Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Budget prioritering af anlæg Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen Orientering om status på Naturpark Randers Fjord Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa Orientering om Blå Flag Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler Fritidscenter Enslevgården Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Teaterfestival på Djursland i Orientering om Kulturskole Norddjurs indgåelse af lejemål i Pavillonen Ekstra anlæg, ekstraordinær pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse Analyse om fremtidssikring af Pavillonen Arbejdsplan Meddelelser Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com...52 Bilagsoversigt...53 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Dialogmøde med fritidsområdet A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Til kultur- og udviklingsudvalgets møde er repræsentanter for fritidsområdet inviteret til dialogmøde. Følgende deltager: Norddjurs Fritidsråd: Lene Fribo, Tove Højlund, Gunnar Thode Nielsen, Kai Hansen, Mogens Buhl Christensen, Jesper Jul Auning Idræts- og kulturcenter: Henrik Johansen, Madeleine Johansen Grenaa Idrætscenter: Valdemar Haumand, Torben Jensen, Preben Brandstrup, Henrik Primdahlsen Kulturhushallen: Jesper Jul Nørager Multihal: Gert Johnsen, Torben Jensen, Claus Laursen Nørre Djurs Hallen: Hans Fisker Jensen, Karen M. Fogh, Heidi Fogh, Christian Hinrichsen, Rikke Jørgensen, Peter Schumacher Rougsøhallen: Poul Pedersen, Gert Rasmussen Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole: Carsten Holvad Ørum Aktiv Center: Svend Åge Jellesen Åstrup Fritidscenter: Jørgen Josefsen Norddjurs Idrætsråd: flere af deltagerne repræsenterer også NI Dagsorden: 1. Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. 2. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 3. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og udviklingsudvalget skal understøtte dette. 4. Indkomne forslag til drøftelse: 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget a. Forhøjelse af fritidsrådet budget for kursuspulje. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kulturog fritidsliv. Dialogmødet er berammet til at vare en time. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Følgende indgik i kultur- og udviklingsudvalgets drøftelser med repræsentanterne for fritidsområdet: Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. Drøftelsen var kort, da der allerede igen den 2. juni 2015 afholdes møde om denne. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der er tale om et spareforslag, hvilket fra udvalgets side blev afvist, idet analysen kan munde ud i en omfordeling af midler, men måske også i en beslutning om tilførsel af midler. Fsv. ang. incitamentsmodellen var det en indvending, at det er svært, at planlægge nye aktiviteter i hallerne, hvis der ikke er ledige tider. Der var bekymring fra multihallernes side i forhold til om disse er tænkt med. Imidlertid har DGI beskrevet problemstillingerne om tilskud til multihallerne i rapporten. Kultur- og udviklingsudvalget opfordrede alle til at fremkomme med gode idéer i høringssvarene til analysen. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Der blev bl.a. argumenteret for, at de mange frivillige og det gode foreningsliv i kommunen er et godt markedsføringsargument, og at det er en god investering, at pleje korpset af frivillige med fx inspirerende oplæg, en fest eller lignende. Fritidsområdet vil gerne hjælpe med at sparre/ komme med idéer til kultur- og fritidskonferencen. Fritidsrådet har ideer til udvikling og profilering. I forbindelse med kommunens markedsføringsstrategi tilbød fritidsrådet at være en aktiv del som sparringspart og leverandør af samarbejde. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og udviklingsudvalget skal understøtte dette: Der blev argumenteret for, at man ikke må glemme holdidrætten, Den har gennem tiderne været fundamentet for haldriften, og derfor skal kommunen understøtte holdidræt. På den anden side kan det ikke undgås, at skulle drøfte, hvad der er levedygtigt. Holdsporten kan fange nogle af de, der har det lidt svært i livet, og man kunne godt tænke hallerne lidt mere som en form for væresteder og tænke ind, at skoleelever, der først er kommet hjem fra skole, måske ikke lige tidsmæssigt kan overskue, at skulle afsted igen til sport. Dog blev det også drøftet, at nogle børn har brug for mere opsyn/opmærksomhed, end der er til stede i en idrætshal. I forhold til de fremadrettede konklusioner er det vigtigt, at finde ud af, hvordan de unge tænker. Den nye familiestruktur, hvor børnene ofte har to adresser giver også nogle udfordringer, fx med at weekendaktiviteter kan være sværere for familierne at passe ind. Det blev nævnt, at det er vigtigt med tværgående samarbejde mellem kommunens fagudvalgs områder. Indkomne forslag til drøftelse: a. Forhøjelse af fritidsområdets budget for kursuspulje: 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Det blev pointeret, at det er vigtigt med uddannelse. Kursuspuljen er en succes med stort udbytte, og bør øges. Der var bred enighed om, at bagatelgrænsen på 250 kr. bør ophæves. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kultur- og fritidsliv. Der var ros til frivilligrådets arrangementet med Erik Clausen, da sådanne oplæg medvirker til at motivere de frivillige. Det kan også overvejes, at lave en hel festdag. Endelig blev det nævnt, at det er vigtigt, at der også er tid til at netværke. Fra Kulturog udviklingsudvalgets side blev det pointeret, at udvalget er opmærksomt på ønsket om at inddrage flere i planlægningen af den næste konference. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På kultur- og udviklingsudvalget område viser budgetopfølgningen ultimo april 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på indeværende år på 0,4 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser på overførte driftsmidler. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,4 50,0-0,4 Overførte driftsmidler 4,0 4,0 0,0 Drift i alt 54,3 53,9-0,4 Anlæg 15,7 12,2-3,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2015 tages til efterretning. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf 75052/15 2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf 75539/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Budget prioritering af anlæg S00 15/8 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. Eksisterende anlæg, der er bevilget i 2015 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Budget Anlægsforslag, alle udvalg 77035/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget prioriterede anlægsforslagene inden for eget område som følger: 1. A407 Områdefornyelsen i Grenaa 2. A408 Områdefornyelsen i Auning 3. A 401 Museum Østjylland udstillingsarealer 4. A 402 Pavillonen fremtidssikring 5. A 412 Renovering af lokaler til Kulturskolen i Pavillonen 6. A 411 Renovering af Enslevgården 7. A 403 Stenvad Mosebrugscenter 8. A 404 Renoveringspulje kommunale kunstværker 9. A 406 Vinduesfacade til atriumgård, Grenaa Bibliotek 10. A 405 Museum Østjylland nyt tag 11. A 410 Allingåbrohallen - udenomsarealet 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT S00 15/8214 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 11. december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gå i udbud med et bibliotekssystem i samarbejde med andre kommuner gennem KOMBIT. Systemet omfatter både skole- og folkebiblioteker. KOMBIT gik i marts 2013 i udbud med et nyt Fælles Bibliotekssystem, og der blev i august 2013 underskrevet kontrakt med Dantek A/S, som siden er blevet opkøbt af firmaet Systematic. 90 af landets kommuner er i dag med i aftalen, som vil give bibliotekerne et moderne og tidssvarende system, som også realiserer fælles drift og systemadministration. Systemet skal ud over at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker også understøtte back-office biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur. Det er efter den reviderede tidsplan forventningen, at Norddjurs Kommune tilsluttes det nye system i november måned Fra 2016 forventes en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på driften af det nye system. De driftsmæssige besparelser er indarbejdet i budget 2014 som et administrativt ændringsforslag. I budget 2015 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,3 mio. kr. til Udgifter i mio. kr. Konvertering og implementering 0,200 Undervisning 0,100 Anlægsudgifter i alt 0,300 Selve konverteringen er indeholdt i driftsbidraget til KOMBIT, men der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til omfanget af konverteringen, herunder hvor mange historiske data, der skal med over i et nyt system. Lokale tilretninger skal afholdes af den enkelte 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget kommune. Det kan dreje sig om opsætning af firewall, printopsætning, ændringer i selvbetjeningsautomater eller trimning i forhold til eksisterende hardware. Herudover vil der være udgifter til it-implementering f.eks. til integration til ESDH og økonomisystem. Da tidspunktet for implementering nærmer sig foreslås det, at anlægsbevillingen gives og rådighedsbeløbet frigives. Anlægsudgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb i budget Der henvises til sagen om anlægsbevillingen for it til administrationen herunder KOMBITprojekter, som blev behandlet på økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i maj 2015, hvor der blev afsat 0,6 mio. kr. til ressourcer til projektledelse og nye selvbetjeningsmaskiner i forbindelse med implementeringen af bibliotekssystemet for skoleog folkebibliotekerne. Økonomiske konsekvenser Der er i 2015 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten til finansiering af projektet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives. Finansieringen sker via det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 10

13 Kultur- og udviklingsudvalget Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum P16 12/13955 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan Forslaget åbner mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder mulighed for etablering af enkeltstående butikker til lokal forsyning med en maksimal størrelse på m 2. Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3 er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Forslagene har været fremlagt fra tirsdag den 10. marts til onsdag den 6. maj Der er indkommet følgende bemærkninger: Vejdirektoratet: Bemærker at trafikstøj fra hovedlandevejen som eventuelt er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier, er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for hovedlandevejen. Derudover er der bemærkninger til vejbyggelinjen, reklamers placering og belysning som ikke må være til gene for trafikanter mv. Museum Østjylland: Bemærker at området er rigt på fortidsminder som er beskyttet af museumslovens 27. Derfor anbefales det, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan , erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum, og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de bemærkninger, der er indkommet fra Vejdirektoratet og Museum Østjylland. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan / Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Lokalplan pdf 2 Åben Bemærkninger fra Museum Østjylland 15539/15 3 Åben Lokalplanforslag Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum 3587/15 4 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf 3610/15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Den attraktive midtby De tre teams, der er udvalgt til at deltage i idékonkurrencen om Den attraktive midtby, fik i uge 20 udleveret udbudsmaterialet og er nu i gang med at udarbejde deres bud på, hvordan de centrale pladser og gader skal struktureres og se ud i fremtiden. De tre teams har i et fælles brev forespurgt om udsættelse af afleveringstidspunktet for konkurrenceforslag og tilbud. De ønsker at flytte datoen fra primo august til ultimo august pga. sommerferien. Det vurderes, at det er en rimelig begrundelse, og at det i sidste ende vil gavne projektet, at de tre teams får den nødvendige tid til at udarbejde deres bud. Udsættelsen betyder følgende for tidsplanen: Konkurrenceforslag og tilbud på totalrådgivning afleveres i uge 35 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og udviklingsudvalget den 26. oktober 2015, økonomiudvalget den 10. november 2015 og kommunalbestyrelsen den 17. november Derefter må vinderen offentliggøres. Tidsplanen forskydes i øvrigt ikke væsentligt på grund af udsættelsen af afleveringen. Det forventes stadig, at anlægget af de nye pladser mm. begynder næste sommer. Det tilstræbes, at generne for butikker og sommerturisterne bliver mindst mulige, men en omlægningen af pladser og evt. gader vil komme til at rode i byen, mens det står på. Omlægningen kan komme til at betyde, at pladsen foran rådhuset ikke står til rådighed for aktiviteter sommeren Pladsen foran rådhuset 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Hen over sommeren er Torvet og pladsen foran rådhuset ved at være booket fuldt ud med aktiviteter. Det er primært ShopiCity der har reserveret pladserne, men der er også blevet plads til andre. Museum Østjylland og Norddjurs Egnsarkiv udstiller gamle billeder fra Grenaa på pladsen. Udstillingen er mobil, så den kan flyttes, hvis den skulle stå i vejen for andre aktiviteter. Unge fra Arresten udsmykker tre borde-bænke til pladsen. Formålet er, at de unge får lov til at sætte deres præg på den midlertidige plads. Booking af offentlige pladser foregår gennem vej- og ejendomsafdelingen. Her sikres at de rette tilladelser indhentes og politi, brandvæsen osv. orienteres. Er der flere arrangementer samme dag formidles kontakten mellem parterne, så de indbyrdes kan koordinere. Informationsudstilling i ByRummet i det gamle rådhus på torvet ByRummet i det gamle rådhus på torvet bliver fra juli 2015 brugt som udstillingsrum for områdefornyelsen. Udstillingen vil bestå af en permanent del, der beskriver områdefornyelsen i Grenaa midtby generelt og en del, der løbende vil blive udskiftet og omhandler de igangværende projekter. De første udstillinger vil være om projekterne Den attraktive midtby og Tunnelen under banen ved Søndergade. Skiltning For at styrke informationen om områdefornyelse i Grenaa, ser forvaltningen på skilte og placering af disse, så der både ved korterevarende og længerevarende aktiviteter/anlæg informeres på stedet. Modellen for skiltning tænkes udbredt til andre projekter, som forvaltningen arbejder med. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning P00 13/21413 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Primo januar 2014 indsendte forvaltningen ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om at få del i områdefornyelsesmidler til Auning fra puljen for mindre byer. Ministeriet meddelte den 7. april 2014, at der er reserveret en udgiftsramme på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Auning. Norddjurs Kommune skal medfinansiere med 4,0 mio. kr. For at få beløbet frigivet, skal der udarbejdes program, der skal godkendes af MBBL. Programmet er udarbejdet på baggrund af den tidligere godkendte udviklingsplan for Auning, som blev godkendt i kultur- og udviklingsudvalget den 27. oktober De primære elementer i planen er følgende: Hovedvejen gennem byen Området omkring Kulturperronen og kroen Forbindelsen mellem det sydlige og nordlige butiksområde Generel forskønnelse 13. maj 2015 mellem kl. 16 og 18 blev udkastet til program præsenteret for Auning bys borgere på Kulturperronen i Auning. Her blev der givet lejlighed til at sætte et sidste aftryk på programmet, inden det bliver sendt til politisk behandling. Programmet forventes godkendt af MBBL i løbet af efteråret Der er anlægsforslag til budget 2016 om, at områdefornyelsen gennemføres i perioden I forbindelse med hovedvejen kan det oplyses, at det ved en regeringsaftale den 22. maj 2015 er besluttet, at yde tilskud på 1,3 mio. kr. fra Pulje til forbedring af kollektiv trafik i 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget yderområder til Norddjurs Kommunes ansøgning om støtte til etablering af et trafikknudepunkt (en såkaldt +Ø) i Auning. Det skal ved behandlingen af budgettet besluttes, om der kan bevilges en tilsvarende egenfinansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Restfinansieringen forventes indarbejdet i budget for 2016 og overslagsårene. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at programmet godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag-Program_områdefornyelse i Auning_ pdf 84046/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt med enkelte redaktionelle ændringer, idet udvalget bemærker, at der skal lægges vægt på borgerinddragelse. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup P20 15/8285 Åben sag Sagsgang: KUU, EU, ØK, KB Sagsfremstilling Arbejdet med udvikling af oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup er i gang. Udvalget skal træffe beslutning om medfinansiering af oplevelsespladsen samt tage stilling til det videre arbejde med Thomasminde og oplevelsespladsen. Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs fået midler fra Vækstforum til etablering af oplevelsespladser langs med Djurslands kyst som et led i implementeringen af turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af medfinansiering til etablering af en oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup. Udviklingen af denne plads skal ske over en årrække. Fokus skal være på faciliteter til brug af vandet, og stedet skal kunne rumme mulighed for, at grupper som kite-surfere og windsurfere kan indtage pladsen. For den kommende sommersæson vil der ifølge bevillingen fra Region Midtjylland skulle opstilles en række mobile og fleksible elementer på pladsen. Alle elementerne på oplevelsespladsen placeres udendørs grundet bygningsmassens dårlige beskaffenhed (se vedlagte bilag). Fokus vil være på elementer, som understøtter ophold på pladsen. Elementerne opføres i det tidligere besluttede design for oplevelsespladser på Djursland. Målgruppen for en oplevelsesplads ved Thomasminde vil være kitesurfere og windsurfere, så denne gruppe brugere af stranden flyttes væk fra de badende gæster. Hermed funktionsopdeles strandstrækningen i Fjellerup. Ejendommen og arealerne udenom bærer præg af, at der ikke er blevet gjort meget de senere år. Arealerne udenom bygningsmassen fremstår tilgroede og rodede. Forvaltningen foreslår, at 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget der findes midler til oprydning og drift med henblik på at gøre arealerne indbydende ved opstilling af faciliteter til oplevelsespladsen. Elementer i en sådan oprydning er følgende: Oprydning af murbrokker/bygningsdele på stranden Udskiftning af murbrokker med natursten med henblik på at kystsikre Beskæring af træer og buske og fjernelse af væltede træer Græsslåning igennem sæsonen Fjernelse af hybenroser på grunden, så surferne får plads Fjernelse af affald omkring udebygningerne Fjernelse af ødelagt anneks Der er udarbejdet en bygningsrapport for bygningsmassen med henblik på at give et overblik over standen på bygningerne. Bygningsrapporten (se bilag) understøtter tilstandsrapport og energimærke fra juni 2014 og konkluderer, at bygningsmassen generelt er i mindre god stand. Ishuset ligger kystnært, hvormed der er stor risiko for påvirkning i stormvejr. Kystsikring vil være aktuelt, hvis Ishuset ønskes sikret og i særdeleshed hvis der investeres penge i bygningen. Generelt er bygningerne med undtagelse af stuehuset i en stand, hvor der ikke anbefales offentlig adgang af sikkerhedsmæssige grunde, før bygningerne er blevet gennemgået og eventuelt sikret. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan situationen med bygningsmassen håndteres. Der er en række udfordringer, der skal gøres noget ved snarest: Husets opvarmningskilde vurderes ikke at kunne klare endnu en vinter. Der er smadrede ruder i bygningerne, og disse skal sikres. Der er nedfaldne tagsten, hvor tagenes huller skal lukkes for at undgå yderligere ødelæggelse af tagene. Der er en udestue på stuehuset, som bør fjernes. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Bygningerne er i nuværende stand uanvendelige og tages derfor ikke i brug. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på dialog med en fond omkring sikring af kulturmiljøet og udvikling af stedet i den kulturhistoriske ramme. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Dette anlæg omhandler ansøgning af udviklingsmidler fra Vækstforum på 1 mio. kr. som Syddjurs og Norddjurs Kommune i fælleskab søger. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50%, hvilket indebærer, at Syddjurs og Norddjurs Kommune hver skal bidrage med 0,5 mio. kr. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Oprydnings- og driftsdelen afhænger af den politiske beslutning. Delen omkring bygningernes tilstand afhænger af udvalgets beslutning om bygningsmassens fremtid. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet Oplevelsesplads Fjellerup, hvor der opstilles faciliteter til indtagelse af pladsen. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget beløbet finansieres af kassen. 3. der tages stilling til oprydning på arealerne udenom bygningerne og den fremtidige drift af bygningerne og udenomsarealerne. 4. der tages stilling til, om der skal igangsættes et arbejde for at få en fond aktiveret i udviklingen af oplevelsespladsen ved Thomasminde. Bilag: 1 Åben Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde 71350/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Kultur- og udviklingsudvalget anbefaler, at der ryddes op på arealerne, og at erhvervsudvalget drøfter økonomien. 4. Tiltrådt. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Der er iværksat oprydning på stranden for eksisterende driftsmidler. Erhvervsudvalget besluttede at iværksætte akut sikring af bygninger med midler fra udvalgets udviklingspulje. Forvaltningen redegør for omkostningen på det kommende møde. 4. Tiltrådt med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsforslag til medfinansiering af den videre udvikling af stedet 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen G01 11/15017 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Efter tilbygning af multihal er der en øget aktivitet på p-pladsen ved Nørre Djurs Hallen. Der er fra hallens side ønske om udvidelse samt renovering af asfaltbelægning på eksisterende p- plads. P-pladsen fungerer samtidig som p-plads for busser. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om status på Naturpark Randers Fjord P16 14/19685 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I et samarbejde mellem Randers Kommune, de to turistdestinationer i Randers og på Djursland og LAG er bliver der arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord i området omkring Randers Fjord. Arbejdet foregår i forhold til Friluftsrådets certificeringsordning for naturparker, og arbejdet skrider planmæssigt frem. I henhold til Friluftsrådets certificeringsordninger er der 10 kriterier, som skal være opfyldt, for at naturparken kan blive endelig godkendt. De fleste af kriterierne er opfyldt, og på den baggrund blev der fremsendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive godkendt som pilotpark. Ansøgningen blev imødekommet og pr. 1. april 2014 blev Naturpark Randers Fjord godkendt som pilotpark. Det betyder, at der inden 1. april 2019 skal indsendes endelig ansøgning om at blive godkendt som naturpark. Minimum 50% af Naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturparken skal derfor have en præcis geografisk afgrænsning og være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil. Landbruget er en væsentlig samarbejdspartner i projektet og har været indkaldt til dialogmøde med forvaltningen, hvor der blev redegjort for projektet. Afgrænsningen af naturparken kommer til at omfatte de landbrugsarealer, som det i henhold til landskabskortlægningen er naturligt at inddrage i naturparken. At landbrugsarealer ligger inden for naturparkens afgræsning, har ingen konsekvenser for landbrugets drift. Her og nu er der skaffet økonomi til gennemførelse af en række projekter, som skal være med til at forbedre adgangsforholdene og skabe mulighed for oplevelser tæt på fjorden. Fra Nordeafonden og LAG erne mm. er der skaffet økonomi til projektledelse og etablering af 10 hotspots fem i hver kommune. I Norddjurs Kommune er de 5 hotspots: 23

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen.

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen. Valdemar Haumand, Referat dagsorden nr.34, side 1, d.8.juni 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat bestyrelsesmøde mandag d.8.6.2015, kl.13.00. Formøde for formand TJ og næstformand

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa - i "klubsekretariatet" v. Sportscafeen. Dato: Mandag den 24. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere