1 Landeanalyser - Asien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Asien"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Asien Ulandssekretariatets kontor i Filippinerne April 2011

2 1.1 Nepal Den politiske og økonomiske situation Politisk har 2010 været et turbulent år for Nepal. En ustabil politisk situation grundet mistillid mellem de politiske nøglepartier, stilstand i udformningen af den nye grundlov og mere end seks måneders dødvande i dannelsen af en ny regering, har haft store negative konsekvenser for samfundet som helhed og specielt for den nepalesiske arbejder. Det var forventet, at det midlertidige parlament (Constitution Assembly, CA) havde udarbejdet en ny grundlov den 28. maj, men på grund af den langsomme proces i CA s underkomiteer og en dybtgående uenighed mellem de tre største partier Nepal Congress, UNC-UML og Maoistpartiet på væsentlige nøglespørgsmål - så som den federale opdeling af Nepal og magtfordelingen mellem parlamentet, premierministeren og præsidenten - blev der skabt et politisk dødvande, der først blev løst med beslutningen om at forlænge CA s mandat frem til den 28. maj En ustabil regering ledet af Kumar Nepal fra UNC-UML og støttet af mere end 22 partier blev af Maoistpartiet presset til at gå af i juni. Maoisterne påstod, at regeringen ikke var i stand til at fuldende fredsprocessen. Regeringens fratræden blev efterfulgt af otte måneders politisk stilstand. Der skulle 16 valgrunder til i det midlertidige parlament, før kandidaterne til premierministerposten trak deres kandidatur tilbage. En ny regering blev endelig dannet i februar Fagbevægelsen har været meget tavs omkring den politiske krise og har ikke offentligt stillet krav til de politiske partier om at opnå konsensus. Dette kan skyldes muligvis deres tætte relationer til de politiske partier. Mistillid mellem de store politiske partier, specielt mellem Nepal Congress og Maoistpartiet tog til i løbet af året. Uenigheden går specielt på integrationen af de tidligere maoistiske soldater i de nationale sikkerhedsstyrker. Nepal Congress ønsker en afklaring på spørgsmålet, inden sidste hånd lægges på grundloven, hvorimod maoisterne ser det som en proces, der går hånd i hånd. Situationen har ført til en omfattende lovløshed og stigende korruption, idet institutionerne ikke har været i stand til at yde borgerne den mest basale service på grund af fravær af egentlige demokratiske institutioner Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er præget af, at en stor del af arbejdsstyrken rejser udenlands for at finde arbejde. Efter et fald i efterspørgsel på arbejdskraft på grund af den internationale økonomiske krise, åbnede en række lande i Mellemøsten samt Malaysia i 2010 igen op for import af nepalesisk arbejdskraft. Undersøgelser viser, at omkring nepalesere hvert år forlader landet for at søge job udenlands. De penge, nepaleserne sender hjem, udgør 23 % af BNP og er den vigtigste drivkraft til det stigende forbrug i Nepal. Derfor er der blevet gjort meget få anstrengelser for at ændre på det forhold, at mange af arbejderne enten bliver snydt af mellemmænd i Nepal eller nægtes rettigheder i modtagerlandene.

3 Der er ikke megen hjælp at hente for de, der bliver og søger job i Nepal. I størsteparten af den indenlandske sektors har væksten været ganske lille, og inden for industri og manufaktur er der oven i købet sket et fald. Den eneste undtagelse er turistsektoren med en stigning på 12 %. Inflationen lå på mere end 10 % og endnu højere for basisvarer så som ris og linser. Minimumslønnen er NPR (330 DKr.) om måneden. Den skulle have været genforhandlet i 2010, men på grund af den fastlåste politiske situation indkaldte regeringen ikke minimumslønsudvalget til forhandling. Inden for to betydningsfulde områder, der berører arbejderbevægelsen og arbejdsmarkedet, er der sket fremskridt. Med støtte fra ILO er syv væsentlige arbejdsmarkedslove blevet revideret. Når lovene bliver implementeret, vil de modernisere arbejdsmarkedet. og for eksempel give bedre mulighed for løsning af lokal uenigheder. Den anden forbedring er en lov om social beskyttelse, som er forhandlet med de sociale partnere. Hvis den vedtages i CA, vil den give arbejderne i den formelle økonomi sociale ydelser som understøttelse, barselsorlov, sygeorlov etc Partnerne I starten af 2010 organiserede kontoret i Kathmandu sammen med den Finske faglige ulandsorganisation, SASK og tre Nepalesiske faglige organisationer et donor koordinerings møde med deltagelse af de internationale faglige organisationer, som støtter fagbevægelsen i Nepal. Formålet var at diskutere behovet for at støtte nepalesisk fagbevægelse i kølvandet på fredsprocessen, og hvordan man kunne koordinere støtten på den mest effektive måde. LO/FTF s samarbejdspartnere GEFONT og NTUC-I afholdt begge kongres i foråret GEFONT har fokuseret på implementeringen af kongresbeslutningerne og har blandt andet i 2010 gennemført oprettelsen af GEFONT s lokal komiteer. GEFONT har i samarbejde med ITUC-NAC været i stand til at gennemføre uafhængige kampagner om f.eks. social sikkerhed og ratifikation af ILO konvention 87, der omhandler retten til at organisere og danne fagforenigner. For NTUC-I s vedkommende har intern disputs om magtfordeling mere eller mindre paralyseret arbejdet det sidste år. Tre rivaliserende fraktioner i NTUC-I har stort set drænet organisationen for intern kapacitet og har også svækket NTUC-I s arbejde i ITUC NAC aktiviteterne. Den fælles ITUC-NAC platform af NTUC-I og GEFONT er stadigvæk arbejdsdygtig. Med tilsynekomsten af Maoist Trade Union og dannelsen af JTUCC, (Joint Trade Union Coordination Committee) fokuserer NTUC-I såvel som GEFONT på at gøre JTUCC til den faglige platform som at repræsentere fagbevægelsen i Nepal. Samarbejdet med JTUCC har kun gjort få fremskridt i Dødvande i den politiske situation har hæmmet muligheden for at udvikle JTUCC som institution. Det kommer af, at visse af de faglige organisationer under JTUCC paraplyen har svært ved at se fordelene ved at gennemføre fælles aktiviteter. Desuden har forskellige syn på, hvordan fagforeningsarbejde skal udføres, gjort det vanskeligt at blive enige om vilkårene for implementeringen af aktiviteterne.

4 1.2 Bangladesh Den politiske og økonomiske situation I de forløbne år har Bangladesh gennemgået en markant positiv udvikling indenfor forskellige udviklingsindikatorer. BNI per indbygger er steget fra 440 USD til 580 USD i perioden 2005 til Derudover oplever Bangladesh vækstrater på omkring 6 %, hvilket ligger under det regionale kraftcenter Indien, men alligevel må betragtes som imponerende. På trods af disse udviklingsindikatorer bor der mere end 40 millioner fattige mennesker i landet, og der er udbredt ulighed og korruption. Væksten i Bangladesh er drevet af eksporten af tekstilvarer, hvilket dog ikke i væsentlig grad siver ned til den almindelige arbejder. Lønningerne er fortsat blandt de laveste i verden, og arbejdsrettigheder overses løbende. Regeringen ledes af Partiet Awami League (AL) og Sheikh Hasani, der vandt en jordskredssejr i 2008 over for Khaleda Zia s Bangladesh Nationalist Party (BNP). Valget i 2008 betød tilbagevenden til civilt styre efter mere end et år med en midlertidig administrativ regering, og til fagbevægelsens tilfredsstillelse blev de demokratiske rettigheder genindført. Traditionel set har regeringsmagten skiftet mellem de to politiske dronninger, Zia og Hasina, og det ofte efter jordskredsvalg. Dette medfører manglende mulighed for regeringerne til at gennemføre væsentlige reformer til forbedring af levevilkårene for den almindelige medborger. Det politiske klima er præget af meget hård retorik og sparsom plads til dialog og kompromis. Bangladesh Nationalist Party med Zia i spidsen har fortsat sin boykot af parlamentet og organiserer generalstrejker på regulær basis. Et eksempel på den hårde retorik er, hvordan oppositionslederen Khaleda Zia for nylig har opfordret til civil opstand som i Nordafrika og Mellemøsten og til, at befolkningen sætter magt ind overfor regeringens misgerninger. Mange andre har dog opfordret hende til at genoptage deltagelsen i det parlamentariske arbejde og benytte sin demokratiske stemme til at skabe forandringer gennem de regulære tilgængelige kanaler. Bangladesh tilhører ligaen af moderate muslimske nationer og er langt fra et radikalt land. Udbredelsen af tekstilindustrien har faktisk skabt vej for og lettet uafhængigheden for kvindelige arbejdere i industrien. Ikke desto mindre brød omfattende protester og vold ud så sent som i begyndelsen af april 2011, da tusinder af protesterende fra radikale grupper modsatte sig indførelse af lige ejendoms- og arverettigheder for kvinder Arbejdsmarkedet Inden uddybning af den positive udvikling inden for arbejdsmarkedet, der har fundet sted i Bangladesh, er det vigtigt at nævne at arbejderbevægelsen står overfor markante udfordringer. Arbejdsmarkedet er fortsat domineret af politiske partier, og der eksisterer et behov for konsolidering på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at takle den udbredte indblanding af partipolitiske hensyn, og fusion af fagforbund bør fremmes. Der eksisterer mere end 35 nationale centre, der organiserer mindre end 2 % af arbejderne. Således fortsætter fagbevægelsen med at være dybt splittet i modsætning til arbejdsgiverne, der er relativ velorganiseret specielt inden for tekstilindustrien, hvis medlemmer har mere end 2 millioner ansatte. Partneren BILS repræsenterer en meget specielt og sjældent eksempel med sine gode relationer og samarbejde mellem Landsorganisationerne. Men generelt set bruger de politiske ledere i fagbevægelsen flere ressourcer på at pleje deres indflydelse i de politiske netværk end for deres medlemsbase og for øget rekruttering.

5 Som et af sine valgløfter har den siddende regering en revisionen af den eksisterende arbejdslov fra 2006, og til dette formål er der nedsat en treparts komite. BILS er velrepræsenteret i denne positive proces, og BILS forsyner fagbevægelsen med nødvendigt baggrundsmateriale til at rejse arbejderbevægelsens krav. En anden positiv udvikling i 2010 er stigningen af mindstelønnen for tekstilarbejdere fra ca. 26 USD til 45 USD. Selvom der er tale om en stigning på knap 100 %, skal den vurderes i lyset af, at mindstelønnen var ekstrem lav og ikke var steget i en årrække trods stor inflation. Skønt forhandlingerne skabte en vis splittelse mellem fagforbundene, var det et væsentligt resultat, hvor BILS igen bidrog med vigtige inputs og sikrede en stemme. Andre betydelige resultater i løbet af året inkluderer udviklingen af Code of Conduct mellem regeringen og arbejderbevægelsen om rettigheder for domestic workers, en ny politik over for børnearbejde, ny generel arbejdsmarkedspolitik og succesfulde forhandlinger om seks måneders barselslov for kvinder i den offentlige sektor. Det er dog værd at bemærke, at regeringen på den ene side taler meget positivt om arbejdsrettigheder og faglige rettigheder for arbejdere indenfor tekstil og skibsophugningsindustrien. På den anden side, hver gang arbejderne kræver deres rettigheder, definerer regeringen protesterne som unavngivne antidemokratiske eller udenlandske kræfter, der udnytter arbejderne til deres egne fordele, og som ønsker at ødelægge Bangladesh s interesser - i stedet for at respektere protesterne som virkelige forurettelser fra arbejder side. Bangladesh blev ikke så hårdt ramt af den økonomiske krise som andre lande herunder andre tekstil-eksporterende lande. Tekstilproduktionen i Bangladesh er rettet mod det marked, der søger de laveste priser, hvorfor mange forbrugere flyttede fra andre til billigere mærker produceret i Bangladesh, da krisen stod på sit højeste. Dog står Bangladesh allerede over for de store udfordringer, der ligger i at følge med effektiviteten i andre lande på trods af at lønningerne er lave. Mangel på strøm i 2010 var til skade for adskillige storproducenter, der var nødt til at benytte sig af luftforsendelser for at nå ordre deadlines Partnerne BILS er en unik organisation, hvor de 14 største landsorganisationer samarbejder. BILS tilfører fortsat værdifuld teknisk assistance samt forsknings- og politikpapirer for arbejdsmarkedet. Til trods herfor har samarbejdet med BILS haft en del forsinkelser i implementeringen, der primært skyldes bureaukratiske problemer med regeringens NGO kontor, der forsinkede udbetaling af projektmidler men også til en vis grad pga. en relativ begrænset implementeringskapacitet. 1.3 Filippinerne Den politiske og økonomiske situation En af de største udfordringer på Filippinerne i relation til fattigdomsbekæmpelse er en ukontrolleret befolkningstilvækst. En aktuel fødselsrate på 2,85 procent betyder, at antallet af filippiner stiger med omkring 3 millioner om året. Konsekvensen er at Filippinerne bevæger sig baglæns i forhold til opfyldelse af MDG s på for eksempel grundskole området.

6 I september 2010, valgte Filippinerne en ny præsident og regering. Den nye præsident politiske dagsorden er bekæmpelse af fattigdom og korruption samt øget investeringer i folkesundhed og uddannelse. Anti-korruption, familieplanlægning, fattigdomsbekæmpelse og en " rights to information bill" er blandt de vigtigste spørgsmål på den nye regerings dagsorden. Hensigten synes positiv, men der er desværre langt fra de erklærede intentioner til konkret politiske resultater. Præsidenten har erklæret, at han kun har til hensigt at blive i embedet for en valgperiode, hvilket har ført til fortsatte magtkampe og eskalerende korruption Arbejdsmarkedet De tre største udfordringer på det filippinske arbejdsmarked er, for det første dårlige rammebetingelser for erhvervslivet for det andet, en voksende uformel økonomi og for det tredje udfordring er at, den vigtigste indtægtskilde til udenlandske valuta fortsat er pengeoverførsler fra filippinere der arbejde i udlandet. Løndannelsen på det Filippinske arbejdsmarked er ukoordineret. I den offentlige sektor er løn og arbejdsvilkår underlagt politiske beslutning uden tilstrækkelig forhandlings- og/eller reguleringsmekanismer også i den private sektor er overenskomstforhandlinger meget sjældne. Reallønnen er faldende på grund af stigende fødevarepriser og inflation. Heller ikke den nationale mindsteløn fastsat ved lov følger udviklingen i priser og inflation. Mindstelønnen lider under en manglende funktionel treparts reguleringsmekanisme, ligesom regulering af arbejdsmarkedet i almindelighed lider som følge af manglende institutionelle rammer og et fungerende arbejdstilsyn. En afgørende svaghed for en sund udvikling på det Filippinske arbejdsmarked er, at fagforeningerne langt fra kan matche arbejdsgivernes organisationer, idet fagforeningerne er svage og splittede, og at der er betydelige strukturelle uoverensstemmelser mellem arbejdsgiverens og de ansatte organisationer. Fraværet af en enhedsfagbevægelse og erhvervsorganisationer som sådan udgør derfor en stor hindring for udviklingen af et frugtbart samarbejde mellem arbejdsgivere og fagforeningen i almenlighed og kollektive forhandlinger i særdeleshed. Som noget positivt blev der i 2010 underskrevet et fælles kommunike mellem betydende lønmodtager- og erhvervsorganisationer med krav om etablering af et nyt paradigme i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter. Intentionerne i kommunikeet vil blive gennemført af en ny arbejdsmarkeds institution /organisation kaldet PELSPI (Philippine Employer-Labour Social Partnership, Inc). PELSPI dækker mere end 1,8 millioner arbejdspladser i den private sektor, arbejdspladser der i dag ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Tanken er, at bedre rammer for erhvervslivet bør gå hånd i hånd med sociale dialog og kollektive overenskomstforhandlinger. Vi vurderer således, at et fremtidigt samarbejde med PELSPI som partner kan føre til øget målopfyldelse inden for Filippiner komponenten. I den uformelle økonomi er den vigtigste prioritet for fagforeningerne fortalervirksomhed at få sociale sikringsordninger til alle. Den største udfordring for fagforeningerne er dog, at det er meget vanskeligt at organisere i den uformelle økonomi og at kunne tilbyde konkrete fordele til arbejdere i den uformelle økonomi

7 1.3.3 Partnerne ACIW har med en vis succes udfoldet en del bestræbelser på at inkludere og organisere den store majoritet af uformelle arbejdstagere inden for byggebranchen. De har dog ikke været i stand til at fastholde antallet af kontingentbetalende medlemmer; dels som følge af generelle vanskeligheder med at organisere arbejdere i den uformelle økonomi, og dels som følge af intern splittelse. ACIW har således mistet omkring 1,500 ud af 6,000 medlemmer på grund af en intern magtkamp, der resulterede i en splittelse. Mere succes er opnået på uddannelsesområdet, hvor ACIW's har øget sin kapacitet til at gennemføre erhvervsfaglig uddannelse af bygningsarbejdere på egne skoler, der er godkendt af myndighederne. ACIW klarer sig ligeledes godt i forhold til at få etableret kontakter til og støtte fra lokale myndigheder og virksomheder i forhold til erhvervsfaglige uddannelser. ACIW vedligeholder og udvikler fortsat samarbejdet med arbejdsgiversiden i det filippinske byggeri, en vigtig relation i forhold til at sikre nye jobmuligheder for medlemmerne. PSLINK har et stabilt medlemsgrundlag omkring 70,000 til 80,000 ansatte i den offentlige sektor. Trods generelle besværligheder for alle offentlige fagforeninger i Filippinerne anses PSLINK forsat i brede kredse inden for administrationen for at være en ansvarlig og pålidelig arbejdsmarkedspartner. Et eksempel på dette er, at PSLINK i 2010 har fået en aftale med ombudsmanden om PSLINK medlemmers deltagelse i kurser sponsoreret af ombudsmandens kontor, med henblik på deres aktive deltagelse i lokale "Bids og Awards committees" som officielle observatører (for at sikre gennemsigtighed i offentlige indkøb). På PSLINK kongres i april 2010 erklærede den genvalgte generalsekretær Generelt Annie Geron, at hun ville bruge den kommende kongressens periode til at sikre den finansielle bæredygtighed af organisationen, og at dette ville blive hendes sidste valgperiode. Projektet, strategiske alliance om social dialog i den offentlige sektor er et projekt, der overvåges og vedligeholdes af Manila kontoret. Den samlede vurdering er, at projektets aktiviteter afvikles planmæssigt efter revision af tidsplanen, og at projektet støt kommer tilbage på sporet med pilotområdernes fulde udnyttelse af den etablerede sociale dialog - efter de forsinkelser, tyfonen Ondoy forårsagede i Dette er især tilfældet i undervisningssektoren, hvor resultater forventes at foreligge i form af ekstra / bedre sociale ydelser til medarbejderne, og - endnu vigtigere - favorable forhandlinger, der førte til et forbedret arbejdsmiljø og en bedre kvalitet i uddannelsesydelserne. I sundhedssektoren har processerne været noget langsommere og vigtigst af alt, linket mellem det lokale og det nationale niveau er stadig underudviklet. 1.4 Cambodja Den politiske og økonomiske situation Cambodja er stadig en ung markedsøkonomi, et land i færd med at udvikle arbejdsmarkedsinstitutioner der støtter demokrati og menneskerettigheder. De demokratiske institutioner er stadig svage og kun i deres vorden. Især retssystemet er behæftet med ineffektivitet, lavt uddannelsesniveau, mangel på ressourcer, og udbredt korruption på grund af lave lønninger. Civilsamfundet spiller i stigende grad en afgørende rolle i udviklingen af de demokratiske institutioner ved deltagelse i bl.a. udarbejdelsen af landets love. Den økonomiske udvikling i Cambodja blev som i mange andre udviklingslande skadet af den globale finansielle krise. Mest markant for Cambodja er dog den manglende sammenhæng mellem økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse, et stort demokratisk underskud samt krænkelse af

8 grundlæggende menneskerettigheder. Samtidig er regimet, der ubestridt består af Cambodja Folkeparti (CPP,) blevet endnu mere undertrykkende overfor oppositionen, herunder en af vores partner organisationer, Cambodia Labour Confederation (CLC) Arbejdsmarkedet Det anslås, at mere end 85 procent af den samlede arbejdsstyrke findes i den uformelle økonomi. Den største industrielle arbejdsgiver er den eksportorienterende beklædningsindustri, som beskæftiger omkring 80 procent af den samlede industrielle arbejdsstyrke. Der er omkring arbejder beskæftigede i beklædnings- og tekstilindustrien fordelt på over 300 hovedsageligt udenlandsk ejede virksomheder. Cambodja beklædnings- og tekstilindustri er fortsat på den globale top 20 liste over tøjproducerende lande, selv efter udløbet af Multi-Fiber Aftalen (MFA) i Tekstilindustrien er dækket af en national mindsteløn for branchen, som i begyndelsen af 2010 blev reguleret på anbefaling af en trepartsinstitution kaldet, Labour Advisor Committee (LAC). Branche mindstelønnen blev reguleret op fra 55 USD til 61 USD per måned. En regulering, hvis niveau blev anbefalet af flertallet af arbejdstagerrepræsentanter i LAC. Ikke desto mindre foranledigede fagforeninger med tilknytning til den politiske opposition en landsdækkende proteststrejke. Strejken sluttede efter pres fra multinationale opkøbere med at parternes underskrivelse af et national Memorandum of Understanding (MoU) om "Industrielle Harmony". Parterne bag memorandummet er de mest betydende fagforeninger og arbejdsgiverorganisation (GMAC). Aftalememorandummet detaljer ni principper og opfølgningsinitiativer, der skal gennemføres. Med aftalememorandummet håber begge sider at kunne reducere antallet af arbejdskonflikter og at kunne støtte en bedre implementering af mindstelønnen i beklædningssektoren. Den mest afgørende svaghed for den cambodjanske fagbevægelse er manglende enhed. En lang række konkurrerende fagforeninger dukkede efter indførelse af den nye arbejdslov i 1999, og i dag siges det, at der i Cambodja er flere fagforeninger end fabrikker. Alene i beklædningsindustrien skønnes der at være mere end 50 nationale fagforeninger. Vores partner organisationer, CLC, CCTU og NACC er de mest repræsentative fagforeninger og organiserer tilsammen den største andel af fagforeningsmedlemmer i Cambodja. Et forslag om en ny fagforening lov er i færd med at blive gennemgået og kommenteret af fagforeningerne. Forslaget indeholder centrale elementer som nye regler for registrering af fagforeninger og kollektive overenskomstforhandlinger. Fagforeningerne har, alt efter politisk tilhørsforhold, en del indvendinger imod forslaget der, til trods at det er ILO der har lavet forarbejdet, indeholder nogle begrænsninger i mulighederne for at oprette nye fagforeninger på virksomhederne Partnerne Vores partner organisationer i Cambodja var som udgangspunkt de to ITUC-AP tilknyttede organisationer CLC og CCTU, men inddragelse af en ny partner, NACC, har været hensigtsmæssig for at sikre bredest mulig dækning i forhold til kollektive aftaler (CBA's) og en mere repræsentativ status af samarbejdet i almindelighed. Ikke desto mindre har inddragelse af NACC har udgjort et dilemma, idet NACC er født som resultatet en splittelse af CCTU, - en udvikling som bestemt ikke ligger indenfor målsætningerne for udvikling af fagbevægelsen i Cambodja. Alt i alt har de tre

9 fagforeninger CLC, CCTU og NACC tilsammen fået organiseret en større andel af fagforeningsmedlemmer i Cambodja, men på grund af krisen, tab af traditionelle arbejdspladser og vanskeligheder med at organisere i den voksende turisme- og servicesektor er det samlede antal af fagforeningsmedlemmer stagneret. I løbet af 2010 har partnerne færdiggjort politiske anbefalinger med henblik på at lette og øge antallet af mest repræsentative fagforeninger (MRU) og at opnå og øge antallet af kollektive aftaler på virksomhedsniveau (CBA s). Hertil kommer udvikling af et CBA - Standard Format, som også vil gøre det lettere at formulere lokale charter om krav, der kan øge beskyttelsen af arbejdstagerne. Dette er sket med teknisk assistance fra Ulandssekretariatet. Den aktuelle status for implementeringen af Anstændigt Arbejde dagsordenen i de forskellige landes arbejdsmarkedslovgivning blev opgjort i en såkaldt baseline undersøgelse som en del af den regionale komponent; Anstændigt arbejde og arbejdsmarkedslove. Undersøgelsen har medvirket til øget enighed mellem vores partner og dermed skabt fremskridt i partnernes grundlag for at presse på for helt nødvendige arbejdsmarkedsreformer. Undersøgelsen har ført til en fælles prioriteret liste over svagheder og huller i den eksisterende arbejdsmarkeds regulering, som er blevet identificeret i enighed af vores partnerorganisationer. Processen har skabt en bedre fælles forståelse mellem vores partnere om forbindelsen mellem de nationale arbejdsmarkedslove og anstændigt arbejde eller nærmer manglen på samme. Kapaciteten blandt vores cambodjanske partnere er stadig begrænset, og vores partnere er derfor i høj grad afhængige af teknisk (uddannelses) bistand og rådgivning fra LO / FTF. For at kunne implementere flere kollektive aftaler og aftalememorandummet er der ligeledes behov for mere støtte til afholdelse at workshops på virksomheds niveau. 1.5 Indien Den politiske og økonomiske situation I det sidste nationale valg i Indien vandt kongrespartiet stort og har siden dannet regering. Det er interessant, at vælgerne vendte tommelfingrene nedad overfor både kommunist partiet og det hindunationale BJP. Således hedder Premierministeren i Indien i dag Singh. Hans regering har fokus på politikker og investeringer, der fremmer vækst, særligt indenfor landbrug og landområdeudvikling og støtte til investeringer i infrastruktur. Hovedudfordringerne er set som forbedring af kvaliteten af de offentlige ydelser og dannelse af et erhvervsmiljø, der fremmer investeringer og job skabelse, som nævnt primært i landområderne. Indien er fortsat en af de verdens hurtigst voksende økonomier. I landets ellevte 5-års plan ( ) var målet en årlig vækst i BNP på 9 %, som blandt andet skulle skabes gennem en vækst, der samtidig reducerer fattigdommen. Vækst målet er, på trods af finanskrisen, tæt på at blive opnået, idet resultatet i perioden var 8,5 %. Finanskrisen og den forøgede inflation - har dog skabt bekymrende miner, idet millioner af job, ifølge de officielle statistikker, er gået tabt, primært indenfor eksporterhvervene. Lønningerne er også generelt faldende. Den høje inflation påvirker millioner af fattiges liv, specielt de sårbare, som lever i den uformelle økonomi.

10 Ifølge UNDP s Human Development Report fra 2010, rangerer Indien som nr. 119 på Human Development Indeks (HDI) og er dermed blandt de lande, der ligger i mellemgruppen i human development. Igennem de sidste 20 år har der generelt været fremgang i HDI et, og Indien er i dag over gennemsnittet over lande i Sydasien. Som nævnt er den økonomiske vækst imponerende, men forskellen mellem rig og fattig er desværre stigende, og rigdommen er meget skævt fordelt. Selvom andelen af mennesker, der lever under fattigdomslinjen, er faldet fra 30 % i 2000 til 25 % i 2009, er fattigdom stadig et stort problem, idet 25 % i Indien svarer til mere end en kvart milliard mennesker. For størstedelen af arbejdsstyrken er indkomsten både lav og usikker. For eksempel tjener 89 % af kvinder i landområderne mindre end 44 indiske rupees om dagen (ca. 5 danske kroner), og har vel og mærke kun arbejde 15 dage om måneden Arbejdsmarkedet Kun omkring 7 % af de indiske arbejdere er dækket af arbejdsmarkedslovgivningen og adgangen til et socialt sikkerhedsnet. Forbedring af love, der sikrer ydelser af social sikring til de fattigste udenfor den formelle økonomi, er derfor yderst vigtigt i bekæmpelsen af fattigdom. Et vigtigt skridt i denne retning blev taget, da den indiske regering vedtog the Social Security Act. Dens implementering vil betyde en drastisk reduktion i sårbarheden for en meget stor gruppe af arbejdere i den uformelle økonomi i Indien. Problemet er, at the Social Security Act netop ikke er blevet implementeret endnu. Således blev Indien i en ILO rapport om World Social Security kritiseret for manglende fokus på at give social sikkerhedsbeskyttelse til de mange yderst sårbare mennesker, og videre at Indien har ikke gjort nok indenfor social sikkerhedsbeskyttelse, som er det globaliseringens menneskelige ansigt Partnerne Samarbejdet mellem SEWA og Ulandssekretariatet forløber fortsat godt. SEWA fortsætter med at gennemføre en række af aktiviteter, der forbedrer arbejds- og levevilkårene for kvinder i den uformelle økonomi. Det er værd at bemærke, at SEWA som organisation fortsætter med at vokse. Således var SEWA s medlemskab i den seneste opgørelse steget til mere end 1,3 millioner medlemmer. Det er også interessant, at Jyoti Macwan, generalsekretæren for SEWA, blev valgt som Vice-præsident for IFS på den sidste kongres i Vancouver. Hendes kandidatur blev blandt andet støttet af tidligere "fjender" i fagbevægelsen i Indien og det sydlige Asien. Ulandssekretariatets støtte til SEWA gives inden for tre områder: 1. For det første ydes der støtte til at udvikle og gennemføre (dele af) Kheda/Anand lokalplan, hvor mere end 100,000 kvindelige arbejdere i den uformelle økonomi er understøttet i en række forskellige områder, såsom beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder, social beskyttelse, jobskabelse og indtægtsskabende aktiviteter. Arbejdet skrider frem som forventet.

11 2. For det andet er der fokus på at etablere forbindelser mellem SEWA og NTUC-I / GEFONT i Nepal, BILS i Bangladesh og ACIW i Filippinerne. Ideen er primært at dele SEWA's erfaringer indenfor kvinder i den uformelle økonomi med disse organisationer, forhåbentlig således at de selv kan starte udviklingen af deres egne erfaringer. Arbejdet skrider godt frem, selv om det - på grund af forskelle i kulturelle og organisatoriske tilgange - har vist sig at være vanskeligere end forventet. 3. For det tredje er der givet støtte til styrkelse af SEWA på nationalt plan, og til SEWA's bestræbelser indenfor fortalervirksomhed for at sikre gennemførelsen af den sociale sikkerhedslov (Social Security Act). Som nævnt er organisationen hastigt voksende, og fortalervirksomheden og lobbyarbejdet vedrørende loven er i gang, selv om den reelle gennemførelse af loven kun skrider langsomt frem. 1.6 Mongoliet Den politiske og økonomiske situation Mongolian People's Revolutionary Party (MPRP), som er baseret på det tidligere kommunistparti, vandt et stort flertal ved valget i 2008, men beskyldninger om valgsvindel fra Det Demokratiske Parti (DP) og andre mindre partier (hvoraf mange af dem ikke vandt et sæde), førte til optøjer i centrum af Ulaanbaatar. Fem mennesker, heriblandt en politimand, blev dræbt og over 300 såret. MPRP s hovedkvarter blev ødelagt ved en brand og nærliggende bygninger, herunder Kulturpaladset blev plyndret. Præsidenten Enkhbayar erklærede en fire-dages undtagelsestilstand, den første i Mongoliets historie, for at genoprette roen. Dette omfattede også et udgangsforbud, et forbud mod tv-udsendelser fra andre end statslige tv-netværk og et forbud mod salg af alkohol. Af hensyn til den nationale enhed, og efter langvarige forhandlinger, gik MPRP gik ind i en koalition med DP. I slutningen af 2010, stemte MPRP s medlemmer for en ændring af navnet på partiet til Mongolian People's Party (MPP) for at distancere sig den fra den sovjetiske oprindelse og vinde yngre tilhængere. Premierministeren og de fleste af kabinettet er MPP medlemmer. Den økonomiske aktivitet i Mongoliet har traditionelt været baseret på kvægdrift og landbrug. Mongoliets omfattende mineralforekomster har dog tiltrukket udenlandske investorer. Mongoliets store forekomster af kobber, guld, kul, molybdæn, flusspat, uran, tin, og wolframtegner sig for en stor del af udenlandske direkte investeringer og offentlige indtægter. Den økonomiske vækst steg i gennemsnit med næsten 9 % om året i perioden , hovedsagelig på grund af høje kobber priser og øget udvinding af guld. I 2008 oplevede Mongoliet en kraftigt stigende inflation på næsten 30 % - den højeste inflation i over et årti. Ved slutningen af 2008, hvor landet også begyndte at mærke virkningerne af den globale finansielle krise, medførte de faldende råvarepriser dog en lavere inflation. Til gengæld betød det en reduktion i statens indtægter og et fald i de offentlige udgifter. I 2010 voksede økonomien med anslået 7 %, hovedsagelig på grund af eksporten til nabolandene. IMF har udtrykt bekymring for, at der er fare for overophedning, og inflationen stiger og ventes at nå op på 20 % ved udgangen af En IMF Mission i slutningen af januar 2011 anbefalede, at 2011-budgettet bør ændres for at nedbringe de offentlige udgifter væsentligt, at Centralbanken bør

12 gribe ind for at bremse inflationen, og at man bør prioritere foranstaltninger til at afhjælpe fattigdom. Mongoliets økonomi fortsætter med at være stærkt påvirket af sine naboer. Mongoliet importerer 95 % af sine olieprodukter og en betydelig mængde elektrisk strøm fra Rusland, så landet er sårbart over for prisstigninger. Handelen med Kina tegner sig for mere end halvdelen af Mongoliets samlede udenrigshandel. Kina modtager omkring to tredjedele af Mongoliets eksport. Pengeoverførsler fra mongolerne, der arbejder i udlandet, er betydelige men faldende på grund af den økonomiske krise; hvidvaskning af penge er en voksende bekymring. Mongoliet blev medlem af Verdenshandelsorganisationen WTO i 1997 og forsøger at øge sin deltagelse i regionale økonomiske og handelsmæssige sammenslutninger Arbejdsmarkedet Den nuværende arbejdsmarkedslovgivning giver ikke stor beskyttelse til arbejdstagerne i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder. Arbejdsretten (Trade Union Rights Act) fra 2000 (med ændringer i 2001 og 2002) er yderst venlig over for arbejdsgiverne og ikke på nogen måde "pro-arbejdstager orienteret. Ifølge Labour and Welfare Service Division er den officielle arbejdsløshed (december 2010) på omkring personer, eller ca. 2,5 procent af arbejdsstyrken på 1,6 millioner. De uofficielle tal er dog væsentlig højere. En af de dramatiske effekter af den økonomiske omstillingsproces har været en kraftig reduktion i antallet af offentlige ansatte og dermed en stigning i andelen af arbejdsløse. Den uformelle økonomi er i kraftig vækst og giver en usikker - indkomst til omkring 55 % af den erhvervsaktive befolkning Partnerne CMTU (Confederation of Mongolian Trade Unions) - med sine 35 tilknyttede fagforeninger har ca. 187,000 arbejdere. CMTU er generelt betragtet som den mest magtfulde organisation i civilsamfundet i Mongoliet. CMTU har et omfattende netværk af både regionale og distrikt fagforeningskontorer. I mange distrikter er CMTU i praksis den eneste fagforening, der rent faktisk repræsenterer arbejderne. Ulandssekretariatet har samarbejdet med CMTU i mange år, og har i dag et samarbejde, der beskæftiger sig med beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder. Den første fase af dette specifikke projektsamarbejde sluttede i marts, og en ny fase begyndte herefter. Et projektkomitemøde blev afholdt i Ulaanbaatar i marts 2010 for at evaluere første fase og kickstarte den næste. Projektet fokuserer på at opbygge CMTU s kapacitet til at beskytte arbejdstagernes rettigheder, herunder støtte til uddannelse af ledere, advokater indenfor arbejdsret, etablering af juridisk rådgivning centre, etablering af trepartsorganer til at afgøre arbejdstvister, og derudover støtte til fortalervirksomhed til revision af den mongolske arbejdsmarkedslov. Aktiviteterne forløber som planlagt, og omfatter blandt andet en studierejse til Danmark i maj 2011 og afviklingen af næste PAC møde i august 2011.

13 Hertil kommer at CMTU har anmodet Ulandssekretariatet om støtte til at søge midler til - og støtte til gennemførelsen af - en erhvervsuddannelse projekt. Mulighederne for at dette vil blive vurderet i august 2011, forud for PAC mødet. CMTU holder sit næste kongres i juni 2011, hvor det forventes, at den nuværende præsident Mr. Ganbaatar vil blive genvalgt.

1 Landeanalyser - Asien

1 Landeanalyser - Asien 1 Landeanalyser - Asien Ulandssekretariatet i Asien maj 2012 1.1 Nepal 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Nedtællingen til den 27. maj 2012, hvor Nepals ny forfatning skal vedtages, er i

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Programrapportering Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Afrika... 3 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder...3 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere