Husk at underskrive ansøgningen på side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk at underskrive ansøgningen på side 5"

Transkript

1 Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Pension Oplysninger til opstart af førtidspension Dine oplysninger Navn Personnummer Adresse Telefonnummer Når du er blevet tilkendt førtidspension af kommunen, skal Udbetaling Danmark bruge forskellige oplysninger om bl.a. dine samlivs- og indkomstforhold for at kunne beregne din førtidspension. På sidste side kan du læse en vejledning til, hvordan du udfylder blanketten. Samlivsforhold Jeg er: Enlig Samlevende Gift Gift, men ikke samlevende Ægtefælles/samlevers navn Personnummer Skattekort Anvend hovedkort Anvend bikort Anvend frikort Pensionen udbetales til din NemKonto. Forudlønnet/bagudlønnet Får du inden overgang til førtidspension forudbetalt løn/offentlig forsørgelsesydelse? Ja Nej Hvis du ved overgangen til førtidspension får forudbetalt løn eller offentlig forsørgelsesydelse, får du udbetalt en ekstra måneds pension forud. Løbende pensionsudbetalinger, som fx tjenestemandspension, giver ikke ret til en ekstra måneds pension. Din forventede personlige indkomst efter din overgang til førtidspension før skat Lønindkomst og honorarer fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag Pension fra ATP Tjenestemandspension Udbetaling fra indekskontrakter, rateforsikring og lign. angiv art: Anden pension angiv art: Andre indkomster angiv art, fx DIS-indkomst: Indkomster, du ikke skal betale skat af i Danmark Udenlandsk pension - angiv art, og hvem der udbetaler: Andre indkomster - angiv art, og hvem der udbetaler: Fradrag Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger mv., som ikke er fratrukket i lønnen side 1 af 7

2 Din kapital- og aktieindkomst (før udbytteskat) Lejeindtægter m.m. Renteindtægter (og kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven) Anden kapitalindkomst angiv art: Renteudgifter Aktieindkomst, hvor der er indeholdt udbytteskat Anden aktieindkomst angiv art: Udfyld kun, hvis du driver selvstændig virksomhed Deltager du aktivt i? Driver du virksomhed under Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Ja Nej Andet Skattepligtigt Skattefrit Deltager aktivt i Deltager passivt i Deltager aktivt i Deltager passivt i Overskud af virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og kapitalafkast Underskud af virksomhed Branche Hvilken form for virksomhed er der tale om: Hvori består dit arbejde? Hvis virksomhedsskatteordningen anvendes, skal nedenstående afsnit udfyldes Hvad henstår der i starten af indeværende år på konto for opsparet overskud? Skriv beløb: kr. Vedrører beløbet overskud fra: tidligere virksomhed igangværende virksomhed Hvis beløbet vedrører tidligere virksomhed, var du da aktiv eller passiv i Aktiv Passiv i det/de år du opsparede overskuddet? side 2 af 7

3 Din ægtefælles/samlevers forventede personlige indkomst efter din overgang til førtidspension før skat Udfyld kun oplysningerne nedenfor og på side 3, hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist. Lønindkomst og honorarer fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag Pension fra ATP Tjenestemandspension Udbetaling fra indekskontrakter, rateforsikring og lign. angiv art: Anden pension angiv art: Andre indkomster angiv art, fx DIS-indkomst: Delpension Efterløn Overgangsydelser Dagpenge Skattepligtig kontanthjælp Indkomster, din ægtefælle/samlever ikke skal betale skat af i Danmark Udenlandsk pension - angiv art, og hvem der udbetaler: Andre indkomster - angiv art, og hvem der udbetaler: Fradrag, som din ægtefælle/samlever har Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger mv., som ikke er fratrukket i lønnen Din ægtefælles/samlevers kapital- og aktieindkomst (før udbytteskat) Lejeindtægter m.m. Renteindtægter (og kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven) Anden kapitalindkomst angiv art: Renteudgifter Aktieindkomst, hvor der er indeholdt udbytteskat Anden aktieindkomst angiv art: Udfyld kun, hvis din ægtefælle/samlever driver selvstændig virksomhed Deltager din ægtefælle/samlever aktivt i? Ja Nej Driver din ægtefælle/samlever virksomhed under Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Andet Skattepligtigt Skattefrit Deltager aktivt i Deltager passivt i Deltager aktivt i Deltager passivt i Overskud af virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og kapitalafkast Underskud af virksomhed side 3 af 7

4 Branche Hvilken form for virksomhed er der tale om: Hvori består dit arbejde? Hvis virksomhedsskatteordningen anvendes, skal nedenstående afsnit udfyldes Hvad henstår der i starten af indeværende år på konto for opsparet overskud? Skriv beløb: kr. Vedrører beløbet overskud fra: tidligere virksomhed igangværende virksomhed Hvis beløbet vedrører tidligere virksomhed, var du da aktiv eller passiv i Aktiv Passiv i det/de år du opsparede overskuddet? Samtykke til videregivelse af oplysninger Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om min førtidspension til nedenstående: Ja Nej* PensionDanmark, som tidligere var B&A Pension, HTS Pension og PKS Pension PKA - Pensionskassernes Administration A/S, som omfatter pensionskasserne for sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, kost- og ernæringsfaglige, bioanalytikere, jordemødre, kontorfunktionærer, lægesekretærer og socialrådgivere og socialpædagoger. Videregivelsen omfatter oplysning om: hvilken kommune, der har tilkendt førtidspensionen mit personnummer at der er tale om ny førtidspension hvilken dato pensionssagen er påbegyndt, og hvilken dato pensionen er tilkendt. Oplysningerne sendes elektronisk. Samtykket gælder i 30 dage efter modtagelsen af samtykket eller efter tilkendelsen af førtidspensionen. *Hvis nej, skal du selv underrette de pensionsselskaber, hvor du har en pensionsordning. Bemærkninger Tilmelding til Supplerende Arbejdsmarkedspension (se side 7 ) Vil du tilmelde dig Supplerende Arbejdsmarkedspension? Ja Nej ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) Livsforsikringsselskab eller pensionskasse Eksisterende pensionsordning Tilmelding af selskab har virkning fra, den 1. i måneden efter den måned du gav Udbetaling Danmark besked. Ny pensionsordning Udfyldes ifm. valg af livsforsikingsselskab eller pensionskasse Livsforsikringsselskabets/pensionskassens navn Adresse Aftale-/forsikringsnummer Forbeholdt livsforsikringsselskab/pensionskasse Herved bekræftes, at der er oprettet en pensionsordning, som opfylder kravene til supplerende arbejdsmarkedspension efter lov om social pension 33b-33e dvs. en livsvarig pension, der udbetales fra folkepensionsalderen. Der kan ikke indbetales til alderdomsopsparing og ratepensioner. Aftale-/forsikringsnummer Evt. bemærkninger Forsikringsselskabets navn og adresse Kontaktperson Dato og underskrift side 4 af 7

5 Orientering om udveksling af oplysninger og kontrol Du giver samtykke og skal give os oplysninger Når du søger, skal du give os de oplysninger, vi har brug for, så vi kan behandle din ansøgning. Får vi ikke de nødvendige oplysninger fra dig, er vi nødt til at behandle din ansøgning ud fra de oplysninger, vi har. Det kan betyde, at du måske får mindre end det, du ellers ville have ret til. Sker der ændringer i de oplysninger, du selv har givet os, skal du straks give os besked. Det gælder også, hvis din situation ændrer sig, og det har betydning for, hvor meget du kan få. Hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage. Når du søger, accepterer du, at vi kan indhente oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt, for at vi kan behandle din ansøgning. Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger Som myndighed har Udbetaling Danmark pligt til at dele oplysninger. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Vi kan indhente økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere lønudbetaliger. Vi kan indhente nødvendige oplysninger fra banker og arbejdsgivere til at lave stikprøvekontrol af din indkomst og formue. Oplysningerne kan sammenholdes med andre økonomiske oplysninger, som Udbetaling Danmark har, for at kontrollere evt. misbrug med social pension. Vi kan dele oplysninger med kommunen uden dit samtykke for at omregne, efterregulere, modregne eller lave anden opfølgning. Oplysningerne kan også udveksles for at kontrollere evt. misbrug ved udbetaling af ydelser. Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende: Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de oplyste forhold, der kan have betydning for sagen. Alle forkerte eller manglende oplysninger kan betyde, at jeg skal betale penge tilbage. Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan jeg idømmes bøde eller fængselsstraf. Udbetaling Danmark kan for at kontrollere, om jeg har ret til førtidspension, bruge de kontrolmuligheder, der er beskrevet ovenfor. Dato og underskrift Vi kan indhente og sammenholde ikke-følsomme personoplysninger fra andre myndigheder og a-kasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen. Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. uden dit samtykke i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem videre til myndigheder og andre, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne eller samarbejder med os. Vi modtager oplysninger og giver dem videre elektronisk. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet. Vi har uden dit samtykke adgang til nødvendige oplysninger i kommunen om at der er oprettet en kontrolsag på andre ydelser. Adgangen omfatter, at vi kan se, hvad der undersøges, hvilke skridt, der er taget i sagen, og om der er blevet lukket en kontrolsag om dig inden for de seneste 6 måneder. Tilsvarende videregiver vi samme oplysninger til kommunen. Vi kan uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og udbetaling af ydelser. Samkøring kan ske med data fra vores egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark. Du kan læse mere i retssikkerhedslovens 10-12a, persondatalovens kapitel 9 og 10 og Udbetaling Danmarklovens 4-12 samt pensionslovens Find lovene på Jeg er orienteret om mine rettigheder og pligter efter persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger, fx fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag. Jeg giver også samtykke til, at Udbetaling Danmark undersøger, om der i kommunen er oprettet en kontrolsag un vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, som jeg modtager, og hvad kontrolsagen drejer sig om. side 5 af 7

6 Vejledning Du er blevet tilkendt førtidspension af kommunen. Det er Udbetaling Danmark, der beregner, hvor meget du kan få i førtidspension. Derfor skal du udfylde blanketten. Herunder kan du læse, hvordan du gør. Når blanketten er udfyldt, skal du sende den til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kontakter dig, hvis der er behov for at få uddybet dine oplysninger. Samlivsforhold Du skal angive, om du er enlig eller samlevende, da det har betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Du kan som hovedregel få mere, hvis du er enlig, end hvis du bor sammen med en anden i et ægteskabslignende forhold. Et ægteskabslignende forhold er bl.a. kendetegnet ved, at I deler udgifterne til mad og husholdning. Husk, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis dit samlivsforhold ændrer sig, efter du er begyndt at modtage førtidspension. Indkomst Når Udbetaling Danmark første gang skal beregne, hvor meget du kan få i førtidspension, skal vi bruge din forventede indkomst, efter du er blevet pensionist. Dvs. hvad du forventer at have af indkomst, når du er blevet førtidspensionist og fx ikke længere arbejder. Du skal derfor også huske at skrive, hvis du har pensionsordninger, du først får udbetalt, når du bliver førtidspensionist. Du skal skrive alle indkomster efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men før der er trukket skat. Hvis din forventede indkomst ændrer sig senere i dette år, skal du give os besked. Herefter bruger vi hvert år din forskudsopgørelse til at beregne din pension. Hvis du har en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, skal vi bruge de samme oplysninger for ham/ hende. Modtager din ægtefælle/samlever folkepension eller førtidspension, kontakter Udbetaling Danmark ham/ hende for at sikre, at de indkomstoplysninger, vi har, stadig er rigtige. Hvis du er tilkendt førtidspension med virkning fra den 1. januar, bruger Udbetaling Danmark oplysninger fra din forskudsopgørelse fra SKAT til at beregne, hvad du skal have i pension. Du behøver derfor i disse tilfælde ikke at udfylde indkomstfelterne på blanketten, medmindre du har indkomster, du ikke skal betale skat af i Danmark, eller hvis du har selvstændig virksomhed. Husk i stedet at sikre, at din forskudsopgørelse er korrekt. Du kan ændre din forskudsopgørelse på eller ved at ringe til SKAT på tlf Tilmelding til Supplerende Arbejdsmarkedspension Som førtidspensionist har du mulighed for at indbetale til den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er et livsvarigt supplement til din folkepension, som kan være med til at gøre overgangen fra førtidspension til folkepension lettere. Du kan læse mere om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension på side 7. Du kan til- eller framelde dig senere, hvis du ombestemmer dig. Hvad sker der, når Udbetaling Danmark har fået mine oplysninger? Når Udbetaling Danmark får dine oplysninger, beregner vi, hvor meget du kan få i førtidspension. Du får efterfølgende en pensionsmeddelelse, hvor du kan se, på hvilket grundlag din pension er beregnet. Vil du vide mere På kan du læse mere om førtidspension. Du er også velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark på tlf , hvis du har spørgsmål. side 6 af 7

7 Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (2016) Vil du spare mere op til pension Som førtidspensionist har du mulighed for at indbetale til den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er et livsvarigt supplement til din folkepension, som kan være med til at gøre overgangen fra førtidspension til folkepension lettere. Pensionen kan udbetales, når du når folkepensionsalderen. Den udbetalte pension er skattepligtig. Pensionens størrelse afhænger af, hvor meget der er indbetalt, og hvor stor forrentningen har været. Hvad koster det Det månedlige bidrag er 502 kr. (gældende i 2016). Du skal selv betale en tredjedel, altså 167 kr., mens staten betaler de resterende to tredjedele (335 kr.). Bidraget medregnes ikke i din skattepligtige indkomst. Det betyder, at din andel på 167 kr. fratrækkes din førtidspension, før der beregnes skat. Bidraget reguleres ligesom din førtidspension en gang om året. Hvor kan beløbet indbetales Du kan vælge at få beløbet indbetalt til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse. Det er dog ikke alle livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der modtager indbetaling til den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Hvis du ønsker at indbetale til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal du kontakte selskabet på forhånd og høre, om det er muligt. Du har dog altid mulighed for at indbetale til ATP. Når du er tilmeldt ordningen, indbetaler Udbetaling Danmark automatisk det samlede bidrag til det pensionsinstitut (ATP, livsforsikringsselskab eller pensionskasse), du har valgt. Indbetalingen ophører automatisk ved folkepensionsalderen. Betaling af arbejdsmarkedsbidrag Da der er tale om en arbejdsmarkedspension, trækker pensionsinstituttet arbejdsmarkedsbidrag (AMB) på 8 % af årets samlede indbetalte bidrag. Tilmelding Tilmelding til ordningen er frivillig. Hvis du vil deltage i ordningen, skal du udfylde en tilmeldingsblanket og sende den til Udbetaling Danmark. Hvis du vælger at indbetale til ATP, træder ordningen i kraft med det samme. Hvis du har valgt, at ordningen skal administreres i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, vil Udbetaling Danmark videresende din tilmelding til godkendelse i det pågældende livsforsikringsselskab eller pensionskasse. Du kan når som helst vælge at indtræde i ordningen. Stop for indbetalinger og skift af pensionsinstitut (ATP, livsforsikringsselskab eller pensionskasse) Du kan altid stoppe dine indbetalinger til den Supplerende Arbejdsmarkedspension igen, eller skifte til et andet pensionsinstitut. Stop for indbetalinger eller skift til andet pensionsinstitut vil ske den 1. i måneden, efter der er gået en måned, fra du har givet Udbetaling Danmark meddelelse herom. Du kan ikke flytte eller sammenlægge indbetalte bidrag i et institut med bidrag indbetalt i et andet institut. Skilsmisse Din Supplerende Arbejdsmarkedspension skal ikke deles i forbindelse med en eventuel skilsmisse. Dødsfald Hvis du dør, før du er fyldt 65 år, standser indbetalingen med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Hvis du havde ordningen hos ATP og dør før folkepensionsalderen, udbetaler ATP et engangsbeløb til boet, der udgør halvdelen af de indbetalte bidrag plus tillagte renter minus afgift. Hvis du dør efter folkepensionsalderen, nedtrappes engangsbeløbet over fem år, fra du blev folkepensionist. Hvis du havde ordningen i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, udbetales værdien af den erhvervede pensionsret til boet eller til den begunstigede ifølge pensionsaftalen. Yderligere information Du kan læse mere om ordningen på Ønsker du yderligere information om ordningen hos et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, kan du få det på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet. side 7 af 7

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

BOLIGSTØTTE. Indberetning om ændringer. n n. tr T. Arhus Kommune 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE HUSK UNDERSKRIFT PÅ BAGSIDEN

BOLIGSTØTTE. Indberetning om ændringer. n n. tr T. Arhus Kommune 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE HUSK UNDERSKRIFT PÅ BAGSIDEN Arhus Kommune BOLIGSTØTTE Indsendes : Udfvldes af boli inistrationen I Journalnummer Indberetning om ændringer I.. BOLIGSTØTTEMODTAGEREN Navn Tf nr Personnummer 2.,1ENDRINGER I HUSSTANDENS STØRRELSE flytter

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1137 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere