åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Vederlag til viceborgmester Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Kompetencefordeling - byfornyelse Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Finansiel strategi Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Tillægsbevilling - honorar til fratrædende borgmester og udvalgsformænd Tillægsbevilling - tilgodehavende pensionsbidrag for Specialgruppen Mejsevej Eventuel lukning af politistationen i Løgstør Borgerservice i Løgstør Anlæg af højresvingbane i krydset Hobrovej/Østre Boulevard, Aars Tillæg til spildevandsplan for Fandrupvej 44, Farsø 34 2

3 020. Tillæg til spildevandsplan for Fredbjergvej 48, Farsø Tillæg til spildevandsplan for Grønnerupvej 21, Fandrup Tillæg til spildevandsplan for Minnasvej 17, Trend Orientering om lovændringer, der vedrører Byrådets arbejdstilrettelæggelse, vederlagsregler samt kvalitetskontrakt Gedstedhallen - ændring af vedtægt Meddelelser Ejendomme i Jens Svendsens (Låsby-Svendsens) konkursbo 48 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/32314 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. Udvalget kan herudover beslutte at vælge en næstformand, der fungerer som mødeleder i tilfælde af borgmesterens forfald. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 18 og 24. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget vælger en næstformand. Beslutning i Økonomiudvalget den Palle Jensen blev valgt som næstformand for Økonomiudvalget. 5

6 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/25604 Fraværende: Bilag: /09Åben Mødekalender (til behandling) Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie. Byrådet afholder møde torsdag kl og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag ugen inden dette. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget mødes kl De stående udvalgs møder er foreslået til mandag, tirsdag og onsdag, og afholdes således: Mandag: Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Tirsdag: Onsdag: Børn- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelse og Socialudvalget Kultur- og fritidsudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for Beslutning i Sundhedsudvalg den Beslutning i Økonomiudvalget den Mødekalenderen blev godkendt. Mødetidspunktet blev fastsat til. kl

7 003. Vederlag til viceborgmester Sagsnr.: 09/38054 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet kan forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at viceborgmesteren (1. næstformand) skal modtage et vederlag på op til 10 % af borgmesterens løn. Dog kan et nyvalgt byråd træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter at beslutningen er vedtaget. Der kan ikke træffes beslutning om honorar til 2. viceborgmester. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde d. 4. dec at honorere viceborgmesteren med et vederlag på 10% af formandens vederlag i perioden 1. januar dec Det foreslås, at viceborgmesteren fremover modtager vederlag i samme niveau. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 34, stk. 2. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale erhverv 12. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Vederlag udgør aktuelt kr. årligt Administrationen indstiller - at viceborgmesteren (1. næstformand) modtager et vederlag svarende til 10% af formandens vederlag. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

10 004. Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Sagsnr.: 09/20190 Fraværende: Bilag: 3851/10 Åben Kondemnering og opkøb af nedslidte ejendomme.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget 8,9 mill. kr. af den statslige indsatspulje til sanering af nedslidte ejendomme i udkantskommuner. På byrådsmødet i dec bevilgede Byrådet 2,97 mill. kr. til den kommunale andel på 25%, således at der i 2010 er 11,88 mill. kr. til rådighed. Anlægsbevillingen er frigivet. Midlerne kan anvendes til oprydning af skrot, opkøb af ejendomme med henblik på sanering eller til byfornyelse, herunder kondemnering. Administrationen har i denne forbindelse udarbejdet redegørelse for sagsbehandling ved kommunens tilsyn af ejendommes fysiske tilstand afhjælpning af kondemnable forhold kondemnering opkøb af nedslidte ejendomme i fri handel opkøb af nedslidte ejendomme på tvangsauktion og 10 andre byfornyelsesinitiativer Redegørelsen vedlægges uden bilag. Samtidigt er udarbejdet udkast til kompetencefordelingsplan på byfornyelsesområdet. Der henvises til særskilt punkt på dagsordenen herom. Det forventes, at der i hovedparten af tilfældene vil kunne indgås aftale om kommunal støtte efter byfornyelsesloven til nedrivning uden egentlig kondemnering eller opkøb af ejendommen. I disse tilfælde vil beslutningen træffes af administrationen. Opgaven løses administrativt i et samarbejde mellem Ledelsessekretariatet, Økonomisk Forvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har udarbejdet en liste over nedslidte ejendomme bl.a. på

11 baggrund af de lokale borgerforeninger. I øjeblikket er der ca. 100 ejendomme på listen. Efter den nuværende kompetenceplan skal alle køb af fast ejendom besluttes af Økonomiudvalget. Da der kan blive tale om ganske mange køb i fri handel, foreslås, at Økonomiudvalget videregiver denne kompetence til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af eksempelvis formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Dog foreslås det at ved opkøb under kr. får kommunaldirektøren kompetencen. Forretningsudvalget vil herudover på baggrund af de prioriteringskriterier, der fremgår af strategien for håndtering af dårlige ejendomme, skulle foretage besigtigelse og udpegning af mulige emner til opkøb - eksempelvis en gang om måneden og give administrationen retningslinjer i forhold til administrationens handlerum. Der sker løbende afrapportering til Økonomiudvalget. Køb på tvangsauktion kan også komme på tale med ganske kort frist, idet disse skal annonceres med en frist på kun 14 dage. Det foreslås, at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af forfaldne ejendomme på tvangsauktion til Økonomichefen. Kompetencen foreslås begrænset til køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme. Økonomiudvalget orienteres om køb på tvangsauktion i forbindelse med den løbende afrapportering som angivet ovenfor. Midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af nedslidte ejendomme og skrotoprydning i kommunens landdistrikter. Det foreslås, at landdistrikter i denne sammenhæng omfatter alle dele af kommunen uden for den bymæssige bebyggelse i Aars, men med primær vægt på landsbyerne og landområderne. Frivillige aftaler om nedrivning kan indgås af administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Bevilling er ydet på byrådsmødet d. 17. dec Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget inden for indsatspuljens midler delegerer sin kompetence til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget, dog til kommunaldirektør Mogens Kristensen - eller hvem han måtte delegere kompetencen til - hvis købesummen er kr. eller derunder - at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af ejendomme på tvangsauktion til forvaltningschef for økonomisk forvaltning Find Korsbæk - eller hvem han måtte videredelegere kompetencen til for så vidt angår køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme - at Økonomiudvalget orienteres løbende om køb og nedrivningsaftaler - at midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af ejendomme og 11

12 oprydning af affald i kommunens landdistrikter, som i denne sammenhæng er alle områder uden for den bymæssige bebyggelse i Aars og - at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget delegerer sin kompetence inden for indsatspuljens midler til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Forretningsudvalget kan videredelegere sin kompetence. Administrationens øvrige indstilling om løbende orientering, vedr. anvendelsesområdet for midlerne samt at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning blev godkendt. 12

13 005. Kompetencefordeling - byfornyelse Sagsnr.: 09/38254 Fraværende: Bilag: /09Åben Kompetencefordeling for byfornyelse Sagsfremstilling Byfornyelsesopgaven er i henhold til kommunens styrelsesvedtægt henlagt til Økonomiudvalgets område, men den konkrete opgavefordeling er ikke udmøntet i kommunens kompetencefordelingsplan. Vesthimmerlands Kommune er efter ansøgning tildelt 8,9 mill. kr. fra den centrale Indsatspulje til sanering af nedslidte bygninger m.m. Dette har aktualiseret behovet for en konkretisering af opgaven, da kondemnering og øvrige tiltag efter byfornyelsesloven er et af de oplagte redskaber til at komme disse dårlige bygninger og oplagring af skrot og affald til livs. Der er udarbejdet et udkast til kompetencefordelingsplan, hvor Udvalg for Teknik og Miljø med tilhørende forvaltning varetager de fagtekniske og ikke så omkostningstunge opgaver, mens Økonomiudvalget med tilhørende forvaltning har ansvaret for den juridiske og mest omkostningstunge del af opgaven. Lovgrundlag Styrelseslovens 2 og 21 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kompetencefordelingen på byfornyelsesområdet fastsættes i overensstemmelse med vedlagte udkast. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt som indstillet. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 006. Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Sagsnr.: 10/1506 Fraværende: Bilag: 4902/10 Åben anmodning 2010 Sagsfremstilling Løgstør Kommune solgte pr. 1 maj storparceller til Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS. Som led i handlen blev det aftalt, at ejendommene ikke må videresælges i ubebygget stand, og at Vesthimmerlands Kommune kan forlange arealerne tilbageskødet mod betaling af den oprindelige salgspris med tillæg af renter, såfremt byggeriet på arealerne ikke er er afsluttet den 1. marts I foråret 2008 anmodede Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS om tilladelse til at videresælge 2 af storparcellerne (benævnt storparcel 3 og 5) til % ejet datterselskaber for den samlede anskaffelsessum (inkl. byggemodningsomkostninger). Vesthimmerlands kommunes økonomiudvalg gav på møde den 2. april 2008 tilladelse til videresalget. De nuværende ejere af arealerne har den 11. januar d.å. rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune, idet de ønsker ændringer i de oprindeligt aftalte vilkår. Henvendelsen er vedlagt som bilag. De nuværende ejere ønsker at få ændret dels Vesthimmerlands kommune tilbagekøbsret og dels forbuddet mod videresalg af arealerne i ubebygget tilstand. Ad tilbagekøbsretten. Ejerne ønsker først og fremmest, at kommunen accepterer at tilbagekøbsretten bortfalder. Såfremt kommunen ikke er indstillet på dette, ønsker ejerne fristen for kommunens udnyttelse (og færdiggørelse af byggeriet) udsat. Ejerne har ikke tilkendegivet, hvor lang tid fristen ønskes udsat. Ad forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Ejerne ønsker at opdele hver af de 2 storparceller i 2 mindre parceller, og i den forbindelse at spalte hvert af selskaberne, der pt. ejer parcellerne, således at der opstår 4 parceller med 4 selskaber, der ejer hver en parcel. 15

16 I den forbindelse ønsker ejerne også forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand ophævet, idet ejerne har oplevet, at der er mulighed for at sælge en del af parcellerne som ubebyggede byggegrunde. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse 68 Sagen afgøres i økonomiudvalget Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen indstiller - at økonomiudvalget beslutter, at begyndelsestidspunktet for kommunens udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i en periode fastsat af økonomiudvalget, - at økonomiudvalget afslår at ophæve forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt med tilføjelse om, at begyndelsestidspunktet for udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i 3 år. 16

17 007. Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Sagsnr.: 09/24820 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Vikingetidens Trelleborge, herunder Aggersborg i Vesthimmerlands Kommune, Fyrkat i Mariagerfjord Kommune og Trelleborg i Slagelse Kommune, er optaget på Kulturarvsstyrelsens danske liste over verdensarvkandidater, som søges optaget som en serie-udpegning på UNESCO s liste over verdensarv. Der findes i dag 890 steder på verdensarvslisten. Tre af stederne findes i Danmark. Det er Jelling-monumenterne, Roskilde Domkirke og Kronborg. Der pågår i øjeblikket et omfattende arbejde med at beskrive og begrunde, hvorfor netop Trelleborgene og de øvrige kandidater skal optages på verdensarvslisten, og hvordan de vil blive beskyttet. Arbejdet vedr. Trelleborgene koordineres af Museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som er udpeget som koordinator af Kulturarvsstyrelsen. Det foregår i samarbejde med de involverede kommuner og museer herunder Vesthimmerlands Museum. Materialet skal afleveres ultimo Optagelsesproceduren vil strække sig frem til Kultur & Fritidsforvaltningen deltager sammen med Vesthimmerlands Museum i det koordinerende arbejde med Kulturarvsstyrelsen, Nordjyllands Historiske Museum og Slagelse og Mariagerfjord Kommune. Ledelsessekretariatet har sammen med Skov & Naturstyrelsen, som ejer Aggersborg, leveret en række beskrivelser og oplysninger vedr. Aggersborg til den samlede beskrivelse i oktober Aggersborg er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan Det forventes, at Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med en optagelse på verdensarvslisten vil stille krav om, at der foretages en egentlig planmæssig udpegning af Aggersborg som verdenskulturarv. Den nuværende udpegning af Aggersborg som værdifuldt kulturmiljø forventes ikke at være tilstrækkelig. Det kan derfor forventes, at Ledelsessekretariatet vil blive involveret i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget 17

18 Økonomi Udgifter kr Finansieringen af disse udgifter sker via de tre kommuner Mariagerfjord, Slagelse, Vesthimmerland og Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen støtter projektet med kr De enkelte kommuner er ansøgt om et bidrag på kr til udredningsarbejdet. Kultur & Fritidsforvaltningen har bevilget dette beløb den 1. december Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget tager orienteringering om Aggersborg til efterretning. - at Økonomiudvalget er positivt indstillet på at udarbejde et kommuneplantillæg for området i og omkring Aggersborg, når det bliver aktuelt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. 18

19 008. Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Sagsnr.: 09/30902 Fraværende: Bilag: 2097/10 Åben Kravspecifikation - udbud madproduktion.doc 3522/10 Åben Referat af MED-møde køkkenområdet 11. januar 2010 vedrørende udbud af madproduktion Sagsfremstilling Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2010, at der skulle foretages udbud af mad produktionen til hjemmeboende. Kravspecifikationen forelægger nu til politisk behandling forinden offentliggørelse. Byrådet besluttede samtidig, at personalet skulle gives mulighed for afgivelse af Kontrolbud. Imidlertid har den faglige organisation Kost og Ernæringsforbundet oplyst,at man ikke kan være personalet behjælpelig med udarbejdelse af kontrolbud. Udtalelse fra Lokal MED fra køkkenet vil foreligge til sundhedsudvalgets møde. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget indstiller forslaget til kravspecifikation for udbud af madproduktion til hjemmeboende til godkendelse Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet anbefaler at: 19

20 Madens kvalitet i forhold til økologi, menuvalg næringsindhold, m.m. har en afgørende betydning ved valg af udbyder Økonomi indgår som nr. 2 udvælgelsesfaktor ved valg af udbyder. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt med bemærknng om, at der ikke udarbejdes kontrolbud. Kravspecifikationens krav i pkt vedr. kravet om, at medarbejdere uden uddannelse må højst udgøre 20% udgår. I stedet indsættes et krav om, at levernadøren skal sikre og beskrive, hvorledes det fornødne faglige niveau for medarbejderne, der arbejder med opgaven er til stede. Dette gælder for udbud af denne opgave. 20

21 009. Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i 2010 Sagsnr.: 09/38854 Fraværende: Bilag: /09Åben Rammestyring sundhedsområdet 3. udkast.doc Sagsfremstilling Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har besluttet at indføre Dialogbaseret Aftalestyring som styringsmodel fra Dialogbaseret Aftalestyring igangsættes med en række forsøgsinstitutioner foråret Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen og ledelsessekretariatet udarbejdet et forslag til Rammestyring af plejecentrene som et skridt et forinden endelig indførelse af Dialogbaseret Aftalestyring. Formålet er: At give flere frihedsgrader i den økonomi som er til rådighed med henblik på en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne Større grad af budgetoverholdelse At frigøre de kreative potentialer blandt medarbejdere og ledere med henblik på at skabe større arbejdsglæde Aftalestyring og Rammestyring er sammenhængende kar. Rammestyring er en nødvendig platform for aftalestyring. Plejecentrene er nu fuldt harmoniserede, og har implementeret besparelsesbeslutningerne for budget 2010, hvorfor centrene er parate til iværksættelse af Rammestyring fra budgetåret Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller indførelse af 21

22 Rammestyring for Plejecentrene med virkning fra budgetåret 2010 Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger: Ordningen er gældende for Der skal udarbejdes dialogbaserede aftaler med Sundhedsudvalget senest til budgetår Ordningen evalueres i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i juni Evalueringen skal blandt andet afdække udviklingen i personalesammensætningen. 22

23 010. Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Sagsnr.: 09/22845 Fraværende: Bilag: 1323/10 Åben Projektbeskrivelse - Kommunal Botilbud Svalegangen Anlægsvej 10, 9670 Løgstør 84255/09Åben Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne 5371/10 Lukket Beskrivelse af personer til botilbud til 5 personer med fysisk og psykisk lidelse Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har tidligere fremsendt ansøgning om at måtte etablere nyt botilbud. Dette skete i forbindelse med behandling af budget 2010, hvor der desværre ikke kunne findes midler til nye tiltag. Se tidligere ansøgning for at se sammenhængen. De 5 personer, som vi da pegede på som skulle have botilbud, er alle flyttet ind på Anlægsvej fordi der ikke var alternativer. Vi har forsøgt at varetage de 5 personers behov på bedste vis med de ressourcer, som vi selv kunne finde blandt allerede ansatte. Det drejer sig om ansatte andre steder, dvs. ansatte der arbejder som hjemmevejleder ude i private hjem, ansatte i andre bofællesskaber eller støttekontaktpersoner på det psykiatriske område, dvs. de yder også støtte ude hos private eller på værestederne. Det ligger i konstruktionen, at den er meget sårbar, fordi der er mange skiftende personer inde og i kortere tid. Det sidste blandt andet fordi der ikke har været en støttelejlighed i bygningen, som personalet kunne være til rådighed i. Det viser sig nu, at på trods af meget god personalevilje til at sætte et hold for disse beboere, så er konstruktionen ikke tilfredsstillende for i hvert fald 2 af beboerne. Psykiatrien presser nu gevaldigt på for at disse 2 beboere får et andet botilbud konkret ønskes Vestervang. I fald vi/forvaltningen ikke kan pege på troværdige alternativer, dvs. at vi får den nødvendige personalestøtte på i deres nuværende botilbud på Anlægsvej, så bliver vi nød til at anmode om pladser på Vestervang. Andet vil være omsorgssvigt, da der er tale om personer, der er psykisk lidende og ikke kan tage vare på sig selv. Vi vil så foreslå, at vi personalemæssigt starter på et lavere niveau end oprindeligt antaget, dvs. med en normering på mellem 1,0 og 1,5 afhængig af på hvilke tidspunkter af døgnet, det er mest hensigtsmæssig at være til stede. Det vil være et normeringsniveau, der garanterer, at vi får ro til at forsøge at støtte disse mennesker på Anlægsvej, men samtidig er normeringsniveauet lavt, 23

24 så vi kan ikke garantere, at det lykkedes os, dvs. det kan være, at vi om nogle måneder alligevel bliver nød til at lukke botilbuddet og bede regionen om botilbud. Lovgrundlag Lov om social service 83 og 85. Sagen afgøres i Sagen skal afgøres af økonomiudvalget. Økonomi Der foreslås afsat en ramme på kr. til afholdelse af samtlige udgifter til drift af botilbuddet. Det foreslås endvidere at udgiften finansieres ved overflytning af beløbet fra kontoen vedrørende køb af pladser. Denne konto er godt nok budgetteret i forhold til allerede kendte forpligtelser, men da der er mange foranstaltninger, er der også nogle heraf, der stopper. Skulle det senere på året vise sig, at der er lige så mange eller flere, der igangsættes, må der på dette tidspunkt søges om en tillægsbevilling. Økonomisk Forvaltning udtaler: Ingen bemærkninger, da der p.t. er finansiering af udgiften. Administrationen indstiller - at projektet godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalg den Sundhedsforvaltningen udarbejder et bilag om problemernes art og omfang sat overfor udgifter til alternative udenkommunale/regionale tilbud. Bilaget godkendes af Sundhedsudvalgsformanden forinden oversendelse til Økonomiudvalget med anbefaling af projektet. Bilaget præsenteres i eget punkt under lukket møde, idet det indeholder personfølsomme oplysninger. 24

25 Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt. 25

26 011. Finansiel strategi Sagsnr.: 10/1399 Fraværende: Bilag: 4462/10 Åben Bilag 1 til finansiel strategi 4461/10 Åben Finansiel strategi Sagsfremstilling I regulativ for økonomistyring er der forudsat, at kommunen har en finansiel strategi, der bl.a. indeholder de overordnede regler for kommunens finansielle stryring. Vesthimmerlands Kommune har endvidere indgået en aftale om porteføljerådgivning. Denne aftale forudsætter også, at kommunen har udfærdiget en finansiel strategi. I forbindelse med den nye byrådsperiode er det hensigtsmæssigt at gennemgå strategien og foretage de nødvendige justeringer og tilpasninger. Det tidligere byråd besluttede på møde den 26. november 2009 (pkt. 190), at der i forbindelse med revision af strategien præciseres, at kommunen ikke investerer i firmaer, der producerer våben og udnytter børnearbejde. Den finansielle strategi er opdelt i en likviditetsstrategi en finansieringsstrategi en leasingstrategi Der henvises specielt til afsnittene om beslutningskompetence i strategien. Det er vigtigt - især i forbindelse med brug af de finansielle instrumenter - at Byrådet har bemyndiget borgmester samt direktion/forvaltningschef for Økionomisk forvaltning til at handle indenfor strategiens rammer. I forhold til den tidligere strategi er der indføjet et afsnit om etiske retningslinier jfr. beslutningen i det tidligere byråd på mødet den 26. november Der er endvidere - grunden udviklingen i renteniveauet herhjemme og i udlandet - justeret på grænserne for, hvornår der må optages lån i fremmed valuta. Endvidere giver strategien nu mulighed for, at en større del af låneporteføljen kan placeres i udenlandsk valuta - 50% mod tidligere 40%. Herudover er der alene tale om mindre justeringer og redaktionelle ændringer. Der henvises i det hele til den finansielle strategi med tilhørende bilag 1. 26

27 Lovgrundlag Styrelseslovens 42, stk. 7 Bekendtgørelse nr af 19/ om kommunernes låntagning og meddelelse af farantier m.v. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med justering af strategien. Administrationen indstiller - at den finansielle strategi godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med den ændring, at andelen af finansieringsvalutaen i låneporteføljen maksimalt må indeholde 50% i EUR og maksimalt 30% i CHF, dog fortsat således at maksimalt 50% af låneporteføljen udgøres af fremmed valuta. Administrationen orienterer Økonomiudvalget efter de halvårlige møder med den finansielle rådgiver. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 012. Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Sagsnr.: 10/322 Fraværende: Bilag: 1124/10 Åben Ansøgning om kommunegaranti til Hvalpsund kraftvarmeværk Sagsfremstilling Hvalpsund Kraftvarmeværk AmbA v/peder Holm Pedersen anmoder om en kommunegaranti på 10 mill. kr. til optagelse af et lån hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til dækning af udgifterne ved etablering af et nyt flisfyr. Selve projektet er tidligere godkendt af Byrådet den 30. april 2009 sag nr. 65. Lovgrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bek. nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Der er tidligere givet en garanti til Hvalpsund Kraftvarmeværk på 20 mill. kr. fra dengang værket blev bygget. Administrationen indstiller - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 10 mill. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med præcisering af, at garantien gælder til anlægssummen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

30 013. Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Sagsnr.: 10/355 Fraværende: Bilag: 3254/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for aelder300mio2010.pdf 3253/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for Løft af service til ældre.doc Sagsfremstilling I aftalen om finansloven fra den 12. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår, at der i 2010 og frem afsættes yderligere 300 mill. kr. med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen i kommunerne. De ekstra midler er indarbejdet på Finansloven for 2010 som en regulering af det nuværende statstilstkud til styrket kvalitet i ældreplejen. Finansloven blev godkendt den 17. december 2009 og de 300 mill. kr. er fordelt efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Vesthimmerlands Kommune betyder dette et yderligere statstilskud i 2010 på 2,4 mill. kr. som ikke er budgetteret i kommunen. Lovgrundlag Finansloven Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Vesthimmerlands Kommune tilføres yderligere 2,4 mill. kr. i statstilskud i Beløbet udbetales via de månedlige afregninger for Skat i Der skal ikke aflægges særskilt regnskab for beløbet, og der er således ingen binding på det yderligere tilskud. Sundhedsudvalget er i 2010 pålagt en større spareramme, som p.t. ikke fuldt ud er udmøntet. Det øgede tilskud vil derfor kunne indgå som en garanti for finansiering af denne manglende udmøntning af besparelser på udvalgets område, såfremt det ikke lykkes at finde de resterende besparelser eller ved en mulig forsinket effektuering. 30

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 001. Valg af formand og næstformand 3 002. Mødekalender 2010 4 003. Udpegning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere