Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Kvalitetskontrakt: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tiltag jfr. budgetforliget: Nedskæring af åbningstid på Gudme, Stenstrup og V. Skerninge biblioteker. Ungdomsskole Kvalitetskontrakt: Internationalisering Tiltag jfr. budgetforliget: Reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber. Kultur og fritid Kvalitetskontrakter: Kulturelle institutioner Udfærdigelse af kontrakter/aftaler mellem Svendborg Kommune og kulturelle projekter og institutioner. Udvikling og erhverv Særlige indsatsområder: Idrætskoler

2 Side 2 af 17 Trafik Kvalitetskontrakt: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier

3 Side 3 af 17 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Kultur og Planlægning Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Musikskole 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Ungdomsskole 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Trafik 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 i alt 144,8 139,5 140,5 141,1 141,1 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Trafik 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 11,5 58,6 24,4 10,6 33,7 i alt 156,3 198,1 164,9 151,7 174,8

4 Side 4 af 17 Budgetændringer (1.000 kr.) Budgetændringer ESDH-sekretariat flyttet til Erhverv Fundraiser, lønbudget flyttet til Erhverv Venskabsbyer overført fra Økonomiudvalget Betaling for CITYMAN-linier flyttet til IT Busdrift, problemområder Færgedrift, problemområder Samlet sparekrav, genåbning af budget Udmøntning af besp. vedr. forskudt tjeneste Ny lån Svendborg Havn Lokalløn Uudmøntede besparelser Fremskrivning, fritidsafdelingen Musikskolen, nedlæggelse af aktiviteter Lukning af ungdomsklubber Ungdomsskolen, øget deltagerbetaling Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Egebjerg lokalhistoriske arkiv % rammebesparelse Senioridræt Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Stadsensemble Reduktion på biblioteksområdet Halliwicksvømning for handicappede Peder Most Garden Naturama Forskydning afledt drift vedr. SG-hallen Folkeoplysning Prisfremskrivning Maritimt center flyttet til Erhverv Technical Visit flyttet til Erhverv Syddansk Turisme flyttet til Erhverv Turistforeningen flyttet til Erhverv Budgetændringer drift i alt

5 Side 5 af 17 Budgetændringer - Anlæg Analysearbejde Svendborg Havn Tankefuld etape 1 - udgifter Tankefuld etape 1 - indtægter Sikring af havnens værdier Byfornyelse SG-hallen/Svendborg Idrætscenter Ny terminalbygning Nulstilling af budget vedr. køb og salg af jord Minitransportcenter Thurøhallen, renov. af omklædningsrum Nyt gulv Svendborg Idrætshal Jordforsyning i landdistrikter Jordforsyning i landdistrikter Helikopterlandingsplads Budgetændringer anlæg i alt Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør 139,5 mio. kr., hvilket er et fald på 11,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Faldet skyldes blandt andet reduktioner i forbindelse med budgetforliget for 2011 samt genåbning af budget 2010 og beskrives nærmere under de enkelte politikområder. Herudover skyldes faldet at ESDH-sekretariatet, Maritimt Center, Syddansk Turisme og Turistforeningen er flyttet til Erhvervsudvalget. Faldet modsvares delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 58,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigning skyldes prioriteringer fra budgetforliget for 2011 vedrørende 1. etape af Tankefuld, sikring af havnens værdier, ny terminalbygning, SGhallen/Svendborg Idrætscenter samt jordforsyning i landdistrikter.

6 Side 6 af 17 Bibliotek Rammebetingelser Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Fokusområde: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tema: Vidensamfundet og globaliseringens hastige fremmarch forandrer borgernes livsvilkår og medievander og viden, innovation og samfundsmæssig sammenhængskraft er afgørende faktorer i den fremtidige udvikling. I takt hermed skifter Biblioteket rolle og karakter i forhold til borgernes behov for at navigere i et stadig mere komplekst samfund. Styrelsen for Bibliotek og Medier har beskrevet dette i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet, der anbefaler fokus på 5 områder: Det åbne bibliotek Inspiration og læring Danskernes Digitale Bibliotek Partnerskaber Professionel udvikling Mål: I 2011 udarbejdes en handlingsplan for Svendborg Biblioteks tiltag i forhold til de 5 anbefalinger, der er fokus på i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Handlingsplanen udarbejdes i dialog med interessegrupper, borgere og ansatte. Heri skal inddrages kommunens værdier og bibliotekets visioner. Ledelsesværktøjer som fx effektmålinger skal anvendes i processen. Veje til målet: Nedsættelse af arbejdsgrupper blandt bibliotekets personale. Dannelse af dialoggrupper med interessegrupper og borgere. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj 2011.

7 Økonomisk oversigt for området Bibliotek Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 i alt 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere biblioteksområdet med en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 25,6 mio. kr. for biblioteksområdet. Tabeller og nøgletal Takster excl. moms (kr.) Budget Budget Udlån /bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Side 7 af 17

8 Side 8 af 17 Musikskole Rammebetingelser Musikskolen hører under musikloven som nu er blevet en skal lov. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen giver undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Fokusområde: Talentarbejdet Tema: I forhold til talentlinjen, arbejder vi i Musikskolen på at etablere de rammer der er nødvendige, for talentelever, dvs. elever med særlige behov for udfordringer. Udover ekstra undervisningstilbud, koordineres talentarbejdet i Den 11. Musikskole, hvor eleverne får mulighed for at deltage i orkestersammenspil, talentskole, kammermusik, masterclasses og lignende. Mål: At få skabt de muligheder/tilbud som talenterne i musikskolen kan udvikle sig igennem. I tæt samarbejde med de forskellige involverede lærere, følger pædagogisk leder udviklingen hos den enkelte elev, med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Der kan være tale om at følge eleven i forhold til optagelsesprøve på Den Fynske Talentskole, MGK eller forberedelse til en konservatorieuddannelse. Veje til målet: Etablere særlige tilbud. Skabe talentlinjemiljø. Der etableres særlige koncerter, hvor eleverne får indblik i arbejdet med at arrangere koncerter. Vi forbereder en mini opera som fælles projekt, med øveweekend, hvor man lærer hinanden at kende. Der etableres fælles work-shops på Musikskolen. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Musikskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 i alt 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere musikskolens område ved nedlæggelse af aktiviteter med 0,3 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 5,9 mio. kr. for musikskolens område.

9 Tabeller og nøgletal Takster inkl. moms pr. mdr. i 9 mdr. (kr.) Musikskole Budget 2010/2011 Rytmik, musikalsk grundskole 152 Sammenspil 118 Kor 118 Eneundervisning: 15min, hold min min min 476 Talentlinie 526 Ungdomsskole Rammebetingelser Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer. Fokusområde: Internationalisering Tema: Sydfyn er et udkantsområde og man ved, at især drenge fra udkantsområder har svært ved at gennemføre en uddannelse. Kan man være med til at få dem til at løfte blikket og se ud i verden og vil det være med til at få dem til at flytte efter en uddannelse? Ungdomsskolen tror, at når man flytter elever fra deres vante miljø til et andet, så vil det styrke deres evner til at begå sig i andre miljøer i både ind og udland. Mål: 50 elevmobiliteter i løbet af 2010/ ansatte skal på kursus i udlandet 2 ungdomsudvekslinger her i Svendborg. Veje til målet: Ungdomsskolen har ansat en international koordinator som det første år skal klæde vores ansatte på. De skal sendes på EU-betalte kurser i udlandet og dermed opleve glæden ved at møde nye mennesker med en anden kulturel baggrund. De skal efterfølgende deltage i udvekslingsprojekter med Ungdomsskolens elever. Derudover samarbejder Ungdomsskolen med en fundraiser, der hjælper med at finde midler i EUregi. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Side 9 af 17

10 Side 10 af 17 Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Ungdomsskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 i alt 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber med 0,3 mio. kr. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,4. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 6,6 mio. kr. for ungdomsskolens område. Tabeller og nøgletal Årstal Elever i målgruppenbrugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,17% 09/ ,28% 10/ Kultur og fritid Rammebetingelser Folkeoplysningsloven. Fokusområde: Udvikling og kvalitetssikring af kulturelle tilbud Tema: Kultur og Fritids styringsredskab på det kulturelle område er Kulturplanen. Denne skal skabe rammerne for en videreudvikling af de kreative miljøer, der både kan øge livskvaliteten hos den enkelte borger og være samlingssteder for de kreative kræfter. Planen bidrager også til en øget bevidsthed om kommunens kulturelle aktivitetsniveau. For at sikre den kulturelle mangfoldighed de bedste betingelser og at Svendborg Kommune fortsat får det fulde udbytte af kulturens potentiale, vil det primære indsatsområde i 2011 blive en kvalitetssikring af kulturelle tiltag i form af kontrakt/aftalestyring.

11 Side 11 af 17 Mål: At der udarbejdes kontrakter/aftaler med alle institutioner og kulturelle tiltag som vurderes som værende permanente i forhold til kommunal medfinansiering. Kontrakterne/aftalerne skal tydeligt afspejle de gensidige krav og forventninger mellem institutionerne/projekterne og Svendborg kommune. Veje til målet: Politisk beslutning om kontrakt/aftalestyringen er vedtaget på Kultur og Planudvalgets møde i november 2010 og administrationen gennemfører arbejdet i Status for målopfyldelse: Aftale/kontrakter fremlægges til politisk vurdering og beslutning på møde i september 2011 med henblik på implementering 1. januar Opfølgning på målopfyldelse: Effekt af indsatsen vurderes medio Økonomisk oversigt for området Kultur og fritid Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 i alt 54,8 53,7 54,4 55,0 55,0 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Anlæg i alt -0,2 18,4 7,4 2,3 2,3 Kultur og fritid i alt 54,6 72,1 61,8 57,3 57,3 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere kultur og fritidsområdet med 3,3 mio. kr. ved nedskæring i diverse tilskud samt forskydning i drift vedr. SG-hallen. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.-, ligeledes ved nedskæring i tilskud. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 53,7 mio. kr. for kultur og fritidsområdet. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende blandt andet SGhallen/Svendborg Idrætscenter, skulle overføres til Anlægsbudgettet på Kultur og fritidsområdet på 18,4 mio. kr. består således primært af budget til SG-hallen/Svendborg Idrætscenter på 15,5 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

12 Side 12 af 17 Plan og GIS Rammebetingelser Planloven, Byfornyelsesloven, Lov om almene boliger, og Lov om offentlig udbud af salg af kommunens ejendomme. Fokusområde: Kulturarv i kommuneplanlægningen Tema: Fokusområdet skal kvalificere arbejdet med kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Der har der været et skævt administrationsgrundlag vedr. bygningsmassen, og der har manglet viden for at kunne pege på vigtige kulturspor fra nyere tid. I 2010 er der igangsat et kortlægningsprojekt sammen med lokale interessenter. Projektet har ultimo 2010 og som afsæt for arbejdet i 2011 skabt overblik over hovedtræk for kommunens natur, landskaber, kulturhistorie og arkitektur, opstillet en bruttoliste på 108 kulturmiljøer og indkredset overskrifter for Svendborg kommunes identitet. Mål: 1) At sikre et fælles administrationsgrundlag vedrørende kulturmiljøer og bevaringsbygninger i hele kommunen 2) At leve op til planlovens krav om at udpege særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i by og land og ud fra et lokalt perspektiv 3) At bidrage til at skabe en samlet fortælling om Svendborg kommune samt bidrage til identitetsbeskrivelser for hver af lokalområderne 4) At understøtte lokale udviklingsprojekter med grundlag i kulturarven. Veje til målet: 39 udvalgte kulturmiljøer registreres mht arealmæssig udstrækning samt bygninger og anlægs bærende bevaringsværdier. Der SAVE-registreres 450 bygninger og udvikles redskab til fremtidige vurderinger. Vision og målsætning for bevaring og udvikling af kulturarven drøftes i byrådet i foråret Herefter revideres kulturarvstemaet i kommuneplanen. Sammen med lokale aktører afholdes projektbørs om brug af kulturarven som aktiv ressource i bosætning, kulturliv, turisme og erhverv. Der formidles fortløbende på websites og arrangeres vandreudstilling om bl.a. fortællinger fra lokalområderne. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Planstratgi og kommuneplan I første halvdel af perioden udarbejdes en planstrategi, som skal indeholde Byrådets politiske strategi for udviklingen. På baggrund heraf udarbejdes dernæst et egentligt forslag til en ny kommuneplan. En kommuneplan er den overordnede plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan se, hvilke mål og rammer der gælder for den samlede kommune og de enkelte lokalområder. Alle kommuner skal jf. Planloven revidere deres kommuneplan hvert fjerde år svarende til hver ny byrådsperiode. 2. Cittaslow Svendborg blev i foråret 2008 optaget som den første danske kommune i det internationale Cittaslownetværk. Det strategiske mål med medlemskabet er at værne om og udvikle Svendborgs styrker indenfor kulinariske og maritime traditioner, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtidhed og oplevelser. Udfordringen i den kommende tid vil være at etablere en drivende organisation af både private hænder, almene organisationer og kommunen.

13 Side 13 af Tankefuld Der er behov for detailplanlægning af Tankefuld de kommende år. Områdets omdannelse til byområde kræver formelt udarbejdelse af lokalplaner med afsæt i Kommuneplan Der skal gøres en indsats for at tiltrække investorer, og der skal foregå en markedsføring af grundsalg. Endvidere skal der laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansieriere den løbende projektudvikling. Projekter der skal gøre Tankefuld til en attraktiv og nyskabende bydel. 4. Svendborg Havn Der arbejdes ud fra en langsigtet strategi med at bevare Liv på havnen uagtet aktiviteterne på havnen ændrer sig. Byrådet har besluttet at der i den kommende periode prioriteres planlægning, salg og omdannelse for områderne mellem Jessens Mole og Toldbodvej samt i området bag Nordre Kaj incl. de tidligere godsbanearealer. 5. Områdefornyelse Byfornyelsen er et af de redskaber, planlægningen anvender for at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byområder gennem boligsociale og fysiske foranstaltninger i større sammenhængende områder. 6. Den almene boligsektor Styringen af den almene boligsektor er omlagt til i højere grad at være baseret på mål- og aftalestyring. Et centralt element i modellen består i etablering af en styringsdialog, hvor der ved regelmæssige møder mellem kommune og boligorganisationer drøftes større udfordringer i boligvirksomheden. Herunder gøres status over i hvilken grad målsætninger vedr. områderne økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering efterleves. Desuden skal afklares det fremtidige behov for at koordinere indsatser og indgå aftaler, med henblik på at forpligte parterne om, at realisere de i fællesskab formulerede målsætninger. 7. Lokalplaner Det er gennem lokalplaner, at kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Lokalplaner fastlægger bebyggelsens karakter og anvendelsen af et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne. Planlægningen er som udgangspunkt erstatningsfri. En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold, og den giver ikke grundejere handlepligt. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekspropriere privat ejendom for at gennemføre en lokalplan. 8. Køb og salg af arealer og ejendomme I nær sammenhæng med planlægningen administreres de nødvendige køb og salg af arealer og byggegrunde for at sikre en løbende fremdrift og kommunens udvikling. 9. GIS En afgørende del af planlægningen er at formidle ofte komplekse problemstillinger eller store datamængder klart og overskueligt til borgere, politikere, grundejere m. fl. GIS er en vigtigt udviklingsorienteret redskabsdisciplin, som muliggør alsidig anvendelse af geografiske analyseværktøjer, herunder befolknings- og skoleprognoser, og som ikke mindst leverer de digitale kortdata til den kartografiske præsentation af bl.a. planer.

14 Side 14 af 17 Økonomisk oversigt for området Plan og GIS Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 i alt 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Anlæg: Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Anlæg i alt 9,5 32,9 11,8-0,8 25,3 Plan og GIS i alt 12,3 35,7 14,6 2,0 28,1 Økonomisk redegørelse sbudgettet for Plan og GIS på 2,8 mio. kr. udgør ramme til byfornyelsesprojekter. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende ny terminalbygning samt minitransportcenter skulle overføres til Desuden blev det besluttet at prioritere 1. etape af Tankefuld, analysearbejde vedr. Svendborg Havn, jordforsyning i landdistrikter samt ny helikopterlandingsplads. Anlægsbudgettet på Plan og GIS på 32,9 mio. kr. består således primært af budget til 1. etape af Tankefuld på 13,7 mio. kr., ny terminalbygning på 11,0 mio. kr., jordforsyning i landdistrikter på 5,0 mio. kr., byfornyelse på 1,0 mio. kr. samt rådighedsramme til analysearbejde vedr. Svendborg Havn på 2,0 mio. kr.

15 Side 15 af 17 Udvikling og erhverv Rammebetingelser Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Derudover har udvikling og erhverv ansvaret for følgende: Sport-Study-Sydfyn Eliteidræt Team Danmark Kommune Fokusområde: Idrætsskoler Tema: Fortsat implementering af idrætsskolekonceptet med en idrætsspecifik overbygning og koble 3 nye forskningsspor på idrætsskolekonceptet (kognitivt projekt, mobbeprojekt og sundhedsøkonomisk projekt). Mål: Fra sommeren 2011 er det nye idrætsskolekoncept iværksat sammen med de 3 nye forskningsspor. Veje til målet: Tæt samarbejde med Børn og Unge, Sundhed og forebyggelse og forskerteamet omkring udvikling af det nye koncept. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Udvikling og erhverv Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 i alt 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere udvikling og erhvervsområde med 0,2 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Herudover er ESDH-sekretariatet og fundraiser samt tilskud til Maritimt Center, Technical Visit, Syddansk Turisme og Turistforeningen flyttet til Erhversudvalget med i alt 5,6 mio. kr. og driftsbudgettet for udvikling og erhverv udgør således 13,5 mio. kr.

16 Side 16 af 17 Trafik Rammebetingelser Kontrakt med trafikselskabet Fynsbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Fokusområde: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier Tema: Svendborg Havn og de kommunale ø- og lystbådehavne samt de færgeforbindelser til øerne er krumtappen i strategiplanens fokusområde Maritimt Liv som skal fastholde Svendborg som et aktivt dynamisk maritimt center og derved medvirke til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet, oplevelsesindustrien samt bosætning. Sikring af havnens værdier: For at skabe maritim udvikling er det væsentligt at havnens kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsynsforhold er i en tilstrækkelig god vedligeholdelsesstand. Mål: Gennemføre den 5-årige handlingsplan til sikring af havnens værdier. Veje til målet: Derfor arbejdes der med etablering af formaliserede brugerudvalg, udvikling af hjemmeside m.v. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Havne Det kommunale havneområde omfatter: Svendborg Havn Lundeborg Havn Svendborg Lystbådehavn Rantzausminde Lystbådehavn Skarø, Drejø og Hjortø Broer i Svendborg Sund 2. Færgedrift Det kommunanle rederi Svendborg kommunale færge- og sundfart ejer og driver: M/S Højestene, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Hjortøboen, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Helge, der sejler turistfart på Svendborg Sund 3. Busdrift Svendborg Kommune er forpligtet til at deltage i et trafikselskab, der skal varetage følgende opgaver:

17 Side 17 af 17 offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel fastsættelse af takster og billetteringssystemer koordinering pg planlægning af offentlig servicetrafik individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende og privatbaner 4. Sydfyns Flyveplads Svendborg Kommune ejer Sydfynds Flyveplads, der er bortforpagtet i en drift og serviceaftale. 5. Taxa administration Svendborg Trafik er myndighed på taxaområdet. Økonomisk oversigt for området Trafik Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Busdrift 25,5 26,7 26,7 26,7 26,7 Færgedrift 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 Flyveplads 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Havne/lystbådehavne -2,7-3,0-3,0-3,0-3,0 i alt 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 Anlæg: Havne/lystbådehavne 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 2,4 7,3 5,2 9,1 6,1 Trafik i alt 33,5 38,7 36,6 40,5 37,5 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere trafikområdet med 0,6 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for sbudgettet udgør således 31,4 mio. kr. til bus-, færge- og flyvepladsdrift samt drift af havne/lystbådehavne. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at prioritere sikring af havnens værdier med 5,1 mio. kr. Anlægsbudgettet på trafikområdet på 7,4 mio. kr. består således at budget til sikring af havnens værdier på 5,1 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere