Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998"

Transkript

1 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr

2 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder enhedspriser og om muligheder for at indgå rammeaftaler og lade arbejde udføre i regning. Amternes projekthåndbog har det primære formål at strukturere de større afværgeprojekter. Men hverdagen i amter og kommuner kræver også stillingtagen til mindre og relativt enkle projekter. I denne rapport er der samlet tre notater, der beskriver de små projekter. Det første notat er udarbejdet af Amternes Videncenter for Jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med amternes og kommunernes årlige indberetning til ROKA. I den forbindelse skal der afgives et skøn over udgifterne til de frivillige oprydninger. Notatet beskriver, hvilke hovedelementer, der indgår i de forskellige projekttyper, og hvordan der laves et prisoverslag. Det andet notat indeholder listepriser for en række specifikke ydelser. Listerne er udarbejdet for enkeltydelser, og indholder derfor ikke de rabatter, der normalt kan opnås, hvis man køber et helt projekt. Skal der laves et første overslag på en opgave, skal man bruge notatet fra Miljøstyrelsen. Skal der købes tillægsydelser eller enkeltydelser kan listepriserne bruges som rettesnor. Det tredje notat beskriver mulighederne for at lave en rammekontrakt, hvis man har ensartede opgaver, der ofte gentages. Har man derimod små opgaver af varierende og ikke nøjere beskrevet omfang, kan man med fordel lade arbejdet udføre efter regning som det er beskrevet i notatet.

3 MILJØstyrelsen 29. januar 1998 Jordforureningskontoret NOTAT OM PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER OG AFVÆRGEPROJEKTER. 1 Indledning Dette notat er udarbejdet af Amternes Videnscenter for jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med projekt om model til analyse af beskæftigelseseffekten ved undersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor forurenet jord og grundvand Notatets er udformet således, at det også vil kunne anvendes af de kommunale og amtslige medarbejdere, der i forbindelse med indberetningerne skal foretage et skøn over udgifter til undersøgelser og oprydninger. For at kunne anvende de oplysninger og tabeller, der er i notatet, skal man være i besiddelse af de rapporter, der ligger til grund for den aktuelle sag. Man skal desuden være bekendt med de mest almindelige udtryk og fagtermer indenfor området. Det overslag, som skal udarbejdes, skal angive en skønnet pris til nærmeste kr. ekskl. moms. Det forventes, at man med lidt træning vil kunne gennemføre overslagsberegningerne på ca. 10 min. pr. sag. Det anbefales, at der for hver sag udfyldes et bilag med de elementer, der indgår i prisoverslaget som vist på bilag 1. Det anbefales også, at man spørger den private bygherre, hvad sagen har kostet. Det er både den hurtigste og sikreste måde at få prisen på. Man skal ikke overse, at den private bygherre ofte har haft en betydelig og ikke "produktiv" udgift, og derfor kan komme til at overdrive udgifterne en smule. Brug sund fornuft og omtanke. 1.1 Baggrund De følgende tabeller og priser er baseret på oplysninger fra en lang række kilder, og udgør prisniveauet ultimo Det er bl.a. udredninger fra Miljøstyrelsen, prislister fra entreprenører, jordbehandlere, rådgivere, laboratorier og opgørelser fra amter og kommunale sager. Der er tale om erfaringspriser og gennemsnit. De enkelte sager vil altid kunne gennemføres både billigere og dyre alt efter, hvem der har stået for opgaven, det tidspres den er gennemført under, og de kvalitetskrav bygherren og rådgiverne har ønsket. Udgangspunktet er dog, at sagen har været behandlet af en kommunal/amtskommunal instans, og at kvalitet og omfang derfor kan sammenlignes med det niveau, disse instanser normalt kræver i egne projekter. Det vil primært sige, at boringer, 1

4 analyser og kontrol med arbejdets kvalitetsmæssige udførelse er kontrolleret af en uvildig person. 1.2 Sagsforløb Et standardforløb i en sag er således: Undersøgelser Afværge Drift Til Undersøgelsesfasen hører: Orienteringsfasen: Inden der udføres fysiske undersøgelser af eventuelle forureningers koncentration og udbredelse, skal der indsamles oplysninger om lokalitetens historie, hvilke kemikalier der blev anvendt, hvor oplag og produktion var placeret, og hvor ledninger og tanke osv.var/er placeret.. Karakterisering af lokaliteten: De fleste starter med at gennemføre boringer eller grave de steder, hvor sandsynligheden for forurening er størst. Kan der ikke findes forurening på disse steder, er der sandsynligvis ikke forurenet på lokaliteten, og der foretages ikke videre. Findes der forurening, gennemføres en afgrænsende undersøgelse. Afgrænsende undersøgelse: Den afgrænsende undersøgelse er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet. Her er det et sammenspil mellem de historiske oplysninger og resultaterne af karakteriseringen, og naturligvis også, hvad der er årsagen til, at sagen er sat i gang. Det er også af stor betydning for denne fases indhold, om der alene er tale om jordforurening, eller om der også skal undersøges for grundvandsforurening. Denne fase kan være delt på flere delopgaver og leder normalt frem til projektering og udbud af et afværgeprojekt Til Afværgefasen hører: Projektering og udbud: Er det ikke allerede sket i de forrige faser, vil langt de fleste private/frivillige bygherrer antage en rådgivende ingeniør som faglig sagkyndig i denne fase. Det er normalt i afværgefasen, de største beløb bruges. Det er derfor af største vigtighed, at selve projektet kan opnå myndighedernes godkendelse, og at udbudet til entreprenørerne er godt og klart. Efter udbudet starter selve afværgeprojektet. Afværgeprojekt: Der er utallige variationer og ikke mindst kombinationer af de forskellige afværgeprojekter. Udviklingen indenfor afværgeteknikerne går hurtigt. Hovedparten af alle sager er dog stadig baseret på afgravning af forurenet 2

5 jord eller oppumpning af forurenet grundvand. I nogle sager kan forureningen ikke fjernes omgående, og der er en efterfølgende kontrol (monitering) af det udførte, eller der kan være en direkte drift af et afværgeanlæg, grundvandspumper, vandrensning eller in-situ anlæg Til Driftsfasen hører: Drift og monitering: Driften af et afværgeanlæg kræver tilsyn med de mekaniske dele, udtagning og analyser af vand/luft, vedligehold, el, vandafledningsafgift og tid til rapportering og forhandling med myndighederne. 1.3 Regulering af prisoverslag: Der er masser af variationer indenfor de tre ovennævnte faser, og oplysninger fra de personer, der har fulgt sagerne, kan ofte hjælpe med til at forbedre prisoverslaget. Erfaringer med lokale priser er også værdifulde og skal bruges, hvis de er forskellige fra de anførte. Erfaringsmæssigt er der en række ydelser og dermed forbundne udgifter, der ikke fremgår af rapporterne. Det kan være ekstrabetaling for tidspres, uheld undervejs, erstatninger, møder, og meget andet, som ikke kan ses med mindre man har fulgt sagen meget tæt og har stor erfaring. Derfor skal den pris som beregnes ud fra en gennemgang af rapporter altid tillæges 15%. En anden faktor, som er vanskelig at beregne, er rabatter på diverse leverancer. Det gælder alle ydelser, rådgivning, entreprenørarbejde og materialeleverancer. Det er ikke muligt at sætte disse ting på skemaform, men igen kan den erfarne sagsbehandler se og skønne det mulige omfang af disse elementer og tage højde for det i sit overslag. Endelig kan det anbefales at have bogen V&S Byggedata Anlæg - Brutto 98 ved hånden, når man laver overslag. I denne bog findes enhedspriser på en lang række af de ydelser, der skal leveres af entreprenørerne. 1.4 Hvad er vigtigt? Når det tages i betragtning, at overslaget skal afrundes til nærmeste hele kr., er der vigtigt at finde de parmetre, der har betydning. Igen er det et spørgsmål om erfaring, men som en generel regel kan følgende forhold betragtes som værende betydende og prisforhøjende: Lokaliteter med lang historie, med mange forskellige industrityper, og mange forskellige stofgrupper, eller mange potentielle forureningskilder. 3

6 Specielle stoffer. Der er et relativt begreb, men stoffer og stofgrupper som "medicin", pesticider, kviksølv, "plast hjælpestoffer", vandopløselige opløsningsmidler, PCB og tjære er relativt dyre at analysere og kræver ofte en særlig omfattende undersøgelse og efterfølgende behandling. Spunsning eller afstivning af udgravninger ved trafikanlæg og bygninger, eller i områder med bevaringsværdige bygninger, og i havneområder. Dybe undersøgelsesboringer med filter for vandprøvetagning, og boringer til afværgepumpning. Rensning af jord og vand for de ovennævnte specielle stofgrupper. I det hele taget opgravning, transport og rensning af store mængder jord, vand eller luft. 1.5 Indledende vurdering af betydende faktorer På vej mod de første kr. ( ) kan man anvende følgende: Historik: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): 5-10 korte undersøgelsesboringer, < fem filtersætninger, kemiske analyser eller op til 50 feltanalyser, olie/ metaller/opløsningsmidler: kr. Når antallet af boringer overstiger 10, og antallet af laboratorieanalyser overstiger 15, eller der er tale om specielle stoffer - stiger prisen. Normalt vil ingen investere over kr. i de indledende undersøgelser, men undtagelser kan forekomme. Afgrænsende undersøgelser: Hvis problemfeltet er begrænset til 2-3 områder, komponenterne er olie/ metaller/opløsningsmidler, og der alene ses på jordforurening, er de afgrænsende undersøgelser ofte i et prisleje omkring kr. pr. kildeområde. Udføres der undersøgelser af grundvandsforurening, vil prisen kunne stige væsentligt, særligt på grund af de øgede omkostninger til boringer, og større kompleksitet i hele sagsforløbet. 4

7 Først her når overslaget op på ca kr., som giver et skøn på kr. Ved de efterfølgende afværgeforanstaltninger går det stærkt med at bruge pengene, og prisoverslaget må udføres ved beregninger af udgifter til de enkelte processer. 2 Enhedspriser I de følgende afsnit kan man se enhedspriserne og de forbehold og elementer der indgår i priserne. Først belyses de ydelser, der kan anvendes i alle faser: 2.1 Analyser 2.2 Boringer 2.3 Jordrens og deponering 2.4 Rådgivning Derefter belyses de enkelte faser opdelt på: 2.5 Undersøgelser 2.6 Afværge 2.7 Drift 5

8 2.1 Analyser Der er en række laboratorier, og de konkurrerer stærkt på priserne. Det giver masser af muligheder for rabatter, som ikke kan prissættes. Desuden kan der anvendes flere forskellige metoder til samme stof eller stofgruppe. Til overslagsberegninger vurderes nedenstående at være tilstrækkeligt specifikt. Inden udregningen skal antal analyser optælles: luft-, vand- og jordprøver og de skal grupperes efter komponenttype. Analyser af indeklima og poreluft. kr./prøve Opløsningsmidler/ benzinkomponenter 1500 Pakke med opl. og BTX 1800 Analyser af Jord kr./prøve AAS m. grafitovn pr metal 500 kr. ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke (Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning As 900 Hg 1000 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 Tjære 1100 PAH, 5 komponenter 1200 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlophenoler, pesticider og lignende 2500 Phenoler 1500 Cyanid 800 Analyser af vand kr./prøve AAS m.grafitovn pr. metal 500 ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke( Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning. As 600 Hg 600 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 PAH, 6 komponenter 1600 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlorphenoler, pesticider og lignende 2000 Phenoler 1500 Cyanid 800 Tabel 2.1 Analysepriser, laboratorier. 6

9 De anførte priser er gældende for analyser udført på laboratorier. I forbindelse med screening af større arealer, og i forbindelse med afgravning af forurening anvendes ofte feltudstyr. Priserne gælder pr. måling, dertil skal der lægges en udgift til leje af udstyr anslået til 2000 kr./dag ved korttidsbrug, 5000 kr./uge ved langtidsbrug. Feltmetoder kr./måling Ekstraktfarve 60 Farvereaktion 240 Immunoassay 180 IR-spektroskopi 210 GC,headspace 180 GC,poreluft 270 GC, ekstraktion 230 PID/FID, headspace 20 PID/FID, poreluft 250 Røngtenfluorescens 70 Testrør 40 Tabel 2.2 Analysepriser/feltmetoder. Nærmere beskrivelse af metoderne findes i Projekt om jord og grundvandsforurening. Feltmetoder til forurenet jord. Miljøstyrelsen nr Boringer I forbindelse med undersøgelser anvendes typisk 4" eller 6" snegleboriger. De korte boringer, 0,5-3 m kan ofte udføres uden borerør, medens det er nødvendigt at bruge borerør ved dybere boringer, eller hvis der skal placeres et filter i boringen. Typiske "rå" meterpriser er følgende: Uden borerør Med borerør max. dybde kr./ m 7 m m 350 max. dybde kr./ m 7 m m 650 Tabel 2.3 Borepriser, angivet som pris pr. m. for udførelsen af selve boringen. 7

10 Men der kræves oftest meget mere af boringerne. Borerig og mandskab skal frem til lokaliteten. Der skal fjernes belægning ved borestedet, den opborede jord skal fjernes, der skal tegnes boreprofiler, PID måles, bruges materialer til filtersætning osv.. Nedenstående tabeller kan anvendes til overslagsberegningerne. Undersøgelsesboringer indeholder: boring; ophugning; glas; poser og boreprofil. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Uden borerør Boringer med filtersætning. Som undersøgelsesboringer + filtermaterialer, afslutning og reetablering. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Tabel 2.4 Borepriser angivet i intervaller inkl. alle nødvendige ydelser og materialer. De store forskelle i rå meterpriser og samlet pris for en boring med filtersætning viser tydeligt, hvorfor der er stor forskel på prisen for undersøgelser af overfladenære jordforureninger, og undersøgelser af grundvandsforureninger, som typisk kræver meter dybe boringer med filtersætning. Boringer til afværgepumpning, se afsnit

11 2.3 Jordrensning og deponering Prisen for rensning af forurenet jord er variabel fra sag til sag. Generelt gælder, at prisen falder, jo større jordpartiet er. De fleste jordrensere foretrækker at give tilbud på en konkret sag og har som hovedregel ikke prislister liggende. De nævnte priser omfatter alle udgifter til indvejning, behandling, analyser til egenkontrol samt slutdeponering. Enhedspriser for jordbehandling. De nævnte klasser er beskrevet i Forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster 1997 Ydelse Enhedspris Behandling af jord forurenet med benzin, gasolie eller lign.: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tung olie: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tjærestoffer: 0-20 mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg 845 kr/ton Behandling af jord forurenet med tungmetaller Forurenet jord svarende til klasse 2 og 3 Forurenet jord svarende til klasse 4 Behandling af jord på forbrændingsanlæg Biologisk behandling / Ventilering af chlorerede forbindelser Special behandling på Kommune Kemi 250 kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton Tabel 2.5 Priser for behandling af forurenet jord. Muligheden for at deponere forurenet jord på losseplads, fyldplads eller specialdepot afhænger af jordens forureningsgrad. For hele landet gælder, at jord, som deponeres på losseplads eller fyldplads, er omfattet af statens affaldsafgift 9

12 på 335 kr./ton. Jord, som deponeres på et specialdepot, er derimod ikke omfattet af affaldsafgiften. De anførte enhedspriser for deponering af forurenet jord er vejledende priser ekskl. moms, men incl. affaldsafgift (hvor nødvendigt). Enhedspriser for deponering af jord på fyldpladser, lossepladser, specialdepoter For lossepladser og fyldpladser er priser inkl. affaldsafgift på 335 kr./ton Ydelse Enhedspris Deponering på losseplads/fyldplads: Forurenet jord svarende til klasse (Jylland) (Sjælland) Forurenet jord svarende til klasse Deponering på specialdepot: Forurenet jord svarende til klasse Tabel 2.6 Priser for deponering af jord. 2.4 Rådgiverydelser Hvis det er nødvendigt at skønne udgifterne til rådgivning særskilt, kan nedenstående tabel anvendes. Rådgiver honorar Enhedspris kr./time Chefingeniør Senioringeniør AC Junioringeniør Miljøtekniker Teknisk assistent Tabel 2.7 Priser for rådgiverhonorar på timebasis. 10

13 2.5 Undersøgelser Der er ingen grund til at gå i detaljer med udregningerne af undersøgelserne. Entreprenørernes ydelser kan beregnes ud fra optælling af boringer og analyser, men rådgivernes ydelser er vanskelige at bedømme. Da de samlede udgifter ofte vil være under vurderes det tilstrækkeligt at anvende nedenstående. Historik Inden der igangsættes undersøgelser indsamles alt tilgængelig materiale fra kommunernes byggesagsarkiver og virksomhedens egne arkiver. Desuden kan der indhentes ledningsplaner, luftfotos og alt, hvad der i øvrigt kan skaffes. Det er som oftest en begrænset opgave, og følgende priser kan anvendes: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): Amterne har udført over 4000 orienterende undersøgelser, og priserne til entreprenører ligger typisk på et niveau omkring kr. Disse undersøgelser indeholder op til 5 boringer, 3-5 analyser og rapportering. Med mindre der er tale om særligt omfattende orienterende undersøgelser kan et overslag på kr. anvendes som basispris, og forhøjes proportionalt ved stigende omfang af boringer og analyser. Afgrænsende undersøgelser: Når der er konstateret en eller flere forureningskilder på grunden, sættes der som oftest en række boringer til afgrænsning af forureningerne. Desuden begynder rådgiveren eller entreprenøren at planlægge det efterfølgende afværgetiltag. Det betyder, at der udføres testforsøg for at bestemme jordens hydrauliske egenskaber. Overslaget for de afgrænsende undersøgelser kan laves ved at beregne udgifter til boringer og analyser. Dertil lægges et honorar på 4000 kr. pr. feltdag. Det vil ofte fremgå af rapportens boreprofiler, hvor længe arbejdet har varet. Skrivning af rapport og diverse møder afhænger af omfanget, men det er sjældent under kr. som basishonorar, og et tillæg på kr. ( ca. 3 arbejdsdage) pr. kildeområde er realistisk. Forskellige tests i boringerne, prøvepump- 11

14 ning, in-situ test, geoteknik og lignende må vurderes efter omfang med et minimumsbeløb på som udgangspunkt. 2.6 Afværgeprojekter Projektering og udbud Når forureningen kendes, skal der laves et program for afværgeforanstaltningerne. Projektet skal godkendes af myndigheden, og det skal sendes i udbud. Det er vanskeligt og i mange tilfælde umuligt at skønne prisen på dette materiale, alene ud fra kendskabet til de fremsendte dokumenter. Der kan uden myndighedernes viden have været masser af arbejde med at finde den optimale løsning, masser af møder og omprojekteringer osv. Nedenstående priser er derfor alene udtryk for et prisniveau for udarbejdelse af projektmateriale til gennemsnitssager, det er typisk sager med afgravning og afværgepumpning. Skitseprojekt: Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Detailprojekt, inkl. udbud Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Tabel 2.8 Priser for skitse- og detailprojektering, honorarsum til rådgivning Afgravning Et afværgeprojekt, hvor den forurenede jord graves bort og sendes til rensning, består af mindst følgende elementer: Gravning, læsning og transport af jord Genfyldning af hullet Rensning af jord Tilsyn, kontrolanalyser og rapportering Desuden kan der være udgifter til etablering af arbejdsplads, hegn, værnemidler, og evt. afstivning/spuns og andre særydelser. 12

15 For gravning, læsning og transport anvendes følgende: Kr./ton Afstand til deponering/ jordrens Afstand til deponering/ jordrens Gravedybde: < 75 km km Udgravning 0-1 m Udgravning 0-2 m Udgravning 0-3 m Tabel 2.9 Priser for afgravning, læsning og transport af forurenet jord. Hvis udgravningen foregår med afstivning, gravekasser eller spuns skal alle priser tilæges 100%. Ved udgravninger til dybder større end 3m, anvendes ovenstående for jordmængden over 3m, og 200 kr./ton for jordmængden under 3m. Arbejdes der med masker og friskluftsforsyning, skal der yderligere tillæges 50% for alm. stofgrupper som olie/benzin og opløsningsmidler. For særligt farlige stoffer, hvor arbejderne har heldragt, friskluftsforsyning og derfor nedsat arbejdstid og bevægelighed, skal tillægget være min. 100%. Genfyldning med grus, komprimering og kontrol anslås til 70 kr./ton. Er alle mål opgivet i m 3 anvendes omregningsfaktoren 1,8 t/m 3. Tilsyn og rapportering kan skønnes ud fra arbejdets varighed. Tilsynet afregnes med 4000 kr./dag, rapporteringen inkl. møder og lignede koster kr. afhængig af sagens størrelse. Kontrolanalyser udregnes efter listerne i afsnit 2.1. Jordrensning udregnes efter priserne i afsnit Oppumpning og rensning af grundvand. Der må skelnes mellem opsamling af vand (dræn og meget korte boringer/brønde), og afværgepumpning. Ved opsamling af vand fjernes vandet fra dræn, eller fra mindre boringer som udføres på samme måde som undersøgelsesboringerne. Der er typisk tale om vandmængder på mindre end 0,5 m 3 /h. 13

16 Gravning af render til dræn og trykledninger for afledning af vandet, inkl. materialer beregnes med kr. pr. meter - dyrest for de korte strækninger. Små pumper og elforsyning sættes til kr. pr. pumpe. Til rensning af små vandmængder og opsamlingsboringer anvendes: Mekanisk udskiller Spalteanlæg Kulrensning Bygning/Container kr kr kr kr. Tabel 2.10 Priser for anlæg til rensning af små vandmængder. Ved afværgepumpning forstås boringer, der udføres i større dimensioner, afsluttes med tørbrønde og ydelser, der typisk overstiger 1m 3 /h. Disse boringer og installationer udføres oftest efter tilbud, og afhænger naturligvis af boringernes dybde. Med tilsyn, installationer og dybder indtil 10 m: kr. for den første boring, kr. for efterfølgende. Med tilsyn, installationer og dybder over 10 m: tillæg på 2000 kr. pr./m boring ud over 10 m. Drift se afsnit 2.7 Erfaringstal fra Københavns Amt viser, at etablering af renseanlæg til afværgeboringer 2-5 m 3 /h, som kan rense vandet til drikkevandskvalitet, typisk koster kr. Drift se afsnit In-situ metoder Prissætning af in-situ projekter er meget usikker. Det skyldes, at der er et utal af kombinationsmuligheder af de enkelte komponenter, og at området er i kraftig vækst og udvikling. De to mest anvendte teknikker er ventilering og air sparging. Ved begge metoder fjernes forureningen ved at blæse luft gennem jorden/vandet. Forureningen 14

17 fordamper i den indblæste luft, som efterfølgende suges op og renses inden udledning til atmosfæren. Ventilering kan anvendes over grundvandsspejlet, og drives ved hjælp af en ventilator og en række boringer. Air sparging anvendes til indblæsning af luft under grundvandsspejlet, og skal altid kombineres med et anlæg til ventilering for at kunne opsamle de forurenede dampe. En sidegevinst ved begge metoder er, at bakterierne får ilt, og derfor går i gang med en nedbrydning af forureningerne. Der er andre in-situ metoder, men der er ingen danske erfaringer med priser, som kan overføres fra de første forsøgsanlæg til generelle priser. Det anbefales at spørge rådgiverne eller bygherren om, hvad det aktuelle projekt har kostet. Nedenstående tal kan alene anvendes til at skønne et prisniveau. Anlægspris for ventilationsanlæg. Op til 10 boringer, alle forbindelser, container til udstyr, ventilator, og renseenhed: kr. Anlægspris for ventilationsanlæg og air sparging: Rådgivning, projektering og tilsyn: kr kr. Hertil lægges en driftsudgift, som afhænger af det volumen jord, der skal renses. Der deles i tre klasser: Forurenet volumen Pris kr./ m m m > 5000 m Tabel 2.11 Priser for drift, kontrol, tilsyn og rapportering af in-situ jordrens. I disse beløb er indregnet drift, tilsyn og kontrol, og de fordeles over anlæggets forventede levetid, typisk 2-3 år. Desuden kan der være andre ydelser som grundvandssænkning og fjernelse af fri fase produkter fra grundvandsspejlet, samt rensning af vandet. Ydelser der let løber op i kr. i anlægsudgifter for hver enkelt ydelse. 15

18 2.7 Drift og monitering Drift og monitering kan opdeles i tre ydelser: Analyser Forbrug af gods, el, og vandafledningsafgift Honorering af personale Udgifterne til analyser kan beregnes som i afsnit 2.1 Udgifter til gods, som er filtre, reservedele og lignende kan for de små sager kun vurderes ved at spørge bygherren. Beløbene vil som oftest være så begrænsede, at de ikke får indflydelse på overslagsprisen til nærmeste kr. Elforbruget kan være stort ved in-situ sager, men er ellers en beskeden udgift. Derimod kan betaling af vandafledningsafgift være betydende. Eksempelvis bliver 0,5 m3/h afledt til kloak let til kr./år. Overslaget beregnes ud fra lokale takster for afledning til kloak, eller med 15 kr./m3. Honorering af personale beregnes ud fra kendskabet til kontrolomfang. Der vil typisk blive anvendt mindst 2000 kr. for at udtage den første prøve, transporttid, aflevering af prøver osv., samt min. ½ time pr. efterfølgende prøve. Desuden skal tilsyn med anlægget honoreres, igen min kr. pr. besøg. Endelig er der rapportering, og evt. møder, det honoreres med min kr. pr. rapport/møde. Alt i alt er det småbeløb i relation til overslagsprisen. Andre former for monitering af efterladt forurening kan beregnes ud fra samme koncept. Drift af in-situ anlæg er beskrevet i afsnit Drift og behandling af større afværgepumpninger vil ofte være betydende udgifter. Københavns Amt har stor erfaring med at drive disse anlæg, og kan presse prisen ned på 0,55 øre/m 3 vand renset til et niveau, hvor det kan anvendes som råvand til en vandforsyning. Det er et absolut minimums beløb, som skyldes stordriftsfordele. I enkeltstående anlæg som det oftest er hos private afværgeanlæg, er en drifts pris på 10 kr./m 3 mere realistisk. 16

19 Sagsnavn: Udfyldt af : Den: Samlet overslag. Ved beregning af overslaget kan man anvende de følgende sider. Der kan enten anvendes standardpriser, som beskrevet i notatet, eller ved større sager beregninger på baggrund af enhedspriser. Undersøgelser. : (notatet afsnit 2.5, bilag side 2) Afværgeprojekt. : (notatet afsnit 2.6, bilag side 3, 4, 5) Drift, indtil opgørelsestidspunkt (notat afsnit 2.7, bilag side 6) Drift pr. år x antal forløbne driftsår : Pris. ( 1000 kr. ekskl. moms) Udgifter til projektet til dato : Udgifter til projektet for indberetningsåret (1997) : Drift i de følgende år: Skal ikke indberettes nu : 1999 : 2000 : 2001 : Notater: 17

20 UNDERSØGELSER Notat afsnit 2.5 Historik Standard (15/25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Orienterende Standard (25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Afgrænsning Standard (20+10 pr. kilde) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Andet = Delsum 15% af delsum I alt Hjælpeskema til beregning af delpriser. Rådgivning, se notat tabel 2.7: Timer á Boringer, se notat tabel 2.4: Antal á Sum : Analyser, se notat tabel 2.1 & 2.2 Antal á Sum : Sum : I alt Notater: 18

21 AFVÆRGE - Graveopgaver Notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Afgravning : Enhedspris, tabel 2.9 Sum Afstivning Tillæg for A-miljø Dybde m Tons < 75 km km Kr. +100% + 50% eller +100 % kr. 95 kr. = kr. 110 kr. = kr. 120 kr. = >3 200 kr. 200 kr. = Genfyldning Tons a 70 kr. = Kontrolanalyser, notat tabel 2.1 & 2.2. Type Antal Pris Jordrens, notat tabel 2.5 & 2.6. Type Tons Pris = = = = = = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 19

22 AFVÆRGE - Vand Se notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Opsamling Notat afsnit Standard, dræn/ledning m, á kr. = Standard, pumper og el á kr. = Standard, renseenhed, notat tabel = eller egne beregninger : = Afværgeboringer Notat afsnit Dybde inkl. tilsyn og instalationer. < 10 m 1. boring standard = < 10 m Efterfølgende boringer = > 10 m Tillæg 2000 kr/meter dybere end 10 m Antal m á 2000 = eller egne beregninger : = Renseanlæg standard = eller egne beregninger : = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 20

23 AFVÆRGE - IN SITU Se notat afsnit Ventilation Standard kr. = eller egne beregninger : = Ventilation og Standard = air sparging eller egne beregninger : = Rådgivning Standard = eller egne beregninger : = Andre tiltag : = Del sum = 15% af delsum = I alt Notater: 21

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

I alt forberedelse 3.150.000. Detailprojektering 1.800.000 rensningsanlæg 1.000.000 Øvrige anlæg 800.000

I alt forberedelse 3.150.000. Detailprojektering 1.800.000 rensningsanlæg 1.000.000 Øvrige anlæg 800.000 Høfde 42 Prisoverslag for oprensing med basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning Aktivtet Grundlag Enhedspris Overslag Delsum for aktiviteter Forberedelse Supplerende undersøgelser 1.200.000 Grundvandsmodel

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S 041-070201 Marts 2015 TILBUD OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDGIVET AF KONTORET FOR

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Kommentar/løsningsforslag

Kommentar/løsningsforslag Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Opsamling fra

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Vedr.: Fyringsolieforurening, HMK Bilcon A/S, Gørtlervej 15, 9320 Hjallerup Hermed fremsendes,

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Svar: Nej. Der må ikke tilføjes ekstra ydelser, eller ændres i enhederne i tilbudslisten (Jf. Vejledning til udfyldelse af tilbudslisten)

Svar: Nej. Der må ikke tilføjes ekstra ydelser, eller ændres i enhederne i tilbudslisten (Jf. Vejledning til udfyldelse af tilbudslisten) Spørgsmål 1. Tilbudslistens post 2.13 og 2.14: Kan der gives et eksempel på beregning af prisen på f.eks. en 15 meter boring. Vi er i tvivl om tillægspriserne skal bruges på alle boremetre eller kun på

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19.

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Punkt 14. Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. 2014-16552. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget drøfter

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads Udarbejdet af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 08.05.2013. Rev. 01.07.2013

Læs mere

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1

Forurenet jord. hvad, hvorfor og hvordan. JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 hvad, hvorfor og hvordan JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 1 Forurenings typer: Tungmetaller. Kulbrinter. Chloredeforbindelser Gifte(pesticider). Mekanisk(byggeaffald mv.) JSTR/E2012 - BK Horsens Rev.A 2 Gældende

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Baggrunden for at gå i gang Erfa-jord Region Midtjylland Niras oplæg Hjem og præsenter Natur & Miljø forestår undersøgelsen, de andre betaler! Hvordan

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Nr. 2 / 22. marts 2013 ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Regionen afgør sagen om deponeret jord i Lynge Grusgrav Regionsrådet har besluttet, at deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav Den 12. marts

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere