Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum, Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Kvalitetskontrakt: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tiltag jfr. budgetforliget: Nedskæring af åbningstid på Gudme, Stenstrup og V. Skerninge biblioteker. Ungdomsskole Kvalitetskontrakt: Internationalisering Tiltag jfr. budgetforliget: Reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber. Kultur og fritid Kvalitetskontrakter: Kulturelle institutioner Udfærdigelse af kontrakter/aftaler mellem Svendborg Kommune og kulturelle projekter og institutioner. Udvikling og erhverv Særlige indsatsområder: Idrætskoler

2 Side 2 af 17 Trafik Kvalitetskontrakt: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier

3 Side 3 af 17 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Kultur og Planlægning Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Musikskole 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Ungdomsskole 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Trafik 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 i alt 144,8 139,5 140,5 141,1 141,1 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Trafik 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 11,5 58,6 24,4 10,6 33,7 i alt 156,3 198,1 164,9 151,7 174,8

4 Side 4 af 17 Budgetændringer (1.000 kr.) Budgetændringer ESDH-sekretariat flyttet til Erhverv Fundraiser, lønbudget flyttet til Erhverv Venskabsbyer overført fra Økonomiudvalget Betaling for CITYMAN-linier flyttet til IT Busdrift, problemområder Færgedrift, problemområder Samlet sparekrav, genåbning af budget Udmøntning af besp. vedr. forskudt tjeneste Ny lån Svendborg Havn Lokalløn Uudmøntede besparelser Fremskrivning, fritidsafdelingen Musikskolen, nedlæggelse af aktiviteter Lukning af ungdomsklubber Ungdomsskolen, øget deltagerbetaling Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Egebjerg lokalhistoriske arkiv % rammebesparelse Senioridræt Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Stadsensemble Reduktion på biblioteksområdet Halliwicksvømning for handicappede Peder Most Garden Naturama Forskydning afledt drift vedr. SG-hallen Folkeoplysning Prisfremskrivning Maritimt center flyttet til Erhverv Technical Visit flyttet til Erhverv Syddansk Turisme flyttet til Erhverv Turistforeningen flyttet til Erhverv Budgetændringer drift i alt

5 Side 5 af 17 Budgetændringer - Anlæg Analysearbejde Svendborg Havn Tankefuld etape 1 - udgifter Tankefuld etape 1 - indtægter Sikring af havnens værdier Byfornyelse SG-hallen/Svendborg Idrætscenter Ny terminalbygning Nulstilling af budget vedr. køb og salg af jord Minitransportcenter Thurøhallen, renov. af omklædningsrum Nyt gulv Svendborg Idrætshal Jordforsyning i landdistrikter Jordforsyning i landdistrikter Helikopterlandingsplads Budgetændringer anlæg i alt Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør 139,5 mio. kr., hvilket er et fald på 11,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Faldet skyldes blandt andet reduktioner i forbindelse med budgetforliget for 2011 samt genåbning af budget 2010 og beskrives nærmere under de enkelte politikområder. Herudover skyldes faldet at ESDH-sekretariatet, Maritimt Center, Syddansk Turisme og Turistforeningen er flyttet til Erhvervsudvalget. Faldet modsvares delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 58,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 48,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigning skyldes prioriteringer fra budgetforliget for 2011 vedrørende 1. etape af Tankefuld, sikring af havnens værdier, ny terminalbygning, SGhallen/Svendborg Idrætscenter samt jordforsyning i landdistrikter.

6 Side 6 af 17 Bibliotek Rammebetingelser Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Fokusområde: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tema: Vidensamfundet og globaliseringens hastige fremmarch forandrer borgernes livsvilkår og medievander og viden, innovation og samfundsmæssig sammenhængskraft er afgørende faktorer i den fremtidige udvikling. I takt hermed skifter Biblioteket rolle og karakter i forhold til borgernes behov for at navigere i et stadig mere komplekst samfund. Styrelsen for Bibliotek og Medier har beskrevet dette i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet, der anbefaler fokus på 5 områder: Det åbne bibliotek Inspiration og læring Danskernes Digitale Bibliotek Partnerskaber Professionel udvikling Mål: I 2011 udarbejdes en handlingsplan for Svendborg Biblioteks tiltag i forhold til de 5 anbefalinger, der er fokus på i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Handlingsplanen udarbejdes i dialog med interessegrupper, borgere og ansatte. Heri skal inddrages kommunens værdier og bibliotekets visioner. Ledelsesværktøjer som fx effektmålinger skal anvendes i processen. Veje til målet: Nedsættelse af arbejdsgrupper blandt bibliotekets personale. Dannelse af dialoggrupper med interessegrupper og borgere. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj 2011.

7 Økonomisk oversigt for området Bibliotek Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 i alt 26,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere biblioteksområdet med en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 25,6 mio. kr. for biblioteksområdet. Tabeller og nøgletal Takster excl. moms (kr.) Budget Budget Udlån /bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Side 7 af 17

8 Side 8 af 17 Musikskole Rammebetingelser Musikskolen hører under musikloven som nu er blevet en skal lov. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen giver undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Fokusområde: Talentarbejdet Tema: I forhold til talentlinjen, arbejder vi i Musikskolen på at etablere de rammer der er nødvendige, for talentelever, dvs. elever med særlige behov for udfordringer. Udover ekstra undervisningstilbud, koordineres talentarbejdet i Den 11. Musikskole, hvor eleverne får mulighed for at deltage i orkestersammenspil, talentskole, kammermusik, masterclasses og lignende. Mål: At få skabt de muligheder/tilbud som talenterne i musikskolen kan udvikle sig igennem. I tæt samarbejde med de forskellige involverede lærere, følger pædagogisk leder udviklingen hos den enkelte elev, med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Der kan være tale om at følge eleven i forhold til optagelsesprøve på Den Fynske Talentskole, MGK eller forberedelse til en konservatorieuddannelse. Veje til målet: Etablere særlige tilbud. Skabe talentlinjemiljø. Der etableres særlige koncerter, hvor eleverne får indblik i arbejdet med at arrangere koncerter. Vi forbereder en mini opera som fælles projekt, med øveweekend, hvor man lærer hinanden at kende. Der etableres fælles work-shops på Musikskolen. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Musikskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 i alt 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere musikskolens område ved nedlæggelse af aktiviteter med 0,3 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 5,9 mio. kr. for musikskolens område.

9 Tabeller og nøgletal Takster inkl. moms pr. mdr. i 9 mdr. (kr.) Musikskole Budget 2010/2011 Rytmik, musikalsk grundskole 152 Sammenspil 118 Kor 118 Eneundervisning: 15min, hold min min min 476 Talentlinie 526 Ungdomsskole Rammebetingelser Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer. Fokusområde: Internationalisering Tema: Sydfyn er et udkantsområde og man ved, at især drenge fra udkantsområder har svært ved at gennemføre en uddannelse. Kan man være med til at få dem til at løfte blikket og se ud i verden og vil det være med til at få dem til at flytte efter en uddannelse? Ungdomsskolen tror, at når man flytter elever fra deres vante miljø til et andet, så vil det styrke deres evner til at begå sig i andre miljøer i både ind og udland. Mål: 50 elevmobiliteter i løbet af 2010/ ansatte skal på kursus i udlandet 2 ungdomsudvekslinger her i Svendborg. Veje til målet: Ungdomsskolen har ansat en international koordinator som det første år skal klæde vores ansatte på. De skal sendes på EU-betalte kurser i udlandet og dermed opleve glæden ved at møde nye mennesker med en anden kulturel baggrund. De skal efterfølgende deltage i udvekslingsprojekter med Ungdomsskolens elever. Derudover samarbejder Ungdomsskolen med en fundraiser, der hjælper med at finde midler i EUregi. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Side 9 af 17

10 Side 10 af 17 Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Ungdomsskole Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bibliotek 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 i alt 7,3 6,6 6,6 6,6 6,6 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere ungdomsskolens område ved lukning af ungdomsklubber med 0,3 mio. kr. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,4. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 6,6 mio. kr. for ungdomsskolens område. Tabeller og nøgletal Årstal Elever i målgruppenbrugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,17% 09/ ,28% 10/ Kultur og fritid Rammebetingelser Folkeoplysningsloven. Fokusområde: Udvikling og kvalitetssikring af kulturelle tilbud Tema: Kultur og Fritids styringsredskab på det kulturelle område er Kulturplanen. Denne skal skabe rammerne for en videreudvikling af de kreative miljøer, der både kan øge livskvaliteten hos den enkelte borger og være samlingssteder for de kreative kræfter. Planen bidrager også til en øget bevidsthed om kommunens kulturelle aktivitetsniveau. For at sikre den kulturelle mangfoldighed de bedste betingelser og at Svendborg Kommune fortsat får det fulde udbytte af kulturens potentiale, vil det primære indsatsområde i 2011 blive en kvalitetssikring af kulturelle tiltag i form af kontrakt/aftalestyring.

11 Side 11 af 17 Mål: At der udarbejdes kontrakter/aftaler med alle institutioner og kulturelle tiltag som vurderes som værende permanente i forhold til kommunal medfinansiering. Kontrakterne/aftalerne skal tydeligt afspejle de gensidige krav og forventninger mellem institutionerne/projekterne og Svendborg kommune. Veje til målet: Politisk beslutning om kontrakt/aftalestyringen er vedtaget på Kultur og Planudvalgets møde i november 2010 og administrationen gennemfører arbejdet i Status for målopfyldelse: Aftale/kontrakter fremlægges til politisk vurdering og beslutning på møde i september 2011 med henblik på implementering 1. januar Opfølgning på målopfyldelse: Effekt af indsatsen vurderes medio Økonomisk oversigt for området Kultur og fritid Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kultur og fritid 54,8 53,7 54,5 55,0 55,0 i alt 54,8 53,7 54,4 55,0 55,0 Anlæg: Kultur og fritid -0,3 18,4 7,4 2,3 2,3 Anlæg i alt -0,2 18,4 7,4 2,3 2,3 Kultur og fritid i alt 54,6 72,1 61,8 57,3 57,3 Økonomisk redegørelse Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at reducere kultur og fritidsområdet med 3,3 mio. kr. ved nedskæring i diverse tilskud samt forskydning i drift vedr. SG-hallen. Samtidig blev det ved genåbning af budget 2010 besluttet at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.-, ligeledes ved nedskæring i tilskud. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for 2010 og det samlede driftsbudget udgør således 53,7 mio. kr. for kultur og fritidsområdet. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende blandt andet SGhallen/Svendborg Idrætscenter, skulle overføres til Anlægsbudgettet på Kultur og fritidsområdet på 18,4 mio. kr. består således primært af budget til SG-hallen/Svendborg Idrætscenter på 15,5 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

12 Side 12 af 17 Plan og GIS Rammebetingelser Planloven, Byfornyelsesloven, Lov om almene boliger, og Lov om offentlig udbud af salg af kommunens ejendomme. Fokusområde: Kulturarv i kommuneplanlægningen Tema: Fokusområdet skal kvalificere arbejdet med kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Der har der været et skævt administrationsgrundlag vedr. bygningsmassen, og der har manglet viden for at kunne pege på vigtige kulturspor fra nyere tid. I 2010 er der igangsat et kortlægningsprojekt sammen med lokale interessenter. Projektet har ultimo 2010 og som afsæt for arbejdet i 2011 skabt overblik over hovedtræk for kommunens natur, landskaber, kulturhistorie og arkitektur, opstillet en bruttoliste på 108 kulturmiljøer og indkredset overskrifter for Svendborg kommunes identitet. Mål: 1) At sikre et fælles administrationsgrundlag vedrørende kulturmiljøer og bevaringsbygninger i hele kommunen 2) At leve op til planlovens krav om at udpege særligt bevaringsværdige kulturmiljøer i by og land og ud fra et lokalt perspektiv 3) At bidrage til at skabe en samlet fortælling om Svendborg kommune samt bidrage til identitetsbeskrivelser for hver af lokalområderne 4) At understøtte lokale udviklingsprojekter med grundlag i kulturarven. Veje til målet: 39 udvalgte kulturmiljøer registreres mht arealmæssig udstrækning samt bygninger og anlægs bærende bevaringsværdier. Der SAVE-registreres 450 bygninger og udvikles redskab til fremtidige vurderinger. Vision og målsætning for bevaring og udvikling af kulturarven drøftes i byrådet i foråret Herefter revideres kulturarvstemaet i kommuneplanen. Sammen med lokale aktører afholdes projektbørs om brug af kulturarven som aktiv ressource i bosætning, kulturliv, turisme og erhverv. Der formidles fortløbende på websites og arrangeres vandreudstilling om bl.a. fortællinger fra lokalområderne. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Planstratgi og kommuneplan I første halvdel af perioden udarbejdes en planstrategi, som skal indeholde Byrådets politiske strategi for udviklingen. På baggrund heraf udarbejdes dernæst et egentligt forslag til en ny kommuneplan. En kommuneplan er den overordnede plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan se, hvilke mål og rammer der gælder for den samlede kommune og de enkelte lokalområder. Alle kommuner skal jf. Planloven revidere deres kommuneplan hvert fjerde år svarende til hver ny byrådsperiode. 2. Cittaslow Svendborg blev i foråret 2008 optaget som den første danske kommune i det internationale Cittaslownetværk. Det strategiske mål med medlemskabet er at værne om og udvikle Svendborgs styrker indenfor kulinariske og maritime traditioner, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtidhed og oplevelser. Udfordringen i den kommende tid vil være at etablere en drivende organisation af både private hænder, almene organisationer og kommunen.

13 Side 13 af Tankefuld Der er behov for detailplanlægning af Tankefuld de kommende år. Områdets omdannelse til byområde kræver formelt udarbejdelse af lokalplaner med afsæt i Kommuneplan Der skal gøres en indsats for at tiltrække investorer, og der skal foregå en markedsføring af grundsalg. Endvidere skal der laves ansøgninger til fonde og puljer for at medfinansieriere den løbende projektudvikling. Projekter der skal gøre Tankefuld til en attraktiv og nyskabende bydel. 4. Svendborg Havn Der arbejdes ud fra en langsigtet strategi med at bevare Liv på havnen uagtet aktiviteterne på havnen ændrer sig. Byrådet har besluttet at der i den kommende periode prioriteres planlægning, salg og omdannelse for områderne mellem Jessens Mole og Toldbodvej samt i området bag Nordre Kaj incl. de tidligere godsbanearealer. 5. Områdefornyelse Byfornyelsen er et af de redskaber, planlægningen anvender for at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byområder gennem boligsociale og fysiske foranstaltninger i større sammenhængende områder. 6. Den almene boligsektor Styringen af den almene boligsektor er omlagt til i højere grad at være baseret på mål- og aftalestyring. Et centralt element i modellen består i etablering af en styringsdialog, hvor der ved regelmæssige møder mellem kommune og boligorganisationer drøftes større udfordringer i boligvirksomheden. Herunder gøres status over i hvilken grad målsætninger vedr. områderne økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering efterleves. Desuden skal afklares det fremtidige behov for at koordinere indsatser og indgå aftaler, med henblik på at forpligte parterne om, at realisere de i fællesskab formulerede målsætninger. 7. Lokalplaner Det er gennem lokalplaner, at kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Lokalplaner fastlægger bebyggelsens karakter og anvendelsen af et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne. Planlægningen er som udgangspunkt erstatningsfri. En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold, og den giver ikke grundejere handlepligt. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekspropriere privat ejendom for at gennemføre en lokalplan. 8. Køb og salg af arealer og ejendomme I nær sammenhæng med planlægningen administreres de nødvendige køb og salg af arealer og byggegrunde for at sikre en løbende fremdrift og kommunens udvikling. 9. GIS En afgørende del af planlægningen er at formidle ofte komplekse problemstillinger eller store datamængder klart og overskueligt til borgere, politikere, grundejere m. fl. GIS er en vigtigt udviklingsorienteret redskabsdisciplin, som muliggør alsidig anvendelse af geografiske analyseværktøjer, herunder befolknings- og skoleprognoser, og som ikke mindst leverer de digitale kortdata til den kartografiske præsentation af bl.a. planer.

14 Side 14 af 17 Økonomisk oversigt for området Plan og GIS Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan og GIS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 i alt 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Anlæg: Plan og GIS 9,4 32,9 11,8-0,8 25,3 Anlæg i alt 9,5 32,9 11,8-0,8 25,3 Plan og GIS i alt 12,3 35,7 14,6 2,0 28,1 Økonomisk redegørelse sbudgettet for Plan og GIS på 2,8 mio. kr. udgør ramme til byfornyelsesprojekter. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende ny terminalbygning samt minitransportcenter skulle overføres til Desuden blev det besluttet at prioritere 1. etape af Tankefuld, analysearbejde vedr. Svendborg Havn, jordforsyning i landdistrikter samt ny helikopterlandingsplads. Anlægsbudgettet på Plan og GIS på 32,9 mio. kr. består således primært af budget til 1. etape af Tankefuld på 13,7 mio. kr., ny terminalbygning på 11,0 mio. kr., jordforsyning i landdistrikter på 5,0 mio. kr., byfornyelse på 1,0 mio. kr. samt rådighedsramme til analysearbejde vedr. Svendborg Havn på 2,0 mio. kr.

15 Side 15 af 17 Udvikling og erhverv Rammebetingelser Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Derudover har udvikling og erhverv ansvaret for følgende: Sport-Study-Sydfyn Eliteidræt Team Danmark Kommune Fokusområde: Idrætsskoler Tema: Fortsat implementering af idrætsskolekonceptet med en idrætsspecifik overbygning og koble 3 nye forskningsspor på idrætsskolekonceptet (kognitivt projekt, mobbeprojekt og sundhedsøkonomisk projekt). Mål: Fra sommeren 2011 er det nye idrætsskolekoncept iværksat sammen med de 3 nye forskningsspor. Veje til målet: Tæt samarbejde med Børn og Unge, Sundhed og forebyggelse og forskerteamet omkring udvikling af det nye koncept. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Økonomisk oversigt for området Udvikling og erhverv Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Udvikling og erhverv 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 i alt 15,8 13,5 13,8 13,8 13,8 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere udvikling og erhvervsområde med 0,2 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for Herudover er ESDH-sekretariatet og fundraiser samt tilskud til Maritimt Center, Technical Visit, Syddansk Turisme og Turistforeningen flyttet til Erhversudvalget med i alt 5,6 mio. kr. og driftsbudgettet for udvikling og erhverv udgør således 13,5 mio. kr.

16 Side 16 af 17 Trafik Rammebetingelser Kontrakt med trafikselskabet Fynsbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Fokusområde: Maritimt Liv og Sikring af havnens værdier Tema: Svendborg Havn og de kommunale ø- og lystbådehavne samt de færgeforbindelser til øerne er krumtappen i strategiplanens fokusområde Maritimt Liv som skal fastholde Svendborg som et aktivt dynamisk maritimt center og derved medvirke til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet, oplevelsesindustrien samt bosætning. Sikring af havnens værdier: For at skabe maritim udvikling er det væsentligt at havnens kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsynsforhold er i en tilstrækkelig god vedligeholdelsesstand. Mål: Gennemføre den 5-årige handlingsplan til sikring af havnens værdier. Veje til målet: Derfor arbejdes der med etablering af formaliserede brugerudvalg, udvikling af hjemmeside m.v. Status for målopfyldelse: Der vil første gang ske opfølgning i maj Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning på målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj Særlige indsatsområder 1. Havne Det kommunale havneområde omfatter: Svendborg Havn Lundeborg Havn Svendborg Lystbådehavn Rantzausminde Lystbådehavn Skarø, Drejø og Hjortø Broer i Svendborg Sund 2. Færgedrift Det kommunanle rederi Svendborg kommunale færge- og sundfart ejer og driver: M/S Højestene, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Hjortøboen, der betjener ruten Svendborg Skarø Drejø M/S Helge, der sejler turistfart på Svendborg Sund 3. Busdrift Svendborg Kommune er forpligtet til at deltage i et trafikselskab, der skal varetage følgende opgaver:

17 Side 17 af 17 offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel fastsættelse af takster og billetteringssystemer koordinering pg planlægning af offentlig servicetrafik individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmende og privatbaner 4. Sydfyns Flyveplads Svendborg Kommune ejer Sydfynds Flyveplads, der er bortforpagtet i en drift og serviceaftale. 5. Taxa administration Svendborg Trafik er myndighed på taxaområdet. Økonomisk oversigt for området Trafik Vedtaget budget priser Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Busdrift 25,5 26,7 26,7 26,7 26,7 Færgedrift 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 Flyveplads 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Havne/lystbådehavne -2,7-3,0-3,0-3,0-3,0 i alt 31,1 31,4 31,4 31,4 31,4 Anlæg: Havne/lystbådehavne 2,3 7,3 5,2 9,1 6,1 Anlæg i alt 2,4 7,3 5,2 9,1 6,1 Trafik i alt 33,5 38,7 36,6 40,5 37,5 Økonomisk redegørelse Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere trafikområdet med 0,6 mio. kr. Denne reduktion modsvares dog delvis af pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af lokalløn for sbudgettet udgør således 31,4 mio. kr. til bus-, færge- og flyvepladsdrift samt drift af havne/lystbådehavne. Anlæg Ved budgetforliget for 2011 blev det besluttet at prioritere sikring af havnens værdier med 5,1 mio. kr. Anlægsbudgettet på trafikområdet på 7,4 mio. kr. består således at budget til sikring af havnens værdier på 5,1 mio. kr. samt rådighedsramme på 2,3 mio. kr.

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Erhvervskontakten, erhvervs- og lystbådehavne, kollektiv trafik, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne, Folkebiblioteker,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder Ungdomsskolens 6 klubber danner rammen om aktiviteter, samvær og voksenkontakt, og Klubben på Rughavevej har været i brændpunktet med hensyn til forebyggende arbejde i forhold til en vanskelig

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Fritidscentret AFTALE NOVEMBER 2014

Fritidscentret AFTALE NOVEMBER 2014 Fritidscentret AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere