Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998"

Transkript

1 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr

2 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder enhedspriser og om muligheder for at indgå rammeaftaler og lade arbejde udføre i regning. Amternes projekthåndbog har det primære formål at strukturere de større afværgeprojekter. Men hverdagen i amter og kommuner kræver også stillingtagen til mindre og relativt enkle projekter. I denne rapport er der samlet tre notater, der beskriver de små projekter. Det første notat er udarbejdet af Amternes Videncenter for Jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med amternes og kommunernes årlige indberetning til ROKA. I den forbindelse skal der afgives et skøn over udgifterne til de frivillige oprydninger. Notatet beskriver, hvilke hovedelementer, der indgår i de forskellige projekttyper, og hvordan der laves et prisoverslag. Det andet notat indeholder listepriser for en række specifikke ydelser. Listerne er udarbejdet for enkeltydelser, og indholder derfor ikke de rabatter, der normalt kan opnås, hvis man køber et helt projekt. Skal der laves et første overslag på en opgave, skal man bruge notatet fra Miljøstyrelsen. Skal der købes tillægsydelser eller enkeltydelser kan listepriserne bruges som rettesnor. Det tredje notat beskriver mulighederne for at lave en rammekontrakt, hvis man har ensartede opgaver, der ofte gentages. Har man derimod små opgaver af varierende og ikke nøjere beskrevet omfang, kan man med fordel lade arbejdet udføre efter regning som det er beskrevet i notatet.

3 MILJØstyrelsen 29. januar 1998 Jordforureningskontoret NOTAT OM PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER OG AFVÆRGEPROJEKTER. 1 Indledning Dette notat er udarbejdet af Amternes Videnscenter for jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med projekt om model til analyse af beskæftigelseseffekten ved undersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor forurenet jord og grundvand Notatets er udformet således, at det også vil kunne anvendes af de kommunale og amtslige medarbejdere, der i forbindelse med indberetningerne skal foretage et skøn over udgifter til undersøgelser og oprydninger. For at kunne anvende de oplysninger og tabeller, der er i notatet, skal man være i besiddelse af de rapporter, der ligger til grund for den aktuelle sag. Man skal desuden være bekendt med de mest almindelige udtryk og fagtermer indenfor området. Det overslag, som skal udarbejdes, skal angive en skønnet pris til nærmeste kr. ekskl. moms. Det forventes, at man med lidt træning vil kunne gennemføre overslagsberegningerne på ca. 10 min. pr. sag. Det anbefales, at der for hver sag udfyldes et bilag med de elementer, der indgår i prisoverslaget som vist på bilag 1. Det anbefales også, at man spørger den private bygherre, hvad sagen har kostet. Det er både den hurtigste og sikreste måde at få prisen på. Man skal ikke overse, at den private bygherre ofte har haft en betydelig og ikke "produktiv" udgift, og derfor kan komme til at overdrive udgifterne en smule. Brug sund fornuft og omtanke. 1.1 Baggrund De følgende tabeller og priser er baseret på oplysninger fra en lang række kilder, og udgør prisniveauet ultimo Det er bl.a. udredninger fra Miljøstyrelsen, prislister fra entreprenører, jordbehandlere, rådgivere, laboratorier og opgørelser fra amter og kommunale sager. Der er tale om erfaringspriser og gennemsnit. De enkelte sager vil altid kunne gennemføres både billigere og dyre alt efter, hvem der har stået for opgaven, det tidspres den er gennemført under, og de kvalitetskrav bygherren og rådgiverne har ønsket. Udgangspunktet er dog, at sagen har været behandlet af en kommunal/amtskommunal instans, og at kvalitet og omfang derfor kan sammenlignes med det niveau, disse instanser normalt kræver i egne projekter. Det vil primært sige, at boringer, 1

4 analyser og kontrol med arbejdets kvalitetsmæssige udførelse er kontrolleret af en uvildig person. 1.2 Sagsforløb Et standardforløb i en sag er således: Undersøgelser Afværge Drift Til Undersøgelsesfasen hører: Orienteringsfasen: Inden der udføres fysiske undersøgelser af eventuelle forureningers koncentration og udbredelse, skal der indsamles oplysninger om lokalitetens historie, hvilke kemikalier der blev anvendt, hvor oplag og produktion var placeret, og hvor ledninger og tanke osv.var/er placeret.. Karakterisering af lokaliteten: De fleste starter med at gennemføre boringer eller grave de steder, hvor sandsynligheden for forurening er størst. Kan der ikke findes forurening på disse steder, er der sandsynligvis ikke forurenet på lokaliteten, og der foretages ikke videre. Findes der forurening, gennemføres en afgrænsende undersøgelse. Afgrænsende undersøgelse: Den afgrænsende undersøgelse er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet. Her er det et sammenspil mellem de historiske oplysninger og resultaterne af karakteriseringen, og naturligvis også, hvad der er årsagen til, at sagen er sat i gang. Det er også af stor betydning for denne fases indhold, om der alene er tale om jordforurening, eller om der også skal undersøges for grundvandsforurening. Denne fase kan være delt på flere delopgaver og leder normalt frem til projektering og udbud af et afværgeprojekt Til Afværgefasen hører: Projektering og udbud: Er det ikke allerede sket i de forrige faser, vil langt de fleste private/frivillige bygherrer antage en rådgivende ingeniør som faglig sagkyndig i denne fase. Det er normalt i afværgefasen, de største beløb bruges. Det er derfor af største vigtighed, at selve projektet kan opnå myndighedernes godkendelse, og at udbudet til entreprenørerne er godt og klart. Efter udbudet starter selve afværgeprojektet. Afværgeprojekt: Der er utallige variationer og ikke mindst kombinationer af de forskellige afværgeprojekter. Udviklingen indenfor afværgeteknikerne går hurtigt. Hovedparten af alle sager er dog stadig baseret på afgravning af forurenet 2

5 jord eller oppumpning af forurenet grundvand. I nogle sager kan forureningen ikke fjernes omgående, og der er en efterfølgende kontrol (monitering) af det udførte, eller der kan være en direkte drift af et afværgeanlæg, grundvandspumper, vandrensning eller in-situ anlæg Til Driftsfasen hører: Drift og monitering: Driften af et afværgeanlæg kræver tilsyn med de mekaniske dele, udtagning og analyser af vand/luft, vedligehold, el, vandafledningsafgift og tid til rapportering og forhandling med myndighederne. 1.3 Regulering af prisoverslag: Der er masser af variationer indenfor de tre ovennævnte faser, og oplysninger fra de personer, der har fulgt sagerne, kan ofte hjælpe med til at forbedre prisoverslaget. Erfaringer med lokale priser er også værdifulde og skal bruges, hvis de er forskellige fra de anførte. Erfaringsmæssigt er der en række ydelser og dermed forbundne udgifter, der ikke fremgår af rapporterne. Det kan være ekstrabetaling for tidspres, uheld undervejs, erstatninger, møder, og meget andet, som ikke kan ses med mindre man har fulgt sagen meget tæt og har stor erfaring. Derfor skal den pris som beregnes ud fra en gennemgang af rapporter altid tillæges 15%. En anden faktor, som er vanskelig at beregne, er rabatter på diverse leverancer. Det gælder alle ydelser, rådgivning, entreprenørarbejde og materialeleverancer. Det er ikke muligt at sætte disse ting på skemaform, men igen kan den erfarne sagsbehandler se og skønne det mulige omfang af disse elementer og tage højde for det i sit overslag. Endelig kan det anbefales at have bogen V&S Byggedata Anlæg - Brutto 98 ved hånden, når man laver overslag. I denne bog findes enhedspriser på en lang række af de ydelser, der skal leveres af entreprenørerne. 1.4 Hvad er vigtigt? Når det tages i betragtning, at overslaget skal afrundes til nærmeste hele kr., er der vigtigt at finde de parmetre, der har betydning. Igen er det et spørgsmål om erfaring, men som en generel regel kan følgende forhold betragtes som værende betydende og prisforhøjende: Lokaliteter med lang historie, med mange forskellige industrityper, og mange forskellige stofgrupper, eller mange potentielle forureningskilder. 3

6 Specielle stoffer. Der er et relativt begreb, men stoffer og stofgrupper som "medicin", pesticider, kviksølv, "plast hjælpestoffer", vandopløselige opløsningsmidler, PCB og tjære er relativt dyre at analysere og kræver ofte en særlig omfattende undersøgelse og efterfølgende behandling. Spunsning eller afstivning af udgravninger ved trafikanlæg og bygninger, eller i områder med bevaringsværdige bygninger, og i havneområder. Dybe undersøgelsesboringer med filter for vandprøvetagning, og boringer til afværgepumpning. Rensning af jord og vand for de ovennævnte specielle stofgrupper. I det hele taget opgravning, transport og rensning af store mængder jord, vand eller luft. 1.5 Indledende vurdering af betydende faktorer På vej mod de første kr. ( ) kan man anvende følgende: Historik: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): 5-10 korte undersøgelsesboringer, < fem filtersætninger, kemiske analyser eller op til 50 feltanalyser, olie/ metaller/opløsningsmidler: kr. Når antallet af boringer overstiger 10, og antallet af laboratorieanalyser overstiger 15, eller der er tale om specielle stoffer - stiger prisen. Normalt vil ingen investere over kr. i de indledende undersøgelser, men undtagelser kan forekomme. Afgrænsende undersøgelser: Hvis problemfeltet er begrænset til 2-3 områder, komponenterne er olie/ metaller/opløsningsmidler, og der alene ses på jordforurening, er de afgrænsende undersøgelser ofte i et prisleje omkring kr. pr. kildeområde. Udføres der undersøgelser af grundvandsforurening, vil prisen kunne stige væsentligt, særligt på grund af de øgede omkostninger til boringer, og større kompleksitet i hele sagsforløbet. 4

7 Først her når overslaget op på ca kr., som giver et skøn på kr. Ved de efterfølgende afværgeforanstaltninger går det stærkt med at bruge pengene, og prisoverslaget må udføres ved beregninger af udgifter til de enkelte processer. 2 Enhedspriser I de følgende afsnit kan man se enhedspriserne og de forbehold og elementer der indgår i priserne. Først belyses de ydelser, der kan anvendes i alle faser: 2.1 Analyser 2.2 Boringer 2.3 Jordrens og deponering 2.4 Rådgivning Derefter belyses de enkelte faser opdelt på: 2.5 Undersøgelser 2.6 Afværge 2.7 Drift 5

8 2.1 Analyser Der er en række laboratorier, og de konkurrerer stærkt på priserne. Det giver masser af muligheder for rabatter, som ikke kan prissættes. Desuden kan der anvendes flere forskellige metoder til samme stof eller stofgruppe. Til overslagsberegninger vurderes nedenstående at være tilstrækkeligt specifikt. Inden udregningen skal antal analyser optælles: luft-, vand- og jordprøver og de skal grupperes efter komponenttype. Analyser af indeklima og poreluft. kr./prøve Opløsningsmidler/ benzinkomponenter 1500 Pakke med opl. og BTX 1800 Analyser af Jord kr./prøve AAS m. grafitovn pr metal 500 kr. ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke (Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning As 900 Hg 1000 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 Tjære 1100 PAH, 5 komponenter 1200 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlophenoler, pesticider og lignende 2500 Phenoler 1500 Cyanid 800 Analyser af vand kr./prøve AAS m.grafitovn pr. metal 500 ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke( Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning. As 600 Hg 600 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 PAH, 6 komponenter 1600 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlorphenoler, pesticider og lignende 2000 Phenoler 1500 Cyanid 800 Tabel 2.1 Analysepriser, laboratorier. 6

9 De anførte priser er gældende for analyser udført på laboratorier. I forbindelse med screening af større arealer, og i forbindelse med afgravning af forurening anvendes ofte feltudstyr. Priserne gælder pr. måling, dertil skal der lægges en udgift til leje af udstyr anslået til 2000 kr./dag ved korttidsbrug, 5000 kr./uge ved langtidsbrug. Feltmetoder kr./måling Ekstraktfarve 60 Farvereaktion 240 Immunoassay 180 IR-spektroskopi 210 GC,headspace 180 GC,poreluft 270 GC, ekstraktion 230 PID/FID, headspace 20 PID/FID, poreluft 250 Røngtenfluorescens 70 Testrør 40 Tabel 2.2 Analysepriser/feltmetoder. Nærmere beskrivelse af metoderne findes i Projekt om jord og grundvandsforurening. Feltmetoder til forurenet jord. Miljøstyrelsen nr Boringer I forbindelse med undersøgelser anvendes typisk 4" eller 6" snegleboriger. De korte boringer, 0,5-3 m kan ofte udføres uden borerør, medens det er nødvendigt at bruge borerør ved dybere boringer, eller hvis der skal placeres et filter i boringen. Typiske "rå" meterpriser er følgende: Uden borerør Med borerør max. dybde kr./ m 7 m m 350 max. dybde kr./ m 7 m m 650 Tabel 2.3 Borepriser, angivet som pris pr. m. for udførelsen af selve boringen. 7

10 Men der kræves oftest meget mere af boringerne. Borerig og mandskab skal frem til lokaliteten. Der skal fjernes belægning ved borestedet, den opborede jord skal fjernes, der skal tegnes boreprofiler, PID måles, bruges materialer til filtersætning osv.. Nedenstående tabeller kan anvendes til overslagsberegningerne. Undersøgelsesboringer indeholder: boring; ophugning; glas; poser og boreprofil. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Uden borerør Boringer med filtersætning. Som undersøgelsesboringer + filtermaterialer, afslutning og reetablering. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Tabel 2.4 Borepriser angivet i intervaller inkl. alle nødvendige ydelser og materialer. De store forskelle i rå meterpriser og samlet pris for en boring med filtersætning viser tydeligt, hvorfor der er stor forskel på prisen for undersøgelser af overfladenære jordforureninger, og undersøgelser af grundvandsforureninger, som typisk kræver meter dybe boringer med filtersætning. Boringer til afværgepumpning, se afsnit

11 2.3 Jordrensning og deponering Prisen for rensning af forurenet jord er variabel fra sag til sag. Generelt gælder, at prisen falder, jo større jordpartiet er. De fleste jordrensere foretrækker at give tilbud på en konkret sag og har som hovedregel ikke prislister liggende. De nævnte priser omfatter alle udgifter til indvejning, behandling, analyser til egenkontrol samt slutdeponering. Enhedspriser for jordbehandling. De nævnte klasser er beskrevet i Forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster 1997 Ydelse Enhedspris Behandling af jord forurenet med benzin, gasolie eller lign.: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tung olie: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tjærestoffer: 0-20 mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg 845 kr/ton Behandling af jord forurenet med tungmetaller Forurenet jord svarende til klasse 2 og 3 Forurenet jord svarende til klasse 4 Behandling af jord på forbrændingsanlæg Biologisk behandling / Ventilering af chlorerede forbindelser Special behandling på Kommune Kemi 250 kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton Tabel 2.5 Priser for behandling af forurenet jord. Muligheden for at deponere forurenet jord på losseplads, fyldplads eller specialdepot afhænger af jordens forureningsgrad. For hele landet gælder, at jord, som deponeres på losseplads eller fyldplads, er omfattet af statens affaldsafgift 9

12 på 335 kr./ton. Jord, som deponeres på et specialdepot, er derimod ikke omfattet af affaldsafgiften. De anførte enhedspriser for deponering af forurenet jord er vejledende priser ekskl. moms, men incl. affaldsafgift (hvor nødvendigt). Enhedspriser for deponering af jord på fyldpladser, lossepladser, specialdepoter For lossepladser og fyldpladser er priser inkl. affaldsafgift på 335 kr./ton Ydelse Enhedspris Deponering på losseplads/fyldplads: Forurenet jord svarende til klasse (Jylland) (Sjælland) Forurenet jord svarende til klasse Deponering på specialdepot: Forurenet jord svarende til klasse Tabel 2.6 Priser for deponering af jord. 2.4 Rådgiverydelser Hvis det er nødvendigt at skønne udgifterne til rådgivning særskilt, kan nedenstående tabel anvendes. Rådgiver honorar Enhedspris kr./time Chefingeniør Senioringeniør AC Junioringeniør Miljøtekniker Teknisk assistent Tabel 2.7 Priser for rådgiverhonorar på timebasis. 10

13 2.5 Undersøgelser Der er ingen grund til at gå i detaljer med udregningerne af undersøgelserne. Entreprenørernes ydelser kan beregnes ud fra optælling af boringer og analyser, men rådgivernes ydelser er vanskelige at bedømme. Da de samlede udgifter ofte vil være under vurderes det tilstrækkeligt at anvende nedenstående. Historik Inden der igangsættes undersøgelser indsamles alt tilgængelig materiale fra kommunernes byggesagsarkiver og virksomhedens egne arkiver. Desuden kan der indhentes ledningsplaner, luftfotos og alt, hvad der i øvrigt kan skaffes. Det er som oftest en begrænset opgave, og følgende priser kan anvendes: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): Amterne har udført over 4000 orienterende undersøgelser, og priserne til entreprenører ligger typisk på et niveau omkring kr. Disse undersøgelser indeholder op til 5 boringer, 3-5 analyser og rapportering. Med mindre der er tale om særligt omfattende orienterende undersøgelser kan et overslag på kr. anvendes som basispris, og forhøjes proportionalt ved stigende omfang af boringer og analyser. Afgrænsende undersøgelser: Når der er konstateret en eller flere forureningskilder på grunden, sættes der som oftest en række boringer til afgrænsning af forureningerne. Desuden begynder rådgiveren eller entreprenøren at planlægge det efterfølgende afværgetiltag. Det betyder, at der udføres testforsøg for at bestemme jordens hydrauliske egenskaber. Overslaget for de afgrænsende undersøgelser kan laves ved at beregne udgifter til boringer og analyser. Dertil lægges et honorar på 4000 kr. pr. feltdag. Det vil ofte fremgå af rapportens boreprofiler, hvor længe arbejdet har varet. Skrivning af rapport og diverse møder afhænger af omfanget, men det er sjældent under kr. som basishonorar, og et tillæg på kr. ( ca. 3 arbejdsdage) pr. kildeområde er realistisk. Forskellige tests i boringerne, prøvepump- 11

14 ning, in-situ test, geoteknik og lignende må vurderes efter omfang med et minimumsbeløb på som udgangspunkt. 2.6 Afværgeprojekter Projektering og udbud Når forureningen kendes, skal der laves et program for afværgeforanstaltningerne. Projektet skal godkendes af myndigheden, og det skal sendes i udbud. Det er vanskeligt og i mange tilfælde umuligt at skønne prisen på dette materiale, alene ud fra kendskabet til de fremsendte dokumenter. Der kan uden myndighedernes viden have været masser af arbejde med at finde den optimale løsning, masser af møder og omprojekteringer osv. Nedenstående priser er derfor alene udtryk for et prisniveau for udarbejdelse af projektmateriale til gennemsnitssager, det er typisk sager med afgravning og afværgepumpning. Skitseprojekt: Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Detailprojekt, inkl. udbud Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Tabel 2.8 Priser for skitse- og detailprojektering, honorarsum til rådgivning Afgravning Et afværgeprojekt, hvor den forurenede jord graves bort og sendes til rensning, består af mindst følgende elementer: Gravning, læsning og transport af jord Genfyldning af hullet Rensning af jord Tilsyn, kontrolanalyser og rapportering Desuden kan der være udgifter til etablering af arbejdsplads, hegn, værnemidler, og evt. afstivning/spuns og andre særydelser. 12

15 For gravning, læsning og transport anvendes følgende: Kr./ton Afstand til deponering/ jordrens Afstand til deponering/ jordrens Gravedybde: < 75 km km Udgravning 0-1 m Udgravning 0-2 m Udgravning 0-3 m Tabel 2.9 Priser for afgravning, læsning og transport af forurenet jord. Hvis udgravningen foregår med afstivning, gravekasser eller spuns skal alle priser tilæges 100%. Ved udgravninger til dybder større end 3m, anvendes ovenstående for jordmængden over 3m, og 200 kr./ton for jordmængden under 3m. Arbejdes der med masker og friskluftsforsyning, skal der yderligere tillæges 50% for alm. stofgrupper som olie/benzin og opløsningsmidler. For særligt farlige stoffer, hvor arbejderne har heldragt, friskluftsforsyning og derfor nedsat arbejdstid og bevægelighed, skal tillægget være min. 100%. Genfyldning med grus, komprimering og kontrol anslås til 70 kr./ton. Er alle mål opgivet i m 3 anvendes omregningsfaktoren 1,8 t/m 3. Tilsyn og rapportering kan skønnes ud fra arbejdets varighed. Tilsynet afregnes med 4000 kr./dag, rapporteringen inkl. møder og lignede koster kr. afhængig af sagens størrelse. Kontrolanalyser udregnes efter listerne i afsnit 2.1. Jordrensning udregnes efter priserne i afsnit Oppumpning og rensning af grundvand. Der må skelnes mellem opsamling af vand (dræn og meget korte boringer/brønde), og afværgepumpning. Ved opsamling af vand fjernes vandet fra dræn, eller fra mindre boringer som udføres på samme måde som undersøgelsesboringerne. Der er typisk tale om vandmængder på mindre end 0,5 m 3 /h. 13

16 Gravning af render til dræn og trykledninger for afledning af vandet, inkl. materialer beregnes med kr. pr. meter - dyrest for de korte strækninger. Små pumper og elforsyning sættes til kr. pr. pumpe. Til rensning af små vandmængder og opsamlingsboringer anvendes: Mekanisk udskiller Spalteanlæg Kulrensning Bygning/Container kr kr kr kr. Tabel 2.10 Priser for anlæg til rensning af små vandmængder. Ved afværgepumpning forstås boringer, der udføres i større dimensioner, afsluttes med tørbrønde og ydelser, der typisk overstiger 1m 3 /h. Disse boringer og installationer udføres oftest efter tilbud, og afhænger naturligvis af boringernes dybde. Med tilsyn, installationer og dybder indtil 10 m: kr. for den første boring, kr. for efterfølgende. Med tilsyn, installationer og dybder over 10 m: tillæg på 2000 kr. pr./m boring ud over 10 m. Drift se afsnit 2.7 Erfaringstal fra Københavns Amt viser, at etablering af renseanlæg til afværgeboringer 2-5 m 3 /h, som kan rense vandet til drikkevandskvalitet, typisk koster kr. Drift se afsnit In-situ metoder Prissætning af in-situ projekter er meget usikker. Det skyldes, at der er et utal af kombinationsmuligheder af de enkelte komponenter, og at området er i kraftig vækst og udvikling. De to mest anvendte teknikker er ventilering og air sparging. Ved begge metoder fjernes forureningen ved at blæse luft gennem jorden/vandet. Forureningen 14

17 fordamper i den indblæste luft, som efterfølgende suges op og renses inden udledning til atmosfæren. Ventilering kan anvendes over grundvandsspejlet, og drives ved hjælp af en ventilator og en række boringer. Air sparging anvendes til indblæsning af luft under grundvandsspejlet, og skal altid kombineres med et anlæg til ventilering for at kunne opsamle de forurenede dampe. En sidegevinst ved begge metoder er, at bakterierne får ilt, og derfor går i gang med en nedbrydning af forureningerne. Der er andre in-situ metoder, men der er ingen danske erfaringer med priser, som kan overføres fra de første forsøgsanlæg til generelle priser. Det anbefales at spørge rådgiverne eller bygherren om, hvad det aktuelle projekt har kostet. Nedenstående tal kan alene anvendes til at skønne et prisniveau. Anlægspris for ventilationsanlæg. Op til 10 boringer, alle forbindelser, container til udstyr, ventilator, og renseenhed: kr. Anlægspris for ventilationsanlæg og air sparging: Rådgivning, projektering og tilsyn: kr kr. Hertil lægges en driftsudgift, som afhænger af det volumen jord, der skal renses. Der deles i tre klasser: Forurenet volumen Pris kr./ m m m > 5000 m Tabel 2.11 Priser for drift, kontrol, tilsyn og rapportering af in-situ jordrens. I disse beløb er indregnet drift, tilsyn og kontrol, og de fordeles over anlæggets forventede levetid, typisk 2-3 år. Desuden kan der være andre ydelser som grundvandssænkning og fjernelse af fri fase produkter fra grundvandsspejlet, samt rensning af vandet. Ydelser der let løber op i kr. i anlægsudgifter for hver enkelt ydelse. 15

18 2.7 Drift og monitering Drift og monitering kan opdeles i tre ydelser: Analyser Forbrug af gods, el, og vandafledningsafgift Honorering af personale Udgifterne til analyser kan beregnes som i afsnit 2.1 Udgifter til gods, som er filtre, reservedele og lignende kan for de små sager kun vurderes ved at spørge bygherren. Beløbene vil som oftest være så begrænsede, at de ikke får indflydelse på overslagsprisen til nærmeste kr. Elforbruget kan være stort ved in-situ sager, men er ellers en beskeden udgift. Derimod kan betaling af vandafledningsafgift være betydende. Eksempelvis bliver 0,5 m3/h afledt til kloak let til kr./år. Overslaget beregnes ud fra lokale takster for afledning til kloak, eller med 15 kr./m3. Honorering af personale beregnes ud fra kendskabet til kontrolomfang. Der vil typisk blive anvendt mindst 2000 kr. for at udtage den første prøve, transporttid, aflevering af prøver osv., samt min. ½ time pr. efterfølgende prøve. Desuden skal tilsyn med anlægget honoreres, igen min kr. pr. besøg. Endelig er der rapportering, og evt. møder, det honoreres med min kr. pr. rapport/møde. Alt i alt er det småbeløb i relation til overslagsprisen. Andre former for monitering af efterladt forurening kan beregnes ud fra samme koncept. Drift af in-situ anlæg er beskrevet i afsnit Drift og behandling af større afværgepumpninger vil ofte være betydende udgifter. Københavns Amt har stor erfaring med at drive disse anlæg, og kan presse prisen ned på 0,55 øre/m 3 vand renset til et niveau, hvor det kan anvendes som råvand til en vandforsyning. Det er et absolut minimums beløb, som skyldes stordriftsfordele. I enkeltstående anlæg som det oftest er hos private afværgeanlæg, er en drifts pris på 10 kr./m 3 mere realistisk. 16

19 Sagsnavn: Udfyldt af : Den: Samlet overslag. Ved beregning af overslaget kan man anvende de følgende sider. Der kan enten anvendes standardpriser, som beskrevet i notatet, eller ved større sager beregninger på baggrund af enhedspriser. Undersøgelser. : (notatet afsnit 2.5, bilag side 2) Afværgeprojekt. : (notatet afsnit 2.6, bilag side 3, 4, 5) Drift, indtil opgørelsestidspunkt (notat afsnit 2.7, bilag side 6) Drift pr. år x antal forløbne driftsår : Pris. ( 1000 kr. ekskl. moms) Udgifter til projektet til dato : Udgifter til projektet for indberetningsåret (1997) : Drift i de følgende år: Skal ikke indberettes nu : 1999 : 2000 : 2001 : Notater: 17

20 UNDERSØGELSER Notat afsnit 2.5 Historik Standard (15/25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Orienterende Standard (25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Afgrænsning Standard (20+10 pr. kilde) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Andet = Delsum 15% af delsum I alt Hjælpeskema til beregning af delpriser. Rådgivning, se notat tabel 2.7: Timer á Boringer, se notat tabel 2.4: Antal á Sum : Analyser, se notat tabel 2.1 & 2.2 Antal á Sum : Sum : I alt Notater: 18

21 AFVÆRGE - Graveopgaver Notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Afgravning : Enhedspris, tabel 2.9 Sum Afstivning Tillæg for A-miljø Dybde m Tons < 75 km km Kr. +100% + 50% eller +100 % kr. 95 kr. = kr. 110 kr. = kr. 120 kr. = >3 200 kr. 200 kr. = Genfyldning Tons a 70 kr. = Kontrolanalyser, notat tabel 2.1 & 2.2. Type Antal Pris Jordrens, notat tabel 2.5 & 2.6. Type Tons Pris = = = = = = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 19

22 AFVÆRGE - Vand Se notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Opsamling Notat afsnit Standard, dræn/ledning m, á kr. = Standard, pumper og el á kr. = Standard, renseenhed, notat tabel = eller egne beregninger : = Afværgeboringer Notat afsnit Dybde inkl. tilsyn og instalationer. < 10 m 1. boring standard = < 10 m Efterfølgende boringer = > 10 m Tillæg 2000 kr/meter dybere end 10 m Antal m á 2000 = eller egne beregninger : = Renseanlæg standard = eller egne beregninger : = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 20

23 AFVÆRGE - IN SITU Se notat afsnit Ventilation Standard kr. = eller egne beregninger : = Ventilation og Standard = air sparging eller egne beregninger : = Rådgivning Standard = eller egne beregninger : = Andre tiltag : = Del sum = 15% af delsum = I alt Notater: 21

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd ATV møde nr. 89 Boringer Hydrogeolog Johan Linderberg Disposition Erfaringer fra VCS Borearbejde før Eksempler på utætheder Moderne borearbejde Forskelle

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger. Amternes Videncenter for Jordforurening

Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger. Amternes Videncenter for Jordforurening Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger Amternes Videncenter for Jordforurening 3 KLOFON Titel: Vurdering af beskæftigelseseffekt i forbindelse med jord- og

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere