LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, 1 sal, mødelokale A. Ved kantinen. Medlemmerne var til stede, undtagen: Lone Schou- Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren. Endvidere var der afbud fra Jytte Kløve, der er tilforordnet for Kulturnetværket Endvidere deltog: Kultur- og Fritidsudvalgsformand Dorete Dandanell, Svend Christensen tilforordnet for handicaporganisationerne, Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, Kultur- og Fritidschef Tine Vind og Fritidsog Idrætskonsulent Tine Sørensen.

2 Folkeoplysningsudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Budget Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 05 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 06 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 07 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 08 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 09 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 10 Mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i Samarbejde med Polytekninsk Forening

3 Folkeoplysningsudvalget den , s Sager til orientering - december

4 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.4 Status på folkeoplysningsområdets økonomi december Sagsfremstilling Forbrug og disponeret/bevilgede beløb Forbruget for lærerlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning indholder dels udbetalte a'contobeløb til oplysningsforbund, udbetalt løn og indbetalt deltagerbetaling for andre aftenskoler. At forbruget er højere end det bevilgede beløb er bl.a. et udtryk for, at alle indbetalinger fra aftenskoler enten ikke er modtaget eller ikke er bogført. * De stjernemarkerede felter i kolonnen disponeret/bevilget er vanskelige at estimere, idet mellemkommunal refusion er enten en betaling for folkeoplysende voksenundervisning for Lyngby-Taarbæk borgere, der tilmelder sig kurser i andre

5 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.5 kommuner eller en indtægt kommunen for udenbys borgere, der tilmelder sig kurser i Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen opkræver andre kommuner for kr. der indgår i beløbet i skemaet. Der kan fortsat komme regninger fra andre kommuner, der skal betales i PEA-tilskuddet afregnes med aftenskolerne, og der er afregningsfrist to gange årligt, nemlig pr. 1. juli og 31. december. Med virkning fra 1. august 2011 faldt tilskuddet pr. undervisningstime og pr. foredrag fra henholdsvis 7 kr. pr. undervisningstime og 12,50 kr. pr. foredrag, fra henholdsvis 9 kr. og 16. kr. De store oplysningsforbund har indsendt lister for hele 2011, der indgår i beløbet i skemaet, men der mangler fortsat fra nogle af de små aftenskoler. Afleveringsfristen er ikke overskredet. Børne- og ungdomsforeningerne kan fortsat søge opholdstilskud efter gældende regler, men de fleste er modtaget og udbetalt. Til idrætsforeningernes tilskud efter Lyngby-Ordningen er der disponeret kr. mere end budgetteret, hvilket er pga. af et par sent modtagne ansøgninger fra nogle af de større idrætsforeninger. Lokaletilskud til aftenskolerne forventes brugt. Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 6. september 2011 fra lokaletilskudskontoen kr. til Taarbæk Vandskiklub til udvidelse af klubhus, der skal tages fra restbeløbet på lokaletilskud til frivillige foreninger. Derudover kan foreningerne fortsat ansøge om lokaletilskud resten af året. Oversigt over bevillinger fra Start- og udviklingspuljen af 7. december 2011 er vedlagt som bilag. Fra tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. er der disponeret kr til de lokalmøder for foreninger, skoler, institutioner m.fl. Tre af de seks planlagte møder er aflyst pga. for få tilmeldinger, de øvrige møder er afholdt. Udgiften forventes dermed at udgøre ca kr. Derudover disponerede udvalget kr. eksklusiv moms til renovering af bro i Furesøen på udvalgets seminar i juni. På mødet den 6. september 2011 bevilgede udvalget tilskud til udvidelse af Taarbæk Vandskiklubs klubhus, med et skur og et halvtag. Bevillingen er i alt på , hvoraf udvalget besluttede, at de kr. bevilges som tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l. Udvalget besluttede den 29. marts 2011 at disponere kr. til udvalgets seminar 17. og 18. juni 2011, af de overførte midler, og dette beløb er ikke medtaget i oversigten over disponerede beløb, men udgiften på knap kr. er med i forbruget på Start- og udviklingspuljen på kr. Økonomiske konsekvenser

6 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.6 Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren og Ea Green Larsen var fraværende.

7 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.7 Budget Sagsfremstilling På mødet den 1. november 2011 orienterede forvaltningen om vedtagelsen af budgettet for og konsekvenserne for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter blev bedt om at komme med forslag til, hvordan besparelsen på kr. skal udmøntes. Det fremgår af budgetaftalen, at partierne ønsker at sende et signal om, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter har udarbejdet følgende udtalelse: "Folkeoplysningsudvalget har bedt brugergruppen i udvalget om at fremkomme med en indstilling om fordelingen af den yderligere besparelse på kr., som kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage på aktivitetsområde folkeoplysning for Kommunalbestyrelsen har endvidere anført, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge. Brugergruppen kan konstatere, at rammebevillingen for aktivitetsområde folkeoplysning gennem de seneste mange år er blevet beskåret særdeles kraftigt. Rammebevillingen for 2007 var således kr. Nu er rammen alene fra det oprindelige budget i 2011 på kr til det korrigerede budget for 2012 på kr blevet beskåret med kr Fra 2007 til 2012 er der tale om en nedgang på ca. 5 mio. kr., hvilket selvsagt har gjort ondt, selvom rammen ikke er blevet fuldt ud forbrugt i hvert af budgetårene. Brugergruppen har hidtil meget loyalt medvirket ved alle de pålagte besparelser og efter bedste evne forsøgt at fordele besparelserne, således at de forskellige områder bar en nogenlunde ligeligt fordelt byrde. Kommunalbestyrelsen har ved de seneste besparelser besluttet sig for at prioritere besparelserne, således at voksenundervisningen i vidt omfang har båret størstedelen af besparelserne ved beskæringen af PEA-tilskuddene. Den seneste politiske udmelding om, at børn og unge ikke bør rammes af yderligere besparelser, sætter brugerne i den situation, at opgaven med at fordele besparelserne på en rimelig og retfærdig måde brugerne imellem ikke længere er farbar. Brugerne ser sig derfor ikke i stand til at påtage sig et medansvar ved

8 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.8 fordelingen af de yderligere besparelser for Brugerne kan derudover konstatere, at regnskabstallene trods de massive besparelser siden 2006 har udvist et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Samtidig er forbruget faldet fra ca. 15,7 mio. kr. i 2006 til foreløbigt ca. 13,3 mio. kr. i Brugerne finder, at forklaringen herpå må søges i det forhold, at aktivitetsniveauet specielt på voksenundervisningsområdet er faldet markant, og at aftenskolerne ved deres budgetlægning og aktivitetsplanlægning simpelthen underbudgetterer, fordi man frygter for at stå med underskud ved årets udgang. Brugerne skal også endnu engang bemærke, at Lyngby-ordningen med medlemsog trænertilskud til unge under 25 år fortsat udhules og stort set ikke er blevet reguleret siden 2006, hvor kommunalbestyrelsen ellers vedtog, at ordningen skulle kapacitetstilpasses. Konklusionen er, at aktørerne inden for det folkeoplysende område finder, at vilkårene for arbejdet, herunder det meget betydelige frivillige arbejde er forringet og er ved at undergå en forringelse i en sådan grad, at der er grund til at nære stor bekymring for den fremtidige udvikling. Det forekommer så meget desto mere alarmerende i betragtning af, at der skal vedtages en ny folkeoplysningspolitik og herunder afsættes betydelige midler til en udviklings- og innovationspulje, ligesom kommunen forventer, at de frivillige i foreningslivet i endnu højere grad end hidtil stiller sig til rådighed for løsningen af opgaver til gavn for fællesskabet." Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning, som det fremgår af nedenstående oversigt.

9 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.9 Når udmøntning af besparelsen for 2012 er endelig godkendt vil Folkeoplysningsudvalget få forelagt forslag til justering af udmøntning for 2013 og overslagsårene, idet det fremskrevne budget for er mindre end for Økonomiske konsekvenser Besparelsen på kr. er en del af budgetforliget for Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen på kr. udmøntes på rammen for tilskud til lærer- og lederløn til den folkeplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1 stemte for forslaget (Jørn Moss) 3 stemte imod forslaget (Torben Sørensen, Tom Nordvi Jensen og Ole Bennetzen) 3 undlod at stemme ( Henning Dahlfelt, Lars Kure og Ea Green Larsen) Folkeoplysningsudvalget ønsker at følge forbruget tættere, og ønsker orientering i forbindelse med 1., 2. og 3. anslået regnskab.

10 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.10 Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

11 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.11 Forslag til fordeling af rammebeløb til folkeoplysende voksenundervisning for Sagsfremstilling Oplysningsforbund og aftenskoler har afleveret ansøgninger for tilskudsåret Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der fordeles kr kr. til tilskud til lærer- og lederløn samt debatskabende aktiviteter. Det foreslåede beløb er kr. større end det der er budgetteret, da erfaringen viser, at kun de færreste aftenskoler bruger det tilskud, der er afsat til debatskabende aktiviteter (10 %-puljen). I afregningen for 2010 var dette beløb kr. Fordelingen af rammen er, i henhold til tilskudsreglerne, foretaget på baggrund af foreningernes samlede tilskudsberettigede lønsum for det senest afsluttede regnskabsår, der er Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger endvidere forslag til fordeling af lokaletilskuddet på ca kr. til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning for år Lokaletilskudsprocenten bliver dermed 14,68 %. Tilskuddet udgør i ,89 %. Skema dateret 5. december 2011, med angivelse af foreningernes forbrug i 2010, ansøgt beløb for 2012 og forslag til fordeling for 2012 vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen, da fordelingen sker inden for det allerede afsatte budget Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling, at Folkeoplysningsudvalget vælger at udmønte besparelsen på kr. fra dagsordens punkt 2 på rammen til lærer- og lederlønstilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og fritidsforvaltningen indstiller forslag til fordeling af rammen til folkeoplysende voksenundervisning for 2012 til godkendelse. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Forslaget blev godkendt med forvaltningens forslag om at tildele GospelKoret

12 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.12 Message ca kr. og Cambridge Institute ca kr. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

13 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.13 Folkeoplysningspolitik - kommissorium og tidsplan. 4 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011 forvaltningens forslag til kommissorium for udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Samtidig godkendte udvalget sammensætningen af en projektgruppe. Børne- og Fritidsforvaltningen har fra Dansk Oplysnings Forbund (DOF) modtaget et brev, hvori DOF anbefaler, at kommunen udarbejder en folkeoplysningspolitik i et handicapperspektiv. Brev af 15. november 2011 er vedlagt som bilag. Det godkendte kommissorium: Indledning og baggrund Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af Folkeoplysningsloven. Lovændringen trådte i kraft den 1. august 2011, og for de forhold der f.eks. vedrører økonomi er det med virkning pr. 1. januar En af de væsentlige ændringer er at kommunerne som noget nyt skal udarbejde en folkeoplysningspolitk, der som minimum skal indeholde Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeplysende udviklingsarbejde Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til til andre tilgrænsende aktiviteter Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen Organisering Der nedsættes en projektgruppe, der skal planlægge og udføre en proces for udarbejdelse og vedtagelse af politikken. Det er endvidere projektgruppens opgave

14 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.14 at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Forslag til projektgruppens sammensætning: 1 repræsentant fra den folkeoplysende voksenundervisning 1 repræsentant fra idrætten 1 repræsentant fra Samrådets enheder 1 repræsentant fra øvrige børne- og ungdomsorganisationer 2 repræsentanter fra Børne- og Fritidsforvaltningen Opgave Formålet er at udarbejde en folkeoplysningspolitik, der tager udgangspunkt i borgernes interesser, de lokale forhold og befolkningssammensætningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og følger bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Projektgruppen skal planlægge og udføre en proces, der giver de foreninger, der tilbyder undervisning og aktiviteter i henhold til loven, mulighed for at bidrage til indholdet i politikken. Derudover skal det tilstræbes, at processen giver borgere i kommunen, i almindelighed, mulighed for at komme med input, såfremt de ønsker dette. Overordnet tidsplan Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. oktober 2011 nedenstående overordnede tidsplan: November - december 2011 borgere og brugere Januar - april 2012 April - august 2012 parter September 2012 planlægning af process i forhold til inddragelse af borger og brugerinddragelse formulering af politik, høring af høringsberettigede politisk vedtagelse af politikken Det er endvidere projektgruppens opgave at udarbejde en detaljeret tidsplan for processen. Økonomiske konsekvenser I følge Lov og cirkulæreprogrammet er Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseret med kr. i 2011 og kr. i 2012 og frem (i 2011-priser) som følge af ændring af folkeoplysningloven. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at der afsættes kr. til konsulentbistand for processen, som finansieres med halvdelen fra henholdsvis Børne- og Fritidsforvaltningen og Folkeoplysningsudvalget. Såfremt Folkeoplysningsudvalget ikke anbefaler, at process omkring borger- og

15 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.15 brugerinddragelse finansieres med kr. af aktivitetsområde folkeoplysning, så revuderer forvaltningen processens omfang og tidsplan. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller 1. Kommissorium for udarbejdelse af folkeoplysningspolitik til orientering 2. at folkeoplysningsudvalget udpeger foreningsrepræsentanter til projektgruppen 3. at folkeoplysningsudvalget godkender, at der afsættes kr. til processen omkring udarbejdelse af folkeoplysningspolitikken finansieret af Start- og udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. Taget til efterretning. 2. Brugerrepræsentanterne udpeger repræsentanter til januar 3. Godkendt Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen, Lisbeth Blomgren var fraværende.

16 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.16 Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger. 5 Med henvisning til sag af 8. november 2010 vedrørende Folkeoplysningslovens krav om demokratisk opbygning i frivillige foreninger, har forvaltningen i starten af maj 2011 rykket de foreninger, der endnu ikke har indsendt deres vedtægt eller har revideret deres vedtægt, så den lever op til folkeoplysningsloven. Status medio oktober 2011 på godkendelse af kommunens folkeoplysende frivillige foreninger er som følgende: Børne- og ungdomsforeninger Samrådets 12 enheder har ikke selvstændige vedtægter, men følger korpsets/forbundets vedtægter, og har derfor ikke været omfattet af gennemgangen. Status på de øvrige foreninger er, at ud af 47 foreninger er 39 godkendt. Alle foreninger har nu indsendt vedtægter. 4 foreninger har endnu ikke reagerede på forvaltningens tilbagemelding og forvaltningen er i dialog med de sidste 4 af de endnu ikke godkendte foreninger. Siden processen gik i gang, er 12 foreninger slettet. Det skal endvidere bemærkes, at 9 nye foreninger er blevet godkendt og yderligere 5 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger. Idrætsforeninger Status på idrætsforeningerne er, at ud af 84 idrætsforeninger er 74 godkendte. Alle har nu indsendt vedtægter. Siden processen gik i gang, er 7 foreninger slettet. Af de 84 foreninger er 10 foreninger, stadig ikke er godkendt. Forvaltningen har gennemlæst forslag til ændringer af vedtægter fra 10 af disse foreninger. 3 af de 10 foreninger har fået dispensation til at aflevere redigerede vedtægter i starten af har afholdt generalforsamling i november, men har endnu ikke fremsendt reviderede vedtægter og 1 forening har endnu ikke reageret på forvaltningens tilbagemelding. De resterende 3 blive behandlet nedenfor under afsnit om særlige foreninger. Det skal endvidere bemærkes, at 1 ny forening er blevet godkendt og yderligere 2 er i gang med at blive godkendt. Heriblandt er de foreninger, der i mange år har lånt lokaler vederlagsfrit, men som nu qua ændringerne i Folkeoplysningsloven gennem årene, påny skal godkendes som frivillige folkeoplysende forening. Skematisk ser overordnet således ud:

17 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.17 Antal foreninger Godkendte vedtægter Ikke godkendte Nye foreninger Slettet Mangler at indsende Samrådets enheder Øvrige foreninger Idrætsforeninger Total 143 Særlige foreninger, der ikke kan godkendes under folkoplysningsloven: Ved gennemgangen af de foreninger, der låner lokaler er forvaltningen stødt på en række landsorganisationer/lokalafdelinger af en landsorganisation, eksempelvis Foreningen Norden, Danmission og politiske vælgerforeninger, samt paraplyorganisationer såsom Lyngby-Taarbæk Firma Idræt, der umiddelbart ikke lever op til kravene i folkeoplysningsloven (notat af oplistes samtlige af de givne foreninger). Flere at disse lokalforeninger har ikke selvstændige vedtægter, men virker som lokalafdelinger under hovedorganisationens landsvedtægter. Til orientering, gør det samme sig også gældende for Samrådets organisationer, dog har Undervisningsministeriet udtalt sig om denne problematik d. 2. april 2001, hvor de finder at lovens betingelse for spejderorganisationerne er opfyldt. Problematikken ligger dog for flere at ovennævnte foreninger i, at de ikke kun optager enkeltmedlemmer, men også virksomheder og institutioner. Da en frivillige folkeoplysende forening skal bygge på en demokratisk opbygning med aktivt medlemskab og det forpligtende fællesskab, har forvaltningen været i kontakt med KL, som giver udtryk for, at formuleringerne i loven klart indicerer, at det har været Folketingets mening, at kun enkeltpersoner kan være medlem af en frivillig folkeoplysende forening. Det er også denne fortolkning forvaltning lægger sig op ad, når ansøgninger fra nye foreninger vurderes i henhold til Folkeoplysningsloven. Det skal dog bemærkes at der i følge KL ikke er "noget i vejen for at udlåne kommunale lokaler til andre/andet end folkeoplysende foreninger. Dette vil så ske efter de almindelige regler i kommunalfuldmagten, og her skal man bl.a. være opmærksom på det såkaldte lokalitetsprincip, hvilket vil sige, at kommunen kan støtte almennyttige formål for egne borgere og ikke formål uden for kommunen. Og så må der selvfølgelig ikke gives støtte, herunder gratis lokaler, til kommercielle formål og erhvervsvirksomheder" (mail fra Kommunernes Landsforening, Mogens Karbo d.25/ ). Forvaltningen er af den opfattelse at det ikke giver mening, at bede de pågældende foreninger om at tilrette deres foreninger, så de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Spørgsmålet er derfor, om forvaltningen skal fortsætte med at udlåne lokaler på uændrede vilkår eller om forvaltningen fremover skal udlåne lokaler til disse

18 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.18 foreninger til foreningstakst - i lighed med eksempelvis kommunens grundejerforeninger. Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til foreningerne oplistet i førnævnte notat på uændrede vilkår. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen 1. indstiller punktet til orientering 2. foreslår, at forvaltningens anbefaling om, at kommunen fortsat udlåner lokaler og faciliteter til disse foreninger på uændrede vilkår, godkendes Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: 1. taget til efterretning. 2. godkendt såfremt udlån ikke er i uoverensstemmelse med KL's udmelding, i forhold til bl.a. kommerciel virksomhed. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

19 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.19 Årsberetninger for 2010 fra frivillige folkeoplysende foreninger. 6 Folkeoplysningsudvalget udpegede i 2010 idrætsforeninger inden for fem områder til at indsende årsberetninger for De årsberetninger som forvaltningen havde modtaget blev forelagt på udvalgets møde d. 31. maj 2011 og 6. september Status er nu at forvaltningen mangler at modtage årsberetninger fra 5 idrætsforeninger ud af de 31 udvalgte foreninger. Vedlagt sagen er årsberetninger fra følgende foreninger: Herudover vedlægges årsberetninger på én af de foreninger, der skulle have fremsendt årsberetninger i 2010 for De foreninger som skulle fremsende årsberetninger for 2010, men som endnu ikke har gjort det, er blevet bedt om at sende den nyeste årsberetning. Idrætsforeningens navn Mødested Ejerforhold F=foreningen K=kommunen L=Leje Medlems tal Foreningen Ocean Lindegårdskolen L ikke opgivet Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til orientering. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Taget til efterretning. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

20 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.20 Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om tilskud til højskolesangbøger. 7 Sagsfremstilling På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 1. november 2011 bevilgede udvalget kr. til indkøb af et klaver til foreningshuset Lundtofte Medborgerhus foranlediget af ansøgning fra foreningen Lundtofte Medborgerhus' Venner. Foreningen afholder som en ny aktivitet musikaftener, og i den forbindelse er der også et ønske om indkøb af højskolesangbøger. Der søges derfor om kr. til indkøb af ca. 20 sangbøger. Ansøgning af 15. november er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til indkøb af sangbøger. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Godkendt. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende.

21 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.21 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til fodboldstævne - IF Limone. 8 Sagsfremstilling Idrætsforeningen IF Limone har ansøger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen om tilskud til indendørs fodboldstævne på kr. IF Limone, som er en forening, der primært henvender sig til mennesker med psykiske problemer, afholdt i januar 2011 et fodboldstævne med deltagelse af 9 hold fra København og omegn. Stævnet var en stor succes og udfyldte et hul, idet der ikke findes andre indendørs fodboldstævner for målgruppen. Foreningen ønsker at gøre stævnet til en tilbagevendende tradition. Aftale om lån af hal er afklaret og stævnet afholdes fredag d. 3. februar 2012 i Lundtoftehallen. Stævnet planlægges, arrangeres og afvikles af bestyrelsesmedlemmer i IF Limone og i samarbejde med DAI og naboklubben i Gentofte IF Idræt på tværs. Denne form for arbejde giver et stort ansvar til de medlemmer, som vælger at indgå i udvalget og er på den måde med til at sikre, at den støtte LTK yder til IF Limone bliver omsat til aktiviteter til gavn for primært borgere i LTK men også som i dette tilfælde til naboklubber med hvem der kan knyttes venskaber til. Fodboldstævnet genererer mange og varierede værdier. En hensigt er at styrke glæden ved at spille fodbold og at genvinde gamle kompetencer. Det sociale fælleskab der opstår omkring idrætten er i sig selv værdifuldt. Udgiftsbudgettet er på kr. hvoraf kr. er til forplejning. Derudover er der budgetteret med deltagerbetaling på kr. Ansøgning af 25. november 2011 og budget for stævnet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to ansøgninger på denne dagsorden. Oversigt over puljen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt 1. Beslutningskompetence Folkeoplysningsudvalget.

22 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.22 Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der kan bevilges kr. fra Start- og udviklingspuljen til fodboldstævnet. Folkeoplysningsudvalget den 13. december 2011: Udvalget bevilgede tilskud på kr. fra Start- og udviklingspuljen. Lone Schou-Hansen, Henrik Brade Johansen, Paul Knudsen og Lisbeth Blomgren var fraværende

23 Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den , s.23 Ansøgning til Start- og udviklingspujlen om tilskud til kunstfliser - Lyngby Boldklub. 9 Sagsfremstilling Børne- og Fritidsforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921, der søger om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til etablering af vinterbane til brug for udendørsfodboldtræning på en af de kommunale tennisbaner på Lyngby Stadion. Træningsfaciliteterne for fodboldklubberne er begrænset idet, der i hele kommunen er tre kunstgræsbaner og en grusbane til brug for fodboldtræning til alle kommunens fodboldklubber. Derudover stilles gymnastiksale i begrænset omfang til rådighed for træning til børn under 10 år. Faciliteternes begrænsede omfang gør, at vintertræningen skæres ned til én gang ugentligt, mod to eller flere i sommersæsonen for de fleste af holdene. Lyngby Boldklub har derfor undersøgt, om der kan være andre muligheder for etablering af træningsfaciliteter, og har konstateret at Boldklubben Skjold på Østerbro benytter udendørs tennisbaner, der er beklædt med kunstfliser. Udgiften er kr. til fliserne og ca kr. til bander til en bane på 20 x 40 meter. Beløbene er eksklusiv moms. Pr. 1. januar 2011 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en ny driftsaftale med Lyngby Tennis Klub om drift af udendørsbaner. Af aftalen fremgår det, at de udendørs tennisbaner fra vintersæsonen 2011 kan benyttes til udendørs fodbold- og tennistræning såfremt de er beklædt med kunstfliser. Fliserne kan opbevares på Lyngby Stadion i sommerperioden. Lyngby Boldklub har undersøgt, hvilke erfaringer Boldklubben Skjold har gjort sig med brugen af kunstfliser i sidste vintersæson. Notat af 28. november 2011 er vedhæftet som bilag. Ansøgning fra Lyngby Boldklub af 1921 dateret 21. november er vedlagt som bilag. Boldklubben ansøger derudover private fonde om tilskud. Økonomiske konsekvenser Start- og udviklingspuljen er i 2011 på kr. inklusiv overførte midler fra Der er pt kr. tilbage i puljen. Bemærk at der yderligere er to

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 3 september 2013 kl 09:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Torvet, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 08-12-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 08-12-2016 17:00 1 (Åben) Orientering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 10. december 2015 Side: 1 Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) Dina Oxfeldt

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 16. december 2013 Mødetidspunkt 17.45 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.46 Tilstede:

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere