De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse"

Transkript

1 Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion Kort resume Visum (kort ophold) Permanent opholdstilladelse Arbejde Autorisation til sundhedspersonale Positivlisten Beløbsordningen Koncernordningen For alle tre forskellige programmer gælder derudover følgende regler: Greencard-ordningen Studier Videregående uddannelser Elev på grund- og ungdomsuddannelser Elev på folkehøjskoler Familiesammenføring Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere Familiesammenføring for børn Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

2 1. Introduktion Dette notat præsenterer en kort gennemgang af de danske regler vedrørende mulighederne for at opnå en opholdstilladelse i Danmark. Notatet er baseret på websiderne: og Notatet forsøger at give en kort introduktion til reglerne vedrørende opholdstilladelser og er målrettet au pairs, som allerede opholder sig i Danmark. 2. Kort resume Det følgende afsnit giver et kort resume af notatet og kan danne baggrund for udarbejdelsen af slides til power point præsentationer. 2.1 Det er muligt at få opholdstilladelse i Danmark via: Visa (korte ophold) Permanent opholdstilladelse Arbejde Studier Familiesammenføring 2.2 Visa Bruges til korte ophold, fx ferie Giver tilladelse til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage pr. halvår Giver ikke tilladelse til at arbejde eller studere i Danmark 2.3 Permanent opholdstilladelse For at ansøge om permanent opholdstilladelse skal du leve op til en lang række krav. Du skal bl.a.: Være over 18 år Have opholdt dig lovligt i Danmark de seneste fem år Have en ren straffeattest Ikke have forfalden gæld til det offentlige Ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i de seneste 3 år Have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år Være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives 2

3 2.4. Arbejde Udlændinge der ønsker at arbejde i Danmark skal have en opholds- og arbejdstilladelse Beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn danner bagrund for en opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder, at: o Visse ansøgninger vil blive afvist hvis der er tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark eller inden for EU o o Man normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at udføre sædvanligt faglært arbejde Nogle typer af jobs kræver en dansk autorisation Derudover skal man: Have en skriftelig kontrakt eller et job Have et job med løn og arbejdsvilkår efter danske standarder Der findes en række særlige programmer, som gør det nemmere for højt kvalificeret arbejdskraft at få arbejdstilladelse i Danmark: Positivlisten Beløbsordningen Koncernordningen Greencard-ordningen Autorisation for sundhedspersonale Udenlandsk uddannede læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner skal have en autorisation for at kunne arbejde i Danmark Du skal bl.a. dokumentere: Bevis for din identitet Bevis for dine kvalifikationer Bevis for at du er i stand til at udføre erhvervet Positivlisten Målrettet erhvervsområder, der oplever en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft Minimumskravet til uddannelsesniveau er en professionsbachelor Jobbene på Positivlisten afhænger af jobsituationen i Danmark Du kan finde den fulde liste på: Beløbsordningen Målrettet personer, som er blevet tilbudt arbejde med høj løn Jobbet skal give en årlig løn på minimum kr. Ingen særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter Koncernordningen 3

4 Målrettet virksomheder i Danmark, som ønsker at hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af virksomheden til Danmark Ingen specifikke krav til ansøgerens uddannelse Ansøgeren skal: Være fastansat i den udenlandske del af koncernen på ansøgningstidspunktet Forblive ansat hos den udenlandske enhed mens du arbejder i Danmark Udføre arbejde med et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål Greencard-ordningen Et pointsystem baseret på en individuel evaluering Vurderer sandsynligheden for at den pågældende kandidat kan finde kvalificeret arbejde For at opnå en opholdstilladelse via Greencard-ordningen skal man opnå 100 point Point gives for: uddannelsesniveau, sproglige kundskaber, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder 2.5 Studier Tre former for studier kan udløse en opholdstilladelse: Videregående uddannelser Grund- og ungdomsuddannelser Folkehøjskoler Videregående uddannelser Videregående uddannelser er studier, hvor det kræver en gennemført gymnasial uddannelse for at blive optaget. For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en videregående uddannelse At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau Grund- og ungdomsuddannelser En er fx et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en grund- og ungdomsuddannelse At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau 4

5 2.5.3 Folkehøjskoler En folkehøjskole tilbyder kurser indenfor fx husholdning, kunst, poesi og musik For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en folkehøjskole At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man har betalt kursusafgiften At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau 2.6 Familiesammenføring En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. Opholdstilladelse som familiesammenført kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til: Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere Børn Øvrige familiemedlemmer Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere En række krav skal være opfyldt for, at man kan få ægtefællesammenføring. Der er både krav til ægteskabet, fælles krav til ægtefællerne og krav til hver af de to ægtefæller. Begge ægtefæller skal være mindst 24 år. Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land; det såkaldte tilknytningskrav. Ansøger skal bestå en prøve i dansk senest 6 måneder efter der er meddelt opholdstilladelse. Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle. Ægtefællen i Danmark skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse; det såkaldte boligkrav. Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed for kr (2012-niveau) til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle. Ægteskabet eller det registrerede partnerskab skal kunne anerkendes efter dansk ret. For samlevende, som ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, gælder, at samlivsforholdet skal have været fast og længerevarende. For samlevende, som ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, gælder endvidere, at partneren i Danmark skal påtage sig at forsørge ansøgeren. Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået frivilligt. Ægteskabet eller partnerskabet må ikke være indgået pro forma. Ægtefællen i Danmark skal bo fast i Danmark. Ægtefællen i Danmark må ikke inden for en periode på 10 år inden afgørelsen om familiesammenføring være dømt for vold m.m. begået mod en tidligere ægtefælle/partner. Ægtefællen i Danmark og ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund. 5

6 2.6.2 Børn Mindreårige udlændinge, hvis forældre bor fast i Danmark, kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når en række betingelser er opfyldt. Betingelserne er forskellige alt efter, om ansøgeren er under eller over 15 år, og alt efter, om barnet ansøger om at blive familiesammenført med biologiske forældre, adoptivforældre eller plejeforældre Øvrige familiemedlemmer Efter udlændingelovens 9 c, stk. 1 kan der kun gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler for det. Ved en ansøgning vil Udlændingestyrelsen lægge vægt på, om der er etableret et beskyttelsesværdigt familieliv. 6

7 3. Visum (kort ophold) Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land. Personer fra Filippinerne skal således have visum for at besøge Danmark på fx ferie. Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode. Hvis man ønsker at opholde sig i Danmark i længere tid, skal man ansøge om en opholdstilladelse. Når myndighederne behandler ens visumansøgning, vurderer de derfor, om der er risiko for, at man ønsker at tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande uden lovligt grundlag. Hvis det vurderes at være tilfældet, vil man få afslag. Det gælder fx, hvis man søger om opholdstilladelse og visum samtidigt, eller hvis man allerede har en verserende ansøgning om opholdstilladelse. Hvad giver et visum ret til? Man kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage pr. halvår. Hvis man overskrider et visums gyldighedsperiode eller forsøger at benytte et visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan man blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil man ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det. 7

8 4. Permanent opholdstilladelse Du kan ansøge om permanent opholdstilladelse hvis du opfylder alle betingelserne. Bemærk venligst, at der gælder særlige regler for: Ansøgere som har haft asyl i Danmark de sidste 8 år og har vist vilje til integration. Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutning af folkeskolen. Ansøgere med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Folkepensionister og førtidspensionister. Du skal opfylde følgende betingelser for at kunne få permanent ophold: Du skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, du allerede har Du skal være over 18 år Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 5 år Du må ikke have begået kriminalitet. Er du idømt fængselsstraf i 1 år og 6 måneder eller mere, er du udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Er du idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf i under 1 år og 6 måneder, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Du må normalt ikke have forfalden gæld til det offentlige. Du må normalt ikke i de seneste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og indtil du vil kunne gives permanent opholdstilladelse, have modtaget visse typer af offentlig hjælp. Du skal normalt have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Du skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Du skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for det tidspunkt, hvor du kan gives permanent opholdstilladelse. Du skal fortsat være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives 8

9 5. Arbejde Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds- og arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens nationalitet og kvalifikationer. Hvis man allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver man ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde. Generelle betingelser Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse. Når en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse behandles, lægges der normalt vægt på følgende kriterier: Om der er tilgængelig dansk eller herboende udenlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft inden for EU, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper) Om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. Fx kan man normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at udføre sædvanligt faglært arbejde, fx som tømrer og murer, eller ufaglært arbejde, fx som pizza-bager, bud, rengøringspersonale mv. Det er et krav, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået fornøden autorisation eller lignende. Dette gælder eksempelvis sygeplejersker, som skal have autorisation af Sundhedsstyrelsen. Særlige ordninger Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholdsog arbejdstilladelse i Danmark: Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer uddannet inden for et af disse erhverv har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Beløbsordningen betyder, at udlændinge, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. 9

10 5.1 Autorisation til sundhedspersonale Udenlandsk uddannede læger, sygeplejersker og en lang række andre sundhedspersoner skal have en dansk autorisation for at kunne arbejde i Danmark. Det er Sundhedsstyrelsen som behandler ansøgninger og udsteder autorisationer. Hvad skal du gøre for at ansøge om autorisation? Man kan ansøge om autorisation via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Selvom ansøgningen er elektronisk så Sundhedsstyrelsen have en lang række dokumenter, som skal sende med almindelige post. Dokumentation du skal indsende For at vi kan behandle din ansøgning, har vi brug for nedenstående dokumenter. Du kan downloade en huskeliste over nødvendig dokumentation i højre side af skærmen. - Bevis for din identitet Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab. Det kunne f.eks. være relevante bekræftede sider fra pas. Eventuel navneforandringsattest/vielsesattest. - Bevis for dine faglige kvalifikationer Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden. Eksamensbevis Detaljeret oversigt over uddannelsens indhold mv. fra uddannelsesstedet. Oversigten skal indeholde oplysninger om: a. betingelser for optagelse b. grunduddannelsens normerede varighed c. hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger d. varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder e. på hvilke afdelinger/institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted Eventuel supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer - Bevis for, at du har ret til at udøve dit erhverv Du skal anmode sundhedsmyndighederne i det land, hvor du senest har arbejdet, om at sende en "Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing" direkte til Sundhedsstyrelsen. 10

11 5.2 Positivlisten Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten. Betingelser Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Minimumskravet til det uddannelsesmæssige niveau for en stilling på Positivlisten er en professionsbachelor - fx pædagog. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette fremgår udtrykkeligt af Positivlisten. Positivlisten overblik Jobsene på Positivlisten er afhængige af jobsituationen i Danmark. Du kan se den fulde liste på: 11

12 5.3 Beløbsordningen Udlændinge, som er tilbudt arbejde med høj løn, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Betingelser Det er et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum kr. Beløbsgrænsen på kr. er en absolut nedre grænse. Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. 12

13 5.4 Koncernordningen Koncernordningen gør det lettere for virksomheder, der er etableret i Danmark, at hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af virksomheden til Danmark i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. Koncernordningen indebærer, at en medarbejder fra en udenlandsk del af virksomheden kan få en koncernopholdstilladelse i Danmark, og herefter - inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode - skiftevis arbejde i Danmark og i udlandet, uden at opholdstilladelsen bortfalder. Betingelser For at man kan få en koncernopholdstilladelse, skal en række betingelser være opfyldt. En del af disse betingelser angår selve virksomheden og dens koncernstatus Det er ikke et krav, at virksomheden på forhånd har en koncerngodkendelse, men hvis den har, kan efterfølgende ansøgninger om koncernopholdstilladelse i forbindelse med konkrete ansættelser behandles hurtigere. Koncerngodkendelse En koncerngodkendelse kan gives til en dansk virksomhed, som er del af en international koncern med udenlandske moder-, søster- eller datterselskaber, eller som har divisioner, filialer eller kontorer i udlandet. Koncernopholdstilladelse En koncernopholdstilladelse kan gives til en udenlandsk medarbejder ved en dansk virksomheds koncernrelaterede selskab eller udenlandske afdeling, der skal arbejde for den danske virksomhed i forbindelse med et innovativt, udviklingsmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Som ansøger skal man opfylde følgende krav: Man skal dokumentere, at man på ansøgningstidspunktet er fastansat i den udenlandske del af koncernen eller virksomheden. Ordningen omfatter således ikke vikarer Man skal ved ansættelsen hos den danske virksomhed dokumentere fortsat at have tilknytning til den udenlandske enhed. Arbejdet i Danmark skal have et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Der må ikke være tale om almindelige driftsopgaver. Ansættelsen skal i de perioder, hvor man opholder sig og arbejder i Danmark, foregå efter sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår Der stilles ikke specifikke krav til ansøgerens uddannelse. Varighed Hvis samarbejdet mellem virksomheden i Danmark og den udenlandske enhed ophører, vil ens opholdstilladelse normalt blive inddraget. 13

14 5.5 For alle tre forskellige programmer gælder derudover følgende regler: Varighed En opholdstilladelse kan kun gives eller forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun gives for 9 måneder eller forlænges med 9 måneder. Man kan få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned forud for ansættelsesperiodens start, hvis man erklærer, at man kan forsørge sig selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer i 1 måned forud for starten på ansættelsesperioden. Hvis man ikke erklærer dette, vil en eventuel opholdstilladelse være gyldig 14 dage forud for ansættelsesperiodens start. Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, får man samtidig op til 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ens ansættelseskontrakt udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke ret til at arbejde. Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på denne baggrund senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job. Hvis man bliver uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge et nyt job. Man skal i dette tilfælde selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at ens ansættelse ophører. Det er en betingelse for at få de 6 måneders ekstra opholdstilladelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Jobskifte Hvis man finder et nyt job, mens man er i arbejde, eller mens man har en opholdstilladelse til jobsøgning, kan man godt starte på sit nye job inden, man har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Man skal blot indgive sin ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job. Forlængelse Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles. Opholdstilladelsen kan godt forlænges selvom det fagområde, man er ansat indenfor, ikke længere befinder sig på Positivlisten, så længe man er i samme ansættelsesforhold. Familiemedlemmer Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af Positivlisten, kan man medbringe sin ægtefælle/registrerede partner/faste samlever samt hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. 14

15 5.6 Greencard-ordningen Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og arbejde i Danmark. En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem, som bruges til at vurdere, om det er sandsynligt, at man vil kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark. Hvis man har en opholdstilladelse efter Greencard-ordningen, behøver man ikke en særskilt arbejdstilladelse. En Greencard-opholdstilladelse giver ret til lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Den giver dog ikke ret til at drive selvstændig virksomhed. Betingelser For at kunne få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen skal man i alt opnå mindst 100 point. Pointene tildeles efter fem kriterier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder. Det er også et krav, at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig selv det første år i Danmark. Hvis man ønsker at ansøge om opholdstilladelse til medfølgende familie, skal man desuden dokumentere, at man er i stand til at forsørge sine familiemedlemmer. Uddannelse Akademiske uddannelsers niveau kan variere fra land til land, selv om de kaldes det samme. Det vil fx sige, at en bacheloruddannelse fra et andet land ikke nødvendigvis svarer til en dansk bacheloruddannelse. Hvis man har en uddannelse, som svarer til et lavere niveau end en dansk bacheloruddannelse, er det ikke muligt at opnå point nok til at få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen. Point tildeles som følger: Bachelorgrad/afsluttet mellemlang videregående uddannelse: 30 point Bachelorgrad efterfulgt af 1-årig masteruddannelse: 50 point Kandidatgrad: 60 point Ph.d: 80 point Der gives bonuspoint, hvis man har taget afgangseksamen på et universitet, som er internationalt anerkendt for at tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau ifølge den seneste THES-QS World Ranking. Point tildeles som følger: Placering i top 400: 5 point Placering i top 200: 10 point Placering i top 100: 15 point Der gives 10 bonuspoint for en uddannelse inden for et område, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Disse områder kan ses på Positivlisten. Man kan maksimalt få 105 point for uddannelse. 15

16 Sprogfærdigheder Når man skal gives point for sprogfærdigheder, vil ens niveau blive vurderet i forhold til niveauet i de danske sprogprøver Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven. For at få point for sprogfærdigheder skal man dokumentere, at man som minimum har bestået en prøve i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et niveau, som svarer til Prøve i Dansk 1. Man kan kun få point for ét af de skandinaviske sprog, og kun for enten engelsk eller tysk. Man kan også som et alternativ til sprogprøver dokumentere sprogfærdigheder ved en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at man har haft dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk som arbejdssprog i mindst 1 år, eller ved bevis for, at man på et af de pågældende sprog har gennemført mindst 1 års studier på en videregående uddannelse afsluttet med eksamen. Disse tilfælde betragtes som et niveau svarende til Studieprøven. Point tildeles som følger: Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 1: 5 point Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 2: 10 point Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 3: 15 point Bestået prøve på et niveau svarende til Studieprøven eller højere niveau/1 års studier eller arbejde: 20 point Man kan maksimalt få 30 point for sprogfærdigheder. Arbejdserfaring Man kan få point for arbejdserfaring efter hvor mange år, man inden for de seneste 5 år har arbejdet som forsker eller inden for et område, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Der gives desuden point for anden arbejdserfaring. Point tildeles som følger: 1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år som forsker/inden for Positivlisten: 10 point 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år som forsker/inden for Positivlisten: 15 point 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år, øvrigt arbejde: 5 point Man kan maksimalt få 15 point for arbejdserfaring. Tilpasningsevne Man kan få point for sin evne til at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Der gives point for en uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS (inklusive Danmark) eller Schweiz, da dette vurderes at styrke ens muligheder for hurtigt at falde til på det danske arbejdsmarked. Der gives point for enten uddannelse eller beskæftigelse. Point tildeles som følger: Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz: 5 point Mindst tre års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz: 10 point 16

17 Eller Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst et sammenhængende år: 5 point Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst to sammenhængende år: 10 point Man kan maksimalt få 15 point for tilpasningsevne. Alder Der gives point for ens alder på ansøgningstidspunktet. Point tildeles som følger: år: 10 point 34 år eller yngre: 15 point Man kan maksimalt få 15 point for alder. Varighed og forlængelse Opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives første gang for højst 3 år. Inden de 3 år er forløbet, kan man ansøge om forlængelse for en periode på op til 1 år. Inden denne periode er forløbet, kan man ansøge om forlængelse for en periode på op til 4 år. Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man har haft arbejde i de seneste 12 måneder, og hvis dette arbejde ikke blot var af et ubetydeligt omfang, fx under 10 timer om ugen. Opholdstilladelsen kan forlænges i 1 år, hvis man er blevet uforskyldt ledig (fx pga. nedskæringer) højst 3 måneder før, man ansøger om forlængelse, og hvis man forinden har haft arbejde i 12 måneder, og hvis dette arbejde ikke blot var af et ubetydeligt omfang, fx under 10 timer om ugen. 17

18 6. Studier Som udlænding har man mulighed for at få opholdstilladelse for at studere i Danmark. Man kan ansøge om opholdstilladelse som: Studerende ved videregående uddannelser Elev på grund- og ungdomsuddannelser Elev på folkehøjskoler 6.1 Videregående uddannelser Det er muligt at få opholdstilladelse for at studere ved en videregående uddannelse i Danmark. Betingelser For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: at man er optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution. at man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet. at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau. Man kan altså få opholdstilladelse både for at gennemføre en hel uddannelse i Danmark og for at deltage i en del af en uddannelse som gæstestuderende. Hvornår er en uddannelse videregående? En uddannelse anses som udgangspunkt for videregående, når betingelsen for at blive optaget på den er, at man har gennemført en gymnasial uddannelse. Hvis uddannelsen er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding (KOT) for optagelse på videregående uddannelser, vil den som udgangspunkt også blive anset for videregående uddannelse i relation til opholdstilladelsen. Adgangsgivende kurser Det er muligt at få opholdstilladelse til at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Betingelserne er: at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge den videregående uddannelse at man er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til at adgangskurset højst varer 1 år Varighed Hvis man skal gennemføre en hel uddannelse, vil man kunne få en opholdstilladelse for den periode, uddannelsen er normeret til. 18

19 Hvis man kun skal gennemføre en del af uddannelsen, vil man kunne få opholdstilladelse for højst den normerede længde af den del af uddannelsen, som man skal følge. Hvis man er optaget på et adgangsgivende kursus, vil man kunne få opholdstilladelse for højst varigheden af kurset. Greencard-ordning for studerende Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie. Hvis man afslutter en videregående uddannelse uden på forhånd at have fået de ekstra 6 måneders opholdstilladelse, kan man få forlænget sin opholdstilladelse med 6 ekstra måneder efter afslutningen af studiet for at søge arbejde i Danmark. Familiemedlemmer Hvis man har fået opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse, kan man medbringe sin ægtefælle/registrerede partner/faste samlever samt hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Man skal desuden dokumentere at råde over kr. pr. familiemedlem. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. Man vil ikke have adgang til familiesammenføring i jobsøgningsperioden. Hvis man i løbet af studieopholdet har fået familien til Danmark, vil familien dog have lov til at blive i landet i de ekstra 6 måneder. Arbejde Som studerende på en videregående uddannelse eller på et adgangsgivende kursus, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, har man lov til at arbejde 15 timer ugentligt og fuld tid i månederne juni, juli og august. Det samme gælder i jobsøgningsperioden efter afsluttet studie. 19

20 6.2 Elev på grund- og ungdomsuddannelser Det er muligt at få opholdstilladelse for at deltage i en grund- og ungdomsuddannelse, herunder visse erhvervsuddannelser, i Danmark. Betingelser For at kunne få opholdstilladelse skal man dokumentere: at man er optaget på en grund- eller ungdomsuddannelse, der er godkendt af en statslig myndighed. at man kan forsørge sig selv under opholdet. Bemærk, at man ikke må modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark. at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau Særligt om gymnasial uddannelse Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at: studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb man udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret, at man efter opholdet i Danmark skal fortsætte uddannelsen i udlandet Varighed Som elev i en grund- eller ungdomsuddannelse vil man få opholdstilladelse for højst et år. Hvis man tidligere har haft opholdstilladelse i et år for at deltage i en grund- og ungdomsuddannelse, vil man ikke kunne få forlænget tilladelsen for at gennemføre uddannelsen. Familiemedlemmer Som elev i en grund- og ungdomsuddannelse har man ikke krav på at få sin familie med til Danmark. Kun i helt særlige tilfælde kan der gives opholdstilladelse til en ægtefælle/registreret partner/fast samlever eller hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. Arbejde Hvis man har opholdstilladelse som elev i en grund- og ungdomsuddannelse, kan man i visse tilfælde få en arbejdstilladelse. Det kan være i situationer, hvor man fagligt og studiemæssigt vil have udbytte af et lønnet eller ulønnet praktikophold. Arbejdet skal have et uddannelsesmæssigt formål, og arbejdstilladelsen vil kun gælde for et bestemt arbejdssted. 20

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem BEK nr 640 af 2/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2008/4001-87 Senere

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Dagens program Kort om den nye styrelse og organisation Kort om ansøgningsprocessen, herunder biometri Fordele og ulemper

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6

A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2. B) Nye regler for familiesammenføring med børn s. 6 Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 1 juli 2012 Indhold: A) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra den 1. juli 2012 s. 2 B) Nye regler for familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Oplæg Aarhus Universitet

Oplæg Aarhus Universitet Oplæg Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 9. oktober 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om 3. kontor i

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. Visuminvitation VU3_da_200117 Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. 1. Oplysninger om værten (foreningen/organisationen/institutionen)

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere