Guide: Sådan søger du boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide: Sådan søger du boligstøtte"

Transkript

1 Guide: Sådan søger du boligstøtte

2 Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar voksne, til nu? der bor fast i boligen Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, Ved fælles inkl. forældremyndighed feriepenge mv., regnes før skat. børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom Alle indkomster på følgende: skal med. Udbetaling Navn Danmark samlever sammenholder oplysningerne Udbetaling med eindkomst. Danmark Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige Kongens for sagens Vænge afgørelse, 8 og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, Navn stk., person 4 og 5samt a Hillerød Udbetaling Danmark registrerer de Periode modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige ansøgermyndigheder samlever og andre, der har person lovmæssigt krav på person at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Fra:. januar i år Navn person person 3 person 4 Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for Til: kontrol dato: af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger Navn fra person andre 3 offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Dine oplysninger Alle oplysninger kan indhentes og videregives F. Erklæring i elektronisk om form. formue, som ikke er oplyst Atil SKAT Ansøgers og ikke navn fremgår af årsopgørelsen Navn person 4 Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte Foplysninger rettet. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt Adresse fast ejendom i udlandet minus privat gæld Navn logerende Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. L. Erklæring, samtykke og underskrift A. Adressen du søger boligstøtte til Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, D. at Aktuel jeg/vi indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Ansøgers underskrift Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab Du skal trække AM-bidrag og har ATP-bidrag andel til en fra værdi i personlig af* indkomst. Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive Husk under at sende som ansøger dokumentation eller med. medansøger. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. kr. D Postnr. og by Kommune Jeg erklærer, at samtlige foranstående Har oplysninger du/i gæld er vedr. korrekte, lån til og betaling at jeg af er ejendomsskatter? bekendt med følgende: Ja Hvis ja, oplys beløb kr. Personlig indkomst ansøger samlever person person person 3 person 4 Jeg har pligt til at medvirke til sagens * Oplys oplysning den seneste og pligt vurdering til straks af at andelen underrette fra Udbetaling sidste generalforsamling. Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Løn, feriepenge mv. Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, 4dg. kan medføre krav 4dg. om 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens G. Oplysninger 47, stk. om 7. boligen, du søger boligstøtte til Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte G boligstøtte. Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, Dagpenge/efterløn B B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Ansøgeren er Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Lejer i lejligheden Årlig lejeindtægt Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. andelsboligforening kr. lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Jeg er under punkt K orienteret om * Oplys persondataloven, dit skattemæssige retssikkerhedsloven fradrag for erhverv og Udbetaling i privat bolig. Danmark-loven. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra Folkepension kommunen eller og andre førtidspension Dato for lejemålets begyndelse/ Er boligen en kommunalt anvist almen bolig offentlige myndigheder, andelens ikrafttræden: der er nødvendige for at eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Anden pension, oplys hvilken H. Oplysninger i øvrigt Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m H : Antal beboelsesrum: førtidspension? Ja Hvis ja, hvem Kontanthjælp Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes Har boligen: køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Ja Garage Ja døgnhjælp efter servicelovens 96? SU ATP Ja Hvis ja, hvem Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt Ægtefællebidrag med følgende: Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. og telefon hvilke hjælpemidler og andre særlige ydelser, men Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige Børnebidrag forhold, der ud indgår over i normalbidrag inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig beregning af boligstøtte, kan medføre krav om Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i år + år + år = år tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, Søger du jf. boligstøttelovens i forbindelse 48b. med Anden indkomst, oplys hvilken Udbetaling Danmark indhenter årligt afgået oplysning ved døden? om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT JaHvis kollegieværelse, med henblik byfornyelse på kontrol med indeholder af offentlig den udbetalte støtte? den Ja oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Ja Hvis ja, hvilke boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i Bor du mindst 6 måneder om jf. boligstøttelovens 47. mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? JaEr der året varslet i Danmark huslejestigning? (fast bopæl)? Ja Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens Selvstændig bestemmelser. erhvervsvirksomhed Hvordan opvarmes år boligen? år år år år år Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. I Fradrag i personlig indkomst Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Privat pension med løbende J. Evt. supplerende oplysninger udbetaling Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis J Kapitalindkomst Privat byggeri Ja helt Ja delvis Renteindtægter Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, år hvidtning og maling)? år Andelsbolig år år Ja år helt Ja år delvis Vejledning Alment byggeri Ja delvis Nettolejeindtægt ved udlejning år år år år år år Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Husk at skrive ansøgningen under Renteudgifter på side i alt Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger 4. til brug ved behandling år af spørgsmål om år ydelse af boligstøtte år og lade sådanne år ejendomme besigtige år efter aftale med ansøgeren. år Anden kapitalindkomst, oplys hvilken Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende Udlejer oplysninger eller boligselskab senere. navn og adresse år år år år år år Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og Aktieindkomst sende skema BS 347. Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Telefonnummer Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Aktieindkomst/bruttoudbytte Dato og underskrift Telefonnummer Vil du vide mere år år år år år år På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Her får du hjælp til at udfylde blanketten Ansøg om boligstøtte, hvis du skal søge boligstøtte. Følg guiden, og udfyld blankettens 4 sider fra punkt A - L. Du skal ikke udfylde punkt B. Det skal din udlejer eller dit boligselskab. Klik på det punkt i blanketten, som du vil have hjælp til. Du kan også følge guiden ved at klikke på pilen nederst på siden. Når du søger, skal du sende dokumentation for, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har af indkomst. Det kan fx være: lønsedler SU-meddelelser pensionsmeddelelser andre dokumenter, der viser indkomst. På kan du få mere information om boligstøtte. side 4 af 4 side 3 af 4 side af 4 side af 4

3 A Adressen du søger boligstøtte til Udfyld oplysningerne om dig selv. Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Skriv den adresse, du søger boligstøtte til. Dine oplysninger Ansøgers navn Adresse A. Adressen du søger boligstøtte til Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. Postnr. og by Telefonnummer Kommune 3 3 Indflytningsdato er den dato, du flytter ind i boligen og betaler husleje fra. Hvis du fx får lov at flytte ind, inden du overtager boligen, skal du skrive den dato, du starter med at betale husleje. Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) Ansøgeren er Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Lejer i lejligheden andelsboligforening lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Dato for lejemålets begyndelse/ andelens ikrafttræden: Er boligen en kommunalt anvist almen bolig eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m : Antal beboelsesrum: Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Har boligen: Ja Garage Ja Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, telefon og andre særlige ydelser, men inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig Hvis kollegieværelse, indeholder den oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt år + år + år = år Ja Hvis ja, hvilke Er der varslet huslejestigning? Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Hvordan opvarmes boligen? Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, hvidtning og maling)? Privat byggeri Ja helt Ja delvis Andelsbolig Ja helt Ja delvis Alment byggeri Ja delvis Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren. Udlejer eller boligselskab navn og adresse Dato og underskrift Telefonnummer side af 4

4 B Udlejer eller administrator udfylder Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Dine oplysninger Ansøgers navn Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Det er dit boligselskab eller din udlejer, der skal udfylde punkt B. Hvis du har fået et udskrift af punkt B fra dit boligselskab, skal du sende det med ansøgningen. Hvis din udlejer ikke udfylder punkt B, skal du sende en lejekontrakt, der er skrevet under af dig og udlejer. Adresse Telefonnummer A. Adressen du søger boligstøtte til Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. Postnr. og by Kommune Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) Ansøgeren er Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Lejer i lejligheden andelsboligforening lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Er du flyttet ind for mere end 6 måneder siden, skal du desuden sende dokumentation for, hvad du betaler i husleje. Det kan fx være en oversigt fra betalingsservice. Det er vigtigt, at din husleje er udspecificeret, så vi kan se, hvad du betaler til forbrug, fx vand og varme. Dato for lejemålets begyndelse/ andelens ikrafttræden: Er boligen en kommunalt anvist almen bolig eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m : Antal beboelsesrum: Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Har boligen: Ja Garage Ja Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, telefon og andre særlige ydelser, men inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig Hvis kollegieværelse, indeholder den oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt år + år + år = år Ja Hvis ja, hvilke Er der varslet huslejestigning? Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Hvordan opvarmes boligen? Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, hvidtning og maling)? Privat byggeri Ja helt Ja delvis Andelsbolig Ja helt Ja delvis Alment byggeri Ja delvis Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren. Udlejer eller boligselskab navn og adresse Dato og underskrift Telefonnummer side af 4

5 C Oplysninger om alle i boligen C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever Navn person Navn person Hvis der bor andre på adressen end dig, skal du skrive deres navne og personnumre. Du skal kun skrive dit barn på, hvis barnet er tilmeldt den adresse i folkeregistret, som du søger boligstøtte til. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed. Navn person 3 Navn person 4 Navn logerende D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Hvis du har en logerende boende, skal du også oplyse navnet på den person. En logerende er en, der lejer en del af din bolig, fx et værelse. Familiemedlemmer kan ikke være logerende. Personlig indkomst ansøger samlever person person person 3 person 4 Løn, feriepenge mv. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. Dagpenge/efterløn Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken Kontanthjælp SU ATP Ægtefællebidrag Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed år år år år år år Fradrag i personlig indkomst Privat pension med løbende udbetaling Kapitalindkomst Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år side af 4

6 D Aktuel indkomst før skat C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever Navn person Navn person Navn person 3 Navn person 4 På denne side får du hjælp til at udfylde punkt -3. På næste side får du hjælp til at udfylde punkt 4-8. Skriv, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har af indkomst. Du skal skrive alle beløb før skat dvs., ikke det beløb, du får udbetalt, men beløbet inden du betaler skat. Navn logerende D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Personlig indkomst ansøger Løn, feriepenge mv. Dagpenge/efterløn 4dg. samlever person person person 3 person 4 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. Skriv din indkomst, fx løn, tillæg, overarbejdstillæg, fri telefon mv. Sæt kryds ved, om beløbet er pr., pr. 4. dag eller pr. måned. Beløbet skal være før skat, men du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra. På lønsedlen kan du se, hvad du betaler i AM-bidrag og ATP-bidrag Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken Kontanthjælp SU Ægtefællebidrag ATP Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed Fradrag i personlig indkomst år år år år år år Privat pension med løbende udbetaling Hvis du fx tjener kr. om måneden, betaler du.400 kr. i AM-bidrag og 90 kr. i ATP-bidrag. Derfor skal du skrive 7.50 kr. pr. måned i ansøgningen, fordi = 7.50 kr. Skriv, hvad du får i pension før skat, hvis du har en anden pension end førtids- eller folkepension, fx fra dit tidligere arbejde. Du kan finde beløbet på 8 Kapitalindkomst Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken år år år år år år år år år år år år år år år år år år 3 Får du SU, skal du sætte kryds i boksen SU og skrive, hvad du får før skat. Du kan se beløbet på din SU-meddelelse. år år år år år år Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år side af 4

7 D Aktuel indkomst før skat C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever 4 Hvis du får børnebidrag ud over normalbidraget, skal du skrive beløbet i skemaet ud for barnet. Beløbet står på bidragsafgørelsen fra statsforvaltningerne eller på den bidragsaftale, du og barnets anden forælder selv har lavet. Navn person Navn person Navn person 3 Navn person 4 Navn logerende 5 Får du løn fra fx foreningsarbejde, indkomst fra privat dagpleje mv., skal du skrive indkomsten her. D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Personlig indkomst ansøger Løn, feriepenge mv. 4dg. samlever person person person 3 person 4 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 6 Har du egen virksomhed, skal du skrive, hvad du tjener om året. Husk, at du skal trække udgifter og afskrivninger fra. Dagpenge/efterløn Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken 7 Betaler du til en privat pension, skal du skrive, hvor meget du indbetaler hver måned. Kontakt dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl Kontanthjælp SU ATP Ægtefællebidrag Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed år år år år år år 8 Har du renteudgifter fra fx forbrugslån, realkreditlån eller andre former for lån, skal du skrive, hvor meget du betaler i renter. Du kan se beløbet på din årsopgørelse fra SKAT. 7 Fradrag i personlig indkomst Privat pension med løbende udbetaling Kapitalindkomst 8 Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år side af 4

8 E Hvor meget har hver enkelt tjent? E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger samlever person person person 3 person 4 Skriv, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har haft af indkomst fra. januar i år indtil den dato, du søger boligstøtte. Beløbet skal være før skat, men du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra. Fra:. januar i år Til: dato: kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys kr. Har beløb * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Indkomst kan fx både være: løn tillæg SU pension feriepenge fri telefon. Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

9 F Erklæring om formue E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Du skal fortælle os om du, og dem du evt. bor sammen med, har værdier for mere end kr. tilsammen. Det kan fx være værdi af kontanter, bil, båd eller egenkapital i virksomhed, som ikke er oplyst til SKAT. Du skal ikke medregne penge, der står i en bank eller et pengeinstitut. Hvis du har gæld til privatpersoner, skal du trække det fra. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

10 G Oplysninger om boligen E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Hvis du brr noget af boligen til erhverv, skal du skrive, hvor mange rum du brr. Du skal også skrive dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se beløbet på årsopgørelsen fra SKAT. Er en del af boligen lejet eller lånt ud, skal du oplyse, hvor mange rum du har lejet eller lånt ud, og hvad du får i lejeindtægt om året. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

11 H Oplysninger i øvrigt Sæt kryds ved Ja eller. E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Døgnhjælp og hjemmehjælp er ikke det samme. Døgnhjælp betyder, at man selv har ansat hjælpere til personlig pleje og får tilskud fra kommunen. For at være stærkt bevægelseshæmmet skal man br hjælpemidler indendørs, fx kørestol eller personlift. Hvis du eller en, du bor sammen med, fx brr rollator, skal du sætte kryds ved. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

12 I Udbetaling af boligstøtte E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Hvis du bor til leje i et boligselskab, kan det være, din boligstøtte bliver udbetalt til boligselskabet. Så trækker boligselskabet boligstøtten fra det beløb, du skal betale i husleje. Du får et brev, når vi har behandlet din ansøgning. Her kan du se, hvordan din boligstøtte bliver udbetalt. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

13 J Evt. supplerende oplysninger Her kan du skrive, hvis du sender noget af dokumentationen til os senere. E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger samlever person person person 3 person 4 Fra:. januar i år Til: dato: kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

14 K Orientering Læs orienteringen igennem. K. Orientering Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom på følgende: Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige for sagens afgørelse, og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, stk., 4 og 5 samt a. Udbetaling Danmark registrerer de modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige myndigheder og andre, der har lovmæssigt krav på at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. L. Erklæring, samtykke og underskrift Ansøgers underskrift Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive under som ansøger eller medansøger. Jeg erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at underrette Udbetaling Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Jeg er under punkt K orienteret om persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, jf. boligstøttelovens 48b. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Vejledning Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende oplysninger senere. Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og sende skema BS 347. Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Vil du vide mere På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. side 4 af 4

15 L Erklæring, samtykke og underskrift Skriv ansøgningen under. Du skriver under på, at: K. Orientering Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom på følgende: Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige for sagens afgørelse, og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, stk., 4 og 5 samt a. Udbetaling Danmark registrerer de modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige myndigheder og andre, der har lovmæssigt krav på at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. L. Erklæring, samtykke og underskrift Ansøgers underskrift Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive under som ansøger eller medansøger. Jeg erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at underrette Udbetaling Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Jeg er under punkt K orienteret om persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, jf. boligstøttelovens 48b. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. 3 de oplysninger, du har givet, er rigtige Udbetaling Danmark må indhente oplysninger fra andre myndigheder du vil overholde din oplysningspligt dvs., at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis dine forhold ændrer sig. Fx hvis din/jeres indkomst ændrer sig. Vær opmærksom på, at hvis du eller en, du bor sammen med, er pensionist, skal pensionisten skrive under som ansøger eller medansøger. Andre personer over 8 år, som bor i boligen, skal også skrive under som solidariske hæftere. Det betyder, at de hæfter personligt, hvis der opstår gæld, fordi der er blevet udbetalt for meget boligstøtte. 3 Vejledning Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende oplysninger senere. Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og sende skema BS 347. Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Vil du vide mere På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. side 4 af 4 Luk

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere