åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Vederlag til viceborgmester Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Kompetencefordeling - byfornyelse Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Finansiel strategi Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Tillægsbevilling - honorar til fratrædende borgmester og udvalgsformænd Tillægsbevilling - tilgodehavende pensionsbidrag for Specialgruppen Mejsevej Eventuel lukning af politistationen i Løgstør Borgerservice i Løgstør Anlæg af højresvingbane i krydset Hobrovej/Østre Boulevard, Aars Tillæg til spildevandsplan for Fandrupvej 44, Farsø 34 2

3 020. Tillæg til spildevandsplan for Fredbjergvej 48, Farsø Tillæg til spildevandsplan for Grønnerupvej 21, Fandrup Tillæg til spildevandsplan for Minnasvej 17, Trend Orientering om lovændringer, der vedrører Byrådets arbejdstilrettelæggelse, vederlagsregler samt kvalitetskontrakt Gedstedhallen - ændring af vedtægt Meddelelser Ejendomme i Jens Svendsens (Låsby-Svendsens) konkursbo 48 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/32314 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. Udvalget kan herudover beslutte at vælge en næstformand, der fungerer som mødeleder i tilfælde af borgmesterens forfald. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 18 og 24. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget vælger en næstformand. Beslutning i Økonomiudvalget den Palle Jensen blev valgt som næstformand for Økonomiudvalget. 5

6 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/25604 Fraværende: Bilag: /09Åben Mødekalender (til behandling) Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie. Byrådet afholder møde torsdag kl og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag ugen inden dette. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget mødes kl De stående udvalgs møder er foreslået til mandag, tirsdag og onsdag, og afholdes således: Mandag: Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Tirsdag: Onsdag: Børn- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelse og Socialudvalget Kultur- og fritidsudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for Beslutning i Sundhedsudvalg den Beslutning i Økonomiudvalget den Mødekalenderen blev godkendt. Mødetidspunktet blev fastsat til. kl

7 003. Vederlag til viceborgmester Sagsnr.: 09/38054 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet kan forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at viceborgmesteren (1. næstformand) skal modtage et vederlag på op til 10 % af borgmesterens løn. Dog kan et nyvalgt byråd træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter at beslutningen er vedtaget. Der kan ikke træffes beslutning om honorar til 2. viceborgmester. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde d. 4. dec at honorere viceborgmesteren med et vederlag på 10% af formandens vederlag i perioden 1. januar dec Det foreslås, at viceborgmesteren fremover modtager vederlag i samme niveau. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 34, stk. 2. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale erhverv 12. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Vederlag udgør aktuelt kr. årligt Administrationen indstiller - at viceborgmesteren (1. næstformand) modtager et vederlag svarende til 10% af formandens vederlag. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

10 004. Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Sagsnr.: 09/20190 Fraværende: Bilag: 3851/10 Åben Kondemnering og opkøb af nedslidte ejendomme.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget 8,9 mill. kr. af den statslige indsatspulje til sanering af nedslidte ejendomme i udkantskommuner. På byrådsmødet i dec bevilgede Byrådet 2,97 mill. kr. til den kommunale andel på 25%, således at der i 2010 er 11,88 mill. kr. til rådighed. Anlægsbevillingen er frigivet. Midlerne kan anvendes til oprydning af skrot, opkøb af ejendomme med henblik på sanering eller til byfornyelse, herunder kondemnering. Administrationen har i denne forbindelse udarbejdet redegørelse for sagsbehandling ved kommunens tilsyn af ejendommes fysiske tilstand afhjælpning af kondemnable forhold kondemnering opkøb af nedslidte ejendomme i fri handel opkøb af nedslidte ejendomme på tvangsauktion og 10 andre byfornyelsesinitiativer Redegørelsen vedlægges uden bilag. Samtidigt er udarbejdet udkast til kompetencefordelingsplan på byfornyelsesområdet. Der henvises til særskilt punkt på dagsordenen herom. Det forventes, at der i hovedparten af tilfældene vil kunne indgås aftale om kommunal støtte efter byfornyelsesloven til nedrivning uden egentlig kondemnering eller opkøb af ejendommen. I disse tilfælde vil beslutningen træffes af administrationen. Opgaven løses administrativt i et samarbejde mellem Ledelsessekretariatet, Økonomisk Forvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har udarbejdet en liste over nedslidte ejendomme bl.a. på

11 baggrund af de lokale borgerforeninger. I øjeblikket er der ca. 100 ejendomme på listen. Efter den nuværende kompetenceplan skal alle køb af fast ejendom besluttes af Økonomiudvalget. Da der kan blive tale om ganske mange køb i fri handel, foreslås, at Økonomiudvalget videregiver denne kompetence til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af eksempelvis formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Dog foreslås det at ved opkøb under kr. får kommunaldirektøren kompetencen. Forretningsudvalget vil herudover på baggrund af de prioriteringskriterier, der fremgår af strategien for håndtering af dårlige ejendomme, skulle foretage besigtigelse og udpegning af mulige emner til opkøb - eksempelvis en gang om måneden og give administrationen retningslinjer i forhold til administrationens handlerum. Der sker løbende afrapportering til Økonomiudvalget. Køb på tvangsauktion kan også komme på tale med ganske kort frist, idet disse skal annonceres med en frist på kun 14 dage. Det foreslås, at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af forfaldne ejendomme på tvangsauktion til Økonomichefen. Kompetencen foreslås begrænset til køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme. Økonomiudvalget orienteres om køb på tvangsauktion i forbindelse med den løbende afrapportering som angivet ovenfor. Midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af nedslidte ejendomme og skrotoprydning i kommunens landdistrikter. Det foreslås, at landdistrikter i denne sammenhæng omfatter alle dele af kommunen uden for den bymæssige bebyggelse i Aars, men med primær vægt på landsbyerne og landområderne. Frivillige aftaler om nedrivning kan indgås af administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Bevilling er ydet på byrådsmødet d. 17. dec Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget inden for indsatspuljens midler delegerer sin kompetence til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget, dog til kommunaldirektør Mogens Kristensen - eller hvem han måtte delegere kompetencen til - hvis købesummen er kr. eller derunder - at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af ejendomme på tvangsauktion til forvaltningschef for økonomisk forvaltning Find Korsbæk - eller hvem han måtte videredelegere kompetencen til for så vidt angår køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme - at Økonomiudvalget orienteres løbende om køb og nedrivningsaftaler - at midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af ejendomme og 11

12 oprydning af affald i kommunens landdistrikter, som i denne sammenhæng er alle områder uden for den bymæssige bebyggelse i Aars og - at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget delegerer sin kompetence inden for indsatspuljens midler til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Forretningsudvalget kan videredelegere sin kompetence. Administrationens øvrige indstilling om løbende orientering, vedr. anvendelsesområdet for midlerne samt at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning blev godkendt. 12

13 005. Kompetencefordeling - byfornyelse Sagsnr.: 09/38254 Fraværende: Bilag: /09Åben Kompetencefordeling for byfornyelse Sagsfremstilling Byfornyelsesopgaven er i henhold til kommunens styrelsesvedtægt henlagt til Økonomiudvalgets område, men den konkrete opgavefordeling er ikke udmøntet i kommunens kompetencefordelingsplan. Vesthimmerlands Kommune er efter ansøgning tildelt 8,9 mill. kr. fra den centrale Indsatspulje til sanering af nedslidte bygninger m.m. Dette har aktualiseret behovet for en konkretisering af opgaven, da kondemnering og øvrige tiltag efter byfornyelsesloven er et af de oplagte redskaber til at komme disse dårlige bygninger og oplagring af skrot og affald til livs. Der er udarbejdet et udkast til kompetencefordelingsplan, hvor Udvalg for Teknik og Miljø med tilhørende forvaltning varetager de fagtekniske og ikke så omkostningstunge opgaver, mens Økonomiudvalget med tilhørende forvaltning har ansvaret for den juridiske og mest omkostningstunge del af opgaven. Lovgrundlag Styrelseslovens 2 og 21 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kompetencefordelingen på byfornyelsesområdet fastsættes i overensstemmelse med vedlagte udkast. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt som indstillet. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 006. Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Sagsnr.: 10/1506 Fraværende: Bilag: 4902/10 Åben anmodning 2010 Sagsfremstilling Løgstør Kommune solgte pr. 1 maj storparceller til Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS. Som led i handlen blev det aftalt, at ejendommene ikke må videresælges i ubebygget stand, og at Vesthimmerlands Kommune kan forlange arealerne tilbageskødet mod betaling af den oprindelige salgspris med tillæg af renter, såfremt byggeriet på arealerne ikke er er afsluttet den 1. marts I foråret 2008 anmodede Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS om tilladelse til at videresælge 2 af storparcellerne (benævnt storparcel 3 og 5) til % ejet datterselskaber for den samlede anskaffelsessum (inkl. byggemodningsomkostninger). Vesthimmerlands kommunes økonomiudvalg gav på møde den 2. april 2008 tilladelse til videresalget. De nuværende ejere af arealerne har den 11. januar d.å. rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune, idet de ønsker ændringer i de oprindeligt aftalte vilkår. Henvendelsen er vedlagt som bilag. De nuværende ejere ønsker at få ændret dels Vesthimmerlands kommune tilbagekøbsret og dels forbuddet mod videresalg af arealerne i ubebygget tilstand. Ad tilbagekøbsretten. Ejerne ønsker først og fremmest, at kommunen accepterer at tilbagekøbsretten bortfalder. Såfremt kommunen ikke er indstillet på dette, ønsker ejerne fristen for kommunens udnyttelse (og færdiggørelse af byggeriet) udsat. Ejerne har ikke tilkendegivet, hvor lang tid fristen ønskes udsat. Ad forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Ejerne ønsker at opdele hver af de 2 storparceller i 2 mindre parceller, og i den forbindelse at spalte hvert af selskaberne, der pt. ejer parcellerne, således at der opstår 4 parceller med 4 selskaber, der ejer hver en parcel. 15

16 I den forbindelse ønsker ejerne også forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand ophævet, idet ejerne har oplevet, at der er mulighed for at sælge en del af parcellerne som ubebyggede byggegrunde. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse 68 Sagen afgøres i økonomiudvalget Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen indstiller - at økonomiudvalget beslutter, at begyndelsestidspunktet for kommunens udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i en periode fastsat af økonomiudvalget, - at økonomiudvalget afslår at ophæve forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt med tilføjelse om, at begyndelsestidspunktet for udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i 3 år. 16

17 007. Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Sagsnr.: 09/24820 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Vikingetidens Trelleborge, herunder Aggersborg i Vesthimmerlands Kommune, Fyrkat i Mariagerfjord Kommune og Trelleborg i Slagelse Kommune, er optaget på Kulturarvsstyrelsens danske liste over verdensarvkandidater, som søges optaget som en serie-udpegning på UNESCO s liste over verdensarv. Der findes i dag 890 steder på verdensarvslisten. Tre af stederne findes i Danmark. Det er Jelling-monumenterne, Roskilde Domkirke og Kronborg. Der pågår i øjeblikket et omfattende arbejde med at beskrive og begrunde, hvorfor netop Trelleborgene og de øvrige kandidater skal optages på verdensarvslisten, og hvordan de vil blive beskyttet. Arbejdet vedr. Trelleborgene koordineres af Museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som er udpeget som koordinator af Kulturarvsstyrelsen. Det foregår i samarbejde med de involverede kommuner og museer herunder Vesthimmerlands Museum. Materialet skal afleveres ultimo Optagelsesproceduren vil strække sig frem til Kultur & Fritidsforvaltningen deltager sammen med Vesthimmerlands Museum i det koordinerende arbejde med Kulturarvsstyrelsen, Nordjyllands Historiske Museum og Slagelse og Mariagerfjord Kommune. Ledelsessekretariatet har sammen med Skov & Naturstyrelsen, som ejer Aggersborg, leveret en række beskrivelser og oplysninger vedr. Aggersborg til den samlede beskrivelse i oktober Aggersborg er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan Det forventes, at Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med en optagelse på verdensarvslisten vil stille krav om, at der foretages en egentlig planmæssig udpegning af Aggersborg som verdenskulturarv. Den nuværende udpegning af Aggersborg som værdifuldt kulturmiljø forventes ikke at være tilstrækkelig. Det kan derfor forventes, at Ledelsessekretariatet vil blive involveret i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget 17

18 Økonomi Udgifter kr Finansieringen af disse udgifter sker via de tre kommuner Mariagerfjord, Slagelse, Vesthimmerland og Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen støtter projektet med kr De enkelte kommuner er ansøgt om et bidrag på kr til udredningsarbejdet. Kultur & Fritidsforvaltningen har bevilget dette beløb den 1. december Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget tager orienteringering om Aggersborg til efterretning. - at Økonomiudvalget er positivt indstillet på at udarbejde et kommuneplantillæg for området i og omkring Aggersborg, når det bliver aktuelt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. 18

19 008. Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Sagsnr.: 09/30902 Fraværende: Bilag: 2097/10 Åben Kravspecifikation - udbud madproduktion.doc 3522/10 Åben Referat af MED-møde køkkenområdet 11. januar 2010 vedrørende udbud af madproduktion Sagsfremstilling Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2010, at der skulle foretages udbud af mad produktionen til hjemmeboende. Kravspecifikationen forelægger nu til politisk behandling forinden offentliggørelse. Byrådet besluttede samtidig, at personalet skulle gives mulighed for afgivelse af Kontrolbud. Imidlertid har den faglige organisation Kost og Ernæringsforbundet oplyst,at man ikke kan være personalet behjælpelig med udarbejdelse af kontrolbud. Udtalelse fra Lokal MED fra køkkenet vil foreligge til sundhedsudvalgets møde. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget indstiller forslaget til kravspecifikation for udbud af madproduktion til hjemmeboende til godkendelse Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet anbefaler at: 19

20 Madens kvalitet i forhold til økologi, menuvalg næringsindhold, m.m. har en afgørende betydning ved valg af udbyder Økonomi indgår som nr. 2 udvælgelsesfaktor ved valg af udbyder. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt med bemærknng om, at der ikke udarbejdes kontrolbud. Kravspecifikationens krav i pkt vedr. kravet om, at medarbejdere uden uddannelse må højst udgøre 20% udgår. I stedet indsættes et krav om, at levernadøren skal sikre og beskrive, hvorledes det fornødne faglige niveau for medarbejderne, der arbejder med opgaven er til stede. Dette gælder for udbud af denne opgave. 20

21 009. Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i 2010 Sagsnr.: 09/38854 Fraværende: Bilag: /09Åben Rammestyring sundhedsområdet 3. udkast.doc Sagsfremstilling Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har besluttet at indføre Dialogbaseret Aftalestyring som styringsmodel fra Dialogbaseret Aftalestyring igangsættes med en række forsøgsinstitutioner foråret Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen og ledelsessekretariatet udarbejdet et forslag til Rammestyring af plejecentrene som et skridt et forinden endelig indførelse af Dialogbaseret Aftalestyring. Formålet er: At give flere frihedsgrader i den økonomi som er til rådighed med henblik på en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne Større grad af budgetoverholdelse At frigøre de kreative potentialer blandt medarbejdere og ledere med henblik på at skabe større arbejdsglæde Aftalestyring og Rammestyring er sammenhængende kar. Rammestyring er en nødvendig platform for aftalestyring. Plejecentrene er nu fuldt harmoniserede, og har implementeret besparelsesbeslutningerne for budget 2010, hvorfor centrene er parate til iværksættelse af Rammestyring fra budgetåret Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller indførelse af 21

22 Rammestyring for Plejecentrene med virkning fra budgetåret 2010 Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger: Ordningen er gældende for Der skal udarbejdes dialogbaserede aftaler med Sundhedsudvalget senest til budgetår Ordningen evalueres i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i juni Evalueringen skal blandt andet afdække udviklingen i personalesammensætningen. 22

23 010. Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Sagsnr.: 09/22845 Fraværende: Bilag: 1323/10 Åben Projektbeskrivelse - Kommunal Botilbud Svalegangen Anlægsvej 10, 9670 Løgstør 84255/09Åben Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne 5371/10 Lukket Beskrivelse af personer til botilbud til 5 personer med fysisk og psykisk lidelse Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har tidligere fremsendt ansøgning om at måtte etablere nyt botilbud. Dette skete i forbindelse med behandling af budget 2010, hvor der desværre ikke kunne findes midler til nye tiltag. Se tidligere ansøgning for at se sammenhængen. De 5 personer, som vi da pegede på som skulle have botilbud, er alle flyttet ind på Anlægsvej fordi der ikke var alternativer. Vi har forsøgt at varetage de 5 personers behov på bedste vis med de ressourcer, som vi selv kunne finde blandt allerede ansatte. Det drejer sig om ansatte andre steder, dvs. ansatte der arbejder som hjemmevejleder ude i private hjem, ansatte i andre bofællesskaber eller støttekontaktpersoner på det psykiatriske område, dvs. de yder også støtte ude hos private eller på værestederne. Det ligger i konstruktionen, at den er meget sårbar, fordi der er mange skiftende personer inde og i kortere tid. Det sidste blandt andet fordi der ikke har været en støttelejlighed i bygningen, som personalet kunne være til rådighed i. Det viser sig nu, at på trods af meget god personalevilje til at sætte et hold for disse beboere, så er konstruktionen ikke tilfredsstillende for i hvert fald 2 af beboerne. Psykiatrien presser nu gevaldigt på for at disse 2 beboere får et andet botilbud konkret ønskes Vestervang. I fald vi/forvaltningen ikke kan pege på troværdige alternativer, dvs. at vi får den nødvendige personalestøtte på i deres nuværende botilbud på Anlægsvej, så bliver vi nød til at anmode om pladser på Vestervang. Andet vil være omsorgssvigt, da der er tale om personer, der er psykisk lidende og ikke kan tage vare på sig selv. Vi vil så foreslå, at vi personalemæssigt starter på et lavere niveau end oprindeligt antaget, dvs. med en normering på mellem 1,0 og 1,5 afhængig af på hvilke tidspunkter af døgnet, det er mest hensigtsmæssig at være til stede. Det vil være et normeringsniveau, der garanterer, at vi får ro til at forsøge at støtte disse mennesker på Anlægsvej, men samtidig er normeringsniveauet lavt, 23

24 så vi kan ikke garantere, at det lykkedes os, dvs. det kan være, at vi om nogle måneder alligevel bliver nød til at lukke botilbuddet og bede regionen om botilbud. Lovgrundlag Lov om social service 83 og 85. Sagen afgøres i Sagen skal afgøres af økonomiudvalget. Økonomi Der foreslås afsat en ramme på kr. til afholdelse af samtlige udgifter til drift af botilbuddet. Det foreslås endvidere at udgiften finansieres ved overflytning af beløbet fra kontoen vedrørende køb af pladser. Denne konto er godt nok budgetteret i forhold til allerede kendte forpligtelser, men da der er mange foranstaltninger, er der også nogle heraf, der stopper. Skulle det senere på året vise sig, at der er lige så mange eller flere, der igangsættes, må der på dette tidspunkt søges om en tillægsbevilling. Økonomisk Forvaltning udtaler: Ingen bemærkninger, da der p.t. er finansiering af udgiften. Administrationen indstiller - at projektet godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalg den Sundhedsforvaltningen udarbejder et bilag om problemernes art og omfang sat overfor udgifter til alternative udenkommunale/regionale tilbud. Bilaget godkendes af Sundhedsudvalgsformanden forinden oversendelse til Økonomiudvalget med anbefaling af projektet. Bilaget præsenteres i eget punkt under lukket møde, idet det indeholder personfølsomme oplysninger. 24

25 Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt. 25

26 011. Finansiel strategi Sagsnr.: 10/1399 Fraværende: Bilag: 4462/10 Åben Bilag 1 til finansiel strategi 4461/10 Åben Finansiel strategi Sagsfremstilling I regulativ for økonomistyring er der forudsat, at kommunen har en finansiel strategi, der bl.a. indeholder de overordnede regler for kommunens finansielle stryring. Vesthimmerlands Kommune har endvidere indgået en aftale om porteføljerådgivning. Denne aftale forudsætter også, at kommunen har udfærdiget en finansiel strategi. I forbindelse med den nye byrådsperiode er det hensigtsmæssigt at gennemgå strategien og foretage de nødvendige justeringer og tilpasninger. Det tidligere byråd besluttede på møde den 26. november 2009 (pkt. 190), at der i forbindelse med revision af strategien præciseres, at kommunen ikke investerer i firmaer, der producerer våben og udnytter børnearbejde. Den finansielle strategi er opdelt i en likviditetsstrategi en finansieringsstrategi en leasingstrategi Der henvises specielt til afsnittene om beslutningskompetence i strategien. Det er vigtigt - især i forbindelse med brug af de finansielle instrumenter - at Byrådet har bemyndiget borgmester samt direktion/forvaltningschef for Økionomisk forvaltning til at handle indenfor strategiens rammer. I forhold til den tidligere strategi er der indføjet et afsnit om etiske retningslinier jfr. beslutningen i det tidligere byråd på mødet den 26. november Der er endvidere - grunden udviklingen i renteniveauet herhjemme og i udlandet - justeret på grænserne for, hvornår der må optages lån i fremmed valuta. Endvidere giver strategien nu mulighed for, at en større del af låneporteføljen kan placeres i udenlandsk valuta - 50% mod tidligere 40%. Herudover er der alene tale om mindre justeringer og redaktionelle ændringer. Der henvises i det hele til den finansielle strategi med tilhørende bilag 1. 26

27 Lovgrundlag Styrelseslovens 42, stk. 7 Bekendtgørelse nr af 19/ om kommunernes låntagning og meddelelse af farantier m.v. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med justering af strategien. Administrationen indstiller - at den finansielle strategi godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med den ændring, at andelen af finansieringsvalutaen i låneporteføljen maksimalt må indeholde 50% i EUR og maksimalt 30% i CHF, dog fortsat således at maksimalt 50% af låneporteføljen udgøres af fremmed valuta. Administrationen orienterer Økonomiudvalget efter de halvårlige møder med den finansielle rådgiver. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 012. Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Sagsnr.: 10/322 Fraværende: Bilag: 1124/10 Åben Ansøgning om kommunegaranti til Hvalpsund kraftvarmeværk Sagsfremstilling Hvalpsund Kraftvarmeværk AmbA v/peder Holm Pedersen anmoder om en kommunegaranti på 10 mill. kr. til optagelse af et lån hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til dækning af udgifterne ved etablering af et nyt flisfyr. Selve projektet er tidligere godkendt af Byrådet den 30. april 2009 sag nr. 65. Lovgrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bek. nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Der er tidligere givet en garanti til Hvalpsund Kraftvarmeværk på 20 mill. kr. fra dengang værket blev bygget. Administrationen indstiller - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 10 mill. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med præcisering af, at garantien gælder til anlægssummen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

30 013. Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Sagsnr.: 10/355 Fraværende: Bilag: 3254/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for aelder300mio2010.pdf 3253/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for Løft af service til ældre.doc Sagsfremstilling I aftalen om finansloven fra den 12. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår, at der i 2010 og frem afsættes yderligere 300 mill. kr. med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen i kommunerne. De ekstra midler er indarbejdet på Finansloven for 2010 som en regulering af det nuværende statstilstkud til styrket kvalitet i ældreplejen. Finansloven blev godkendt den 17. december 2009 og de 300 mill. kr. er fordelt efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Vesthimmerlands Kommune betyder dette et yderligere statstilskud i 2010 på 2,4 mill. kr. som ikke er budgetteret i kommunen. Lovgrundlag Finansloven Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Vesthimmerlands Kommune tilføres yderligere 2,4 mill. kr. i statstilskud i Beløbet udbetales via de månedlige afregninger for Skat i Der skal ikke aflægges særskilt regnskab for beløbet, og der er således ingen binding på det yderligere tilskud. Sundhedsudvalget er i 2010 pålagt en større spareramme, som p.t. ikke fuldt ud er udmøntet. Det øgede tilskud vil derfor kunne indgå som en garanti for finansiering af denne manglende udmøntning af besparelser på udvalgets område, såfremt det ikke lykkes at finde de resterende besparelser eller ved en mulig forsinket effektuering. 30

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere