ALARMERING. TAST og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp"

Transkript

1 ALARMERING TAST og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp Brand Evakuering Overfald, trusler eller røveri Trussel via Bombetrussel Bombetrussel - handlingsplan Mistænkelig post Psykologisk krisehjælp Miljøuheld Teknik, forsyning og skader Tilkaldelister - ledelse, myndigheder mv. Bygningsdata Forklaring Århus Tilbage Kommune til forsiden

2 Alarmering Ved ulykke, pludselig sygdom eller brand: Alarmér Ved opkald til skal du oplyse: Hvor du skal bruge hjælpen (præcis adresse / postnr. / by / bygning / etage) Hvad der er sket (sygdom? ulykke? / brand? / uheld med farlige stoffer? / fastklemte?) Hvor mange der har brug for hjælp Hvorfra du ringer Hvem du er Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer Efter opkald til skal du altid: Orientér reception / portvagt eller lignende Få nogen til at tage imod hjælpen på det aftalte mødested Informér nærmeste leder uanset tid på døgnet (se Tilkaldelister) Når du kalder 1-1-2, får du forbindelse til en af landets 8 alarmcentraler. Du vil altid blive dirigeret ind til den af alarmcentralerne, der er ledig. Personalet på alarmcentralerne er uddannet til at hjælpe dig i enhver situation. 1

3 Tilkaldeliste - lokalt beredskab Personer med førstehjælps- og / eller branduddannelse: Afdeling: Placering (byg. lokalenr.) Navn: Telefonnr.: Evakueringsansvarlige: Afdeling: Placering (byg. lokalenr.) Funktion: Telefonnr.: 2

4 Førstehjælp Råd vedrørende førstehjælpens grundprincipper: Førstehjælpens vigtigste hovedpunkter: 1. Stands ulykken - skab overblik 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Tilkald hjælp - Alarmér Giv almindelig førstehjælp Livreddende førstehjælp trin for trin: Er personen bevidstløs? - tal og rusk Få en kollega til at tilkalde hjælp, hurtigst muligt Få en kollega til at hente hjertestarteren, hvis I har en HUSK: Hjertestarter Hos Århus Brandvæsen kan du købe plakaten Kortfattet Førstehjælp. Århus Brandvæsen udbyder også førstehjælpskurser. For information ring til tlf

5 Brand Sådan gør du hvis der opstår brand: Red menneskeliv: Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først! Advar og evakuér andre personer i fare Luk døre og vinduer (døre må ikke låses) Har institutionen dyr, skal disse naturligvis også reddes ud, hvis det er mulig Alarmér: Aktivér brandtryk Alarmér Har bygningen lokale varslingsinstrukser skal disse iværksættes. Kontakt reception / portvagt, som omgående kontakter lokalt beredskab, der kan anvende slukningsmateriellet Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt: Sluk for evt. strøm Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr, eller forsøg at kvæle ilden med et brandtæppe Tilgængeligt slukningsudstyr ved Århus Kommune: Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker Vandfyldte slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer Brandtæppe (glasuldstæppe) anvendes på personer og væskebrande (anvendes også i forbindelse med slukning i IT-udstyr) CO2-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande Bliver du overrasket af røgen skal du blive helt nede ved gulvet. Beskyt næse / mund med et klæde, og kryb mod nærmeste udgang. Århus Brandvæsen udbyder kurser i brandbekæmpelse, for information ring til

6 Evakuering Sådan gør du ved evakuering: Hvis du har PC-arbejdsplads - lås computeren (ctrl - alt - delete holdes nede samtidigt, tryk derefter enter) Er det en brand eller brandalarm, som er årsag til evakuering - luk døre og vinduer (døre må ikke låses) Forlad straks området - få alle med ud. Tal tydeligt - stop ethvert tilløb til panik! Benyt nærmeste frie udgang Gå til anviste samlingssted og meld dig til din daglige leder eller Politiet Undgå brug af elevator Sørg for at få dine nødvendige personlige ejendele med Der bør være udpeget evakueringsansvarlige på alle etager. Hvis der ikke er udpeget evakueringsansvarlige har afdelingslederen / institutionslederen ansvaret for effektiv evakuering. På samlingsstedet: Bliv på det anviste samlingssted, indtil du får anden besked Sørg for at kende antallet af medarbejdere, gæster og eventuelle håndværkere Sørg for at foretage optælling på samlingsstedet, og meld straks eventuelt savnede personer til Brandvæsnets eller Politiets indsatsleder Følg de grønne evakueringsskilte eller benyt nærmeste frie flugtvej / udgang. 5

7 Overfald, trusler eller røveri Sådan gør du ved overfald, trusler eller røveri: Alarmér 1-1-2, og informér herefter lokal reception og portvagt Underret din daglige leder. Underret din Arbejdsmiljøgruppe / Sikkerhedsgruppe. Visse steder findes der overfaldsalarmer. Kontakt din daglige leder for nærmere instruks. OBS! Udsæt dig aldrig for fare, hvis du bliver mødt med truende adfærd. Tænk over din flugtrute, hvis du skal hurtig væk. Trussel via Sådan gør du når du modtager en trussel via Du skal omgående: Underrette din nærmeste leder Det videre forløb, herunder eventuel underretning af Politiet aftales med din leder Orientér derefter din Arbejdsmiljøgruppe 6

8 Bombetrussel Sådan gør du, hvis du modtager en bombetrussel over telefonen: (Denne side skal printes ud og placeres i receptionen) Bevar ro og omtanke Notér tidspunkt for modtagelse af samtalen Notér evt. afsendernr. (telefonnr. på den, som ringer op) Forsøg at nedskrive hvad personen siger så ordret som muligt Forsøg at trække samtalen ud ved at stille personen nedenstående spørgsmål Hvis du har båndoptagerfunktion, skal du låse din plads og følge udleveret procedure Under samtalen notér: Telefonnr. (på den, som ringer op) Tidspunkt for opkaldet Navn Adresse Truslens ordlyd ordret Spørgsmål til den som ringer op: Hvem har du ringet til? eller, er du klar over hvem du ringer til? Hvor er den anbragt? (adresse, by, lokale) Hvornår sprænges den? (kl.) Hvorfor er den anbragt der? Hvordan ser den ud? - hvor kraftig er den? Hvorfor gør du det? Notater til støtte for opklaringsarbejdet, sæt kryds: Stemmen i telefonen: Baggrundsstøj: Mand Beruset Ingen Stemmer Kvinde Accent Gadestøj Restaurant Barn Talefejl Flystøj Musik Maskiner Børn Andet: Gav truslen indtryk af lokalkendskab: Ja Nej Efter samtalen: Når samtalen er slut. Tag dig tid til at få ovenstående noteret og tænk på, om du har gjort andre iagttagelser, som burde tilføjes. Herefter iværksættes handlingsplanen, se siden Bombetrussel - handlingsplan, evt. i samarbejde med tilgængelig leder. Kontakt aldrig selv pressen: Hvis du bliver kontaktet af en journalist, så henvis altid denne til magistratsafdelingens presseansvarlige. Henvend dig aldrig til pressen uden forudgående aftale med magistratsafdelingens presseansvarlige. 7

9 Bombetrussel - handlingsplan Sådan gør du efter at have modtaget en bombetrussel: Er truslen rettet mod egen lokalitet eller bygning? Alarmér Politi Meddel truslens ordlyd så nøjagtigt som muligt (ud fra Bombetrussel-skemaet) Aftal med Politi om evakuering skal iværksættes Er truslen rettet mod en anden bygning? Alarmér Politi Meddel truslens ordlyd ordret (oplysninger fra Bombetrussel-skemaet) Aftal med Politiet, hvem der alarmerer den pågældende bygning Ved eventuel evakuering: Se evakuering. Kontakt aldrig selv pressen: Hvis du bliver kontaktet af en journalist, så henvis altid denne til magistratsafdelingens presseansvarlige. Henvend dig aldrig til pressen uden forudgående aftale med magistratsafdelingens presseansvarlige. 8

10 Mistænkelig post Sådan gør du, hvis du modtager en mistænkelig postforsendelse: Der skelnes mellem: Uåbnede breve Åbnede breve, hvor der f.eks. er fundet et mistænkeligt pulver Uåbnede breve: Uåbnede breve behandles forsigtigt, og vurderes ikke umiddelbart at være smittefarlige. For ikke at skabe unødig uro og for ikke ubegrundet at belaste beredskabet, skal det nøje vurderes og undersøges i virksomheden, om postforsendelsen kan have en naturlig forklaring. Hvis truslen bedømmes som reel: Alarmér og bed om instrukser for håndtering af brevet Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger Man skal ikke henvende sig på skadestuen ved mistanke om smitte, men kontakte 1-1-2, der vil fortælle hvordan man skal forholde sig Orientér den daglige leder Afvent Politiets / redningsmandskabets ankomst Åbnede breve: Undgå at indånde forsendelsens indhold Læg forsigtigt postforsendelsen uden at ryste den Få alle personer ud af lokalet og afluk Tilkald Politiet 1-1-2, og oplys hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf Registrér alle tilstedeværende personer med navn og adresse Orientér omgående den daglige leder 9

11 Psykologisk krisehjælp Sådan gør du hvis der er brug for psykologisk krisehjælp: Århus Kommune har indgået en rammeaftale om psykologisk bistand, gældende for alle kommunens medarbejdere. Aftalerne er delt op i 2 områder: Akut krisehjælp Psykologisk bistand (ikke akut) Akut krisehjælp: På akut krisehjælp er der indgået aftale med Falck Healthcare tlf En akut situation kan være arbejdsulykker, vold, trusler eller andre voldsomme arbejdsrelaterede hændelser. Når der opstår en akut situation, er det muligt at rekvirere en psykolog, der kan være tilstede inden for max. 4 timer. Akut krisehjælp kræver aktivering af egen leder, eller dennes stedfortræder. Psykologisk bistand (ikke akut): Der er indgået aftaler med tre leverandører. Denne aftale omfatter arbejdsrelaterede hændelser f.eks. psykologsamtaler vedr. stress, mobning, chikane, samarbejdsproblemer mv. Der tilbydes både individuelle og gruppesamtaler. På aftalerne er det muligt at få en psykologsamtale inden for 3-5 hverdage. Desuden er det muligt at rekvirere en psykolog, der kan være tilstede én dag (7 timer) i forbindelse med offentliggørelse af kritiske arbejdsrelaterede hændelser, f.eks. bekendtgørelse af omstrukturering, udbudsresultater eller fyringer. Aftalerne er obligatoriske og skal anvendes. Læs nærmere om vilkår for aftalerne, priser mv. på medarbejderportalen under Personalepolitik og Sundhed. Spørg indkøbsfunktionen i Borgmesterens Afdeling, hvis du er i tvivl. Følgende leverandører kan benyttes: Mette Holm, Psykologerne Psykologcentret - Jysk Fobiskole Falck Healthcare Du skal oplyse: Hvem du er (navn, medarbejder i Århus Kommune, forvaltning?) Hvor du ringer fra (adresse / telefonnr.) Hvad er problemet / behovet? Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne? Hvor det er sket (nøjagtig adresse) Oplys telefonnr. og sted hvor du opholder dig de næste timer 10

12 Miljøuheld Sådan gør du ved miljøuheld: Miljøuheld omfatter uheld og hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord samt uheld, hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer. Typiske miljøuheld omfatter f.eks. udslip af olie eller kemikaler til kloak eller jord. Forurenende / farlige stoffer kan være luftformige, væskeformige eller på fast form. Ved forurenende / farlige stoffer forstås sundhedsfarlige og/eller forurenende stoffer, herunder miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne. Ved større udslip af farlige stoffer: Alarmér Forsøg at begrænse skaden Hjælp personer ud af fareområdet Yd evt. førstehjælp Luk døre og vinduer Ved mindre udslip af farlige stoffer: Ring til Århus Brandvæsen tlf Århus Brandvæsen sørger for tilkaldelse af Miljøvagten. Forsøg at begrænse skaden efter Brandvæsnets anvisninger, f.eks. ved at afdække afløb ved spild. Du skal oplyse: Hvem du er (navn, medarbejder i Århus Kommune, forvaltning?) Hvor du ringer fra (adresse / telefonnr.) Hvad er problemet / behovet? Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne? Hvor det er sket (nøjagtig adresse eller lokalitet) Oplys telefonnr. og sted hvor du opholder dig de næste timer Ved personskader: Behandling - se datablade som forefindes i Datablade forefindes ligeledes i På hud eller i øjne - skyl med vand Indtagelse eller indånding - søg læge eller skadestue 11

13 Teknik, forsyning og skader Sådan gør du ved svigtende teknik / forsyning og ved skader: Svigtende strømforsyning: Kontakt teknisk ansvarlig (se Tilkaldelister) Sikre maskiner, anlæg og processer mod evt. skader Teknisk ansvarlig kontakter energiselskab Kontakt håndværkere / teknisk servicemedarbejder (se Tilkaldelister) Svigtende varmeforsyning: Kontakt teknisk ansvarlig (se Tilkaldelister) Overvejelser: - Af- og tildækning Kontakt håndværkere / teknisk servicemedarbejder (se Tilkaldelister) Svigtende vandforsyning / vandskade: Kontakt teknisk ansvarlig (se Tilkaldelister) Stop skaden om muligt, luk for haner, opdæm og bortled vandet Afbryd maskiner i farezonen Sikre værdier (presenninger og lignende) Overvejelser: - Pumpning - Vandstøvsuger - Fugtmåling og affugtning Kontakt håndværkere / teknisk servicemedarbejder (se Tilkaldelister) Ved stormskade: Kontakt teknisk ansvarlig (se Tilkaldelister) Hvis der er hul i bygningen: Åben for vinduer, døre, porte i læsiden, så overtrykket falder Afdæk derefter hullet i vindsiden, men udsæt ikke dig selv for fare Sikre værdier: Kontakt teknisk ansvarlig (se Tilkaldelister) Overvejelser: - Af- og tildækning - Redning af bygning og inventar Ved IT- eller Telesvigt: Kontakt IT-helpdesk (se Tilkaldelister) Du skal altid oplyse: At du arbejder i Århus Kommune (forvaltning) Hvad er problemet / behovet? Hvad er omfanget? Hvor det er sket (nøjagtig adresse) Oplys telefonnr. 12

14 Tilkaldelister - ledelse, myndigheder mv. Bemærkning Telefonnr. ALARM Brand / ambulance / politi Århus Brandvæsen Brand- og Redningsberedskab Århus Sygehus Skadestuen El-forsyning NRGI El-installatør Falck Siddende sygetransport Miljøvagten Via Århus Brandvæsen Politi (nærmeste station) Landsdækkende nummer Politi (Østjylland) Psykiatrisk Hospital Psykologisk bistand (ikke akut) Psykolog centret Mette Holm - Psykologerne Psykologisk krisehjælp Falck Healthcare Skejby Sygehus Vagtlægen / Vandforsyning Århus Vand A/S Varmeforsyning Affald / varme Århus Ledelse: Titel Kontaktperson Telefonnr. Bemærkninger Ledelse Arbejdsmiljøgruppen Forvaltningschef Andre: Titel Kontaktperson Telefonnr. Bemærkninger IT-helpdesk Portvagt Presseansvarlig Reception Teknisk ansvarlig Teknisk servicemedarbejder 13

15 Bygningsdata Forklaring Evakueringsansvarlig: Den person der er ansvarlig for evakuering. Er der ikke udnævnt en evakueringsansvarlig har den daglige leder ansvaret. Personer med førstehjælpsuddannelse: Har institutionen personer med førstehjælpsuddannelse? Husk at genopfriske uddannelsen hvert tredje år. Århus Brandvæsen udbyder kurser i førstehjælp, for mere information ring til tlf Personer med branduddannelse: Har institutionen personer med branduddannelse? Århus Brandvæsen udbyder kurser i elementær brandbekæmpelse, for mere information ring til tlf Ide: Lars Frandsen Layout: Helene Hedegaard Nielsen 14

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere