4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):"

Transkript

1 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark, (fra DKK's dirigentliste) som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Nefer Johansen-Ossian som referent. Dette blev også enstemmigt vedtaget. Lis /stergaard og Hanne Grønning meldte sig som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt. Flere havde stemmesedler med fra medlemmer der ikke kunne komme personligt til GF - ifølge vedtægterne, kan stemmesedlerne sendes til sekretæren senest 4 dage før generalforsamlingen eller afleveres personligt på selve generalforsamlingen. Så i første omgang blev disse stemmer helt korrekt afvist. Da kravet om personlig aflevering ikke fremgik tydeligt af den vejledning, som var udsendt sammen med stemmesedlerne, besluttede generalforsamlingen enstemmigt at dispensere fra bestemmelsen i vedtægterne og de sidste få stemmesedler fra ikke fremmødte medlemmer blev afleveret. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge klubbens vedtægter og materialet udsendt til tiden. Der var ingen indvendinger herimod. Så der blev afholdt en lovlig genera lforsamling. Generalforsamlingen accepterede at der var et ikke medlem tilstede. Dirigenten oplyste, at vedkommende ikke havde hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlingen 4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Formanden havde nogle få supplerende kommentarer til egen beretning. Der nåede alligevel at komme opstillinger til bestyrelsen - og vi har overset at underskuddet på godt ikke var blevet indføjet iformandens beretning ( hvor det står anført som kr. XX.XX). Erling Kolding Jakobsen - var træt af klubbenl påpeger grunden til manglende opstillingskandidater kunne være at man Aslaug Tieslev - spørger hvor mange medlemmer vi er - svar 685 Birgitte Selchau - bliver ked at man skriver at DBSK ikke bygges på en dag. Det kunne forstås som om at man ikke satte pris på de folk der har ydet et stort arbejde i klubben i de foregående år. Lise Kjær svarer at der selvfølgelig sættes pris på alle forgængere, uden dem havde vi ikke en klub i dag.

2 Birgitte Selchau - Der mangler visioner for fremtiden, etik interne for klubben over for opdræt, hinanden, klubben og hvalpekøbere. Vores hvalpe er dyrere end andre racer, og det er mere populært med hvalpe uden stamtavle Lise Kjær - der er nedskrevet ord på disse visioner, men det er ikke ført ud. DKK kører en stor kampagne for stamtavle hunde senere i hvor også DBSK deltager. Det ser meget lovende ud. Dirigent - De sociale medier er både det bedste og det værste i nyere tid. Man skal dog være opmærksom på, at man som hundeklub ikke kan diktere eller lave regler for hvad folk skriver på deres egne profiler. Det har de selv personligt ansvaret for. Aslaug Teislev - Klubben skal overfor medlemmer sige at sådan holder vifanen højt for vores race. Bent Jacobsen - de avlsregler der er nu var det bedste vi kunne få igennem da DKK ændrede reglerne. Lone Thomsen - det kan aldrig skade at vi i klubben drøfter hvordan vi behandler hvalpekpbere, dele råd og erfaringer med hinanden - og det kan smitte hvis man er åben. Bent Jacobsen - DBSKs etiske anbefalinger kan DBSK godt ændre på uden DKK - mens avlsrestriktioner skal gennem DKK til godkendelse. Tine Kloster - Vi hører kun der er gang i mange ting - men ikke hvad. Det kunne være super med en 5 årig strategiplan, så medlemmerne kan f6lge med ihvad derforegår. Hun menervi er meget anonyme. Lise Kjær - Konkret har vi i bestyrelsen kun en Ønskeliste med ting som vi kunne tænke os at have gang i - nogen ting er allerede i gang - og da vi kun mødes hver anden måned - 8 timer af gangen - er det hele tiden en vurdering af hvordan tiden bruges bedst. Vi bruger meget tid på administrative ting og personsager - så der er ikke så meget tid tilbage til de ting vi gerne vil. Dirigenten -Vær opmærksom på, at personsager ikke kan drøftes på klubbens generalforsamling jf. vedtægterne. Gitte Nielsen - forstår ting tager tid - og forslår at lave en kompetence bank således at også medlemmerne kan bidrage med forslag til nye tiltag og tilbyde deres kompetencer til klubbens udvalg - så vi samler og bruger klubbens kompetencer rigtigt. Tine Kloster er enig - savner udmelding på igangværende projekter - således at medlemmerne kan melde ind at det eller det har jeg kendskab til og kan hjælpe med. Nicole Hecksher - har man overvejet om den nye hjemmeside også bliver på engelsk

3 Lise Kjær - det har man og man kan vælge dansk eller engelsk udgave. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med applaus. 5' Udvalgenet fft"rtt",:nun"arrararget: Beretningen udsendt på forhånd Lise Kjær taler på vegne af Karin der er på vej. Karin er kørt i stykker med bilen og kommer senere - der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug Teislev - der er ikke ok at formand og næstformand i udvalget også er formand og næstformand i DBSK - Håber der kommer nye ind i bestyrelse og udvalg, så man ikke har flere poster. Hun er glad for at vi endelig har fået en avlsbeskrivelse. Erling Kolding Jakobsen - da jeg var i bestyrelsen var det samme problem - historien har det med at gentage sig. Han spurgte også til hvornår kræftkontoen skiftede navn til Sundhedskontoen - det blev konstateret at det var på forrige GF Erling Kolding Jakobsen - syntes der er noget underligt ved de tests der laves i samarbejde med tysk klub - da det ikke umiddelbart ser ud til at ejerne til de hunde, som har deltaget itesten får svarene på de tyske blodptøvet. Aslaug Teislev svarer at der bare skal tålmodighed til de er undervejs. Prøverne sendes ind til analyse hver halve år. Eller når der er nok. Nicole Hecksher - ville være overrasket over at møde op til alvsbeskrivelses arrangementet - og ikke været oplyst på forhånd om at blodprøven var muligt. Lise Kjær svarer at de der ikke Ønskede at deltage med blodprøver - fik mulighed for at undlade at afgive blodprøver og de, som havde afgivet blodprøver fik muligheden for efterfølgende, at sige fra, og gjorde man det, blev blodprøverne destrueret. Tine Kloster - deltagerne i en avlsbeskrivelse skal være parate til at modtage det svar der måtte komme - og panelet skal være mere klare i spyttet om hunden er egnet til avl. Lise Kjær - der laves et kompendium som alle deltagere får tilsendt - og andre interesserede kan evt. købe dem. Aslaug Teislev - Nu skal vi lige huske at det er første gang - så stor ros. Janni HØjstrup Larsen - Det her er det vigtigste redskab for at bevare vores skønne race. Kunne godt tænke sig at se forskel i resultat for den tyske og franske tilsvarende

4 Lise Kjær - alle avlsdyr som efterlever vores restriktioner, ogfår lavet blodprøve og sendt til analyse i tyskland - kan få refunderet penge i klubben såfremt ansøgningsskema bliver godkendt. Helle Sinclair euro per hund i tilskud - der er mange penge og så mange penge har klubben ikke. Lise Kjær - opfordrer til at man sender penge til forskningskontoen efter hvert kuld hvalpe, således at der er penge til blodprøver Tine Kloster - hvis alle hunde på avlslisten for taget blodprøven, så er det kr måske man skal tænke sig om før man lover guld & grønne skove. Berit Bang iensen - spørger til prisen på gentest på hunde med svære HD/AD - og mener at det er gratis i forhold til den tyske klub. Hun oplyser at den tyske klub vil bruge resultatet til at se om hunden giver de dårlige resultater videre. Hvad er sandsynligheden for at det gives videre - Ligger det i generne eller ej. Det danske indeks bygger på hundenes egenstatus og statistik - det tyske på gentest ( altså arvemasse ) og statistik. Janni Højstrup Larsen - spørger til materiale med de tyske resultater og Berit lover at sende det materiale hun har og som allerede er oversat til klubben - Som videreformidler. Kurt Thomsen - hvad med samarbejdet med KULife? Lise Kjær - vi har svært ved at få dem i tale og kan derfor ikke svare. Karin prøver løbende at få dem itale. Erling Kolding Jakobsen - er det muligt at få nogle fra KULife med til et seminar. De er ikke til at kommunikere med. Lise Kjær - vi ønsker at have dem med - men det er ikke til at få at dem til at deltage ansigt til ansigt. Vi arbejder på det Tine Kloster - Har en tæve med 3 på albuen - og fik oplyst, at det skyldes slidgigt men kan ikke få svar på hvilken af de normaltforekommende 3 typer slidgigt der ertale om. Med de penge der betales til det, burde det være muligt at få et mere brugbart svar eller allerhelst en mere beskrivende skriftlig udtalelse I Lise Kjær - det er DKK der har aftalen med KULife - så forslag om mere brugbare udtalelser skal rejses overfor DKK, som så kan rejse dem overfor KULife.

5 o Aktivitetsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug - Kun at de har været dygtige o Udstillingsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Lone Thomsen - oplyser at Janne Klitgaard stoppede pr t/3 i udstillingsudvalget officielt - men fortsætter med at hjælpe til med at bestille kataloger og rosetter. Lone Thomsen - oplyser at nu er tiden kommet til at hun også stopper. Hun hjælper til i overgangen - og tager Klubudstillingen til sommer - Nu må der friske kræfter til Lilian Milek stopper også - men hjælper til i overgangen. o Sponsorudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Helle Sincalir - har skrevet en mail om tilbud om sponsorat - men har ikke fået svar endnu. Efterlyser svar på mails. Sponsorudvalget undersøger sagen og vender tilbage med svar. 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. Frank oplyser at sidste års underskud blev på kr som bla skyldes nyt EDB udstyr til udstillinger. Vi gældsætter ikke klubben, der gives ikke flere tilskud end klubben har penge til - med henvisning til refundering af penge til gentests lngen Ønskede at stemme imod regnskabet. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med samtidig meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen. 7. Behandling af budgettet, herunder fastsættelse af kontingent. Budgetforslaget er udsendt - det opererer med uændret kontingent. Der var ingen supplerende bemærkninger til fremlæggelsen. Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

6 8. Behandling af indkomne forslag: o Bilag,2-Lll Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dirigentens udgangspunkt er at der stemmes samlet om bilag 2-77, da de fleste ændringer er rent sproglige eller krav fra DKK. lnden vi gik til afstemning, spurgte dirigenten om der var nogle af de foreslåede ændringer, som gav anledning til spørgsmål eller kommentarer. Erling Kolding Jakobsen var ikke positiv overfor de ændrede diciplinærregler. Han mente ikke at det var godt at det nu var specialklubbens bestyrelse, som skulle behandle disciplinærsager. Dirigenten oplyste, at de eneste disciplinære foranstaltninger, som specialklubben selv kan iværksætte efter de nye regler er tildeling af misbilligelser og advarsler, samt at der var tale om regler, som p.t. indarbejdes i alle specialklubbers vedtægter, fordi DKK ønsker ens regler i forhold til DKKs tilsvarende regler i DKKs egne love. Bent Jacobsen supplerede med at DKK i deres skriftlige kommentering af vedtægtsforslaget havde oplyst, at de betragtede de nye diciplinærregler, som "vigtige af retssikkerhedsmæssige grunde" Bestyrelsen i DBSK foretrækker at DBSK ligger så tæt op af DKK som muligt. Erling Kolding Jakobsen - det er svært at gå imod DKK, så hvis det er sådan må det være sådan. Christian Niss - bilag 7 - stiller spørgsmål ved formuleringen i 8, idet han mente, at det kunne misforstås i retning af, at det så var muligt at stille op alene som suppleant uden også at stille op til bestyrelsen. Han mente, at det måtte være afstemningen blandt medlemmerne som afgjorde om man kom ind i bestyrelsen eller blev suppleant. For at undgå enhver misforståelse i den retning blev sætningen "og som suppleant" derfor slettet fra vedtægtsforslaget - på forslag fra dirigenten, hvilken generalforsamlingen erklærede sig enige i. Erling Kolding Jakobsen - Bilag 15 er det også DKK ændring? Bent Jacobsen - JA Bilag2-t7 vedtages enstemmigt da ingen Ønsker at stemme i mod og dermed er vedtægternes krav om minimum 3/4-dels flertal for vedtægtsændringer også opfyldt Dirigenten oplyste, at man iforslagets 18 om "lkrafttræden" lige skal supplere med, at der også er ændringertil 16, stk.1- og 2, samt også til 17, stk. tog2, samt, at der nu ikke længere er æn-

7 dringer i 8, hvilket bør rettes, inden det samlede forslag sendes til endelig godkendelse hos DKK. De ændrede vedtægter træder først i kraft når de er godkendt hos DKK. Bilag 18) Aktivitetsudvalgets forslag til ændring af tp/ratly hitlisteregler. Vedtages enstemmigt.. Bilag 19) FIere medlemmers forslag til ændring vedr. betaling for omplacering af Berner Sennen hunde. Lise Kjær - bestyrelsen bakker op og foreslår at hvalpelisten tages med også - så det er gratis for medlemmer med hunde der opfylder vores avlsrestriktioner Erling Kolding Jakobsen - Der er flere ting der kunne være gratis - bla optagelse på avlslisten. Foreslagsstillere - Vi kan alle have hvalpe købere som ikke er medlem af klubben som kan have brug for at få omplaceret en hund. Omplaceringslisten er en redningstjeneste og så vi har bedre styr på vores hunde Vian Mylstrup - vil man holde fast i betaling for ikke medlemmer. Gitte Nielsen - det skal være for alle der hunde avlet med DKK/FC papir. Birgitte Selchau opfordrer at bestyrelsen tager opdrætterlisten med ved samme omgang - og gøres gratis. Listen i dag repræsenterer ikke de opdrættere der er i dag alligevel. Og det er ikke så mange penge. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der på generalforsamlingen kun kan stemmes om det fremsatte forslag om at gøre " omplacering" gratis - men at de øvrige foreslåede gratis ydelser fra klubben efterfølgende kan besluttes i bestyrelsen, hvis de ønsker det, idet det ikke behøves at være en genera lforsa m lingsbeslutning. Forslaget om at gøre "omplacering" gratis blev sat til afstemning: l stemme imod L stemme hverken for eller imod. Resten stemte for forslaget, som dermed er vedtaget. Bilag 20) Pia Skaarup Larsens forslag til ensretning af regler for matadorav! mellem DKK og DBSK Forslagsstiller er ikke til stede. Dirigenten oplyste, at der ikke er noget formelt krav til at forslagsstiller skal være til stede på generalforsam lingen når forslaget behandles.

8 Dirigenten oplyser, at forslaget ikke er specielt præcist og som minimum indeholder 3 mulige forslag. A. Antallet "100 hvalpe" fjernes helt B. At man i stedet anvender DKKs matadoravlsgrænse fra Hundeweb, som forslagsstiller oplyser p.t. er "59" C. At antallet "100 hvalpe" ændres til "60 hvalpe" Som forslaget er formuleret, tolker dirigenten at det er forslagsstillers primære 6nske, at få slettet den sidste sætning i de nuværende etiske avlsanbefalinger punkt 7, som lyder: "7) Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås. En hanhund bør ikke få flere en 100 dansk fødte hvalpe" idet der ikke er stillet forslag om at slette hele bestemmelsen i punkt 7. Da det samtidigt er den mest vidtgående ændring af de 3 i forslaget, vil det være den som behandles først. Generalforsamlingen er enig i denne tolkning. Erling Kolding Jakobsen - Jeg er modstander af denne ændring - hvad er formålet. Alle hanner på vores nuværende lister er slet ikke så højt oppe - den højeste er 4L hvalpe - så jeg ser ikke problemet i denne ændring Janni HØjstrup Larsen - uanset synspunkt - så gør vi ingen skade ved at stemme hverken for eller i mod, da vores etiske avlsanbefalinger også siger at en han max bør være far til25% af de gennemsnitlige årlige registreringer. Bent Jacobsen - Selv om vi ændrer eller ej, så vil teksten forblive BøR - dvs. at det stadig er op til den enkelte opdrætter at beslutte om hannen skal blive i avl. Erling KoldingJakobsen - kun 1 måske 2 hunde har itidens løb lavet flere hvalpe end anbefalingen og kigger man på de efterkommere efter dem der er i avl i dag - så er det ikke ret mange. Laila Pedersen - må man kommer over L00 hvis teksten forbliver uændret Svaret fra bestyrelsen hertil er nejl Dirigenten oplyste, at det ham bekendt fortsat er sådan, at DKK skriftligt henvender sig til de opdrættere, som overskrider matadoravlsgrænsen i Hundeweb med det formå1, at få opdrætteren til at overholde matadoravlsgrænsen. Det blev enstemmigt vedtaget at afvise at behandle forslaget da, forslagsstiller ikke er tilstede og forslaget var uklart fordi det indeholdt flere mulige forslag.

9 Dirigenten opfordrede generelt til, at man - når man stillede forslag til behandling på en generalforsamling - altid beskriver helt konkret og præcist, hvad det er for en ændring man ønsker vedtaget - altså "At den nuværende regel som lyder xxxxxx yyyy ppp" foreslås ændret til "aaaaaa bbbb ccc dddd" og så en begrundelse for forslaget, så det ikke bliver en gættekonkurrence på hvad forslaget egentlig går ud på.. Bilag 21) Tine Klosters forslag til om at aflive Berner BIadet: Tine Kloster uddyber: Stor ros til redaktøren for bladet - men kr er rigtig mange penge at bruge på materiale som i princippet bare kunne være på hjemmesiden. Skal det bibeholdes, så skal det være mere levende og mere relevant materiale. Lise Kjær - det er ikke tid endnu til at aflive bladet -. Der er stadig mange medlemmer som ikke er på de sociale medier eller har adgang til internet, og som derved har "brug" for de oplysninger der er i bladet. Om nogle år er situationen nok en anden, og der er måske en stor oprydning på vej. lkke alle oplysninger er relevante at have med hver gang. Vi er ved at finde folk til at skrive artikler til bladet. Vian Mylstrup - Enig i at bladet er ved overleve sig selv - men jeg vil vente med at aflive bladet til jeg har set den nye hjemmeside Birgitte Selchau - det er for tidlig at udfase bladet og vi må ikke glemme vores hyggemedlemmer, hvor bladet er den eneste kontakt til klubben. Hvis vi fjerner bladet, vil vi miste disse medlemmer. Aslaug Teislev - alle lister i bladet skal, være opdaterede, så der ikke er døde hunde på SGS listen Lone Thomsen - ja det er mange penge - i Sverige er der 4 blade om året - så man kunne sende færre blade ud. Derved består bladet endnu og der spares stadig penge. Kurt Thomsen - der er ikke noget nyt i bladet ligesom der ikke er meget nyt på hjemmesiden. Man skal være bedre til at "sælge" vores informationer. Lone Blom - Der er mange oplysninger i bladet der er indforståede - men som nyt medlem er det hyggeligt blad. Bent Olesen - bladet et velkomment - men ved evt. tilmeldinger så er der kun mailadresser og der er medlemmer der kun har mulighed for at ringe - så derfor ville det være rart med telefon nummer også. Lotte Vold - Berner Bladet er ikke for mig som kun har en familie hund. Som medlem med familie hund savnes oplysninger om at holde min hund sundl Janni Højstrup Larsen - Udviklingen går så hurtigt at bladet kommer til kort - jeg savner at vi på hjemmesiden kan drøfte forskellige tendenser for vores race.

10 Berit Bang - alle siger der ikke er noget for mig i bladet - men der er ikke nogen der sender ind! Hun opfordrer til at man må yde for at nyde! Lone Thomsen - Opdrætterne jo gør et stort stykke arbejde med at klæde kommende hvalpe ejere på så hunden forbliver sund. lndholdet i bladet har flere gange være til diskussion og hver gang er der alligevel ikke nogen der går hjem og bidrager til bladet. Vi skal alle løfte i samlet flok. Erling KoldingJakobsen -fortidligt atfase bladet ud, da mange ikke er på de sociale medier- men vi skal alle tænke over hvad der skal i bladet. Bent Jacobsen - skal bladet afskaffes kræver det en vedtægtsændring Dirigenten havde accepteret den meget brede diskussion om emnet, idet han oplevede diskussionen som vigtig for klubben både iforhold til bladet og hjemmesiden, men var nødt til at opfordre forslagsstiller til at trække forslaget, da det ikke kan vedtages uden en vedtægtsændring! Der laves i stedet en vejledende afstemning - så forslagsstiller, bestyrelsen og redaktøren kan få en pejling af generalforsamlingens holdning Den vejledende afstemning blev: 6 stemmer for at bladet skulle nedlægges 3 stemte hverken for eller imod 37 ønskede at bevare bladet ( 2 medlemmer havde forladt generalforsamlingen ). Bilag 22) Udsti!!ingsudvalgets forslag tiltilpasning af Hitliste reglerne I ngen yderligere kom menta rer fra forslagssti I ler Forslaget vedtages med 1 stemme hverken for eller imod Resten stemte for. Aslaug Teislev - stiller forslag om at årets hunde mm omdøbes til Årets udstillingshunde. Da det ikke fremgår, at det kun er exterior der bedømmes. Dirigenten oplyser at forslaget skulle have været fremsendt på forhånd og kan derfor ikke komme til afstemning 9. Valg til bestyrelse og avls- og sundhedsudvalg. En del af stemmerne er sendt ind med navn og adresse bag på stemmesedlen - og dirigenten vil derfor sammen med stemmetællerne, sikre, at stemmerne tælles op uden at navne og adresser bliver set, således at afstemningen fortsat er anonym.

11 Generalforsamlingen er suspenderet i mellemtiden, mens stemmesedler tælles. Det oplyses at hvis nogen forlader generalforsamlingen i pausen, skal den udleverede stemmeseddel lægges på dirigentens bord. Der var 4 personer opstillet til bestyrelsen, Lise Kjær, Pia Skaarup Larsen, Gitte Nielsen & Heidi Dahl og da der kun skulle vælges 3, skulle stemmerne tælles op, så man ved hvem der kommer i bestyrelsen og hvem der bliver suppleant. Genera lforsa m I in gen genoptages: Dirigent og stemmetællere bekræfter over for generalforsamlingen, at ingen under optællingen af stemmerne har haft mulighed for at se, hvem der har stemt hvad - i praksis blev "navn og adresse" klippet af de stemmesedler, som stadig var påtrykt navn og adresse, før stemmesedlerne, som nu alle var uden navne og adresseinformationer blev talt op. Valgets resultat gyldige stemmer ( incl. familiemedlemmer )- 8 ugyldige ( heraf 7 med manglende adresse på kuverten ) Lise Kjær - 48 stemmer og valgt til bestyrelsen Heidi Dahl - 41 stemmer og valgt til bestyrelsen Gitte Nielsen - 39 stemmer og valgt til bestyrelsen Pia Skaarup Larsen - 32 stemmer og valgt som 1 suppleant 21 blanke stemmesedler Herefter gik generalforsamlingen over til suppleringsvalg efter vedtægternes 8 stk. 4a. o Der mangler en 2. suppleant til bestyrelsen og bestyrelsen opfordrer alle til at stille op. Dorthe Jensen - melder sig men er i tvivl om hun opfylder kravet til opstilling. Det konstateres, at hun ikke opfylder kravet, da hun aktuelt ikke er stemmeberettiget og det skal man være for at stille op til valg. Lise Kjær - oplyser at det ikke er nødvendigt som suppleant at deltage i møder - de indkaldes efter behov eller hvis der er frafald i bestyrelsen. Berit Bang Jensen melder sig som 2. suppleant og vælges uden modkandidater. o Avls- og sundhedsudvalg: Der var ingen opstillere, så der manglede 1 medlem og to suppleanter af udvalget Bestyrelsen opfordrede Berit Bang Jensen til opstilling og hun accepterede og blev valgt uden modkandidater.

12 Erling Kolding Jakobsen opstillede som suppleant sammen med Birthe Sommer som tager et år mere Birthe blev 1. suppleant og Erling blev 2. suppleant. 10. Valg af to revisorer og 6n revisorsuppleant: De nuværende revisorer er ikke til stede, Jeanette Michelsen vil gerne fortsætte og Lillian Milek stopper. Mie Thygesen meldte sig som revisor og Jeanette og Mia blev valgt uden modkandidater. Kaj Uhre meldte sig som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater. LL. Eventuelt: Helle Sinclair spørger Lise Kjær om hun har sagt til Dommere på udstillinger at hun er formand for klubben. Lise afviser dette. Lone Blom, forespørger til om ikke man kan henvise til at man på udstillinger tager hensyn såfremt man går tidligt - det forstyrrer i ringen når der er meget uro uden om - specielt hvis man er der som ny udstiller og med en urutineret hvalp eller ung hund. Så skal man gå tidligt, så ville det være rart at man placerede sig i udkanten så man forstyrrede mindst muligt Nicole Hecksher - oplyser at der er kandidater til et "nyt" udstillingsudvalg - men at det ville være rart, at der også var nogen der ikke udstillede på dagen, som kunne give en hånd med. For eksempel kan det give anledning til snak i krogene at man som medlem i Udstillingsudvalget har omgang med dommeren - og om det eventuelt kan have en afsmitning på dommerens vurdering af hunden. Her ville det være rart, hvis dommerkontaktenfør og under udstillingen kunne varetages af nogen, som ikke selv udstillede på dagen. Dirigenten oplyste om at kandidaterne til et udvalg formelt skal melde sig til bestyrelsen, som så jf. vedtægterne træffer den endelige beslutning om hvem og hvor mange der sidder i de enkelte udvalg ( 8 stk. 8 ). Karin Nielsen oplyser at KULife ikke er meget for at komme ud og uddybe HD/AD resultater. Erling Kolding Jakobsen spørger til om man kan lægge pres på dem via DKK Laila Rasmussen, opfordrer til billeder og tekst i næste Berner Blad med de nye medlemmer i bestyrelse og udvalg.

13 Nicole Hecksher opfordrer til at man laver nogle arbejdsudvalg.- evt. med enkeltstående opgaver, således at det ikke altid påhviler bestyrelse og udvalg Aslaug oplyser at hun gerne vil lave en hjemmeside med genomtest resultater - folk skal bare sende resultatet ind til hende, så skal hun nok opdatere det. Tine Kloster spørger til klubbens nye hjemmeside - Lise Kjær oplyser at vi har valgt den platform som DKK benytter - og som flere special klubber også bruger ( bl. Dalmantinerne ) Den nye side kan kobles op på hundeweb - og der bliver også webshop til køb af hvalpepakker og forskellige merchandise ting. ( pt. Blokke og kuglepenne, og senere klikker, poseholdere, tægefjerner ) Der bliver ligeledes login med medlemsnummer. Erling Kolding Jakobsen - har i overvejet at lavet et avlsgodkendelses certifikat til de avlsgodkendte hunde der er på listen. Karin Nielsen - siger at det jo ikke er en decideret godkendelse mere - men at de jo blot opfylder kriterierne. Aslaug Teislev - spørger til om man ikke kan lave et certifikat på de hunde der har gennemgået a lvsbeskrivelsen. Formanden tager ordet. Bestyrelsen vil i år uddele Æresnålen til Kurt Thomsen for sit mangeårige engagement i Klubben. Kurt fik overrakt nål og blomster. Ligeledes tildeles Dorte Paludan også klubbens Æresnå1. Dorte var desværre ikke til stede og blomster og nål sendes med et andet medlem hjem som vil overlevere dette til Dorte. Kurt Thomsen fik 2 flasker vin som tak for arbejdet med Hjemmesiden og Christian Niss og Bent Jacobsen fik ligeledes 2 flasker vin og chokolade som tak for deres tid i bestyrelsen. Da Rikke ikke drikker vin fik hun i stedet godbidder til Møffe og gavekort. Janne Klitgaard fik vin og chokolade som tak for sit arbejde i udstillingsudvalget. Arno Mark fik 2 flasker vin som tak for at styre årets generalforsamling med fast og sikker hånd. Dirigenten afsluttede kl årets generalforsamling med tak for god ro og orden og en sober tone. Nefer Johansen-Ossian Dirigent: Arno

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse.

Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse. Referat af DBSK's generalforsamling 20. april.2013 kl.13 i Antvorskovhallen, Slagelse. Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Arno Mark blev foreslået og valgt uden modkandidater. Arno konstaterede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Formand Jesper Thode byder velkommen og er glad for at der er kommet så mange

Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Formand Jesper Thode byder velkommen og er glad for at der er kommet så mange Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Til stede fra bestyrelsen: Formand Jesper Thode, Næstformand Bent Brohus, Kasserer Liselotte Sønderskov, Sekretær Betina Johansen. Afbud fra

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 16 maj 2010 Tilstede: Kurt Thomsen, Leif Mikkelsen, Lene Hadbjerg, Jeanette Michelsen, Karin Nielsen og Dorte Paludan. Afbud fra Christian Niss, der deltog lidt pr. tlf. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 a. Valg af dirigent KK foreslået af raceledelsen og valgt med applaus. KK startede med at erklære årsmødet lovligt indkaldt. Konstaterede at der var 51 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Dagsorden ifølge lovene og udsendt materiale i bladet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl 2. jan. 2016 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl. 12.15 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere