åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Vederlag til viceborgmester Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Kompetencefordeling - byfornyelse Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Finansiel strategi Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Tillægsbevilling - honorar til fratrædende borgmester og udvalgsformænd Tillægsbevilling - tilgodehavende pensionsbidrag for Specialgruppen Mejsevej Eventuel lukning af politistationen i Løgstør Borgerservice i Løgstør Anlæg af højresvingbane i krydset Hobrovej/Østre Boulevard, Aars Tillæg til spildevandsplan for Fandrupvej 44, Farsø 34 2

3 020. Tillæg til spildevandsplan for Fredbjergvej 48, Farsø Tillæg til spildevandsplan for Grønnerupvej 21, Fandrup Tillæg til spildevandsplan for Minnasvej 17, Trend Orientering om lovændringer, der vedrører Byrådets arbejdstilrettelæggelse, vederlagsregler samt kvalitetskontrakt Gedstedhallen - ændring af vedtægt Meddelelser Ejendomme i Jens Svendsens (Låsby-Svendsens) konkursbo 48 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/32314 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget. Udvalget kan herudover beslutte at vælge en næstformand, der fungerer som mødeleder i tilfælde af borgmesterens forfald. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov 18 og 24. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget vælger en næstformand. Beslutning i Økonomiudvalget den Palle Jensen blev valgt som næstformand for Økonomiudvalget. 5

6 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget Sagsnr.: 09/25604 Fraværende: Bilag: /09Åben Mødekalender (til behandling) Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie. Byrådet afholder møde torsdag kl og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag ugen inden dette. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget mødes kl De stående udvalgs møder er foreslået til mandag, tirsdag og onsdag, og afholdes således: Mandag: Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Tirsdag: Onsdag: Børn- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelse og Socialudvalget Kultur- og fritidsudvalget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for Beslutning i Sundhedsudvalg den Beslutning i Økonomiudvalget den Mødekalenderen blev godkendt. Mødetidspunktet blev fastsat til. kl

7 003. Vederlag til viceborgmester Sagsnr.: 09/38054 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet kan forud for og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at viceborgmesteren (1. næstformand) skal modtage et vederlag på op til 10 % af borgmesterens løn. Dog kan et nyvalgt byråd træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter at beslutningen er vedtaget. Der kan ikke træffes beslutning om honorar til 2. viceborgmester. Sammenlægningsudvalget besluttede på møde d. 4. dec at honorere viceborgmesteren med et vederlag på 10% af formandens vederlag i perioden 1. januar dec Det foreslås, at viceborgmesteren fremover modtager vederlag i samme niveau. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 34, stk. 2. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale erhverv 12. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Vederlag udgør aktuelt kr. årligt Administrationen indstiller - at viceborgmesteren (1. næstformand) modtager et vederlag svarende til 10% af formandens vederlag. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

10 004. Byfornyelsesindsats og opkøb af nedslidte ejendomme Sagsnr.: 09/20190 Fraværende: Bilag: 3851/10 Åben Kondemnering og opkøb af nedslidte ejendomme.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget 8,9 mill. kr. af den statslige indsatspulje til sanering af nedslidte ejendomme i udkantskommuner. På byrådsmødet i dec bevilgede Byrådet 2,97 mill. kr. til den kommunale andel på 25%, således at der i 2010 er 11,88 mill. kr. til rådighed. Anlægsbevillingen er frigivet. Midlerne kan anvendes til oprydning af skrot, opkøb af ejendomme med henblik på sanering eller til byfornyelse, herunder kondemnering. Administrationen har i denne forbindelse udarbejdet redegørelse for sagsbehandling ved kommunens tilsyn af ejendommes fysiske tilstand afhjælpning af kondemnable forhold kondemnering opkøb af nedslidte ejendomme i fri handel opkøb af nedslidte ejendomme på tvangsauktion og 10 andre byfornyelsesinitiativer Redegørelsen vedlægges uden bilag. Samtidigt er udarbejdet udkast til kompetencefordelingsplan på byfornyelsesområdet. Der henvises til særskilt punkt på dagsordenen herom. Det forventes, at der i hovedparten af tilfældene vil kunne indgås aftale om kommunal støtte efter byfornyelsesloven til nedrivning uden egentlig kondemnering eller opkøb af ejendommen. I disse tilfælde vil beslutningen træffes af administrationen. Opgaven løses administrativt i et samarbejde mellem Ledelsessekretariatet, Økonomisk Forvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har udarbejdet en liste over nedslidte ejendomme bl.a. på

11 baggrund af de lokale borgerforeninger. I øjeblikket er der ca. 100 ejendomme på listen. Efter den nuværende kompetenceplan skal alle køb af fast ejendom besluttes af Økonomiudvalget. Da der kan blive tale om ganske mange køb i fri handel, foreslås, at Økonomiudvalget videregiver denne kompetence til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af eksempelvis formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Dog foreslås det at ved opkøb under kr. får kommunaldirektøren kompetencen. Forretningsudvalget vil herudover på baggrund af de prioriteringskriterier, der fremgår af strategien for håndtering af dårlige ejendomme, skulle foretage besigtigelse og udpegning af mulige emner til opkøb - eksempelvis en gang om måneden og give administrationen retningslinjer i forhold til administrationens handlerum. Der sker løbende afrapportering til Økonomiudvalget. Køb på tvangsauktion kan også komme på tale med ganske kort frist, idet disse skal annonceres med en frist på kun 14 dage. Det foreslås, at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af forfaldne ejendomme på tvangsauktion til Økonomichefen. Kompetencen foreslås begrænset til køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme. Økonomiudvalget orienteres om køb på tvangsauktion i forbindelse med den løbende afrapportering som angivet ovenfor. Midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af nedslidte ejendomme og skrotoprydning i kommunens landdistrikter. Det foreslås, at landdistrikter i denne sammenhæng omfatter alle dele af kommunen uden for den bymæssige bebyggelse i Aars, men med primær vægt på landsbyerne og landområderne. Frivillige aftaler om nedrivning kan indgås af administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Bevilling er ydet på byrådsmødet d. 17. dec Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget inden for indsatspuljens midler delegerer sin kompetence til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget, dog til kommunaldirektør Mogens Kristensen - eller hvem han måtte delegere kompetencen til - hvis købesummen er kr. eller derunder - at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til opkøb af ejendomme på tvangsauktion til forvaltningschef for økonomisk forvaltning Find Korsbæk - eller hvem han måtte videredelegere kompetencen til for så vidt angår køb inden for indsatspuljens bevillingsmæssige ramme - at Økonomiudvalget orienteres løbende om køb og nedrivningsaftaler - at midlerne i indsatspuljen kan anvendes til sanering af ejendomme og 11

12 oprydning af affald i kommunens landdistrikter, som i denne sammenhæng er alle områder uden for den bymæssige bebyggelse i Aars og - at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget delegerer sin kompetence inden for indsatspuljens midler til køb af fast ejendom i fri handel til et "forretningsudvalg vedr. nedslidte ejendomme" bestående af formanden og næstformanden i Økonomiudvalget. Forretningsudvalget kan videredelegere sin kompetence. Administrationens øvrige indstilling om løbende orientering, vedr. anvendelsesområdet for midlerne samt at redegørelsen i øvrigt tages til efterretning blev godkendt. 12

13 005. Kompetencefordeling - byfornyelse Sagsnr.: 09/38254 Fraværende: Bilag: /09Åben Kompetencefordeling for byfornyelse Sagsfremstilling Byfornyelsesopgaven er i henhold til kommunens styrelsesvedtægt henlagt til Økonomiudvalgets område, men den konkrete opgavefordeling er ikke udmøntet i kommunens kompetencefordelingsplan. Vesthimmerlands Kommune er efter ansøgning tildelt 8,9 mill. kr. fra den centrale Indsatspulje til sanering af nedslidte bygninger m.m. Dette har aktualiseret behovet for en konkretisering af opgaven, da kondemnering og øvrige tiltag efter byfornyelsesloven er et af de oplagte redskaber til at komme disse dårlige bygninger og oplagring af skrot og affald til livs. Der er udarbejdet et udkast til kompetencefordelingsplan, hvor Udvalg for Teknik og Miljø med tilhørende forvaltning varetager de fagtekniske og ikke så omkostningstunge opgaver, mens Økonomiudvalget med tilhørende forvaltning har ansvaret for den juridiske og mest omkostningstunge del af opgaven. Lovgrundlag Styrelseslovens 2 og 21 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kompetencefordelingen på byfornyelsesområdet fastsættes i overensstemmelse med vedlagte udkast. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt som indstillet. Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 006. Anmodning om ændringer af tilbagekøbs- og videresalgsklausler på ubebyggede arealer Sagsnr.: 10/1506 Fraværende: Bilag: 4902/10 Åben anmodning 2010 Sagsfremstilling Løgstør Kommune solgte pr. 1 maj storparceller til Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS. Som led i handlen blev det aftalt, at ejendommene ikke må videresælges i ubebygget stand, og at Vesthimmerlands Kommune kan forlange arealerne tilbageskødet mod betaling af den oprindelige salgspris med tillæg af renter, såfremt byggeriet på arealerne ikke er er afsluttet den 1. marts I foråret 2008 anmodede Henriksen og Madsen Projektudvikling ApS om tilladelse til at videresælge 2 af storparcellerne (benævnt storparcel 3 og 5) til % ejet datterselskaber for den samlede anskaffelsessum (inkl. byggemodningsomkostninger). Vesthimmerlands kommunes økonomiudvalg gav på møde den 2. april 2008 tilladelse til videresalget. De nuværende ejere af arealerne har den 11. januar d.å. rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune, idet de ønsker ændringer i de oprindeligt aftalte vilkår. Henvendelsen er vedlagt som bilag. De nuværende ejere ønsker at få ændret dels Vesthimmerlands kommune tilbagekøbsret og dels forbuddet mod videresalg af arealerne i ubebygget tilstand. Ad tilbagekøbsretten. Ejerne ønsker først og fremmest, at kommunen accepterer at tilbagekøbsretten bortfalder. Såfremt kommunen ikke er indstillet på dette, ønsker ejerne fristen for kommunens udnyttelse (og færdiggørelse af byggeriet) udsat. Ejerne har ikke tilkendegivet, hvor lang tid fristen ønskes udsat. Ad forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Ejerne ønsker at opdele hver af de 2 storparceller i 2 mindre parceller, og i den forbindelse at spalte hvert af selskaberne, der pt. ejer parcellerne, således at der opstår 4 parceller med 4 selskaber, der ejer hver en parcel. 15

16 I den forbindelse ønsker ejerne også forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand ophævet, idet ejerne har oplevet, at der er mulighed for at sælge en del af parcellerne som ubebyggede byggegrunde. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse 68 Sagen afgøres i økonomiudvalget Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Administrationen indstiller - at økonomiudvalget beslutter, at begyndelsestidspunktet for kommunens udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i en periode fastsat af økonomiudvalget, - at økonomiudvalget afslår at ophæve forbuddet mod videresalg i ubebygget tilstand. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt med tilføjelse om, at begyndelsestidspunktet for udnyttelse af tilbagekøbsretten udskydes i 3 år. 16

17 007. Aggersborg søges optaget på UNESCO s Verdenskulturarvsliste Sagsnr.: 09/24820 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Vikingetidens Trelleborge, herunder Aggersborg i Vesthimmerlands Kommune, Fyrkat i Mariagerfjord Kommune og Trelleborg i Slagelse Kommune, er optaget på Kulturarvsstyrelsens danske liste over verdensarvkandidater, som søges optaget som en serie-udpegning på UNESCO s liste over verdensarv. Der findes i dag 890 steder på verdensarvslisten. Tre af stederne findes i Danmark. Det er Jelling-monumenterne, Roskilde Domkirke og Kronborg. Der pågår i øjeblikket et omfattende arbejde med at beskrive og begrunde, hvorfor netop Trelleborgene og de øvrige kandidater skal optages på verdensarvslisten, og hvordan de vil blive beskyttet. Arbejdet vedr. Trelleborgene koordineres af Museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som er udpeget som koordinator af Kulturarvsstyrelsen. Det foregår i samarbejde med de involverede kommuner og museer herunder Vesthimmerlands Museum. Materialet skal afleveres ultimo Optagelsesproceduren vil strække sig frem til Kultur & Fritidsforvaltningen deltager sammen med Vesthimmerlands Museum i det koordinerende arbejde med Kulturarvsstyrelsen, Nordjyllands Historiske Museum og Slagelse og Mariagerfjord Kommune. Ledelsessekretariatet har sammen med Skov & Naturstyrelsen, som ejer Aggersborg, leveret en række beskrivelser og oplysninger vedr. Aggersborg til den samlede beskrivelse i oktober Aggersborg er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan Det forventes, at Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med en optagelse på verdensarvslisten vil stille krav om, at der foretages en egentlig planmæssig udpegning af Aggersborg som verdenskulturarv. Den nuværende udpegning af Aggersborg som værdifuldt kulturmiljø forventes ikke at være tilstrækkelig. Det kan derfor forventes, at Ledelsessekretariatet vil blive involveret i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget 17

18 Økonomi Udgifter kr Finansieringen af disse udgifter sker via de tre kommuner Mariagerfjord, Slagelse, Vesthimmerland og Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen støtter projektet med kr De enkelte kommuner er ansøgt om et bidrag på kr til udredningsarbejdet. Kultur & Fritidsforvaltningen har bevilget dette beløb den 1. december Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget tager orienteringering om Aggersborg til efterretning. - at Økonomiudvalget er positivt indstillet på at udarbejde et kommuneplantillæg for området i og omkring Aggersborg, når det bliver aktuelt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. 18

19 008. Udbud af mad produktionen til hjemmeboende Sagsnr.: 09/30902 Fraværende: Bilag: 2097/10 Åben Kravspecifikation - udbud madproduktion.doc 3522/10 Åben Referat af MED-møde køkkenområdet 11. januar 2010 vedrørende udbud af madproduktion Sagsfremstilling Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2010, at der skulle foretages udbud af mad produktionen til hjemmeboende. Kravspecifikationen forelægger nu til politisk behandling forinden offentliggørelse. Byrådet besluttede samtidig, at personalet skulle gives mulighed for afgivelse af Kontrolbud. Imidlertid har den faglige organisation Kost og Ernæringsforbundet oplyst,at man ikke kan være personalet behjælpelig med udarbejdelse af kontrolbud. Udtalelse fra Lokal MED fra køkkenet vil foreligge til sundhedsudvalgets møde. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget indstiller forslaget til kravspecifikation for udbud af madproduktion til hjemmeboende til godkendelse Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet anbefaler at: 19

20 Madens kvalitet i forhold til økologi, menuvalg næringsindhold, m.m. har en afgørende betydning ved valg af udbyder Økonomi indgår som nr. 2 udvælgelsesfaktor ved valg af udbyder. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt med bemærknng om, at der ikke udarbejdes kontrolbud. Kravspecifikationens krav i pkt vedr. kravet om, at medarbejdere uden uddannelse må højst udgøre 20% udgår. I stedet indsættes et krav om, at levernadøren skal sikre og beskrive, hvorledes det fornødne faglige niveau for medarbejderne, der arbejder med opgaven er til stede. Dette gælder for udbud af denne opgave. 20

21 009. Indførelse af rammestyring på plejecentrene under Sundhedsudvalget i 2010 Sagsnr.: 09/38854 Fraværende: Bilag: /09Åben Rammestyring sundhedsområdet 3. udkast.doc Sagsfremstilling Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har besluttet at indføre Dialogbaseret Aftalestyring som styringsmodel fra Dialogbaseret Aftalestyring igangsættes med en række forsøgsinstitutioner foråret Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen og ledelsessekretariatet udarbejdet et forslag til Rammestyring af plejecentrene som et skridt et forinden endelig indførelse af Dialogbaseret Aftalestyring. Formålet er: At give flere frihedsgrader i den økonomi som er til rådighed med henblik på en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne Større grad af budgetoverholdelse At frigøre de kreative potentialer blandt medarbejdere og ledere med henblik på at skabe større arbejdsglæde Aftalestyring og Rammestyring er sammenhængende kar. Rammestyring er en nødvendig platform for aftalestyring. Plejecentrene er nu fuldt harmoniserede, og har implementeret besparelsesbeslutningerne for budget 2010, hvorfor centrene er parate til iværksættelse af Rammestyring fra budgetåret Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller indførelse af 21

22 Rammestyring for Plejecentrene med virkning fra budgetåret 2010 Beslutning i Sundhedsudvalg den Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med følgende bemærkninger: Ordningen er gældende for Der skal udarbejdes dialogbaserede aftaler med Sundhedsudvalget senest til budgetår Ordningen evalueres i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget i juni Evalueringen skal blandt andet afdække udviklingen i personalesammensætningen. 22

23 010. Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne Sagsnr.: 09/22845 Fraværende: Bilag: 1323/10 Åben Projektbeskrivelse - Kommunal Botilbud Svalegangen Anlægsvej 10, 9670 Løgstør 84255/09Åben Ansøgning om etablering af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne 5371/10 Lukket Beskrivelse af personer til botilbud til 5 personer med fysisk og psykisk lidelse Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har tidligere fremsendt ansøgning om at måtte etablere nyt botilbud. Dette skete i forbindelse med behandling af budget 2010, hvor der desværre ikke kunne findes midler til nye tiltag. Se tidligere ansøgning for at se sammenhængen. De 5 personer, som vi da pegede på som skulle have botilbud, er alle flyttet ind på Anlægsvej fordi der ikke var alternativer. Vi har forsøgt at varetage de 5 personers behov på bedste vis med de ressourcer, som vi selv kunne finde blandt allerede ansatte. Det drejer sig om ansatte andre steder, dvs. ansatte der arbejder som hjemmevejleder ude i private hjem, ansatte i andre bofællesskaber eller støttekontaktpersoner på det psykiatriske område, dvs. de yder også støtte ude hos private eller på værestederne. Det ligger i konstruktionen, at den er meget sårbar, fordi der er mange skiftende personer inde og i kortere tid. Det sidste blandt andet fordi der ikke har været en støttelejlighed i bygningen, som personalet kunne være til rådighed i. Det viser sig nu, at på trods af meget god personalevilje til at sætte et hold for disse beboere, så er konstruktionen ikke tilfredsstillende for i hvert fald 2 af beboerne. Psykiatrien presser nu gevaldigt på for at disse 2 beboere får et andet botilbud konkret ønskes Vestervang. I fald vi/forvaltningen ikke kan pege på troværdige alternativer, dvs. at vi får den nødvendige personalestøtte på i deres nuværende botilbud på Anlægsvej, så bliver vi nød til at anmode om pladser på Vestervang. Andet vil være omsorgssvigt, da der er tale om personer, der er psykisk lidende og ikke kan tage vare på sig selv. Vi vil så foreslå, at vi personalemæssigt starter på et lavere niveau end oprindeligt antaget, dvs. med en normering på mellem 1,0 og 1,5 afhængig af på hvilke tidspunkter af døgnet, det er mest hensigtsmæssig at være til stede. Det vil være et normeringsniveau, der garanterer, at vi får ro til at forsøge at støtte disse mennesker på Anlægsvej, men samtidig er normeringsniveauet lavt, 23

24 så vi kan ikke garantere, at det lykkedes os, dvs. det kan være, at vi om nogle måneder alligevel bliver nød til at lukke botilbuddet og bede regionen om botilbud. Lovgrundlag Lov om social service 83 og 85. Sagen afgøres i Sagen skal afgøres af økonomiudvalget. Økonomi Der foreslås afsat en ramme på kr. til afholdelse af samtlige udgifter til drift af botilbuddet. Det foreslås endvidere at udgiften finansieres ved overflytning af beløbet fra kontoen vedrørende køb af pladser. Denne konto er godt nok budgetteret i forhold til allerede kendte forpligtelser, men da der er mange foranstaltninger, er der også nogle heraf, der stopper. Skulle det senere på året vise sig, at der er lige så mange eller flere, der igangsættes, må der på dette tidspunkt søges om en tillægsbevilling. Økonomisk Forvaltning udtaler: Ingen bemærkninger, da der p.t. er finansiering af udgiften. Administrationen indstiller - at projektet godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalg den Sundhedsforvaltningen udarbejder et bilag om problemernes art og omfang sat overfor udgifter til alternative udenkommunale/regionale tilbud. Bilaget godkendes af Sundhedsudvalgsformanden forinden oversendelse til Økonomiudvalget med anbefaling af projektet. Bilaget præsenteres i eget punkt under lukket møde, idet det indeholder personfølsomme oplysninger. 24

25 Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt. 25

26 011. Finansiel strategi Sagsnr.: 10/1399 Fraværende: Bilag: 4462/10 Åben Bilag 1 til finansiel strategi 4461/10 Åben Finansiel strategi Sagsfremstilling I regulativ for økonomistyring er der forudsat, at kommunen har en finansiel strategi, der bl.a. indeholder de overordnede regler for kommunens finansielle stryring. Vesthimmerlands Kommune har endvidere indgået en aftale om porteføljerådgivning. Denne aftale forudsætter også, at kommunen har udfærdiget en finansiel strategi. I forbindelse med den nye byrådsperiode er det hensigtsmæssigt at gennemgå strategien og foretage de nødvendige justeringer og tilpasninger. Det tidligere byråd besluttede på møde den 26. november 2009 (pkt. 190), at der i forbindelse med revision af strategien præciseres, at kommunen ikke investerer i firmaer, der producerer våben og udnytter børnearbejde. Den finansielle strategi er opdelt i en likviditetsstrategi en finansieringsstrategi en leasingstrategi Der henvises specielt til afsnittene om beslutningskompetence i strategien. Det er vigtigt - især i forbindelse med brug af de finansielle instrumenter - at Byrådet har bemyndiget borgmester samt direktion/forvaltningschef for Økionomisk forvaltning til at handle indenfor strategiens rammer. I forhold til den tidligere strategi er der indføjet et afsnit om etiske retningslinier jfr. beslutningen i det tidligere byråd på mødet den 26. november Der er endvidere - grunden udviklingen i renteniveauet herhjemme og i udlandet - justeret på grænserne for, hvornår der må optages lån i fremmed valuta. Endvidere giver strategien nu mulighed for, at en større del af låneporteføljen kan placeres i udenlandsk valuta - 50% mod tidligere 40%. Herudover er der alene tale om mindre justeringer og redaktionelle ændringer. Der henvises i det hele til den finansielle strategi med tilhørende bilag 1. 26

27 Lovgrundlag Styrelseslovens 42, stk. 7 Bekendtgørelse nr af 19/ om kommunernes låntagning og meddelelse af farantier m.v. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med justering af strategien. Administrationen indstiller - at den finansielle strategi godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med den ændring, at andelen af finansieringsvalutaen i låneporteføljen maksimalt må indeholde 50% i EUR og maksimalt 30% i CHF, dog fortsat således at maksimalt 50% af låneporteføljen udgøres af fremmed valuta. Administrationen orienterer Økonomiudvalget efter de halvårlige møder med den finansielle rådgiver. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 012. Kommunegaranti til Hvalpsund Kraftvarmeværk Amba Sagsnr.: 10/322 Fraværende: Bilag: 1124/10 Åben Ansøgning om kommunegaranti til Hvalpsund kraftvarmeværk Sagsfremstilling Hvalpsund Kraftvarmeværk AmbA v/peder Holm Pedersen anmoder om en kommunegaranti på 10 mill. kr. til optagelse af et lån hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til dækning af udgifterne ved etablering af et nyt flisfyr. Selve projektet er tidligere godkendt af Byrådet den 30. april 2009 sag nr. 65. Lovgrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bek. nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Der er tidligere givet en garanti til Hvalpsund Kraftvarmeværk på 20 mill. kr. fra dengang værket blev bygget. Administrationen indstiller - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 10 mill. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales med præcisering af, at garantien gælder til anlægssummen. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Bjarne Jensen (B), Søren C. Hansen (C) og Kurt Friis Jørgensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010

30 013. Tillægsbevilling - regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen Sagsnr.: 10/355 Fraværende: Bilag: 3254/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for aelder300mio2010.pdf 3253/10 Åben Orientering om regulering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for Løft af service til ældre.doc Sagsfremstilling I aftalen om finansloven fra den 12. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår, at der i 2010 og frem afsættes yderligere 300 mill. kr. med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen i kommunerne. De ekstra midler er indarbejdet på Finansloven for 2010 som en regulering af det nuværende statstilstkud til styrket kvalitet i ældreplejen. Finansloven blev godkendt den 17. december 2009 og de 300 mill. kr. er fordelt efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Vesthimmerlands Kommune betyder dette et yderligere statstilskud i 2010 på 2,4 mill. kr. som ikke er budgetteret i kommunen. Lovgrundlag Finansloven Sagen afgøres i byrådet. Økonomi Vesthimmerlands Kommune tilføres yderligere 2,4 mill. kr. i statstilskud i Beløbet udbetales via de månedlige afregninger for Skat i Der skal ikke aflægges særskilt regnskab for beløbet, og der er således ingen binding på det yderligere tilskud. Sundhedsudvalget er i 2010 pålagt en større spareramme, som p.t. ikke fuldt ud er udmøntet. Det øgede tilskud vil derfor kunne indgå som en garanti for finansiering af denne manglende udmøntning af besparelser på udvalgets område, såfremt det ikke lykkes at finde de resterende besparelser eller ved en mulig forsinket effektuering. 30

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere