4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):"

Transkript

1 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark, (fra DKK's dirigentliste) som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Nefer Johansen-Ossian som referent. Dette blev også enstemmigt vedtaget. Lis /stergaard og Hanne Grønning meldte sig som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt. Flere havde stemmesedler med fra medlemmer der ikke kunne komme personligt til GF - ifølge vedtægterne, kan stemmesedlerne sendes til sekretæren senest 4 dage før generalforsamlingen eller afleveres personligt på selve generalforsamlingen. Så i første omgang blev disse stemmer helt korrekt afvist. Da kravet om personlig aflevering ikke fremgik tydeligt af den vejledning, som var udsendt sammen med stemmesedlerne, besluttede generalforsamlingen enstemmigt at dispensere fra bestemmelsen i vedtægterne og de sidste få stemmesedler fra ikke fremmødte medlemmer blev afleveret. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge klubbens vedtægter og materialet udsendt til tiden. Der var ingen indvendinger herimod. Så der blev afholdt en lovlig genera lforsamling. Generalforsamlingen accepterede at der var et ikke medlem tilstede. Dirigenten oplyste, at vedkommende ikke havde hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlingen 4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Formanden havde nogle få supplerende kommentarer til egen beretning. Der nåede alligevel at komme opstillinger til bestyrelsen - og vi har overset at underskuddet på godt ikke var blevet indføjet iformandens beretning ( hvor det står anført som kr. XX.XX). Erling Kolding Jakobsen - var træt af klubbenl påpeger grunden til manglende opstillingskandidater kunne være at man Aslaug Tieslev - spørger hvor mange medlemmer vi er - svar 685 Birgitte Selchau - bliver ked at man skriver at DBSK ikke bygges på en dag. Det kunne forstås som om at man ikke satte pris på de folk der har ydet et stort arbejde i klubben i de foregående år. Lise Kjær svarer at der selvfølgelig sættes pris på alle forgængere, uden dem havde vi ikke en klub i dag.

2 Birgitte Selchau - Der mangler visioner for fremtiden, etik interne for klubben over for opdræt, hinanden, klubben og hvalpekøbere. Vores hvalpe er dyrere end andre racer, og det er mere populært med hvalpe uden stamtavle Lise Kjær - der er nedskrevet ord på disse visioner, men det er ikke ført ud. DKK kører en stor kampagne for stamtavle hunde senere i hvor også DBSK deltager. Det ser meget lovende ud. Dirigent - De sociale medier er både det bedste og det værste i nyere tid. Man skal dog være opmærksom på, at man som hundeklub ikke kan diktere eller lave regler for hvad folk skriver på deres egne profiler. Det har de selv personligt ansvaret for. Aslaug Teislev - Klubben skal overfor medlemmer sige at sådan holder vifanen højt for vores race. Bent Jacobsen - de avlsregler der er nu var det bedste vi kunne få igennem da DKK ændrede reglerne. Lone Thomsen - det kan aldrig skade at vi i klubben drøfter hvordan vi behandler hvalpekpbere, dele råd og erfaringer med hinanden - og det kan smitte hvis man er åben. Bent Jacobsen - DBSKs etiske anbefalinger kan DBSK godt ændre på uden DKK - mens avlsrestriktioner skal gennem DKK til godkendelse. Tine Kloster - Vi hører kun der er gang i mange ting - men ikke hvad. Det kunne være super med en 5 årig strategiplan, så medlemmerne kan f6lge med ihvad derforegår. Hun menervi er meget anonyme. Lise Kjær - Konkret har vi i bestyrelsen kun en Ønskeliste med ting som vi kunne tænke os at have gang i - nogen ting er allerede i gang - og da vi kun mødes hver anden måned - 8 timer af gangen - er det hele tiden en vurdering af hvordan tiden bruges bedst. Vi bruger meget tid på administrative ting og personsager - så der er ikke så meget tid tilbage til de ting vi gerne vil. Dirigenten -Vær opmærksom på, at personsager ikke kan drøftes på klubbens generalforsamling jf. vedtægterne. Gitte Nielsen - forstår ting tager tid - og forslår at lave en kompetence bank således at også medlemmerne kan bidrage med forslag til nye tiltag og tilbyde deres kompetencer til klubbens udvalg - så vi samler og bruger klubbens kompetencer rigtigt. Tine Kloster er enig - savner udmelding på igangværende projekter - således at medlemmerne kan melde ind at det eller det har jeg kendskab til og kan hjælpe med. Nicole Hecksher - har man overvejet om den nye hjemmeside også bliver på engelsk

3 Lise Kjær - det har man og man kan vælge dansk eller engelsk udgave. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med applaus. 5' Udvalgenet fft"rtt",:nun"arrararget: Beretningen udsendt på forhånd Lise Kjær taler på vegne af Karin der er på vej. Karin er kørt i stykker med bilen og kommer senere - der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug Teislev - der er ikke ok at formand og næstformand i udvalget også er formand og næstformand i DBSK - Håber der kommer nye ind i bestyrelse og udvalg, så man ikke har flere poster. Hun er glad for at vi endelig har fået en avlsbeskrivelse. Erling Kolding Jakobsen - da jeg var i bestyrelsen var det samme problem - historien har det med at gentage sig. Han spurgte også til hvornår kræftkontoen skiftede navn til Sundhedskontoen - det blev konstateret at det var på forrige GF Erling Kolding Jakobsen - syntes der er noget underligt ved de tests der laves i samarbejde med tysk klub - da det ikke umiddelbart ser ud til at ejerne til de hunde, som har deltaget itesten får svarene på de tyske blodptøvet. Aslaug Teislev svarer at der bare skal tålmodighed til de er undervejs. Prøverne sendes ind til analyse hver halve år. Eller når der er nok. Nicole Hecksher - ville være overrasket over at møde op til alvsbeskrivelses arrangementet - og ikke været oplyst på forhånd om at blodprøven var muligt. Lise Kjær svarer at de der ikke Ønskede at deltage med blodprøver - fik mulighed for at undlade at afgive blodprøver og de, som havde afgivet blodprøver fik muligheden for efterfølgende, at sige fra, og gjorde man det, blev blodprøverne destrueret. Tine Kloster - deltagerne i en avlsbeskrivelse skal være parate til at modtage det svar der måtte komme - og panelet skal være mere klare i spyttet om hunden er egnet til avl. Lise Kjær - der laves et kompendium som alle deltagere får tilsendt - og andre interesserede kan evt. købe dem. Aslaug Teislev - Nu skal vi lige huske at det er første gang - så stor ros. Janni HØjstrup Larsen - Det her er det vigtigste redskab for at bevare vores skønne race. Kunne godt tænke sig at se forskel i resultat for den tyske og franske tilsvarende

4 Lise Kjær - alle avlsdyr som efterlever vores restriktioner, ogfår lavet blodprøve og sendt til analyse i tyskland - kan få refunderet penge i klubben såfremt ansøgningsskema bliver godkendt. Helle Sinclair euro per hund i tilskud - der er mange penge og så mange penge har klubben ikke. Lise Kjær - opfordrer til at man sender penge til forskningskontoen efter hvert kuld hvalpe, således at der er penge til blodprøver Tine Kloster - hvis alle hunde på avlslisten for taget blodprøven, så er det kr måske man skal tænke sig om før man lover guld & grønne skove. Berit Bang iensen - spørger til prisen på gentest på hunde med svære HD/AD - og mener at det er gratis i forhold til den tyske klub. Hun oplyser at den tyske klub vil bruge resultatet til at se om hunden giver de dårlige resultater videre. Hvad er sandsynligheden for at det gives videre - Ligger det i generne eller ej. Det danske indeks bygger på hundenes egenstatus og statistik - det tyske på gentest ( altså arvemasse ) og statistik. Janni Højstrup Larsen - spørger til materiale med de tyske resultater og Berit lover at sende det materiale hun har og som allerede er oversat til klubben - Som videreformidler. Kurt Thomsen - hvad med samarbejdet med KULife? Lise Kjær - vi har svært ved at få dem i tale og kan derfor ikke svare. Karin prøver løbende at få dem itale. Erling Kolding Jakobsen - er det muligt at få nogle fra KULife med til et seminar. De er ikke til at kommunikere med. Lise Kjær - vi ønsker at have dem med - men det er ikke til at få at dem til at deltage ansigt til ansigt. Vi arbejder på det Tine Kloster - Har en tæve med 3 på albuen - og fik oplyst, at det skyldes slidgigt men kan ikke få svar på hvilken af de normaltforekommende 3 typer slidgigt der ertale om. Med de penge der betales til det, burde det være muligt at få et mere brugbart svar eller allerhelst en mere beskrivende skriftlig udtalelse I Lise Kjær - det er DKK der har aftalen med KULife - så forslag om mere brugbare udtalelser skal rejses overfor DKK, som så kan rejse dem overfor KULife.

5 o Aktivitetsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Aslaug - Kun at de har været dygtige o Udstillingsudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Lone Thomsen - oplyser at Janne Klitgaard stoppede pr t/3 i udstillingsudvalget officielt - men fortsætter med at hjælpe til med at bestille kataloger og rosetter. Lone Thomsen - oplyser at nu er tiden kommet til at hun også stopper. Hun hjælper til i overgangen - og tager Klubudstillingen til sommer - Nu må der friske kræfter til Lilian Milek stopper også - men hjælper til i overgangen. o Sponsorudvalget: Beretningen udsendt på forhånd Der var ingen supplerende bemærkninger. Helle Sincalir - har skrevet en mail om tilbud om sponsorat - men har ikke fået svar endnu. Efterlyser svar på mails. Sponsorudvalget undersøger sagen og vender tilbage med svar. 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed. Frank oplyser at sidste års underskud blev på kr som bla skyldes nyt EDB udstyr til udstillinger. Vi gældsætter ikke klubben, der gives ikke flere tilskud end klubben har penge til - med henvisning til refundering af penge til gentests lngen Ønskede at stemme imod regnskabet. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med samtidig meddelelse af ansvarsfrihed til bestyrelsen. 7. Behandling af budgettet, herunder fastsættelse af kontingent. Budgetforslaget er udsendt - det opererer med uændret kontingent. Der var ingen supplerende bemærkninger til fremlæggelsen. Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

6 8. Behandling af indkomne forslag: o Bilag,2-Lll Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dirigentens udgangspunkt er at der stemmes samlet om bilag 2-77, da de fleste ændringer er rent sproglige eller krav fra DKK. lnden vi gik til afstemning, spurgte dirigenten om der var nogle af de foreslåede ændringer, som gav anledning til spørgsmål eller kommentarer. Erling Kolding Jakobsen var ikke positiv overfor de ændrede diciplinærregler. Han mente ikke at det var godt at det nu var specialklubbens bestyrelse, som skulle behandle disciplinærsager. Dirigenten oplyste, at de eneste disciplinære foranstaltninger, som specialklubben selv kan iværksætte efter de nye regler er tildeling af misbilligelser og advarsler, samt at der var tale om regler, som p.t. indarbejdes i alle specialklubbers vedtægter, fordi DKK ønsker ens regler i forhold til DKKs tilsvarende regler i DKKs egne love. Bent Jacobsen supplerede med at DKK i deres skriftlige kommentering af vedtægtsforslaget havde oplyst, at de betragtede de nye diciplinærregler, som "vigtige af retssikkerhedsmæssige grunde" Bestyrelsen i DBSK foretrækker at DBSK ligger så tæt op af DKK som muligt. Erling Kolding Jakobsen - det er svært at gå imod DKK, så hvis det er sådan må det være sådan. Christian Niss - bilag 7 - stiller spørgsmål ved formuleringen i 8, idet han mente, at det kunne misforstås i retning af, at det så var muligt at stille op alene som suppleant uden også at stille op til bestyrelsen. Han mente, at det måtte være afstemningen blandt medlemmerne som afgjorde om man kom ind i bestyrelsen eller blev suppleant. For at undgå enhver misforståelse i den retning blev sætningen "og som suppleant" derfor slettet fra vedtægtsforslaget - på forslag fra dirigenten, hvilken generalforsamlingen erklærede sig enige i. Erling Kolding Jakobsen - Bilag 15 er det også DKK ændring? Bent Jacobsen - JA Bilag2-t7 vedtages enstemmigt da ingen Ønsker at stemme i mod og dermed er vedtægternes krav om minimum 3/4-dels flertal for vedtægtsændringer også opfyldt Dirigenten oplyste, at man iforslagets 18 om "lkrafttræden" lige skal supplere med, at der også er ændringertil 16, stk.1- og 2, samt også til 17, stk. tog2, samt, at der nu ikke længere er æn-

7 dringer i 8, hvilket bør rettes, inden det samlede forslag sendes til endelig godkendelse hos DKK. De ændrede vedtægter træder først i kraft når de er godkendt hos DKK. Bilag 18) Aktivitetsudvalgets forslag til ændring af tp/ratly hitlisteregler. Vedtages enstemmigt.. Bilag 19) FIere medlemmers forslag til ændring vedr. betaling for omplacering af Berner Sennen hunde. Lise Kjær - bestyrelsen bakker op og foreslår at hvalpelisten tages med også - så det er gratis for medlemmer med hunde der opfylder vores avlsrestriktioner Erling Kolding Jakobsen - Der er flere ting der kunne være gratis - bla optagelse på avlslisten. Foreslagsstillere - Vi kan alle have hvalpe købere som ikke er medlem af klubben som kan have brug for at få omplaceret en hund. Omplaceringslisten er en redningstjeneste og så vi har bedre styr på vores hunde Vian Mylstrup - vil man holde fast i betaling for ikke medlemmer. Gitte Nielsen - det skal være for alle der hunde avlet med DKK/FC papir. Birgitte Selchau opfordrer at bestyrelsen tager opdrætterlisten med ved samme omgang - og gøres gratis. Listen i dag repræsenterer ikke de opdrættere der er i dag alligevel. Og det er ikke så mange penge. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der på generalforsamlingen kun kan stemmes om det fremsatte forslag om at gøre " omplacering" gratis - men at de øvrige foreslåede gratis ydelser fra klubben efterfølgende kan besluttes i bestyrelsen, hvis de ønsker det, idet det ikke behøves at være en genera lforsa m lingsbeslutning. Forslaget om at gøre "omplacering" gratis blev sat til afstemning: l stemme imod L stemme hverken for eller imod. Resten stemte for forslaget, som dermed er vedtaget. Bilag 20) Pia Skaarup Larsens forslag til ensretning af regler for matadorav! mellem DKK og DBSK Forslagsstiller er ikke til stede. Dirigenten oplyste, at der ikke er noget formelt krav til at forslagsstiller skal være til stede på generalforsam lingen når forslaget behandles.

8 Dirigenten oplyser, at forslaget ikke er specielt præcist og som minimum indeholder 3 mulige forslag. A. Antallet "100 hvalpe" fjernes helt B. At man i stedet anvender DKKs matadoravlsgrænse fra Hundeweb, som forslagsstiller oplyser p.t. er "59" C. At antallet "100 hvalpe" ændres til "60 hvalpe" Som forslaget er formuleret, tolker dirigenten at det er forslagsstillers primære 6nske, at få slettet den sidste sætning i de nuværende etiske avlsanbefalinger punkt 7, som lyder: "7) Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås. En hanhund bør ikke få flere en 100 dansk fødte hvalpe" idet der ikke er stillet forslag om at slette hele bestemmelsen i punkt 7. Da det samtidigt er den mest vidtgående ændring af de 3 i forslaget, vil det være den som behandles først. Generalforsamlingen er enig i denne tolkning. Erling Kolding Jakobsen - Jeg er modstander af denne ændring - hvad er formålet. Alle hanner på vores nuværende lister er slet ikke så højt oppe - den højeste er 4L hvalpe - så jeg ser ikke problemet i denne ændring Janni HØjstrup Larsen - uanset synspunkt - så gør vi ingen skade ved at stemme hverken for eller i mod, da vores etiske avlsanbefalinger også siger at en han max bør være far til25% af de gennemsnitlige årlige registreringer. Bent Jacobsen - Selv om vi ændrer eller ej, så vil teksten forblive BøR - dvs. at det stadig er op til den enkelte opdrætter at beslutte om hannen skal blive i avl. Erling KoldingJakobsen - kun 1 måske 2 hunde har itidens løb lavet flere hvalpe end anbefalingen og kigger man på de efterkommere efter dem der er i avl i dag - så er det ikke ret mange. Laila Pedersen - må man kommer over L00 hvis teksten forbliver uændret Svaret fra bestyrelsen hertil er nejl Dirigenten oplyste, at det ham bekendt fortsat er sådan, at DKK skriftligt henvender sig til de opdrættere, som overskrider matadoravlsgrænsen i Hundeweb med det formå1, at få opdrætteren til at overholde matadoravlsgrænsen. Det blev enstemmigt vedtaget at afvise at behandle forslaget da, forslagsstiller ikke er tilstede og forslaget var uklart fordi det indeholdt flere mulige forslag.

9 Dirigenten opfordrede generelt til, at man - når man stillede forslag til behandling på en generalforsamling - altid beskriver helt konkret og præcist, hvad det er for en ændring man ønsker vedtaget - altså "At den nuværende regel som lyder xxxxxx yyyy ppp" foreslås ændret til "aaaaaa bbbb ccc dddd" og så en begrundelse for forslaget, så det ikke bliver en gættekonkurrence på hvad forslaget egentlig går ud på.. Bilag 21) Tine Klosters forslag til om at aflive Berner BIadet: Tine Kloster uddyber: Stor ros til redaktøren for bladet - men kr er rigtig mange penge at bruge på materiale som i princippet bare kunne være på hjemmesiden. Skal det bibeholdes, så skal det være mere levende og mere relevant materiale. Lise Kjær - det er ikke tid endnu til at aflive bladet -. Der er stadig mange medlemmer som ikke er på de sociale medier eller har adgang til internet, og som derved har "brug" for de oplysninger der er i bladet. Om nogle år er situationen nok en anden, og der er måske en stor oprydning på vej. lkke alle oplysninger er relevante at have med hver gang. Vi er ved at finde folk til at skrive artikler til bladet. Vian Mylstrup - Enig i at bladet er ved overleve sig selv - men jeg vil vente med at aflive bladet til jeg har set den nye hjemmeside Birgitte Selchau - det er for tidlig at udfase bladet og vi må ikke glemme vores hyggemedlemmer, hvor bladet er den eneste kontakt til klubben. Hvis vi fjerner bladet, vil vi miste disse medlemmer. Aslaug Teislev - alle lister i bladet skal, være opdaterede, så der ikke er døde hunde på SGS listen Lone Thomsen - ja det er mange penge - i Sverige er der 4 blade om året - så man kunne sende færre blade ud. Derved består bladet endnu og der spares stadig penge. Kurt Thomsen - der er ikke noget nyt i bladet ligesom der ikke er meget nyt på hjemmesiden. Man skal være bedre til at "sælge" vores informationer. Lone Blom - Der er mange oplysninger i bladet der er indforståede - men som nyt medlem er det hyggeligt blad. Bent Olesen - bladet et velkomment - men ved evt. tilmeldinger så er der kun mailadresser og der er medlemmer der kun har mulighed for at ringe - så derfor ville det være rart med telefon nummer også. Lotte Vold - Berner Bladet er ikke for mig som kun har en familie hund. Som medlem med familie hund savnes oplysninger om at holde min hund sundl Janni Højstrup Larsen - Udviklingen går så hurtigt at bladet kommer til kort - jeg savner at vi på hjemmesiden kan drøfte forskellige tendenser for vores race.

10 Berit Bang - alle siger der ikke er noget for mig i bladet - men der er ikke nogen der sender ind! Hun opfordrer til at man må yde for at nyde! Lone Thomsen - Opdrætterne jo gør et stort stykke arbejde med at klæde kommende hvalpe ejere på så hunden forbliver sund. lndholdet i bladet har flere gange være til diskussion og hver gang er der alligevel ikke nogen der går hjem og bidrager til bladet. Vi skal alle løfte i samlet flok. Erling KoldingJakobsen -fortidligt atfase bladet ud, da mange ikke er på de sociale medier- men vi skal alle tænke over hvad der skal i bladet. Bent Jacobsen - skal bladet afskaffes kræver det en vedtægtsændring Dirigenten havde accepteret den meget brede diskussion om emnet, idet han oplevede diskussionen som vigtig for klubben både iforhold til bladet og hjemmesiden, men var nødt til at opfordre forslagsstiller til at trække forslaget, da det ikke kan vedtages uden en vedtægtsændring! Der laves i stedet en vejledende afstemning - så forslagsstiller, bestyrelsen og redaktøren kan få en pejling af generalforsamlingens holdning Den vejledende afstemning blev: 6 stemmer for at bladet skulle nedlægges 3 stemte hverken for eller imod 37 ønskede at bevare bladet ( 2 medlemmer havde forladt generalforsamlingen ). Bilag 22) Udsti!!ingsudvalgets forslag tiltilpasning af Hitliste reglerne I ngen yderligere kom menta rer fra forslagssti I ler Forslaget vedtages med 1 stemme hverken for eller imod Resten stemte for. Aslaug Teislev - stiller forslag om at årets hunde mm omdøbes til Årets udstillingshunde. Da det ikke fremgår, at det kun er exterior der bedømmes. Dirigenten oplyser at forslaget skulle have været fremsendt på forhånd og kan derfor ikke komme til afstemning 9. Valg til bestyrelse og avls- og sundhedsudvalg. En del af stemmerne er sendt ind med navn og adresse bag på stemmesedlen - og dirigenten vil derfor sammen med stemmetællerne, sikre, at stemmerne tælles op uden at navne og adresser bliver set, således at afstemningen fortsat er anonym.

11 Generalforsamlingen er suspenderet i mellemtiden, mens stemmesedler tælles. Det oplyses at hvis nogen forlader generalforsamlingen i pausen, skal den udleverede stemmeseddel lægges på dirigentens bord. Der var 4 personer opstillet til bestyrelsen, Lise Kjær, Pia Skaarup Larsen, Gitte Nielsen & Heidi Dahl og da der kun skulle vælges 3, skulle stemmerne tælles op, så man ved hvem der kommer i bestyrelsen og hvem der bliver suppleant. Genera lforsa m I in gen genoptages: Dirigent og stemmetællere bekræfter over for generalforsamlingen, at ingen under optællingen af stemmerne har haft mulighed for at se, hvem der har stemt hvad - i praksis blev "navn og adresse" klippet af de stemmesedler, som stadig var påtrykt navn og adresse, før stemmesedlerne, som nu alle var uden navne og adresseinformationer blev talt op. Valgets resultat gyldige stemmer ( incl. familiemedlemmer )- 8 ugyldige ( heraf 7 med manglende adresse på kuverten ) Lise Kjær - 48 stemmer og valgt til bestyrelsen Heidi Dahl - 41 stemmer og valgt til bestyrelsen Gitte Nielsen - 39 stemmer og valgt til bestyrelsen Pia Skaarup Larsen - 32 stemmer og valgt som 1 suppleant 21 blanke stemmesedler Herefter gik generalforsamlingen over til suppleringsvalg efter vedtægternes 8 stk. 4a. o Der mangler en 2. suppleant til bestyrelsen og bestyrelsen opfordrer alle til at stille op. Dorthe Jensen - melder sig men er i tvivl om hun opfylder kravet til opstilling. Det konstateres, at hun ikke opfylder kravet, da hun aktuelt ikke er stemmeberettiget og det skal man være for at stille op til valg. Lise Kjær - oplyser at det ikke er nødvendigt som suppleant at deltage i møder - de indkaldes efter behov eller hvis der er frafald i bestyrelsen. Berit Bang Jensen melder sig som 2. suppleant og vælges uden modkandidater. o Avls- og sundhedsudvalg: Der var ingen opstillere, så der manglede 1 medlem og to suppleanter af udvalget Bestyrelsen opfordrede Berit Bang Jensen til opstilling og hun accepterede og blev valgt uden modkandidater.

12 Erling Kolding Jakobsen opstillede som suppleant sammen med Birthe Sommer som tager et år mere Birthe blev 1. suppleant og Erling blev 2. suppleant. 10. Valg af to revisorer og 6n revisorsuppleant: De nuværende revisorer er ikke til stede, Jeanette Michelsen vil gerne fortsætte og Lillian Milek stopper. Mie Thygesen meldte sig som revisor og Jeanette og Mia blev valgt uden modkandidater. Kaj Uhre meldte sig som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidater. LL. Eventuelt: Helle Sinclair spørger Lise Kjær om hun har sagt til Dommere på udstillinger at hun er formand for klubben. Lise afviser dette. Lone Blom, forespørger til om ikke man kan henvise til at man på udstillinger tager hensyn såfremt man går tidligt - det forstyrrer i ringen når der er meget uro uden om - specielt hvis man er der som ny udstiller og med en urutineret hvalp eller ung hund. Så skal man gå tidligt, så ville det være rart at man placerede sig i udkanten så man forstyrrede mindst muligt Nicole Hecksher - oplyser at der er kandidater til et "nyt" udstillingsudvalg - men at det ville være rart, at der også var nogen der ikke udstillede på dagen, som kunne give en hånd med. For eksempel kan det give anledning til snak i krogene at man som medlem i Udstillingsudvalget har omgang med dommeren - og om det eventuelt kan have en afsmitning på dommerens vurdering af hunden. Her ville det være rart, hvis dommerkontaktenfør og under udstillingen kunne varetages af nogen, som ikke selv udstillede på dagen. Dirigenten oplyste om at kandidaterne til et udvalg formelt skal melde sig til bestyrelsen, som så jf. vedtægterne træffer den endelige beslutning om hvem og hvor mange der sidder i de enkelte udvalg ( 8 stk. 8 ). Karin Nielsen oplyser at KULife ikke er meget for at komme ud og uddybe HD/AD resultater. Erling Kolding Jakobsen spørger til om man kan lægge pres på dem via DKK Laila Rasmussen, opfordrer til billeder og tekst i næste Berner Blad med de nye medlemmer i bestyrelse og udvalg.

13 Nicole Hecksher opfordrer til at man laver nogle arbejdsudvalg.- evt. med enkeltstående opgaver, således at det ikke altid påhviler bestyrelse og udvalg Aslaug oplyser at hun gerne vil lave en hjemmeside med genomtest resultater - folk skal bare sende resultatet ind til hende, så skal hun nok opdatere det. Tine Kloster spørger til klubbens nye hjemmeside - Lise Kjær oplyser at vi har valgt den platform som DKK benytter - og som flere special klubber også bruger ( bl. Dalmantinerne ) Den nye side kan kobles op på hundeweb - og der bliver også webshop til køb af hvalpepakker og forskellige merchandise ting. ( pt. Blokke og kuglepenne, og senere klikker, poseholdere, tægefjerner ) Der bliver ligeledes login med medlemsnummer. Erling Kolding Jakobsen - har i overvejet at lavet et avlsgodkendelses certifikat til de avlsgodkendte hunde der er på listen. Karin Nielsen - siger at det jo ikke er en decideret godkendelse mere - men at de jo blot opfylder kriterierne. Aslaug Teislev - spørger til om man ikke kan lave et certifikat på de hunde der har gennemgået a lvsbeskrivelsen. Formanden tager ordet. Bestyrelsen vil i år uddele Æresnålen til Kurt Thomsen for sit mangeårige engagement i Klubben. Kurt fik overrakt nål og blomster. Ligeledes tildeles Dorte Paludan også klubbens Æresnå1. Dorte var desværre ikke til stede og blomster og nål sendes med et andet medlem hjem som vil overlevere dette til Dorte. Kurt Thomsen fik 2 flasker vin som tak for arbejdet med Hjemmesiden og Christian Niss og Bent Jacobsen fik ligeledes 2 flasker vin og chokolade som tak for deres tid i bestyrelsen. Da Rikke ikke drikker vin fik hun i stedet godbidder til Møffe og gavekort. Janne Klitgaard fik vin og chokolade som tak for sit arbejde i udstillingsudvalget. Arno Mark fik 2 flasker vin som tak for at styre årets generalforsamling med fast og sikker hånd. Dirigenten afsluttede kl årets generalforsamling med tak for god ro og orden og en sober tone. Nefer Johansen-Ossian Dirigent: Arno

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Spaniel Klubbens love

Spaniel Klubbens love Spaniel Klubbens love 1: Navn og Hjemsted Klubbens navn er Spaniel Klubben. Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere