OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4"

Transkript

1 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

2 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Rambøll: LRSB, COWI: TJR KONTROLLERET TJR GODKENDT TJR

3 INDHOLD 1. Indledning Formål med undersøgelser Strategi for undersøgelser 3 2. Omfang af udførte undersøgelser Pejling Boringer Jordprøver Headspaceanalyser 6 3. Resultater Grube Grube Konklusion Referencer 16 Bilag 1 - Situationsplaner Bilag 2 - Boreprofiler Bilag 3 - Analyseresultater jordprøver Bilag 4 - Analyseresultater kulrør Bilag 5 - Analyseresultater headspace 1

4 1. Indledning Forureningen i Kærgård Plantage er knyttet til 6 gruber, hvor det daværende Grindstedværk deponerede spildevand i en periode fra 1956 til Der er tale om meget store mængder af kemikalier, som bl.a. indeholder klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, sulfonamider, barbiturater, kviksølv og andre tungmetaller /1/. Placering af gruberne fremgår af Figur 1-1. Figur 1-1: Oversigtskort med omtrentlig placering af de 6 gruber. Region Syddanmark har i perioden fra nytår 2007 og frem til sommeren 2009, gennemført en bortgravning af kraftig jordforurening ned til ca. 3,5 mut, i grube 1 og 2. Herefter har Regionen gennemført teknologiudvikling, afprøvning og design af metode for indsats over for kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 /2/. 2

5 I forbindelse med oprensningen af grube 1 og 2 blev der udført undersøgelser i og ved disse gruber. Undersøgelserne viste, at der foruden kendte stoffer som kulbrinter, opløsningsmidler, barbiturater, sulfonamider m.m. også var deponeret betydelige mængder af kviksølv, andre metaller og cyanid. Vidensniveauet om de deponerede stoffer i grube 3 til 6 var på dette tidspunkt begrænsede og alene baseret på de tidligere undersøgelser udført af Ribe Amt og Miljøstyrelsen. Region Syddanmark gennemførte derfor i 2010 nye undersøgelser i Grube 3-6 for at opnå bedre viden omkring 1) afgrænsning af gruberne, 2) forureningssammensætning, fordeling, koncentrationer og mængder i de enkelte gruber samt 3) foretage risikovurdering af de enkelte grubers forureningsbidrag til havmiljø, grundvand og luften /3/. Undersøgelserne i 2010 viste at der i grube 3 og 4 under den gamle tagkonstruktion findes et sammenhængende kraftigt forurenet slamlag med en gennemsnitlig tykkelse på cm. Herunder blev der fundet forurenet sand. På prøvetagningstidspunktet i 2010 blev hovedparten af slamlaget påvist over grundvandspejlet /3/. 1.1 Formål med undersøgelser Formålet med de nye supplerende undersøgelser er at få bestemt indholdet af en række forureningskomponenter i slamlaget og det underliggende sandlag i grube 3 og 4 for at vurdere mulighederne for at bortskaffe jorden fra en evt. opgravning af grube 3 og Strategi for undersøgelser Når der skrives grube i det følgende følges definitionen fra 2010 rapporten /3/: det område som horisontalt indeholder et slamlag/tagkonstruktion, og vertikalt er det område som befinder sig mellem den gamle tagkonstruktion og bunden af slamlaget, eller ½ meter under grundvandsspejlet hvis slamlaget ligger over grundvandet. De nye undersøgelser i 2012 inkluderer: Pejling af grundvandsspejl i eksisterende filtersatte boringer i gruberne. Etablering af lokaliseringsboringer med udtagning af jordprøver i slamlag og underliggende sandlag. Udførelse af laboratorieanalyser til bestemmelse af forureningens sammensætning og fordeling Headspaceanalyser til vurdering af afdampning fra jordprøver. 3

6 2. Omfang af udførte undersøgelser 2.1 Pejling sstand har betydning for hvor dybt der kan graves i forbindelse med en evt. opgravning af grube 3 og 4. Tidligere pejlinger i området indikerer, at der over året kan være store forskelle i grundvandsstanden og derfor er de eksisterende boringer i grube 3 og 4 pejlet og sammenholdt med pejlinger fra undersøgelsen i 2010 /3/ inden påbegyndelse af borearbejdet for at sikre en korrekt boredybde. 2.2 Boringer For at få et billede af forureningens sammensætning i hhv. slamlaget og det underliggende sandlag i grube 3 og 4 er hver grube blevet inddelt i 18 felter og 3 delområder efter princippet vist på Figur 2-1. Dette er samme princip og opdeling, som blev anvendt ved undersøgelsen i 2010 /3/. Felt 1 Felt 2 Grubeafgrænsning Inddeling i delområde Inddeling i felter Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Figur 2-1: Inddeling af hver grube i 18 felter og 3 delområder. I hvert af felterne er der udført en lokaliseringsboring til 3-3,5 m u.t., se Tabel 2-1. Boringerne er alle placeret 0,5 m nord for de tidligere boringer udført i 2010 og navngivet f.eks. L3001, hvor den tilsvarende boring i 2010 var navngivet L301. Placering af boringerne ses af bilag 1. Lokaliseringsboringerne er udført som traditionelle, uforede 6 snegleboringer. Boringerne er ført ned til bunden af slamlaget 4

7 eller minimum en halv meter under grundvandsspejlet (hvis slamlaget lå over grundvandsspejlet). Der er udført én lokaliseringsboring for hver ca. 50 m 2. Tabel 2-1: Oversigt over lokaliseringsboringer til kortlægning af forureningens sammensætning og fordeling. Lokaliseringsboringer Grube 3 18 stk. (L3001-L3018) 3,5 Grube 4 18 stk. (L4001-L4018) 3,0 Dybde (m u.t.) Der er udført en felt-borejournal (vedlagt i bilag 2), hvor laggrænser er beskrevet med vægt på registrering af rester af den tidligere tagkonstruktion og slamlaget. Den opborede jord er tilbagefyldt i borehul til ca. de niveauer den er kommet fra, således at stærkt forurenet jord ikke er kommet op at ligge på overfladen. 2.3 Jordprøver Til karakterisering af indholdet af forureningsstoffer (type og koncentration) er der fra hver boring udtaget en prøve af slamlaget og af det underliggende sandlag. Fra hvert felt (18 felter i hver grube) er der udtaget 2 prøver a ca. 400 g i rilsanposer (1 fra slamlaget og 1 fra det underliggende sand). Prøverne er udtaget som blandeprøver fra hele intervallet af hhv. slam og underliggende sand til boringens afslutning. Herefter er prøverne fra de enkelte boringer sammensat til større blandeprøver på ca. 2,5 kg i rilsanposer for hver delcelle, jf. opdelingen i Figur 2-1 (en prøve for slam og en prøve for sand fra hvert delområde). Dvs. i alt 6 prøver fra hver grube (3 prøver fra sandlaget og 3 prøver fra slamlaget). Oversigt over alle prøver ses af Tabel 2-2. I grube 3 er der tidligere /3/ og ved denne undersøgelse observeret 2 separate slamlag adskilt af cm sand. prøven er her udtaget som en blandeprøve af de to slamlag og sandprøven udtaget som en blandeprøve af de to sandlag. 5

8 Tabel 2-2: Oversigt over sammensætning af blandeprøver. Blandeprøve sendt til analyse Grube 3-1 slam Grube 3-2 slam Grube 3-3 slam Grube 3-1 sand Grube 3-2 sand Grube 3-3 sand Grube 4-1 slam Grube 4-2 slam Grube 4-3 slam Grube 4-1 sand Grube 4-2 sand Grube 4-3 sand Sammensat af fra L3001-L3006 (6 delprøver) fra L3007-L3012 (6 delprøver) fra L3013-L3018 (6 delprøver) fra L3001-L3006 (6 delprøver) fra L3007-L3012 (6 delprøver) fra L3013-L3018 (6 delprøver) fra L4001-L4006 (6 delprøver) fra L4007-L4012 (6 delprøver) fra L4013-L4018 (6 delprøver) fra L4001-L4006 (6 delprøver) fra L4007-L4012 (6 delprøver) fra L4013-L4018 (6 delprøver) Erfaringer fra oprensning af grube 1 og 2 viser, at udgifterne til jordrensning er meget store og afhængige af indholdet af en række forureningskomponenter. Af denne grund er alle jordprøverne blevet analyseret for en række forureningskomponenter for at vurdere af om jorden kan behandles i udlandet. Dette var således et krav fra et af de modtageanlæg (ATM), der blev anvendt ved afgravning i grube 1 og 2. Alle prøver er blevet analyseret for: As, Sb, Cu, Hg, Pb, Zn, Co, Mo, Cd, Ni, Cr, V, Sn, EOX (ekstraherbare organiske halogener), Cyanid total., EOS (ekstraherbart organisk svovl), PAH, PCB, total klor, klorerede opløsningsmidler, totalkulbrinter og BTEXN. Analyserne er udført af det tyske firma ALBO-tec. De færdigblandede jordprøver ses af foto Headspaceanalyser For at vurdere afdampningen fra den forurenede jord er der udført headspacemålinger. Målingerne er udført på i alt 4 blandeprøver jf. Tabel 2-3. Prøverne repræsenterer således hele slamlaget samt hele sandlaget i grube 3 og 4. Tabel 2-3: Sammensætning af blendeprøver til headspaceanalyser. Blandeprøve til headspaceanalyse Grube 3 slam Grube 3 sand Grube 4 slam Grube 4 sand Sammensat af fra L3001-L3018 (18 delprøver) fra L3001-L3018 (18 delprøver) fra L4001-L4018 (18 delprøver) fra L4001-L4018 (18 delprøver) 6

9 Der er udført to typer målinger på de 4 prøver: Jordprøver blev opbevaret i rilsanposer i ca. 24 timer ved stuetemperatur. Herefter blev der udtaget en luftprøve fra poserne på kulrør med poreluftpumpe med et flow på ca. 0,15 l/min. Kulrøret er analyseret for totalkulbrinter, BTEXN, C 9 -C 10 aromater og klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter hos Milana. Jordprøver blev indsendt i membranglas til headspaceanalyse hos Milana for at identificere flygtige komponenter og få en relativ fordeling mellem komponenterne. 5 g jordprøve blev på laboratoriet opslæmmet med 7,5 ml 0,02 M natriumpyrophosfat og derefter analyseret på Headspace-GC/MS. Alle prøver ses af foto 2-1. Foto 2-1: Endelige blandeprøver. Bagerst ses prøver til ALBOtec i rilsanposer, prøver i membranglas er til headspaceanalyse hos Milana, prøver i store rilsanposer er til udtagning af luftprøve på kulrør med poreluftpumpe. 7

10 3. Resultater 3.1 Grube 3 Pejleresultater fra oktober 2010 (boretidspunkt i 2010 undersøgelsen /3/), november 2010 og ved borearbejdet i august 2012 fremgår af Tabel 3-1. Det ses, at vandspejlet ved den nye undersøgelse stod i ca. samme niveau som ved undersøgelsen i oktober 2010 (ca. 0,15 m højere i Med udgangspunkt i disse målinger blev det aftalt med Region Syddanmark at bore til 3,5 m u.t. i alle nye boringer (L3001- L3018), hvilket i gennemsnit svarer til ca. 0,5 m under grundvandsspejlet og dermed definitionen for gruben, se afsnit 1.2. Tabel 3-1: Pejleresultater i grube 3. Boring 2010-okt /3/ (m DVR90) (m DVR90) (m u.t.) (m DVR90) (m u.t.) L304 2,98 3,03 3,01 2,99 L309 3,00 2,82 3,04 2,78 L317 3,08 3,10 3,13 3,05 Gennemsnit 2,90 3,02 2,98 3,06 2,94 Analyseresultaterne for jordprøverne analyseret hos ALBO-tec er vedlagt i bilag 3 og sammenfattet i Tabel 3-2 nedenfor. For metallerne ses typisk en faktor højere koncentration i slammet i forhold til det underliggende sandlag. Også indholdet af EOX, EOS, kulbrinter, PAH'er BTEXN og klorerede forbindelser er højere i slamlaget. Der er ikke påvist benzen i nogen af prøverne fra grube 3, men høje indhold af toluen. 8

11 Tabel 3-2: Analyseresultater for sand og slamprøver udtaget i grube 3. Grube 3-1 Grube 3-2 Grube 3-3 Grube 3-1 Grube 3-2 Grube 3-3 Tørstof % 94 83,4 86,7 50,2 52,5 57,1 Arsen, As mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 17, ,1 Bly, Pb mg/kg TS 66, , Cadmium, Cd mg/kg TS 0,1 <0,1 <0,1 0,27 0,25 0,38 Krom, Cr mg/kg TS 2,28 3,41 3,1 56, ,2 Kobber, Cu mg/kg TS 43,4 94,7 31, Nikkel, Ni mg/kg TS 2,3 5,24 < ,9 87,1 Kviksølv, Hg mg/kg TS 9,67 19,7 6 51, ,7 Zink, Zn mg/kg TS 11,4 14,7 11, Kobolt, Co mg/kg TS <3 <3 <3 3,75 <3 <3 Molybdæn, Mo mg/kg TS 2,93 4,92 1, Antimon, Sb mg/kg TS 5,05 2,9 1,24 9,22 12,2 4,84 Tin, Sn mg/kg TS 6,74 6,87 6, ,1 28,3 Vanadium, V mg/kg TS <10 <10 <10 <10 10,1 <10 Cyanid, total mg/kg TS 3, , EOS mg/kg TS EOX mg/kg TS Kulbrinter C 10-C 40 mg/kg TS Naphtalen mg/kg TS PAH (sum 16 stk.) mg/kg TS 5, PCB (Sum 6 stk.) mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 Klor, total % <0,01 <0,01 <0,01 0,21 0,065 0,6 Benzen mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 Toluen mg/kg TS < Xylen mg/kg TS 12 <5 < Ethylbenzen mg/kg TS <5 45 < Sum BTEX mg/kg TS < Dichlormethan mg/kg TS 1,8 <1 <1 <1 <1 <1 Trichlormethen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0, Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 cis-dichlorethylen mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0, ,1,1 Trichlorethan mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 Trichlorethylen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0, Tetrachlorethylen mg/kg TS Analyseresultater fra luftprøverne udtaget med poreluftpumpe på kulrør fra sand og slamprøve fra grube 3 er vedlagt som bilag 4 og gengivet i Tabel 3-3. Identificerede stoffer og relative indhold i prøverne målt ved headspaceanalyse på sand og slamprøver fra grube 3 ses af Tabel 3-4 (analyseresultater vedlagt i bilag 5). Udover stofferne i Tabel 3-4 blev der påvist chlorerede alifater (butaner, pentaner) chlorbenzener, butylether, forskellige estre, alkaner (C 10 -C 14 ) samt malonatestre i prøverne. Analyseresultater fra begge målinger af headspace viser meget høje indhold af flygtige komponenter i headspace. Dette underbygges af at der er konstateret gen- 9

12 nembrud på begge kulrør selvom der kun er opsamlet 3,5 og 1 liter luft for hhv. sand og slamprøven. Koncentrationer i headspace afspejler de fundne koncentrationer i jordprøverne og specielt for PCE er koncentrationerne ekstremt høje. Koncentrationer målt i sand og slam kan ikke direkte sammenlignes, da der er gennembrud på kulrør og de opsamlede luftmængder er forskellige. Det skal også bemærkes at der ved headspaceanalyserne er fundet meget høje indhold af C9 og C10 aromater. Tabel 3-3: Koncentrationer målt i luften i rilsanposerne for grube 3. Der er ved alle målinger konstateret gennembrud på kulrøret og koncentrationer formodes derfor af være underestimerede. Benzen µg/m 3 Toluen µg/m 3 Ethylbenzen µg/m 3 Xylener µg/m 3 Naphtalen µg/m 3 C9-aromater µg/m 3 C10-aromater µg/m 3 Kulbrinter µg/m 3 Chloroform µg/m 3 1,1,1-trichlorethan µg/m 3 Tetrachlormethan <2,9 <10 µg/m 3 Trichlorethylen µg/m 3 Tetrachlorethylen µg/m 3 Vinylchlorid µg/m 3 1,1-dichlorethylen µg/m 3 trans-1,2-dichlorethylen µg/m 3 cis-1,2-dichlorethylen µg/m 3 1,2-dichlorethan <2,9 <10 µg/m 3 1,1-dichlorethan µg/m 3 10

13 Tabel 3-4: Fordeling af de identificerede stoffer i sand- og slamprøve fra grube 3 målt i headspaceanalyser. Resultat er omregnet til mg/kg jord. Vinylchlorid 0,07 0,17 1,1-dichlorethen 0,034 0,08 Dichlormethan 0,044 0,468 Trans-1,2-dichlorethen 0,058 0,06 Cis-1,2-dichlorethen Chlororform Benzen Trichlorethylen Tetra-chlorethylen Toluen Ethylbenzen 3 3 m/p-xylen 5 5 o-xylen 6 6 C9-aromater C10-aromater Naphtalen Grube 4 Pejleresultater fra start oktober 2010 (boretidspunkt i 2010 undersøgelsen /3/), november 2010 og ved borearbejdet i august 2012 fremgår af Tabel 3-5. Det ses, at vandspejlet ved den nye undersøgelse stod lidt højere end ved undersøgelsen i Med udgangspunkt i disse målinger blev det fastlagt at bore til 3,0 m u.t. i alle nye boringer (L4001-L4018), hvilket i gennemsnit svarer til ca. 0,7 m under grundvandsspejlet. Tabel 3-5: Pejleresultater i grube 4. Boring 2010-okt /3/ (m DVR90) (m DVR90) (m u.t.) (m DVR90) L405 3,09 2,23 3,11 2,22 L411 3,12 2,21 3,16 2,16 L417 3,39 2,34 3,37 2,36 Gennemsnit 3,05 3,20 2,26 3,21 2,25 Analyseresultaterne for jordprøverne analyseret hos ALBO-tec er vedlagt i bilag 3 og sammenfattet i Tabel 3-6 nedenfor. Generelt er fordeling af forurening mellem sand og slam sammenlignelig med grube 3, men for mange metaller herunder Pb, Cu, Zn er koncentrationerne i slamlaget i grube 4 lavere end i slamlaget i grube 3. For kulbrinter og klorerede opløsningsmidler er koncentrationsniveauet sammenligneligt, mens der er en tendes til at niveauet for BTEX'er er højere i slamlaget i grube 4. Koncentrationsniveauerne i det underliggende sandlag er meget sammenlignelige i grube 3 og 4. (m u.t.) 11

14 Tabel 3-6: Analyseresultater for sand og slamprøver udtaget i grube 4. Grube 4-1 Grube 4-2 Grube 4-3 Grube 4-1 Grube 4-2 Grube 4-3 Tørstof % 82,3 80,4 83,9 75,5 65,9 74,2 Arsen, As mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 9,1 7,05 4,43 Bly, Pb mg/kg TS 46,3 66,7 75, Cadmium, Cd mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 0,52 0,87 0,52 Krom, Cr mg/kg TS 12,3 <3 <3 17,9 18,8 14,6 Kobber, Cu mg/kg TS 43,4 44,5 52, Nikkel, Ni mg/kg TS 8,8 4,59 5,96 87,1 92,8 77,3 Kviksølv, Hg mg/kg TS 12 11, ,7 Zink, Zn mg/kg TS 12,1 9, ,3 55,5 50,9 Kobolt, Co mg/kg TS <3 <3 <3 <3 <3 <3 Molybdæn, Mo mg/kg TS 2,95 2,84 3,2 56,7 49,8 29,9 Antimon, Sb mg/kg TS 2,37 0,86 0,81 3,7 2,79 2,28 Tin, Sn mg/kg TS 5,3 <2 <2 14,7 11,8 7,54 Vanadium, V mg/kg TS <10 <10 <10 10,8 10,6 12,5 Cyanid, total mg/kg TS 0,79 1,47 1, EOS mg/kg TS EOX mg/kg TS 5,8 7,1 7, Kulbrinter C 10-C 40 mg/kg TS Naphtalen mg/kg TS PAH (sum 16 stk.) mg/kg TS PCB (Sum 6 stk.) mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 Klor, total % <0,01 <0,01 0,023 0,13 1,8 0,32 Benzen mg/kg TS <5 <5* < Toluen mg/kg TS Xylen mg/kg TS <5 <5 < Ethylbenzen mg/kg TS < Sum BTEX mg/kg TS Dichlormethan mg/kg TS <1 <1 < Trichlormethen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0, Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 cis-dichlorethylen mg/kg TS <0,5 <0,5 <0, ,1,1 Trichlorethan mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 Trichlorethylen mg/kg TS 2 <0,1 <0, Tetrachlorethylen mg/kg TS Analyseresultater fra luftprøverne udtaget med poreluftpumpe på kulrør fra sand og slamprøve fra grube 4 er vedlagt som bilag 4 og gengivet i Tabel 3-7. Identificerede stoffer og relative indhold i prøverne målt ved headspaceanalyse på sand og slamprøver fra grube 3 ses af Tabel 3-8 (analyseresultater vedlagt i bilag 5). Udover stofferne i Tabel 3-8 blev der påvist chlorerede alifater (butaner, pentaner) chlorbenzener, butylether, forskellige estre, alkaner (C 10 -C 14 ) samt malonatestre i prøverne. Analyseresultater fra begge målinger af headspace viser meget høje indhold af flygtige komponenter i headspace. Dette underbygges af at der er konstateret gen- 12

15 nembrud på begge kulrør selvom der kun er opsamlet 1 og 4,5 liter luft for hhv. sand og slamprøven. Koncentrationer i headspace afspejler de fundne koncentrationer i jordprøverne og specielt for PCE er koncentrationerne ekstremt høje. Da der er konstateret gennembrud på kulrørene og da der ikke er opsamlet identiske mængder luft fra prøverne er det ikke muligt at sammenligne resultaterne mellem grube 3 og 4. baseret på kulrørsanalyser. Baseret på headspacemålingerne er niveauerne af flygtige komponenter sammenlignelige i grube 3 og 4. Tabel 3-7: Koncentrationer målt i luften i rilsanposerne for grube 4. Der er ved alle målinger konstateret gennembrud på kulrøret og koncentrationer formodes derfor af være underestimerede. Benzen µg/m 3 Toluen µg/m 3 Ethylbenzen µg/m 3 Xylener µg/m 3 Naphtalen µg/m 3 C9-aromater µg/m 3 C10-aromater µg/m 3 Kulbrinter µg/m 3 Chloroform µg/m 3 1,1,1-trichlorethan µg/m 3 Tetrachlormethan µg/m 3 Trichlorethylen µg/m 3 Tetrachlorethylen µg/m 3 Vinylchlorid µg/m 3 1,1-dichlorethylen µg/m 3 trans-1,2-dichlorethylen µg/m 3 cis-1,2-dichlorethylen µg/m 3 1,2-dichlorethan <10 <2,2 µg/m 3 1,1-dichlorethan 1200 <2,2 µg/m 3 13

16 Tabel 3-8: Fordeling af de identificerede stoffer i sand- og slamprøve fra grube 4 målt i headspaceanalyser. Resultaterne er omregnet til mg/kg jord. Vinylchlorid 0,11 0,54 1,1-dichlorethen 0,044 0,32 Dichlormethan 0,168 4 Trans-1,2-dichlorethen 0,024 0,052 Cis-1,2-dichlorethen 1, Chlororform 1,8 4-5 Benzen Trichlorethylen Tetra-chlorethylen Toluen Ethylbenzen 3 3 m/p-xylen 4 4 o-xylen 4 4 C9-aromater C10-aromater Naphtalen

17 4. Konklusion Der er udført en supplerende undersøgelse af forureningsindhold og sammensætning i slamlag og det underliggende sandlag i grube 3 og 4 i Kærgård Plantage. Undersøgelsen har bestået i pejling af eksisterende boringer, etablering af nye lokaliseringsboringer med udtagning af jordprøver samt analyse af jordprøver og headspace over jordprøver. Baseret på jordprøver udtaget både af slam og sand er der i overensstemmelse med resultaterne fra undersøgelsen i 2010 påvist høje indhold af metaller, kulbrinter, BTEX og klorerede opløsningsmidler i slamlagene i både grube 3 og 4. Indholdet af samtlige analyserede forureningskomponenter var lavere og i de fleste tilfælde væsentligt lavere i det underliggende sandlag ned til ca. 0,5 m under grundvandsspejlet, som definerer grubernes afgrænsning nedadtil. Analyse af flygtige komponenter i headspace over jordprøverne viste et meget højt indhold af klorerede opløsningsmidler, C9-C10 aromater, BTEX og kulbrinter. De målte værdier repræsenterer worst case og ikke in situ forhold. Der var gennembrud på samtlige analyserede kulrør, selvom der kun er opsamlet mellem 1 og 4,5 liter luft. Specielt PCE blev påvist i meget høje koncentrationer. De høje indhold af flygtige forureningskomponenter vil medføre, at der ved en evt. opgravning og bortkørsel af jord fra grube 3 og 4 skal udføres specielle foranstaltninger for at minimere afdampning i forbindelse med gravearbejde og transport af forurenet jord. 15

18 5. Referencer /1/ Delrapport nr. 1 Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage, udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage, november /2/ Kærgård Plantage Samlerapport Teknologiudvikling vedr. in situ oprensning under grube 1 og 2, Region Syddanmark, udarbejdet af Rambøll/COWI/Geosyntec/Isotec, marts /3/ Kærgård Plantage Undersøgelse af grube 3-6, Region Syddanmark, udarbejdet af Rambøll/COWI/DTU/Geosyntec, marts

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Rambøll Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? Møde 29. november 2011 1

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde Notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 Miljømæssige

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af overskudsvand til Københavns Havn, Nordbassinet i forbindelse

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Marts 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Syddanmark Undersøgelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere