Bæredygtighedsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsrapport 2008"

Transkript

1 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN

2 Indhold POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Sport, kultur og velgørenhed BÆREDYGTIGHEDSREGNSKAB 2008 opgørelsesmetoder miljøpåvirkninger sociale påvirkninger økonomiske påvirkninger

3 4 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KORT FORTALT omsætningens fordeling 2008 produkter Breve, eneret øvrige Blade og adresseløse forsendelser pakker breve, konkurrence Antal ansatte 2008 fordelt efter ansættelsesområde i pct. øvrige Privatkunder (posthuse) Brevproduktion og transport Distribution (postbude) Post Danmark er en moderne distributions-, logistik- og transportvirksomhed med en historie, der går helt tilbage til 1624, da Kong Christian IV underskrev den kongelige Forordning om Postbudde. I 1995 blev Postvæsenet taget af finansloven og omdannet til Post Danmark med status af Selvstændig Offentlig Virksomhed nr. 1. Virksomheden blev herefter drevet på aktieselskabslignende vilkår, og omdannelsen til et egentligt aktieselskab blev gennemført i Næste skridt blev taget i 2005, hvor CVC Capital Partners købte 22 pct. af aktierne. I starten af 2009 underskrev Transportministeriet og det svenske Näringsdepartementet en fusionsaftale mellem Post Danmark og det svenske Posten AB. Målet med fusionen er at skabe en nordisk postvirksomhed, der leverer tidssvarende og konkurrencedygtige posttjenester til borgerne i de to lande. Efter fusionen vil det nye selskab være ejet af den danske stat og den svenske stat med en fordeling af aktierne på henholdsvis 40 pct. og 60 pct. Ejernes indflydelse er dog balanceret sådan, at den svenske og danske stat har lige mange stemmer. Efter danske forhold er Post Danmark en stor virksomhed. Samlet beskæftiger vi mere end medarbejdere på fuld- eller deltid, hvilket svarer til knap 1 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Vi lægger vægt på at være fleksible i vores ansættelsesforhold og har blandt andet en lang række medarbejdere, der er ansat i deltidsstillinger. Det samlede antal fuldtidsstillinger svarer til godt medarbejdere. Vores medarbejdere er fordelt over hele landet på mere end 500 arbejdspladser. Vi servicerer dagligt husstande og virksomheder. Den samlede omsætning i 2008 rundede 12 mia. kr. og heraf er 68 pct. hentet på markeder i fuld konkurrence. Den hidtidige eneret på breve, som er under afvikling, omfatter i dag alene breve under 50 gram. Pakker og reklamer har altid været omdelt i fri konkurrence. Brevkvalitet procent breve økonomibreve Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Indtægter

4 POST DANMARK bæredygtighedsrapport resultat før skat Mio. kr

5 6 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 FORORD Kære læser, Post Danmark har altid taget sit samfundsmæssige ansvar meget alvorligt. Vi er stolte over at levere en vigtig service i det danske samfund en service, der sikrer, at forsendelser af enhver slags kommer frem fra afsender til modtager fra dag til dag i hele landet. Når man som Post Danmark distribuerer omtrent fire millioner forsendelser hver eneste dag, så er det en kæmpe opgave med stor betydning ikke bare for den enkelte, men for hele det danske samfund. For Post Danmark er det samfundsmæssige ansvar en naturlig del af vores hverdag. Vi er en virksomhed, der driver en forretning, der betjener hele det danske samfund, så for mig at se giver det sig selv, at vi ikke kan drive en sund og fornuftig forretning, hvis ikke vi som virksomhed er en ansvarlig samfundsborger. For at kunne løse denne opgave har Post Danmark skabt en af Europas mest moderne og effektive postvirksomheder. Vi arbejder konstant med at effektivisere vores arbejdsgange og vores processer, for den øgede konkurrence i branchen overlader ikke plads til spild. Post Danmark skal være en sund, solid og stærk virksomhed, hvis vi skal kunne yde den service, som samfundet har brug for, og samtidig være en tryg og god arbejdsplads for vores mange tusinde medarbejdere. Logikken er enkel. Hvis ikke vi har trygge og veluddannede medarbejdere, der er stolte af deres arbejde og deres virksomhed, så kan vi ikke levere den kvalitet og service, der sikrer vores styrke i markedet. År 2008 var et ganske særligt år for Post Danmark. I begyndelsen af året oplevede vi en stærk efterspørgsel på arbejdskraft. Ved årets afslutning var dette billede fuldstændigt ændret. Uanset om den arbejdsmarkedsmæssige udfordring er af den ene eller anden karakter, lægger vi i Post Danmark stor vægt på at have en attraktiv og aktiv personalepolitik. Vi ønsker at fastholde og udvikle vores medarbejdere, så vi altid kan yde vores bedste. Post Danmark er en del af et samfund med et nødvendigt fokus på energiforbrug og miljøindsatsen i kampen mod klimatruslen. I den forbindelse er en virksomhed som Post Danmark naturligvis en vigtig spiller, idet vores opgaver nødvendiggør en del transport og produktion, som sætter CO 2 -spor til skade for miljøet. Vi er den kollektive trafik for breve og pakker i Danmark. Post Danmark er alt i alt en miljøvenlig distributionsform, idet vi samler og distribuerer så mange forsendelser ad gangen som muligt. Det er nemlig den mest miljørigtige måde at gøre det på. Med denne rapport giver vi en samlet beskrivelse af vores arbejde med at løfte Post Danmarks samfundsmæssige ansvar. Det er første gang, at vi laver en sådan rapport, og det er derfor med særlig glæde, at jeg ønsker god læselyst. Helge Israelsen Helge Israelsen Adm. Direktør

6 POST DANMARK bæredygtighedsrapport POST DANMARK I SAMFUNDET Post Danmark er med sine over ansatte blandt Danmarks største arbejdspladser. Vi besøger hver dag mere end to millioner husstande, og med vores 750 posthuse og postbutikker fylder vi godt i det danske samfund. I løbet af en ganske almindelig uge er stort set alle danskere i berøring med Post Danmark. Enten fordi de modtager post, pakker eller reklamer, fordi de kender nogen, som arbejder hos os, arbejder for nogen, som er leverandør til os, eller fordi de er blandt den ene procent af den danske befolkning, der arbejder hos os. Den tætte kontakt til samtlige borgere gør det meget tydeligt for vores omverden, hvordan vi som virksomhed lever op til deres krav og forventninger. Vi er med andre ord til eksamen hos hver eneste dansker hver uge. Det er med til at holde os på tæerne, og borgernes holdninger og input er en kilde til vores bestræbelser på at blive endnu bedre til det, vi er sat i verden for at levere: en basal og universel postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark. Med andre ord, er vores omdømme helt afgørende for vores forretningsmæssige succes. POST DANMARKS PLIGTER Post Danmarks rammebetingelser og prisstruktur er i høj grad lagt fast i en koncession udstedt af staten i daglig tale kaldet befordringspligten. Den foreskriver hvilken service og kvalitet, vi som et minimum skal levere til den danske befolkning. Koncessionen sætter også rammen for, prisudviklingen inden for den tredjedel af vores omsætning, som endnu ikke er konkurrenceudsat, hvilket vil sige breve under 50 gram. På alle andre områder er Post Danmarks ydelser udsat for konkurrence, og prissætningen skabes som i alle andre brancher ud fra udbud og efterspørgsel. Vi er stolte over at varetage den opgave, der er foreskrevet i koncessionen, idet den er af afgørende betydning for det danske samfund hver eneste dag. FAIR PRISSÆTNING Prisen for at sende et brev portoen er fra tid til anden genstand for debat. Post Danmarks priser er fair også set i en sammenligning med portopriserne i resten af Europa. Sammenligner man Post Danmarks priser for breve af første vægtsats med andre landes postvirksomheder, skal man tage højde for væsentlige demografiske forskelle, f.eks. det høje danske lønniveau og købekraft. Det har Europas største postvirksomhed, Deutsche Post, gjort i en sammenligning af prisen for et dag-til-dag-brev af første vægtsats i 29 europæiske lande, hvor der netop tages højde for disse forskelle. Post Danmarks priser ligger på en 16. plads med en gennemsnitlig pris på 0,61 Euro, hvilket er langt under gennemsnittet på 0,79 Euro. PROFIT OG SAMFUNDSANSVAR For Post Danmark gælder det, at vores evne til at tjene penge er forudsætningen for, at vi kan løse vores opgaver for samfundet. Man kan sige, at det er vores økonomiske styrke, der bestemmer råderummet for, hvor mange pligter vi kan påtage os uden statstilskud. Omvendt kan vi ikke nå tilfredsstillende økonomiske resultater, hvis ikke vores medarbejdere er glade for at arbejde hos os, er stolte over deres virksomhed samtidig med at virksomhedens omdømme i befolkningen er godt. Vi har vist, at en solid indtjening sagtens kan opnås samtidig med, at investeringer, forandringer, beslutninger osv. træffes ud fra hensyn til samfundet, herunder til alle de interessenter, som hver dag er afhængige af Post Danmark. Post Danmarks forretningsmodel er således bygget op om en strategi, der både tilgodeser virksomhedens behov for at tjene penge og vores ansvar i forhold til at være en social og samfundsbevidst virksomhed. Derfor er det sund fornuft for både kunder, medarbejdere og virksomheden, når Post Danmark integrerer hensynet til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af samfundsskadelige forhold, herunder korruption, som en del af vores forretningsmodel. Vi har udarbejdet et Code of Conduct for alle vores leverandøraftaler, og vi følger Corporate Governance anbefalingerne fra Nørby-udvalget. Det er alt sammen udtryk for den tankegang, der er dybt forankret i den excellencemodel, der er grundstenen i Post Danmarks ledelsesfilosofi. priser for breve af første vægtsats EURO Bulgarien 2,72 LETLAND 1,66 POLEN 1,36 Slovakiet 1,26 LITAUEN 1,24 Rumænien 0,96 ESTLAND 0,88 UNGARN 0,88 TjEKKIET 0,84 NORGE 0,81 Grækenland 0,79 Portugal 0,75 FINLAND 0,74 ITALIEN 0,62 Danmark 0,61 Frankrig 0,57 BELGIEN 0,56 SvERIGE 0,56 Schweiz 0,56 østrig 0,55 Tyskland 0,55 IRLAND 0,54 cypern 0,51 Storbritanien 0,48 Luxemburg 0,47 Holland 0,44 SPANIEN 0,41 MALTA 0,37 Slovenien 0,36 gennemsnit 0,79

7 8 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 CSR I POST DANMARK Corporate Social Responsibility (CSR) er hos Post Danmark defineret som: De aktiviteter, som Post Danmark har iværksat for at udvikle og udnytte koncernens kernekompetencer til gavn for kunder, medarbejdere, samfundet og virksomhedens økonomi samt image som en virksomhed med et stort samfundsmæssigt engagement. BIDRAG TIL SAMFUNDET Post Danmark forvalter ikke kun sit ansvar og sin betydning i forhold til virksomhedens kerneydelser og medarbejdere. Vi er også en betydelig bidragsyder på områder, hvor vores kernekompetencer kan komme andre aktører i samfundet til gode. Hvert år støtter Post Danmark eksempelvis en velgørende organisation ved at udgive et frimærke, der er lidt dyrere end almindelige frimærker, og donerer overskuddet til organisationen. Post Danmark er ligeledes en vigtig bidragsyder til cykelsporten i Danmark. Vores mest kendte og største sponsorat er cykelløbet Post Danmark Rundt, der er Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed. Et tredje initiativ er julemærkehjemmene, hvor Post Danmark er nær samarbejdspartner med Julemærkefonden, der driver fire julemærkehjem i Danmark. FOKUS PÅ DET GODE ARBEJDSLIV Vi har ambitiøse mål for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid for vores ansatte og for at tage hånd om dem, som i perioder kan have særligt brug for det. Det sker bl.a. gennem seniorordninger, mentorordninger og talentbank samt vores interne jobbørs, hvor medarbejderne får mulighed for at skifte job til andre funktioner i Post Danmark, hvis deres arbejdsfunktion nedlægges, eller hvis de har lyst til at prøve kræfter med nye udfordringer. Derudover yder vi en stor indsats for at integrere nydanskere og skabe plads til folk, som ikke har mulighed for at deltage med fuld styrke på arbejdsmarkedet. Vi arbejder målrettet for løbende at forbedre arbejdsmiljøet og blev i 2008 belønnet med Arbejdsmiljørådets pris for det. Det er helt bevidst, at vi arbejder for at være en førende virksomhed på disse områder, for vi ved, at det i høj grad er det gode arbejdsliv i Post Danmark, der er med til at stille os stærkt i kampen om at kunne tiltrække de bedste medarbejdere til vores virksomhed. EN SAMLET CSR-REDEGØRELSE Vores forretningsmodel og CSR-indsatser har ikke tidligere været nedfældet i en egentlig bæredygtighedsstrategi eller rapport. Den har derimod længe været stærkt forankret i vores mil- Csr milepæle 1895 første fagforening (Provinspostbudeforeningen) 1906 Pensionsret INDføres for landpostbude timers arbejdsdag indføres 1961 Postens KUNDEtjeneste oprettes 1980 Kvalitetsmæssigt lavpunkt (rettidighed 70 pct.) 1894 Cykler til landpostbude indføres 1904 Verdens første julemærke 1911 Første el-bil 1921 Første velgørenhedsfrimærke 1971 Første kvindelige postbud 1990 Ingen reklamer tak som frivillig ordning

8 POST DANMARK bæredygtighedsrapport jøpolitik, personalepolitik, leverandørpolitik osv. Med denne rapport samler vi det hele ét sted, og giver et unikt indblik i, hvordan vi som en af landets største virksomheder systematisk arbejder på at forvalte vores betydning i samfundet til gavn for både samfundet, Post Danmark og vores mange interessenter. Vi er nået langt i vores arbejde med CSR i Post Danmark. Det betyder dog ikke, at vi er i mål og nu kan læne os tilbage. Vi kan stadig blive endnu bedre til at drive vores virksomhed på en bæredygtig måde, der vil komme både samfundet, vores interessenter og Post Danmark til gode. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY For Post Danmark er Corporate Social Responsibility (CSR) lig med ansvarlighed. Vi betragter arbejdet med CSR som en naturlig og frivillig opgave. Det er dermed ikke en opgave, vi påtager os, fordi vi er forpligtet til det af en lovgivning eller som følge af vores koncessionsaftale med Staten. Hver dag fører vores kerneforretning os rundt i hele samfundet. Vi leverer en service til borgere, virksomheder, foreninger og institutioner, som er grundlæggende for kommunikation og handel i Danmark. Det er vi stolte af. Derfor ligger det os meget på sinde også at levere denne service på en måde, som ikke bare vi, men hele Danmark kan være stolte af. Ansvarlighed i Post Danmark er derfor integreret i alt, vi gør. Globaliseringen har efterhånden sat sit præg alle steder. Det har skabt både udfordringer og muligheder. En af konsekvenserne af globaliseringen er, at verden nu synes at være blevet mindre. Post Danmark nyder gavn af den øgede internationale vareudveksling, da den fremmer ikke mindst det antal pakker, som virksomheder og private sender til hinanden. Men vi er samtidig bevidste om, at globaliseringen rummer en række store udfordringer, som også virksomhederne skal bidrage til at finde løsninger på. Vi har derfor i 2009 tilsluttet os FN s Global Compact, der aktivt inddrager virksomheder i løsningen af en række af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Ansvarlighed starter for alle virksomheder med økonomien. Post Danmark er en virksomhed, der i sagens natur skal skabe værdi for vores kunder, for samfundet og for virksomheden. Vores opgave som virksomhed er den samme som alle andre virksomheders og samtidig er den vidt forskellig, fordi staten så direkte med befordringspligten fastsætter rammerne for store dele af vores udviklingsmuligheder. Økonomien er vigtig for os, og derfor skal menneskelige og miljømæssige hensyn vægte højt i arbejdet ellers balancerer regnskabet ikke. Det, som nogle kalder den tredobbelte bundlinje, kalder vi for helhedsorienteret ledelse, og det har vi øvet os i siden Det betyder, at vi vurderer vores arbejde og evaluerer det i forhold til vores mål for kunder, medarbejdere, samfundet og økonomien (ejere). En række af disse CSRrelaterede indsatser og tilhørende resultater beskrives efterfølgende i denne rapport sponsoraftale med dansk cykle Union 1997 Miljøpolitik og første grønt regnskab 2001 tjenestemænd ansættes under virksomhedsoverenskomst 2005 postmesterskab i miljøkørsel 2008 Arbejdsmiljøcertificering Efter ohsas Første post danmark rundt 1998 Total invovering i kvalitet (tik) 2004 beregningsmodel for miljøbelastning af produkter 2006 medstifter af rådet for bæredygtig erhvervsudvikling 2009 tilslutning til fn s global compact 1999 hrm-prisen (dansk management forum) 2004 den danske kvalitets PRIS (center for ledelse) 2006 efqm excellence award finalist (efqm) 2003 integrationspris til Århus pakkecenter (århus kommune) 2005 mia pris finalist (institut for menneskerettigheder) 2008 arbejdsmiljøprisen: arbejdsulykker (arbejdsmiljørådet)

9 10 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 BÆREDYGTIG LEDELSE Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater. Sådan lyder den første af ti leveregler, som giver en række eksempler på god ledelse i Post Danmark. Denne korte udtalelse uddybes videre: Derfor indgår foruden det økonomiske resultat også kunde- og medarbejdertilfredshed samt påvirkning af samfundet i vurderingen af resultaterne fra alle enheder i Post Danmark. Siden 1998 har helhedsorienteret ledelse stået helt centralt i udviklingen af vores virksomhed. Vores tilgang til ledelse bygger på en grundtanke om, at vi skal skabe værdi i et langsigtet perspektiv ved at fokusere på alle de væsentligste interessenter. Post Danmark er blevet ledet ud fra denne overbevisning de seneste 11 år, fordi vi mener, at det er den bedste og mest ansvarlige ledelsesform for os. TOTAL INVOLVERING I KVALITET Vores ledelsesfilosofi retter sig som nævnt bredt imod alle vores væsentligste interessenter. Vi har op igennem 80 erne og starten af 90 erne praktiseret en anden ledelsesform med mere ensidig fokus på økonomien. Det stod imidlertid klart for os i midten af 90 erne, at det ikke var den rette form på længere sigt. Siden 1998 har vores ledelse således bygget på Total Quality Management (TQM). Vi kalder det Total Involvering i Kvalitet TIK. Formålet med TIK var og er at forbedre vores konkurrenceevne. Det er en forudsætning for, at vi fremadrettet kan levere den service og kvalitet, som kunderne ønsker og forventer af os. Det gør vi ved at have en virksomhedskultur, der arbejder med løbende forbedringer i takt med udviklingen hos kunder og i samfundet. TIK bygger på medarbejderes involvering og aktive deltagen. Starten på TIK blev markeret med et halvandet år langt uddannelsesproces efter kaskadeprincippet, der omfattede samtlige fastansatte medarbejdere. TIK-processen i hovedtræk: Leveregler (s. 12) Kundetilfredshedsmålinger (s. 21) Medarbejdertilfredshedsmålinger (s. 27) Selvbærende team (s. 27) EFQM Excellencemodellen (s. 12) mission POST DANMARKS MISSION, VISION og VÆRDIER Post Danmark leverer med kvalitet en basal og universel postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark.

10 POST DANMARK bæredygtighedsrapport væsentlige interessenter Interessenter Primære Interesser Primære Målepunkter Formål Kunder Service, kvalitet og pris Kundetilfredshed og -loyalitet Forudsætning for fremtidig forretning Medarbejdere Involvering, løn, jobsikkerhed Medarbejdertilfredshed Sikre værdiskabende samarbejde Samfundet Omdømme, miljøbelastning corporate Image, reducere emissioner Være en ansvarlig del af samfundet Ejere Overskud, kvalitet værdiskabelse, breves rettidighed Leve op til forpligtelser vision Værdier Post Danmark er anerkendt af kunderne som en førende virksomhed i logistik- og distributionsbranchen i Danmark. Troværdig er en helt afgørende værdi, når kerneforretningen er at befordre andres meddelelser og varer. At være troværdig forudsætter, at vi lever op til vores ansvar og gør os fortjent til kundernes tillid. Vi er troværdige, når vi er redelige og professionelle i forhold til kunder, aktionærer, kolleger og omverdenen. Kompetent er at være mestre i vores fag. At være kompetent er også at arbejde energisk med at forbedre alle processer samt at dele viden og udvikle sig. Vi er kompetente, når vi sætter os ind i det, vi har med at gøre og sikrer fakta bag alle beslutninger. Vi tager vores arbejde alvorligt. Forandringsvilje er hele tiden at stræbe efter at forbedre den måde, vi arbejder på, så vi til stadighed forbedrer vores effektivitet og kvalitet. Vi er forandringsvillige, når vi er modtagelige over for ændringer, og når vi selv er med til at skabe dem. Værdiskabende er at skabe værdi for kunderne, for aktionærerne, for medarbejdere og for samfundet. Værdiskabelse er en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udvikling af virksomheden. Vi er værdiskabende, når vi sætter os høje mål og når dem, samt når vi lever op til vores værdier.

11 12 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 alles deltagelse fokus på kunden og medarbejderen ledelsens engagement løbende forbedringer fokus på facts De fem grundlæggende elementer i TIK kan illustreres ved en pyramide. Fundamentet for enhver forandringsproces er ledelsens engagement og aktive kommunikation. TIK skal medføre løbende forbedringer af alle indsatser og resultater via alles deltagelse i at fokusere på kunder, medarbejdere og facts som beslutningsgrundlag. LEVEREGLER Da TIK-processen startede i 1998 var det begyndelsen på en omfattende forandringsproces. En væsentlig del af forandringsbehovet, var ledernes måde at være ledere på. Derfor udarbejdede vi ti leveregler, som var og er eksempler på god ledelse hos os. På den måde blev det synligt både for lederne og for medarbejderne, hvad topledelsen forventede af lederne, og hvad medarbejderne med rette kunne forvente af deres nærmeste leder. De ti korte udsagn findes i uddybede versioner, og lederne har haft en omfattende dialog igennem årene om, hvornår og hvordan vi udøver god ledelse. For otte af de ti leveregler er der en sammenhæng til vores årlige måling af medarbejdertilfredshed. EFQM EXCELLENCEMODEL EFQM Excellencemodellen har været vores ledelsesmodel siden TIK-processens start. Bæredygtige resultater skabes ved helhedsfokus og aktiv ledelse. Det gælder også i relation til vores påvirkning af omverdenen. Vores arbejde med ansvarlighed indgår direkte i den ledelsesmæssige sammenhæng, som vi styrer via Excellencemodellen, både ved konkrete aktiviteter og som en rød tråd. Excellence og CSR går hånd i hånd. Begge handler om det langsigtede hensyn, om bæredygtig udvikling og om den mangesidede resultatskabelse. Det handler ikke alene om virksomhedens økonomi, men også om at sikre høj service og kvalitet til kunderne og gode arbejdsforhold for medarbejdere. Derudover skal vi tage hensyn til samfundsudviklingen, herunder udvise social ansvarlighed og tage medansvar for miljøet. Derfor er CSR en helt integreret del af vores excellencearbejde. Inden for både Excellence og CSR arbejder vi med at evaluere os selv samt at udpege og gennemføre forbedringer. Det gør vi årligt, både centralt for koncern og lokalt for selvstændige enheder. I Post Danmark har vi uddannet et hold af interne assessorer, der hjælper andre enheder med at kvalitetssikre deres egen opfattelse af, hvad der gøres godt og mindre godt. Ud over et aktivt assessorhold på ca. 220 personer er direktionen og alle niveau 1 og 2-chefer uddannet som assessorer. Dette skal sikre et detaljeret og bredt kendskab til Excellencemodellen i virksomheden. post danmarks 10 leveregler 1 Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater 2 Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog 3 Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer 4 Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder 5 Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages 6 Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles 7 Viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer 8 Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde 9 Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation 10 Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organisation. opfølgning på leveregel 5 Spørgsmål fra årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse: Muligheden for at kunne stille forslag til forbedringer

12 POST DANMARK bæredygtighedsrapport CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen for Post Danmark har i 2005 gennemgået og forholdt sig til Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse. Post Danmark følger disse anbefalinger med undtagelse af områder, hvor det vurderes ikke at være relevant for netop vores virksomhedstype. På Post Danmarks hjemmeside er der redegjort for, hvordan virksomheden detaljeret forholder sig til de enkelte anbefalinger Vedrørende incitamentsaflønning for bestyrelse og direktion følger Post Danmark anbefalingerne og lader generalforsamlingen i Post Danmark A/S fastsætte retningslinjerne, herunder eksempelvis at bestyrelse alene aflønnes med et fast honorar. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar for det kommende år. Direktionens aflønning fremgår af Post Danmarks årsrapport. CODE OF CONDUCT I LEVERANDØRKÆDEN I forbindelse med indkøb har Post Danmark fastlagt en række etiske retningslinjer en Code of Conduct. Den indeholder vores krav til leverandører og samarbejdspartnere vedrørende etisk og moralsk forsvarlige indkøb. Dette område er de senere år blevet mere aktuelt ved en betydelig øget mængde indkøbsudbud, samt brug af flere leverandører og underleverandører fra andre verdensdele. Vi samarbejder med ca leverandører og har over en typisk fireårig kontraktperiode ca. 350 udbud, der alle overstiger tre mio. kr. Sikring af etikken i leverandørkædens yderste led er et komplekst område, og vi har endnu ikke fundet de modeller, der i praksis kan garantere os, at samtlige led lever op til de etiske og miljømæssige standarder. Området vil få et særligt fokus i de kommende år. HABILITET I forbindelse med Post Danmarks ganske mange relationer til leverandører af produkter, maskinel, IT og konsulentydelser er virksomhedens ansatte omfattet af vedtagne regler om habilitet i forbindelse med leverandørkontakt. Reglerne foreskriver blandt andet, at ansatte ikke kan modtage gaver ud over en bagatelgrænse, samt at rejseomkostninger altid betales af Post Danmark. STYRING BASERET PÅ STANDARDER For Post Danmark er standarder vigtige forudsætninger for at opnå effektive processer, når der skal sendes post nationalt og internationalt. Den internationale postudveksling med 192 lande på verdensplan fremmes betydeligt ved et ensrettet sæt af standarder. Vi deltager aktivt i udviklingen, vedligeholdelsen og anvendelsen af disse industristandarder og CEN standarder. Post Danmark deltager også i udviklingen af en dansk standard for samfundsmæssig ansvarlighed, der bygger på ISO excellencemodellen Excellencemodellen er en europæisk bedste praksis model for virksomhedsledelse. Den anviser en række indsatser, man bør have styr på samt en række resultatområder, hvorpå man bør måle sin virksomhed. Et gennemgående tema er, at man løbende bør forbedre sine indsatser og sine resultater for at nå et fremragende excellent niveau. Excellencemodellen ejes af European Foundation for Quality Management (EFQM) og er hvert år udgangspunktet for anerkendelsen the EFQM Excellence Award. Modellen indeholder en vurderings- og målemetode, der gør det muligt at kortlægge, hvor man først skal sætte ind for at forbedre, og dernæst som noget centralt følge op på, om det er sket som planlagt. indsatser resultater Medarbejdere Medarbejderresultater Lederskab Politik & strategi Processer kunderesultater nøgleresultater Partnerskaber & ressourcer samfundsresultater innovation og læring

13 14 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 klima og miljø CO 2 indeks omsætning CO 2 CO 2 -intensitet

14 POST DANMARK bæredygtighedsrapport En af det internationale samfunds største udfordringer er klimaforandringer, der ifølge FNs klimapanel hovedsagelig skyldes menneskeskabte udledninger af CO 2. Transportsektorens betydning for Danmarks CO 2 -belastning er kraftig stigende. I Danmark står transportsektoren for næsten 30 pct. af det samlede CO 2 -udslip. Selv om kun en mindre del kan henføres til vare- og godstransport, er der tale om en betydelig udfordring for også at opnå forbedringer her. Post Danmark har iværksat en række aktiviteter, som relaterer sig til klimadagsordenen. Det handler om fokus på fakta med dataopsamling, databehandling og forfølgelse af konkrete og realistiske målsætninger. Inddragelse af medarbejderne i arbejdet for en bæredygtig udvikling er et andet område af central betydning, ligesom udgivelser af klimafrimærker i 2009 sætter fokus på klimaudfordringen. Ser man på Post Danmarks samlede udledning af CO 2 over tid, så er det lykkedes at nedbringe udledningen med 14 pct. siden Det er sket samtidig med, at omsætningen i samme periode er steget med 24 pct. Det betyder, at der er sket en afkobling mellem virksomhedens økonomiske vækst og udledningen af drivhusgasser. Realiseringen af Post Danmarks målsætning om yderligere reduktion af CO 2 med 8 pct. for de kommende år kommer primært til at ske gennem initiativer, der retter sig mod vores bygningsmasse, bilpark og eksterne transportører. ROLLEMODEL FOR EFFEKTIV DISTRIBUTION CO 2 -udslippet fra lastbiltransport i Danmark er steget med ca. 20 pct. fra 1992 til Stigningen gælder også i byerne, hvor alt for mange vare- og lastbiler kører halvtomme rundt. Her skiller Post Danmark sig positivt ud, viser en 2008 rapport fra konsulentfirmaet COWI. Post Danmark lever op til kriterierne for effektiv bydistribution, dels ved at en bil afsætter hele sin last inden for et afgrænset geografisk område, dels ved at transporten sker med en høj kapacitetsudnyttelse, således at antallet af transporter minimeres. Post Danmarks omfattende netværk og fælles varedistributionssystem kan sammenlignes med offentlig trafik. Det er energieffektivt og miljøvenligt. Systemet er kendetegnet ved samdistribution med store forsendelsesstørrelser og høj kapacitetsudnyttelse. Den koncentrerede transport, hvor vores biler afsætter hele lasten inden for et afgrænset geografisk område, medfører betydelig mindre kørsel, end hvis virksomheder, mindre vognmænd, grossister, butikker eller enkeltpersoner transporterede forsendelserne i egne biler. KÆMPE POTENTIALE COWI har vurderet, at helt op til halvdelen af varetransporten i byer kan gøres mere effektiv og medføre en reduktion på mellem 15 og 25 pct. af trafikarbejdet afhængig af transporternes egnethed til samtransport. CYKLER MOD KLIMAFORANDRINGER Mellem 60 og 70 pct. af alle breve bliver omdelt med cykel. Vores omdelere cykler årligt omkring 15 mio. kilometer. I byerne er det næsten 100 pct. af brevene, der omdeles af postbude på cykel, mens det drejer sig om en væsentligt mindre procentdel i landdistrikterne. Her er det nødvendigt at bruge biler for at kunne opretholde et højt serviceniveau. Ser vi på CO 2 -belastningen fra transport i logistikkæden, kan det ikke overraskende udledes, at belastningen fra et brev eller en pakke afhænger af, hvor den skal hen. Skal et brev den lange vej mellem landsdele, er belastningen fra transporten mange gange større, end hvis det skal en kort vej. Et brev i et byområde er stort set forureningsfrit.

15 16 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 I Danmark vil det give et samlet potentiale på en reduktion på ca ton CO 2 årligt, hvis flere transporter blev omlagt til et effektivt varedistributionssystem. Det er et besparelsespotentiale, der overstiger hele den samlede årlige CO 2 udledning fra Post Danmark. COWI har konkluderet, at Post Danmarks kapacitetsudnyttelser er større end de typiske kapacitetsudnyttelser i dansk godstransport. COWI har endvidere fastslået, at Post Danmarks distributionssystem kan karakteriseres som effektivt både med hensyn til lastbilstransporterne i forbindelse med opsamling og fordeling af post og den slutdistribution, der foregår i varebiler. MILJØPOLITIK, MÅL OG RESULTATER Gennem vores miljøpolitik ønsker vi at skabe en infrastruktur med fokus på energieffektive logistikløsninger, der tilgodeser både miljøet og vores kunders behov. Post Danmarks miljøpolitik er tilgængelig på vores miljøportal NYE MÅL Post Danmark har gennem de sidste år nået virksomhedens overordnede mål på miljøområdet, og vi har dermed reduceret miljøbelastningen, som vi havde sat os for. I 2008 opnåede vi det bedste resultat nogensinde. Derfor har vi nu skærpet en række nye målsætninger, der blev formuleret sidste år. De nye mål tager udgangspunkt i resultaterne for 2007 og løber frem til De er fastlagt, så de tilgodeser den tidshorisont, der er fastlagt i internationale projekter med Post Danmarks deltagelse. Målene er sat i forhold til opgørelser i det grønne regnskab, som følger udvalgte emissioner fra det samlede energi- og brændstofforbrug. For 2008 har der været et markant fald i udledning af CO 2, mens den samlede udledning af SO 2, NO x og partikler er faldet endnu kraftigere i forhold til året før. På baggrund af resultaterne i 2008 er Post Danmark godt på vej mod at nå de nye mål. SVARER TIL PERSONER Post Danmark omregner emissionerne til miljøeffekter drivhuseffekt, forsuring og næringssaltbelastning. Miljøeffekterne sættes dernæst i forhold til den årlige belastning for en gennemsnitsperson, og vægtes i forhold til deres betydning. For Post Danmarks grønne regnskab betyder det, at drivhuseffekten med 67 pct. af den samlede miljøbelastning udgør den væsentligste miljøeffekt, forsuringen udgør 20 pct. og næringssaltbelastningen 13 pct. Post Danmarks samlede miljøbelastning svarer til den gennemsnitlige årlige miljøbelastning fra danskere (ECO-point) STOR NEDGANG I DEN SAMLEDE MILJØ- BELASTNING Den samlede miljøbelastning fordelt på de forskellige miljøeffekter følges år for år. Med resultatet for 2008 har den samlede miljøbelastning aldrig været lavere. Det skyldes, at miljøbelastningen faldt med ca. syv pct. fra 2007 til Udviklingen i miljøbelastningen har sammenhæng til virksomhedens samlede afsætning af Miljømål nye mål frem til 2012 Pr. forsendelse eller totalt i forhold til 2007 CO 2 NO x SO 2 ECO-point 8 pct. CO 2 -reduktion 20 pct. NO x -reduktion 10 pct. SO 2 -reduktion 10 pct. reduktion Økonomikørsel For at stimulere til en bedre udnyttelse af brændstoffet afholdes danmarksmesterskaber i økonomikørsel blandt Post Danmarks chauffører af små og store biler.

16 POST DANMARK bæredygtighedsrapport Post Danmarks hovedprodukter. Derfor undersøges, hvor meget af udviklingen i miljøbelastningen, der kan forklares ud fra antallet af forsendelser. MINDRE MILJØBELASTNING PR. FORSENDELSE I 1996 kunne Post Danmark sende forsendelser for en miljøbelastning svarende til en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning. Det tal er i 2008 steget til forsendelser. Der kan således i dag i princippet sendes 51 pct. flere forsendelser i forhold til 1996 for den samme miljøbelastning. For at forbedre miljøeffektiviteten antal forsendelser pr. ECO-point kræver det, at miljøbelastningen falder endnu mere end nedgangen i antal forsendelser. Dette er lykkedes fra 2007 til Den samlede miljøbelastning faldt betydelig mere end den mindre afsætningsnedgang på ca. en pct., som året bød på. Det samlede resultat blev, at miljøeffektiviteten sidste år blev forbedret med knap seks pct. MILJØDEKLARATION AF ET BREV For de enkelte produkter har Post Danmark udregnet en miljøspecifikation. Den samlede CO 2 - belastning for et typisk standardbrev svarer eksempelvis til CO 2 -belastningen for en køretur på 100 meter i en ny familiebil. På Post Danmarks hjemmeside er miljøspecifikationen uddybet. Vi har udviklet en emissionsberegner, hvor brev og pakkeprodukter er yderligere specificerede, så den svarer til Post Danmarks prisstruktur. Her er forsendelser til udlandet også medtaget. Firmaer, der i større omfang anvender Post Danmark til at varetage deres logistik, kan anvende miljøspecifikationen i forbindelse med deres egen miljødokumentation. Herved kan transportens andel af miljøbelastningen synliggøres og indgå i produkternes livscyklus. Post Danmark har selv foretaget en livscyklusscreening af et typisk brevprodukt på 19 gram, der består af en C5 rudekonvolut med to A4-papirer med tekst. I miljøvurderingen er miljøbelastningen gennem hele brevets livsforløb kortlagt og vurderet. Analysen viser, at miljøbelastningen når brevet skrives på computer udgør størstedelen af den samlede miljøbelastning. Miljøbelastningen skyldes energiforbruget fra skrivningen af brevet på computer, som er større end papirfremstillingen. Miljøbelastningen fra papirfremstillingen kompenseres endvidere senere ved energigevinsten ved forbrænding eller genbrug af returpapir. Skrivningen af brevet på computer er altså den dominerende fase i livsforløbet, og miljøbelastningen her fra er flere gange større end belastningen fra Post Danmarks distribution. TRANSPORT Post Danmark råder over en flåde af moderne biler, hvor stort set ingen lastbiler har motorer, der er ældre en EURO-3. De nyere EURO-4 lastbiler står nu for 24 pct. af de tilbagelagte kilometer. livscyklusscreening meco-point 0,048 0,036 0,024 0,012 0,000 0,012 fremstilling af udarbejdelse distribution bortpapir og konvolut af brev SKAFFELSE miljøbelastning Eco-point næringssaltbelastning forsuring drivhuseffekt antal forsendelser breve, pakker, blade og adresseløse omregnet til mio. brevækvivalenter Fordeling af miljøbelastning produkter øvrige adresseløse forsendelser blade breve Pakker Miljøspecifikation co 2 gram SO2 mg NOx mg Standardbrev Pakke Adresseløs Blad miljøeffektivitet antal tusinde forsendelser pr. eco-point MILJØEFFEKTIVITETEN ER DET CENTRALE MÅLEPUNKT For at måle udviklingen og nyttevirkningen af miljøarbejdet korrigeres miljøbelastningen i forhold til antallet forsendelser. Det giver et udtryk for virksomhedens miljøeffektivitet hvor mange forsendelser, det er muligt at sende pr. ECO-point svarende til en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning.

17 18 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 De nyere lastbiler har en væsentlig mindre miljøbelastning end de ældre typer, der derfor bliver udfaset løbende. Post Danmark havde ved årsskiftet biler, der tilsammen tilbagelagde i alt 120 mio. kilometer i Brændstofforbruget er faldet med næsten fire pct. i løbet af 2008, mens de kørte kilometer er stort set det samme som året før. Der er således tale om en væsentlig bedre brændstofudnyttelse i 2008, som både gælder for de store lastbiler og de mange mindre biler, som Post Danmark anvender til omdeling af post. På samme tid er brugen af vognmænd reduceret betragteligt, og postforsendelser med fly er stort set ophørt, mens transport af post til Bornholm med båd er steget en smule. Miljøbelastningen fra transporterne fordeler sig med 49 pct. fra lastbilerne, 45 pct. fra de mindre køretøjer, 4 pct. fra vognmænd og 2 pct. fra færge og fly. PARTIKELFILTRE Post Danmark har gennem flere år afprøvet partikelfiltre på både lastbiler og varebiler som led i projekter med en række kommuner. I dag er partikelfiltre af en sådan kvalitet, at de effektivt kan fjerne langt de fleste partikler. Derfor indgår partikelfiltre også i de miljøzoneordninger, der blev indført den 1. september 2008 i København og Frederiksberg Kommuner. Ordningen betyder i praksis, at ældre lastbiler skal have monteret partikelfiltre for lovligt at kunne køre i miljøzonen. Det har været ganske ligetil for Post Danmark at opfylde disse krav. Kun fem vogne har skullet have monteret partikelfilter for at kunne køre lovligt i zonen. Det kræver dog både tid og økonomi at opfylde de krav, som byerne med miljøzoner indfører fra Her skal også Euro 3 lastbiler have monteret partikelfiltre. Det betyder i praksis, at Post Danmark planlægger at montere partikelfiltre på 85 lastbiler allerede i løbet af Det vil ikke alene være en fordel for byerne med miljøzoner, forskel i by og land stykbelastning, CO 2 i gram pr brev post omdelt i by Post omdelt på land NO x udledning PM (g/kwh) 0,15 0,10 0, NO x (g/kwh) Euro 2 Euro 4 Euro 3 Euro 5

18 POST DANMARK bæredygtighedsrapport fordeling af affald affaldsfraktioner brandbart papir pap Øvrigt genbrug: plast, jern & metal, elektronik lastbilmotorer EURO-fordeling EURO 2 EURO 4 euro 3 men også komme resten af landet til gode. Lastbilerne kører ikke alene i disse byer, men anvendes over hele landet. OPTIMERET TRANSPORT Post Danmark har et værktøj til at optimere udlægningen af ruter på land og i by, som begrænser antallet af kørte kilometer i forhold til de givne forudsætninger. Værktøjet bygger på et geografisk informationssystem, som samler og bearbejder digitale landkort. Dernæst sammenkobles disse oplysninger med informationer om afleveringssteder i Danmark. Da det prisbelønnede system var endeligt implementeret i 2007, havde det reduceret antallet af kørte kilometer i bil med 2,5 mio. km. Systemet benyttes i dag til løbende at effektivisere Post Danmarks ruter og antallet af kørte kilometer. Det er især vigtigt at optimere transporterne til yderkantsområderne for at holde miljøpåvirkningen pr. forsendelse nede. Det gælder især, når konkurrencen skærpes for omdeling af postforsendelser på de dele af markedet, hvor logistikken er mere enkel, og hvor ressourcebehovet er lavt. De mange breve, som Post Danmark omdeler i byområderne, er med til at holde den gennemsnitlige miljøbelastning pr. forsendelse nede, mens de relativt få forsendelser i tyndt befolkede områder trækker i den anden retning. BYGNINGER, ENERGI OG AFFALD Post Danmark har iværksat en fornyet energispareindsats. Vi kortlægger blandt andet elforbruget i de forskellige bygningstyper for at opnå en deltaljeret viden om, hvordan forbruget fordeler sig på typiske funktionsområder som belysning, maskiner og ventilation m.v. På baggrund af den konkrete viden herfra kan indsatsen for at minimere forbruget målrettes mod de områder, hvor gevinsten er størst. Det samlede elforbrug er i forhold til året før faldet med knap tre pct. til Mwh, blandt andet som følge af udskiftning af belysningsarmaturer og energibesparelser på brevpostcentrene. Det samlede forbrug af varme har haft en meget beskeden stigning på 0,8 pct., som følge af en noget koldere fyringssæson i forhold til året før. Med indsatsen på affaldsområdet ønsker Post Danmark primært at fraktionere affaldet, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af de genanvendelige ressourcer. Papir, pap og blød plastic udgør hovedbestanddelene i virksomhedens affald. Den samlede affaldsmængde udgjorde i ton. Det er et fald på ton og 14 pct. i forhold til året før. Heraf blev ton afleveret til genanvendelse. Det svarer til 55 pct. af den samlede mængde. Der er tale om et fald i mængden til genanvendelse på 22 pct., hvilket skyldes en nedgang i mængden af papiraffald. SAMARBEJDE FOR ET BEDRE MILJØ Post Danmark har sammen med en gruppe betydelige virksomheder i dansk erhvervsliv og Key2Green stiftet foreningen Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Rådets mål er blandt andet at inspirere dansk erhvervsliv til arbejdet med bæredygtig udvikling, at medvirke til den offentlige debat inden for området og at dele ny og international viden og værktøjer. Post Danmark deltager i en række internationale samarbejder for i fællesskab at finde de bedste muligheder for at reducere udledningen af klimagasser blandt postorganisationer. Post Danmark har desuden taget initiativ til udvikling af et europæisk klimaprogram, der skal reducere udslippet af drivhusgasser. 1 TON MINDRE Post Danmark har indgået en partnerskabsaftale med energistyrelsen om klimakampagnen 1 ton mindre. I 2008 fik samtlige medarbejdere et personligt brev fra adm. direktør Helge Israelsen med en opfordring om at deltage i kampagnen. Målet med kampagnen er at gøre klimaindsatsen til en folkesag. Post Danmark indtog hurtigt førstepladsen som den virksomhed, hvor flest ansatte har afgivet et klimaløfte medarbejdere har meldt sig til kampagnen og allerede indført vaner, der sparer ton CO 2 årligt. De har samtidig forpligtet sig til at reducere deres forbrug med yderligere ton om året. vi sænker farten I 2007 indførte Post Danmark fartbegrænsere på 85 km/t mod tidligere 90 km/t på køretøjer over 3,5 tons. Formålet er blandt andet at mindske fristelsen til at overhale, der koster ekstra brændstof på grund af acceleration.

19 20 POST DANMARK bæredygtighedsrapport 2008 kunder Det forpligter at være den foretrukne leverandør i en branche. Post Danmark bestræber sig på at leve op til det ved hver dag at levere en høj kvalitet. Samtidig udvikler vi produkter og services ud fra ønsket om at levere netop det, vores kunder efterspørger. Vi har i dag produkter på hylden, der passer til store såvel som mindre virksomheder og organisationer, og vores sælgere er uddannede til at sætte sig ind i virksomheders forretningsmæssige behov for postløsninger. Virksomheder skal kunne være trygge ved at handle med Post Danmark. Vi skal som et vigtigt led i kundernes værdikæde leve op til deres forventninger om at levere effektiv drift til konkurrencedygtige priser. Kunderne skal samtidig kunne stole på, at vi kan garantere en miljømæssig ansvarlig adfærd, og at vi behandler vores medarbejdere ordentligt. Alt det har vi detaljeret redegjort for i andre dele af rapporten. I Danmark fordeler postmængden sig med ca. 91 pct. erhvervspost og ca. 9 pct. privatpost. Netop overfor erhvervskunderne er vores vigtigste opgave udvikling af produkter, der kan spare tid og ressourcer, være målrettede og fleksible og passe til mange forskellige behov. Vi skal hjælpe kunderne med at drive deres forretning så effektivt som muligt. VI SPØRGER KUNDERNE Siden 1999 har vi gennemført løbende målinger af kundernes opfattelse af vores virksomhed og vores service. Det giver os en detaljeret viden på en lang række områder, som vi bruger som udgangspunkt for at forbedre os. Mål- og resultater for kundetilfredshed indgår som en meget væsentlig del af dialogen mellem ledere, samt mellem ledere og medarbejdere om, hvad der gøres godt, og hvad der skal gøres bedre. Vi har de seneste år kunnet se et fald i kundernes tilfredshed og loyalitet. Det er en udvikling, som også kan genfindes i de løbende Corporate Image målinger. Det skyldes hovedsagelig, at vi gennem en længere periode med mangel på arbejdskraft og omfattende omlægninger af vores driftsprocesser har haft problemer med vores brevkvalitet. Efter en betydelig indsats for at rette op på det går det nu den rigtige vej, og fra 2007 til 2008 opnåede vi den største kvalitetsforbedring for breve i 6 år. Der mangler dog stadig et stykke, før vi selv er tilfredse DIALOG MED KUNDER For Post Danmark er det vigtigt at udvikle langsigtede professionelle relationer med kunderne. Vi har opbygget et unikt kendskab til vore produkters muligheder i en forretningsmæssig sammenhæng. Det betyder, at vi kan rådgive på baggrund af en solid viden om, hvad der virker og hvorfor. Men vi kan ikke gøre det uden kunderne. Via en lang række aktiviteter sætter vi scenen for at formidle viden og kendskab til produkterne, og vi lærer samtidig af kunderne. Denne løbende opbygning af læring sammen med kunderne er grundlaget for også at udvikle innovative løsninger, der er effektive for kunderne. I 2008 blev der derfor blandt andet gennemført følgende aktiviteter, der involverede erhvervskunderne: Direct Marketing Dagen, som er Post Danmarks årlige store event med prisuddeling til de bedste direct marketing kampagner og deltagelse af ca. 800 kunder og bureauer. Temaet for 2008 var De målrettede vinder Brevkvalitet procent breve økonomibreve LEAN Siden 2000 har Post Danmark anvendt Lean som udviklingsmetode og filosofi i afgrænsede dele af virksomheden. Lean handler om at optimere værdiskabelsen for kunderne i processerne ved at fjerne spildtid. Flere af Post Danmarks driftsenheder er således blevet gennemgået, analyseret og trimmet for at fjerne unødvendige arbejdsgange eller vanebaserede uhensigtsmæssigheder. Medarbejdere bliver involveret i såkaldte Kaizen-uger hvor små optimeringer udvikles og gennemføres. Med udgangspunkt i at skabe mest mulig værdi for kunderne er maskinerne blevet flyttet tættere sammen på de enkelte postcentre. Sorteringen kan dermed gennemføres hurtigere og på et mindre areal end tidligere, hvilket har skabt et sammenhængende og mere effektivt flow. På grund af værdiforøgelsen af den samlede sorteringsproces og transport har Post Danmark kunnet reducere antallet af postcentre fra otte til fire.

20 POST DANMARK bæredygtighedsrapport kundetilfredshedsindex Erhverv Tilfredshed loyalitet kundetilfredshedsindex privat Tilfredshed loyalitet Markedsinspiration 08, som er et fagligt arrangement for ca. 500 kunder, hvor målgruppen er marketingchefer, marketingansatte, direktører og bureauer Supply Chain Dagen 2008, hvor der blev uddelt priser til og afholdt foredrag for vores store logistikkunder for at skabe en tættere relation til Post Danmark E-handelsprisen, hvor Post Danmark var sponsor og deltogt aktivt med en stand for at understøtte udvikling af E-handlen De største erhvervskunder hos Post Danmark har en key acount- eller account manager tilknyttet. Den personlige kontakt spiller en stor rolle og denne relation vurderes højt af Post Danmarks erhvervskunder i den årlige kundetilfredsanalyse. Tilfredshed 79 på en skala fra BREDT PRODUKTUDBUD TIL ERHVERVS- KUNDER Post Danmarks produktions- og distributionssystem er designet til at være effektivt og samtidig imødekomme kundernes forventninger og specifikke behov i forhold til serviceniveau, målrettethed, distributionshastighed og pris. Kunderne har mulighed for at vælge den forsendelsesform, der passer til netop deres behov. Denne variation og fleksibilitet i produkterne giver Post Danmarks kunder de bedste betingelser for at lave effektiv markedsføring. Det giver mindre ressourcespild, når markedsføringen er maksimal målrettet, og det hjælper kunderne med at drive deres forretning mere effektivt. Tillid er et nøgleord BREVPRODUKTET Post Danmark har gennem de senere år investeret trecifrede millionbeløb i avancerede produktionssystemer på vores brevcentre. Det betyder, at vi i dag har et af de mest moderne og effektive Post Danmark er kundernes betroede 3. part når breve og pakker bliver sendt. Kundernes tillid til, at forsendelser når sikkert frem, er altafgørende for os. Med årligt over 1,2 mia. adresserede forsendelser i vores varetægt og over medarbejdere er kontrol nødvendig. Tre centralt ansatte medarbejdere udøver både en forebyggende, kontrollerende og undersøgende indsats for at undgå tyverier og svindel. Det gælder også i forbindelse med håndteringen af penge i det landsdækkende net af posthuse. Vi vil ikke svigte den lovbestemte brevhemmelighed og kundernes tillid. Også post, der ikke har en korrekt adressering eller afsenderadresse, bliver der gjort en særlig indsats for alligevel at få bragt ud. Hver dag kigger erfarne medarbejdere på den såkaldte uanbringelige post og forsøger at opklare, hvem den rigtige modtager eller afsender er. Særlig betroede medarbejdere kan i sidste ende åbne breve og pakker for at finde oplysninger, der kan føre til korrekt levering eller returnering. Omkring forsendelser svarende til én promille af alle forsendelser bliver årligt kigget særligt efter for at finde modtager eller afsender. Det lykkes for omkring 60 pct. af disse forsendelser.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere