Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998"

Transkript

1 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr

2 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder enhedspriser og om muligheder for at indgå rammeaftaler og lade arbejde udføre i regning. Amternes projekthåndbog har det primære formål at strukturere de større afværgeprojekter. Men hverdagen i amter og kommuner kræver også stillingtagen til mindre og relativt enkle projekter. I denne rapport er der samlet tre notater, der beskriver de små projekter. Det første notat er udarbejdet af Amternes Videncenter for Jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med amternes og kommunernes årlige indberetning til ROKA. I den forbindelse skal der afgives et skøn over udgifterne til de frivillige oprydninger. Notatet beskriver, hvilke hovedelementer, der indgår i de forskellige projekttyper, og hvordan der laves et prisoverslag. Det andet notat indeholder listepriser for en række specifikke ydelser. Listerne er udarbejdet for enkeltydelser, og indholder derfor ikke de rabatter, der normalt kan opnås, hvis man køber et helt projekt. Skal der laves et første overslag på en opgave, skal man bruge notatet fra Miljøstyrelsen. Skal der købes tillægsydelser eller enkeltydelser kan listepriserne bruges som rettesnor. Det tredje notat beskriver mulighederne for at lave en rammekontrakt, hvis man har ensartede opgaver, der ofte gentages. Har man derimod små opgaver af varierende og ikke nøjere beskrevet omfang, kan man med fordel lade arbejdet udføre efter regning som det er beskrevet i notatet.

3 MILJØstyrelsen 29. januar 1998 Jordforureningskontoret NOTAT OM PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER OG AFVÆRGEPROJEKTER. 1 Indledning Dette notat er udarbejdet af Amternes Videnscenter for jordforurening for Miljøstyrelsen i forbindelse med projekt om model til analyse af beskæftigelseseffekten ved undersøgelser og afværgeforanstaltninger overfor forurenet jord og grundvand Notatets er udformet således, at det også vil kunne anvendes af de kommunale og amtslige medarbejdere, der i forbindelse med indberetningerne skal foretage et skøn over udgifter til undersøgelser og oprydninger. For at kunne anvende de oplysninger og tabeller, der er i notatet, skal man være i besiddelse af de rapporter, der ligger til grund for den aktuelle sag. Man skal desuden være bekendt med de mest almindelige udtryk og fagtermer indenfor området. Det overslag, som skal udarbejdes, skal angive en skønnet pris til nærmeste kr. ekskl. moms. Det forventes, at man med lidt træning vil kunne gennemføre overslagsberegningerne på ca. 10 min. pr. sag. Det anbefales, at der for hver sag udfyldes et bilag med de elementer, der indgår i prisoverslaget som vist på bilag 1. Det anbefales også, at man spørger den private bygherre, hvad sagen har kostet. Det er både den hurtigste og sikreste måde at få prisen på. Man skal ikke overse, at den private bygherre ofte har haft en betydelig og ikke "produktiv" udgift, og derfor kan komme til at overdrive udgifterne en smule. Brug sund fornuft og omtanke. 1.1 Baggrund De følgende tabeller og priser er baseret på oplysninger fra en lang række kilder, og udgør prisniveauet ultimo Det er bl.a. udredninger fra Miljøstyrelsen, prislister fra entreprenører, jordbehandlere, rådgivere, laboratorier og opgørelser fra amter og kommunale sager. Der er tale om erfaringspriser og gennemsnit. De enkelte sager vil altid kunne gennemføres både billigere og dyre alt efter, hvem der har stået for opgaven, det tidspres den er gennemført under, og de kvalitetskrav bygherren og rådgiverne har ønsket. Udgangspunktet er dog, at sagen har været behandlet af en kommunal/amtskommunal instans, og at kvalitet og omfang derfor kan sammenlignes med det niveau, disse instanser normalt kræver i egne projekter. Det vil primært sige, at boringer, 1

4 analyser og kontrol med arbejdets kvalitetsmæssige udførelse er kontrolleret af en uvildig person. 1.2 Sagsforløb Et standardforløb i en sag er således: Undersøgelser Afværge Drift Til Undersøgelsesfasen hører: Orienteringsfasen: Inden der udføres fysiske undersøgelser af eventuelle forureningers koncentration og udbredelse, skal der indsamles oplysninger om lokalitetens historie, hvilke kemikalier der blev anvendt, hvor oplag og produktion var placeret, og hvor ledninger og tanke osv.var/er placeret.. Karakterisering af lokaliteten: De fleste starter med at gennemføre boringer eller grave de steder, hvor sandsynligheden for forurening er størst. Kan der ikke findes forurening på disse steder, er der sandsynligvis ikke forurenet på lokaliteten, og der foretages ikke videre. Findes der forurening, gennemføres en afgrænsende undersøgelse. Afgrænsende undersøgelse: Den afgrænsende undersøgelse er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet. Her er det et sammenspil mellem de historiske oplysninger og resultaterne af karakteriseringen, og naturligvis også, hvad der er årsagen til, at sagen er sat i gang. Det er også af stor betydning for denne fases indhold, om der alene er tale om jordforurening, eller om der også skal undersøges for grundvandsforurening. Denne fase kan være delt på flere delopgaver og leder normalt frem til projektering og udbud af et afværgeprojekt Til Afværgefasen hører: Projektering og udbud: Er det ikke allerede sket i de forrige faser, vil langt de fleste private/frivillige bygherrer antage en rådgivende ingeniør som faglig sagkyndig i denne fase. Det er normalt i afværgefasen, de største beløb bruges. Det er derfor af største vigtighed, at selve projektet kan opnå myndighedernes godkendelse, og at udbudet til entreprenørerne er godt og klart. Efter udbudet starter selve afværgeprojektet. Afværgeprojekt: Der er utallige variationer og ikke mindst kombinationer af de forskellige afværgeprojekter. Udviklingen indenfor afværgeteknikerne går hurtigt. Hovedparten af alle sager er dog stadig baseret på afgravning af forurenet 2

5 jord eller oppumpning af forurenet grundvand. I nogle sager kan forureningen ikke fjernes omgående, og der er en efterfølgende kontrol (monitering) af det udførte, eller der kan være en direkte drift af et afværgeanlæg, grundvandspumper, vandrensning eller in-situ anlæg Til Driftsfasen hører: Drift og monitering: Driften af et afværgeanlæg kræver tilsyn med de mekaniske dele, udtagning og analyser af vand/luft, vedligehold, el, vandafledningsafgift og tid til rapportering og forhandling med myndighederne. 1.3 Regulering af prisoverslag: Der er masser af variationer indenfor de tre ovennævnte faser, og oplysninger fra de personer, der har fulgt sagerne, kan ofte hjælpe med til at forbedre prisoverslaget. Erfaringer med lokale priser er også værdifulde og skal bruges, hvis de er forskellige fra de anførte. Erfaringsmæssigt er der en række ydelser og dermed forbundne udgifter, der ikke fremgår af rapporterne. Det kan være ekstrabetaling for tidspres, uheld undervejs, erstatninger, møder, og meget andet, som ikke kan ses med mindre man har fulgt sagen meget tæt og har stor erfaring. Derfor skal den pris som beregnes ud fra en gennemgang af rapporter altid tillæges 15%. En anden faktor, som er vanskelig at beregne, er rabatter på diverse leverancer. Det gælder alle ydelser, rådgivning, entreprenørarbejde og materialeleverancer. Det er ikke muligt at sætte disse ting på skemaform, men igen kan den erfarne sagsbehandler se og skønne det mulige omfang af disse elementer og tage højde for det i sit overslag. Endelig kan det anbefales at have bogen V&S Byggedata Anlæg - Brutto 98 ved hånden, når man laver overslag. I denne bog findes enhedspriser på en lang række af de ydelser, der skal leveres af entreprenørerne. 1.4 Hvad er vigtigt? Når det tages i betragtning, at overslaget skal afrundes til nærmeste hele kr., er der vigtigt at finde de parmetre, der har betydning. Igen er det et spørgsmål om erfaring, men som en generel regel kan følgende forhold betragtes som værende betydende og prisforhøjende: Lokaliteter med lang historie, med mange forskellige industrityper, og mange forskellige stofgrupper, eller mange potentielle forureningskilder. 3

6 Specielle stoffer. Der er et relativt begreb, men stoffer og stofgrupper som "medicin", pesticider, kviksølv, "plast hjælpestoffer", vandopløselige opløsningsmidler, PCB og tjære er relativt dyre at analysere og kræver ofte en særlig omfattende undersøgelse og efterfølgende behandling. Spunsning eller afstivning af udgravninger ved trafikanlæg og bygninger, eller i områder med bevaringsværdige bygninger, og i havneområder. Dybe undersøgelsesboringer med filter for vandprøvetagning, og boringer til afværgepumpning. Rensning af jord og vand for de ovennævnte specielle stofgrupper. I det hele taget opgravning, transport og rensning af store mængder jord, vand eller luft. 1.5 Indledende vurdering af betydende faktorer På vej mod de første kr. ( ) kan man anvende følgende: Historik: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): 5-10 korte undersøgelsesboringer, < fem filtersætninger, kemiske analyser eller op til 50 feltanalyser, olie/ metaller/opløsningsmidler: kr. Når antallet af boringer overstiger 10, og antallet af laboratorieanalyser overstiger 15, eller der er tale om specielle stoffer - stiger prisen. Normalt vil ingen investere over kr. i de indledende undersøgelser, men undtagelser kan forekomme. Afgrænsende undersøgelser: Hvis problemfeltet er begrænset til 2-3 områder, komponenterne er olie/ metaller/opløsningsmidler, og der alene ses på jordforurening, er de afgrænsende undersøgelser ofte i et prisleje omkring kr. pr. kildeområde. Udføres der undersøgelser af grundvandsforurening, vil prisen kunne stige væsentligt, særligt på grund af de øgede omkostninger til boringer, og større kompleksitet i hele sagsforløbet. 4

7 Først her når overslaget op på ca kr., som giver et skøn på kr. Ved de efterfølgende afværgeforanstaltninger går det stærkt med at bruge pengene, og prisoverslaget må udføres ved beregninger af udgifter til de enkelte processer. 2 Enhedspriser I de følgende afsnit kan man se enhedspriserne og de forbehold og elementer der indgår i priserne. Først belyses de ydelser, der kan anvendes i alle faser: 2.1 Analyser 2.2 Boringer 2.3 Jordrens og deponering 2.4 Rådgivning Derefter belyses de enkelte faser opdelt på: 2.5 Undersøgelser 2.6 Afværge 2.7 Drift 5

8 2.1 Analyser Der er en række laboratorier, og de konkurrerer stærkt på priserne. Det giver masser af muligheder for rabatter, som ikke kan prissættes. Desuden kan der anvendes flere forskellige metoder til samme stof eller stofgruppe. Til overslagsberegninger vurderes nedenstående at være tilstrækkeligt specifikt. Inden udregningen skal antal analyser optælles: luft-, vand- og jordprøver og de skal grupperes efter komponenttype. Analyser af indeklima og poreluft. kr./prøve Opløsningsmidler/ benzinkomponenter 1500 Pakke med opl. og BTX 1800 Analyser af Jord kr./prøve AAS m. grafitovn pr metal 500 kr. ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke (Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning As 900 Hg 1000 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 Tjære 1100 PAH, 5 komponenter 1200 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlophenoler, pesticider og lignende 2500 Phenoler 1500 Cyanid 800 Analyser af vand kr./prøve AAS m.grafitovn pr. metal 500 ICP pr. metal 400 Metaller ICP-pakke( Pb,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn) 880 Særlige metaler: inkl. oplukning. As 600 Hg 600 Se 900 Olie/Benzin total+5 enkeltstoffer 1300 PAH, 6 komponenter 1600 Chlorerede kulbrinter, pr. komponent 1000 Chlorerede kulbrinter, pakke m. 5 komp Chlorphenoler, pesticider og lignende 2000 Phenoler 1500 Cyanid 800 Tabel 2.1 Analysepriser, laboratorier. 6

9 De anførte priser er gældende for analyser udført på laboratorier. I forbindelse med screening af større arealer, og i forbindelse med afgravning af forurening anvendes ofte feltudstyr. Priserne gælder pr. måling, dertil skal der lægges en udgift til leje af udstyr anslået til 2000 kr./dag ved korttidsbrug, 5000 kr./uge ved langtidsbrug. Feltmetoder kr./måling Ekstraktfarve 60 Farvereaktion 240 Immunoassay 180 IR-spektroskopi 210 GC,headspace 180 GC,poreluft 270 GC, ekstraktion 230 PID/FID, headspace 20 PID/FID, poreluft 250 Røngtenfluorescens 70 Testrør 40 Tabel 2.2 Analysepriser/feltmetoder. Nærmere beskrivelse af metoderne findes i Projekt om jord og grundvandsforurening. Feltmetoder til forurenet jord. Miljøstyrelsen nr Boringer I forbindelse med undersøgelser anvendes typisk 4" eller 6" snegleboriger. De korte boringer, 0,5-3 m kan ofte udføres uden borerør, medens det er nødvendigt at bruge borerør ved dybere boringer, eller hvis der skal placeres et filter i boringen. Typiske "rå" meterpriser er følgende: Uden borerør Med borerør max. dybde kr./ m 7 m m 350 max. dybde kr./ m 7 m m 650 Tabel 2.3 Borepriser, angivet som pris pr. m. for udførelsen af selve boringen. 7

10 Men der kræves oftest meget mere af boringerne. Borerig og mandskab skal frem til lokaliteten. Der skal fjernes belægning ved borestedet, den opborede jord skal fjernes, der skal tegnes boreprofiler, PID måles, bruges materialer til filtersætning osv.. Nedenstående tabeller kan anvendes til overslagsberegningerne. Undersøgelsesboringer indeholder: boring; ophugning; glas; poser og boreprofil. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Uden borerør Boringer med filtersætning. Som undersøgelsesboringer + filtermaterialer, afslutning og reetablering. Samlet pris kr. 5m 10m 15m Med borerør Tabel 2.4 Borepriser angivet i intervaller inkl. alle nødvendige ydelser og materialer. De store forskelle i rå meterpriser og samlet pris for en boring med filtersætning viser tydeligt, hvorfor der er stor forskel på prisen for undersøgelser af overfladenære jordforureninger, og undersøgelser af grundvandsforureninger, som typisk kræver meter dybe boringer med filtersætning. Boringer til afværgepumpning, se afsnit

11 2.3 Jordrensning og deponering Prisen for rensning af forurenet jord er variabel fra sag til sag. Generelt gælder, at prisen falder, jo større jordpartiet er. De fleste jordrensere foretrækker at give tilbud på en konkret sag og har som hovedregel ikke prislister liggende. De nævnte priser omfatter alle udgifter til indvejning, behandling, analyser til egenkontrol samt slutdeponering. Enhedspriser for jordbehandling. De nævnte klasser er beskrevet i Forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster 1997 Ydelse Enhedspris Behandling af jord forurenet med benzin, gasolie eller lign.: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tung olie: mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg kr/ton Behandling af jord forurenet med tjærestoffer: 0-20 mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton mg/kg kr/ton over mg/kg 845 kr/ton Behandling af jord forurenet med tungmetaller Forurenet jord svarende til klasse 2 og 3 Forurenet jord svarende til klasse 4 Behandling af jord på forbrændingsanlæg Biologisk behandling / Ventilering af chlorerede forbindelser Special behandling på Kommune Kemi 250 kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton Tabel 2.5 Priser for behandling af forurenet jord. Muligheden for at deponere forurenet jord på losseplads, fyldplads eller specialdepot afhænger af jordens forureningsgrad. For hele landet gælder, at jord, som deponeres på losseplads eller fyldplads, er omfattet af statens affaldsafgift 9

12 på 335 kr./ton. Jord, som deponeres på et specialdepot, er derimod ikke omfattet af affaldsafgiften. De anførte enhedspriser for deponering af forurenet jord er vejledende priser ekskl. moms, men incl. affaldsafgift (hvor nødvendigt). Enhedspriser for deponering af jord på fyldpladser, lossepladser, specialdepoter For lossepladser og fyldpladser er priser inkl. affaldsafgift på 335 kr./ton Ydelse Enhedspris Deponering på losseplads/fyldplads: Forurenet jord svarende til klasse (Jylland) (Sjælland) Forurenet jord svarende til klasse Deponering på specialdepot: Forurenet jord svarende til klasse Tabel 2.6 Priser for deponering af jord. 2.4 Rådgiverydelser Hvis det er nødvendigt at skønne udgifterne til rådgivning særskilt, kan nedenstående tabel anvendes. Rådgiver honorar Enhedspris kr./time Chefingeniør Senioringeniør AC Junioringeniør Miljøtekniker Teknisk assistent Tabel 2.7 Priser for rådgiverhonorar på timebasis. 10

13 2.5 Undersøgelser Der er ingen grund til at gå i detaljer med udregningerne af undersøgelserne. Entreprenørernes ydelser kan beregnes ud fra optælling af boringer og analyser, men rådgivernes ydelser er vanskelige at bedømme. Da de samlede udgifter ofte vil være under vurderes det tilstrækkeligt at anvende nedenstående. Historik Inden der igangsættes undersøgelser indsamles alt tilgængelig materiale fra kommunernes byggesagsarkiver og virksomhedens egne arkiver. Desuden kan der indhentes ledningsplaner, luftfotos og alt, hvad der i øvrigt kan skaffes. Det er som oftest en begrænset opgave, og følgende priser kan anvendes: Op til 3 typer af industri, < 50 års driftsperiode, olie/ metaller/opløsningsmidler: Over 3 typer af industri og/eller > 50 års driftsperiode og/eller andre forureningstyper: kr kr. Særligt komplicerede lokaliteter: Op til kr. (sjældent forekommende). Orienterende undersøgelser (f.eks. registreringsundersøgelser): Amterne har udført over 4000 orienterende undersøgelser, og priserne til entreprenører ligger typisk på et niveau omkring kr. Disse undersøgelser indeholder op til 5 boringer, 3-5 analyser og rapportering. Med mindre der er tale om særligt omfattende orienterende undersøgelser kan et overslag på kr. anvendes som basispris, og forhøjes proportionalt ved stigende omfang af boringer og analyser. Afgrænsende undersøgelser: Når der er konstateret en eller flere forureningskilder på grunden, sættes der som oftest en række boringer til afgrænsning af forureningerne. Desuden begynder rådgiveren eller entreprenøren at planlægge det efterfølgende afværgetiltag. Det betyder, at der udføres testforsøg for at bestemme jordens hydrauliske egenskaber. Overslaget for de afgrænsende undersøgelser kan laves ved at beregne udgifter til boringer og analyser. Dertil lægges et honorar på 4000 kr. pr. feltdag. Det vil ofte fremgå af rapportens boreprofiler, hvor længe arbejdet har varet. Skrivning af rapport og diverse møder afhænger af omfanget, men det er sjældent under kr. som basishonorar, og et tillæg på kr. ( ca. 3 arbejdsdage) pr. kildeområde er realistisk. Forskellige tests i boringerne, prøvepump- 11

14 ning, in-situ test, geoteknik og lignende må vurderes efter omfang med et minimumsbeløb på som udgangspunkt. 2.6 Afværgeprojekter Projektering og udbud Når forureningen kendes, skal der laves et program for afværgeforanstaltningerne. Projektet skal godkendes af myndigheden, og det skal sendes i udbud. Det er vanskeligt og i mange tilfælde umuligt at skønne prisen på dette materiale, alene ud fra kendskabet til de fremsendte dokumenter. Der kan uden myndighedernes viden have været masser af arbejde med at finde den optimale løsning, masser af møder og omprojekteringer osv. Nedenstående priser er derfor alene udtryk for et prisniveau for udarbejdelse af projektmateriale til gennemsnitssager, det er typisk sager med afgravning og afværgepumpning. Skitseprojekt: Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Detailprojekt, inkl. udbud Honorar kr. Entreprisesum kr Entreprisesum kr Entreprisesum > kr Tabel 2.8 Priser for skitse- og detailprojektering, honorarsum til rådgivning Afgravning Et afværgeprojekt, hvor den forurenede jord graves bort og sendes til rensning, består af mindst følgende elementer: Gravning, læsning og transport af jord Genfyldning af hullet Rensning af jord Tilsyn, kontrolanalyser og rapportering Desuden kan der være udgifter til etablering af arbejdsplads, hegn, værnemidler, og evt. afstivning/spuns og andre særydelser. 12

15 For gravning, læsning og transport anvendes følgende: Kr./ton Afstand til deponering/ jordrens Afstand til deponering/ jordrens Gravedybde: < 75 km km Udgravning 0-1 m Udgravning 0-2 m Udgravning 0-3 m Tabel 2.9 Priser for afgravning, læsning og transport af forurenet jord. Hvis udgravningen foregår med afstivning, gravekasser eller spuns skal alle priser tilæges 100%. Ved udgravninger til dybder større end 3m, anvendes ovenstående for jordmængden over 3m, og 200 kr./ton for jordmængden under 3m. Arbejdes der med masker og friskluftsforsyning, skal der yderligere tillæges 50% for alm. stofgrupper som olie/benzin og opløsningsmidler. For særligt farlige stoffer, hvor arbejderne har heldragt, friskluftsforsyning og derfor nedsat arbejdstid og bevægelighed, skal tillægget være min. 100%. Genfyldning med grus, komprimering og kontrol anslås til 70 kr./ton. Er alle mål opgivet i m 3 anvendes omregningsfaktoren 1,8 t/m 3. Tilsyn og rapportering kan skønnes ud fra arbejdets varighed. Tilsynet afregnes med 4000 kr./dag, rapporteringen inkl. møder og lignede koster kr. afhængig af sagens størrelse. Kontrolanalyser udregnes efter listerne i afsnit 2.1. Jordrensning udregnes efter priserne i afsnit Oppumpning og rensning af grundvand. Der må skelnes mellem opsamling af vand (dræn og meget korte boringer/brønde), og afværgepumpning. Ved opsamling af vand fjernes vandet fra dræn, eller fra mindre boringer som udføres på samme måde som undersøgelsesboringerne. Der er typisk tale om vandmængder på mindre end 0,5 m 3 /h. 13

16 Gravning af render til dræn og trykledninger for afledning af vandet, inkl. materialer beregnes med kr. pr. meter - dyrest for de korte strækninger. Små pumper og elforsyning sættes til kr. pr. pumpe. Til rensning af små vandmængder og opsamlingsboringer anvendes: Mekanisk udskiller Spalteanlæg Kulrensning Bygning/Container kr kr kr kr. Tabel 2.10 Priser for anlæg til rensning af små vandmængder. Ved afværgepumpning forstås boringer, der udføres i større dimensioner, afsluttes med tørbrønde og ydelser, der typisk overstiger 1m 3 /h. Disse boringer og installationer udføres oftest efter tilbud, og afhænger naturligvis af boringernes dybde. Med tilsyn, installationer og dybder indtil 10 m: kr. for den første boring, kr. for efterfølgende. Med tilsyn, installationer og dybder over 10 m: tillæg på 2000 kr. pr./m boring ud over 10 m. Drift se afsnit 2.7 Erfaringstal fra Københavns Amt viser, at etablering af renseanlæg til afværgeboringer 2-5 m 3 /h, som kan rense vandet til drikkevandskvalitet, typisk koster kr. Drift se afsnit In-situ metoder Prissætning af in-situ projekter er meget usikker. Det skyldes, at der er et utal af kombinationsmuligheder af de enkelte komponenter, og at området er i kraftig vækst og udvikling. De to mest anvendte teknikker er ventilering og air sparging. Ved begge metoder fjernes forureningen ved at blæse luft gennem jorden/vandet. Forureningen 14

17 fordamper i den indblæste luft, som efterfølgende suges op og renses inden udledning til atmosfæren. Ventilering kan anvendes over grundvandsspejlet, og drives ved hjælp af en ventilator og en række boringer. Air sparging anvendes til indblæsning af luft under grundvandsspejlet, og skal altid kombineres med et anlæg til ventilering for at kunne opsamle de forurenede dampe. En sidegevinst ved begge metoder er, at bakterierne får ilt, og derfor går i gang med en nedbrydning af forureningerne. Der er andre in-situ metoder, men der er ingen danske erfaringer med priser, som kan overføres fra de første forsøgsanlæg til generelle priser. Det anbefales at spørge rådgiverne eller bygherren om, hvad det aktuelle projekt har kostet. Nedenstående tal kan alene anvendes til at skønne et prisniveau. Anlægspris for ventilationsanlæg. Op til 10 boringer, alle forbindelser, container til udstyr, ventilator, og renseenhed: kr. Anlægspris for ventilationsanlæg og air sparging: Rådgivning, projektering og tilsyn: kr kr. Hertil lægges en driftsudgift, som afhænger af det volumen jord, der skal renses. Der deles i tre klasser: Forurenet volumen Pris kr./ m m m > 5000 m Tabel 2.11 Priser for drift, kontrol, tilsyn og rapportering af in-situ jordrens. I disse beløb er indregnet drift, tilsyn og kontrol, og de fordeles over anlæggets forventede levetid, typisk 2-3 år. Desuden kan der være andre ydelser som grundvandssænkning og fjernelse af fri fase produkter fra grundvandsspejlet, samt rensning af vandet. Ydelser der let løber op i kr. i anlægsudgifter for hver enkelt ydelse. 15

18 2.7 Drift og monitering Drift og monitering kan opdeles i tre ydelser: Analyser Forbrug af gods, el, og vandafledningsafgift Honorering af personale Udgifterne til analyser kan beregnes som i afsnit 2.1 Udgifter til gods, som er filtre, reservedele og lignende kan for de små sager kun vurderes ved at spørge bygherren. Beløbene vil som oftest være så begrænsede, at de ikke får indflydelse på overslagsprisen til nærmeste kr. Elforbruget kan være stort ved in-situ sager, men er ellers en beskeden udgift. Derimod kan betaling af vandafledningsafgift være betydende. Eksempelvis bliver 0,5 m3/h afledt til kloak let til kr./år. Overslaget beregnes ud fra lokale takster for afledning til kloak, eller med 15 kr./m3. Honorering af personale beregnes ud fra kendskabet til kontrolomfang. Der vil typisk blive anvendt mindst 2000 kr. for at udtage den første prøve, transporttid, aflevering af prøver osv., samt min. ½ time pr. efterfølgende prøve. Desuden skal tilsyn med anlægget honoreres, igen min kr. pr. besøg. Endelig er der rapportering, og evt. møder, det honoreres med min kr. pr. rapport/møde. Alt i alt er det småbeløb i relation til overslagsprisen. Andre former for monitering af efterladt forurening kan beregnes ud fra samme koncept. Drift af in-situ anlæg er beskrevet i afsnit Drift og behandling af større afværgepumpninger vil ofte være betydende udgifter. Københavns Amt har stor erfaring med at drive disse anlæg, og kan presse prisen ned på 0,55 øre/m 3 vand renset til et niveau, hvor det kan anvendes som råvand til en vandforsyning. Det er et absolut minimums beløb, som skyldes stordriftsfordele. I enkeltstående anlæg som det oftest er hos private afværgeanlæg, er en drifts pris på 10 kr./m 3 mere realistisk. 16

19 Sagsnavn: Udfyldt af : Den: Samlet overslag. Ved beregning af overslaget kan man anvende de følgende sider. Der kan enten anvendes standardpriser, som beskrevet i notatet, eller ved større sager beregninger på baggrund af enhedspriser. Undersøgelser. : (notatet afsnit 2.5, bilag side 2) Afværgeprojekt. : (notatet afsnit 2.6, bilag side 3, 4, 5) Drift, indtil opgørelsestidspunkt (notat afsnit 2.7, bilag side 6) Drift pr. år x antal forløbne driftsår : Pris. ( 1000 kr. ekskl. moms) Udgifter til projektet til dato : Udgifter til projektet for indberetningsåret (1997) : Drift i de følgende år: Skal ikke indberettes nu : 1999 : 2000 : 2001 : Notater: 17

20 UNDERSØGELSER Notat afsnit 2.5 Historik Standard (15/25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Orienterende Standard (25) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Afgrænsning Standard (20+10 pr. kilde) = eller beregnet, hjælpeskema nedenfor. = Andet = Delsum 15% af delsum I alt Hjælpeskema til beregning af delpriser. Rådgivning, se notat tabel 2.7: Timer á Boringer, se notat tabel 2.4: Antal á Sum : Analyser, se notat tabel 2.1 & 2.2 Antal á Sum : Sum : I alt Notater: 18

21 AFVÆRGE - Graveopgaver Notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Afgravning : Enhedspris, tabel 2.9 Sum Afstivning Tillæg for A-miljø Dybde m Tons < 75 km km Kr. +100% + 50% eller +100 % kr. 95 kr. = kr. 110 kr. = kr. 120 kr. = >3 200 kr. 200 kr. = Genfyldning Tons a 70 kr. = Kontrolanalyser, notat tabel 2.1 & 2.2. Type Antal Pris Jordrens, notat tabel 2.5 & 2.6. Type Tons Pris = = = = = = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 19

22 AFVÆRGE - Vand Se notat afsnit & Skitseprojekt Standard ( 25,50,75) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Detailprojekt Standard (50,75,100) notat tabel 2.8 = eller beregnet, tabel 2.7. = Opsamling Notat afsnit Standard, dræn/ledning m, á kr. = Standard, pumper og el á kr. = Standard, renseenhed, notat tabel = eller egne beregninger : = Afværgeboringer Notat afsnit Dybde inkl. tilsyn og instalationer. < 10 m 1. boring standard = < 10 m Efterfølgende boringer = > 10 m Tillæg 2000 kr/meter dybere end 10 m Antal m á 2000 = eller egne beregninger : = Renseanlæg standard = eller egne beregninger : = Andet: = Delsum = 15% af delsum = I alt Notater: 20

23 AFVÆRGE - IN SITU Se notat afsnit Ventilation Standard kr. = eller egne beregninger : = Ventilation og Standard = air sparging eller egne beregninger : = Rådgivning Standard = eller egne beregninger : = Andre tiltag : = Del sum = 15% af delsum = I alt Notater: 21

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997 Branchebeskrivelse for varmeværker Teknik og Administration Nr. 11 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INDLEDNING... 2 2. SAMMENFATNING... 4 3. Generel beskrivelse af branchen... 6 3.1 Branchedefinition og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere