Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og udviklingsudvalget Budget prioritering af anlæg Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen Orientering om status på Naturpark Randers Fjord Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa Orientering om Blå Flag Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler Fritidscenter Enslevgården Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Teaterfestival på Djursland i Orientering om Kulturskole Norddjurs indgåelse af lejemål i Pavillonen Ekstra anlæg, ekstraordinær pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse Analyse om fremtidssikring af Pavillonen Arbejdsplan Meddelelser Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com...52 Bilagsoversigt...53 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Dialogmøde med fritidsområdet A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Til kultur- og udviklingsudvalgets møde er repræsentanter for fritidsområdet inviteret til dialogmøde. Følgende deltager: Norddjurs Fritidsråd: Lene Fribo, Tove Højlund, Gunnar Thode Nielsen, Kai Hansen, Mogens Buhl Christensen, Jesper Jul Auning Idræts- og kulturcenter: Henrik Johansen, Madeleine Johansen Grenaa Idrætscenter: Valdemar Haumand, Torben Jensen, Preben Brandstrup, Henrik Primdahlsen Kulturhushallen: Jesper Jul Nørager Multihal: Gert Johnsen, Torben Jensen, Claus Laursen Nørre Djurs Hallen: Hans Fisker Jensen, Karen M. Fogh, Heidi Fogh, Christian Hinrichsen, Rikke Jørgensen, Peter Schumacher Rougsøhallen: Poul Pedersen, Gert Rasmussen Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole: Carsten Holvad Ørum Aktiv Center: Svend Åge Jellesen Åstrup Fritidscenter: Jørgen Josefsen Norddjurs Idrætsråd: flere af deltagerne repræsenterer også NI Dagsorden: 1. Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. 2. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 3. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og udviklingsudvalget skal understøtte dette. 4. Indkomne forslag til drøftelse: 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget a. Forhøjelse af fritidsrådet budget for kursuspulje. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kulturog fritidsliv. Dialogmødet er berammet til at vare en time. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Følgende indgik i kultur- og udviklingsudvalgets drøftelser med repræsentanterne for fritidsområdet: Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. Drøftelsen var kort, da der allerede igen den 2. juni 2015 afholdes møde om denne. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der er tale om et spareforslag, hvilket fra udvalgets side blev afvist, idet analysen kan munde ud i en omfordeling af midler, men måske også i en beslutning om tilførsel af midler. Fsv. ang. incitamentsmodellen var det en indvending, at det er svært, at planlægge nye aktiviteter i hallerne, hvis der ikke er ledige tider. Der var bekymring fra multihallernes side i forhold til om disse er tænkt med. Imidlertid har DGI beskrevet problemstillingerne om tilskud til multihallerne i rapporten. Kultur- og udviklingsudvalget opfordrede alle til at fremkomme med gode idéer i høringssvarene til analysen. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Der blev bl.a. argumenteret for, at de mange frivillige og det gode foreningsliv i kommunen er et godt markedsføringsargument, og at det er en god investering, at pleje korpset af frivillige med fx inspirerende oplæg, en fest eller lignende. Fritidsområdet vil gerne hjælpe med at sparre/ komme med idéer til kultur- og fritidskonferencen. Fritidsrådet har ideer til udvikling og profilering. I forbindelse med kommunens markedsføringsstrategi tilbød fritidsrådet at være en aktiv del som sparringspart og leverandør af samarbejde. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og udviklingsudvalget skal understøtte dette: Der blev argumenteret for, at man ikke må glemme holdidrætten, Den har gennem tiderne været fundamentet for haldriften, og derfor skal kommunen understøtte holdidræt. På den anden side kan det ikke undgås, at skulle drøfte, hvad der er levedygtigt. Holdsporten kan fange nogle af de, der har det lidt svært i livet, og man kunne godt tænke hallerne lidt mere som en form for væresteder og tænke ind, at skoleelever, der først er kommet hjem fra skole, måske ikke lige tidsmæssigt kan overskue, at skulle afsted igen til sport. Dog blev det også drøftet, at nogle børn har brug for mere opsyn/opmærksomhed, end der er til stede i en idrætshal. I forhold til de fremadrettede konklusioner er det vigtigt, at finde ud af, hvordan de unge tænker. Den nye familiestruktur, hvor børnene ofte har to adresser giver også nogle udfordringer, fx med at weekendaktiviteter kan være sværere for familierne at passe ind. Det blev nævnt, at det er vigtigt med tværgående samarbejde mellem kommunens fagudvalgs områder. Indkomne forslag til drøftelse: a. Forhøjelse af fritidsområdets budget for kursuspulje: 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Det blev pointeret, at det er vigtigt med uddannelse. Kursuspuljen er en succes med stort udbytte, og bør øges. Der var bred enighed om, at bagatelgrænsen på 250 kr. bør ophæves. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kultur- og fritidsliv. Der var ros til frivilligrådets arrangementet med Erik Clausen, da sådanne oplæg medvirker til at motivere de frivillige. Det kan også overvejes, at lave en hel festdag. Endelig blev det nævnt, at det er vigtigt, at der også er tid til at netværke. Fra Kulturog udviklingsudvalgets side blev det pointeret, at udvalget er opmærksomt på ønsket om at inddrage flere i planlægningen af den næste konference. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og udviklingsudvalget S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På kultur- og udviklingsudvalget område viser budgetopfølgningen ultimo april 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på indeværende år på 0,4 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser på overførte driftsmidler. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,4 50,0-0,4 Overførte driftsmidler 4,0 4,0 0,0 Drift i alt 54,3 53,9-0,4 Anlæg 15,7 12,2-3,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2015 tages til efterretning. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf 75052/15 2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf 75539/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Budget prioritering af anlæg S00 15/8 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. Eksisterende anlæg, der er bevilget i 2015 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Budget Anlægsforslag, alle udvalg 77035/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget prioriterede anlægsforslagene inden for eget område som følger: 1. A407 Områdefornyelsen i Grenaa 2. A408 Områdefornyelsen i Auning 3. A 401 Museum Østjylland udstillingsarealer 4. A 402 Pavillonen fremtidssikring 5. A 412 Renovering af lokaler til Kulturskolen i Pavillonen 6. A 411 Renovering af Enslevgården 7. A 403 Stenvad Mosebrugscenter 8. A 404 Renoveringspulje kommunale kunstværker 9. A 406 Vinduesfacade til atriumgård, Grenaa Bibliotek 10. A 405 Museum Østjylland nyt tag 11. A 410 Allingåbrohallen - udenomsarealet 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT S00 15/8214 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 11. december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gå i udbud med et bibliotekssystem i samarbejde med andre kommuner gennem KOMBIT. Systemet omfatter både skole- og folkebiblioteker. KOMBIT gik i marts 2013 i udbud med et nyt Fælles Bibliotekssystem, og der blev i august 2013 underskrevet kontrakt med Dantek A/S, som siden er blevet opkøbt af firmaet Systematic. 90 af landets kommuner er i dag med i aftalen, som vil give bibliotekerne et moderne og tidssvarende system, som også realiserer fælles drift og systemadministration. Systemet skal ud over at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker også understøtte back-office biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur. Det er efter den reviderede tidsplan forventningen, at Norddjurs Kommune tilsluttes det nye system i november måned Fra 2016 forventes en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på driften af det nye system. De driftsmæssige besparelser er indarbejdet i budget 2014 som et administrativt ændringsforslag. I budget 2015 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,3 mio. kr. til Udgifter i mio. kr. Konvertering og implementering 0,200 Undervisning 0,100 Anlægsudgifter i alt 0,300 Selve konverteringen er indeholdt i driftsbidraget til KOMBIT, men der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til omfanget af konverteringen, herunder hvor mange historiske data, der skal med over i et nyt system. Lokale tilretninger skal afholdes af den enkelte 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget kommune. Det kan dreje sig om opsætning af firewall, printopsætning, ændringer i selvbetjeningsautomater eller trimning i forhold til eksisterende hardware. Herudover vil der være udgifter til it-implementering f.eks. til integration til ESDH og økonomisystem. Da tidspunktet for implementering nærmer sig foreslås det, at anlægsbevillingen gives og rådighedsbeløbet frigives. Anlægsudgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb i budget Der henvises til sagen om anlægsbevillingen for it til administrationen herunder KOMBITprojekter, som blev behandlet på økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i maj 2015, hvor der blev afsat 0,6 mio. kr. til ressourcer til projektledelse og nye selvbetjeningsmaskiner i forbindelse med implementeringen af bibliotekssystemet for skoleog folkebibliotekerne. Økonomiske konsekvenser Der er i 2015 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten til finansiering af projektet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives. Finansieringen sker via det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 10

13 Kultur- og udviklingsudvalget Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum P16 12/13955 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan Forslaget åbner mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder mulighed for etablering af enkeltstående butikker til lokal forsyning med en maksimal størrelse på m 2. Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3 er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Forslagene har været fremlagt fra tirsdag den 10. marts til onsdag den 6. maj Der er indkommet følgende bemærkninger: Vejdirektoratet: Bemærker at trafikstøj fra hovedlandevejen som eventuelt er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier, er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for hovedlandevejen. Derudover er der bemærkninger til vejbyggelinjen, reklamers placering og belysning som ikke må være til gene for trafikanter mv. Museum Østjylland: Bemærker at området er rigt på fortidsminder som er beskyttet af museumslovens 27. Derfor anbefales det, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan , erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum, og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de bemærkninger, der er indkommet fra Vejdirektoratet og Museum Østjylland. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan / Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Lokalplan pdf 2 Åben Bemærkninger fra Museum Østjylland 15539/15 3 Åben Lokalplanforslag Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum 3587/15 4 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf 3610/15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Den attraktive midtby De tre teams, der er udvalgt til at deltage i idékonkurrencen om Den attraktive midtby, fik i uge 20 udleveret udbudsmaterialet og er nu i gang med at udarbejde deres bud på, hvordan de centrale pladser og gader skal struktureres og se ud i fremtiden. De tre teams har i et fælles brev forespurgt om udsættelse af afleveringstidspunktet for konkurrenceforslag og tilbud. De ønsker at flytte datoen fra primo august til ultimo august pga. sommerferien. Det vurderes, at det er en rimelig begrundelse, og at det i sidste ende vil gavne projektet, at de tre teams får den nødvendige tid til at udarbejde deres bud. Udsættelsen betyder følgende for tidsplanen: Konkurrenceforslag og tilbud på totalrådgivning afleveres i uge 35 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og udviklingsudvalget den 26. oktober 2015, økonomiudvalget den 10. november 2015 og kommunalbestyrelsen den 17. november Derefter må vinderen offentliggøres. Tidsplanen forskydes i øvrigt ikke væsentligt på grund af udsættelsen af afleveringen. Det forventes stadig, at anlægget af de nye pladser mm. begynder næste sommer. Det tilstræbes, at generne for butikker og sommerturisterne bliver mindst mulige, men en omlægningen af pladser og evt. gader vil komme til at rode i byen, mens det står på. Omlægningen kan komme til at betyde, at pladsen foran rådhuset ikke står til rådighed for aktiviteter sommeren Pladsen foran rådhuset 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget Hen over sommeren er Torvet og pladsen foran rådhuset ved at være booket fuldt ud med aktiviteter. Det er primært ShopiCity der har reserveret pladserne, men der er også blevet plads til andre. Museum Østjylland og Norddjurs Egnsarkiv udstiller gamle billeder fra Grenaa på pladsen. Udstillingen er mobil, så den kan flyttes, hvis den skulle stå i vejen for andre aktiviteter. Unge fra Arresten udsmykker tre borde-bænke til pladsen. Formålet er, at de unge får lov til at sætte deres præg på den midlertidige plads. Booking af offentlige pladser foregår gennem vej- og ejendomsafdelingen. Her sikres at de rette tilladelser indhentes og politi, brandvæsen osv. orienteres. Er der flere arrangementer samme dag formidles kontakten mellem parterne, så de indbyrdes kan koordinere. Informationsudstilling i ByRummet i det gamle rådhus på torvet ByRummet i det gamle rådhus på torvet bliver fra juli 2015 brugt som udstillingsrum for områdefornyelsen. Udstillingen vil bestå af en permanent del, der beskriver områdefornyelsen i Grenaa midtby generelt og en del, der løbende vil blive udskiftet og omhandler de igangværende projekter. De første udstillinger vil være om projekterne Den attraktive midtby og Tunnelen under banen ved Søndergade. Skiltning For at styrke informationen om områdefornyelse i Grenaa, ser forvaltningen på skilte og placering af disse, så der både ved korterevarende og længerevarende aktiviteter/anlæg informeres på stedet. Modellen for skiltning tænkes udbredt til andre projekter, som forvaltningen arbejder med. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Til efterretning. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning P00 13/21413 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Primo januar 2014 indsendte forvaltningen ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om at få del i områdefornyelsesmidler til Auning fra puljen for mindre byer. Ministeriet meddelte den 7. april 2014, at der er reserveret en udgiftsramme på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Auning. Norddjurs Kommune skal medfinansiere med 4,0 mio. kr. For at få beløbet frigivet, skal der udarbejdes program, der skal godkendes af MBBL. Programmet er udarbejdet på baggrund af den tidligere godkendte udviklingsplan for Auning, som blev godkendt i kultur- og udviklingsudvalget den 27. oktober De primære elementer i planen er følgende: Hovedvejen gennem byen Området omkring Kulturperronen og kroen Forbindelsen mellem det sydlige og nordlige butiksområde Generel forskønnelse 13. maj 2015 mellem kl. 16 og 18 blev udkastet til program præsenteret for Auning bys borgere på Kulturperronen i Auning. Her blev der givet lejlighed til at sætte et sidste aftryk på programmet, inden det bliver sendt til politisk behandling. Programmet forventes godkendt af MBBL i løbet af efteråret Der er anlægsforslag til budget 2016 om, at områdefornyelsen gennemføres i perioden I forbindelse med hovedvejen kan det oplyses, at det ved en regeringsaftale den 22. maj 2015 er besluttet, at yde tilskud på 1,3 mio. kr. fra Pulje til forbedring af kollektiv trafik i 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget yderområder til Norddjurs Kommunes ansøgning om støtte til etablering af et trafikknudepunkt (en såkaldt +Ø) i Auning. Det skal ved behandlingen af budgettet besluttes, om der kan bevilges en tilsvarende egenfinansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Restfinansieringen forventes indarbejdet i budget for 2016 og overslagsårene. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at programmet godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag-Program_områdefornyelse i Auning_ pdf 84046/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt med enkelte redaktionelle ændringer, idet udvalget bemærker, at der skal lægges vægt på borgerinddragelse. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup P20 15/8285 Åben sag Sagsgang: KUU, EU, ØK, KB Sagsfremstilling Arbejdet med udvikling af oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup er i gang. Udvalget skal træffe beslutning om medfinansiering af oplevelsespladsen samt tage stilling til det videre arbejde med Thomasminde og oplevelsespladsen. Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs fået midler fra Vækstforum til etablering af oplevelsespladser langs med Djurslands kyst som et led i implementeringen af turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af medfinansiering til etablering af en oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup. Udviklingen af denne plads skal ske over en årrække. Fokus skal være på faciliteter til brug af vandet, og stedet skal kunne rumme mulighed for, at grupper som kite-surfere og windsurfere kan indtage pladsen. For den kommende sommersæson vil der ifølge bevillingen fra Region Midtjylland skulle opstilles en række mobile og fleksible elementer på pladsen. Alle elementerne på oplevelsespladsen placeres udendørs grundet bygningsmassens dårlige beskaffenhed (se vedlagte bilag). Fokus vil være på elementer, som understøtter ophold på pladsen. Elementerne opføres i det tidligere besluttede design for oplevelsespladser på Djursland. Målgruppen for en oplevelsesplads ved Thomasminde vil være kitesurfere og windsurfere, så denne gruppe brugere af stranden flyttes væk fra de badende gæster. Hermed funktionsopdeles strandstrækningen i Fjellerup. Ejendommen og arealerne udenom bærer præg af, at der ikke er blevet gjort meget de senere år. Arealerne udenom bygningsmassen fremstår tilgroede og rodede. Forvaltningen foreslår, at 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget der findes midler til oprydning og drift med henblik på at gøre arealerne indbydende ved opstilling af faciliteter til oplevelsespladsen. Elementer i en sådan oprydning er følgende: Oprydning af murbrokker/bygningsdele på stranden Udskiftning af murbrokker med natursten med henblik på at kystsikre Beskæring af træer og buske og fjernelse af væltede træer Græsslåning igennem sæsonen Fjernelse af hybenroser på grunden, så surferne får plads Fjernelse af affald omkring udebygningerne Fjernelse af ødelagt anneks Der er udarbejdet en bygningsrapport for bygningsmassen med henblik på at give et overblik over standen på bygningerne. Bygningsrapporten (se bilag) understøtter tilstandsrapport og energimærke fra juni 2014 og konkluderer, at bygningsmassen generelt er i mindre god stand. Ishuset ligger kystnært, hvormed der er stor risiko for påvirkning i stormvejr. Kystsikring vil være aktuelt, hvis Ishuset ønskes sikret og i særdeleshed hvis der investeres penge i bygningen. Generelt er bygningerne med undtagelse af stuehuset i en stand, hvor der ikke anbefales offentlig adgang af sikkerhedsmæssige grunde, før bygningerne er blevet gennemgået og eventuelt sikret. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan situationen med bygningsmassen håndteres. Der er en række udfordringer, der skal gøres noget ved snarest: Husets opvarmningskilde vurderes ikke at kunne klare endnu en vinter. Der er smadrede ruder i bygningerne, og disse skal sikres. Der er nedfaldne tagsten, hvor tagenes huller skal lukkes for at undgå yderligere ødelæggelse af tagene. Der er en udestue på stuehuset, som bør fjernes. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Bygningerne er i nuværende stand uanvendelige og tages derfor ikke i brug. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på dialog med en fond omkring sikring af kulturmiljøet og udvikling af stedet i den kulturhistoriske ramme. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Dette anlæg omhandler ansøgning af udviklingsmidler fra Vækstforum på 1 mio. kr. som Syddjurs og Norddjurs Kommune i fælleskab søger. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50%, hvilket indebærer, at Syddjurs og Norddjurs Kommune hver skal bidrage med 0,5 mio. kr. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Oprydnings- og driftsdelen afhænger af den politiske beslutning. Delen omkring bygningernes tilstand afhænger af udvalgets beslutning om bygningsmassens fremtid. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet Oplevelsesplads Fjellerup, hvor der opstilles faciliteter til indtagelse af pladsen. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget beløbet finansieres af kassen. 3. der tages stilling til oprydning på arealerne udenom bygningerne og den fremtidige drift af bygningerne og udenomsarealerne. 4. der tages stilling til, om der skal igangsættes et arbejde for at få en fond aktiveret i udviklingen af oplevelsespladsen ved Thomasminde. Bilag: 1 Åben Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde 71350/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Kultur- og udviklingsudvalget anbefaler, at der ryddes op på arealerne, og at erhvervsudvalget drøfter økonomien. 4. Tiltrådt. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Der er iværksat oprydning på stranden for eksisterende driftsmidler. Erhvervsudvalget besluttede at iværksætte akut sikring af bygninger med midler fra udvalgets udviklingspulje. Forvaltningen redegør for omkostningen på det kommende møde. 4. Tiltrådt med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsforslag til medfinansiering af den videre udvikling af stedet 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen G01 11/15017 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Efter tilbygning af multihal er der en øget aktivitet på p-pladsen ved Nørre Djurs Hallen. Der er fra hallens side ønske om udvidelse samt renovering af asfaltbelægning på eksisterende p- plads. P-pladsen fungerer samtidig som p-plads for busser. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om status på Naturpark Randers Fjord P16 14/19685 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I et samarbejde mellem Randers Kommune, de to turistdestinationer i Randers og på Djursland og LAG er bliver der arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord i området omkring Randers Fjord. Arbejdet foregår i forhold til Friluftsrådets certificeringsordning for naturparker, og arbejdet skrider planmæssigt frem. I henhold til Friluftsrådets certificeringsordninger er der 10 kriterier, som skal være opfyldt, for at naturparken kan blive endelig godkendt. De fleste af kriterierne er opfyldt, og på den baggrund blev der fremsendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive godkendt som pilotpark. Ansøgningen blev imødekommet og pr. 1. april 2014 blev Naturpark Randers Fjord godkendt som pilotpark. Det betyder, at der inden 1. april 2019 skal indsendes endelig ansøgning om at blive godkendt som naturpark. Minimum 50% af Naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturparken skal derfor have en præcis geografisk afgrænsning og være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil. Landbruget er en væsentlig samarbejdspartner i projektet og har været indkaldt til dialogmøde med forvaltningen, hvor der blev redegjort for projektet. Afgrænsningen af naturparken kommer til at omfatte de landbrugsarealer, som det i henhold til landskabskortlægningen er naturligt at inddrage i naturparken. At landbrugsarealer ligger inden for naturparkens afgræsning, har ingen konsekvenser for landbrugets drift. Her og nu er der skaffet økonomi til gennemførelse af en række projekter, som skal være med til at forbedre adgangsforholdene og skabe mulighed for oplevelser tæt på fjorden. Fra Nordeafonden og LAG erne mm. er der skaffet økonomi til projektledelse og etablering af 10 hotspots fem i hver kommune. I Norddjurs Kommune er de 5 hotspots: 23

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere