Guide: Sådan søger du boligstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide: Sådan søger du boligstøtte"

Transkript

1 Guide: Sådan søger du boligstøtte

2 Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar voksne, til nu? der bor fast i boligen Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, Ved fælles inkl. forældremyndighed feriepenge mv., regnes før skat. børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom Alle indkomster på følgende: skal med. Udbetaling Navn Danmark samlever sammenholder oplysningerne Udbetaling med eindkomst. Danmark Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige Kongens for sagens Vænge afgørelse, 8 og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, Navn stk., person 4 og 5samt a Hillerød Udbetaling Danmark registrerer de Periode modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige ansøgermyndigheder samlever og andre, der har person lovmæssigt krav på person at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Fra:. januar i år Navn person person 3 person 4 Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for Til: kontrol dato: af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger Navn fra person andre 3 offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Dine oplysninger Alle oplysninger kan indhentes og videregives F. Erklæring i elektronisk om form. formue, som ikke er oplyst Atil SKAT Ansøgers og ikke navn fremgår af årsopgørelsen Navn person 4 Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte Foplysninger rettet. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt Adresse fast ejendom i udlandet minus privat gæld Navn logerende Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. L. Erklæring, samtykke og underskrift A. Adressen du søger boligstøtte til Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, D. at Aktuel jeg/vi indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Ansøgers underskrift Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab Du skal trække AM-bidrag og har ATP-bidrag andel til en fra værdi i personlig af* indkomst. Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive Husk under at sende som ansøger dokumentation eller med. medansøger. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. kr. D Postnr. og by Kommune Jeg erklærer, at samtlige foranstående Har oplysninger du/i gæld er vedr. korrekte, lån til og betaling at jeg af er ejendomsskatter? bekendt med følgende: Ja Hvis ja, oplys beløb kr. Personlig indkomst ansøger samlever person person person 3 person 4 Jeg har pligt til at medvirke til sagens * Oplys oplysning den seneste og pligt vurdering til straks af at andelen underrette fra Udbetaling sidste generalforsamling. Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Løn, feriepenge mv. Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, 4dg. kan medføre krav 4dg. om 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens G. Oplysninger 47, stk. om 7. boligen, du søger boligstøtte til Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte G boligstøtte. Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, Dagpenge/efterløn B B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Ansøgeren er Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Lejer i lejligheden Årlig lejeindtægt Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. andelsboligforening kr. lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Jeg er under punkt K orienteret om * Oplys persondataloven, dit skattemæssige retssikkerhedsloven fradrag for erhverv og Udbetaling i privat bolig. Danmark-loven. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra Folkepension kommunen eller og andre førtidspension Dato for lejemålets begyndelse/ Er boligen en kommunalt anvist almen bolig offentlige myndigheder, andelens ikrafttræden: der er nødvendige for at eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Anden pension, oplys hvilken H. Oplysninger i øvrigt Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m H : Antal beboelsesrum: førtidspension? Ja Hvis ja, hvem Kontanthjælp Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes Har boligen: køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Ja Garage Ja døgnhjælp efter servicelovens 96? SU ATP Ja Hvis ja, hvem Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt Ægtefællebidrag med følgende: Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. og telefon hvilke hjælpemidler og andre særlige ydelser, men Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige Børnebidrag forhold, der ud indgår over i normalbidrag inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig beregning af boligstøtte, kan medføre krav om Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i år + år + år = år tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, Søger du jf. boligstøttelovens i forbindelse 48b. med Anden indkomst, oplys hvilken Udbetaling Danmark indhenter årligt afgået oplysning ved døden? om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT JaHvis kollegieværelse, med henblik byfornyelse på kontrol med indeholder af offentlig den udbetalte støtte? den Ja oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Ja Hvis ja, hvilke boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i Bor du mindst 6 måneder om jf. boligstøttelovens 47. mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? JaEr der året varslet i Danmark huslejestigning? (fast bopæl)? Ja Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens Selvstændig bestemmelser. erhvervsvirksomhed Hvordan opvarmes år boligen? år år år år år Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. I Fradrag i personlig indkomst Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Privat pension med løbende J. Evt. supplerende oplysninger udbetaling Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis J Kapitalindkomst Privat byggeri Ja helt Ja delvis Renteindtægter Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, år hvidtning og maling)? år Andelsbolig år år Ja år helt Ja år delvis Vejledning Alment byggeri Ja delvis Nettolejeindtægt ved udlejning år år år år år år Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Husk at skrive ansøgningen under Renteudgifter på side i alt Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger 4. til brug ved behandling år af spørgsmål om år ydelse af boligstøtte år og lade sådanne år ejendomme besigtige år efter aftale med ansøgeren. år Anden kapitalindkomst, oplys hvilken Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende Udlejer oplysninger eller boligselskab senere. navn og adresse år år år år år år Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og Aktieindkomst sende skema BS 347. Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Telefonnummer Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Aktieindkomst/bruttoudbytte Dato og underskrift Telefonnummer Vil du vide mere år år år år år år På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Her får du hjælp til at udfylde blanketten Ansøg om boligstøtte, hvis du skal søge boligstøtte. Følg guiden, og udfyld blankettens 4 sider fra punkt A - L. Du skal ikke udfylde punkt B. Det skal din udlejer eller dit boligselskab. Klik på det punkt i blanketten, som du vil have hjælp til. Du kan også følge guiden ved at klikke på pilen nederst på siden. Når du søger, skal du sende dokumentation for, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har af indkomst. Det kan fx være: lønsedler SU-meddelelser pensionsmeddelelser andre dokumenter, der viser indkomst. På kan du få mere information om boligstøtte. side 4 af 4 side 3 af 4 side af 4 side af 4

3 A Adressen du søger boligstøtte til Udfyld oplysningerne om dig selv. Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Skriv den adresse, du søger boligstøtte til. Dine oplysninger Ansøgers navn Adresse A. Adressen du søger boligstøtte til Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. Postnr. og by Telefonnummer Kommune 3 3 Indflytningsdato er den dato, du flytter ind i boligen og betaler husleje fra. Hvis du fx får lov at flytte ind, inden du overtager boligen, skal du skrive den dato, du starter med at betale husleje. Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) Ansøgeren er Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Lejer i lejligheden andelsboligforening lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Dato for lejemålets begyndelse/ andelens ikrafttræden: Er boligen en kommunalt anvist almen bolig eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m : Antal beboelsesrum: Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Har boligen: Ja Garage Ja Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, telefon og andre særlige ydelser, men inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig Hvis kollegieværelse, indeholder den oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt år + år + år = år Ja Hvis ja, hvilke Er der varslet huslejestigning? Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Hvordan opvarmes boligen? Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, hvidtning og maling)? Privat byggeri Ja helt Ja delvis Andelsbolig Ja helt Ja delvis Alment byggeri Ja delvis Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren. Udlejer eller boligselskab navn og adresse Dato og underskrift Telefonnummer side af 4

4 B Udlejer eller administrator udfylder Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Dine oplysninger Ansøgers navn Boligstøtte Ansøg om boligstøtte Det er dit boligselskab eller din udlejer, der skal udfylde punkt B. Hvis du har fået et udskrift af punkt B fra dit boligselskab, skal du sende det med ansøgningen. Hvis din udlejer ikke udfylder punkt B, skal du sende en lejekontrakt, der er skrevet under af dig og udlejer. Adresse Telefonnummer A. Adressen du søger boligstøtte til Vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr. Postnr. og by Kommune Når udlejer/administrator har udfyldt punkt B, skal ansøger udfylde punkt C til L på side -4. B. Udlejer eller administrator udfylder (ansøger må IKKE udfylde punkt B) Ansøgeren er Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller Lejer af ustøttet almen/ Lejer i lejligheden andelsboligforening lignende i ejendommen privat plejebolig/friplejebolig Er du flyttet ind for mere end 6 måneder siden, skal du desuden sende dokumentation for, hvad du betaler i husleje. Det kan fx være en oversigt fra betalingsservice. Det er vigtigt, at din husleje er udspecificeret, så vi kan se, hvad du betaler til forbrug, fx vand og varme. Dato for lejemålets begyndelse/ andelens ikrafttræden: Er boligen en kommunalt anvist almen bolig eller bolig efter tidligere ældreboliglov? Ja Boligens registrering Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Afdelingsnr.: Lejligheds-/bolignr.: Antal m : Antal beboelsesrum: Har boligen selvstændigt Hvis ja, anvendes køkken med forsvarligt køkkenet da udelukkende Ja af ansøgeren og dennes husstand? Ja Carport Har boligen: Ja Garage Ja Nettohusleje uden udgifter til varme, el, fællesantenne, internet, telefon og andre særlige ydelser, men inkl. eventuelle fællesudgifter ved andelsbolig Hvis kollegieværelse, indeholder den oplyste leje nogle af de nævnte udgifter? Varmebidrag a conto Særlige ydelser, anfør hvilke Bruttoleje i alt år + år + år = år Ja Hvis ja, hvilke Er der varslet huslejestigning? Ja Hvis ja, fra hvilken dato Ny årlig nettohusleje år Hvordan opvarmes boligen? Fjernvarme/blokvarmecentral Elvarme Gas/naturgas Andet Betaler lejeren, ud over nettohuslejen, for: Vand Ja Ja Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen udvendigt (gælder ikke pasning af have, snerydning mv.)? Ja helt Ja delvis Har ansøger pligt til at vedligeholde boligen indvendigt (tapet, hvidtning og maling)? Privat byggeri Ja helt Ja delvis Andelsbolig Ja helt Ja delvis Alment byggeri Ja delvis Kommunen kan efter boligstøttelovens 4, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren. Udlejer eller boligselskab navn og adresse Dato og underskrift Telefonnummer side af 4

5 C Oplysninger om alle i boligen C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever Navn person Navn person Hvis der bor andre på adressen end dig, skal du skrive deres navne og personnumre. Du skal kun skrive dit barn på, hvis barnet er tilmeldt den adresse i folkeregistret, som du søger boligstøtte til. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed. Navn person 3 Navn person 4 Navn logerende D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Hvis du har en logerende boende, skal du også oplyse navnet på den person. En logerende er en, der lejer en del af din bolig, fx et værelse. Familiemedlemmer kan ikke være logerende. Personlig indkomst ansøger samlever person person person 3 person 4 Løn, feriepenge mv. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. Dagpenge/efterløn Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken Kontanthjælp SU ATP Ægtefællebidrag Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed år år år år år år Fradrag i personlig indkomst Privat pension med løbende udbetaling Kapitalindkomst Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år side af 4

6 D Aktuel indkomst før skat C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever Navn person Navn person Navn person 3 Navn person 4 På denne side får du hjælp til at udfylde punkt -3. På næste side får du hjælp til at udfylde punkt 4-8. Skriv, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har af indkomst. Du skal skrive alle beløb før skat dvs., ikke det beløb, du får udbetalt, men beløbet inden du betaler skat. Navn logerende D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Personlig indkomst ansøger Løn, feriepenge mv. Dagpenge/efterløn 4dg. samlever person person person 3 person 4 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. Skriv din indkomst, fx løn, tillæg, overarbejdstillæg, fri telefon mv. Sæt kryds ved, om beløbet er pr., pr. 4. dag eller pr. måned. Beløbet skal være før skat, men du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra. På lønsedlen kan du se, hvad du betaler i AM-bidrag og ATP-bidrag Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken Kontanthjælp SU Ægtefællebidrag ATP Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed Fradrag i personlig indkomst år år år år år år Privat pension med løbende udbetaling Hvis du fx tjener kr. om måneden, betaler du.400 kr. i AM-bidrag og 90 kr. i ATP-bidrag. Derfor skal du skrive 7.50 kr. pr. måned i ansøgningen, fordi = 7.50 kr. Skriv, hvad du får i pension før skat, hvis du har en anden pension end førtids- eller folkepension, fx fra dit tidligere arbejde. Du kan finde beløbet på 8 Kapitalindkomst Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken år år år år år år år år år år år år år år år år år år 3 Får du SU, skal du sætte kryds i boksen SU og skrive, hvad du får før skat. Du kan se beløbet på din SU-meddelelse. år år år år år år Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år side af 4

7 D Aktuel indkomst før skat C. Oplysninger om alle andre børn og voksne, der bor fast i boligen Ved fælles forældremyndighed regnes børn med, der hvor de har folkeregisteradresse. Navn samlever 4 Hvis du får børnebidrag ud over normalbidraget, skal du skrive beløbet i skemaet ud for barnet. Beløbet står på bidragsafgørelsen fra statsforvaltningerne eller på den bidragsaftale, du og barnets anden forælder selv har lavet. Navn person Navn person Navn person 3 Navn person 4 Navn logerende 5 Får du løn fra fx foreningsarbejde, indkomst fra privat dagpleje mv., skal du skrive indkomsten her. D. Aktuel indkomst før skat for alle personer, der bor fast i boligen Du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra i personlig indkomst. Husk at sende dokumentation med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Personlig indkomst ansøger Løn, feriepenge mv. 4dg. samlever person person person 3 person 4 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 4dg. 6 Har du egen virksomhed, skal du skrive, hvad du tjener om året. Husk, at du skal trække udgifter og afskrivninger fra. Dagpenge/efterløn Folkepension eller førtidspension Anden pension, oplys hvilken 7 Betaler du til en privat pension, skal du skrive, hvor meget du indbetaler hver måned. Kontakt dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl Kontanthjælp SU ATP Ægtefællebidrag Børnebidrag ud over normalbidrag Anden indkomst, oplys hvilken Selvstændig erhvervsvirksomhed år år år år år år 8 Har du renteudgifter fra fx forbrugslån, realkreditlån eller andre former for lån, skal du skrive, hvor meget du betaler i renter. Du kan se beløbet på din årsopgørelse fra SKAT. 7 Fradrag i personlig indkomst Privat pension med løbende udbetaling Kapitalindkomst 8 Renteindtægter Nettolejeindtægt ved udlejning Renteudgifter i alt Anden kapitalindkomst, oplys hvilken Aktieindkomst Aktieindkomst/bruttoudbytte år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år side af 4

8 E Hvor meget har hver enkelt tjent? E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger samlever person person person 3 person 4 Skriv, hvad du og dem, du evt. bor sammen med, har haft af indkomst fra. januar i år indtil den dato, du søger boligstøtte. Beløbet skal være før skat, men du skal trække AM-bidrag og ATP-bidrag fra. Fra:. januar i år Til: dato: kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys kr. Har beløb * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Indkomst kan fx både være: løn tillæg SU pension feriepenge fri telefon. Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

9 F Erklæring om formue E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Du skal fortælle os om du, og dem du evt. bor sammen med, har værdier for mere end kr. tilsammen. Det kan fx være værdi af kontanter, bil, båd eller egenkapital i virksomhed, som ikke er oplyst til SKAT. Du skal ikke medregne penge, der står i en bank eller et pengeinstitut. Hvis du har gæld til privatpersoner, skal du trække det fra. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

10 G Oplysninger om boligen E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Hvis du brr noget af boligen til erhverv, skal du skrive, hvor mange rum du brr. Du skal også skrive dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se beløbet på årsopgørelsen fra SKAT. Er en del af boligen lejet eller lånt ud, skal du oplyse, hvor mange rum du har lejet eller lånt ud, og hvad du får i lejeindtægt om året. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

11 H Oplysninger i øvrigt Sæt kryds ved Ja eller. E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Døgnhjælp og hjemmehjælp er ikke det samme. Døgnhjælp betyder, at man selv har ansat hjælpere til personlig pleje og får tilskud fra kommunen. For at være stærkt bevægelseshæmmet skal man br hjælpemidler indendørs, fx kørestol eller personlift. Hvis du eller en, du bor sammen med, fx brr rollator, skal du sætte kryds ved. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

12 I Udbetaling af boligstøtte E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger Fra:. januar i år Til: dato: samlever person person person 3 person 4 kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi Hvis du bor til leje i et boligselskab, kan det være, din boligstøtte bliver udbetalt til boligselskabet. Så trækker boligselskabet boligstøtten fra det beløb, du skal betale i husleje. Du får et brev, når vi har behandlet din ansøgning. Her kan du se, hvordan din boligstøtte bliver udbetalt. ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

13 J Evt. supplerende oplysninger Her kan du skrive, hvis du sender noget af dokumentationen til os senere. E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent fra. januar til nu? Oplys indkomst efter AM-bidrag og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., før skat. Alle indkomster skal med. Udbetaling Danmark sammenholder oplysningerne med eindkomst. Udfyld punkt E omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. Periode ansøger samlever person person person 3 person 4 Fra:. januar i år Til: dato: kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt kr. i alt F. Erklæring om formue, som ikke er oplyst til SKAT og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at den del af min/vores samlede formue, der omfatter kontanter, værdi af biler, skibe, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed i både Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld ikke er over kr. er over kr. Du/I skal ikke medregne indestående i pengeinstitutter. Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at jeg/vi ikke har andel i privat andelsboligforening/bofællesskab har andel til en værdi af* kr. Har du/i gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter? Ja Hvis ja, oplys beløb kr. * Oplys den seneste vurdering af andelen fra sidste generalforsamling. G. Oplysninger om boligen, du søger boligstøtte til Brs nogle af boligens rum til erhverv? Ja Hvis ja, antal rum Årligt fradrag* kr. Er en del af boligen lejet eller lånt ud? Ja Hvis ja, antal rum Årlig lejeindtægt kr. * Oplys dit skattemæssige fradrag for erhverv i privat bolig. Du kan se fradraget på din årsopgørelse fra SKAT. H. Oplysninger i øvrigt førtidspension? Ja Hvis ja, hvem døgnhjælp efter servicelovens 96? Ja Hvis ja, hvem Er nogen i husstanden stærkt bevægelseshæmmet (kørestolsbrr el.lign.)? Ja Hvis ja, hvem og hvilke hjælpemidler Er der inden for de seneste 6 måneder nogen i afgået ved døden? Bor du i boligen, du søger boligstøtte til i mindst 6 måneder om året (helårsbeboelse)? Ja Ja Søger du boligstøtte i forbindelse med byfornyelse med offentlig støtte? Ja Bor du mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl)? Ja I. Udbetaling af boligstøtte Pengene vil blive udbetalt via din Nemkonto eller dit boligselskab. J. Evt. supplerende oplysninger Husk at skrive ansøgningen under på side 4. side 3 af 4

14 K Orientering Læs orienteringen igennem. K. Orientering Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom på følgende: Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige for sagens afgørelse, og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, stk., 4 og 5 samt a. Udbetaling Danmark registrerer de modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige myndigheder og andre, der har lovmæssigt krav på at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. L. Erklæring, samtykke og underskrift Ansøgers underskrift Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive under som ansøger eller medansøger. Jeg erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at underrette Udbetaling Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Jeg er under punkt K orienteret om persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, jf. boligstøttelovens 48b. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Vejledning Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende oplysninger senere. Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og sende skema BS 347. Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Vil du vide mere På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. side 4 af 4

15 L Erklæring, samtykke og underskrift Skriv ansøgningen under. Du skriver under på, at: K. Orientering Udbetaling Danmark skal gøre dig opmærksom på følgende: Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige for sagens afgørelse, og få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens a, stk., 4 og 5 samt a. Udbetaling Danmark registrerer de modtagne oplysninger og videregiver dem til offentlige myndigheder og andre, der har lovmæssigt krav på at få oplysningerne eller samarbejder med Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger med kommunen til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikke følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Det følger af persondataloven kapitel 9-0, retssikkerhedsloven 0- og Udbetaling Danmark-loven 4-. L. Erklæring, samtykke og underskrift Ansøgers underskrift Hvis der er en pensionist i husstanden, skal han/hun skrive under som ansøger eller medansøger. Jeg erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at underrette Udbetaling Danmark om ændringer i de oplyste forhold, jf. Udbetaling Danmark-loven 4. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst giver Udbetaling Danmark urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven 4, eller jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Jeg er under punkt K orienteret om persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf. retssikkerhedslovens a, stk.. Dato og underskrift ansøger Dato og underskrift medansøger Øvrige personer der er fyldt 8 år skal underskrive som solidariske hæftere Jeg erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Ved ændringer i de oplyste forhold skal jeg straks give besked til Udbetaling Danmark om ændringerne. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig som solidarisk hæftende, jf. boligstøttelovens 48b. Udbetaling Danmark indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra SKAT med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis Udbetaling Danmark ved kontrollen konstaterer, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens 47. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give mig bødestraf efter lov om Udbetaling Danmark 4, eller jeg kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. 3 de oplysninger, du har givet, er rigtige Udbetaling Danmark må indhente oplysninger fra andre myndigheder du vil overholde din oplysningspligt dvs., at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis dine forhold ændrer sig. Fx hvis din/jeres indkomst ændrer sig. Vær opmærksom på, at hvis du eller en, du bor sammen med, er pensionist, skal pensionisten skrive under som ansøger eller medansøger. Andre personer over 8 år, som bor i boligen, skal også skrive under som solidariske hæftere. Det betyder, at de hæfter personligt, hvis der opstår gæld, fordi der er blevet udbetalt for meget boligstøtte. 3 Vejledning Du skal sende ansøgningen og relevant dokumentation for fx indkomst til Udbetaling Danmark. Selvom du mangler oplysninger og dokumentation, bør du sende din ansøgning. Du kan sende bilag og supplerende oplysninger senere. Skriv under punkt J, hvilke oplysninger og bilag du mangler at sende. OBS! Hvis du søger boligstøtte til en ejerbolig, skal du også udfylde og sende skema BS 347. Hvis du bor til leje, er boligstøtte et tilskud. Bor du i en andels- eller ejerbolig, er boligstøtte et lån. Vil du vide mere På kan du læse mere om boligstøtte. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. side 4 af 4 Luk

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

BOLIGSTØTTE. Indberetning om ændringer. n n. tr T. Arhus Kommune 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE HUSK UNDERSKRIFT PÅ BAGSIDEN

BOLIGSTØTTE. Indberetning om ændringer. n n. tr T. Arhus Kommune 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE HUSK UNDERSKRIFT PÅ BAGSIDEN Arhus Kommune BOLIGSTØTTE Indsendes : Udfvldes af boli inistrationen I Journalnummer Indberetning om ændringer I.. BOLIGSTØTTEMODTAGEREN Navn Tf nr Personnummer 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE flytter

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Husk at underskrive ansøgningen på side 5

Husk at underskrive ansøgningen på side 5 Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Pension Oplysninger til opstart af førtidspension Dine oplysninger Navn Personnummer Adresse Telefonnummer Når du er blevet tilkendt førtidspension

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej 2 2840 Holte Kontaktperson Navn Telefon E-mail 21.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 039577 Ansøgning om hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2017 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Ansøgningsskema og oplysninger til brug for ansøgning om el-køretøj.

Ansøgningsskema og oplysninger til brug for ansøgning om el-køretøj. 1 Ansøgningsskema oplysninger til brug for ansøgning om el-køretøj. OBS! El-køretøjer er forbrugsgode efter lov om Social Service 113. Du skal være opmærksom på at du kan få en egenbetaling, som udgør

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2013 bl danmarks almene boliger Hjælp til huslejen i almen bolig Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og kan

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du: Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen med ansøgningen

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Side 2 1 Vejledning til Tilbudsgiver

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere