Bæredygtighedsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsrapport 2008"

Transkript

1 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN

2 Indhold POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Sport, kultur og velgørenhed BÆREDYGTIGHEDSREGNSKAB 2008 opgørelsesmetoder miljøpåvirkninger sociale påvirkninger økonomiske påvirkninger

3 4 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KORT FORTALT omsætningens fordeling 2008 produkter Breve, eneret øvrige Blade og adresseløse forsendelser pakker breve, konkurrence Antal ansatte 2008 fordelt efter ansættelsesområde i pct. øvrige Privatkunder (posthuse) Brevproduktion og transport Distribution (postbude) Post Danmark er en moderne distributions-, logistik- og transportvirksomhed med en historie, der går helt tilbage til 1624, da Kong Christian IV underskrev den kongelige Forordning om Postbudde. I 1995 blev Postvæsenet taget af finansloven og omdannet til Post Danmark med status af Selvstændig Offentlig Virksomhed nr. 1. Virksomheden blev herefter drevet på aktieselskabslignende vilkår, og omdannelsen til et egentligt aktieselskab blev gennemført i Næste skridt blev taget i 2005, hvor CVC Capital Partners købte 22 pct. af aktierne. I starten af 2009 underskrev Transportministeriet og det svenske Näringsdepartementet en fusionsaftale mellem Post Danmark og det svenske Posten AB. Målet med fusionen er at skabe en nordisk postvirksomhed, der leverer tidssvarende og konkurrencedygtige posttjenester til borgerne i de to lande. Efter fusionen vil det nye selskab være ejet af den danske stat og den svenske stat med en fordeling af aktierne på henholdsvis 40 pct. og 60 pct. Ejernes indflydelse er dog balanceret sådan, at den svenske og danske stat har lige mange stemmer. Efter danske forhold er Post Danmark en stor virksomhed. Samlet beskæftiger vi mere end medarbejdere på fuld- eller deltid, hvilket svarer til knap 1 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Vi lægger vægt på at være fleksible i vores ansættelsesforhold og har blandt andet en lang række medarbejdere, der er ansat i deltidsstillinger. Det samlede antal fuldtidsstillinger svarer til godt medarbejdere. Vores medarbejdere er fordelt over hele landet på mere end 500 arbejdspladser. Vi servicerer dagligt husstande og virksomheder. Den samlede omsætning i 2008 rundede 12 mia. kr. og heraf er 68 pct. hentet på markeder i fuld konkurrence. Den hidtidige eneret på breve, som er under afvikling, omfatter i dag alene breve under 50 gram. Pakker og reklamer har altid været omdelt i fri konkurrence. Brevkvalitet procent breve økonomibreve Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Indtægter

4 POST DANMARK bæredygtighedsrapport resultat før skat Mio. kr

5 6 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 FORORD Kære læser, Post Danmark har altid taget sit samfundsmæssige ansvar meget alvorligt. Vi er stolte over at levere en vigtig service i det danske samfund en service, der sikrer, at forsendelser af enhver slags kommer frem fra afsender til modtager fra dag til dag i hele landet. Når man som Post Danmark distribuerer omtrent fire millioner forsendelser hver eneste dag, så er det en kæmpe opgave med stor betydning ikke bare for den enkelte, men for hele det danske samfund. For Post Danmark er det samfundsmæssige ansvar en naturlig del af vores hverdag. Vi er en virksomhed, der driver en forretning, der betjener hele det danske samfund, så for mig at se giver det sig selv, at vi ikke kan drive en sund og fornuftig forretning, hvis ikke vi som virksomhed er en ansvarlig samfundsborger. For at kunne løse denne opgave har Post Danmark skabt en af Europas mest moderne og effektive postvirksomheder. Vi arbejder konstant med at effektivisere vores arbejdsgange og vores processer, for den øgede konkurrence i branchen overlader ikke plads til spild. Post Danmark skal være en sund, solid og stærk virksomhed, hvis vi skal kunne yde den service, som samfundet har brug for, og samtidig være en tryg og god arbejdsplads for vores mange tusinde medarbejdere. Logikken er enkel. Hvis ikke vi har trygge og veluddannede medarbejdere, der er stolte af deres arbejde og deres virksomhed, så kan vi ikke levere den kvalitet og service, der sikrer vores styrke i markedet. År 2008 var et ganske særligt år for Post Danmark. I begyndelsen af året oplevede vi en stærk efterspørgsel på arbejdskraft. Ved årets afslutning var dette billede fuldstændigt ændret. Uanset om den arbejdsmarkedsmæssige udfordring er af den ene eller anden karakter, lægger vi i Post Danmark stor vægt på at have en attraktiv og aktiv personalepolitik. Vi ønsker at fastholde og udvikle vores medarbejdere, så vi altid kan yde vores bedste. Post Danmark er en del af et samfund med et nødvendigt fokus på energiforbrug og miljøindsatsen i kampen mod klimatruslen. I den forbindelse er en virksomhed som Post Danmark naturligvis en vigtig spiller, idet vores opgaver nødvendiggør en del transport og produktion, som sætter CO 2 -spor til skade for miljøet. Vi er den kollektive trafik for breve og pakker i Danmark. Post Danmark er alt i alt en miljøvenlig distributionsform, idet vi samler og distribuerer så mange forsendelser ad gangen som muligt. Det er nemlig den mest miljørigtige måde at gøre det på. Med denne rapport giver vi en samlet beskrivelse af vores arbejde med at løfte Post Danmarks samfundsmæssige ansvar. Det er første gang, at vi laver en sådan rapport, og det er derfor med særlig glæde, at jeg ønsker god læselyst. Helge Israelsen Helge Israelsen Adm. Direktør

6 POST DANMARK bæredygtighedsrapport POST DANMARK I SAMFUNDET Post Danmark er med sine over ansatte blandt Danmarks største arbejdspladser. Vi besøger hver dag mere end to millioner husstande, og med vores 750 posthuse og postbutikker fylder vi godt i det danske samfund. I løbet af en ganske almindelig uge er stort set alle danskere i berøring med Post Danmark. Enten fordi de modtager post, pakker eller reklamer, fordi de kender nogen, som arbejder hos os, arbejder for nogen, som er leverandør til os, eller fordi de er blandt den ene procent af den danske befolkning, der arbejder hos os. Den tætte kontakt til samtlige borgere gør det meget tydeligt for vores omverden, hvordan vi som virksomhed lever op til deres krav og forventninger. Vi er med andre ord til eksamen hos hver eneste dansker hver uge. Det er med til at holde os på tæerne, og borgernes holdninger og input er en kilde til vores bestræbelser på at blive endnu bedre til det, vi er sat i verden for at levere: en basal og universel postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark. Med andre ord, er vores omdømme helt afgørende for vores forretningsmæssige succes. POST DANMARKS PLIGTER Post Danmarks rammebetingelser og prisstruktur er i høj grad lagt fast i en koncession udstedt af staten i daglig tale kaldet befordringspligten. Den foreskriver hvilken service og kvalitet, vi som et minimum skal levere til den danske befolkning. Koncessionen sætter også rammen for, prisudviklingen inden for den tredjedel af vores omsætning, som endnu ikke er konkurrenceudsat, hvilket vil sige breve under 50 gram. På alle andre områder er Post Danmarks ydelser udsat for konkurrence, og prissætningen skabes som i alle andre brancher ud fra udbud og efterspørgsel. Vi er stolte over at varetage den opgave, der er foreskrevet i koncessionen, idet den er af afgørende betydning for det danske samfund hver eneste dag. FAIR PRISSÆTNING Prisen for at sende et brev portoen er fra tid til anden genstand for debat. Post Danmarks priser er fair også set i en sammenligning med portopriserne i resten af Europa. Sammenligner man Post Danmarks priser for breve af første vægtsats med andre landes postvirksomheder, skal man tage højde for væsentlige demografiske forskelle, f.eks. det høje danske lønniveau og købekraft. Det har Europas største postvirksomhed, Deutsche Post, gjort i en sammenligning af prisen for et dag-til-dag-brev af første vægtsats i 29 europæiske lande, hvor der netop tages højde for disse forskelle. Post Danmarks priser ligger på en 16. plads med en gennemsnitlig pris på 0,61 Euro, hvilket er langt under gennemsnittet på 0,79 Euro. PROFIT OG SAMFUNDSANSVAR For Post Danmark gælder det, at vores evne til at tjene penge er forudsætningen for, at vi kan løse vores opgaver for samfundet. Man kan sige, at det er vores økonomiske styrke, der bestemmer råderummet for, hvor mange pligter vi kan påtage os uden statstilskud. Omvendt kan vi ikke nå tilfredsstillende økonomiske resultater, hvis ikke vores medarbejdere er glade for at arbejde hos os, er stolte over deres virksomhed samtidig med at virksomhedens omdømme i befolkningen er godt. Vi har vist, at en solid indtjening sagtens kan opnås samtidig med, at investeringer, forandringer, beslutninger osv. træffes ud fra hensyn til samfundet, herunder til alle de interessenter, som hver dag er afhængige af Post Danmark. Post Danmarks forretningsmodel er således bygget op om en strategi, der både tilgodeser virksomhedens behov for at tjene penge og vores ansvar i forhold til at være en social og samfundsbevidst virksomhed. Derfor er det sund fornuft for både kunder, medarbejdere og virksomheden, når Post Danmark integrerer hensynet til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af samfundsskadelige forhold, herunder korruption, som en del af vores forretningsmodel. Vi har udarbejdet et Code of Conduct for alle vores leverandøraftaler, og vi følger Corporate Governance anbefalingerne fra Nørby-udvalget. Det er alt sammen udtryk for den tankegang, der er dybt forankret i den excellencemodel, der er grundstenen i Post Danmarks ledelsesfilosofi. priser for breve af første vægtsats EURO Bulgarien 2,72 LETLAND 1,66 POLEN 1,36 Slovakiet 1,26 LITAUEN 1,24 Rumænien 0,96 ESTLAND 0,88 UNGARN 0,88 TjEKKIET 0,84 NORGE 0,81 Grækenland 0,79 Portugal 0,75 FINLAND 0,74 ITALIEN 0,62 Danmark 0,61 Frankrig 0,57 BELGIEN 0,56 SvERIGE 0,56 Schweiz 0,56 østrig 0,55 Tyskland 0,55 IRLAND 0,54 cypern 0,51 Storbritanien 0,48 Luxemburg 0,47 Holland 0,44 SPANIEN 0,41 MALTA 0,37 Slovenien 0,36 gennemsnit 0,79

7 8 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 CSR I POST DANMARK Corporate Social Responsibility (CSR) er hos Post Danmark defineret som: De aktiviteter, som Post Danmark har iværksat for at udvikle og udnytte koncernens kernekompetencer til gavn for kunder, medarbejdere, samfundet og virksomhedens økonomi samt image som en virksomhed med et stort samfundsmæssigt engagement. BIDRAG TIL SAMFUNDET Post Danmark forvalter ikke kun sit ansvar og sin betydning i forhold til virksomhedens kerneydelser og medarbejdere. Vi er også en betydelig bidragsyder på områder, hvor vores kernekompetencer kan komme andre aktører i samfundet til gode. Hvert år støtter Post Danmark eksempelvis en velgørende organisation ved at udgive et frimærke, der er lidt dyrere end almindelige frimærker, og donerer overskuddet til organisationen. Post Danmark er ligeledes en vigtig bidragsyder til cykelsporten i Danmark. Vores mest kendte og største sponsorat er cykelløbet Post Danmark Rundt, der er Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed. Et tredje initiativ er julemærkehjemmene, hvor Post Danmark er nær samarbejdspartner med Julemærkefonden, der driver fire julemærkehjem i Danmark. FOKUS PÅ DET GODE ARBEJDSLIV Vi har ambitiøse mål for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid for vores ansatte og for at tage hånd om dem, som i perioder kan have særligt brug for det. Det sker bl.a. gennem seniorordninger, mentorordninger og talentbank samt vores interne jobbørs, hvor medarbejderne får mulighed for at skifte job til andre funktioner i Post Danmark, hvis deres arbejdsfunktion nedlægges, eller hvis de har lyst til at prøve kræfter med nye udfordringer. Derudover yder vi en stor indsats for at integrere nydanskere og skabe plads til folk, som ikke har mulighed for at deltage med fuld styrke på arbejdsmarkedet. Vi arbejder målrettet for løbende at forbedre arbejdsmiljøet og blev i 2008 belønnet med Arbejdsmiljørådets pris for det. Det er helt bevidst, at vi arbejder for at være en førende virksomhed på disse områder, for vi ved, at det i høj grad er det gode arbejdsliv i Post Danmark, der er med til at stille os stærkt i kampen om at kunne tiltrække de bedste medarbejdere til vores virksomhed. EN SAMLET CSR-REDEGØRELSE Vores forretningsmodel og CSR-indsatser har ikke tidligere været nedfældet i en egentlig bæredygtighedsstrategi eller rapport. Den har derimod længe været stærkt forankret i vores mil- Csr milepæle 1895 første fagforening (Provinspostbudeforeningen) 1906 Pensionsret INDføres for landpostbude timers arbejdsdag indføres 1961 Postens KUNDEtjeneste oprettes 1980 Kvalitetsmæssigt lavpunkt (rettidighed 70 pct.) 1894 Cykler til landpostbude indføres 1904 Verdens første julemærke 1911 Første el-bil 1921 Første velgørenhedsfrimærke 1971 Første kvindelige postbud 1990 Ingen reklamer tak som frivillig ordning

8 POST DANMARK bæredygtighedsrapport jøpolitik, personalepolitik, leverandørpolitik osv. Med denne rapport samler vi det hele ét sted, og giver et unikt indblik i, hvordan vi som en af landets største virksomheder systematisk arbejder på at forvalte vores betydning i samfundet til gavn for både samfundet, Post Danmark og vores mange interessenter. Vi er nået langt i vores arbejde med CSR i Post Danmark. Det betyder dog ikke, at vi er i mål og nu kan læne os tilbage. Vi kan stadig blive endnu bedre til at drive vores virksomhed på en bæredygtig måde, der vil komme både samfundet, vores interessenter og Post Danmark til gode. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY For Post Danmark er Corporate Social Responsibility (CSR) lig med ansvarlighed. Vi betragter arbejdet med CSR som en naturlig og frivillig opgave. Det er dermed ikke en opgave, vi påtager os, fordi vi er forpligtet til det af en lovgivning eller som følge af vores koncessionsaftale med Staten. Hver dag fører vores kerneforretning os rundt i hele samfundet. Vi leverer en service til borgere, virksomheder, foreninger og institutioner, som er grundlæggende for kommunikation og handel i Danmark. Det er vi stolte af. Derfor ligger det os meget på sinde også at levere denne service på en måde, som ikke bare vi, men hele Danmark kan være stolte af. Ansvarlighed i Post Danmark er derfor integreret i alt, vi gør. Globaliseringen har efterhånden sat sit præg alle steder. Det har skabt både udfordringer og muligheder. En af konsekvenserne af globaliseringen er, at verden nu synes at være blevet mindre. Post Danmark nyder gavn af den øgede internationale vareudveksling, da den fremmer ikke mindst det antal pakker, som virksomheder og private sender til hinanden. Men vi er samtidig bevidste om, at globaliseringen rummer en række store udfordringer, som også virksomhederne skal bidrage til at finde løsninger på. Vi har derfor i 2009 tilsluttet os FN s Global Compact, der aktivt inddrager virksomheder i løsningen af en række af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Ansvarlighed starter for alle virksomheder med økonomien. Post Danmark er en virksomhed, der i sagens natur skal skabe værdi for vores kunder, for samfundet og for virksomheden. Vores opgave som virksomhed er den samme som alle andre virksomheders og samtidig er den vidt forskellig, fordi staten så direkte med befordringspligten fastsætter rammerne for store dele af vores udviklingsmuligheder. Økonomien er vigtig for os, og derfor skal menneskelige og miljømæssige hensyn vægte højt i arbejdet ellers balancerer regnskabet ikke. Det, som nogle kalder den tredobbelte bundlinje, kalder vi for helhedsorienteret ledelse, og det har vi øvet os i siden Det betyder, at vi vurderer vores arbejde og evaluerer det i forhold til vores mål for kunder, medarbejdere, samfundet og økonomien (ejere). En række af disse CSRrelaterede indsatser og tilhørende resultater beskrives efterfølgende i denne rapport sponsoraftale med dansk cykle Union 1997 Miljøpolitik og første grønt regnskab 2001 tjenestemænd ansættes under virksomhedsoverenskomst 2005 postmesterskab i miljøkørsel 2008 Arbejdsmiljøcertificering Efter ohsas Første post danmark rundt 1998 Total invovering i kvalitet (tik) 2004 beregningsmodel for miljøbelastning af produkter 2006 medstifter af rådet for bæredygtig erhvervsudvikling 2009 tilslutning til fn s global compact 1999 hrm-prisen (dansk management forum) 2004 den danske kvalitets PRIS (center for ledelse) 2006 efqm excellence award finalist (efqm) 2003 integrationspris til Århus pakkecenter (århus kommune) 2005 mia pris finalist (institut for menneskerettigheder) 2008 arbejdsmiljøprisen: arbejdsulykker (arbejdsmiljørådet)

9 10 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 BÆREDYGTIG LEDELSE Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater. Sådan lyder den første af ti leveregler, som giver en række eksempler på god ledelse i Post Danmark. Denne korte udtalelse uddybes videre: Derfor indgår foruden det økonomiske resultat også kunde- og medarbejdertilfredshed samt påvirkning af samfundet i vurderingen af resultaterne fra alle enheder i Post Danmark. Siden 1998 har helhedsorienteret ledelse stået helt centralt i udviklingen af vores virksomhed. Vores tilgang til ledelse bygger på en grundtanke om, at vi skal skabe værdi i et langsigtet perspektiv ved at fokusere på alle de væsentligste interessenter. Post Danmark er blevet ledet ud fra denne overbevisning de seneste 11 år, fordi vi mener, at det er den bedste og mest ansvarlige ledelsesform for os. TOTAL INVOLVERING I KVALITET Vores ledelsesfilosofi retter sig som nævnt bredt imod alle vores væsentligste interessenter. Vi har op igennem 80 erne og starten af 90 erne praktiseret en anden ledelsesform med mere ensidig fokus på økonomien. Det stod imidlertid klart for os i midten af 90 erne, at det ikke var den rette form på længere sigt. Siden 1998 har vores ledelse således bygget på Total Quality Management (TQM). Vi kalder det Total Involvering i Kvalitet TIK. Formålet med TIK var og er at forbedre vores konkurrenceevne. Det er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan levere den service og kvalitet, som kunderne ønsker og forventer af os. Det gør vi ved at have en virksomhedskultur, der arbejder med løbende forbedringer i takt med udviklingen hos kunder og i samfundet. TIK bygger på medarbejderes involvering og aktive deltagen. Starten på TIK blev markeret med et halvandet år langt uddannelsesproces efter kaskadeprincippet, der omfattede samtlige fastansatte medarbejdere. TIK-processen i hovedtræk: Leveregler (s. 12) Kundetilfredshedsmålinger (s. 21) Medarbejdertilfredshedsmålinger (s. 27) Selvbærende team (s. 27) EFQM Excellencemodellen (s. 12) mission POST DANMARKS MISSION, VISION og VÆRDIER Post Danmark leverer med kvalitet en basal og universel postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark.

10 POST DANMARK bæredygtighedsrapport væsentlige interessenter Interessenter Primære Interesser Primære Målepunkter Formål Kunder Service, kvalitet og pris Kundetilfredshed og -loyalitet Forudsætning for fremtidig forretning Medarbejdere Involvering, løn, jobsikkerhed Medarbejdertilfredshed Sikre værdiskabende samarbejde Samfundet Omdømme, miljøbelastning corporate Image, reducere emissioner Være en ansvarlig del af samfundet Ejere Overskud, kvalitet værdiskabelse, breves rettidighed Leve op til forpligtelser vision Værdier Post Danmark er anerkendt af kunderne som en førende virksomhed i logistik- og distributionsbranchen i Danmark. Troværdig er en helt afgørende værdi, når kerneforretningen er at befordre andres meddelelser og varer. At være troværdig forudsætter, at vi lever op til vores ansvar og gør os fortjent til kundernes tillid. Vi er troværdige, når vi er redelige og professionelle i forhold til kunder, aktionærer, kolleger og omverdenen. Kompetent er at være mestre i vores fag. At være kompetent er også at arbejde energisk med at forbedre alle processer samt at dele viden og udvikle sig. Vi er kompetente, når vi sætter os ind i det, vi har med at gøre og sikrer fakta bag alle beslutninger. Vi tager vores arbejde alvorligt. Forandringsvilje er hele tiden at stræbe efter at forbedre den måde, vi arbejder på, så vi til stadighed forbedrer vores effektivitet og kvalitet. Vi er forandringsvillige, når vi er modtagelige over for ændringer, og når vi selv er med til at skabe dem. Værdiskabende er at skabe værdi for kunderne, for aktionærerne, for medarbejdere og for samfundet. Værdiskabelse er en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udvikling af virksomheden. Vi er værdiskabende, når vi sætter os høje mål og når dem, samt når vi lever op til vores værdier.

11 12 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 alles deltagelse fokus på kunden og medarbejderen ledelsens engagement løbende forbedringer fokus på facts De fem grundlæggende elementer i TIK kan illustreres ved en pyramide. Fundamentet for enhver forandringsproces er ledelsens engagement og aktive kommunikation. TIK skal medføre løbende forbedringer af alle indsatser og resultater via alles deltagelse i at fokusere på kunder, medarbejdere og facts som beslutningsgrundlag. LEVEREGLER Da TIK-processen startede i 1998 var det begyndelsen på en omfattende forandringsproces. En væsentlig del af forandringsbehovet, var ledernes måde at være ledere på. Derfor udarbejdede vi ti leveregler, som var og er eksempler på god ledelse hos os. På den måde blev det synligt både for lederne og for medarbejderne, hvad topledelsen forventede af lederne, og hvad medarbejderne med rette kunne forvente af deres nærmeste leder. De ti korte udsagn findes i uddybede versioner, og lederne har haft en omfattende dialog igennem årene om, hvornår og hvordan vi udøver god ledelse. For otte af de ti leveregler er der en sammenhæng til vores årlige måling af medarbejdertilfredshed. EFQM EXCELLENCEMODEL EFQM Excellencemodellen har været vores ledelsesmodel siden TIK-processens start. Bæredygtige resultater skabes ved helhedsfokus og aktiv ledelse. Det gælder også i relation til vores påvirkning af omverdenen. Vores arbejde med ansvarlighed indgår direkte i den ledelsesmæssige sammenhæng, som vi styrer via Excellencemodellen, både ved konkrete aktiviteter og som en rød tråd. Excellence og CSR går hånd i hånd. Begge handler om det langsigtede hensyn, om bæredygtig udvikling og om den mangesidede resultatskabelse. Det handler ikke alene om virksomhedens økonomi, men også om at sikre høj service og kvalitet til kunderne og gode arbejdsforhold for medarbejdere. Derudover skal vi tage hensyn til samfundsudviklingen, herunder udvise social ansvarlighed og tage medansvar for miljøet. Derfor er CSR en helt integreret del af vores excellencearbejde. Inden for både Excellence og CSR arbejder vi med at evaluere os selv samt at udpege og gennemføre forbedringer. Det gør vi årligt, både centralt for koncern og lokalt for selvstændige enheder. I Post Danmark har vi uddannet et hold af interne assessorer, der hjælper andre enheder med at kvalitetssikre deres egen opfattelse af, hvad der gøres godt og mindre godt. Ud over et aktivt assessorhold på ca. 220 personer er direktionen og alle niveau 1 og 2-chefer uddannet som assessorer. Dette skal sikre et detaljeret og bredt kendskab til Excellencemodellen i virksomheden. post danmarks 10 leveregler 1 Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater 2 Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3 Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer 4 Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5 Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6 Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7 Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer 8 Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde 9 Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation 10 Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organisation. opfølgning på leveregel 5 Spørgsmål fra årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse: Muligheden for at kunne stille forslag til forbedringer

12 POST DANMARK bæredygtighedsrapport CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen for Post Danmark har i 2005 gennemgået og forholdt sig til Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse. Post Danmark følger disse anbefalinger med undtagelse af områder, hvor det vurderes ikke at være relevant for netop vores virksomhedstype. På Post Danmarks hjemmeside er der redegjort for, hvordan virksomheden detaljeret forholder sig til de enkelte anbefalinger Vedrørende incitamentsaflønning for bestyrelse og direktion følger Post Danmark anbefalingerne og lader generalforsamlingen i Post Danmark A/S fastsætte retningslinjerne, herunder eksempelvis at bestyrelse alene aflønnes med et fast honorar. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar for det kommende år. Direktionens aflønning fremgår af Post Danmarks årsrapport. CODE OF CONDUCT I LEVERANDØRKÆDEN I forbindelse med indkøb har Post Danmark fastlagt en række etiske retningslinjer en Code of Conduct. Den indeholder vores krav til leverandører og samarbejdspartnere vedrørende etisk og moralsk forsvarlige indkøb. Dette område er de senere år blevet mere aktuelt ved en betydelig øget mængde indkøbsudbud, samt brug af flere leverandører og underleverandører fra andre verdensdele. Vi samarbejder med ca leverandører og har over en typisk fireårig kontraktperiode ca. 350 udbud, der alle overstiger tre mio. kr. Sikring af etikken i leverandørkædens yderste led er et komplekst område, og vi har endnu ikke fundet de modeller, der i praksis kan garantere os, at samtlige led lever op til de etiske og miljømæssige standarder. Området vil få et særligt fokus i de kommende år. HABILITET I forbindelse med Post Danmarks ganske mange relationer til leverandører af produkter, maskinel, IT og konsulentydelser er virksomhedens ansatte omfattet af vedtagne regler om habilitet i forbindelse med leverandørkontakt. Reglerne foreskriver blandt andet, at ansatte ikke kan modtage gaver ud over en bagatelgrænse, samt at rejseomkostninger altid betales af Post Danmark. STYRING BASERET PÅ STANDARDER For Post Danmark er standarder vigtige forudsætninger for at opnå effektive processer, når der skal sendes post nationalt og internationalt. Den internationale postudveksling med 192 lande på verdensplan fremmes betydeligt ved et ensrettet sæt af standarder. Vi deltager aktivt i udviklingen, vedligeholdelsen og anvendelsen af disse industristandarder og CEN standarder. Post Danmark deltager også i udviklingen af en dansk standard for samfundsmæssig ansvarlighed, der bygger på ISO excellencemodellen Excellencemodellen er en europæisk bedste praksis model for virksomhedsledelse. Den anviser en række indsatser, man bør have styr på samt en række resultatområder, hvorpå man bør måle sin virksomhed. Et gennemgående tema er, at man løbende bør forbedre sine indsatser og sine resultater for at nå et fremragende excellent niveau. Excellencemodellen ejes af European Foundation for Quality Management (EFQM) og er hvert år udgangspunktet for anerkendelsen the EFQM Excellence Award. Modellen indeholder en vurderings- og målemetode, der gør det muligt at kortlægge, hvor man først skal sætte ind for at forbedre, og dernæst som noget centralt følge op på, om det er sket som planlagt. indsatser resultater Medarbejdere Medarbejderresultater Lederskab Politik & strategi Processer kunderesultater nøgleresultater Partnerskaber & ressourcer samfundsresultater innovation og læring

13 14 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 klima og miljø CO 2 indeks omsætning CO 2 CO 2 -intensitet

14 POST DANMARK bæredygtighedsrapport En af det internationale samfunds største udfordringer er klimaforandringer, der ifølge FNs klimapanel hovedsagelig skyldes menneskeskabte udledninger af CO 2. Transportsektorens betydning for Danmarks CO 2 -belastning er kraftig stigende. I Danmark står transportsektoren for næsten 30 pct. af det samlede CO 2 -udslip. Selv om kun en mindre del kan henføres til vare- og godstransport, er der tale om en betydelig udfordring for også at opnå forbedringer her. Post Danmark har iværksat en række aktiviteter, som relaterer sig til klimadagsordenen. Det handler om fokus på fakta med dataopsamling, databehandling og forfølgelse af konkrete og realistiske målsætninger. Inddragelse af medarbejderne i arbejdet for en bæredygtig udvikling er et andet område af central betydning, ligesom udgivelser af klimafrimærker i 2009 sætter fokus på klimaudfordringen. Ser man på Post Danmarks samlede udledning af CO 2 over tid, så er det lykkedes at nedbringe udledningen med 14 pct. siden Det er sket samtidig med, at omsætningen i samme periode er steget med 24 pct. Det betyder, at der er sket en afkobling mellem virksomhedens økonomiske vækst og udledningen af drivhusgasser. Realiseringen af Post Danmarks målsætning om yderligere reduktion af CO 2 med 8 pct. for de kommende år kommer primært til at ske gennem initiativer, der retter sig mod vores bygningsmasse, bilpark og eksterne transportører. ROLLEMODEL FOR EFFEKTIV DISTRIBUTION CO 2 -udslippet fra lastbiltransport i Danmark er steget med ca. 20 pct. fra 1992 til Stigningen gælder også i byerne, hvor alt for mange vare- og lastbiler kører halvtomme rundt. Her skiller Post Danmark sig positivt ud, viser en 2008 rapport fra konsulentfirmaet COWI. Post Danmark lever op til kriterierne for effektiv bydistribution, dels ved at en bil afsætter hele sin last inden for et afgrænset geografisk område, dels ved at transporten sker med en høj kapacitetsudnyttelse, således at antallet af transporter minimeres. Post Danmarks omfattende netværk og fælles varedistributionssystem kan sammenlignes med offentlig trafik. Det er energieffektivt og miljøvenligt. Systemet er kendetegnet ved samdistribution med store forsendelsesstørrelser og høj kapacitetsudnyttelse. Den koncentrerede transport, hvor vores biler afsætter hele lasten inden for et afgrænset geografisk område, medfører betydelig mindre kørsel, end hvis virksomheder, mindre vognmænd, grossister, butikker eller enkeltpersoner transporterede forsendelserne i egne biler. KÆMPE POTENTIALE COWI har vurderet, at helt op til halvdelen af varetransporten i byer kan gøres mere effektiv og medføre en reduktion på mellem 15 og 25 pct. af trafikarbejdet afhængig af transporternes egnethed til samtransport. CYKLER MOD KLIMAFORANDRINGER Mellem 60 og 70 pct. af alle breve bliver omdelt med cykel. Vores omdelere cykler årligt omkring 15 mio. kilometer. I byerne er det næsten 100 pct. af brevene, der omdeles af postbude på cykel, mens det drejer sig om en væsentligt mindre procentdel i landdistrikterne. Her er det nødvendigt at bruge biler for at kunne opretholde et højt serviceniveau. Ser vi på CO 2 -belastningen fra transport i logistikkæden, kan det ikke overraskende udledes, at belastningen fra et brev eller en pakke afhænger af, hvor den skal hen. Skal et brev den lange vej mellem landsdele, er belastningen fra transporten mange gange større, end hvis det skal en kort vej. Et brev i et byområde er stort set forureningsfrit.

15 16 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 I Danmark vil det give et samlet potentiale på en reduktion på ca ton CO 2 årligt, hvis flere transporter blev omlagt til et effektivt varedistributionssystem. Det er et besparelsespotentiale, der overstiger hele den samlede årlige CO 2 udledning fra Post Danmark. COWI har konkluderet, at Post Danmarks kapacitetsudnyttelser er større end de typiske kapacitetsudnyttelser i dansk godstransport. COWI har endvidere fastslået, at Post Danmarks distributionssystem kan karakteriseres som effektivt både med hensyn til lastbilstransporterne i forbindelse med opsamling og fordeling af post og den slutdistribution, der foregår i varebiler. MILJØPOLITIK, MÅL OG RESULTATER Gennem vores miljøpolitik ønsker vi at skabe en infrastruktur med fokus på energieffektive logistikløsninger, der tilgodeser både miljøet og vores kunders behov. Post Danmarks miljøpolitik er tilgængelig på vores miljøportal NYE MÅL Post Danmark har gennem de sidste år nået virksomhedens overordnede mål på miljøområdet, og vi har dermed reduceret miljøbelastningen, som vi havde sat os for. I 2008 opnåede vi det bedste resultat nogensinde. Derfor har vi nu skærpet en række nye målsætninger, der blev formuleret sidste år. De nye mål tager udgangspunkt i resultaterne for 2007 og løber frem til De er fastlagt, så de tilgodeser den tidshorisont, der er fastlagt i internationale projekter med Post Danmarks deltagelse. Målene er sat i forhold til opgørelser i det grønne regnskab, som følger udvalgte emissioner fra det samlede energi- og brændstofforbrug. For 2008 har der været et markant fald i udledning af CO 2, mens den samlede udledning af SO 2, NO x og partikler er faldet endnu kraftigere i forhold til året før. På baggrund af resultaterne i 2008 er Post Danmark godt på vej mod at nå de nye mål. SVARER TIL PERSONER Post Danmark omregner emissionerne til miljøeffekter drivhuseffekt, forsuring og næringssaltbelastning. Miljøeffekterne sættes dernæst i forhold til den årlige belastning for en gennemsnitsperson, og vægtes i forhold til deres betydning. For Post Danmarks grønne regnskab betyder det, at drivhuseffekten med 67 pct. af den samlede miljøbelastning udgør den væsentligste miljøeffekt, forsuringen udgør 20 pct. og næringssaltbelastningen 13 pct. Post Danmarks samlede miljøbelastning svarer til den gennemsnitlige årlige miljøbelastning fra danskere (ECO-point) STOR NEDGANG I DEN SAMLEDE MILJØ- BELASTNING Den samlede miljøbelastning fordelt på de forskellige miljøeffekter følges år for år. Med resultatet for 2008 har den samlede miljøbelastning aldrig været lavere. Det skyldes, at miljøbelastningen faldt med ca. syv pct. fra 2007 til Udviklingen i miljøbelastningen har sammenhæng til virksomhedens samlede afsætning af Miljømål nye mål frem til 2012 Pr. forsendelse eller totalt i forhold til 2007 CO 2 NO x SO 2 ECO-point 8 pct. CO 2 -reduktion 20 pct. NO x -reduktion 10 pct. SO 2 -reduktion 10 pct. reduktion Økonomikørsel For at stimulere til en bedre udnyttelse af brændstoffet afholdes danmarksmesterskaber i økonomikørsel blandt Post Danmarks chauffører af små og store biler.

16 POST DANMARK bæredygtighedsrapport Post Danmarks hovedprodukter. Derfor undersøges, hvor meget af udviklingen i miljøbelastningen, der kan forklares ud fra antallet af forsendelser. MINDRE MILJØBELASTNING PR. FORSENDELSE I 1996 kunne Post Danmark sende forsendelser for en miljøbelastning svarende til en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning. Det tal er i 2008 steget til forsendelser. Der kan således i dag i princippet sendes 51 pct. flere forsendelser i forhold til 1996 for den samme miljøbelastning. For at forbedre miljøeffektiviteten antal forsendelser pr. ECO-point kræver det, at miljøbelastningen falder endnu mere end nedgangen i antal forsendelser. Dette er lykkedes fra 2007 til Den samlede miljøbelastning faldt betydelig mere end den mindre afsætningsnedgang på ca. en pct., som året bød på. Det samlede resultat blev, at miljøeffektiviteten sidste år blev forbedret med knap seks pct. MILJØDEKLARATION AF ET BREV For de enkelte produkter har Post Danmark udregnet en miljøspecifikation. Den samlede CO 2 - belastning for et typisk standardbrev svarer eksempelvis til CO 2 -belastningen for en køretur på 100 meter i en ny familiebil. På Post Danmarks hjemmeside er miljøspecifikationen uddybet. Vi har udviklet en emissionsberegner, hvor brev og pakkeprodukter er yderligere specificerede, så den svarer til Post Danmarks prisstruktur. Her er forsendelser til udlandet også medtaget. Firmaer, der i større omfang anvender Post Danmark til at varetage deres logistik, kan anvende miljøspecifikationen i forbindelse med deres egen miljødokumentation. Herved kan transportens andel af miljøbelastningen synliggøres og indgå i produkternes livscyklus. Post Danmark har selv foretaget en livscyklusscreening af et typisk brevprodukt på 19 gram, der består af en C5 rudekonvolut med to A4-papirer med tekst. I miljøvurderingen er miljøbelastningen gennem hele brevets livsforløb kortlagt og vurderet. Analysen viser, at miljøbelastningen når brevet skrives på computer udgør størstedelen af den samlede miljøbelastning. Miljøbelastningen skyldes energiforbruget fra skrivningen af brevet på computer, som er større end papirfremstillingen. Miljøbelastningen fra papirfremstillingen kompenseres endvidere senere ved energigevinsten ved forbrænding eller genbrug af returpapir. Skrivningen af brevet på computer er altså den dominerende fase i livsforløbet, og miljøbelastningen her fra er flere gange større end belastningen fra Post Danmarks distribution. TRANSPORT Post Danmark råder over en flåde af moderne biler, hvor stort set ingen lastbiler har motorer, der er ældre en EURO-3. De nyere EURO-4 lastbiler står nu for 24 pct. af de tilbagelagte kilometer. livscyklusscreening meco-point 0,048 0,036 0,024 0,012 0,000 0,012 fremstilling af udarbejdelse distribution bortpapir og konvolut af brev SKAFFELSE miljøbelastning Eco-point næringssaltbelastning forsuring drivhuseffekt antal forsendelser breve, pakker, blade og adresseløse omregnet til mio. brevækvivalenter Fordeling af miljøbelastning produkter øvrige adresseløse forsendelser blade breve Pakker Miljøspecifikation co 2 gram SO2 mg NOx mg Standardbrev Pakke Adresseløs Blad miljøeffektivitet antal tusinde forsendelser pr. eco-point MILJØEFFEKTIVITETEN ER DET CENTRALE MÅLEPUNKT For at måle udviklingen og nyttevirkningen af miljøarbejdet korrigeres miljøbelastningen i forhold til antallet forsendelser. Det giver et udtryk for virksomhedens miljøeffektivitet hvor mange forsendelser, det er muligt at sende pr. ECO-point svarende til en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning.

17 18 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 De nyere lastbiler har en væsentlig mindre miljøbelastning end de ældre typer, der derfor bliver udfaset løbende. Post Danmark havde ved årsskiftet biler, der tilsammen tilbagelagde i alt 120 mio. kilometer i Brændstofforbruget er faldet med næsten fire pct. i løbet af 2008, mens de kørte kilometer er stort set det samme som året før. Der er således tale om en væsentlig bedre brændstofudnyttelse i 2008, som både gælder for de store lastbiler og de mange mindre biler, som Post Danmark anvender til omdeling af post. På samme tid er brugen af vognmænd reduceret betragteligt, og postforsendelser med fly er stort set ophørt, mens transport af post til Bornholm med båd er steget en smule. Miljøbelastningen fra transporterne fordeler sig med 49 pct. fra lastbilerne, 45 pct. fra de mindre køretøjer, 4 pct. fra vognmænd og 2 pct. fra færge og fly. PARTIKELFILTRE Post Danmark har gennem flere år afprøvet partikelfiltre på både lastbiler og varebiler som led i projekter med en række kommuner. I dag er partikelfiltre af en sådan kvalitet, at de effektivt kan fjerne langt de fleste partikler. Derfor indgår partikelfiltre også i de miljøzoneordninger, der blev indført den 1. september 2008 i København og Frederiksberg Kommuner. Ordningen betyder i praksis, at ældre lastbiler skal have monteret partikelfiltre for lovligt at kunne køre i miljøzonen. Det har været ganske ligetil for Post Danmark at opfylde disse krav. Kun fem vogne har skullet have monteret partikelfilter for at kunne køre lovligt i zonen. Det kræver dog både tid og økonomi at opfylde de krav, som byerne med miljøzoner indfører fra Her skal også Euro 3 lastbiler have monteret partikelfiltre. Det betyder i praksis, at Post Danmark planlægger at montere partikelfiltre på 85 lastbiler allerede i løbet af Det vil ikke alene være en fordel for byerne med miljøzoner, forskel i by og land stykbelastning, CO 2 i gram pr brev post omdelt i by Post omdelt på land NO x udledning PM (g/kwh) 0,15 0,10 0, NO x (g/kwh) Euro 2 Euro 4 Euro 3 Euro 5

18 POST DANMARK bæredygtighedsrapport fordeling af affald affaldsfraktioner brandbart papir pap Øvrigt genbrug: plast, jern & metal, elektronik lastbilmotorer EURO-fordeling EURO 2 EURO 4 euro 3 men også komme resten af landet til gode. Lastbilerne kører ikke alene i disse byer, men anvendes over hele landet. OPTIMERET TRANSPORT Post Danmark har et værktøj til at optimere udlægningen af ruter på land og i by, som begrænser antallet af kørte kilometer i forhold til de givne forudsætninger. Værktøjet bygger på et geografisk informationssystem, som samler og bearbejder digitale landkort. Dernæst sammenkobles disse oplysninger med informationer om afleveringssteder i Danmark. Da det prisbelønnede system var endeligt implementeret i 2007, havde det reduceret antallet af kørte kilometer i bil med 2,5 mio. km. Systemet benyttes i dag til løbende at effektivisere Post Danmarks ruter og antallet af kørte kilometer. Det er især vigtigt at optimere transporterne til yderkantsområderne for at holde miljøpåvirkningen pr. forsendelse nede. Det gælder især, når konkurrencen skærpes for omdeling af postforsendelser på de dele af markedet, hvor logistikken er mere enkel, og hvor ressourcebehovet er lavt. De mange breve, som Post Danmark omdeler i byområderne, er med til at holde den gennemsnitlige miljøbelastning pr. forsendelse nede, mens de relativt få forsendelser i tyndt befolkede områder trækker i den anden retning. BYGNINGER, ENERGI OG AFFALD Post Danmark har iværksat en fornyet energispareindsats. Vi kortlægger blandt andet elforbruget i de forskellige bygningstyper for at opnå en deltaljeret viden om, hvordan forbruget fordeler sig på typiske funktionsområder som belysning, maskiner og ventilation m.v. På baggrund af den konkrete viden herfra kan indsatsen for at minimere forbruget målrettes mod de områder, hvor gevinsten er størst. Det samlede elforbrug er i forhold til året før faldet med knap tre pct. til Mwh, blandt andet som følge af udskiftning af belysningsarmaturer og energibesparelser på brevpostcentrene. Det samlede forbrug af varme har haft en meget beskeden stigning på 0,8 pct., som følge af en noget koldere fyringssæson i forhold til året før. Med indsatsen på affaldsområdet ønsker Post Danmark primært at fraktionere affaldet, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af de genanvendelige ressourcer. Papir, pap og blød plastic udgør hovedbestanddelene i virksomhedens affald. Den samlede affaldsmængde udgjorde i ton. Det er et fald på ton og 14 pct. i forhold til året før. Heraf blev ton afleveret til genanvendelse. Det svarer til 55 pct. af den samlede mængde. Der er tale om et fald i mængden til genanvendelse på 22 pct., hvilket skyldes en nedgang i mængden af papiraffald. SAMARBEJDE FOR ET BEDRE MILJØ Post Danmark har sammen med en gruppe betydelige virksomheder i dansk erhvervsliv og Key2Green stiftet foreningen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Rådets mål er blandt andet at inspirere dansk erhvervsliv til arbejdet med bæredygtig udvikling, at medvirke til den offentlige debat inden for området og at dele ny og international viden og værktøjer. Post Danmark deltager i en række internationale samarbejder for i fællesskab at finde de bedste muligheder for at reducere udledningen af klimagasser blandt postorganisationer. Post Danmark har desuden taget initiativ til udvikling af et europæisk klimaprogram, der skal reducere udslippet af drivhusgasser. 1 TON MINDRE Post Danmark har indgået en partnerskabsaftale med energistyrelsen om klimakampagnen 1 ton mindre. I 2008 fik samtlige medarbejdere et personligt brev fra adm. direktør Helge Israelsen med en opfordring om at deltage i kampagnen. Målet med kampagnen er at gøre klimaindsatsen til en folkesag. Post Danmark indtog hurtigt førstepladsen som den virksomhed, hvor flest ansatte har afgivet et klimaløfte medarbejdere har meldt sig til kampagnen og allerede indført vaner, der sparer ton CO 2 årligt. De har samtidig forpligtet sig til at reducere deres forbrug med yderligere ton om året. vi sænker farten I 2007 indførte Post Danmark fartbegrænsere på 85 km/t mod tidligere 90 km/t på køretøjer over 3,5 tons. Formålet er blandt andet at mindske fristelsen til at overhale, der koster ekstra brændstof på grund af acceleration.

19 20 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 kunder Det forpligter at være den foretrukne leverandør i en branche. Post Danmark bestræber sig på at leve op til det ved hver dag at levere en høj kvalitet. Samtidig udvikler vi produkter og services ud fra ønsket om at levere netop det, vores kunder efterspørger. Vi har i dag produkter på hylden, der passer til store såvel som mindre virksomheder og organisationer, og vores sælgere er uddannede til at sætte sig ind i virksomheders forretningsmæssige behov for postløsninger. Virksomheder skal kunne være trygge ved at handle med Post Danmark. Vi skal som et vigtigt led i kundernes værdikæde leve op til deres forventninger om at levere effektiv drift til konkurrencedygtige priser. Kunderne skal samtidig kunne stole på, at vi kan garantere en miljømæssig ansvarlig adfærd, og at vi behandler vores medarbejdere ordentligt. Alt det har vi detaljeret redegjort for i andre dele af rapporten. I Danmark fordeler postmængden sig med ca. 91 pct. erhvervspost og ca. 9 pct. privatpost. Netop overfor erhvervskunderne er vores vigtigste opgave udvikling af produkter, der kan spare tid og ressourcer, være målrettede og fleksible og passe til mange forskellige behov. Vi skal hjælpe kunderne med at drive deres forretning så effektivt som muligt. VI SPØRGER KUNDERNE Siden 1999 har vi gennemført løbende målinger af kundernes opfattelse af vores virksomhed og vores service. Det giver os en detaljeret viden på en lang række områder, som vi bruger som udgangspunkt for at forbedre os. Mål- og resultater for kundetilfredshed indgår som en meget væsentlig del af dialogen mellem ledere, samt mellem ledere og medarbejdere om, hvad der gøres godt, og hvad der skal gøres bedre. Vi har de seneste år kunnet se et fald i kundernes tilfredshed og loyalitet. Det er en udvikling, som også kan genfindes i de løbende Corporate Image målinger. Det skyldes hovedsagelig, at vi gennem en længere periode med mangel på arbejdskraft og omfattende omlægninger af vores driftsprocesser har haft problemer med vores brevkvalitet. Efter en betydelig indsats for at rette op på det går det nu den rigtige vej, og fra 2007 til 2008 opnåede vi den største kvalitetsforbedring for breve i 6 år. Der mangler dog stadig et stykke, før vi selv er tilfredse DIALOG MED KUNDER For Post Danmark er det vigtigt at udvikle langsigtede professionelle relationer med kunderne. Vi har opbygget et unikt kendskab til vore produkters muligheder i en forretningsmæssig sammenhæng. Det betyder, at vi kan rådgive på baggrund af en solid viden om, hvad der virker og hvorfor. Men vi kan ikke gøre det uden kunderne. Via en lang række aktiviteter sætter vi scenen for at formidle viden og kendskab til produkterne, og vi lærer samtidig af kunderne. Denne løbende opbygning af læring sammen med kunderne er grundlaget for også at udvikle innovative løsninger, der er effektive for kunderne. I 2008 blev der derfor blandt andet gennemført følgende aktiviteter, der involverede erhvervskunderne: Direct Marketing Dagen, som er Post Danmarks årlige store event med prisuddeling til de bedste direct marketing kampagner og deltagelse af ca. 800 kunder og bureauer. Temaet for 2008 var De målrettede vinder Brevkvalitet procent breve økonomibreve LEAN Siden 2000 har Post Danmark anvendt Lean som udviklingsmetode og filosofi i afgrænsede dele af virksomheden. Lean handler om at optimere værdiskabelsen for kunderne i processerne ved at fjerne spildtid. Flere af Post Danmarks driftsenheder er således blevet gennemgået, analyseret og trimmet for at fjerne unødvendige arbejdsgange eller vanebaserede uhensigtsmæssigheder. Medarbejdere bliver involveret i såkaldte Kaizen-uger hvor små optimeringer udvikles og gennemføres. Med udgangspunkt i at skabe mest mulig værdi for kunderne er maskinerne blevet flyttet tættere sammen på de enkelte postcentre. Sorteringen kan dermed gennemføres hurtigere og på et mindre areal end tidligere, hvilket har skabt et sammenhængende og mere effektivt flow. På grund af værdiforøgelsen af den samlede sorteringsproces og transport har Post Danmark kunnet reducere antallet af postcentre fra otte til fire.

20 POST DANMARK bæredygtighedsrapport kundetilfredshedsindex Erhverv Tilfredshed loyalitet kundetilfredshedsindex privat Tilfredshed loyalitet Markedsinspiration 08, som er et fagligt arrangement for ca. 500 kunder, hvor målgruppen er marketingchefer, marketingansatte, direktører og bureauer Supply Chain Dagen 2008, hvor der blev uddelt priser til og afholdt foredrag for vores store logistikkunder for at skabe en tættere relation til Post Danmark E-handelsprisen, hvor Post Danmark var sponsor og deltogt aktivt med en stand for at understøtte udvikling af E-handlen De største erhvervskunder hos Post Danmark har en key acount- eller account manager tilknyttet. Den personlige kontakt spiller en stor rolle og denne relation vurderes højt af Post Danmarks erhvervskunder i den årlige kundetilfredsanalyse. Tilfredshed 79 på en skala fra BREDT PRODUKTUDBUD TIL ERHVERVS- KUNDER Post Danmarks produktions- og distributionssystem er designet til at være effektivt og samtidig imødekomme kundernes forventninger og specifikke behov i forhold til serviceniveau, målrettethed, distributionshastighed og pris. Kunderne har mulighed for at vælge den forsendelsesform, der passer til netop deres behov. Denne variation og fleksibilitet i produkterne giver Post Danmarks kunder de bedste betingelser for at lave effektiv markedsføring. Det giver mindre ressourcespild, når markedsføringen er maksimal målrettet, og det hjælper kunderne med at drive deres forretning mere effektivt. Tillid er et nøgleord BREVPRODUKTET Post Danmark har gennem de senere år investeret trecifrede millionbeløb i avancerede produktionssystemer på vores brevcentre. Det betyder, at vi i dag har et af de mest moderne og effektive Post Danmark er kundernes betroede 3. part når breve og pakker bliver sendt. Kundernes tillid til, at forsendelser når sikkert frem, er altafgørende for os. Med årligt over 1,2 mia. adresserede forsendelser i vores varetægt og over medarbejdere er kontrol nødvendig. Tre centralt ansatte medarbejdere udøver både en forebyggende, kontrollerende og undersøgende indsats for at undgå tyverier og svindel. Det gælder også i forbindelse med håndteringen af penge i det landsdækkende net af posthuse. Vi vil ikke svigte den lovbestemte brevhemmelighed og kundernes tillid. Også post, der ikke har en korrekt adressering eller afsenderadresse, bliver der gjort en særlig indsats for alligevel at få bragt ud. Hver dag kigger erfarne medarbejdere på den såkaldte uanbringelige post og forsøger at opklare, hvem den rigtige modtager eller afsender er. Særlig betroede medarbejdere kan i sidste ende åbne breve og pakker for at finde oplysninger, der kan føre til korrekt levering eller returnering. Omkring forsendelser svarende til én promille af alle forsendelser bliver årligt kigget særligt efter for at finde modtager eller afsender. Det lykkes for omkring 60 pct. af disse forsendelser.

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 Resultaterne i det grønne regnskab Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse med Post Danmark miljøpolitik og redegør for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 Resultaterne i det grønne regnskab Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse med Post Danmark miljøpolitik og redegør for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2004 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2005 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder.

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. 11. november

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere