4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):"

Transkript

1 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark, (fra DKK's dirigentliste) som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Nefer Johansen-Ossian som referent. Dette blev også enstemmigt vedtaget. Lis /stergaard og Hanne Grønning meldte sig som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt. Flere havde stemmesedler med fra medlemmer der ikke kunne komme personligt til GF - ifølge vedtægterne, kan stemmesedlerne sendes til sekretæren senest 4 dage før generalforsamlingen eller afleveres personligt på selve generalforsamlingen. Så i første omgang blev disse stemmer helt korrekt afvist. Da kravet om personlig aflevering ikke fremgik tydeligt af den vejledning, som var udsendt sammen med stemmesedlerne, besluttede generalforsamlingen enstemmigt at dispensere fra bestemmelsen i vedtægterne og de sidste få stemmesedler fra ikke fremmødte medlemmer blev afleveret. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge klubbens vedtægter og materialet udsendt til tiden. Der var ingen indvendinger herimod. Så der blev afholdt en lovlig genera lforsamling. Generalforsamlingen accepterede at der var et ikke medlem tilstede. Dirigenten oplyste, at vedkommende ikke havde hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlingen 4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Formanden havde nogle få supplerende kommentarer til egen beretning. Der nåede alligevel at komme opstillinger til bestyrelsen - og vi har overset at underskuddet på godt ikke var blevet indføjet iformandens beretning ( hvor det står anført som kr. XX.XX). Erling Kolding Jakobsen - var træt af klubbenl påpeger grunden til manglende opstillingskandidater kunne være at man Aslaug Tieslev - spørger hvor mange medlemmer vi er - svar 685 Birgitte Selchau - bliver ked at man skriver at DBSK ikke bygges på en dag. Det kunne forstås som om at man ikke satte pris på de folk der har ydet et stort arbejde i klubben i de foregående år. Lise Kjær svarer at der selvfølgelig sættes pris på alle forgængere, uden dem havde vi ikke en klub i dag.

2 Birgitte Selchau - Der mangler visioner for fremtiden, etik interne for klubben over for opdræt, hinanden, klubben og hvalpekøbere. Vores hvalpe er dyrere end andre racer, og det er mere populært med hvalpe uden stamtavle Lise Kjær - der er nedskrevet ord på disse visioner, men det er ikke ført ud. DKK kører en stor kampagne for stamtavle hunde senere i hvor også DBSK deltager. Det ser meget lovende ud. Dirigent - De sociale medier er både det bedste og det værste i nyere tid. Man skal dog være opmærksom på, at man som hundeklub ikke kan diktere eller lave regler for hvad folk skriver på deres egne profiler. Det har de selv personligt ansvaret for. Aslaug Teislev - Klubben skal overfor medlemmer sige at sådan holder vifanen højt for vores race. Bent Jacobsen - de avlsregler der er nu var det bedste vi kunne få igennem da DKK ændrede reglerne. Lone Thomsen - det kan aldrig skade at vi i klubben drøfter hvordan vi behandler hvalpekpbere, dele råd og erfaringer med hinanden - og det kan smitte hvis man er åben. Bent Jacobsen - DBSKs etiske anbefalinger kan DBSK godt ændre på uden DKK - mens avlsrestriktioner skal gennem DKK til godkendelse. Tine Kloster - Vi hører kun der er gang i mange ting - men ikke hvad. Det kunne være super med en 5 årig strategiplan, så medlemmerne kan f6lge med ihvad derforegår. Hun menervi er meget anonyme. Lise Kjær - Konkret har vi i bestyrelsen kun en Ønskeliste med ting som vi kunne tænke os at have gang i - nogen ting er allerede i gang - og da vi kun mødes hver anden måned - 8 timer af gangen - er det hele tiden en vurdering af hvordan tiden bruges bedst. Vi bruger meget tid på administrative ting og personsager - så der er ikke så meget tid tilbage til de ting vi gerne vil. Dirigenten -Vær opmærksom på, at personsager ikke kan drøftes på klubbens generalforsamling jf. vedtægterne. Gitte Nielsen - forstår ting tager tid - og forslår at lave en kompetence bank således at også medlemmerne kan bidrage med forslag til nye tiltag og tilbyde deres kompetencer til klubbens udvalg - så vi samler og bruger klubbens kompetencer rigtigt. Tine Kloster er enig - savner udmelding på igangværende projekter - således at medlemmerne kan melde ind at det eller det har jeg kendskab til og kan hjælpe med. Nicole Hecksher - har man overvejet om den nye hjemmeside også bliver på engelsk

3 Lise Kjær - det har man og man kan vælge dansk eller engelsk udgave. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med applaus. 5' Udvalgenet fft"rtt",:nun"arrararget: Beretningen udsendt på forhånd Lise Kjær taler på vegne af Karin der er på vej. Karin er kørt i stykker med bilen og kommer senere - der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug Teislev - der er ikke ok at formand og næstformand i udvalget også er formand og næstformand i DBSK - Håber der kommer nye ind i bestyrelse og udvalg, så man ikke har flere poster. Hun er glad for at vi endelig har fået en avlsbeskrivelse. Erling Kolding Jakobsen - da jeg var i bestyrelsen var det samme problem - historien har det med at gentage sig. Han spurgte også til hvornår kræftkontoen skiftede navn til Sundhedskontoen - det blev konstateret at det var på forrige GF Erling Kolding Jakobsen - syntes der er noget underligt ved de tests der laves i samarbejde med tysk klub - da det ikke umiddelbart ser ud til at ejerne til de hunde, som har deltaget itesten får svarene på de tyske blodptøvet. Aslaug Teislev svarer at der bare skal tålmodighed til de er undervejs. Prøverne sendes ind til analyse hver halve år. Eller når der er nok. Nicole Hecksher - ville være overrasket over at møde op til alvsbeskrivelses arrangementet - og ikke været oplyst på forhånd om at blodprøven var muligt. Lise Kjær svarer at de der ikke Ønskede at deltage med blodprøver - fik mulighed for at undlade at afgive blodprøver og de, som havde afgivet blodprøver fik muligheden for efterfølgende, at sige fra, og gjorde man det, blev blodprøverne destrueret. Tine Kloster - deltagerne i en avlsbeskrivelse skal være parate til at modtage det svar der måtte komme - og panelet skal være mere klare i spyttet om hunden er egnet til avl. Lise Kjær - der laves et kompendium som alle deltagere får tilsendt - og andre interesserede kan evt. købe dem. Aslaug Teislev - Nu skal vi lige huske at det er første gang - så stor ros. Janni HØjstrup Larsen - Det her er det vigtigste redskab for at bevare vores skønne race. Kunne godt tænke sig at se forskel i resultat for den tyske og franske tilsvarende

4 Lise Kjær - alle avlsdyr som efterlever vores restriktioner, ogfår lavet blodprøve og sendt til analyse i tyskland - kan få refunderet penge i klubben såfremt ansøgningsskema bliver godkendt. Helle Sinclair euro per hund i tilskud - der er mange penge og så mange penge har klubben ikke. Lise Kjær - opfordrer til at man sender penge til forskningskontoen efter hvert kuld hvalpe, således at der er penge til blodprøver Tine Kloster - hvis alle hunde på avlslisten for taget blodprøven, så er det kr måske man skal tænke sig om før man lover guld & grønne skove. Berit Bang iensen - spørger til prisen på gentest på hunde med svære HD/AD - og mener at det er gratis i forhold til den tyske klub. Hun oplyser at den tyske klub vil bruge resultatet til at se om hunden giver de dårlige resultater videre. Hvad er sandsynligheden for at det gives videre - Ligger det i generne eller ej. Det danske indeks bygger på hundenes egenstatus og statistik - det tyske på gentest ( altså arvemasse ) og statistik. Janni Højstrup Larsen - spørger til materiale med de tyske resultater og Berit lover at sende det materiale hun har og som allerede er oversat til klubben - Som videreformidler. Kurt Thomsen - hvad med samarbejdet med KULife? Lise Kjær - vi har svært ved at få dem i tale og kan derfor ikke svare. Karin prøver løbende at få dem itale. Erling Kolding Jakobsen - er det muligt at få nogle fra KULife med til et seminar. De er ikke til at kommunikere med. Lise Kjær - vi ønsker at have dem med - men det er ikke til at få at dem til at deltage ansigt til ansigt. Vi arbejder på det Tine Kloster - Har en tæve med 3 på albuen - og fik oplyst, at det skyldes slidgigt men kan ikke få svar på hvilken af de normaltforekommende 3 typer slidgigt der ertale om. Med de penge der betales til det, burde det være muligt at få et mere brugbart svar eller allerhelst en mere beskrivende skriftlig udtalelse I Lise Kjær - det er DKK der har aftalen med KULife - så forslag om mere brugbare udtalelser skal rejses overfor DKK, som så kan rejse dem overfor KULife.

5 o Aktivitetsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug - Kun at de har været dygtige o Udstillingsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Lone Thomsen - oplyser at Janne Klitgaard stoppede pr t/3 i udstillingsudvalget officielt - men fortsætter med at hjælpe til med at bestille kataloger og rosetter. Lone Thomsen - oplyser at nu er tiden kommet til at hun også stopper. Hun hjælper til i overgangen - og tager Klubudstillingen til sommer - Nu må der friske kræfter til Lilian Milek stopper også - men hjælper til i overgangen. o Sponsorudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Helle Sincalir - har skrevet en mail om tilbud om sponsorat - men har ikke fået svar endnu. Efterlyser svar på mails. Sponsorudvalget undersøger sagen og vender tilbage med svar. 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. Frank oplyser at sidste års underskud blev på kr som bla skyldes nyt EDB udstyr til udstillinger. Vi gældsætter ikke klubben, der gives ikke flere tilskud end klubben har penge til - med henvisning til refundering af penge til gentests lngen Ønskede at stemme imod regnskabet. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med samtidig meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen. 7. Behandling af budgettet, herunder fastsættelse af kontingent. Budgetforslaget er udsendt - det opererer med uændret kontingent. Der var ingen supplerende bemærkninger til fremlæggelsen. Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

6 8. Behandling af indkomne forslag: o Bilag,2-Lll Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dirigentens udgangspunkt er at der stemmes samlet om bilag 2-77, da de fleste ændringer er rent sproglige eller krav fra DKK. lnden vi gik til afstemning, spurgte dirigenten om der var nogle af de foreslåede ændringer, som gav anledning til spørgsmål eller kommentarer. Erling Kolding Jakobsen var ikke positiv overfor de ændrede diciplinærregler. Han mente ikke at det var godt at det nu var specialklubbens bestyrelse, som skulle behandle disciplinærsager. Dirigenten oplyste, at de eneste disciplinære foranstaltninger, som specialklubben selv kan iværksætte efter de nye regler er tildeling af misbilligelser og advarsler, samt at der var tale om regler, som p.t. indarbejdes i alle specialklubbers vedtægter, fordi DKK ønsker ens regler i forhold til DKKs tilsvarende regler i DKKs egne love. Bent Jacobsen supplerede med at DKK i deres skriftlige kommentering af vedtægtsforslaget havde oplyst, at de betragtede de nye diciplinærregler, som "vigtige af retssikkerhedsmæssige grunde" Bestyrelsen i DBSK foretrækker at DBSK ligger så tæt op af DKK som muligt. Erling Kolding Jakobsen - det er svært at gå imod DKK, så hvis det er sådan må det være sådan. Christian Niss - bilag 7 - stiller spørgsmål ved formuleringen i 8, idet han mente, at det kunne misforstås i retning af, at det så var muligt at stille op alene som suppleant uden også at stille op til bestyrelsen. Han mente, at det måtte være afstemningen blandt medlemmerne som afgjorde om man kom ind i bestyrelsen eller blev suppleant. For at undgå enhver misforståelse i den retning blev sætningen "og som suppleant" derfor slettet fra vedtægtsforslaget - på forslag fra dirigenten, hvilken generalforsamlingen erklærede sig enige i. Erling Kolding Jakobsen - Bilag 15 er det også DKK ændring? Bent Jacobsen - JA Bilag2-t7 vedtages enstemmigt da ingen Ønsker at stemme i mod og dermed er vedtægternes krav om minimum 3/4-dels flertal for vedtægtsændringer også opfyldt Dirigenten oplyste, at man iforslagets 18 om "lkrafttræden" lige skal supplere med, at der også er ændringertil 16, stk.1- og 2, samt også til 17, stk. tog2, samt, at der nu ikke længere er æn-

7 dringer i 8, hvilket bør rettes, inden det samlede forslag sendes til endelig godkendelse hos DKK. De ændrede vedtægter træder først i kraft når de er godkendt hos DKK. Bilag 18) Aktivitetsudvalgets forslag til ændring af tp/ratly hitlisteregler. Vedtages enstemmigt.. Bilag 19) FIere medlemmers forslag til ændring vedr. betaling for omplacering af Berner Sennen hunde. Lise Kjær - bestyrelsen bakker op og foreslår at hvalpelisten tages med også - så det er gratis for medlemmer med hunde der opfylder vores avlsrestriktioner Erling Kolding Jakobsen - Der er flere ting der kunne være gratis - bla optagelse på avlslisten. Foreslagsstillere - Vi kan alle have hvalpe købere som ikke er medlem af klubben som kan have brug for at få omplaceret en hund. Omplaceringslisten er en redningstjeneste og så vi har bedre styr på vores hunde Vian Mylstrup - vil man holde fast i betaling for ikke medlemmer. Gitte Nielsen - det skal være for alle der hunde avlet med DKK/FC papir. Birgitte Selchau opfordrer at bestyrelsen tager opdrætterlisten med ved samme omgang - og gøres gratis. Listen i dag repræsenterer ikke de opdrættere der er i dag alligevel. Og det er ikke så mange penge. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der på generalforsamlingen kun kan stemmes om det fremsatte forslag om at gøre " omplacering" gratis - men at de øvrige foreslåede gratis ydelser fra klubben efterfølgende kan besluttes i bestyrelsen, hvis de ønsker det, idet det ikke behøves at være en genera lforsa m lingsbeslutning. Forslaget om at gøre "omplacering" gratis blev sat til afstemning: l stemme imod L stemme hverken for eller imod. Resten stemte for forslaget, som dermed er vedtaget. Bilag 20) Pia Skaarup Larsens forslag til ensretning af regler for matadorav! mellem DKK og DBSK Forslagsstiller er ikke til stede. Dirigenten oplyste, at der ikke er noget formelt krav til at forslagsstiller skal være til stede på generalforsam lingen når forslaget behandles.

8 Dirigenten oplyser, at forslaget ikke er specielt præcist og som minimum indeholder 3 mulige forslag. A. Antallet "100 hvalpe" fjernes helt B. At man i stedet anvender DKKs matadoravlsgrænse fra Hundeweb, som forslagsstiller oplyser p.t. er "59" C. At antallet "100 hvalpe" ændres til "60 hvalpe" Som forslaget er formuleret, tolker dirigenten at det er forslagsstillers primære 6nske, at få slettet den sidste sætning i de nuværende etiske avlsanbefalinger punkt 7, som lyder: "7) Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås. En hanhund bør ikke få flere en 100 dansk fødte hvalpe" idet der ikke er stillet forslag om at slette hele bestemmelsen i punkt 7. Da det samtidigt er den mest vidtgående ændring af de 3 i forslaget, vil det være den som behandles først. Generalforsamlingen er enig i denne tolkning. Erling Kolding Jakobsen - Jeg er modstander af denne ændring - hvad er formålet. Alle hanner på vores nuværende lister er slet ikke så højt oppe - den højeste er 4L hvalpe - så jeg ser ikke problemet i denne ændring Janni HØjstrup Larsen - uanset synspunkt - så gør vi ingen skade ved at stemme hverken for eller i mod, da vores etiske avlsanbefalinger også siger at en han max bør være far til25% af de gennemsnitlige årlige registreringer. Bent Jacobsen - Selv om vi ændrer eller ej, så vil teksten forblive BøR - dvs. at det stadig er op til den enkelte opdrætter at beslutte om hannen skal blive i avl. Erling KoldingJakobsen - kun 1 måske 2 hunde har itidens løb lavet flere hvalpe end anbefalingen og kigger man på de efterkommere efter dem der er i avl i dag - så er det ikke ret mange. Laila Pedersen - må man kommer over L00 hvis teksten forbliver uændret Svaret fra bestyrelsen hertil er nejl Dirigenten oplyste, at det ham bekendt fortsat er sådan, at DKK skriftligt henvender sig til de opdrættere, som overskrider matadoravlsgrænsen i Hundeweb med det formå1, at få opdrætteren til at overholde matadoravlsgrænsen. Det blev enstemmigt vedtaget at afvise at behandle forslaget da, forslagsstiller ikke er tilstede og forslaget var uklart fordi det indeholdt flere mulige forslag.

9 Dirigenten opfordrede generelt til, at man - når man stillede forslag til behandling på en generalforsamling - altid beskriver helt konkret og præcist, hvad det er for en ændring man ønsker vedtaget - altså "At den nuværende regel som lyder xxxxxx yyyy ppp" foreslås ændret til "aaaaaa bbbb ccc dddd" og så en begrundelse for forslaget, så det ikke bliver en gættekonkurrence på hvad forslaget egentlig går ud på.. Bilag 21) Tine Klosters forslag til om at aflive Berner BIadet: Tine Kloster uddyber: Stor ros til redaktøren for bladet - men kr er rigtig mange penge at bruge på materiale som i princippet bare kunne være på hjemmesiden. Skal det bibeholdes, så skal det være mere levende og mere relevant materiale. Lise Kjær - det er ikke tid endnu til at aflive bladet -. Der er stadig mange medlemmer som ikke er på de sociale medier eller har adgang til internet, og som derved har "brug" for de oplysninger der er i bladet. Om nogle år er situationen nok en anden, og der er måske en stor oprydning på vej. lkke alle oplysninger er relevante at have med hver gang. Vi er ved at finde folk til at skrive artikler til bladet. Vian Mylstrup - Enig i at bladet er ved overleve sig selv - men jeg vil vente med at aflive bladet til jeg har set den nye hjemmeside Birgitte Selchau - det er for tidlig at udfase bladet og vi må ikke glemme vores hyggemedlemmer, hvor bladet er den eneste kontakt til klubben. Hvis vi fjerner bladet, vil vi miste disse medlemmer. Aslaug Teislev - alle lister i bladet skal, være opdaterede, så der ikke er døde hunde på SGS listen Lone Thomsen - ja det er mange penge - i Sverige er der 4 blade om året - så man kunne sende færre blade ud. Derved består bladet endnu og der spares stadig penge. Kurt Thomsen - der er ikke noget nyt i bladet ligesom der ikke er meget nyt på hjemmesiden. Man skal være bedre til at "sælge" vores informationer. Lone Blom - Der er mange oplysninger i bladet der er indforståede - men som nyt medlem er det hyggeligt blad. Bent Olesen - bladet et velkomment - men ved evt. tilmeldinger så er der kun mailadresser og der er medlemmer der kun har mulighed for at ringe - så derfor ville det være rart med telefon nummer også. Lotte Vold - Berner Bladet er ikke for mig som kun har en familie hund. Som medlem med familie hund savnes oplysninger om at holde min hund sundl Janni Højstrup Larsen - Udviklingen går så hurtigt at bladet kommer til kort - jeg savner at vi på hjemmesiden kan drøfte forskellige tendenser for vores race.

10 Berit Bang - alle siger der ikke er noget for mig i bladet - men der er ikke nogen der sender ind! Hun opfordrer til at man må yde for at nyde! Lone Thomsen - Opdrætterne jo gør et stort stykke arbejde med at klæde kommende hvalpe ejere på så hunden forbliver sund. lndholdet i bladet har flere gange være til diskussion og hver gang er der alligevel ikke nogen der går hjem og bidrager til bladet. Vi skal alle løfte i samlet flok. Erling KoldingJakobsen -fortidligt atfase bladet ud, da mange ikke er på de sociale medier- men vi skal alle tænke over hvad der skal i bladet. Bent Jacobsen - skal bladet afskaffes kræver det en vedtægtsændring Dirigenten havde accepteret den meget brede diskussion om emnet, idet han oplevede diskussionen som vigtig for klubben både iforhold til bladet og hjemmesiden, men var nødt til at opfordre forslagsstiller til at trække forslaget, da det ikke kan vedtages uden en vedtægtsændring! Der laves i stedet en vejledende afstemning - så forslagsstiller, bestyrelsen og redaktøren kan få en pejling af generalforsamlingens holdning Den vejledende afstemning blev: 6 stemmer for at bladet skulle nedlægges 3 stemte hverken for eller imod 37 ønskede at bevare bladet ( 2 medlemmer havde forladt generalforsamlingen ). Bilag 22) Udsti!!ingsudvalgets forslag tiltilpasning af Hitliste reglerne I ngen yderligere kom menta rer fra forslagssti I ler Forslaget vedtages med 1 stemme hverken for eller imod Resten stemte for. Aslaug Teislev - stiller forslag om at årets hunde mm omdøbes til Årets udstillingshunde. Da det ikke fremgår, at det kun er exterior der bedømmes. Dirigenten oplyser at forslaget skulle have været fremsendt på forhånd og kan derfor ikke komme til afstemning 9. Valg til bestyrelse og avls- og sundhedsudvalg. En del af stemmerne er sendt ind med navn og adresse bag på stemmesedlen - og dirigenten vil derfor sammen med stemmetællerne, sikre, at stemmerne tælles op uden at navne og adresser bliver set, således at afstemningen fortsat er anonym.

11 Generalforsamlingen er suspenderet i mellemtiden, mens stemmesedler tælles. Det oplyses at hvis nogen forlader generalforsamlingen i pausen, skal den udleverede stemmeseddel lægges på dirigentens bord. Der var 4 personer opstillet til bestyrelsen, Lise Kjær, Pia Skaarup Larsen, Gitte Nielsen & Heidi Dahl og da der kun skulle vælges 3, skulle stemmerne tælles op, så man ved hvem der kommer i bestyrelsen og hvem der bliver suppleant. Genera lforsa m I in gen genoptages: Dirigent og stemmetællere bekræfter over for generalforsamlingen, at ingen under optællingen af stemmerne har haft mulighed for at se, hvem der har stemt hvad - i praksis blev "navn og adresse" klippet af de stemmesedler, som stadig var påtrykt navn og adresse, før stemmesedlerne, som nu alle var uden navne og adresseinformationer blev talt op. Valgets resultat gyldige stemmer ( incl. familiemedlemmer )- 8 ugyldige ( heraf 7 med manglende adresse på kuverten ) Lise Kjær - 48 stemmer og valgt til bestyrelsen Heidi Dahl - 41 stemmer og valgt til bestyrelsen Gitte Nielsen - 39 stemmer og valgt til bestyrelsen Pia Skaarup Larsen - 32 stemmer og valgt som 1 suppleant 21 blanke stemmesedler Herefter gik generalforsamlingen over til suppleringsvalg efter vedtægternes 8 stk. 4a. o Der mangler en 2. suppleant til bestyrelsen og bestyrelsen opfordrer alle til at stille op. Dorthe Jensen - melder sig men er i tvivl om hun opfylder kravet til opstilling. Det konstateres, at hun ikke opfylder kravet, da hun aktuelt ikke er stemmeberettiget og det skal man være for at stille op til valg. Lise Kjær - oplyser at det ikke er nødvendigt som suppleant at deltage i møder - de indkaldes efter behov eller hvis der er frafald i bestyrelsen. Berit Bang Jensen melder sig som 2. suppleant og vælges uden modkandidater. o Avls- og sundhedsudvalg: Der var ingen opstillere, så der manglede 1 medlem og to suppleanter af udvalget Bestyrelsen opfordrede Berit Bang Jensen til opstilling og hun accepterede og blev valgt uden modkandidater.

12 Erling Kolding Jakobsen opstillede som suppleant sammen med Birthe Sommer som tager et år mere Birthe blev 1. suppleant og Erling blev 2. suppleant. 10. Valg af to revisorer og 6n revisorsuppleant: De nuværende revisorer er ikke til stede, Jeanette Michelsen vil gerne fortsætte og Lillian Milek stopper. Mie Thygesen meldte sig som revisor og Jeanette og Mia blev valgt uden modkandidater. Kaj Uhre meldte sig som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater. LL. Eventuelt: Helle Sinclair spørger Lise Kjær om hun har sagt til Dommere på udstillinger at hun er formand for klubben. Lise afviser dette. Lone Blom, forespørger til om ikke man kan henvise til at man på udstillinger tager hensyn såfremt man går tidligt - det forstyrrer i ringen når der er meget uro uden om - specielt hvis man er der som ny udstiller og med en urutineret hvalp eller ung hund. Så skal man gå tidligt, så ville det være rart at man placerede sig i udkanten så man forstyrrede mindst muligt Nicole Hecksher - oplyser at der er kandidater til et "nyt" udstillingsudvalg - men at det ville være rart, at der også var nogen der ikke udstillede på dagen, som kunne give en hånd med. For eksempel kan det give anledning til snak i krogene at man som medlem i Udstillingsudvalget har omgang med dommeren - og om det eventuelt kan have en afsmitning på dommerens vurdering af hunden. Her ville det være rart, hvis dommerkontaktenfør og under udstillingen kunne varetages af nogen, som ikke selv udstillede på dagen. Dirigenten oplyste om at kandidaterne til et udvalg formelt skal melde sig til bestyrelsen, som så jf. vedtægterne træffer den endelige beslutning om hvem og hvor mange der sidder i de enkelte udvalg ( 8 stk. 8 ). Karin Nielsen oplyser at KULife ikke er meget for at komme ud og uddybe HD/AD resultater. Erling Kolding Jakobsen spørger til om man kan lægge pres på dem via DKK Laila Rasmussen, opfordrer til billeder og tekst i næste Berner Blad med de nye medlemmer i bestyrelse og udvalg.

13 Nicole Hecksher opfordrer til at man laver nogle arbejdsudvalg.- evt. med enkeltstående opgaver, således at det ikke altid påhviler bestyrelse og udvalg Aslaug oplyser at hun gerne vil lave en hjemmeside med genomtest resultater - folk skal bare sende resultatet ind til hende, så skal hun nok opdatere det. Tine Kloster spørger til klubbens nye hjemmeside - Lise Kjær oplyser at vi har valgt den platform som DKK benytter - og som flere special klubber også bruger ( bl. Dalmantinerne ) Den nye side kan kobles op på hundeweb - og der bliver også webshop til køb af hvalpepakker og forskellige merchandise ting. ( pt. Blokke og kuglepenne, og senere klikker, poseholdere, tægefjerner ) Der bliver ligeledes login med medlemsnummer. Erling Kolding Jakobsen - har i overvejet at lavet et avlsgodkendelses certifikat til de avlsgodkendte hunde der er på listen. Karin Nielsen - siger at det jo ikke er en decideret godkendelse mere - men at de jo blot opfylder kriterierne. Aslaug Teislev - spørger til om man ikke kan lave et certifikat på de hunde der har gennemgået a lvsbeskrivelsen. Formanden tager ordet. Bestyrelsen vil i år uddele Æresnålen til Kurt Thomsen for sit mangeårige engagement i Klubben. Kurt fik overrakt nål og blomster. Ligeledes tildeles Dorte Paludan også klubbens Æresnå1. Dorte var desværre ikke til stede og blomster og nål sendes med et andet medlem hjem som vil overlevere dette til Dorte. Kurt Thomsen fik 2 flasker vin som tak for arbejdet med Hjemmesiden og Christian Niss og Bent Jacobsen fik ligeledes 2 flasker vin og chokolade som tak for deres tid i bestyrelsen. Da Rikke ikke drikker vin fik hun i stedet godbidder til Møffe og gavekort. Janne Klitgaard fik vin og chokolade som tak for sit arbejde i udstillingsudvalget. Arno Mark fik 2 flasker vin som tak for at styre årets generalforsamling med fast og sikker hånd. Dirigenten afsluttede kl årets generalforsamling med tak for god ro og orden og en sober tone. Nefer Johansen-Ossian Dirigent: Arno

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere