med hvert et lille ekstra rum. I tilknytning til grupperummene er der 3 badeværelser med 2 toiletter. Der er garderobeplads til 65 børn. Der er et køkken,, hvor der err mulighed for børnene at a deltage ved bagning og maddage. Der er et kælderrum med 2 tørreskabe, ogg det brugess også til rengøringsartikler o. lign. Der er et møderum/ en personalestue. Der er et kontor. Der er 2 rum på anden sal, der bliver brugt til depot m.m. Alle rummene er løbende vedligeholdt, undtaget 2. sal. Indhold: Grupperummene indeholder stole, borde, sofaer, s reolerer og legetøj.. I personalestuen err der et mødebord med 10 stole, en hjørnesofa med bord samt reoler. På kontoret er der et hjørne-skrivebord, 2 kontorstole, reoler m.m. Der er en dejlig stor legeplads med køkkenhave, fodboldbane, sandområde med klatrestativer, gynger, sandkasse, sørøverskib, too telte, bålplads, legehuss m.m. Fliseområde til bl.a. cykler ogg dukkevogne. 2 legehuse og et overdækket område med sandkasse og bord / bænke - sæt. Der er 3 skure. Et til cykler, et til sandkasseting og et til dukkevogne, haveredskaber o. lign. Legepladsen er løbende vedligeholdt. Fremstår i friske farver. Børnehavens gennemsnitlige normering er 56. Der er 5 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere samt en rengøringsassistent. Åbningstider: Børnehaven åbner kl hver dag. Mandag, tirsdag og onsdag lukker børnehaven kl Torsdag kl Fredag kl Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? Børnehavens potentialee er at forblive en lille nærværende institution med m stor efterspørgsel. 19

20 3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i dagtilbud Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører Børnehaven samarbejder med talepædagog, psykologer, ergo - og fysioterapeuter, dagplejere, SFO -personale og børnehaveklasseledere. Sprognetværksgruppe. Lederen samarbejder med lederne fra de andre selvejende institutioner. 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER (udfyldes evt.) 20

21 SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDEREN AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Hanne Leder Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Vi har opdelt børnene i 3 grupper. Hver gruppe har too rum i forlængelse af hinanden. I det største rum err der 4 borde og ca. 25 stole, reoler, sofa, legetøj m.m. I det mindre rum er det forskelligt indrettet til dukkekrog, hems, reoler, r biler, dyr m.m. Vi har ikke noget fællesrum. Vi bruger det lille rum ved hver stue som soverum, s nårr alle de andre børn er ude at lege l på legepladsen. I køkkenet er der køleskab, opvaskemaskine, komfur, skabe, skuffer, bord i voksenhøjde og i barnehøjde. Det er i okay stand. Nye bordplader og låger ville væree godt. Garderobearealernee er i god stand. Der er garderobeplads til ca. 65 børn. Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har tre t rum medd børnetoiletter, og de err i god stand. Vi har tre t skure som er bygget i mursten i forlængelse af børnehaven. Det enee bliver brugt til opbevaring af cykler, klodser m.m. Det andet til sandkasseting, tæpper, puder m.m. Det tredje bliver brugt til dukke vogne, haveredskaber og andet. Har lige investeret nye døre til skurene. Væggene i skurenee trænger til at blive kalket. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Et godtt og stort rum. I pæn stand. Der er to t kontorstole, skrivebord og reoler. Vi bruger personalerummet. I god stand. Der err to borde, ti stole, en hjørnesofa, reol, tv, kommode, 21

22 printer. Toilet og badefaciliteter Personalegarderobe I god stand. Der err et toilet, en håndvask, en lille reol samt vaskemaskine og tørretumbler. Der er aflåste skabee til personalet samt kroge til tøjet. 2.2 Er der specifikke forhold / udfordringe er ift. det fysiske miljø, som Du ønsker at gøre opmærksom på? 2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? 3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 3.1 Hvad ser Du som dagligdagens væsentligste, pædagogisk ke udfordring (I relation til): Legearealer Legepladsinventar Ophold Parkering / ankomst Vi har en dejlig legeplads. Børnene kan cykle på fliserne, bygge huler af plastikklodser, legee med dukkevogne og meget andet, og der er to legehuse i forbindelse med flisearealet. Der er også enn overdækket sandkasse, og der er bord/ d/bænke-sæt.. Desuden har vi et område med faldunderlag(sand), hvor der er en stor sandkasse med solsejl. Der er klatrestative er, rutsjebaner, to telte af træ, et sørøverskib, 4 gynger og et bålsted. Der er et græsareal, hvor den ene halvdel er til fodbold, basketball samt meget andet, og påå den anden halvdel er der d højbede og små frugtbuske. Legepladsen er i god stand. Jeg harr beskrevet det ovenfor. Desuden har vi to - og trehjulede cykler gocarts, g løbehjul,,dukkevogne, sandkasseting. Et godtt sted at opholde sig. Der er en parkeringsplads bagved børnehavens legeplads. Der kan parkeres nogle steder i Klostergade og Hundegade. 3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil Du evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til institutionens daglige pædagogiske praksis? Jeg synes, at vi har en god og spændende legeplads, hvor børnene kann opholde sig i forskellige afdelinger, og den er fysisk udfordrende. 22

23 4. ORDET ER FRIT - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER Er dette spørgeskema også vedrørende udvendig vedligeholdelse såsomm mure og vinduer? Varmekontoen er sat for lavt i vores institution, n, men vi er ikke den eneste institution, der er i den situation. 23

24 SKEMA TIL MED-UDVALG AFLEVERINGSFRIST STAMDATA: Institutionens navn Udfylders navn / rolle Udfylders Jacob A. Riis børnehave Vivi Pahuus Christiansen Arbejdsmiljørepræsentant. Dato for udfyldelse INSTITUTIONENS BYGNING( ER) 2.1 Hvad ser I som dagligdagens væsentligste, pædagogiske udfordringg (I relation til): Børnerelaterede rum Grupperum / basislokaler Vi har 3 grupperum, som hver har et tilstødende legerum. I hvert grupperum er der stole s og borde til børn og voksne. Hylder, skabee og reoler med legetøj,, spil og materialer. Rummene fremstår i pæn stand. Fællesrum Legerum / soverum / værksted(er) Aktivitetskøkken Garderobearealer Børnetoiletter / pusleplads Evt. barnevognsrum Vi har ikke noget fællesrum. Børnene leger i grupperummene. De børn, der har behov for at sove, benytter de tilstødende legerum, mens de andre børn er ude at lege på legepladsen. I køkkenet er der komfur, opvaskemaskine, køleskab, håndvask, skabe, s skuffer,, bordpladerr i voksen og børnehøjde. Det er i nogenlundee stand, men nyt kunne ønskes. I forbindelse med de 3 grupperum er der garderobeplag ads til børnene. Garderoberne er malet i friske farver. I hvert garderobeområde er der to stole, som kan benyttes af de voksne, når de hjælper børnene. I forbindelse med hvert grupperum er der et e rum med to toiletter, 2 håndvaske, hylder og kroge til børnenes håndklæder og tandbørster. Rummene er i god stand. Vi har ikke et barnevognsrum, men vi har 3 skure bygget i forlængelse af børnehaven med adgang fra legepladsen. De D indeholder cykler, ting til sandkassen, bolde, tæpper og meget andet. Rummene trænger r til at blive fuget og kalket. Vinduerne trænger til t at blive malet. Skurene harr fået nye flotte døre. Personale- relaterede rum Kontorplads Mødelokale / IT- Personalerum arbejdsplads Kontoret indeholderr et skrivebord i vinkel, 2 kontorstole, reoler, hylder og IT- udstyr. Rummet er i pæn stand, og dett har en god størrelse. Vi holder møder i personalestuen. Personalestuen indeholder mødebord med 10 stole, hjørnesofa, sofabord, 24

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Læreplan for Distrikt Elverdam

Læreplan for Distrikt Elverdam Faktuelle forhold Dagtilbudsdistrikt Elverdam strækker sig fra Tølløse i nord, til St. Merløse i syd, Ugerløse i vest og Stestrup i øst. Distriktet kendetegnes ved et landdistrikt med åbne vider, mark

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER Med udgangspunkt i de lokale behov skal følgende retningslinier anvendes ved oprettelse og indretning af daginstitutioner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere