ad C. VII. Aarhus stift. Aarhus(17/9).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ad C. VII. Aarhus stift. Aarhus(17/9)."

Transkript

1 ad C. VII. Aarhus stift. Aarhus(17/9)....indsender besvarelser fra stiftets købstæder... I Udi Haureballegård og Stiernholms amter er ingen sådant fiskeri enten af salt eller ferske vande, at de kunne anses for næringsmiddel, følger lever ingen familier deraf, og det lidet,som på adskillige steder fanges, fortæres mest der,mens intet haves til bortførsel. Aarhus den 17. septbr C. Rosenørn. Stiftamtmændenes indb. ef. Kmr.-skr. af 23/ ad C. VII. Aarhus stift. Aarhus (7/9). b. Fiskerierne vedkommende. Da her er et åbent hav og ingen fiskeri, thi at nogle daglejere og matroser med nogle så kaldede bakker fisker lidet torsk og flynder om foråret, og nogle hvillinger om sommeren kan ikke regnes, så bortfalder alle fra nr. l til 14 om fiskerierne gjorte spørgsmål. for så vidt dette sted angår, ligesom vi ej heller skønner, at noget til fiskeriernes opkomst herpå stedet efter beliggenheden kan foreslås, som kunne medføre nogen retskaffen frugt og nytte. Aarhus rådstue den 7. septbr H. Steerup. R.S. Muller. K. Schytte. Bjørn.

2 Stiftamtmændenes indb. ef. Kmr.-skr. af 23/ ad C. VII. Aarhus stift. Horsens (19/8). b. Fiskerierne vedkommende. l. Her til stedet falder ingen fiskeri i fersk vand. 2. Udi salt vand på rehden fiskes torsk, flyndre,sild, makrel, hornfisk og ål. 3.Fiskeriet sker med bundgarn eller ruser, og ål stanges. 4. Fiskeriet er kun såre lidet her ved byen, og det der fiskes, bliver straks solgt til indvånerne og konsumeres straks fersk. 5. Torsk og flyndre falder af og til sommeren igennem ganske få og små, sild falder fra marti til sidst i april, men i dette år ingen falden, hornfisk i maj måned og dette år kuns få, makrel falder fra St.Hansdag til augusti udgang, men endnu ingen i dette år. 6. Her bliver intet tilberedt, men konsumeres fersk. 7. Herfra bliver intet udskibet. 8. Ej noget til nogen udenbys sted afsat. 9. Tre fiskere med deres hustruer og børn have deraf deres næring meget knap og fattig. De bekoste selv deres garn og sælge, hvad de fiske til brød og underholdning, samt deres garns vedligeholdelse. 10. Ikkun tre fiskerbåde, som hver er ikke større end den kan roes af 2 mænd. 11. Siden hvad der fiskes konsumeres fersk, så forbruges dertil intet, eller kun lidet salt. 12. Fiskerne her på stedet binder og forfærdiger selv deres garn Fiskeriet her i fjorden og på rehden er i mange år bleven ringere og ringere år efter år. 14. Derom kan intet forslag opgives, thi fiskerne anvender både arbejde og redskab, men når gud ej vil give velsignelse, er al menneskelig flid forgæves. Horsens rådstue den 19. aug A. Flensburg. Jens Bering. Daniel Grundahl. Janus Frydensberg.

3 Ad C. VII. Aarhus stift. Mariager (15/8). b. Fiskerierne vedkommende. l. Her til byen er ganske liden fiskeri, men ej nogen i fersk vand. 2. Udi Mariagers f jord,som er salt vand, har Mariagers indvånere af alders tid haft nogen fiskeri med våde, og fanget nogle ringe ål og flyndre, der nu aftager, formedelst de på fjorden stødende jordsejere formener, de ej må fiske for deres grunde. 3. Fiskeredskaberne ere nogle våde, som drages af 3 a 4 mennesker ved en liden kåg, item nogle små kaste garn som sættes om natten for at fange flyndre med. 4. Fiskene, som fanges, er ej flere, end at de straks tilberedes til husholdningen og forbruges enten fersk eller med lidet salt og tørret. 5. Med våde fiskes alene den varme sommertid, men de små garn kan bruges, så længe vandet er åben, og vejrliget det vil tillade. 6. Her fanges eller tilberedes som meldt ingen kvantum fisk, thi de få som fanges, fortæres næsten straks i husholdningen. 7. Følgelig kan ej nogen herfra udføres til at sælges andensteds. 8. Bliver ej nogen at afsætte. 9. Her udi byen er måske en halv snes mennesker, som har nogen hjælp af fiskeri, men ingen, som deraf lever eller kan leve alene. 10. Til fiskeri her ved byen ere tre små kåge eller både anskaffet. 11. Som ej meget fisk er at salte, bliver det salt, dertil konsumeret, ikkun såre lidet. 12. De få fiskeredskaber, her bruges, bliver forfærdiget her på stedet, og fustager behøves få eller ingen af, som i så fald og gærne kunne fås her på stedet. 13. Som fiskeriet her er liden, så kan derpå ej mærkes nogen betydelig forandring, dog har fangsten og velsignelsen været bedre før end nu, hvortil ingen årsag kan gives,uden menneskenes utaknemmelighed og u Fiskeriet på dette sted vil vel blive næppe betydelig at forbedre, og således at nogen afsætning eller udskibning dermed kan ventes. Men det var at ønske, at et almindelig forskrift allernådigst blev givet for alle i almindelighed og denne bys indvånere i særdeleshed, hvorvidt det alle og enhver måtte være berettiget udi salt vand som kongens ejendom at fiske, hvilket kunne være til virkelig nytte for det almindelige, allerhelst en del på fjorden her grænsende proprietærer ved deres formenende prætention på vandet til midtstrøms hindrer det sædvanlige fiskeri her til byen. Mariager den 15. aug Henrich Galt. E. Abell.

4 Stiftamtmændenes indb. ef. Kmr.-skr. af 23/ Ad C. VII. Aarhus stift. Randers (26/8) b. Fiskerierne vedkommende. l. Lakx, ørreter, helt, gedder, aborrer, skaller, ål, alt i fersk vand. 2. Her er intet salt vand på en mil nær byen. 3 Laksen, ørter, helt fiskes i dertil indhegnede såkalte gårde, i et dertil indrettet garn, kaldet garn theen, gedder, skaller og aborrer fiskes med ruser og garn, navnlig toggergarn, og ål i ruser med kubber ved. 4. Alt fisken konsumeres her på stedet fersk, undtagen laksen, der skæres, saltes og derefter ophænges i en varm stue at ræses, og siden speges, men ikke ved tobaks smøgen,som hr. von Justij så urettelig anfører. 5. Laksen begynder i decbr. og kontinuerer til medio aprilij, den indkommer fra havet. b. Ørten begynder i junij, kontinuerer til medio septbr den indkommer og fra havet. c. Helten begynder i decbr. og kontinuerer til januari måneds udgang, den indkommer og fra havet. d. Gedder, aborrer og skaller begynder at gå til i okt. og kontinuerer til martij inklusive. 6. Alt fisken konsumeres som meldt mesten fersk her i byen, hvorfor intet kvantum kan anføres, laksen undtages, deraf tilberedes af byens egne fiskerier 100 stk. 7. Deraf udgår her fra byen en...80 stk. 8. Den agende post bringer de fleste til Kbhvn., nogle få forbliver i provinserne familier lever af laksfiskeriet, hvis ejere giver dem en vis årlig løn for deres arbejde, de øvrige er dels prammænd og andre fattige folk, der beholder, hvad de fiske, og fiske når de vil. 10. Her bruges hverken fartøjer eller både, men små flade skibe, kaldet knop skibe. 11. Det kan beløbe sig til 2 tdr. årlig. 12. Alle fiskeredskaberne forfærdiges her i landet. 13. Fangsten er underkast mærkelig forandring, foruden at den tillige er stærk i aftagelse, årsagen er dertil til dels skjult for os mennesker, til dels er en hovedårsag, at fiske, der yngler i Gudens å, tages og fanges af alle strandboerne. såvel på de tider, når fisken lægger eller yngler, som på andre tider, der til slutning rent må ophæve fangsten, om grænser herfor ikke sættes. 14. Intet kan tjene til fiskeriernes opkomst i Gudens å, undtagen hvad der, ved 13. post er anført, men da Gudens å er en strækning af 9 à 10 mil på hvilken strækning der fiskes fra begge sider bestandig såvel på de rette som urette tider, såvel med lovlig som ulovlig og skadelig fiskeredskaber og alt for tæt bundne garn, så måtte sådant alvorlig forbydes og strikte holdes over, ligeledes måtte og tiden, når der måtte fiskes, nøje iagttages, det ville være en opkomst for fiskerierne i en å, der burde at være og har været en fiskerig å. Randers rådstue den 26. aug N. Bredal. J. von Hatten. B. Carøe.

5 ad C.VII. Aarhus stift. Grenå (10/8). l. Her fiskes nogle gedder og skaller og ål og nogle små brasener eller flierer i åvand. 2. Udi havet fiskes nogle flyndre, hvillinger, fjæsinge og knobbe. 3. I det ferske vand fiskes her med våd, ruser, lyster, og angler; og udi havet med våd og snører. 4. Her bliver ej fanget flere end som mest fortæres ferske. Nogle få bliver ikkun vindtørrede. 5. Tidlig om foråret, endog i marti måned, når vandet er åben, fanges gedder, ungefær midsommer de små brasener, og om efteråret ål. Hele sommeren af og til fanges havfiskene. 6. Det er såre lidet og ubetydelig efter svaret på 4. spm. 7. Her fanges langt fra ikke så mange fiske, som kan fortæres på stedet, mindre kan der blive nogen herfra at udskibe. 8. Findes oplyst under næst forrige svar. 9. Ved havfiskeriet finder 8 a l0 mennesker arbejde, men ingen af dem deres næring. Dem, der selv har part i våd, kan ikke gøre sig over 5 a 6 rdr. fordel om året, foruden hvad fiske de kan have til egen husholdning, og det Samme har andre, som lejes til at trække våd for en vis andel af fiskene. Derimod er fiskeriet i det ferske vand bortforpagtet, som importerer ikkuns 7 rdr. til byens kasse årlig. 10. Dertil bruges ingen fartøjer, men kun 2 a 3 både, både i det salte og ferske vand. 11. Til de få fiske, som her bliver ikkun vindtørrede, og ingen så godt som nedsaltede, forbruges ikkun såre lidet salt, som ikke kan bestemmes, men vel alene skal udgøre nogle skæpper eller imellem l à 2 tønder. 12. Ja, de bliver alle her i landet forfærdiget. 13. Nu på 8 à l0 år har fiskeriet her ungefær været altid et og det samme; men tilforn var det meget bedre. Aarsagen til sådan aftagelse vides ej egentlig. 14. Indvånerne her synes ikke ret at forstå fiskeriet eller gøre sig umage nok derfor. Dersom her kom nogle fremmede og vel bevante fiskere at bo, menes at disse med flyndergarn og andre redskaber længere ud på dybet kunne fange flere fiske i havet. Grenå den 10. aug N.J. Behr (?).

6 Ad C. VII. Aarhus stift. Æbeltoft (8/8). b. Fiskerierne vedkommende. l. Af ferske vande er ingen fiskeri her til byen. 2. Af havet fås her undertiden i større og mindre kvantiteter små torsk, villinger, makrel, sild, hornfisk, flyndere og deslige fisk. 3. Hertil bruges bundgarn,bakker og mederedskaber. 4. Forbruges til største del ligesom de kommer af havet. 5. Makrel, sild og hornfisk falder for- og efterår. De andre slags af og til om året. 6. Kvantum er ikke så stor, at deraf kan tilberedes noget,men som sagt mesten fortæres ligesom de kommer af havet uden hvis lidet en og anden kan salte eller tørre til egn husholdning. 7. Intet deraf kan udskibes. 8. I byen og undertiden noget på landet her omkring. 9. En 4 a 6 stk. er interessenter i bundgarnene, og 3 a 4 stk. andre fiskere, som derved lever i armod. 10. En 4 a 6 stk. små både eller joller bruges dertil. 11. Det er få tønder og uden tvil ingen læs salt, som kan bruges til alle de fisk, her i byen bliver saltet om året. 12. Fiskeredskaberne forfærdiger brugerne selv. 13. Fangsten er et år mere og et andet år mindre velsignet,men i de sidste 30 års tid har samme her været udi en mærkelig aftagelse. Aarsagen dertil vides ikke. 14. Såvidt man ved intet uden guds velsignelse, som af nåde måtte forundes dette arme og dertil trængende sted. Æbeltoft d. 8. aug Th. J. Boserup.

7 ad C. VII. Aarhus stift. Kalø amt. Nørre h. (10/8). b. Fiskerierne vedkommende. l. Ingen i fersk vand. 2. Der fiskes sild, flynder, makrel, hvillinger og hornfisk etc. 3. Der bruges bundgarn, hvoraf hr. generalauditør Kallager til Meilgård har bekostet et, som er anselig stor. Så fisker og bønderne med snører. 4. De fortæres mestendel ferske, og sælges således på landet, undtagen hvad vedkommende til egen husholdninger kan vindtørre. 5. Af og til hele sommeren, dog falder sildene om foråret, og makrel i høsten. 6. Det er af såre liden betydenhed, som udi svar på 4. spm. er meldet. 7. Der udskibes ingen. 8. Vide næst forrige svar. 9. Der finder ingen arbejde og næring ene ved fiskeriet. Meilgårds ejer koster og lønner 2 à 3 folk om sommeren for at rygte hans bundgarn, og andre, som har bund garn, hvorudi 3 a 4 kan være interesseret, passer det selv. 10. Dertil bruges ingen fartøjer og ikke heller både uden de joller, som folkene bærger sig udi, medens de rygter garnene eller drager fisk med snører. 11. Det kan ikke just bestemmes, men det bliver kuns lidet, og vel ikke skal udgøre mere end et par tønder. 12. Begge dele bliver her forfærdiget. 13. Den er nu i disse åringer mestendel altid et, men ellers klages her som almindelig andre steder, at fiskeriet i de sidste 10 à 12 år er meget af taget,uden at årsagen kan vides. 14. Dersom bønderne, som bor ved strandkanten, havde evne at bekoste sig fiskeredskaber og tid til at følge det efter, kunne her i Nørre herred fiskes meget mere, end her bliver fisket, men dels deres uformuenhed, dels deres ukyndighed i fiskeri og dels deres hov- og eget arbejde forhindrer dennem at benytte sig af den gode lejlighed, som her ellers er. Grenå den 10. aug N.E. Behr (?).

8 stiftamtmændenes indb. ef. Kmr.-skr. af 23/ Ad C. VII. Aarhus stift. Sønder og Mols h. (26/8). l. Meget lidet af aborrer, gedder, brasen og karusser. 2. Aal, makrel, torsk, sild, hornfisk og flynder. 3. Aalegårdsstader, bundgarn og kroge. 4. De fleste bruges ferske, og dels nedsaltes. 5. Aal. ved og efter Michaeli tider, de andre slags forår,sommer og efterår. 6. Ikke mere end hvad omkringliggende forbruger og ikke nær så meget, som behøves. 7. Slet intet. 8. Ved næst foregående besvaret. 9. Det er bønder, som ellers ernærer sig af landbrug. 10. Ingen fartøjer og meget få og små både. 11. Såre lidet, men kvantummet kan ikke just vides. 12. Fiskeredskaberne gør bønderne selv, og til fustager tager de, hvad små træ de selv har. 13. Den er sjælden noget år så god, som den forhen har været,årsagen hertil vides ikke, uden at gud giver og tager, når han vil. 14. Næst guds velsignelse beror det på lyst og stræbsomhed, og om andre næringsveje dertil vil ude vedkommende tid. Æbeltoft den 26. aug Th. I. Boserup

9 Ad C. VII. Aarhus stift. Sønderhald og Ø-Lisbjerg h. (26/8). b. Fiskeriet angående. De derom fremsatte spørgsmål besvares under eet således: Der fiskes i havet i stille vejr, men ej af anden eller større betydenhed, end at sådan fisk konsumeres i herrederne af strandboerne, dertil bruges både, men ingen lever alene af at fiske,og kan fiskeriet ej ophjælpes af mangel på havne. Randers den 26. aug B. Carøe.

10 Ad C. VII. Aarhus stift. Gislum h. (24/8). l. Udi Gislum herred falder ingen fiskerier i ferske vande, som her formenes, der spørges om. 2. Udi Limfjorden fiske sild,ål, aborrer, helt og brasen. 3. Sild, ål og aborrer drages med våde, og om vinteren stanges ål og helt tages på kroge. 4. Sild, ål, aborre og helt sælges ferske til bønderne i egnen til deres husholdning, dog ryges om sommeren nogle ål, som sælges til købstæderne og på landet her i egnen. 5. Sild fanges om efterårene og vintrene, såvel som aborrer og helt, og ålene, som stanges; men de ål, som fanges med våde sker om sommeren fra St.Hans dag til Bartholomei dag. 6. Sild,aborrer og helt fiskes ikke så mange,at egnens beboere dermed kan forsyne deres daglige husholdning og af de rygede ål kan muligt det ene år med det andet til nærmeste købstæder sælges 20 a 30 tønder. 7. Udskibning sker ingen af. 8. Besvaret ved næst forrige post. 9. Sild, aborrer og helt samt ål fiskes af egnens fæstebønder, som langt fra ikke deraf kunne leve, men leve af deres avl,dog kommer her og om sommeren bønder fra Agers og Harboør sogner, som fiske ål, og kan deres arbejde ej anderledes ventes betalt end som de i fisketiden har opholdene og deres redskaber betalt. 10. Til hver våd bruges tvende både,og er i almindelig hed 4 a 5 sild vådde og 8 à 9 ålevådde. 11. De fleste fisk sælges fersk, og til de rygede ål kan ungefærlig bruges 3 tdr. salt. 12. Bønderne forfærdige selv deres fiskeredskaber, og af fustagerne bruges ingen. 13. Fiskeriet er ikke så godt som for 20 år siden, dog forskellige ligesom vejrlig og fiskenes gang til landet indfalder, som man tror er årsagen. 14. Man ved ingen anden årsag til fiskeriets af- og tiltagelse end som føjelig vejrlig og at fiskene vil søge landene. Vesterris den 24. aug C. Testrup.

11 ad C. VII. Aarhus stift. Frisenvold birk (16/8)..At da ej noget fiskeri, uden alene af laks, ørreder helt, gedder, aborrer og skaller bruges under det mig allernådigst anfortroede Friisenvold birks jurisdiction, i Gudens å,hvor der er fersk vand; så kan jeg ej give anden underretning om bemeldte fiskeri, eller svare på de fremsatte poster end alene på 1.,2. og 3. At bemeldte slags fisk, hvad laks, ørreder, helt og gedder anbelanger, da fanges samme, såvel udi dertil indrettede laksegårde som og med våd, men hvad aborren og skallen anbelanger, da fanges de alene med våd. 4. hvad behandlingen angår, da spises de fleste ferske, uden nogle få laks, som bliver ræsede og spegede. 5. Laksefangsten tager sin begyndelse i novbr. måned og endes i april eller maj,ørrederne begynder ved St.Hansdagstider og endes ved Mortensdagstider, helten begynder ved Mortensdag, og aftager, når fjorden bliver tilfrossen, de øvrige slags fisk fanges på adskillige tider i året. 6. Hvad kvantummet anbelanger, da kan derpå ikke gøres nogen regning, thi nogle åringer er fangsten god og andre ikkun ringe. 7. Ligeså lidet kan determineres den part, som udskibes der er kun ganske liden 8. Da Randers købstad er nærmest så bliver der afsat, hvad som af fisk kan undværes. 9. Ved det laksefiskeri, som er her til Frisenvold er en fiskeriforpagter, som tilligemed sin familje og folk finder deres ophold og udkomme derved. 10. Til bemeldte fiskeri bruges ingen iartøjer, men alene en bad eller knubskib (knup skib), som bruges når der trækkes med vådden. 11. Saltet, som til dette fiskeri bruges, er af ingen betydenhed, eftersom fiskene sælges ferske. 12. Hvad fiskeredskaber, som bruges, bliver forfærdiget i landet. 13. Fangsten er adskillig, som ved 6. post er besvaret, men hvad dertil kan være årsag, er gud bedst bekendt. 14. Hvad der synes at fattes i og at være tjenlig til fiskeriets opkomst i Guden å, er at al utilladelig fiskeri med pulsvådder og pulsgarn, samt kringel- eller bøjelgarn så og togger (tåger) garn kunne forebygges, eftersom der ved den tummel og allarm, som dermed bruges, især ved nattetide bortjages de store fiske af laks og ørreder, som ellers ventelig kunne komme. Friisevold d. 16. aug Budtz.

12 Ad C. VII. Aarhus stift. Gierlev h. (22/8) Gierlev h. eller Mariagers kloster birk b. Fiskerierne vedkommende. l. Da er her liden eller snart intet fiskeri, men i det ferske vand har ingen noget fiskeri, undtagen Mariagers kloster; som undertiden om sommeren lader fiske udi Glenstrup sø i Glenstrup sogn, og i True sø i Svenstrup sogn, men er lidet og af ingen betydenhed, som er aborre skalle,gedder og nogle få ål. 2. I det salte vand udi Mariagers fjord, der kan de pågrænsende, udi Mariagers, Vindblæs og Udbyneder sogner om den varme sommertid, såvelsom for- og efterår, når deres avling og øvrige næringsdrift det vil tillade, ved nogle ruser, små kastegarn og gliber, fange nogle ål og flyndre, ligeså udi Randers fjord, som og er salt vand så vidt Sødring,Råby og Øster Tørslev sogner angår fanges og ved sådanne små garn og glibe ål og flyndre. 3. Fiskerredskaberne er som meldt nogle små ruser, kaste og små sættegarn, så og nogle såkaldede algier. 4. Fiskene, som fanges, ere ej flere, end som straks tilberedes til husholdningen, enten ferske eller med lidet salt etc. 5. Fiskeriet er mest den varme sommertid, dog udsættes ruser for- og efterår her i Mariagers fjord til at fange ål udi, ved såkaldet ind- og udgående i havet ude mod fjordens ende. 6. Her fanges og tilberedes ingen kvantum fisk, uden det som fortæres i husholdningen og 7. Kan ej noget her fra udføres at sælge eller 8. Anden steds at afsætte. 9. Her er ingen, der lever af fiskeri, men dem som bruger det,kan have nytte deraf, i husholdningen, da ost og smør må savenes formedelst kvægsygdommen. 10. Til det lidet fiskeri bruges nogle knubskibe af hel træ udhulet. 11. Som ej meget fisk tilberedes, bliver det salt dertil konsumeres, ikkun såre lidet, og ikke at kan determineres. 12. De få fiskeredskaber, som bruges, bliver alle forfærdiget her i egnen, og fustager kunne og gærne fås, i fald behøves. 13. Som fiskeriet her er liden, så kan derpå ej nogen betydelig forandring mærkes, allerhelst fiskeriet bruges ikkun så i flæng, når de pågrænsende dertil har lejlighed. 14. Siden de på fjordene grænsende ere avlsbønder og jordbrugere, så kan ej nogen nyttig underretning her opfindes, hvorved fiskeriet kunne få opkomst og forøges. Mariager den 22. aug Henrich GaltEAbell.

13 stiftamtmændenes indb. ef. Kmr.-skr. af 23/ ad C. VII. Aarhus stift. Randers (27/8). l. Laks, ørter, helt, gedder, abborrer, skalle og ål, alt i fersk vand. 2. I det salte vand, som begynder en mil østen for Randers i fjorden, dog ej alletider lige salt formedelst den mængde ferskvand, der kommer ovenfra af Guddens å, fanges til sine tider sild og flynder,dog ikke af megen betydenhed. 3. Laks, ørter og helt fanges i de dertil indrettede laksegårde, i en såkaldet garntheen, gedder, aborrer, skalle og flynder fiskes med ruser og garn navnlig toggergarn, sild med vad og ål i ruser med kubbe ved. 4. De laks, som fanges i de laksegårde, der ligger i Dronningborg distrikt,bliver mest bragt til Randers, hvoraf en del bliver skåren, saltet, reset og siden speget. De ovenanførte fiske bliver mesten dels spist ferske. 5. Laksen begynder at gå, til i decbr., men febr. og martii måneder er den rette tid, når der er åben vand; og hører op i april. Ørten begynder i juni til medio septbr. Helten i decbr. til januarii måneds udgang. De indkommer alle fra havet. Gedder, aborrer og skaller begynder at gå til i octbr. og kontinuerer til martii inklusive. NB. når vandet er åben. 6. Al fisken konsumeres som meldt mesten fersk, både her i byen og omkring i egnen, hvorfor intet kvantum kan anføres, laks undtagen hvoraf 7. Udgår herfra byen ungefær en 80 stk. og mere ligesom fangsten er til. 8. Den agende post bringer de fleste både ferske og spegede til Kbhvn., nogle få forbliver i provinserne. 9. Kan ej noget vist tal bestemmes, thi en del gård- og husmænd, som bor ved fjorden, når de kan have tid fra deres andet arbejde, drager ud at fiske gedder, aborrer, skalle og ål, de lønner sig selv. 10. Hertil bruges hverken fartøjer eller både, men små flade skibe, knop skibe kaldet, hvori kan være 1, 2 à 3 mand. 11. Af ovenanførte kan skønnes,at hertil forbruges ej meget salt på landet,hvor fisken sælges eller spises Fersk. 12. Alle fiskeredskaberne forfærdiges her i egnen og mestendels af dem, der bruger samme. 13. Fangsten er underkastet mærkelig forandring foruden at den tillige er i stærk aftagelse; årsagen dertil er tildels skjult for os mennesker, tildels er en hovedårsag: at fisken, der yngler i fjorden, tages og fanges af alle strandbeboerne såvel på de tider, når fisken leger eller yngler, som på andre tider, hvilket vil gøre fangsten slettere, om ej rent til slutning ophæve den, om grænser herfor ej sættes; dels gør en stræng vinter, høje vande og storm, der ofte opkaster fiskene på landet, som derved dør og omkommer. Endelig ved stærk tøbrud og drivis, som ofte fordærver laksegårdene og fiskeredskaberne. 14. Videre vides ej, der kan tjene til fiskeriets opkomst i Randers fjord, undtagen hvad der ved 13. post er anført,uden dette: at de, som bor langs med strand kanten på begge sider af fjorden, såvel på de rette som urette tider, såvel med lovlig som ulovlig fiskeredskaber og altfor let bundne garn måtte alvorlig forbydes og strikte holdes over, ligeledes måtte og tiden, når der måtte fiskes, nøje iagttages, som ventelig ville blive til fiskeriets opkomst i slig et fiskevanf, der i forrige tider har været fiskerigt. Randers den 27. aug I.N. Lund

14 Ad C. VII. Aarhus stift. Skanderborg og Aakær amter (29/8). l. I de ferske vande falder gedder, aborrer, brasen, sude, karusser og ål, item skaller og flitter, men 2. I salt vand ved strandkanten, som er det mindste, torsk, små flynder og ål. 3. I det ferske vand fanges fiskene med våd og ruser, undtagen hvor der haves ålekister, som dog ikkun er et eneste sted på disse amter, nemlig Rye mølle, og i det salte vand med bundgarn og ruser. 4. Den største og meste del af fiskene spises ferske, siden ingen overflødig mængde fås, men altid kan bortsælges, og hvad som vedkommende i en husholdning selv kan salte og ræse er af ingen betydenhed, at der om saltet, som dertil forbruges, kan gøres nogen beregning. 5. For og efteråret er den bedste fisketid, thi om sommeren i hede, bedærves garnet og ved brugen snarest forrådner, når grøden kommer først i jorden til 8 a 14 dage efter St.Hans dag. 6. Kan ikke bestemmes, siden intet beredes uden til egens husholdninger og 7. altså intet heller udskibes. 8. Afsættes til Horsens, Skanderborg og Aarhus samt de ved søerne og nærmest strandkanten beliggende landboer. 9. Overalt i amterne såvel ved de ferske som salte vande kan omtrent 16 til 20 familier have nærings midler ved fiskerier og sammes betaling kan ppte. regnes for 6 a 7 måneder daglig pro persona 16 sk. 10. I de ferske søer bruges de såkaldede knup skibe, der er et stort kiøvle af bøgetræ, som udhules og flad i bunden, eller og en fladbundet fjælebåd, hvoraf gemenlig i en stor sø bruges 3 med vådtrækning, men i salt vand en bad med køl. 11. Er besvaret ved 4. post. 12. Redskabet forfærdiges til største delen af fiskerne selv af hamp, som købes i nærmeste købstad tillige med våd rebe, men ingen fustager bruges. 13. Fangsten og velsignelsen er mere i sin aftagelse end tiltaglese, eftersom fisken ej findes i så store mængder som forhen. 14. Hvad der fattes og til fiskeriernes opkomst kan være at proponere, vides ej noget forslag at fremsætte,da samme ellers mest ankommer på bekvem vejrlig. Sophiendahl den 29. aug F.L. v. Woyda

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Danmark Lystfiskeri i THY

Danmark Lystfiskeri i THY Danmark Lystfiskeri i THY www.thy.dk Velkommen til THY et af Danmarks bedste lystfiskerområder og måske også en af de bedst bevarede hemmeligheder i lystfiskerkredse. Thy er lidt anderledes i kraft af

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com 1 Lidt om os side 3 Produkt matrix side 4 5 Spinnere side 7-11 Jigs side 12 13 Flue fiskeri side 14-1 Forfang / rigs side 20-28 Wobblere side 29 Blink side 31-37 Hav fiskeri side 38 VerticalJerkbait side

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Fra et besøg ved Thyborøn

Fra et besøg ved Thyborøn Thisted Amtsavis d. 10. juli 1930 Denne fortælling er fra Thyborøn havn er fra 1930, hvor Thyborøn udgjorde en del af Vestervig- Agger kommune. Fra et besøg ved Thyborøn Hvor mange mon egentlig ved, at

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010 i E/F Strandbo II

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010 i E/F Strandbo II Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010 i E/F Strandbo II År 2010 den 24. februar kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT!

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! Side 1 af 6 MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! SØNDAG, 23. NOVEMBER 2008 KL. 12:37 / LIVET, SMIL, SØNDAG Dig, mig, os to, vi to eller de andre? 37 KOMMENTARER RAPPORTÉR/ANMELD På en togtur

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere