1 Landeanalyser - Asien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Asien"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Asien Ulandssekretariatets kontor i Filippinerne April 2011

2 1.1 Nepal Den politiske og økonomiske situation Politisk har 2010 været et turbulent år for Nepal. En ustabil politisk situation grundet mistillid mellem de politiske nøglepartier, stilstand i udformningen af den nye grundlov og mere end seks måneders dødvande i dannelsen af en ny regering, har haft store negative konsekvenser for samfundet som helhed og specielt for den nepalesiske arbejder. Det var forventet, at det midlertidige parlament (Constitution Assembly, CA) havde udarbejdet en ny grundlov den 28. maj, men på grund af den langsomme proces i CA s underkomiteer og en dybtgående uenighed mellem de tre største partier Nepal Congress, UNC-UML og Maoistpartiet på væsentlige nøglespørgsmål - så som den federale opdeling af Nepal og magtfordelingen mellem parlamentet, premierministeren og præsidenten - blev der skabt et politisk dødvande, der først blev løst med beslutningen om at forlænge CA s mandat frem til den 28. maj En ustabil regering ledet af Kumar Nepal fra UNC-UML og støttet af mere end 22 partier blev af Maoistpartiet presset til at gå af i juni. Maoisterne påstod, at regeringen ikke var i stand til at fuldende fredsprocessen. Regeringens fratræden blev efterfulgt af otte måneders politisk stilstand. Der skulle 16 valgrunder til i det midlertidige parlament, før kandidaterne til premierministerposten trak deres kandidatur tilbage. En ny regering blev endelig dannet i februar Fagbevægelsen har været meget tavs omkring den politiske krise og har ikke offentligt stillet krav til de politiske partier om at opnå konsensus. Dette kan skyldes muligvis deres tætte relationer til de politiske partier. Mistillid mellem de store politiske partier, specielt mellem Nepal Congress og Maoistpartiet tog til i løbet af året. Uenigheden går specielt på integrationen af de tidligere maoistiske soldater i de nationale sikkerhedsstyrker. Nepal Congress ønsker en afklaring på spørgsmålet, inden sidste hånd lægges på grundloven, hvorimod maoisterne ser det som en proces, der går hånd i hånd. Situationen har ført til en omfattende lovløshed og stigende korruption, idet institutionerne ikke har været i stand til at yde borgerne den mest basale service på grund af fravær af egentlige demokratiske institutioner Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er præget af, at en stor del af arbejdsstyrken rejser udenlands for at finde arbejde. Efter et fald i efterspørgsel på arbejdskraft på grund af den internationale økonomiske krise, åbnede en række lande i Mellemøsten samt Malaysia i 2010 igen op for import af nepalesisk arbejdskraft. Undersøgelser viser, at omkring nepalesere hvert år forlader landet for at søge job udenlands. De penge, nepaleserne sender hjem, udgør 23 % af BNP og er den vigtigste drivkraft til det stigende forbrug i Nepal. Derfor er der blevet gjort meget få anstrengelser for at ændre på det forhold, at mange af arbejderne enten bliver snydt af mellemmænd i Nepal eller nægtes rettigheder i modtagerlandene.

3 Der er ikke megen hjælp at hente for de, der bliver og søger job i Nepal. I størsteparten af den indenlandske sektors har væksten været ganske lille, og inden for industri og manufaktur er der oven i købet sket et fald. Den eneste undtagelse er turistsektoren med en stigning på 12 %. Inflationen lå på mere end 10 % og endnu højere for basisvarer så som ris og linser. Minimumslønnen er NPR (330 DKr.) om måneden. Den skulle have været genforhandlet i 2010, men på grund af den fastlåste politiske situation indkaldte regeringen ikke minimumslønsudvalget til forhandling. Inden for to betydningsfulde områder, der berører arbejderbevægelsen og arbejdsmarkedet, er der sket fremskridt. Med støtte fra ILO er syv væsentlige arbejdsmarkedslove blevet revideret. Når lovene bliver implementeret, vil de modernisere arbejdsmarkedet. og for eksempel give bedre mulighed for løsning af lokal uenigheder. Den anden forbedring er en lov om social beskyttelse, som er forhandlet med de sociale partnere. Hvis den vedtages i CA, vil den give arbejderne i den formelle økonomi sociale ydelser som understøttelse, barselsorlov, sygeorlov etc Partnerne I starten af 2010 organiserede kontoret i Kathmandu sammen med den Finske faglige ulandsorganisation, SASK og tre Nepalesiske faglige organisationer et donor koordinerings møde med deltagelse af de internationale faglige organisationer, som støtter fagbevægelsen i Nepal. Formålet var at diskutere behovet for at støtte nepalesisk fagbevægelse i kølvandet på fredsprocessen, og hvordan man kunne koordinere støtten på den mest effektive måde. LO/FTF s samarbejdspartnere GEFONT og NTUC-I afholdt begge kongres i foråret GEFONT har fokuseret på implementeringen af kongresbeslutningerne og har blandt andet i 2010 gennemført oprettelsen af GEFONT s lokal komiteer. GEFONT har i samarbejde med ITUC-NAC været i stand til at gennemføre uafhængige kampagner om f.eks. social sikkerhed og ratifikation af ILO konvention 87, der omhandler retten til at organisere og danne fagforenigner. For NTUC-I s vedkommende har intern disputs om magtfordeling mere eller mindre paralyseret arbejdet det sidste år. Tre rivaliserende fraktioner i NTUC-I har stort set drænet organisationen for intern kapacitet og har også svækket NTUC-I s arbejde i ITUC NAC aktiviteterne. Den fælles ITUC-NAC platform af NTUC-I og GEFONT er stadigvæk arbejdsdygtig. Med tilsynekomsten af Maoist Trade Union og dannelsen af JTUCC, (Joint Trade Union Coordination Committee) fokuserer NTUC-I såvel som GEFONT på at gøre JTUCC til den faglige platform som at repræsentere fagbevægelsen i Nepal. Samarbejdet med JTUCC har kun gjort få fremskridt i Dødvande i den politiske situation har hæmmet muligheden for at udvikle JTUCC som institution. Det kommer af, at visse af de faglige organisationer under JTUCC paraplyen har svært ved at se fordelene ved at gennemføre fælles aktiviteter. Desuden har forskellige syn på, hvordan fagforeningsarbejde skal udføres, gjort det vanskeligt at blive enige om vilkårene for implementeringen af aktiviteterne.

4 1.2 Bangladesh Den politiske og økonomiske situation I de forløbne år har Bangladesh gennemgået en markant positiv udvikling indenfor forskellige udviklingsindikatorer. BNI per indbygger er steget fra 440 USD til 580 USD i perioden 2005 til Derudover oplever Bangladesh vækstrater på omkring 6 %, hvilket ligger under det regionale kraftcenter Indien, men alligevel må betragtes som imponerende. På trods af disse udviklingsindikatorer bor der mere end 40 millioner fattige mennesker i landet, og der er udbredt ulighed og korruption. Væksten i Bangladesh er drevet af eksporten af tekstilvarer, hvilket dog ikke i væsentlig grad siver ned til den almindelige arbejder. Lønningerne er fortsat blandt de laveste i verden, og arbejdsrettigheder overses løbende. Regeringen ledes af Partiet Awami League (AL) og Sheikh Hasani, der vandt en jordskredssejr i 2008 over for Khaleda Zia s Bangladesh Nationalist Party (BNP). Valget i 2008 betød tilbagevenden til civilt styre efter mere end et år med en midlertidig administrativ regering, og til fagbevægelsens tilfredsstillelse blev de demokratiske rettigheder genindført. Traditionel set har regeringsmagten skiftet mellem de to politiske dronninger, Zia og Hasina, og det ofte efter jordskredsvalg. Dette medfører manglende mulighed for regeringerne til at gennemføre væsentlige reformer til forbedring af levevilkårene for den almindelige medborger. Det politiske klima er præget af meget hård retorik og sparsom plads til dialog og kompromis. Bangladesh Nationalist Party med Zia i spidsen har fortsat sin boykot af parlamentet og organiserer generalstrejker på regulær basis. Et eksempel på den hårde retorik er, hvordan oppositionslederen Khaleda Zia for nylig har opfordret til civil opstand som i Nordafrika og Mellemøsten og til, at befolkningen sætter magt ind overfor regeringens misgerninger. Mange andre har dog opfordret hende til at genoptage deltagelsen i det parlamentariske arbejde og benytte sin demokratiske stemme til at skabe forandringer gennem de regulære tilgængelige kanaler. Bangladesh tilhører ligaen af moderate muslimske nationer og er langt fra et radikalt land. Udbredelsen af tekstilindustrien har faktisk skabt vej for og lettet uafhængigheden for kvindelige arbejdere i industrien. Ikke desto mindre brød omfattende protester og vold ud så sent som i begyndelsen af april 2011, da tusinder af protesterende fra radikale grupper modsatte sig indførelse af lige ejendoms- og arverettigheder for kvinder Arbejdsmarkedet Inden uddybning af den positive udvikling inden for arbejdsmarkedet, der har fundet sted i Bangladesh, er det vigtigt at nævne at arbejderbevægelsen står overfor markante udfordringer. Arbejdsmarkedet er fortsat domineret af politiske partier, og der eksisterer et behov for konsolidering på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at takle den udbredte indblanding af partipolitiske hensyn, og fusion af fagforbund bør fremmes. Der eksisterer mere end 35 nationale centre, der organiserer mindre end 2 % af arbejderne. Således fortsætter fagbevægelsen med at være dybt splittet i modsætning til arbejdsgiverne, der er relativ velorganiseret specielt inden for tekstilindustrien, hvis medlemmer har mere end 2 millioner ansatte. Partneren BILS repræsenterer en meget specielt og sjældent eksempel med sine gode relationer og samarbejde mellem Landsorganisationerne. Men generelt set bruger de politiske ledere i fagbevægelsen flere ressourcer på at pleje deres indflydelse i de politiske netværk end for deres medlemsbase og for øget rekruttering.

5 Som et af sine valgløfter har den siddende regering en revisionen af den eksisterende arbejdslov fra 2006, og til dette formål er der nedsat en treparts komite. BILS er velrepræsenteret i denne positive proces, og BILS forsyner fagbevægelsen med nødvendigt baggrundsmateriale til at rejse arbejderbevægelsens krav. En anden positiv udvikling i 2010 er stigningen af mindstelønnen for tekstilarbejdere fra ca. 26 USD til 45 USD. Selvom der er tale om en stigning på knap 100 %, skal den vurderes i lyset af, at mindstelønnen var ekstrem lav og ikke var steget i en årrække trods stor inflation. Skønt forhandlingerne skabte en vis splittelse mellem fagforbundene, var det et væsentligt resultat, hvor BILS igen bidrog med vigtige inputs og sikrede en stemme. Andre betydelige resultater i løbet af året inkluderer udviklingen af Code of Conduct mellem regeringen og arbejderbevægelsen om rettigheder for domestic workers, en ny politik over for børnearbejde, ny generel arbejdsmarkedspolitik og succesfulde forhandlinger om seks måneders barselslov for kvinder i den offentlige sektor. Det er dog værd at bemærke, at regeringen på den ene side taler meget positivt om arbejdsrettigheder og faglige rettigheder for arbejdere indenfor tekstil og skibsophugningsindustrien. På den anden side, hver gang arbejderne kræver deres rettigheder, definerer regeringen protesterne som unavngivne antidemokratiske eller udenlandske kræfter, der udnytter arbejderne til deres egne fordele, og som ønsker at ødelægge Bangladesh s interesser - i stedet for at respektere protesterne som virkelige forurettelser fra arbejder side. Bangladesh blev ikke så hårdt ramt af den økonomiske krise som andre lande herunder andre tekstil-eksporterende lande. Tekstilproduktionen i Bangladesh er rettet mod det marked, der søger de laveste priser, hvorfor mange forbrugere flyttede fra andre til billigere mærker produceret i Bangladesh, da krisen stod på sit højeste. Dog står Bangladesh allerede over for de store udfordringer, der ligger i at følge med effektiviteten i andre lande på trods af at lønningerne er lave. Mangel på strøm i 2010 var til skade for adskillige storproducenter, der var nødt til at benytte sig af luftforsendelser for at nå ordre deadlines Partnerne BILS er en unik organisation, hvor de 14 største landsorganisationer samarbejder. BILS tilfører fortsat værdifuld teknisk assistance samt forsknings- og politikpapirer for arbejdsmarkedet. Til trods herfor har samarbejdet med BILS haft en del forsinkelser i implementeringen, der primært skyldes bureaukratiske problemer med regeringens NGO kontor, der forsinkede udbetaling af projektmidler men også til en vis grad pga. en relativ begrænset implementeringskapacitet. 1.3 Filippinerne Den politiske og økonomiske situation En af de største udfordringer på Filippinerne i relation til fattigdomsbekæmpelse er en ukontrolleret befolkningstilvækst. En aktuel fødselsrate på 2,85 procent betyder, at antallet af filippiner stiger med omkring 3 millioner om året. Konsekvensen er at Filippinerne bevæger sig baglæns i forhold til opfyldelse af MDG s på for eksempel grundskole området.

6 I september 2010, valgte Filippinerne en ny præsident og regering. Den nye præsident politiske dagsorden er bekæmpelse af fattigdom og korruption samt øget investeringer i folkesundhed og uddannelse. Anti-korruption, familieplanlægning, fattigdomsbekæmpelse og en " rights to information bill" er blandt de vigtigste spørgsmål på den nye regerings dagsorden. Hensigten synes positiv, men der er desværre langt fra de erklærede intentioner til konkret politiske resultater. Præsidenten har erklæret, at han kun har til hensigt at blive i embedet for en valgperiode, hvilket har ført til fortsatte magtkampe og eskalerende korruption Arbejdsmarkedet De tre største udfordringer på det filippinske arbejdsmarked er, for det første dårlige rammebetingelser for erhvervslivet for det andet, en voksende uformel økonomi og for det tredje udfordring er at, den vigtigste indtægtskilde til udenlandske valuta fortsat er pengeoverførsler fra filippinere der arbejde i udlandet. Løndannelsen på det Filippinske arbejdsmarked er ukoordineret. I den offentlige sektor er løn og arbejdsvilkår underlagt politiske beslutning uden tilstrækkelig forhandlings- og/eller reguleringsmekanismer også i den private sektor er overenskomstforhandlinger meget sjældne. Reallønnen er faldende på grund af stigende fødevarepriser og inflation. Heller ikke den nationale mindsteløn fastsat ved lov følger udviklingen i priser og inflation. Mindstelønnen lider under en manglende funktionel treparts reguleringsmekanisme, ligesom regulering af arbejdsmarkedet i almindelighed lider som følge af manglende institutionelle rammer og et fungerende arbejdstilsyn. En afgørende svaghed for en sund udvikling på det Filippinske arbejdsmarked er, at fagforeningerne langt fra kan matche arbejdsgivernes organisationer, idet fagforeningerne er svage og splittede, og at der er betydelige strukturelle uoverensstemmelser mellem arbejdsgiverens og de ansatte organisationer. Fraværet af en enhedsfagbevægelse og erhvervsorganisationer som sådan udgør derfor en stor hindring for udviklingen af et frugtbart samarbejde mellem arbejdsgivere og fagforeningen i almenlighed og kollektive forhandlinger i særdeleshed. Som noget positivt blev der i 2010 underskrevet et fælles kommunike mellem betydende lønmodtager- og erhvervsorganisationer med krav om etablering af et nyt paradigme i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter. Intentionerne i kommunikeet vil blive gennemført af en ny arbejdsmarkeds institution /organisation kaldet PELSPI (Philippine Employer-Labour Social Partnership, Inc). PELSPI dækker mere end 1,8 millioner arbejdspladser i den private sektor, arbejdspladser der i dag ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Tanken er, at bedre rammer for erhvervslivet bør gå hånd i hånd med sociale dialog og kollektive overenskomstforhandlinger. Vi vurderer således, at et fremtidigt samarbejde med PELSPI som partner kan føre til øget målopfyldelse inden for Filippiner komponenten. I den uformelle økonomi er den vigtigste prioritet for fagforeningerne fortalervirksomhed at få sociale sikringsordninger til alle. Den største udfordring for fagforeningerne er dog, at det er meget vanskeligt at organisere i den uformelle økonomi og at kunne tilbyde konkrete fordele til arbejdere i den uformelle økonomi

7 1.3.3 Partnerne ACIW har med en vis succes udfoldet en del bestræbelser på at inkludere og organisere den store majoritet af uformelle arbejdstagere inden for byggebranchen. De har dog ikke været i stand til at fastholde antallet af kontingentbetalende medlemmer; dels som følge af generelle vanskeligheder med at organisere arbejdere i den uformelle økonomi, og dels som følge af intern splittelse. ACIW har således mistet omkring 1,500 ud af 6,000 medlemmer på grund af en intern magtkamp, der resulterede i en splittelse. Mere succes er opnået på uddannelsesområdet, hvor ACIW's har øget sin kapacitet til at gennemføre erhvervsfaglig uddannelse af bygningsarbejdere på egne skoler, der er godkendt af myndighederne. ACIW klarer sig ligeledes godt i forhold til at få etableret kontakter til og støtte fra lokale myndigheder og virksomheder i forhold til erhvervsfaglige uddannelser. ACIW vedligeholder og udvikler fortsat samarbejdet med arbejdsgiversiden i det filippinske byggeri, en vigtig relation i forhold til at sikre nye jobmuligheder for medlemmerne. PSLINK har et stabilt medlemsgrundlag omkring 70,000 til 80,000 ansatte i den offentlige sektor. Trods generelle besværligheder for alle offentlige fagforeninger i Filippinerne anses PSLINK forsat i brede kredse inden for administrationen for at være en ansvarlig og pålidelig arbejdsmarkedspartner. Et eksempel på dette er, at PSLINK i 2010 har fået en aftale med ombudsmanden om PSLINK medlemmers deltagelse i kurser sponsoreret af ombudsmandens kontor, med henblik på deres aktive deltagelse i lokale "Bids og Awards committees" som officielle observatører (for at sikre gennemsigtighed i offentlige indkøb). På PSLINK kongres i april 2010 erklærede den genvalgte generalsekretær Generelt Annie Geron, at hun ville bruge den kommende kongressens periode til at sikre den finansielle bæredygtighed af organisationen, og at dette ville blive hendes sidste valgperiode. Projektet, strategiske alliance om social dialog i den offentlige sektor er et projekt, der overvåges og vedligeholdes af Manila kontoret. Den samlede vurdering er, at projektets aktiviteter afvikles planmæssigt efter revision af tidsplanen, og at projektet støt kommer tilbage på sporet med pilotområdernes fulde udnyttelse af den etablerede sociale dialog - efter de forsinkelser, tyfonen Ondoy forårsagede i Dette er især tilfældet i undervisningssektoren, hvor resultater forventes at foreligge i form af ekstra / bedre sociale ydelser til medarbejderne, og - endnu vigtigere - favorable forhandlinger, der førte til et forbedret arbejdsmiljø og en bedre kvalitet i uddannelsesydelserne. I sundhedssektoren har processerne været noget langsommere og vigtigst af alt, linket mellem det lokale og det nationale niveau er stadig underudviklet. 1.4 Cambodja Den politiske og økonomiske situation Cambodja er stadig en ung markedsøkonomi, et land i færd med at udvikle arbejdsmarkedsinstitutioner der støtter demokrati og menneskerettigheder. De demokratiske institutioner er stadig svage og kun i deres vorden. Især retssystemet er behæftet med ineffektivitet, lavt uddannelsesniveau, mangel på ressourcer, og udbredt korruption på grund af lave lønninger. Civilsamfundet spiller i stigende grad en afgørende rolle i udviklingen af de demokratiske institutioner ved deltagelse i bl.a. udarbejdelsen af landets love. Den økonomiske udvikling i Cambodja blev som i mange andre udviklingslande skadet af den globale finansielle krise. Mest markant for Cambodja er dog den manglende sammenhæng mellem økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse, et stort demokratisk underskud samt krænkelse af

8 grundlæggende menneskerettigheder. Samtidig er regimet, der ubestridt består af Cambodja Folkeparti (CPP,) blevet endnu mere undertrykkende overfor oppositionen, herunder en af vores partner organisationer, Cambodia Labour Confederation (CLC) Arbejdsmarkedet Det anslås, at mere end 85 procent af den samlede arbejdsstyrke findes i den uformelle økonomi. Den største industrielle arbejdsgiver er den eksportorienterende beklædningsindustri, som beskæftiger omkring 80 procent af den samlede industrielle arbejdsstyrke. Der er omkring arbejder beskæftigede i beklædnings- og tekstilindustrien fordelt på over 300 hovedsageligt udenlandsk ejede virksomheder. Cambodja beklædnings- og tekstilindustri er fortsat på den globale top 20 liste over tøjproducerende lande, selv efter udløbet af Multi-Fiber Aftalen (MFA) i Tekstilindustrien er dækket af en national mindsteløn for branchen, som i begyndelsen af 2010 blev reguleret på anbefaling af en trepartsinstitution kaldet, Labour Advisor Committee (LAC). Branche mindstelønnen blev reguleret op fra 55 USD til 61 USD per måned. En regulering, hvis niveau blev anbefalet af flertallet af arbejdstagerrepræsentanter i LAC. Ikke desto mindre foranledigede fagforeninger med tilknytning til den politiske opposition en landsdækkende proteststrejke. Strejken sluttede efter pres fra multinationale opkøbere med at parternes underskrivelse af et national Memorandum of Understanding (MoU) om "Industrielle Harmony". Parterne bag memorandummet er de mest betydende fagforeninger og arbejdsgiverorganisation (GMAC). Aftalememorandummet detaljer ni principper og opfølgningsinitiativer, der skal gennemføres. Med aftalememorandummet håber begge sider at kunne reducere antallet af arbejdskonflikter og at kunne støtte en bedre implementering af mindstelønnen i beklædningssektoren. Den mest afgørende svaghed for den cambodjanske fagbevægelse er manglende enhed. En lang række konkurrerende fagforeninger dukkede efter indførelse af den nye arbejdslov i 1999, og i dag siges det, at der i Cambodja er flere fagforeninger end fabrikker. Alene i beklædningsindustrien skønnes der at være mere end 50 nationale fagforeninger. Vores partner organisationer, CLC, CCTU og NACC er de mest repræsentative fagforeninger og organiserer tilsammen den største andel af fagforeningsmedlemmer i Cambodja. Et forslag om en ny fagforening lov er i færd med at blive gennemgået og kommenteret af fagforeningerne. Forslaget indeholder centrale elementer som nye regler for registrering af fagforeninger og kollektive overenskomstforhandlinger. Fagforeningerne har, alt efter politisk tilhørsforhold, en del indvendinger imod forslaget der, til trods at det er ILO der har lavet forarbejdet, indeholder nogle begrænsninger i mulighederne for at oprette nye fagforeninger på virksomhederne Partnerne Vores partner organisationer i Cambodja var som udgangspunkt de to ITUC-AP tilknyttede organisationer CLC og CCTU, men inddragelse af en ny partner, NACC, har været hensigtsmæssig for at sikre bredest mulig dækning i forhold til kollektive aftaler (CBA's) og en mere repræsentativ status af samarbejdet i almindelighed. Ikke desto mindre har inddragelse af NACC har udgjort et dilemma, idet NACC er født som resultatet en splittelse af CCTU, - en udvikling som bestemt ikke ligger indenfor målsætningerne for udvikling af fagbevægelsen i Cambodja. Alt i alt har de tre

9 fagforeninger CLC, CCTU og NACC tilsammen fået organiseret en større andel af fagforeningsmedlemmer i Cambodja, men på grund af krisen, tab af traditionelle arbejdspladser og vanskeligheder med at organisere i den voksende turisme- og servicesektor er det samlede antal af fagforeningsmedlemmer stagneret. I løbet af 2010 har partnerne færdiggjort politiske anbefalinger med henblik på at lette og øge antallet af mest repræsentative fagforeninger (MRU) og at opnå og øge antallet af kollektive aftaler på virksomhedsniveau (CBA s). Hertil kommer udvikling af et CBA - Standard Format, som også vil gøre det lettere at formulere lokale charter om krav, der kan øge beskyttelsen af arbejdstagerne. Dette er sket med teknisk assistance fra Ulandssekretariatet. Den aktuelle status for implementeringen af Anstændigt Arbejde dagsordenen i de forskellige landes arbejdsmarkedslovgivning blev opgjort i en såkaldt baseline undersøgelse som en del af den regionale komponent; Anstændigt arbejde og arbejdsmarkedslove. Undersøgelsen har medvirket til øget enighed mellem vores partner og dermed skabt fremskridt i partnernes grundlag for at presse på for helt nødvendige arbejdsmarkedsreformer. Undersøgelsen har ført til en fælles prioriteret liste over svagheder og huller i den eksisterende arbejdsmarkeds regulering, som er blevet identificeret i enighed af vores partnerorganisationer. Processen har skabt en bedre fælles forståelse mellem vores partnere om forbindelsen mellem de nationale arbejdsmarkedslove og anstændigt arbejde eller nærmer manglen på samme. Kapaciteten blandt vores cambodjanske partnere er stadig begrænset, og vores partnere er derfor i høj grad afhængige af teknisk (uddannelses) bistand og rådgivning fra LO / FTF. For at kunne implementere flere kollektive aftaler og aftalememorandummet er der ligeledes behov for mere støtte til afholdelse at workshops på virksomheds niveau. 1.5 Indien Den politiske og økonomiske situation I det sidste nationale valg i Indien vandt kongrespartiet stort og har siden dannet regering. Det er interessant, at vælgerne vendte tommelfingrene nedad overfor både kommunist partiet og det hindunationale BJP. Således hedder Premierministeren i Indien i dag Singh. Hans regering har fokus på politikker og investeringer, der fremmer vækst, særligt indenfor landbrug og landområdeudvikling og støtte til investeringer i infrastruktur. Hovedudfordringerne er set som forbedring af kvaliteten af de offentlige ydelser og dannelse af et erhvervsmiljø, der fremmer investeringer og job skabelse, som nævnt primært i landområderne. Indien er fortsat en af de verdens hurtigst voksende økonomier. I landets ellevte 5-års plan ( ) var målet en årlig vækst i BNP på 9 %, som blandt andet skulle skabes gennem en vækst, der samtidig reducerer fattigdommen. Vækst målet er, på trods af finanskrisen, tæt på at blive opnået, idet resultatet i perioden var 8,5 %. Finanskrisen og den forøgede inflation - har dog skabt bekymrende miner, idet millioner af job, ifølge de officielle statistikker, er gået tabt, primært indenfor eksporterhvervene. Lønningerne er også generelt faldende. Den høje inflation påvirker millioner af fattiges liv, specielt de sårbare, som lever i den uformelle økonomi.

10 Ifølge UNDP s Human Development Report fra 2010, rangerer Indien som nr. 119 på Human Development Indeks (HDI) og er dermed blandt de lande, der ligger i mellemgruppen i human development. Igennem de sidste 20 år har der generelt været fremgang i HDI et, og Indien er i dag over gennemsnittet over lande i Sydasien. Som nævnt er den økonomiske vækst imponerende, men forskellen mellem rig og fattig er desværre stigende, og rigdommen er meget skævt fordelt. Selvom andelen af mennesker, der lever under fattigdomslinjen, er faldet fra 30 % i 2000 til 25 % i 2009, er fattigdom stadig et stort problem, idet 25 % i Indien svarer til mere end en kvart milliard mennesker. For størstedelen af arbejdsstyrken er indkomsten både lav og usikker. For eksempel tjener 89 % af kvinder i landområderne mindre end 44 indiske rupees om dagen (ca. 5 danske kroner), og har vel og mærke kun arbejde 15 dage om måneden Arbejdsmarkedet Kun omkring 7 % af de indiske arbejdere er dækket af arbejdsmarkedslovgivningen og adgangen til et socialt sikkerhedsnet. Forbedring af love, der sikrer ydelser af social sikring til de fattigste udenfor den formelle økonomi, er derfor yderst vigtigt i bekæmpelsen af fattigdom. Et vigtigt skridt i denne retning blev taget, da den indiske regering vedtog the Social Security Act. Dens implementering vil betyde en drastisk reduktion i sårbarheden for en meget stor gruppe af arbejdere i den uformelle økonomi i Indien. Problemet er, at the Social Security Act netop ikke er blevet implementeret endnu. Således blev Indien i en ILO rapport om World Social Security kritiseret for manglende fokus på at give social sikkerhedsbeskyttelse til de mange yderst sårbare mennesker, og videre at Indien har ikke gjort nok indenfor social sikkerhedsbeskyttelse, som er det globaliseringens menneskelige ansigt Partnerne Samarbejdet mellem SEWA og Ulandssekretariatet forløber fortsat godt. SEWA fortsætter med at gennemføre en række af aktiviteter, der forbedrer arbejds- og levevilkårene for kvinder i den uformelle økonomi. Det er værd at bemærke, at SEWA som organisation fortsætter med at vokse. Således var SEWA s medlemskab i den seneste opgørelse steget til mere end 1,3 millioner medlemmer. Det er også interessant, at Jyoti Macwan, generalsekretæren for SEWA, blev valgt som Vice-præsident for IFS på den sidste kongres i Vancouver. Hendes kandidatur blev blandt andet støttet af tidligere "fjender" i fagbevægelsen i Indien og det sydlige Asien. Ulandssekretariatets støtte til SEWA gives inden for tre områder: 1. For det første ydes der støtte til at udvikle og gennemføre (dele af) Kheda/Anand lokalplan, hvor mere end 100,000 kvindelige arbejdere i den uformelle økonomi er understøttet i en række forskellige områder, såsom beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder, social beskyttelse, jobskabelse og indtægtsskabende aktiviteter. Arbejdet skrider frem som forventet.

11 2. For det andet er der fokus på at etablere forbindelser mellem SEWA og NTUC-I / GEFONT i Nepal, BILS i Bangladesh og ACIW i Filippinerne. Ideen er primært at dele SEWA's erfaringer indenfor kvinder i den uformelle økonomi med disse organisationer, forhåbentlig således at de selv kan starte udviklingen af deres egne erfaringer. Arbejdet skrider godt frem, selv om det - på grund af forskelle i kulturelle og organisatoriske tilgange - har vist sig at være vanskeligere end forventet. 3. For det tredje er der givet støtte til styrkelse af SEWA på nationalt plan, og til SEWA's bestræbelser indenfor fortalervirksomhed for at sikre gennemførelsen af den sociale sikkerhedslov (Social Security Act). Som nævnt er organisationen hastigt voksende, og fortalervirksomheden og lobbyarbejdet vedrørende loven er i gang, selv om den reelle gennemførelse af loven kun skrider langsomt frem. 1.6 Mongoliet Den politiske og økonomiske situation Mongolian People's Revolutionary Party (MPRP), som er baseret på det tidligere kommunistparti, vandt et stort flertal ved valget i 2008, men beskyldninger om valgsvindel fra Det Demokratiske Parti (DP) og andre mindre partier (hvoraf mange af dem ikke vandt et sæde), førte til optøjer i centrum af Ulaanbaatar. Fem mennesker, heriblandt en politimand, blev dræbt og over 300 såret. MPRP s hovedkvarter blev ødelagt ved en brand og nærliggende bygninger, herunder Kulturpaladset blev plyndret. Præsidenten Enkhbayar erklærede en fire-dages undtagelsestilstand, den første i Mongoliets historie, for at genoprette roen. Dette omfattede også et udgangsforbud, et forbud mod tv-udsendelser fra andre end statslige tv-netværk og et forbud mod salg af alkohol. Af hensyn til den nationale enhed, og efter langvarige forhandlinger, gik MPRP gik ind i en koalition med DP. I slutningen af 2010, stemte MPRP s medlemmer for en ændring af navnet på partiet til Mongolian People's Party (MPP) for at distancere sig den fra den sovjetiske oprindelse og vinde yngre tilhængere. Premierministeren og de fleste af kabinettet er MPP medlemmer. Den økonomiske aktivitet i Mongoliet har traditionelt været baseret på kvægdrift og landbrug. Mongoliets omfattende mineralforekomster har dog tiltrukket udenlandske investorer. Mongoliets store forekomster af kobber, guld, kul, molybdæn, flusspat, uran, tin, og wolframtegner sig for en stor del af udenlandske direkte investeringer og offentlige indtægter. Den økonomiske vækst steg i gennemsnit med næsten 9 % om året i perioden , hovedsagelig på grund af høje kobber priser og øget udvinding af guld. I 2008 oplevede Mongoliet en kraftigt stigende inflation på næsten 30 % - den højeste inflation i over et årti. Ved slutningen af 2008, hvor landet også begyndte at mærke virkningerne af den globale finansielle krise, medførte de faldende råvarepriser dog en lavere inflation. Til gengæld betød det en reduktion i statens indtægter og et fald i de offentlige udgifter. I 2010 voksede økonomien med anslået 7 %, hovedsagelig på grund af eksporten til nabolandene. IMF har udtrykt bekymring for, at der er fare for overophedning, og inflationen stiger og ventes at nå op på 20 % ved udgangen af En IMF Mission i slutningen af januar 2011 anbefalede, at 2011-budgettet bør ændres for at nedbringe de offentlige udgifter væsentligt, at Centralbanken bør

12 gribe ind for at bremse inflationen, og at man bør prioritere foranstaltninger til at afhjælpe fattigdom. Mongoliets økonomi fortsætter med at være stærkt påvirket af sine naboer. Mongoliet importerer 95 % af sine olieprodukter og en betydelig mængde elektrisk strøm fra Rusland, så landet er sårbart over for prisstigninger. Handelen med Kina tegner sig for mere end halvdelen af Mongoliets samlede udenrigshandel. Kina modtager omkring to tredjedele af Mongoliets eksport. Pengeoverførsler fra mongolerne, der arbejder i udlandet, er betydelige men faldende på grund af den økonomiske krise; hvidvaskning af penge er en voksende bekymring. Mongoliet blev medlem af Verdenshandelsorganisationen WTO i 1997 og forsøger at øge sin deltagelse i regionale økonomiske og handelsmæssige sammenslutninger Arbejdsmarkedet Den nuværende arbejdsmarkedslovgivning giver ikke stor beskyttelse til arbejdstagerne i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder. Arbejdsretten (Trade Union Rights Act) fra 2000 (med ændringer i 2001 og 2002) er yderst venlig over for arbejdsgiverne og ikke på nogen måde "pro-arbejdstager orienteret. Ifølge Labour and Welfare Service Division er den officielle arbejdsløshed (december 2010) på omkring personer, eller ca. 2,5 procent af arbejdsstyrken på 1,6 millioner. De uofficielle tal er dog væsentlig højere. En af de dramatiske effekter af den økonomiske omstillingsproces har været en kraftig reduktion i antallet af offentlige ansatte og dermed en stigning i andelen af arbejdsløse. Den uformelle økonomi er i kraftig vækst og giver en usikker - indkomst til omkring 55 % af den erhvervsaktive befolkning Partnerne CMTU (Confederation of Mongolian Trade Unions) - med sine 35 tilknyttede fagforeninger har ca. 187,000 arbejdere. CMTU er generelt betragtet som den mest magtfulde organisation i civilsamfundet i Mongoliet. CMTU har et omfattende netværk af både regionale og distrikt fagforeningskontorer. I mange distrikter er CMTU i praksis den eneste fagforening, der rent faktisk repræsenterer arbejderne. Ulandssekretariatet har samarbejdet med CMTU i mange år, og har i dag et samarbejde, der beskæftiger sig med beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder. Den første fase af dette specifikke projektsamarbejde sluttede i marts, og en ny fase begyndte herefter. Et projektkomitemøde blev afholdt i Ulaanbaatar i marts 2010 for at evaluere første fase og kickstarte den næste. Projektet fokuserer på at opbygge CMTU s kapacitet til at beskytte arbejdstagernes rettigheder, herunder støtte til uddannelse af ledere, advokater indenfor arbejdsret, etablering af juridisk rådgivning centre, etablering af trepartsorganer til at afgøre arbejdstvister, og derudover støtte til fortalervirksomhed til revision af den mongolske arbejdsmarkedslov. Aktiviteterne forløber som planlagt, og omfatter blandt andet en studierejse til Danmark i maj 2011 og afviklingen af næste PAC møde i august 2011.

13 Hertil kommer at CMTU har anmodet Ulandssekretariatet om støtte til at søge midler til - og støtte til gennemførelsen af - en erhvervsuddannelse projekt. Mulighederne for at dette vil blive vurderet i august 2011, forud for PAC mødet. CMTU holder sit næste kongres i juni 2011, hvor det forventes, at den nuværende præsident Mr. Ganbaatar vil blive genvalgt.

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere