LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, 1 sal, mødelokale A. Ved kantinen. Medlemmerne var til stede, undtagen: Lone Schou- Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren. Endvidere var der afbud fra Jytte Kløve, der er tilforordnet for Kulturnetværket Endvidere deltog: Kultur- og Fritidsudvalgsformand Dorete Dandanell, Svend Christensen tilforordnet for handicaporganisationerne, Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, Kultur- og Fritidschef Tine Vind og Fritidsog Idrætskonsulent Tine Sørensen.

2 Folkeoplysningsudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Budget Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 05 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 06 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 07 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 08 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 09 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 10 Mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i Samarbejde med Polytekninsk Forening

3 Folkeoplysningsudvalget den , s Sager til orientering - december

4 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.4 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Sagsfremstilling Forbrug og disponeret/bevilgede beløb Forbruget for lærerlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning indholder dels udbetalte a'contobeløb til oplysningsforbund, udbetalt løn og indbetalt deltagerbetaling for andre aftenskoler. At forbruget er højere end det bevilgede beløb er bl.a. et udtryk for, at alle indbetalinger fra aftenskoler enten ikke er modtaget eller ikke er bogført. * De stjernemarkerede felter i kolonnen disponeret/bevilget er vanskelige at estimere, idet mellemkommunal refusion er enten en betaling for folkeoplysende voksenundervisning for Lyngby-Taarbæk borgere, der tilmelder sig kurser i andre

5 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.5 kommuner eller en indtægt kommunen for udenbys borgere, der tilmelder sig kurser i Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen opkræver andre kommuner for kr. der indgår i beløbet i skemaet. Der kan fortsat komme regninger fra andre kommuner, der skal betales i PEA-tilskuddet afregnes med aftenskolerne, og der er afregningsfrist to gange årligt, nemlig pr. 1. juli og 31. december. Med virkning fra 1. august 2011 faldt tilskuddet pr. undervisningstime og pr. foredrag fra henholdsvis 7 kr. pr. undervisningstime og 12,50 kr. pr. foredrag, fra henholdsvis 9 kr. og 16. kr. De store oplysningsforbund har indsendt lister for hele 2011, der indgår i beløbet i skemaet, men der mangler fortsat fra nogle af de små aftenskoler. Afleveringsfristen er ikke overskredet. Børne- og ungdomsforeningerne kan fortsat søge opholdstilskud efter gældende regler, men de fleste er modtaget og udbetalt. Til idrætsforeningernes tilskud efter Lyngby-Ordningen er der disponeret kr. mere end budgetteret, hvilket er pga. af et par sent modtagne ansøgninger fra nogle af de større idrætsforeninger. Lokaletilskud til aftenskolerne forventes brugt. Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 6. september 2011 fra lokaletilskudskontoen kr. til Taarbæk Vandskiklub til udvidelse af klubhus, der skal tages fra restbeløbet på lokaletilskud til frivillige foreninger. Derudover kan foreningerne fortsat ansøge om lokaletilskud resten af året. Oversigt over bevillinger fra Start- og udviklingspuljen af 7. december 2011 er vedlagt som bilag. Fra tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. er der disponeret kr til de lokalmøder for foreninger, skoler, institutioner m.fl. Tre af de seks planlagte møder er aflyst pga. for få tilmeldinger, de øvrige møder er afholdt. Udgiften forventes dermed at udgøre ca kr. Derudover disponerede udvalget kr. eksklusiv moms til renovering af bro i Furesøen på udvalgets seminar i juni. På mødet den 6. september 2011 bevilgede udvalget tilskud til udvidelse af Taarbæk Vandskiklubs klubhus, med et skur og et halvtag. Bevillingen er i alt på , hvoraf udvalget besluttede, at de kr. bevilges som tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. Udvalget besluttede den 29. marts 2011 at disponere kr. til udvalgets seminar 17. og 18. juni 2011, af de overførte midler, og dette beløb er ikke medtaget i oversigten over disponerede beløb, men udgiften på knap kr. er med i forbruget på Start- og udviklingspuljen på kr. Økonomiske konsekvenser

6 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.6 Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren og Ea Green Larsen var fraværende.

7 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.7 Budget Sagsfremstilling På mødet den 1. november 2011 orienterede forvaltningen om vedtagelsen af budgettet for og konsekvenserne for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter blev bedt om at komme med forslag til, hvordan besparelsen på kr. skal udmøntes. Det fremgår af budgetaftalen, at partierne ønsker at sende et signal om, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter har udarbejdet følgende udtalelse: "Folkeoplysningsudvalget har bedt brugergruppen i udvalget om at fremkomme med en indstilling om fordelingen af den yderligere besparelse på kr., som kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage på aktivitetsområde folkeoplysning for Kommunalbestyrelsen har endvidere anført, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Brugergruppen kan konstatere, at rammebevillingen for aktivitetsområde folkeoplysning gennem de seneste mange år er blevet beskåret særdeles kraftigt. Rammebevillingen for 2007 var således kr. Nu er rammen alene fra det oprindelige budget i 2011 på kr til det korrigerede budget for 2012 på kr blevet beskåret med kr Fra 2007 til 2012 er der tale om en nedgang på ca. 5 mio. kr., hvilket selvsagt har gjort ondt, selvom rammen ikke er blevet fuldt ud forbrugt i hvert af budgetårene. Brugergruppen har hidtil meget loyalt medvirket ved alle de pålagte besparelser og efter bedste evne forsøgt at fordele besparelserne, således at de forskellige områder bar en nogenlunde ligeligt fordelt byrde. Kommunalbestyrelsen har ved de seneste besparelser besluttet sig for at prioritere besparelserne, således at voksenundervisningen i vidt omfang har båret størstedelen af besparelserne ved beskæringen af PEA-tilskuddene. Den seneste politiske udmelding om, at børn og unge ikke bør rammes af yderligere besparelser, sætter brugerne i den situation, at opgaven med at fordele besparelserne på en rimelig og retfærdig måde brugerne imellem ikke længere er farbar. Brugerne ser sig derfor ikke i stand til at påtage sig et medansvar ved

8 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.8 fordelingen af de yderligere besparelser for Brugerne kan derudover konstatere, at regnskabstallene trods de massive besparelser siden 2006 har udvist et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Samtidig er forbruget faldet fra ca. 15,7 mio. kr. i 2006 til foreløbigt ca. 13,3 mio. kr. i Brugerne finder, at forklaringen herpå må søges i det forhold, at aktivitetsniveauet specielt på voksenundervisningsområdet er faldet markant, og at aftenskolerne ved deres budgetlægning og aktivitetsplanlægning simpelthen underbudgetterer, fordi man frygter for at stå med underskud ved årets udgang. Brugerne skal også endnu engang bemærke, at Lyngby-ordningen med medlemsog trænertilskud til unge under 25 år fortsat udhules og stort set ikke er blevet reguleret siden 2006, hvor kommunalbestyrelsen ellers vedtog, at ordningen skulle kapacitetstilpasses. Konklusionen er, at aktørerne inden for det folkeoplysende område finder, at vilkårene for arbejdet, herunder det meget betydelige frivillige arbejde er forringet og er ved at undergå en forringelse i en sådan grad, at der er grund til at nære stor bekymring for den fremtidige udvikling. Det forekommer så meget desto mere alarmerende i betragtning af, at der skal vedtages en ny folkeoplysningspolitik og herunder afsættes betydelige midler til en udviklings- og innovationspulje, ligesom kommunen forventer, at de frivillige i foreningslivet i endnu højere grad end hidtil stiller sig til rådighed for løsningen af opgaver til gavn for fællesskabet." Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning, som det fremgår af nedenstående oversigt.

9 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.9 Når udmøntning af besparelsen for 2012 er endelig godkendt vil Folkeoplysningsudvalget få forelagt forslag til justering af udmøntning for 2013 og overslagsårene, idet det fremskrevne budget for er mindre end for Økonomiske konsekvenser Besparelsen på kr. er en del af budgetforliget for Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen for tilskud til lærer- og lederløn til den folkeplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1 stemte for forslaget (Jørn Moss) 3 stemte imod forslaget (Torben Sørensen, Tom Nordvi Jensen og Ole Bennetzen) 3 undlod at stemme ( Henning Dahlfelt, Lars Kure og Ea Green Larsen) Folkeoplysningsudvalget ønsker at følge forbruget tættere, og ønsker orientering i forbindelse med 1., 2. og 3. anslået regnskab.

10 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.10 Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

11 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.11 Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Sagsfremstilling Oplysningsforbund og aftenskoler har afleveret ansøgninger for tilskudsåret Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der fordeles kr kr. til tilskud til lærer- og lederløn samt debatskabende aktiviteter. Det foreslåede beløb er kr. større end det der er budgetteret, da erfaringen viser, at kun de færreste aftenskoler bruger det tilskud, der er afsat til debatskabende aktiviteter (10 %-puljen). I afregningen for 2010 var dette beløb kr. Fordelingen af rammen er, i henhold til tilskudsreglerne, foretaget på baggrund af foreningernes samlede tilskudsberettigede lønsum for det senest afsluttede regnskabsår, der er Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger endvidere forslag til fordeling af lokaletilskuddet på ca kr. til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning for år Lokaletilskudsprocenten bliver dermed 14,68 %. Tilskuddet udgør i ,89 %. Skema dateret 5. december 2011, med angivelse af foreningernes forbrug i 2010, ansøgt beløb for 2012 og forslag til fordeling for 2012 vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen, da fordelingen sker inden for det allerede afsatte budget Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling, at Folkeoplysningsudvalget vælger at udmønte besparelsen på kr. fra dagsordens punkt 2 på rammen til lærer- og lederlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og fritidsforvaltningen indstiller forslag til fordeling af rammen til folkeoplysende voksenundervisning for 2012 til godkendelse. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Forslaget blev godkendt med forvaltningens forslag om at tildele GospelKoret

12 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.12 Message ca kr. og Cambridge Institute ca kr. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

13 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.13 Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 4 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011 forvaltningens forslag til kommissorium for udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Samtidig godkendte udvalget sammensætningen af en projektgruppe. Børne- og Fritidsforvaltningen har fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF) modtaget et brev, hvori DOF anbefaler, at kommunen udarbejder en folkeoplysningspolitik i et handicapperspektiv. Brev af 15. november 2011 er vedlagt som bilag. Det godkendte kommissorium: Indledning og baggrund Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen trådte i kraft den 1. august 2011, og for de forhold der f.eks. vedrører økonomi er det med virkning pr. 1. januar En af de væsentlige ændringer er at kommunerne som noget nyt skal udarbejde en folkeoplysningspolitk, der som minimum skal indeholde Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeplysende udviklingsarbejde Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til til andre tilgrænsende aktiviteter Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen Organisering Der nedsættes en projektgruppe, der skal planlægge og udføre en proces for udarbejdelse og vedtagelse af politikken. Det er endvidere projektgruppens opgave

14 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.14 at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Forslag til projektgruppens sammensætning: 1 repræsentant fra den folkeoplysende voksenundervisning 1 repræsentant fra idrætten 1 repræsentant fra Samrådets enheder 1 repræsentant fra øvrige børne- og ungdomsorganisationer 2 repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen Opgave Formålet er at udarbejde en folkeoplysningspolitik, der tager udgangspunkt i borgernes interesser, de lokale forhold og befolkningssammensætningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og følger bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Projektgruppen skal planlægge og udføre en proces, der giver de foreninger, der tilbyder undervisning og aktiviteter i henhold til loven, mulighed for at bidrage til indholdet i politikken. Derudover skal det tilstræbes, at processen giver borgere i kommunen, i almindelighed, mulighed for at komme med input, såfremt de ønsker dette. Overordnet tidsplan Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. oktober 2011 nedenstående overordnede tidsplan: November - december 2011 borgere og brugere Januar - april 2012 April - august 2012 parter September 2012 planlægning af process i forhold til inddragelse af borger og brugerinddragelse formulering af politik, høring af høringsberettigede politisk vedtagelse af politikken Det er endvidere projektgruppens opgave at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Økonomiske konsekvenser I følge Lov og cirkulæreprogrammet er Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseret med kr. i 2011 og kr. i 2012 og frem (i 2011-priser) som følge af ændring af folkeoplysningloven. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at der afsættes kr. til konsulentbistand for processen, som finansieres med halvdelen fra henholdsvis Børne- og Fritidsforvaltningen og Folkeoplysningsudvalget. Såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke anbefaler, at process omkring borger- og

15 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.15 brugerinddragelse finansieres med kr. af aktivitetsområde folkeoplysning, så revuderer forvaltningen processens omfang og tidsplan. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller 1. Kommissorium for udarbejdelse af folkeoplysningspolitik til orientering 2. at folkeoplysningsudvalget udpeger foreningsrepræsentanter til projektgruppen 3. at folkeoplysningsudvalget godkender, at der afsættes kr. til processen omkring udarbejdelse af folkeoplysningspolitikken finansieret af Start- og udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. Taget til efterretning. 2. Brugerrepræsentanterne udpeger repræsentanter til januar 3. Godkendt Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren var fraværende.

16 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.16 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 5 Med henvisning til sag af 8. november 2010 vedrørende Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger, har forvaltningen i starten af maj 2011 rykket de foreninger, der endnu ikke har indsendt deres vedtægt eller har revideret deres vedtægt, så den lever op til folkeoplysningsloven. Status medio oktober 2011 på godkendelse af kommunens folkeoplysende frivillige foreninger er som følgende: Børne- og ungdomsforeninger Samrådets 12 enheder har ikke selvstændige vedtægter, men følger korpsets/forbundets vedtægter, og har derfor ikke været omfattet af gennemgangen. Status på de øvrige foreninger er, at ud af 47 foreninger er 39 godkendt. Alle foreninger har nu indsendt vedtægter. 4 foreninger har endnu ikke reagerede på forvaltningens tilbagemelding og forvaltningen er i dialog med de sidste 4 af de endnu ikke godkendte foreninger. Siden processen gik i gang, er 12 foreninger slettet. Det skal endvidere bemærkes, at 9 nye foreninger er blevet godkendt og yderligere 5 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger. Idrætsforeninger Status på idrætsforeningerne er, at ud af 84 idrætsforeninger er 74 godkendte. Alle har nu indsendt vedtægter. Siden processen gik i gang, er 7 foreninger slettet. Af de 84 foreninger er 10 foreninger, stadig ikke er godkendt. Forvaltningen har gennemlæst forslag til ændringer af vedtægter fra 10 af disse foreninger. 3 af de 10 foreninger har fået dispensation til at aflevere redigerede vedtægter i starten af har afholdt generalforsamling i november, men har endnu ikke fremsendt reviderede vedtægter og 1 forening har endnu ikke reageret på forvaltningens tilbagemelding. De resterende 3 blive behandlet nedenfor under afsnit om særlige foreninger. Det skal endvidere bemærkes, at 1 ny forening er blevet godkendt og yderligere 2 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende forening. Skematisk ser overordnet således ud:

17 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.17 Antal foreninger Godkendte vedtægter Ikke godkendte Nye foreninger Slettet Mangler at indsende Samrådets enheder Øvrige foreninger Idrætsforeninger Total 143 Særlige foreninger, der ikke kan godkendes under folkoplysningsloven: Ved gennemgangen af de foreninger, der låner lokaler er forvaltningen stødt på en række landsorganisationer/lokalafdelinger af en landsorganisation, eksempelvis Foreningen Norden, Danmission og politiske vælgerforeninger, samt paraplyorganisationer såsom Lyngby-Taarbæk Firma Idræt, der umiddelbart ikke lever op til kravene i folkeoplysningsloven (notat af oplistes samtlige af de givne foreninger). Flere at disse lokalforeninger har ikke selvstændige vedtægter, men virker som lokalafdelinger under hovedorganisationens landsvedtægter. Til orientering, gør det samme sig også gældende for Samrådets organisationer, dog har Undervisningsministeriet udtalt sig om denne problematik d. 2. april 2001, hvor de finder at lovens betingelse for spejderorganisationerne er opfyldt. Problematikken ligger dog for flere at ovennævnte foreninger i, at de ikke kun optager enkeltmedlemmer, men også virksomheder og institutioner. Da en frivillige folkeoplysende forening skal bygge på en demokratisk opbygning med aktivt medlemskab og det forpligtende fællesskab, har forvaltningen været i kontakt med KL, som giver udtryk for, at formuleringerne i loven klart indicerer, at det har været Folketingets mening, at kun enkeltpersoner kan være medlem af en frivillig folkeoplysende forening. Det er også denne fortolkning forvaltning lægger sig op ad, når ansøgninger fra nye foreninger vurderes i henhold til Folkeoplysningsloven. Det skal dog bemærkes at der i følge KL ikke er "noget i vejen for at udlåne kommunale lokaler til andre/andet end folkeoplysende foreninger. Dette vil så ske efter de almindelige regler i kommunalfuldmagten, og her skal man bl.a. være opmærksom på det såkaldte lokalitetsprincip, hvilket vil sige, at kommunen kan støtte almennyttige formål for egne borgere og ikke formål uden for kommunen. Og så må der selvfølgelig ikke gives støtte, herunder gratis lokaler, til kommercielle formål og erhvervsvirksomheder" (mail fra Kommunernes Landsforening, Mogens Karbo d.25/ ). Forvaltningen er af den opfattelse at det ikke giver mening, at bede de pågældende foreninger om at tilrette deres foreninger, så de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Spørgsmålet er derfor, om forvaltningen skal fortsætte med at udlåne lokaler på uændrede vilkår eller om forvaltningen fremover skal udlåne lokaler til disse

18 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.18 foreninger til foreningstakst - i lighed med eksempelvis kommunens grundejerforeninger. Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til foreningerne oplistet i førnævnte notat på uændrede vilkår. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen 1. indstiller punktet til orientering 2. foreslår, at forvaltningens anbefaling om, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til disse foreninger på uændrede vilkår, godkendes Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. taget til efterretning. 2. godkendt såfremt udlån ikke er i uoverensstemmelse med KL's udmelding, i forhold til bl.a. kommerciel virksomhed. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

19 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.19 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 6 Folkeoplysningsudvalget udpegede i 2010 idrætsforeninger inden for fem områder til at indsende årsberetninger for De årsberetninger som forvaltningen havde modtaget blev forelagt på udvalgets møde d. 31. maj 2011 og 6. september Status er nu at forvaltningen mangler at modtage årsberetninger fra 5 idrætsforeninger ud af de 31 udvalgte foreninger. Vedlagt sagen er årsberetninger fra følgende foreninger: Herudover vedlægges årsberetninger på én af de foreninger, der skulle have fremsendt årsberetninger i 2010 for De foreninger som skulle fremsende årsberetninger for 2010, men som endnu ikke har gjort det, er blevet bedt om at sende den nyeste årsberetning. Idrætsforeningens navn Mødested Ejerforhold F=foreningen K=kommunen L=Leje Medlems tal Foreningen Ocean Lindegårdskolen L ikke opgivet Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

20 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.20 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 7 Sagsfremstilling På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 1. november 2011 bevilgede udvalget kr. til indkøb af et klaver til foreningshuset Lundtofte Medborgerhus foranlediget af ansøgning fra foreningen Lundtofte Medborgerhus' Venner. Foreningen afholder som en ny aktivitet musikaftener, og i den forbindelse er der også et ønske om indkøb af højskolesangbøger. Der søges derfor om kr. til indkøb af ca. 20 sangbøger. Ansøgning af 15. november er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til indkøb af sangbøger. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Godkendt. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

21 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.21 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 8 Sagsfremstilling Idrætsforeningen IF Limone har ansøger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen om tilskud til indendørs fodboldstævne på kr. IF Limone, som er en forening, der primært henvender sig til mennesker med psykiske problemer, afholdt i januar 2011 et fodboldstævne med deltagelse af 9 hold fra København og omegn. Stævnet var en stor succes og udfyldte et hul, idet der ikke findes andre indendørs fodboldstævner for målgruppen. Foreningen ønsker at gøre stævnet til en tilbagevendende tradition. Aftale om lån af hal er afklaret og stævnet afholdes fredag d. 3. februar 2012 i Lundtoftehallen. Stævnet planlægges, arrangeres og afvikles af bestyrelsesmedlemmer i IF Limone og i samarbejde med DAI og naboklubben i Gentofte IF Idræt på tværs. Denne form for arbejde giver et stort ansvar til de medlemmer, som vælger at indgå i udvalget og er på den måde med til at sikre, at den støtte LTK yder til IF Limone bliver omsat til aktiviteter til gavn for primært borgere i LTK men også som i dette tilfælde til naboklubber med hvem der kan knyttes venskaber til. Fodboldstævnet genererer mange og varierede værdier. En hensigt er at styrke glæden ved at spille fodbold og at genvinde gamle kompetencer. Det sociale fælleskab der opstår omkring idrætten er i sig selv værdifuldt. Udgiftsbudgettet er på kr. hvoraf kr. er til forplejning. Derudover er der budgetteret med deltagerbetaling på kr. Ansøgning af 25. november 2011 og budget for stævnet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget.

22 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.22 Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der kan bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til fodboldstævnet. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Udvalget bevilgede tilskud på kr. fra Start- og udviklingspuljen. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

23 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.23 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 9 Sagsfremstilling Børne- og Fritidsforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921, der søger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til etablering af vinterbane til brug for udendørsfodboldtræning på en af de kommunale tennisbaner på Lyngby Stadion. Træningsfaciliteterne for fodboldklubberne er begrænset idet, der i hele kommunen er tre kunstgræsbaner og en grusbane til brug for fodboldtræning til alle kommunens fodboldklubber. Derudover stilles gymnastiksale i begrænset omfang til rådighed for træning til børn under 10 år. Faciliteternes begrænsede omfang gør, at vintertræningen skæres ned til én gang ugentligt, mod to eller flere i sommersæsonen for de fleste af holdene. Lyngby Boldklub har derfor undersøgt, om der kan være andre muligheder for etablering af træningsfaciliteter, og har konstateret at Boldklubben Skjold på Østerbro benytter udendørs tennisbaner, der er beklædt med kunstfliser. Udgiften er kr. til fliserne og ca kr. til bander til en bane på 20 x 40 meter. Beløbene er eksklusiv moms. Pr. 1. januar 2011 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en ny driftsaftale med Lyngby Tennis Klub om drift af udendørsbaner. Af aftalen fremgår det, at de udendørs tennisbaner fra vintersæsonen 2011 kan benyttes til udendørs fodbold- og tennistræning såfremt de er beklædt med kunstfliser. Fliserne kan opbevares på Lyngby Stadion i sommerperioden. Lyngby Boldklub har undersøgt, hvilke erfaringer Boldklubben Skjold har gjort sig med brugen af kunstfliser i sidste vintersæson. Notat af 28. november 2011 er vedhæftet som bilag. Ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921 dateret 21. november er vedlagt som bilag. Boldklubben ansøger derudover private fonde om tilskud. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere