De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse"

Transkript

1 Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion Kort resume Visum (kort ophold) Permanent opholdstilladelse Arbejde Autorisation til sundhedspersonale Positivlisten Beløbsordningen Koncernordningen For alle tre forskellige programmer gælder derudover følgende regler: Greencard-ordningen Studier Videregående uddannelser Elev på grund- og ungdomsuddannelser Elev på folkehøjskoler Familiesammenføring Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere Familiesammenføring for børn Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

2 1. Introduktion Dette notat præsenterer en kort gennemgang af de danske regler vedrørende mulighederne for at opnå en opholdstilladelse i Danmark. Notatet er baseret på websiderne: og Notatet forsøger at give en kort introduktion til reglerne vedrørende opholdstilladelser og er målrettet au pairs, som allerede opholder sig i Danmark. 2. Kort resume Det følgende afsnit giver et kort resume af notatet og kan danne baggrund for udarbejdelsen af slides til power point præsentationer. 2.1 Det er muligt at få opholdstilladelse i Danmark via: Visa (korte ophold) Permanent opholdstilladelse Arbejde Studier Familiesammenføring 2.2 Visa Bruges til korte ophold, fx ferie Giver tilladelse til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage pr. halvår Giver ikke tilladelse til at arbejde eller studere i Danmark 2.3 Permanent opholdstilladelse For at ansøge om permanent opholdstilladelse skal du leve op til en lang række krav. Du skal bl.a.: Være over 18 år Have opholdt dig lovligt i Danmark de seneste fem år Have en ren straffeattest Ikke have forfalden gæld til det offentlige Ikke have modtaget visse typer af offentlig hjælp i de seneste 3 år Have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år Være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives 2

3 2.4. Arbejde Udlændinge der ønsker at arbejde i Danmark skal have en opholds- og arbejdstilladelse Beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn danner bagrund for en opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder, at: o Visse ansøgninger vil blive afvist hvis der er tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark eller inden for EU o o Man normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at udføre sædvanligt faglært arbejde Nogle typer af jobs kræver en dansk autorisation Derudover skal man: Have en skriftelig kontrakt eller et job Have et job med løn og arbejdsvilkår efter danske standarder Der findes en række særlige programmer, som gør det nemmere for højt kvalificeret arbejdskraft at få arbejdstilladelse i Danmark: Positivlisten Beløbsordningen Koncernordningen Greencard-ordningen Autorisation for sundhedspersonale Udenlandsk uddannede læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner skal have en autorisation for at kunne arbejde i Danmark Du skal bl.a. dokumentere: Bevis for din identitet Bevis for dine kvalifikationer Bevis for at du er i stand til at udføre erhvervet Positivlisten Målrettet erhvervsområder, der oplever en efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft Minimumskravet til uddannelsesniveau er en professionsbachelor Jobbene på Positivlisten afhænger af jobsituationen i Danmark Du kan finde den fulde liste på: Beløbsordningen Målrettet personer, som er blevet tilbudt arbejde med høj løn Jobbet skal give en årlig løn på minimum kr. Ingen særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter Koncernordningen 3

4 Målrettet virksomheder i Danmark, som ønsker at hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af virksomheden til Danmark Ingen specifikke krav til ansøgerens uddannelse Ansøgeren skal: Være fastansat i den udenlandske del af koncernen på ansøgningstidspunktet Forblive ansat hos den udenlandske enhed mens du arbejder i Danmark Udføre arbejde med et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål Greencard-ordningen Et pointsystem baseret på en individuel evaluering Vurderer sandsynligheden for at den pågældende kandidat kan finde kvalificeret arbejde For at opnå en opholdstilladelse via Greencard-ordningen skal man opnå 100 point Point gives for: uddannelsesniveau, sproglige kundskaber, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder 2.5 Studier Tre former for studier kan udløse en opholdstilladelse: Videregående uddannelser Grund- og ungdomsuddannelser Folkehøjskoler Videregående uddannelser Videregående uddannelser er studier, hvor det kræver en gennemført gymnasial uddannelse for at blive optaget. For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en videregående uddannelse At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau Grund- og ungdomsuddannelser En er fx et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en grund- og ungdomsuddannelse At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau 4

5 2.5.3 Folkehøjskoler En folkehøjskole tilbyder kurser indenfor fx husholdning, kunst, poesi og musik For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: At man er optaget på en folkehøjskole At man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet At man har betalt kursusafgiften At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau 2.6 Familiesammenføring En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. Opholdstilladelse som familiesammenført kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til: Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere Børn Øvrige familiemedlemmer Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere En række krav skal være opfyldt for, at man kan få ægtefællesammenføring. Der er både krav til ægteskabet, fælles krav til ægtefællerne og krav til hver af de to ægtefæller. Begge ægtefæller skal være mindst 24 år. Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land; det såkaldte tilknytningskrav. Ansøger skal bestå en prøve i dansk senest 6 måneder efter der er meddelt opholdstilladelse. Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle. Ægtefællen i Danmark skal råde over sin egen bolig af rimelig størrelse; det såkaldte boligkrav. Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed for kr (2012-niveau) til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle. Ægteskabet eller det registrerede partnerskab skal kunne anerkendes efter dansk ret. For samlevende, som ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, gælder, at samlivsforholdet skal have været fast og længerevarende. For samlevende, som ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, gælder endvidere, at partneren i Danmark skal påtage sig at forsørge ansøgeren. Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået frivilligt. Ægteskabet eller partnerskabet må ikke være indgået pro forma. Ægtefællen i Danmark skal bo fast i Danmark. Ægtefællen i Danmark må ikke inden for en periode på 10 år inden afgørelsen om familiesammenføring være dømt for vold m.m. begået mod en tidligere ægtefælle/partner. Ægtefællen i Danmark og ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund. 5

6 2.6.2 Børn Mindreårige udlændinge, hvis forældre bor fast i Danmark, kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når en række betingelser er opfyldt. Betingelserne er forskellige alt efter, om ansøgeren er under eller over 15 år, og alt efter, om barnet ansøger om at blive familiesammenført med biologiske forældre, adoptivforældre eller plejeforældre Øvrige familiemedlemmer Efter udlændingelovens 9 c, stk. 1 kan der kun gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler for det. Ved en ansøgning vil Udlændingestyrelsen lægge vægt på, om der er etableret et beskyttelsesværdigt familieliv. 6

7 3. Visum (kort ophold) Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land. Personer fra Filippinerne skal således have visum for at besøge Danmark på fx ferie. Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode. Hvis man ønsker at opholde sig i Danmark i længere tid, skal man ansøge om en opholdstilladelse. Når myndighederne behandler ens visumansøgning, vurderer de derfor, om der er risiko for, at man ønsker at tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande uden lovligt grundlag. Hvis det vurderes at være tilfældet, vil man få afslag. Det gælder fx, hvis man søger om opholdstilladelse og visum samtidigt, eller hvis man allerede har en verserende ansøgning om opholdstilladelse. Hvad giver et visum ret til? Man kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage pr. halvår. Hvis man overskrider et visums gyldighedsperiode eller forsøger at benytte et visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan man blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil man ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det. 7

8 4. Permanent opholdstilladelse Du kan ansøge om permanent opholdstilladelse hvis du opfylder alle betingelserne. Bemærk venligst, at der gælder særlige regler for: Ansøgere som har haft asyl i Danmark de sidste 8 år og har vist vilje til integration. Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutning af folkeskolen. Ansøgere med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Folkepensionister og førtidspensionister. Du skal opfylde følgende betingelser for at kunne få permanent ophold: Du skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, du allerede har Du skal være over 18 år Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 5 år Du må ikke have begået kriminalitet. Er du idømt fængselsstraf i 1 år og 6 måneder eller mere, er du udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Er du idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf i under 1 år og 6 måneder, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Du må normalt ikke have forfalden gæld til det offentlige. Du må normalt ikke i de seneste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og indtil du vil kunne gives permanent opholdstilladelse, have modtaget visse typer af offentlig hjælp. Du skal normalt have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Du skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Du skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for det tidspunkt, hvor du kan gives permanent opholdstilladelse. Du skal fortsat være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives 8

9 5. Arbejde Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds- og arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens nationalitet og kvalifikationer. Hvis man allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver man ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde. Generelle betingelser Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse. Når en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse behandles, lægges der normalt vægt på følgende kriterier: Om der er tilgængelig dansk eller herboende udenlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft inden for EU, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper) Om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. Fx kan man normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at udføre sædvanligt faglært arbejde, fx som tømrer og murer, eller ufaglært arbejde, fx som pizza-bager, bud, rengøringspersonale mv. Det er et krav, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået fornøden autorisation eller lignende. Dette gælder eksempelvis sygeplejersker, som skal have autorisation af Sundhedsstyrelsen. Særlige ordninger Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholdsog arbejdstilladelse i Danmark: Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer uddannet inden for et af disse erhverv har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Beløbsordningen betyder, at udlændinge, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. 9

10 5.1 Autorisation til sundhedspersonale Udenlandsk uddannede læger, sygeplejersker og en lang række andre sundhedspersoner skal have en dansk autorisation for at kunne arbejde i Danmark. Det er Sundhedsstyrelsen som behandler ansøgninger og udsteder autorisationer. Hvad skal du gøre for at ansøge om autorisation? Man kan ansøge om autorisation via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Selvom ansøgningen er elektronisk så Sundhedsstyrelsen have en lang række dokumenter, som skal sende med almindelige post. Dokumentation du skal indsende For at vi kan behandle din ansøgning, har vi brug for nedenstående dokumenter. Du kan downloade en huskeliste over nødvendig dokumentation i højre side af skærmen. - Bevis for din identitet Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab. Det kunne f.eks. være relevante bekræftede sider fra pas. Eventuel navneforandringsattest/vielsesattest. - Bevis for dine faglige kvalifikationer Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden. Eksamensbevis Detaljeret oversigt over uddannelsens indhold mv. fra uddannelsesstedet. Oversigten skal indeholde oplysninger om: a. betingelser for optagelse b. grunduddannelsens normerede varighed c. hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger d. varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder e. på hvilke afdelinger/institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted Eventuel supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer - Bevis for, at du har ret til at udøve dit erhverv Du skal anmode sundhedsmyndighederne i det land, hvor du senest har arbejdet, om at sende en "Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing" direkte til Sundhedsstyrelsen. 10

11 5.2 Positivlisten Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten. Betingelser Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Minimumskravet til det uddannelsesmæssige niveau for en stilling på Positivlisten er en professionsbachelor - fx pædagog. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette fremgår udtrykkeligt af Positivlisten. Positivlisten overblik Jobsene på Positivlisten er afhængige af jobsituationen i Danmark. Du kan se den fulde liste på: 11

12 5.3 Beløbsordningen Udlændinge, som er tilbudt arbejde med høj løn, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Betingelser Det er et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum kr. Beløbsgrænsen på kr. er en absolut nedre grænse. Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. 12

13 5.4 Koncernordningen Koncernordningen gør det lettere for virksomheder, der er etableret i Danmark, at hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af virksomheden til Danmark i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. Koncernordningen indebærer, at en medarbejder fra en udenlandsk del af virksomheden kan få en koncernopholdstilladelse i Danmark, og herefter - inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode - skiftevis arbejde i Danmark og i udlandet, uden at opholdstilladelsen bortfalder. Betingelser For at man kan få en koncernopholdstilladelse, skal en række betingelser være opfyldt. En del af disse betingelser angår selve virksomheden og dens koncernstatus Det er ikke et krav, at virksomheden på forhånd har en koncerngodkendelse, men hvis den har, kan efterfølgende ansøgninger om koncernopholdstilladelse i forbindelse med konkrete ansættelser behandles hurtigere. Koncerngodkendelse En koncerngodkendelse kan gives til en dansk virksomhed, som er del af en international koncern med udenlandske moder-, søster- eller datterselskaber, eller som har divisioner, filialer eller kontorer i udlandet. Koncernopholdstilladelse En koncernopholdstilladelse kan gives til en udenlandsk medarbejder ved en dansk virksomheds koncernrelaterede selskab eller udenlandske afdeling, der skal arbejde for den danske virksomhed i forbindelse med et innovativt, udviklingsmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Som ansøger skal man opfylde følgende krav: Man skal dokumentere, at man på ansøgningstidspunktet er fastansat i den udenlandske del af koncernen eller virksomheden. Ordningen omfatter således ikke vikarer Man skal ved ansættelsen hos den danske virksomhed dokumentere fortsat at have tilknytning til den udenlandske enhed. Arbejdet i Danmark skal have et innovativt, projektmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Der må ikke være tale om almindelige driftsopgaver. Ansættelsen skal i de perioder, hvor man opholder sig og arbejder i Danmark, foregå efter sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår Der stilles ikke specifikke krav til ansøgerens uddannelse. Varighed Hvis samarbejdet mellem virksomheden i Danmark og den udenlandske enhed ophører, vil ens opholdstilladelse normalt blive inddraget. 13

14 5.5 For alle tre forskellige programmer gælder derudover følgende regler: Varighed En opholdstilladelse kan kun gives eller forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun gives for 9 måneder eller forlænges med 9 måneder. Man kan få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned forud for ansættelsesperiodens start, hvis man erklærer, at man kan forsørge sig selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer i 1 måned forud for starten på ansættelsesperioden. Hvis man ikke erklærer dette, vil en eventuel opholdstilladelse være gyldig 14 dage forud for ansættelsesperiodens start. Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, får man samtidig op til 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ens ansættelseskontrakt udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke ret til at arbejde. Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på denne baggrund senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job. Hvis man bliver uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge et nyt job. Man skal i dette tilfælde selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at ens ansættelse ophører. Det er en betingelse for at få de 6 måneders ekstra opholdstilladelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Jobskifte Hvis man finder et nyt job, mens man er i arbejde, eller mens man har en opholdstilladelse til jobsøgning, kan man godt starte på sit nye job inden, man har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Man skal blot indgive sin ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job. Forlængelse Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles. Opholdstilladelsen kan godt forlænges selvom det fagområde, man er ansat indenfor, ikke længere befinder sig på Positivlisten, så længe man er i samme ansættelsesforhold. Familiemedlemmer Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af Positivlisten, kan man medbringe sin ægtefælle/registrerede partner/faste samlever samt hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. 14

15 5.6 Greencard-ordningen Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og arbejde i Danmark. En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem, som bruges til at vurdere, om det er sandsynligt, at man vil kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark. Hvis man har en opholdstilladelse efter Greencard-ordningen, behøver man ikke en særskilt arbejdstilladelse. En Greencard-opholdstilladelse giver ret til lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Den giver dog ikke ret til at drive selvstændig virksomhed. Betingelser For at kunne få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen skal man i alt opnå mindst 100 point. Pointene tildeles efter fem kriterier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder. Det er også et krav, at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig selv det første år i Danmark. Hvis man ønsker at ansøge om opholdstilladelse til medfølgende familie, skal man desuden dokumentere, at man er i stand til at forsørge sine familiemedlemmer. Uddannelse Akademiske uddannelsers niveau kan variere fra land til land, selv om de kaldes det samme. Det vil fx sige, at en bacheloruddannelse fra et andet land ikke nødvendigvis svarer til en dansk bacheloruddannelse. Hvis man har en uddannelse, som svarer til et lavere niveau end en dansk bacheloruddannelse, er det ikke muligt at opnå point nok til at få opholdstilladelse efter Greencard-ordningen. Point tildeles som følger: Bachelorgrad/afsluttet mellemlang videregående uddannelse: 30 point Bachelorgrad efterfulgt af 1-årig masteruddannelse: 50 point Kandidatgrad: 60 point Ph.d: 80 point Der gives bonuspoint, hvis man har taget afgangseksamen på et universitet, som er internationalt anerkendt for at tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau ifølge den seneste THES-QS World Ranking. Point tildeles som følger: Placering i top 400: 5 point Placering i top 200: 10 point Placering i top 100: 15 point Der gives 10 bonuspoint for en uddannelse inden for et område, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Disse områder kan ses på Positivlisten. Man kan maksimalt få 105 point for uddannelse. 15

16 Sprogfærdigheder Når man skal gives point for sprogfærdigheder, vil ens niveau blive vurderet i forhold til niveauet i de danske sprogprøver Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven. For at få point for sprogfærdigheder skal man dokumentere, at man som minimum har bestået en prøve i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et niveau, som svarer til Prøve i Dansk 1. Man kan kun få point for ét af de skandinaviske sprog, og kun for enten engelsk eller tysk. Man kan også som et alternativ til sprogprøver dokumentere sprogfærdigheder ved en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at man har haft dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk som arbejdssprog i mindst 1 år, eller ved bevis for, at man på et af de pågældende sprog har gennemført mindst 1 års studier på en videregående uddannelse afsluttet med eksamen. Disse tilfælde betragtes som et niveau svarende til Studieprøven. Point tildeles som følger: Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 1: 5 point Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 2: 10 point Bestået prøve på et niveau svarende til Prøve i Dansk 3: 15 point Bestået prøve på et niveau svarende til Studieprøven eller højere niveau/1 års studier eller arbejde: 20 point Man kan maksimalt få 30 point for sprogfærdigheder. Arbejdserfaring Man kan få point for arbejdserfaring efter hvor mange år, man inden for de seneste 5 år har arbejdet som forsker eller inden for et område, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Der gives desuden point for anden arbejdserfaring. Point tildeles som følger: 1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år som forsker/inden for Positivlisten: 10 point 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år som forsker/inden for Positivlisten: 15 point 3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år, øvrigt arbejde: 5 point Man kan maksimalt få 15 point for arbejdserfaring. Tilpasningsevne Man kan få point for sin evne til at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Der gives point for en uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS (inklusive Danmark) eller Schweiz, da dette vurderes at styrke ens muligheder for hurtigt at falde til på det danske arbejdsmarked. Der gives point for enten uddannelse eller beskæftigelse. Point tildeles som følger: Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz: 5 point Mindst tre års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz: 10 point 16

17 Eller Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst et sammenhængende år: 5 point Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst to sammenhængende år: 10 point Man kan maksimalt få 15 point for tilpasningsevne. Alder Der gives point for ens alder på ansøgningstidspunktet. Point tildeles som følger: år: 10 point 34 år eller yngre: 15 point Man kan maksimalt få 15 point for alder. Varighed og forlængelse Opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives første gang for højst 3 år. Inden de 3 år er forløbet, kan man ansøge om forlængelse for en periode på op til 1 år. Inden denne periode er forløbet, kan man ansøge om forlængelse for en periode på op til 4 år. Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man har haft arbejde i de seneste 12 måneder, og hvis dette arbejde ikke blot var af et ubetydeligt omfang, fx under 10 timer om ugen. Opholdstilladelsen kan forlænges i 1 år, hvis man er blevet uforskyldt ledig (fx pga. nedskæringer) højst 3 måneder før, man ansøger om forlængelse, og hvis man forinden har haft arbejde i 12 måneder, og hvis dette arbejde ikke blot var af et ubetydeligt omfang, fx under 10 timer om ugen. 17

18 6. Studier Som udlænding har man mulighed for at få opholdstilladelse for at studere i Danmark. Man kan ansøge om opholdstilladelse som: Studerende ved videregående uddannelser Elev på grund- og ungdomsuddannelser Elev på folkehøjskoler 6.1 Videregående uddannelser Det er muligt at få opholdstilladelse for at studere ved en videregående uddannelse i Danmark. Betingelser For at få opholdstilladelse skal man dokumentere: at man er optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution. at man kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet. at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau. Man kan altså få opholdstilladelse både for at gennemføre en hel uddannelse i Danmark og for at deltage i en del af en uddannelse som gæstestuderende. Hvornår er en uddannelse videregående? En uddannelse anses som udgangspunkt for videregående, når betingelsen for at blive optaget på den er, at man har gennemført en gymnasial uddannelse. Hvis uddannelsen er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding (KOT) for optagelse på videregående uddannelser, vil den som udgangspunkt også blive anset for videregående uddannelse i relation til opholdstilladelsen. Adgangsgivende kurser Det er muligt at få opholdstilladelse til at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Betingelserne er: at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge den videregående uddannelse at man er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til at adgangskurset højst varer 1 år Varighed Hvis man skal gennemføre en hel uddannelse, vil man kunne få en opholdstilladelse for den periode, uddannelsen er normeret til. 18

19 Hvis man kun skal gennemføre en del af uddannelsen, vil man kunne få opholdstilladelse for højst den normerede længde af den del af uddannelsen, som man skal følge. Hvis man er optaget på et adgangsgivende kursus, vil man kunne få opholdstilladelse for højst varigheden af kurset. Greencard-ordning for studerende Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie. Hvis man afslutter en videregående uddannelse uden på forhånd at have fået de ekstra 6 måneders opholdstilladelse, kan man få forlænget sin opholdstilladelse med 6 ekstra måneder efter afslutningen af studiet for at søge arbejde i Danmark. Familiemedlemmer Hvis man har fået opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse, kan man medbringe sin ægtefælle/registrerede partner/faste samlever samt hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Man skal desuden dokumentere at råde over kr. pr. familiemedlem. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. Man vil ikke have adgang til familiesammenføring i jobsøgningsperioden. Hvis man i løbet af studieopholdet har fået familien til Danmark, vil familien dog have lov til at blive i landet i de ekstra 6 måneder. Arbejde Som studerende på en videregående uddannelse eller på et adgangsgivende kursus, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, har man lov til at arbejde 15 timer ugentligt og fuld tid i månederne juni, juli og august. Det samme gælder i jobsøgningsperioden efter afsluttet studie. 19

20 6.2 Elev på grund- og ungdomsuddannelser Det er muligt at få opholdstilladelse for at deltage i en grund- og ungdomsuddannelse, herunder visse erhvervsuddannelser, i Danmark. Betingelser For at kunne få opholdstilladelse skal man dokumentere: at man er optaget på en grund- eller ungdomsuddannelse, der er godkendt af en statslig myndighed. at man kan forsørge sig selv under opholdet. Bemærk, at man ikke må modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark. at man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau Særligt om gymnasial uddannelse Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at: studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb man udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret, at man efter opholdet i Danmark skal fortsætte uddannelsen i udlandet Varighed Som elev i en grund- eller ungdomsuddannelse vil man få opholdstilladelse for højst et år. Hvis man tidligere har haft opholdstilladelse i et år for at deltage i en grund- og ungdomsuddannelse, vil man ikke kunne få forlænget tilladelsen for at gennemføre uddannelsen. Familiemedlemmer Som elev i en grund- og ungdomsuddannelse har man ikke krav på at få sin familie med til Danmark. Kun i helt særlige tilfælde kan der gives opholdstilladelse til en ægtefælle/registreret partner/fast samlever eller hjemmeboende børn under 18. Det er en forudsætning, at familien bor sammen, og at familien kan forsørge sig selv. Hvis ens ægtefælle/partner får opholdstilladelse, har han/hun ret til at arbejde så længe, opholdstilladelsen er gyldig. Arbejde Hvis man har opholdstilladelse som elev i en grund- og ungdomsuddannelse, kan man i visse tilfælde få en arbejdstilladelse. Det kan være i situationer, hvor man fagligt og studiemæssigt vil have udbytte af et lønnet eller ulønnet praktikophold. Arbejdet skal have et uddannelsesmæssigt formål, og arbejdstilladelsen vil kun gælde for et bestemt arbejdssted. 20

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere