Bilag 3. Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet"

Transkript

1 1 Bilag 3 Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet

2 2 Indhold Indhold Indledning Økonomi Personale Resultater Fokusområder Politikker Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) Øvrige opgaver som led i departementets tilsynsforpligtelse... 5 Bilag A... 7 Bilag B... 9

3 3 1. Indledning Departementet har som overordnet myndighed en forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i ministeriets institutioner er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Med henblik på at varetage departementets tilsynsforpligtelse er der etableret procedurer for opfølgning på institutionernes opgavevaretagelse, herunder systematisk ledelsesinformation, løbende økonomiopfølgning samt regnskabsgodkendelse. I nærværende vejledning beskrives de fælles retningslinier for ledelsesinformation i Finansministeriet. Ledelsesinformationen har til formål: At understøtte den overordnede ledelse af Finansministeriet At understøtte departementets tilsynsforpligtelse, herunder at følge den aktivitetsmæssige og økonomiske udvikling på ministerområdet, At sikre grundlag for, at ministeriets ledelse kan gribe ind, hvis aktivitetsudviklingen eller den økonomiske situation måtte udvikle sig på en ikke ønsket måde. At skabe grundlag for drøftelser af koncernfælles initiativer, samt udviklingen i de koncernfælles opgaver. Ledelsesinformationen for Finansministeriets koncern er baseret på centrale nøgletal for økonomi og resultater for ministeriets virksomheder. Ledelsesinformationen dækker følgende områder: Økonomi Personale Resultater Fokusområder Politikker Koncernopgaver Virksomhedernes udgifter i finansåret, herunder forventet driftsresultat og opsparing. Personaleforbrug, personaleomsætning og sygefravær m.v.. Opfyldelse af mål og resultatkrav i styrelsernes resultatkontrakter. Særlige fokusområder (temaer) med henblik på styrkelse af den tværgående effektiviseringsindsats og styring Opfølgning på udmøntningen af koncernfælles politikker. Opfølgning på koncernfælles opgaver, herunder Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF). I det efterfølgende angives den struktur, som ledelsesinformationen er baseret på Ledelsesinformationen er i videst muligt omfang baseret på eksisterende registeringssystemer og processer, hvilket fx indbeærer, at data og kadence for nøgletal på personaleområdet baserer sig på ISOLA, samt at nøgletal for økonomi baserer sig på rammeredegørelserne. 2. Økonomi Den økonomiske opfølgning skal give departementet det fornødne indblik i styrelsernes økonomiske situation og skabe et ledelsesmæssigt fokus på styrelsernes økonomiske resultater og ressourceanvendelse. Formålet er at tilgodese departementets tilsynsforpligtigelse, og at sikre koncernledelsens fokus på eventuelle økonomiske problemer. Herved gives koncernledelsen mulighed for at tage stilling til, hvordan eventuelle økonomiske problemer løses. De økonomiske nøgletal opgøres i forbindelse med rammeredegørelserne.

4 4 De økonomiske nøgletal indeholder styrelsernes forventninger til årets resultat, og udvikling i opsparing. Formålet er at give departementet indblik i og mulighed for at vurdere styrelsernes forventninger til årets resultat og følge styrelsernes økonomiske situation. Departementet udarbejder ledelsesinformation til koncernledelsen på baggrund af de i bilag A opstillede figurer 3. Personale Med henblik på at følge udviklingen i personaleforbruget og de personalemæssige forhold generelt udarbejdes nøgletal vedrørende personaleforbrug, gennemsnitlige lønudgifter pr. årsværk fordelt på personalekategorier, over-/merarbejde, personaleomsætning og sygefravær m.v.. Nøgletallene til koncernledelsen opgøres kvartalsvis med udgangspunkt i de i bilag A og B skitserede figurer og tabeller. 4. Resultater Der udarbejdes en midtvejsstatus til koncernledelsen vedrørende styrelsernes målopfyldelse i forhold til resultatkontrakternes mål og resultatkrav. Formålet er at give en status for styrelsernes resultater i året og sikre grundlag for, at ledelsen kan gribe ind, hvis aktivitetsudviklingen eller den økonomiske situation måtte udvikle sig i en ikke ønsket retning. For at understøtte departementets muligheder for opfølgning på den samlede resultatkontrakt skal styrelserne angive målopfyldelsen i forhold til de enkelte resultatkrav. I tilfælde af manglende eller delvis målopfyldelse skal styrelserne kort redegøre for årsagen til, at målet ikke forventes opfyldes fuldt ud. Opfølgning på resultatkontrakten foretages ved halvårsstatus (august måned) og endeligt i årsrapporten. 5. Fokusområder Der udarbejdes ledelsesinformation for udvalgte fokusområder (temaer). Fokusområderne omfatter områder eller problemfelter, hvor der er behov for en nærmere information til koncernledelsen. Det gælder bl.a. projekter, der har særlig økonomisk og/eller politisk interesse. Ledelsesrapporteringen på fokusområderne kan både være i form af nøgletal og/eller i form af mere kvalitative opgørelser. De tematiserede fokusområder kan f.eks. være digitalisering, medarbejderudvikling, opfølgning på hvorvidt styrelserne efterlever fælles retningslinier, om virksomhedsinstrukserne er godkendte etc. Fokusområderne kan dels have karakter af områder, der på forhånd udvælges i begyndelsen af et år, dels områder, hvor der i løbet af året identificeres behov for opfølgning..

5 5 6. Politikker Der følges årligt op på udmøntningen af koncernens fælles politikker. Opfølgningens resultater sammenstilles af departementet og drøftes i koncernledelsen. Koncernens fælles politikker er fx Udbudspolitikken Indkøbspolitikken IT-sikkerhedspolitikken Opfølgningen i forhold til politikkerne følger de retningslinjer, der udmeldes for de enkelte politikker. Som led i opfølgningen opgøres bl.a. status for institutionernes udliciteringsgrad. 7. Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) For at understøtte det koncernledelsesmæssige fokus på fælles administrative opgaver i FAF opgøres FAFs produktion, produktivitet og omkostninger samt styrelsernes tilfredshed med den leverede service. FAF foretager årligt en tilfredshedsundersøgelse, som afrapporteres til FAFbrugerudvalget. Institutionerne skal for hvert af hovedprodukterne angive tilfredsheden med leverancen fra FAF. Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfreds. Tilfredshedsgraden angives for hver ydelse. Institutionerne har mulighed for at komme med forslag til, hvorledes FAF s ydelser og service kan forbedres. FAF udarbejder endvidere en årsrapport, hvor der redegøres for den økonomiske udvikling, foretages opfølgning på resultatkontrakten mellem bestyrelsen og FAFs ledelse m.v. 8. Øvrige opgaver som led i departementets tilsynsforpligtelse Ud over den fælles, ensartede ledelsesinformation, indhenter departementet løbende og efter behov informationer, der er nødvendige for varetagelse af departementets tilsynsforpligtelse og opgaver i øvrigt. I forhold til varetagelse af tilsynsforpligtelsen kan specielt opfølgningen på kvartalsregnskaberne nævnes. Finansministeriets virksomheder skal hvert kvartal samt i forbindelse med årsafslutningen godkende regnskabet for virksomhedens område over for departementet. Som led i virksomhedens godkendelse skal der føres kontrol med, om forbruget af givne bevillinger samt aktiver og passiver er korrekt opgjort. Det er endvidere virksomhedens ansvar at sikre, at dispositionerne er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt de generelle og specifikke forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet. Det påhviler virksomheden at orientere departementet, såfremt regnskabet giver virksomheden anledning til bemærkninger. Departementet foretager efterfølgende en generel gennemgang af virksomhedens regnskab med henblik på at sikre, at regnskabsaflæggelsen er korrekt. Når regnskabet for alle ministeriets virksomheder er godkendt af virksomheden og gennemgået af departementet godkender departementet ministeriets samlede regnskab for den forløbne periode. Der er fra 3. kvartal 2006 igangsat et forsøg med et nyt koncept for regnskabsopfølgningen, som har til formål at sikre, at de nødvendige operationer for at kunne aflægge et retvisende regnskab gennemføres systematisk og ensartet i alle institutioner. På baggrund af forsøget, vil et tilrettet koncept blive implementeret fra 1. kvartal 2007.

6 Når regnskabet for alle ministeriets virksomheder er godkendt af virksomheden og gennemgået af departementet godkender departementet ministeriets samlede regnskab for den forløbne periode. 6

7 7 Bilag A Skabelon for ledelsesinformation til koncernledelsen Indledning Ledelsesinformation til koncernledelsen udarbejdes i overensstemmelse med nedenstående. På økonomi- og personaleområderne anvendes et koncept, som grafisk illustrerer udviklingen på en række centrale områder gennem de seneste år. Baggrunden herfor er, at det er centralt at se fx tendenserne i udviklingen i sygefraværet, så ledelsen eksempelvis kan vurdere, om der er tale om en stigende tendens, som kræver iværksættelse af initiativer, eller om man omvendt ser en faldende tendens, fx på baggrund af tidligere iværksatte initiativer. Økonomiske nøgletal I forhold til de økonomiske nøgletal er de centrale oplysninger samlet i én samlet graf for hver institution, hvor udviklingen i dispositionsramme, forbrugsskøn/forbrug og forventet opsparing/faktisk opsparing er illustreret for en flerårig periode. Denne model har til hensigt at give ledelsen et hurtigt og enkelt overblik over den økonomiske udvikling i de enkelte institutioner. Figur: Eksempel på oversigt over dispositionsramme, forbrugsskøn/forbrug og forventet opsparing for en bestemt institution. Opsparing ultimo 250,0 50,0 Dispositionsramme og forbrugsskøn 45,0 200,0 40,0 35,0 150,0 30,0 25,0 100,0 20,0 15,0 50,0 10,0 5,0 - - RR RR RR R 2004 RR RR R 2005 RR Opsparing primo Bevilling (FL+TB) Forbrugsskøn Skønnet opsparing ultimo Personalenøgletal I forhold til nøgletallene på personaleområdet er de centrale oplysninger for bestemte delområder (fx sygefravær) samlet i én samlet graf for alle institutioner, hvor udviklingen er illustreret for en flerårig periode. Denne model har til hensigt at give ledelsen et hurtigt og enkelt overblik over, i hvilken retning koncernen og de enkelte institutioner bevæger sig på det påældende delområde.

8 8 Figur: Eksempel på illustrationen af nøgletal på personaleområdet: oversigt over udvikling i sygefravær 4,5 4,0 3,5 Antal fraværsdage 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 06 Departementet Økonomistyrelsen Personalestyrelsen Staten Slots- og Ejendomsstyrelsen Resultat nøgletal I forbindelse med halvåsrapporteringen på målopfyldelsen af resultatkontrakterne indrapporterer styrelserne efter nedenstående skabelon. På baggrund heraf udarbejdes der en samlet status, som forelægges koncernledelsen. Tabel 4.1 Skabelon for opfølgning på resultatkontrakt Produkt Mål Resultatkrav Midtvejsstatus (Angiv produkt) (Angiv mål) Type (Angiv type: Effekt, aktiviteter, produktivitet, kvalitet) Beskrivelse af resultatkrav (angiv resultatkravet som det fremgår af resultatkontrakten) Frist Afsluttede Uafsluttede (angiv kvartal) (Angiv om kravet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt) (Angiv om kravet forventes opfyldt, forventes delvist opfyldt eller ikke forventes opfyldt) Nøgletal Udbudspolitik Én gang årligt opgøres koncernens udliciteringsgrad jf. nedenstående tabel. Tabel 5.3 Udliciteringsgrad Nøgletal Institution Mål Faktisk Udliciteringsgrad - Departementet - Økonomistyrelsen - Slots- og Ejendomsstyrelsen - Personalestyrelsen - Gennemsnit for staten [Afvigelser fra mål kommenteres og begrundes]

9 9 Bilag B. Skabelon for koncernens lønniveauer for ansatte på ny løn Lønudviklingen opgøres som udviklingen i gennemsnitlig fast og samlet løn for koncernens grupper på ny løn. De tilsvarende grupper i staten indgår til sammenligning. Opgørelsen sker med udgangspunkt i ISOLA. Tabel 1: Indeks for fast løn, 2. kvt til 2. kvt (koncernen=100). DEP ØS PST SCKK SES/S&H Staten 2. kvt kvt kvt kvt kvt Tabel 2: Indeks for samlet løn, 2. kvt til 2. kvt (koncernen=100). DEP ØS PST SCKK SES/S&H Staten 2. kvt kvt kvt kvt kvt Tabel 3: Lønudvikling for grupper der indgår, 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 Staten Koncernen (grupper ansat i koncernen) Ændring i fast løn (pct.) Ændring i samlet løn (pct.) Anm.: Lønudviklingen er opgjort som ændring i gennemsnitlig fast og samlet løn for koncernens grupper på ny løn. De tilsvarende grupper i staten vises til sammenligning.

10 10 Tabel 4: Gennemsnitlig fast løn for ansatte på ny løn i 2. kvt Personalegruppe Kontorfunktionærer Løngruppe 1 Løngruppe 2 - trin 1 Løngruppe 3 - trin 1 Løngruppe 4 - sats 1 - sats 2 - sats 3 - sats 4 EDB-medarbejdere Departement ØS PST SCKK SES + S&H Koncernen Staten Antal Gns.løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn - trin 5 AC-ansatte - AC-trin 3 - AC-trin 4 - AC-trin 5 - AC-trin 6 - AC-trin 8 Specialkonsulenter Chefkonsulenter Kontorchefer (årem.) Kontorchefer (u.årem.)

11 11 Tabel 5: Indeks for gennemsnitlig fast løn for ansatte på ny løn i 2. kvt (Koncernen=100) Personalegruppe Departement ØS PST SCKK SES + S&H Koncernen Staten Kontorfunktionærer Løngruppe 1 Løngruppe 2 - trin 1 Løngruppe 3 - trin 1 Løngruppe 4 - sats 1 - sats 2 - sats 3 - sats 4 EDB-medarbejdere AC-ansatte - trin 5 Specialkonsulenter Chefkonsulenter - AC-trin 3 - AC-trin 4 - AC-trin 5 - AC-trin 6 - AC-trin 8 Kontorchefer (årem.) Kontorchefer (u.årem.) Vægtet gns. indeks Personalestyrelsen

12 12 Tabel 6: Gennemsnitlig samlet løn for ansatte på ny løn i 2. kvt Departement ØS PST SCKK SES + S&H Koncernen Staten Personalegruppe Antal Gns.løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Antal Gns. løn Kontorfunktionærer Løngruppe 1 Løngruppe 2 - trin 1 Løngruppe 3 - trin 1 Løngruppe 4 - sats 1 - sats 2 - sats 3 - sats 4 EDB-medarbejdere AC-ansatte - trin 5 Specialkonsulenter Chefkonsulenter - AC-trin 3 - AC-trin 4 - AC-trin 5 - AC-trin 6 - AC-trin 8 Kontorchefer (årem.) Kontorchefer (u.årem.)

13 13 Tabel 7: Indeks for gennemsnitlig samlet løn for ansatte på ny løn i 2. kvt (Koncernen=100) Personalegruppe Departement ØS PST SCKK SES + S&H Koncernen Staten Kontorfunktionærer Løngruppe 1 Løngruppe 2 - trin 1 Løngruppe 3 - trin 1 Løngruppe 4 - sats 1 - sats 2 - sats 3 - sats 4 EDB-medarbejdere AC-ansatte - trin 5 Specialkonsulenter Chefkonsulenter - AC-trin 3 - AC-trin 4 - AC-trin 5 - AC-trin 6 - AC-trin 8 Kontorchefer (årem.) Kontorchefer (u.årem.) Vægtet gns. indeks

14 14

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Årsrapport for 2014 Pilegården

Årsrapport for 2014 Pilegården Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier

Årsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Godkendelse og distribution 3 1 Forretningsområde og opdeling på virksomheder 4 Beskrivelse af forretningsområde

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen (beretning nr. 14/99) 1. I mit supplerende

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014

Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014 Styringsdokument for Moderniseringsstyrelsen 2014 Moderniseringsstyrelsens strategiske målbillede Moderniseringsstyrelsens mission og vision Moderniseringsstyrelsen arbejder inden for Finansministeriets

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Bilag 4. Finansministeriets udbudspolitik

Bilag 4. Finansministeriets udbudspolitik Bilag 4 Finansministeriets udbudspolitik 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde... 4 3 Mål og principper for udbud i Finansministeriet... 4 3.1 Håndtering af udfordringsret... 5 3.2 Kontrolbud... 5

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015]

Aftale. [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] [Bech-Bruun mark-up på baggrund af bemærkninger modtaget fra kommunerne den 12. maj 2015] Aarhus Maj 2015 Sagsnr. 039186-0017 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Brand & Redning

Læs mere

Økonomiservicecentret i

Økonomiservicecentret i Økonomiservicecentret i Statens Administration Historien om dannelsen af et statsligt servicecenter for løn og regnskab Introduktion Økonomiservicecentret (i daglig tale ØSC) i Statens Administration blev

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 25. april

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Årsrapport for 2014 Busters Verden

Årsrapport for 2014 Busters Verden Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 1 PERSONALET I TAL 213 2 PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 213 Udgiver Folketinget Juni 214 Christiansborg DK-124 København K Tlf. +45 33 37 55 ft@ft.dk www.ft.dk Foto Anders Hviid David

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College

Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Oktober 2010 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse

Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Forretningsorden for Haderslev Katedralskole s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl. 16.00 18.00 8.december 2015 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets økonomistyring. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets økonomistyring. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets økonomistyring December 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2016 *** 6. juni 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen 4 1.3

Læs mere

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17.

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17. Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV 17. Juni 2016 1 HVEM ER JEG OG HVAD VIL JEG TALE OM Hvem er jeg Søren Ring Hansen

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 1 PERSONALET I TAL 214 2 PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 214 Udgiver Folketinget Marts 215 Christiansborg DK-124 København K Tlf. +45 33 37 55 ft@ft.dk www.ft.dk Foto Anders Hviid David

Læs mere

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder

Læs mere

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser 1. Indledning Indregning af skyldige beløb til feriepenge er en væsentlig post i balancen. Dette stiller store krav til den regnskabsmæssige opgørelse, opfølgning

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : ALASKA VASK & RENS APS [ Tilsynet er udført d. 2/9-3/9 2013 af Merete Larsen Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland

Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland Dato: 16. maj 2013 Brevid: 2051437 Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland Region Sjælland har i sit budget hvert år haft mål om effektivisering af udgifterne til de fælles administrative

Læs mere

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Gymnasiefællesskabet mellem

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2016 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Onkologisk Afdeling R Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version af den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2016 *** 9. marts 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R. Den 4. oktober 2010 blev der i sag nr. 49/2009 K mod registreret revisor R og RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Arbejdsmiljøredegørelse for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syddanmark

Professionshøjskolen University College Syddanmark Professionshøjskolen University College Syddanmark Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital

Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Ledelsesregulativ for Rigshospitalet/Glostrup Hospital Vedtaget 3. marts 2015 Ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden. I det overordnede ledelsesregulativ for Region Hovedstaden fremgår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5 Sygefraværsspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær. Kalundborg

Læs mere

Fredericia Maskinemesterskole

Fredericia Maskinemesterskole Fredericia Maskinemesterskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Patienthotellet, Odense - Juni 2013. Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Patienthotellet, Odense - Juni 2013. Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Patienthotellet, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Patienthotellet, OUH, Odense... 1 Forord...

Læs mere

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM for praktiserende speciallæger Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Vejledende skabelon til forretningsorden for bestyrelsen for Institution NN

Vejledende skabelon til forretningsorden for bestyrelsen for Institution NN Vejledende skabelon til forretningsorden for bestyrelsen for Institution NN I henhold til [ 14, stk. 1] i vedtægt af [xx.xx. 20xx] for [institution NN] er fastsat følgende forretningsorden: 1. Bestyrelsens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Erhvervsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Rudersdal Kommune ønsker at give institutionsledere de bedst mulige forudsætninger for at udøve ledelse i det enkelte dag-

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt GODT I GANG Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt Fase 4: Kontrakten udformes Formål Vejledningen giver svar på mange af de praktiske og juridiske spørgsmål, som bliver aktuelle i arbejdet med

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud TÅRNBY KOMMUNE Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud til børn i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Rigsarkivet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater SKAT Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Teori og Metodecentret Juni 2012 Greve Kommune har sat sig som mål, at det almene læringsmiljø skal kunne inkludere flere børn og unge, som tidligere

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Udmøntningen af midlerne til regioner og kommuner sker via følgende 2 puljer:

Udmøntningen af midlerne til regioner og kommuner sker via følgende 2 puljer: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling Puljen 2010-2012.

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering

Retningslinjer for afrapportering Aftale mellem DTU og FVM om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2016-2019 Bilag 4 Retningslinjer for afrapportering i henhold til rammeaftalen mellem MFVM og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Læs mere

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer - Rigsarkivets minimumskrav og anbefalinger Rigsarkivet, marts 2016 Indledning Ordet kvalitet bruges i forskellige sammenhænge og kan have mange betydninger.

Læs mere

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til

Læs mere

KKR Den 27. august 2013. Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper

KKR Den 27. august 2013. Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper KKR Den 27. august 2013 Tilsynspolitik Krise- og kommunikation Takstprincipper Tilsynspolitik Hovedprincip En fælles tilsynspolitik for alle 5 socialtilsyn for at sikre fælles rammer for tilsynsopgaven,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere