LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, 1 sal, mødelokale A. Ved kantinen. Medlemmerne var til stede, undtagen: Lone Schou- Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren. Endvidere var der afbud fra Jytte Kløve, der er tilforordnet for Kulturnetværket Endvidere deltog: Kultur- og Fritidsudvalgsformand Dorete Dandanell, Svend Christensen tilforordnet for handicaporganisationerne, Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, Kultur- og Fritidschef Tine Vind og Fritidsog Idrætskonsulent Tine Sørensen.

2 Folkeoplysningsudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Budget Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 05 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 06 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 07 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 08 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 09 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 10 Mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i Samarbejde med Polytekninsk Forening

3 Folkeoplysningsudvalget den , s Sager til orientering - december

4 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.4 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Sagsfremstilling Forbrug og disponeret/bevilgede beløb Forbruget for lærerlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning indholder dels udbetalte a'contobeløb til oplysningsforbund, udbetalt løn og indbetalt deltagerbetaling for andre aftenskoler. At forbruget er højere end det bevilgede beløb er bl.a. et udtryk for, at alle indbetalinger fra aftenskoler enten ikke er modtaget eller ikke er bogført. * De stjernemarkerede felter i kolonnen disponeret/bevilget er vanskelige at estimere, idet mellemkommunal refusion er enten en betaling for folkeoplysende voksenundervisning for Lyngby-Taarbæk borgere, der tilmelder sig kurser i andre

5 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.5 kommuner eller en indtægt kommunen for udenbys borgere, der tilmelder sig kurser i Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen opkræver andre kommuner for kr. der indgår i beløbet i skemaet. Der kan fortsat komme regninger fra andre kommuner, der skal betales i PEA-tilskuddet afregnes med aftenskolerne, og der er afregningsfrist to gange årligt, nemlig pr. 1. juli og 31. december. Med virkning fra 1. august 2011 faldt tilskuddet pr. undervisningstime og pr. foredrag fra henholdsvis 7 kr. pr. undervisningstime og 12,50 kr. pr. foredrag, fra henholdsvis 9 kr. og 16. kr. De store oplysningsforbund har indsendt lister for hele 2011, der indgår i beløbet i skemaet, men der mangler fortsat fra nogle af de små aftenskoler. Afleveringsfristen er ikke overskredet. Børne- og ungdomsforeningerne kan fortsat søge opholdstilskud efter gældende regler, men de fleste er modtaget og udbetalt. Til idrætsforeningernes tilskud efter Lyngby-Ordningen er der disponeret kr. mere end budgetteret, hvilket er pga. af et par sent modtagne ansøgninger fra nogle af de større idrætsforeninger. Lokaletilskud til aftenskolerne forventes brugt. Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 6. september 2011 fra lokaletilskudskontoen kr. til Taarbæk Vandskiklub til udvidelse af klubhus, der skal tages fra restbeløbet på lokaletilskud til frivillige foreninger. Derudover kan foreningerne fortsat ansøge om lokaletilskud resten af året. Oversigt over bevillinger fra Start- og udviklingspuljen af 7. december 2011 er vedlagt som bilag. Fra tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. er der disponeret kr til de lokalmøder for foreninger, skoler, institutioner m.fl. Tre af de seks planlagte møder er aflyst pga. for få tilmeldinger, de øvrige møder er afholdt. Udgiften forventes dermed at udgøre ca kr. Derudover disponerede udvalget kr. eksklusiv moms til renovering af bro i Furesøen på udvalgets seminar i juni. På mødet den 6. september 2011 bevilgede udvalget tilskud til udvidelse af Taarbæk Vandskiklubs klubhus, med et skur og et halvtag. Bevillingen er i alt på , hvoraf udvalget besluttede, at de kr. bevilges som tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. Udvalget besluttede den 29. marts 2011 at disponere kr. til udvalgets seminar 17. og 18. juni 2011, af de overførte midler, og dette beløb er ikke medtaget i oversigten over disponerede beløb, men udgiften på knap kr. er med i forbruget på Start- og udviklingspuljen på kr. Økonomiske konsekvenser

6 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.6 Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren og Ea Green Larsen var fraværende.

7 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.7 Budget Sagsfremstilling På mødet den 1. november 2011 orienterede forvaltningen om vedtagelsen af budgettet for og konsekvenserne for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter blev bedt om at komme med forslag til, hvordan besparelsen på kr. skal udmøntes. Det fremgår af budgetaftalen, at partierne ønsker at sende et signal om, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter har udarbejdet følgende udtalelse: "Folkeoplysningsudvalget har bedt brugergruppen i udvalget om at fremkomme med en indstilling om fordelingen af den yderligere besparelse på kr., som kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage på aktivitetsområde folkeoplysning for Kommunalbestyrelsen har endvidere anført, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Brugergruppen kan konstatere, at rammebevillingen for aktivitetsområde folkeoplysning gennem de seneste mange år er blevet beskåret særdeles kraftigt. Rammebevillingen for 2007 var således kr. Nu er rammen alene fra det oprindelige budget i 2011 på kr til det korrigerede budget for 2012 på kr blevet beskåret med kr Fra 2007 til 2012 er der tale om en nedgang på ca. 5 mio. kr., hvilket selvsagt har gjort ondt, selvom rammen ikke er blevet fuldt ud forbrugt i hvert af budgetårene. Brugergruppen har hidtil meget loyalt medvirket ved alle de pålagte besparelser og efter bedste evne forsøgt at fordele besparelserne, således at de forskellige områder bar en nogenlunde ligeligt fordelt byrde. Kommunalbestyrelsen har ved de seneste besparelser besluttet sig for at prioritere besparelserne, således at voksenundervisningen i vidt omfang har båret størstedelen af besparelserne ved beskæringen af PEA-tilskuddene. Den seneste politiske udmelding om, at børn og unge ikke bør rammes af yderligere besparelser, sætter brugerne i den situation, at opgaven med at fordele besparelserne på en rimelig og retfærdig måde brugerne imellem ikke længere er farbar. Brugerne ser sig derfor ikke i stand til at påtage sig et medansvar ved

8 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.8 fordelingen af de yderligere besparelser for Brugerne kan derudover konstatere, at regnskabstallene trods de massive besparelser siden 2006 har udvist et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Samtidig er forbruget faldet fra ca. 15,7 mio. kr. i 2006 til foreløbigt ca. 13,3 mio. kr. i Brugerne finder, at forklaringen herpå må søges i det forhold, at aktivitetsniveauet specielt på voksenundervisningsområdet er faldet markant, og at aftenskolerne ved deres budgetlægning og aktivitetsplanlægning simpelthen underbudgetterer, fordi man frygter for at stå med underskud ved årets udgang. Brugerne skal også endnu engang bemærke, at Lyngby-ordningen med medlemsog trænertilskud til unge under 25 år fortsat udhules og stort set ikke er blevet reguleret siden 2006, hvor kommunalbestyrelsen ellers vedtog, at ordningen skulle kapacitetstilpasses. Konklusionen er, at aktørerne inden for det folkeoplysende område finder, at vilkårene for arbejdet, herunder det meget betydelige frivillige arbejde er forringet og er ved at undergå en forringelse i en sådan grad, at der er grund til at nære stor bekymring for den fremtidige udvikling. Det forekommer så meget desto mere alarmerende i betragtning af, at der skal vedtages en ny folkeoplysningspolitik og herunder afsættes betydelige midler til en udviklings- og innovationspulje, ligesom kommunen forventer, at de frivillige i foreningslivet i endnu højere grad end hidtil stiller sig til rådighed for løsningen af opgaver til gavn for fællesskabet." Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning, som det fremgår af nedenstående oversigt.

9 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.9 Når udmøntning af besparelsen for 2012 er endelig godkendt vil Folkeoplysningsudvalget få forelagt forslag til justering af udmøntning for 2013 og overslagsårene, idet det fremskrevne budget for er mindre end for Økonomiske konsekvenser Besparelsen på kr. er en del af budgetforliget for Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen for tilskud til lærer- og lederløn til den folkeplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1 stemte for forslaget (Jørn Moss) 3 stemte imod forslaget (Torben Sørensen, Tom Nordvi Jensen og Ole Bennetzen) 3 undlod at stemme ( Henning Dahlfelt, Lars Kure og Ea Green Larsen) Folkeoplysningsudvalget ønsker at følge forbruget tættere, og ønsker orientering i forbindelse med 1., 2. og 3. anslået regnskab.

10 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.10 Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

11 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.11 Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Sagsfremstilling Oplysningsforbund og aftenskoler har afleveret ansøgninger for tilskudsåret Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der fordeles kr kr. til tilskud til lærer- og lederløn samt debatskabende aktiviteter. Det foreslåede beløb er kr. større end det der er budgetteret, da erfaringen viser, at kun de færreste aftenskoler bruger det tilskud, der er afsat til debatskabende aktiviteter (10 %-puljen). I afregningen for 2010 var dette beløb kr. Fordelingen af rammen er, i henhold til tilskudsreglerne, foretaget på baggrund af foreningernes samlede tilskudsberettigede lønsum for det senest afsluttede regnskabsår, der er Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger endvidere forslag til fordeling af lokaletilskuddet på ca kr. til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning for år Lokaletilskudsprocenten bliver dermed 14,68 %. Tilskuddet udgør i ,89 %. Skema dateret 5. december 2011, med angivelse af foreningernes forbrug i 2010, ansøgt beløb for 2012 og forslag til fordeling for 2012 vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen, da fordelingen sker inden for det allerede afsatte budget Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling, at Folkeoplysningsudvalget vælger at udmønte besparelsen på kr. fra dagsordens punkt 2 på rammen til lærer- og lederlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og fritidsforvaltningen indstiller forslag til fordeling af rammen til folkeoplysende voksenundervisning for 2012 til godkendelse. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Forslaget blev godkendt med forvaltningens forslag om at tildele GospelKoret

12 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.12 Message ca kr. og Cambridge Institute ca kr. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

13 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.13 Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 4 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011 forvaltningens forslag til kommissorium for udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Samtidig godkendte udvalget sammensætningen af en projektgruppe. Børne- og Fritidsforvaltningen har fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF) modtaget et brev, hvori DOF anbefaler, at kommunen udarbejder en folkeoplysningspolitik i et handicapperspektiv. Brev af 15. november 2011 er vedlagt som bilag. Det godkendte kommissorium: Indledning og baggrund Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen trådte i kraft den 1. august 2011, og for de forhold der f.eks. vedrører økonomi er det med virkning pr. 1. januar En af de væsentlige ændringer er at kommunerne som noget nyt skal udarbejde en folkeoplysningspolitk, der som minimum skal indeholde Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeplysende udviklingsarbejde Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til til andre tilgrænsende aktiviteter Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen Organisering Der nedsættes en projektgruppe, der skal planlægge og udføre en proces for udarbejdelse og vedtagelse af politikken. Det er endvidere projektgruppens opgave

14 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.14 at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Forslag til projektgruppens sammensætning: 1 repræsentant fra den folkeoplysende voksenundervisning 1 repræsentant fra idrætten 1 repræsentant fra Samrådets enheder 1 repræsentant fra øvrige børne- og ungdomsorganisationer 2 repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen Opgave Formålet er at udarbejde en folkeoplysningspolitik, der tager udgangspunkt i borgernes interesser, de lokale forhold og befolkningssammensætningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og følger bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Projektgruppen skal planlægge og udføre en proces, der giver de foreninger, der tilbyder undervisning og aktiviteter i henhold til loven, mulighed for at bidrage til indholdet i politikken. Derudover skal det tilstræbes, at processen giver borgere i kommunen, i almindelighed, mulighed for at komme med input, såfremt de ønsker dette. Overordnet tidsplan Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. oktober 2011 nedenstående overordnede tidsplan: November - december 2011 borgere og brugere Januar - april 2012 April - august 2012 parter September 2012 planlægning af process i forhold til inddragelse af borger og brugerinddragelse formulering af politik, høring af høringsberettigede politisk vedtagelse af politikken Det er endvidere projektgruppens opgave at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Økonomiske konsekvenser I følge Lov og cirkulæreprogrammet er Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseret med kr. i 2011 og kr. i 2012 og frem (i 2011-priser) som følge af ændring af folkeoplysningloven. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at der afsættes kr. til konsulentbistand for processen, som finansieres med halvdelen fra henholdsvis Børne- og Fritidsforvaltningen og Folkeoplysningsudvalget. Såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke anbefaler, at process omkring borger- og

15 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.15 brugerinddragelse finansieres med kr. af aktivitetsområde folkeoplysning, så revuderer forvaltningen processens omfang og tidsplan. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller 1. Kommissorium for udarbejdelse af folkeoplysningspolitik til orientering 2. at folkeoplysningsudvalget udpeger foreningsrepræsentanter til projektgruppen 3. at folkeoplysningsudvalget godkender, at der afsættes kr. til processen omkring udarbejdelse af folkeoplysningspolitikken finansieret af Start- og udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. Taget til efterretning. 2. Brugerrepræsentanterne udpeger repræsentanter til januar 3. Godkendt Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren var fraværende.

16 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.16 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 5 Med henvisning til sag af 8. november 2010 vedrørende Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger, har forvaltningen i starten af maj 2011 rykket de foreninger, der endnu ikke har indsendt deres vedtægt eller har revideret deres vedtægt, så den lever op til folkeoplysningsloven. Status medio oktober 2011 på godkendelse af kommunens folkeoplysende frivillige foreninger er som følgende: Børne- og ungdomsforeninger Samrådets 12 enheder har ikke selvstændige vedtægter, men følger korpsets/forbundets vedtægter, og har derfor ikke været omfattet af gennemgangen. Status på de øvrige foreninger er, at ud af 47 foreninger er 39 godkendt. Alle foreninger har nu indsendt vedtægter. 4 foreninger har endnu ikke reagerede på forvaltningens tilbagemelding og forvaltningen er i dialog med de sidste 4 af de endnu ikke godkendte foreninger. Siden processen gik i gang, er 12 foreninger slettet. Det skal endvidere bemærkes, at 9 nye foreninger er blevet godkendt og yderligere 5 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger. Idrætsforeninger Status på idrætsforeningerne er, at ud af 84 idrætsforeninger er 74 godkendte. Alle har nu indsendt vedtægter. Siden processen gik i gang, er 7 foreninger slettet. Af de 84 foreninger er 10 foreninger, stadig ikke er godkendt. Forvaltningen har gennemlæst forslag til ændringer af vedtægter fra 10 af disse foreninger. 3 af de 10 foreninger har fået dispensation til at aflevere redigerede vedtægter i starten af har afholdt generalforsamling i november, men har endnu ikke fremsendt reviderede vedtægter og 1 forening har endnu ikke reageret på forvaltningens tilbagemelding. De resterende 3 blive behandlet nedenfor under afsnit om særlige foreninger. Det skal endvidere bemærkes, at 1 ny forening er blevet godkendt og yderligere 2 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende forening. Skematisk ser overordnet således ud:

17 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.17 Antal foreninger Godkendte vedtægter Ikke godkendte Nye foreninger Slettet Mangler at indsende Samrådets enheder Øvrige foreninger Idrætsforeninger Total 143 Særlige foreninger, der ikke kan godkendes under folkoplysningsloven: Ved gennemgangen af de foreninger, der låner lokaler er forvaltningen stødt på en række landsorganisationer/lokalafdelinger af en landsorganisation, eksempelvis Foreningen Norden, Danmission og politiske vælgerforeninger, samt paraplyorganisationer såsom Lyngby-Taarbæk Firma Idræt, der umiddelbart ikke lever op til kravene i folkeoplysningsloven (notat af oplistes samtlige af de givne foreninger). Flere at disse lokalforeninger har ikke selvstændige vedtægter, men virker som lokalafdelinger under hovedorganisationens landsvedtægter. Til orientering, gør det samme sig også gældende for Samrådets organisationer, dog har Undervisningsministeriet udtalt sig om denne problematik d. 2. april 2001, hvor de finder at lovens betingelse for spejderorganisationerne er opfyldt. Problematikken ligger dog for flere at ovennævnte foreninger i, at de ikke kun optager enkeltmedlemmer, men også virksomheder og institutioner. Da en frivillige folkeoplysende forening skal bygge på en demokratisk opbygning med aktivt medlemskab og det forpligtende fællesskab, har forvaltningen været i kontakt med KL, som giver udtryk for, at formuleringerne i loven klart indicerer, at det har været Folketingets mening, at kun enkeltpersoner kan være medlem af en frivillig folkeoplysende forening. Det er også denne fortolkning forvaltning lægger sig op ad, når ansøgninger fra nye foreninger vurderes i henhold til Folkeoplysningsloven. Det skal dog bemærkes at der i følge KL ikke er "noget i vejen for at udlåne kommunale lokaler til andre/andet end folkeoplysende foreninger. Dette vil så ske efter de almindelige regler i kommunalfuldmagten, og her skal man bl.a. være opmærksom på det såkaldte lokalitetsprincip, hvilket vil sige, at kommunen kan støtte almennyttige formål for egne borgere og ikke formål uden for kommunen. Og så må der selvfølgelig ikke gives støtte, herunder gratis lokaler, til kommercielle formål og erhvervsvirksomheder" (mail fra Kommunernes Landsforening, Mogens Karbo d.25/ ). Forvaltningen er af den opfattelse at det ikke giver mening, at bede de pågældende foreninger om at tilrette deres foreninger, så de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Spørgsmålet er derfor, om forvaltningen skal fortsætte med at udlåne lokaler på uændrede vilkår eller om forvaltningen fremover skal udlåne lokaler til disse

18 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.18 foreninger til foreningstakst - i lighed med eksempelvis kommunens grundejerforeninger. Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til foreningerne oplistet i førnævnte notat på uændrede vilkår. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen 1. indstiller punktet til orientering 2. foreslår, at forvaltningens anbefaling om, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til disse foreninger på uændrede vilkår, godkendes Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. taget til efterretning. 2. godkendt såfremt udlån ikke er i uoverensstemmelse med KL's udmelding, i forhold til bl.a. kommerciel virksomhed. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

19 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.19 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 6 Folkeoplysningsudvalget udpegede i 2010 idrætsforeninger inden for fem områder til at indsende årsberetninger for De årsberetninger som forvaltningen havde modtaget blev forelagt på udvalgets møde d. 31. maj 2011 og 6. september Status er nu at forvaltningen mangler at modtage årsberetninger fra 5 idrætsforeninger ud af de 31 udvalgte foreninger. Vedlagt sagen er årsberetninger fra følgende foreninger: Herudover vedlægges årsberetninger på én af de foreninger, der skulle have fremsendt årsberetninger i 2010 for De foreninger som skulle fremsende årsberetninger for 2010, men som endnu ikke har gjort det, er blevet bedt om at sende den nyeste årsberetning. Idrætsforeningens navn Mødested Ejerforhold F=foreningen K=kommunen L=Leje Medlems tal Foreningen Ocean Lindegårdskolen L ikke opgivet Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

20 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.20 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 7 Sagsfremstilling På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 1. november 2011 bevilgede udvalget kr. til indkøb af et klaver til foreningshuset Lundtofte Medborgerhus foranlediget af ansøgning fra foreningen Lundtofte Medborgerhus' Venner. Foreningen afholder som en ny aktivitet musikaftener, og i den forbindelse er der også et ønske om indkøb af højskolesangbøger. Der søges derfor om kr. til indkøb af ca. 20 sangbøger. Ansøgning af 15. november er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til indkøb af sangbøger. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Godkendt. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

21 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.21 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 8 Sagsfremstilling Idrætsforeningen IF Limone har ansøger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen om tilskud til indendørs fodboldstævne på kr. IF Limone, som er en forening, der primært henvender sig til mennesker med psykiske problemer, afholdt i januar 2011 et fodboldstævne med deltagelse af 9 hold fra København og omegn. Stævnet var en stor succes og udfyldte et hul, idet der ikke findes andre indendørs fodboldstævner for målgruppen. Foreningen ønsker at gøre stævnet til en tilbagevendende tradition. Aftale om lån af hal er afklaret og stævnet afholdes fredag d. 3. februar 2012 i Lundtoftehallen. Stævnet planlægges, arrangeres og afvikles af bestyrelsesmedlemmer i IF Limone og i samarbejde med DAI og naboklubben i Gentofte IF Idræt på tværs. Denne form for arbejde giver et stort ansvar til de medlemmer, som vælger at indgå i udvalget og er på den måde med til at sikre, at den støtte LTK yder til IF Limone bliver omsat til aktiviteter til gavn for primært borgere i LTK men også som i dette tilfælde til naboklubber med hvem der kan knyttes venskaber til. Fodboldstævnet genererer mange og varierede værdier. En hensigt er at styrke glæden ved at spille fodbold og at genvinde gamle kompetencer. Det sociale fælleskab der opstår omkring idrætten er i sig selv værdifuldt. Udgiftsbudgettet er på kr. hvoraf kr. er til forplejning. Derudover er der budgetteret med deltagerbetaling på kr. Ansøgning af 25. november 2011 og budget for stævnet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget.

22 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.22 Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der kan bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til fodboldstævnet. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Udvalget bevilgede tilskud på kr. fra Start- og udviklingspuljen. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

23 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.23 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 9 Sagsfremstilling Børne- og Fritidsforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921, der søger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til etablering af vinterbane til brug for udendørsfodboldtræning på en af de kommunale tennisbaner på Lyngby Stadion. Træningsfaciliteterne for fodboldklubberne er begrænset idet, der i hele kommunen er tre kunstgræsbaner og en grusbane til brug for fodboldtræning til alle kommunens fodboldklubber. Derudover stilles gymnastiksale i begrænset omfang til rådighed for træning til børn under 10 år. Faciliteternes begrænsede omfang gør, at vintertræningen skæres ned til én gang ugentligt, mod to eller flere i sommersæsonen for de fleste af holdene. Lyngby Boldklub har derfor undersøgt, om der kan være andre muligheder for etablering af træningsfaciliteter, og har konstateret at Boldklubben Skjold på Østerbro benytter udendørs tennisbaner, der er beklædt med kunstfliser. Udgiften er kr. til fliserne og ca kr. til bander til en bane på 20 x 40 meter. Beløbene er eksklusiv moms. Pr. 1. januar 2011 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en ny driftsaftale med Lyngby Tennis Klub om drift af udendørsbaner. Af aftalen fremgår det, at de udendørs tennisbaner fra vintersæsonen 2011 kan benyttes til udendørs fodbold- og tennistræning såfremt de er beklædt med kunstfliser. Fliserne kan opbevares på Lyngby Stadion i sommerperioden. Lyngby Boldklub har undersøgt, hvilke erfaringer Boldklubben Skjold har gjort sig med brugen af kunstfliser i sidste vintersæson. Notat af 28. november 2011 er vedhæftet som bilag. Ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921 dateret 21. november er vedlagt som bilag. Boldklubben ansøger derudover private fonde om tilskud. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere