Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Kvalitetskontrakt: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tiltag jfr. budgetforliget: Nedskæring af åbningstid på Gudme, Stenstrup og V. Skerninge biblioteker. Ungdomsskole Kvalitetskontrakt: Internationalisering Tiltag jfr. budgetforliget: Reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber. Kultur og fritid Kvalitetskontrakter: Kulturelle institutioner Udfærdigelse af kontrakter/aftaler mellem Svendborg Kommune og kulturelle projekter og institutioner. Udvikling og erhverv Særlige indsatsområder: Idrætskoler

2 Side 2 af 17 Trafik Kvalitetskontrakt: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier

3 Side 3 af 17 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Kultur og Planlægning Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Musikskole 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Ungdomsskole 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Trafik 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 i alt 144,8 139,5 140,5 141,1 141,1 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Trafik 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 11,5 58,6 24,4 10,6 33,7 i alt 156,3 198,1 164,9 151,7 174,8

4 Side 4 af 17 Budgetændringer (1.000 kr.) Budgetændringer ESDH-sekretariat flyttet til Erhverv Fundraiser, lønbudget flyttet til Erhverv Venskabsbyer overført fra Økonomiudvalget Betaling for CITYMAN-linier flyttet til IT Busdrift, problemområder Færgedrift, problemområder Samlet sparekrav, genåbning af budget Udmøntning af besp. vedr. forskudt tjeneste Ny lån Svendborg Havn Lokalløn Uudmøntede besparelser Fremskrivning, fritidsafdelingen Musikskolen, nedlæggelse af aktiviteter Lukning af ungdomsklubber Ungdomsskolen, øget deltagerbetaling Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Egebjerg lokalhistoriske arkiv % rammebesparelse Senioridræt Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Stadsensemble Reduktion på biblioteksområdet Halliwicksvømning for handicappede Peder Most Garden Naturama Forskydning afledt drift vedr. SG-hallen Folkeoplysning Prisfremskrivning Maritimt center flyttet til Erhverv Technical Visit flyttet til Erhverv Syddansk Turisme flyttet til Erhverv Turistforeningen flyttet til Erhverv Budgetændringer drift i alt

5 Side 5 af 17 Budgetændringer - Anlæg Analysearbejde Svendborg Havn Tankefuld etape 1 - udgifter Tankefuld etape 1 - indtægter Sikring af havnens værdier Byfornyelse SG-hallen/Svendborg Idrætscenter Ny terminalbygning Nulstilling af budget vedr. køb og salg af jord Minitransportcenter Thurøhallen, renov. af omklædningsrum Nyt gulv Svendborg Idrætshal Jordforsyning i landdistrikter Jordforsyning i landdistrikter Helikopterlandingsplads Budgetændringer anlæg i alt Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør 139,5 mio. kr., hvilket er et fald på 11,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Faldet skyldes blandt andet reduktioner i forbindelse med budgetforliget for 2011 samt genåbning af budget 2010 og beskrives nærmere under de enkelte politikområder. Herudover skyldes faldet at ESDH-sekretariatet, Maritimt Center, Syddansk Turisme og Turistforeningen er flyttet til Erhvervsudvalget. Faldet modsvares delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 58,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigning skyldes prioriteringer fra budgetforliget for 2011 vedrørende 1. etape af Tankefuld, sikring af havnens værdier, ny terminalbygning, SGhallen/Svendborg Idrætscenter samt jordforsyning i landdistrikter.

6 Side 6 af 17 Bibliotek Rammebetingelser Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Fokusområde: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tema: Vidensamfundet og globaliseringens hastige fremmarch forandrer borgernes livsvilkår og medievander og viden, innovation og samfundsmæssig sammenhængskraft er afgørende faktorer i den fremtidige udvikling. I takt hermed skifter Biblioteket rolle og karakter i forhold til borgernes behov for at navigere i et stadig mere komplekst samfund. Styrelsen for Bibliotek og Medier har beskrevet dette i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet, der anbefaler fokus på 5 områder: Det åbne bibliotek Inspiration og læring Danskernes Digitale Bibliotek Partnerskaber Professionel udvikling Mål: I 2011 udarbejdes en handlingsplan for Svendborg Biblioteks tiltag i forhold til de 5 anbefalinger, der er fokus på i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Handlingsplanen udarbejdes i dialog med interessegrupper, borgere og ansatte. Heri skal inddrages kommunens værdier og bibliotekets visioner. Ledelsesværktøjer som fx effektmålinger skal anvendes i processen. Veje til målet: Nedsættelse af arbejdsgrupper blandt bibliotekets personale. Dannelse af dialoggrupper med interessegrupper og borgere. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj 2011.

7 Økonomisk oversigt for området Bibliotek Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 i alt 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere biblioteksområdet med en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 25,6 mio. kr. for biblioteksområdet. Tabeller og nøgletal Takster excl. moms (kr.) Budget Budget Udlån /bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Side 7 af 17

8 Side 8 af 17 Musikskole Rammebetingelser Musikskolen hører under musikloven som nu er blevet en skal lov. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen giver undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Fokusområde: Talentarbejdet Tema: I forhold til talentlinjen, arbejder vi i Musikskolen på at etablere de rammer der er nødvendige, for talentelever, dvs. elever med særlige behov for udfordringer. Udover ekstra undervisningstilbud, koordineres talentarbejdet i Den 11. Musikskole, hvor eleverne får mulighed for at deltage i orkestersammenspil, talentskole, kammermusik, masterclasses og lignende. Mål: At få skabt de muligheder/tilbud som talenterne i musikskolen kan udvikle sig igennem. I tæt samarbejde med de forskellige involverede lærere, følger pædagogisk leder udviklingen hos den enkelte elev, med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Der kan være tale om at følge eleven i forhold til optagelsesprøve på Den Fynske Talentskole, MGK eller forberedelse til en konservatorieuddannelse. Veje til målet: Etablere særlige tilbud. Skabe talentlinjemiljø. Der etableres særlige koncerter, hvor eleverne får indblik i arbejdet med at arrangere koncerter. Vi forbereder en mini opera som fælles projekt, med øveweekend, hvor man lærer hinanden at kende. Der etableres fælles work-shops på Musikskolen. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Musikskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 i alt 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere musikskolens område ved nedlæggelse af aktiviteter med 0,3 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 5,9 mio. kr. for musikskolens område.

9 Tabeller og nøgletal Takster inkl. moms pr. mdr. i 9 mdr. (kr.) Musikskole Budget 2010/2011 Rytmik, musikalsk grundskole 152 Sammenspil 118 Kor 118 Eneundervisning: 15min, hold min min min 476 Talentlinie 526 Ungdomsskole Rammebetingelser Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer. Fokusområde: Internationalisering Tema: Sydfyn er et udkantsområde og man ved, at især drenge fra udkantsområder har svært ved at gennemføre en uddannelse. Kan man være med til at få dem til at løfte blikket og se ud i verden og vil det være med til at få dem til at flytte efter en uddannelse? Ungdomsskolen tror, at når man flytter elever fra deres vante miljø til et andet, så vil det styrke deres evner til at begå sig i andre miljøer i både ind og udland. Mål: 50 elevmobiliteter i løbet af 2010/ ansatte skal på kursus i udlandet 2 ungdomsudvekslinger her i Svendborg. Veje til målet: Ungdomsskolen har ansat en international koordinator som det første år skal klæde vores ansatte på. De skal sendes på EU-betalte kurser i udlandet og dermed opleve glæden ved at møde nye mennesker med en anden kulturel baggrund. De skal efterfølgende deltage i udvekslingsprojekter med Ungdomsskolens elever. Derudover samarbejder Ungdomsskolen med en fundraiser, der hjælper med at finde midler i EUregi. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Side 9 af 17

10 Side 10 af 17 Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Ungdomsskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 i alt 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber med 0,3 mio. kr. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,4. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 6,6 mio. kr. for ungdomsskolens område. Tabeller og nøgletal Årstal Elever i målgruppenbrugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,17% 09/ ,28% 10/ Kultur og fritid Rammebetingelser Folkeoplysningsloven. Fokusområde: Udvikling og kvalitetssikring af kulturelle tilbud Tema: Kultur og Fritids styringsredskab på det kulturelle område er Kulturplanen. Denne skal skabe rammerne for en videreudvikling af de kreative miljøer, der både kan øge livskvaliteten hos den enkelte borger og være samlingssteder for de kreative kræfter. Planen bidrager også til en øget bevidsthed om kommunens kulturelle aktivitetsniveau. For at sikre den kulturelle mangfoldighed de bedste betingelser og at Svendborg Kommune fortsat får det fulde udbytte af kulturens potentiale, vil det primære indsatsområde i 2011 blive en kvalitetssikring af kulturelle tiltag i form af kontrakt/aftalestyring.

11 Side 11 af 17 Mål: At der udarbejdes kontrakter/aftaler med alle institutioner og kulturelle tiltag som vurderes som værende permanente i forhold til kommunal medfinansiering. Kontrakterne/aftalerne skal tydeligt afspejle de gensidige krav og forventninger mellem institutionerne/projekterne og Svendborg kommune. Veje til målet: Politisk beslutning om kontrakt/aftalestyringen er vedtaget på Kultur og Planudvalgets møde i november 2010 og administrationen gennemfører arbejdet i Status for målopfyldelse: Aftale/kontrakter fremlægges til politisk vurdering og beslutning på møde i september 2011 med henblik på implementering 1. januar Opfølgning på målopfyldelse: Effekt af indsatsen vurderes medio Økonomisk oversigt for området Kultur og fritid Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 i alt 54,8 53,7 54,4 55,0 55,0 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Anlæg i alt -0,2 18,4 7,4 2,3 2,3 Kultur og fritid i alt 54,6 72,1 61,8 57,3 57,3 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere kultur og fritidsområdet med 3,3 mio. kr. ved nedskæring i diverse tilskud samt forskydning i drift vedr. SG-hallen. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.-, ligeledes ved nedskæring i tilskud. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 53,7 mio. kr. for kultur og fritidsområdet. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende blandt andet SGhallen/Svendborg Idrætscenter, skulle overføres til Anlægsbudgettet på Kultur og fritidsområdet på 18,4 mio. kr. består således primært af budget til SG-hallen/Svendborg Idrætscenter på 15,5 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

12 Side 12 af 17 Plan og GIS Rammebetingelser Planloven, Byfornyelsesloven, Lov om almene boliger, og Lov om offentlig udbud af salg af kommunens ejendomme. Fokusområde: Kulturarv i kommuneplanlægningen Tema: Fokusområdet skal kvalificere arbejdet med kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Der har der været et skævt administrationsgrundlag vedr. bygningsmassen, og der har manglet viden for at kunne pege på vigtige kulturspor fra nyere tid. I 2010 er der igangsat et kortlægningsprojekt sammen med lokale interessenter. Projektet har ultimo 2010 og som afsæt for arbejdet i 2011 skabt overblik over hovedtræk for kommunens natur, landskaber, kulturhistorie og arkitektur, opstillet en bruttoliste på 108 kulturmiljøer og indkredset overskrifter for Svendborg kommunes identitet. Mål: 1) At sikre et fælles administrationsgrundlag vedrørende kulturmiljøer og bevaringsbygninger i hele kommunen 2) At leve op til planlovens krav om at udpege særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i by og land og ud fra et lokalt perspektiv 3) At bidrage til at skabe en samlet fortælling om Svendborg kommune samt bidrage til identitetsbeskrivelser for hver af lokalområderne 4) At understøtte lokale udviklingsprojekter med grundlag i kulturarven. Veje til målet: 39 udvalgte kulturmiljøer registreres mht arealmæssig udstrækning samt bygninger og anlægs bærende bevaringsværdier. Der SAVE-registreres 450 bygninger og udvikles redskab til fremtidige vurderinger. Vision og målsætning for bevaring og udvikling af kulturarven drøftes i byrådet i foråret Herefter revideres kulturarvstemaet i kommuneplanen. Sammen med lokale aktører afholdes projektbørs om brug af kulturarven som aktiv ressource i bosætning, kulturliv, turisme og erhverv. Der formidles fortløbende på websites og arrangeres vandreudstilling om bl.a. fortællinger fra lokalområderne. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Planstratgi og kommuneplan I første halvdel af perioden udarbejdes en planstrategi, som skal indeholde Byrådets politiske strategi for udviklingen. På baggrund heraf udarbejdes dernæst et egentligt forslag til en ny kommuneplan. En kommuneplan er den overordnede plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan se, hvilke mål og rammer der gælder for den samlede kommune og de enkelte lokalområder. Alle kommuner skal jf. Planloven revidere deres kommuneplan hvert fjerde år svarende til hver ny byrådsperiode. 2. Cittaslow Svendborg blev i foråret 2008 optaget som den første danske kommune i det internationale Cittaslownetværk. Det strategiske mål med medlemskabet er at værne om og udvikle Svendborgs styrker indenfor kulinariske og maritime traditioner, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtidhed og oplevelser. Udfordringen i den kommende tid vil være at etablere en drivende organisation af både private hænder, almene organisationer og kommunen.

13 Side 13 af Tankefuld Der er behov for detailplanlægning af Tankefuld de kommende år. Områdets omdannelse til byområde kræver formelt udarbejdelse af lokalplaner med afsæt i Kommuneplan Der skal gøres en indsats for at tiltrække investorer, og der skal foregå en markedsføring af grundsalg. Endvidere skal der laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansieriere den løbende projektudvikling. Projekter der skal gøre Tankefuld til en attraktiv og nyskabende bydel. 4. Svendborg Havn Der arbejdes ud fra en langsigtet strategi med at bevare Liv på havnen uagtet aktiviteterne på havnen ændrer sig. Byrådet har besluttet at der i den kommende periode prioriteres planlægning, salg og omdannelse for områderne mellem Jessens Mole og Toldbodvej samt i området bag Nordre Kaj incl. de tidligere godsbanearealer. 5. Områdefornyelse Byfornyelsen er et af de redskaber, planlægningen anvender for at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byområder gennem boligsociale og fysiske foranstaltninger i større sammenhængende områder. 6. Den almene boligsektor Styringen af den almene boligsektor er omlagt til i højere grad at være baseret på mål- og aftalestyring. Et centralt element i modellen består i etablering af en styringsdialog, hvor der ved regelmæssige møder mellem kommune og boligorganisationer drøftes større udfordringer i boligvirksomheden. Herunder gøres status over i hvilken grad målsætninger vedr. områderne økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering efterleves. Desuden skal afklares det fremtidige behov for at koordinere indsatser og indgå aftaler, med henblik på at forpligte parterne om, at realisere de i fællesskab formulerede målsætninger. 7. Lokalplaner Det er gennem lokalplaner, at kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Lokalplaner fastlægger bebyggelsens karakter og anvendelsen af et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne. Planlægningen er som udgangspunkt erstatningsfri. En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold, og den giver ikke grundejere handlepligt. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekspropriere privat ejendom for at gennemføre en lokalplan. 8. Køb og salg af arealer og ejendomme I nær sammenhæng med planlægningen administreres de nødvendige køb og salg af arealer og byggegrunde for at sikre en løbende fremdrift og kommunens udvikling. 9. GIS En afgørende del af planlægningen er at formidle ofte komplekse problemstillinger eller store datamængder klart og overskueligt til borgere, politikere, grundejere m. fl. GIS er en vigtigt udviklingsorienteret redskabsdisciplin, som muliggør alsidig anvendelse af geografiske analyseværktøjer, herunder befolknings- og skoleprognoser, og som ikke mindst leverer de digitale kortdata til den kartografiske præsentation af bl.a. planer.

14 Side 14 af 17 Økonomisk oversigt for området Plan og GIS Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 i alt 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Anlæg: Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Anlæg i alt 9,5 32,9 11,8-0,8 25,3 Plan og GIS i alt 12,3 35,7 14,6 2,0 28,1 Økonomisk redegørelse sbudgettet for Plan og GIS på 2,8 mio. kr. udgør ramme til byfornyelsesprojekter. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende ny terminalbygning samt minitransportcenter skulle overføres til Desuden blev det besluttet at prioritere 1. etape af Tankefuld, analysearbejde vedr. Svendborg Havn, jordforsyning i landdistrikter samt ny helikopterlandingsplads. Anlægsbudgettet på Plan og GIS på 32,9 mio. kr. består således primært af budget til 1. etape af Tankefuld på 13,7 mio. kr., ny terminalbygning på 11,0 mio. kr., jordforsyning i landdistrikter på 5,0 mio. kr., byfornyelse på 1,0 mio. kr. samt rådighedsramme til analysearbejde vedr. Svendborg Havn på 2,0 mio. kr.

15 Side 15 af 17 Udvikling og erhverv Rammebetingelser Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Derudover har udvikling og erhverv ansvaret for følgende: Sport-Study-Sydfyn Eliteidræt Team Danmark Kommune Fokusområde: Idrætsskoler Tema: Fortsat implementering af idrætsskolekonceptet med en idrætsspecifik overbygning og koble 3 nye forskningsspor på idrætsskolekonceptet (kognitivt projekt, mobbeprojekt og sundhedsøkonomisk projekt). Mål: Fra sommeren 2011 er det nye idrætsskolekoncept iværksat sammen med de 3 nye forskningsspor. Veje til målet: Tæt samarbejde med Børn og Unge, Sundhed og forebyggelse og forskerteamet omkring udvikling af det nye koncept. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Udvikling og erhverv Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 i alt 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere udvikling og erhvervsområde med 0,2 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Herudover er ESDH-sekretariatet og fundraiser samt tilskud til Maritimt Center, Technical Visit, Syddansk Turisme og Turistforeningen flyttet til Erhversudvalget med i alt 5,6 mio. kr. og driftsbudgettet for udvikling og erhverv udgør således 13,5 mio. kr.

16 Side 16 af 17 Trafik Rammebetingelser Kontrakt med trafikselskabet Fynsbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Fokusområde: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier Tema: Svendborg Havn og de kommunale ø- og lystbådehavne samt de færgeforbindelser til øerne er krumtappen i strategiplanens fokusområde Maritimt Liv som skal fastholde Svendborg som et aktivt dynamisk maritimt center og derved medvirke til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet, oplevelsesindustrien samt bosætning. Sikring af havnens værdier: For at skabe maritim udvikling er det væsentligt at havnens kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsynsforhold er i en tilstrækkelig god vedligeholdelsesstand. Mål: Gennemføre den 5-årige handlingsplan til sikring af havnens værdier. Veje til målet: Derfor arbejdes der med etablering af formaliserede brugerudvalg, udvikling af hjemmeside m.v. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Havne Det kommunale havneområde omfatter: Svendborg Havn Lundeborg Havn Svendborg Lystbådehavn Rantzausminde Lystbådehavn Skarø, Drejø og Hjortø Broer i Svendborg Sund 2. Færgedrift Det kommunanle rederi Svendborg kommunale færge- og sundfart ejer og driver: M/S Højestene, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Hjortøboen, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Helge, der sejler turistfart på Svendborg Sund 3. Busdrift Svendborg Kommune er forpligtet til at deltage i et trafikselskab, der skal varetage følgende opgaver:

17 Side 17 af 17 offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel fastsættelse af takster og billetteringssystemer koordinering pg planlægning af offentlig servicetrafik individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende og privatbaner 4. Sydfyns Flyveplads Svendborg Kommune ejer Sydfynds Flyveplads, der er bortforpagtet i en drift og serviceaftale. 5. Taxa administration Svendborg Trafik er myndighed på taxaområdet. Økonomisk oversigt for området Trafik Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Busdrift 25,5 26,7 26,7 26,7 26,7 Færgedrift 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 Flyveplads 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Havne/lystbådehavne -2,7-3,0-3,0-3,0-3,0 i alt 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 Anlæg: Havne/lystbådehavne 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 2,4 7,3 5,2 9,1 6,1 Trafik i alt 33,5 38,7 36,6 40,5 37,5 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere trafikområdet med 0,6 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for sbudgettet udgør således 31,4 mio. kr. til bus-, færge- og flyvepladsdrift samt drift af havne/lystbådehavne. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at prioritere sikring af havnens værdier med 5,1 mio. kr. Anlægsbudgettet på trafikområdet på 7,4 mio. kr. består således at budget til sikring af havnens værdier på 5,1 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere