Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007"

Transkript

1 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / Regeringen

2 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007 Regeringen

3 Lige muligheder styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: Omslag: BGRAPHIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: Gratis (ekskl. porto og ekspeditionsgebyr) ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan bl.a. hentes på Statsministeriets hjemmeside: Socialministeriets hjemmeside: Finansministeriets hjemmeside:

4 0 Lige muligheder styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft Danmark har et af de bedste velfærdssystemer i verden. Der udbydes en lang række gratis serviceydelser til alle borgere. Det gælder f.eks. uddannelse og sundhed. Samtidig tages der hånd om de borgere, som i kortere eller længere perioder har brug for hjælp. Det sørger et veludbygget og fintmasket sikkerhedsnet for. Samtidig er velstanden høj. Vi har en stærk økonomi. Beskæftigelsen er høj. Ledigheden er historisk lav. Den høje velstand kommer alle i samfundet til gode. Indkomstforskellene i Danmark er blandt de mindste i verden og den sociale mobilitet blandt de højeste. Det bidrager til en stærk sammenhængskraft og skaber et samfund med muligheder for alle. På trods af det meget gode udgangspunkt har nogle grupper i det danske samfund alligevel vanskeligt ved at klare sig på linje med andre. De falder udenfor uddannelsessystemet, deltager ikke på arbejdsmarkedet og bliver ikke en del af civilsamfundets fællesskaber. Det er vigtigt, at alle borgere får chancen for at skabe sig et godt liv og benytte sig af tilværelsens muligheder. Derfor er det ikke nok, at der formelt er lige muligheder for alle. Vi skal også skabe betingelser for, at den enkelte kan gribe mulighederne og ikke på forhånd er begrænset af opvækstvilkår. Det er kernen i regeringens indsats mod negativ social arv. Udfordringen: Styrkede personlige ressourcer Det generelt høje velstandsniveau og den store indkomstmobilitet betyder, at negativ social arv i mindre grad end tidligere handler om økonomi. I stedet relaterer forskelle i livschancer sig i stigende grad til de sociale og kulturelle forudsætninger, den enkelte har med sig hjemmefra. Intet barns skæbne er bestemt på forhånd. Men nogle børn vokser op under vilkår, som gør, at de har større sandsynlighed for at få problemer. Både som børn og unge, men især senere i voksenlivet. Forskelle i livschancer grundlægges tidligt i barndommen blandt andet som følge af forskelle i hjemmebaggrund. Hvor forskelle i livschancer tidligere i høj grad handlede om manglende adgang til uddannelse for alle og meget ulige økonomiske betingelser, har forskelle i livschancer i dag andre årsager, herunder at mangel på personlige ressourcer og social kapital videreføres fra forældre til børn. Kernen i denne problemstilling er personlige ressourcer. Personlige ressourcer handler blandt andet om at kunne begå sig socialt, kommunikere med andre, træffe beslutninger og tage ansvar for sig selv og sin familie. Personlige ressourcer er afgørende for et godt liv. De er i stigende grad afgørende for at kunne klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og i det hele taget deltage aktivt i samfundslivet. En indsats for at skabe lige muligheder må derfor tage udgangspunkt i at styrke den enkeltes personlige ressourcer. Regeringens udspil Målet er at styrke de personlige ressourcer hos børn og unge, der er udsatte eller er i risiko for at blive udsatte, samt deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv. Det er problemstillinger, regeringen længe har arbejdet med, og udspillet bygger således oven på en lang række initiativer, som regeringen allerede har iværksat, bl.a. i relation til negativ social arv, øget kvalitet i dagtilbud og udmøntning af globaliseringspuljen. Regeringen ønsker med dette udspil at afsætte yderligere i alt 600 mio. kr. fra satspuljen over en fire-årig periode, hvilket regeringen vil søge satspuljepartiernes opbakning til, fordelt på tre hovedindsatsområder: 3

5 Børn: Der skal sættes tidligere ind over for socialt svage børn, så de i tide får den hjælp og støtte, de har brug for. Samtidig skal der være fokus på faglighed og tidlig læring, så børnene sikres en god skolegang og et godt afsæt til at tage en uddannelse. Unge: Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatsen for at fastholde de unge på uddannelsesinstitutionerne skal styrkes, og der skal sættes ind over for de sociale problemer, der udgør en barriere for at gennemføre et uddannelsesforløb. Forældre: Nogle forældre skal støttes i at kunne varetage deres ansvar som forældre. De skal forstå deres opgave og have de værktøjer, der skal til for at løse opgaven. Det er målet, at indsatsen i højere grad skal være sammenhængende på tværs af myndighedsområder. Indsatsen over for borgerne skal ikke begrænses af, hvordan man har valgt at opdele forvaltningen. Samtidig skal indsatsen være helhedsorienteret. Hvis et barn har flere problemer, er det ikke nok at sætte ind i forhold til et enkelt af barnets problemer. Problemerne hænger ofte sammen, og indsatsen bør gøre det samme. Det er vigtigt, at indsatsen er målrettet. Der findes en lang række offentlige tilbud, som retter sig mod børnefamilier generelt, fx undervisnings-, sundheds-, og fritidstilbud. De dækker langt de fleste børns behov og bidrager til forebyggelse af sociale problemer. Men børn og unge med særlige problemer har brug for en ekstra målrettet indsats. Endelig er det afgørende, at indsatsen også rent faktisk virker. Der skal være fokus på viden og effekt. Initiativerne er således udvalgt på baggrund af forskningsmæssig viden, og regeringen vil løbende følge op på effekten. Meget er allerede sat i gang Der sker allerede i dag en omfattende indsats for at styrke børn og unges personlige ressourcer. Regeringen har således taget en lang række initiativer i forhold til at bryde den negative sociale arv. Indsatsen for at skabe lige muligheder kræver et langt sejt træk, hvor der er brug for flere skridt. Også fordi man hele tiden bliver klogere på, hvad der virker og hvordan. Regeringsudspillet om Lige muligheder skal derfor ses som en del af regeringens samlede indsats for at sikre muligheder for alle. I dagtilbuddene arbejdes løbende med at udvikle børnenes sociale og kulturelle kompetencer. Børnene skal lære at omgås hinanden og forberedes til skolegang. Derfor spiller dagtilbuddene en stor rolle i forhold til udsatte børn. Regeringen har afsat 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. En væsentlig del af midlerne går til en styrket indsats for udsatte børn. Ikke mindst i grundskolen sker der en afgørende indsats for at styrke børns personlige ressourcer. Folkeskolen giver børnene grundlæggende færdigheder og bidrager til, at de lærer at være ansvarlige, selvstændige borgere. Regeringens globaliseringsstrategi har sat ambitiøse mål på uddannelsesområdet. Danmark skal have verdens bedste folkeskole. Samtidig skal mindst 95 pct. af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse i En styrkelse af børnenes personlige ressourcer udgør et vigtigt element i den sociale indsats. Med anbringelsesreformen fra 2006 stilles skærpede krav til indsatsen over for socialt svage børn og unge. Der skal opstilles klare mål for barnets udvikling. Skolegang er et fokusområde i denne sammenhæng. Samtidig stiller anbringelsesreformen krav om, at kommunerne udarbejder sammenhængende børnepolitikker. Indsatsen over for udsatte børn og unge er afhængig af kvaliteten i dagtilbud, skole mv. Regeringen har med kvalitetsreformen sat fokus på ledelse og faglig udvikling for medarbejderne. Målet er nytænkende, kreative og sammenhængende institutioner. Kvalitetsreformen rummer initiativer, der skal udbrede faste støttepersoner til udsatte børn og unge på tværs af faggrænser og sikre bedre rådgivning af forældre og pædagoger i dagtilbud med mange udsatte børn. Målet er at skabe bedre overgange mellem dagtilbud, skole og skolefritidsordning. 4

6 Regeringens udspil vedr. Lige muligheder indeholder i alt 18 konkrete initiativer fordelt på målgrupperne børn, unge og forældre. For alle forslagene er der lagt vægt på: At de bidrager til at styrke personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres forældre. At de har en klar målretning i forhold til målgrupperne. At de er underbygget af viden fra forskning eller konkrete erfaringer med forsøg i Danmark eller i udlandet. At de er tænkt tværgående på tværs af myndigheder. At de er tænkt helhedsorienteret. 5

7 Boks 1. Regeringens nye initiativer Børn Unge Forældre Tidlig indsats over for udsatte børn Fastholdelse og trivsel på ungdomsuddannelserne Styrket forældreansvar Nye initiativer: Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Samtaler ved overgang mellem institutioner og styrket samarbejde i dagtilbud. Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats i graviditeten og netværk blandt udsatte forældre. Fokus på faglighed og tidlig læring Nye initiativer: Bogstartprogrammer. Rådgivningsenhed for tosprogede elever i grundskolen. Nye initiativer: Udvidet rådgivningsenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne. Unge med særlige sociale problemer Nye initiativer: 24-timers kontaktordning med henblik på hurtig indsats. Forsøg med ret til efterværn for tidligere anbragte unge. Mere effektive behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer. Nationalt informationscenter om misbrug. Nye initiativer: Familiekurser og særlige læringsforløb. Styrket inddragelse af indvandrerforældre i grundskolen. Udbredelse af forældreprogrammer. Bedre hjælp til unge mødre. Udbredelse af medborgercentre med lektiecaféer og online lektiehjælp. Udsatte unges netværk Nye initiativer: Sociale viceværter tilknyttet ungdomsboliger. Netværk for anbragte og ensomme børn og unge. Bedste-ven til sårbare børn og unge. 6

8 Børn: Den tidlige indsats er afgørende Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser. De har forældre, som støtter dem gennem opvæksten. De får følelsesmæssig opbakning og omsorg. Der er styr på hverdagen. Børnene lærer at blive selvstændige individer og ansvarlige borgere. De har en god barndom. Regeringens målsætning er derfor: At der sker en tidligere indsats, før børnenes problemer vokser sig for store. At faglighed og tidlig læring opprioriteres. Nogle børn er ikke lige så heldige. De får ikke den nødvendige støtte hjemmefra. Der er ikke tilstrækkelig omsorg. Der er ikke styr på hverdagen. Der sættes ikke grænser. Måske fordi forældrene selv kæmper med problemer, der overskygger børnenes. Måske fordi forældrene mangler de nødvendige ressourcer til at opdrage og støtte deres børn. Mange af de børn, der er vokset op under vanskelige vilkår, klarer sig alligevel godt. Udfaldet er ikke givet på forhånd. Men børnene har en øget risiko for at udvikle problemer, der forringer deres chancer for et godt liv. Det er derfor vigtigt med en særlig indsats i forhold til de børn, der ikke får tilstrækkelig støtte hjemmefra. De skal have mulighed for at udvikle personlige ressourcer på linje med alle andre børn. 7

9 Tidlig indsats Forskelle i livschancer grundlægges tidligt i barndommen. Allerede i de første leveår lægges kimen til kompetencer, som er vigtige gennem hele livet. Udbredelsen af lige muligheder forudsætter, at der sættes tidligere ind over for børn med problemer. Forskningen viser, at en tidlig indsats giver de bedste resultater for børnene. Hvis problemerne får lov til at vokse sig store, bliver de endnu sværere at løse. indsats. En tidlig indsats er ikke meget bevendt, hvis det ikke samtidig er den rigtige indsats. Regeringen har gennem de seneste år taget en række initiativer for at styrke den tidlige indsats. Bl.a. har kommunerne fået pligt til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, kommunernes muligheder for at gribe tidligt ind er blevet udvidet gennem lovgivningen, og der er afsat puljemidler til at styrke den tidlige indsats. De fleste børn og unge, der i dag modtager sociale foranstaltninger i hjemmet eller er anbragte uden for hjemmet, er over 15 år. På det tidspunkt er det ofte svært at vende udviklingen. Derfor skal der sættes hurtigere ind, når der konstateres problemer. Der består dog stadig en udfordring i at styrke den tidlige indsats over for de udsatte børn og unge. Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativer: En tidlig indsats forudsætter, at problemerne opdages i tide. Det er der gode rammer for i Danmark. Langt de fleste børn er i kontakt med en sundhedsplejerske umiddelbart efter fødslen og er senere indskrevet i dagtilbud. En tidlig indsats forudsætter også, at de fagpersoner, som er i kontakt med barnet, reagerer ansvarsbevidst på problemerne. De skal kende faresignalerne og underrette de sociale myndigheder, hvis de er bekymrede for et barn. Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne. Samtaler ved overgang mellem institutioner og styrket samarbejde i dagtilbud. Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats i graviditeten og netværk blandt udsatte forældre. Endelig er det vigtigt, at de sociale myndigheder følger op på indberetningerne og iværksætter den rette 8

10 Tidlig indsats hvad har regeringen allerede gjort? Tidlig indsats hvad vil regeringen gøre? Anbringelsesreformen Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og skærpede krav til undersøgelser i børnesager. Lovkrav om sammenhængende børnepolitik Sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats i kommunerne. Hjælpeforanstaltninger for vordende forældre Mulighed for hjælpeforanstaltninger allerede inden barnets fødsel. Sundhedsplejerskens indsats Styrkelse af den tidlige indsats i de socialt svageste familier, herunder særligt svage gravide, svage spædbørnsmødre, socialt udsatte fædre og udsatte etniske spædbørnsfamilier. Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne Der skal udarbejdes bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene. Samtidig indledes et samarbejde med kommunerne om at nedbringe gennemsnitsalderen for, hvornår udsatte børn får hjælp. Endelig skal kommunernes håndtering af underretninger undersøges, så de gode erfaringer kan spredes. Det skal bidrage til at sikre, at der reageres på bekymringerne. Samtaler ved overgang mellem institutioner og styrket samarbejde i dagtilbud Det er vigtigt, at viden om barnets problemer ikke går tabt i overgangen mellem forskellige institutioner. Det kan forsinke den rette indsats. Derfor laves der i samarbejde med kommunerne forsøg med overgangssamtaler fra sundhedsplejersker til vuggestue, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Samtidig styrkes samarbejdet mellem sundhedsplejerske og dagtilbud i forhold til de mest udsatte børn. Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats i graviditeten og netværk blandt udsatte forældre Det er vigtigt, at der sættes tidligt ind i forhold til udsatte gravide og nybagte forældre, der er en særlig sårbar gruppe. Derfor oprettes en pulje til forsøg med at styrke den målrettede sundhedsfaglige indsats for udsatte forældre tidligt i graviditeten og styrke udsatte forældres netværk. 9

11 Fokus på faglighed og tidlig læring Individuelle kompetencer og personlige ressourcer bliver vigtigere og vigtigere i det moderne samfund. Derfor er det vigtigt, at flere børn får gode faglige kvalifikationer. Det er regeringens målsætning, at vi skal have verdens bedste folkeskole, men nogle børn opnår ikke tilstrækkelige faglige kompetencer i skolen. Det begrænser deres muligheder senere i livet. Derfor er det nødvendigt at sætte målrettet ind, så flere børn får de kompetencer, der skal til for at klare sig i uddannelsessystemet. Alle børn har en medfødt nysgerrighed. De er ivrige efter at lære og udvikle sig. Det er afgørende at stimulere børnenes lyst til at lære. Læringen begynder tidligt. Allerede i småbørnsalderen lægges kimen til begrebsforståelse, kommunikation og ordforråd. Forældrene spiller her en vigtig rolle. De skal motivere børnene og støtte dem i deres udvikling, f.eks. ved at læse højt og lave lektier sammen med dem. Her får nogle børn ikke den tilstrækkelige støtte hjemmefra, og det er derfor vigtigt tidligt at støtte dem i deres læring. Dagtilbuddene er særligt vigtige i forhold til at sikre udviklingen hos de børn, der ikke stimuleres godt nok hjemmefra. Her arbejdes med børnenes udvikling af sproget. Samtidig lærer børnene at omgås jævnaldrende. Undersøgelser viser, at børns faglige udvikling hænger tæt sammen med den sociale udvikling. Hvis der skal sikres lige muligheder, er det vigtigt, at flere børn får et godt fagligt niveau. Det er derfor regeringens målsætning, at alle børn skal være rustede til at gennemføre en uddannelse. Regeringen har allerede taget en række initiativer til at styrke faglighed og tidlig læring. Regeringen har bl.a. indført tilbud om sprogvurdering af alle tre-årige og har indført obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der vurderes at have behov for det, fra treårsalderen til skolestart. Det er desuden besluttet at igangsætte et program for efteruddannelse af pædagoger med fokus på udsatte børn i dagtilbud, læring m.v.. Endelig har regeringen iværksat en handlingsplan for læsning. Det vurderes imidlertid, at der fortsat er behov for at styrke den tidlige læring, herunder forældrenes rolle og at styrke folkeskolens indsats over for udsatte børn med anden etnisk baggrund end dansk. Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativer: Bogstartprogrammer. Rådgivningsenhed for tosprogede elever i grundskolen. 10

12 Faglighed og tidlig læring hvad har regeringen allerede gjort? Faglighed og tidlig læring hvad vil regeringen gøre? Sprogvurdering af alle 3-årige Tidlig identifikation af børn med særlige behov med henblik på en mere kvalificeret indsats, særligt i dagtilbuddene. Fremrykket og obligatorisk sprogstimulering Sprogstimulering for tosprogede småbørn med behov herfor er gjort obligatorisk og omfatter børn fra treårsalderen. Bogstartprogrammer Forskning viser, at børn bliver bedre læsere, hvis deres forældre læser højt for dem. Derfor etableres med udgangspunkt i engelske erfaringer et bogstartprogram i regi af sundhedsplejen. Sundhedsplejersken vil i samarbejde med specialuddannede bibliotekarer støtte forældrene i at læse med barnet. Forsøg med heldagsskoler Tilbud til særligt tosprogede elever, som målrettes den enkeltes faglige behov. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. De pædagogiske læreplaner er næste skridt på vejen i arbejdet med at dokumentere de 0-6-åriges læring og udvikling. Rådgivningsenhed for tosprogede elever i grundskolen Tosprogede elevers læring udgør en særlig problemstilling. Det er dokumenteret i PISA Etnisk 2005, at 47 pct. af de tosprogede elever afslutter folkeskolen med utilstrækkelige læsefærdigheder. Derfor oprettes der en rådgivningsenhed for folkeskolerne. Den centrale opgave bliver at udarbejde målrettede handlingsplaner for tosprogede elever med særlige behov. Elevplaner i folkeskolen Med henblik på at sikre løbende evaluering og tydelighed omkring barnets udviklingspunkter. Styrkelse af dagtilbuddenes indsats Der er truffet beslutning om at igangsætte et efteruddannelsesprogram for pædagoger med fokus på udsatte børn og en afprøvning af målrettede metoder i arbejdet med udsatte børn i dagtilbud (interventionsprogrammer). 11

13 Unge: Alle unge skal have en uddannelse Overgangen fra barndom til ungdom er en periode, hvor man gennemgår en væsentlig udvikling. Man begynder langsomt at skabe sin egen tilværelse. Det er en periode, hvor der skal træffes valg, som har betydning frem i tiden. Det gælder ikke mindst i forhold til uddannelse. Ikke alle unge har forudsætningerne for at træffe de rigtige beslutninger og komme gennem overgangen fra barn til ung og fra ung til voksen. Nogle unge har ikke de nødvendige rammer. Nogle kæmper med omfattende problemer. For at støtte op om det mål har regeringen følgende målsætninger: at flere unge fastholdes på ungdomsuddannelserne. at der sættes målrettet ind over for de sociale problemer, der udgør en barriere for at gennemføre en uddannelse. at de unge sikres et netværk, der kan modvirke ensomhed og sociale problemer. En sjettedel af de unge får ikke anden uddannelse end folkeskolen. Det er et problem. Særligt fordi uddannelse i stigende grad er afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor skal flere gennemføre en uddannelse. Det er regeringens mål, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang har en kompetencegivende uddannelse i år

14 13

15 Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Uddannelse er et centralt indsatsområde for at skabe lige muligheder og bryde negativ social arv. Unge uden uddannelse har langt større risiko for at blive ledige eller stå helt uden for arbejdsmarkedet. Langt de fleste begynder faktisk på et uddannelsesforløb, men nogle må senere give op. Særligt på erhvervsuddannelserne er frafaldet stort. Der er mange årsager til frafaldet. Nogle er begyndt på den forkerte uddannelse. Nogle har svært ved at honorere de faglige krav, der stilles på ungdomsuddannelserne. Andre finder sig ikke til rette socialt og mangler kendskab til normer og omgangsformer. Andre igen kæmper med selvværdet og mangler måske opbakning hjemmefra. Der er især behov for en målrettet indsats over for unge med anden etnisk baggrund end dansk. På erhvervsuddannelserne har de et dobbelt så stort frafald som etnisk danske unge. blandt andet et fokusområde i regeringens Aftale om udmøntning af Globaliseringspuljen. Regeringen har endvidere iværksat en lang række initiativer for at sikre en tværgående og sammenhængende indsats, herunder særligt på uddannelsesområdet. Eksempelvis har vejledningsreformen fra 2004 sat fokus på overgange mellem de forskellige uddannelsesniveauer og særligt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Der er dog behov for en yderligere målrettet indsats i forhold til især unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk. Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativ: Udvidet rådgivningsenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne. For at udbrede lige muligheder er det vigtigt, at de unge trives og fastholdes på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at de begynder på den rette uddannelse. Det er vigtigt, at de gennemfører den. Regeringen har allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på at sikre fastholdelse og trivsel på ungdomsuddannelserne. Unges uddannelse er 14

16 Fastholdelse på ungdomsuddannelserne hvad har regeringen allerede gjort? Fastholdelse på ungdomsuddannelserne hvad vil regeringen gøre? Fra frafald til fastholdelse Fokus på reduktion i frafaldet på erhvervsuddannelserne, bl.a. gennem mentorordninger, særlige grundforløb og styrket social og psykologisk rådgivning. Praktikpladser Indsats for at øge antallet af praktikpladser på erhvervsskolerne, herunder særligt for tosprogede elever. Særlig indsats for unge med anden etnisk baggrund Styrket indsats i forhold til nydanske unges uddannelses- og erhvervsvalg. Udvidet rådgivningsenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne På baggrund af de hidtidige gode erfaringer skal den eksisterende rådgivningsenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne udvides. Enheden målrettes frafaldstruede elever. Tilbuddet omfatter blandt andet mentorer, studie- og praktikpladsværksteder, valgfri undervisning, forældreinddragelse og erhvervsrettet danskundervisning. Kommunal forpligtelse vedr. erhvervsgrunduddannelse Sikre at unge under 30 år med begrænsede uddannelsesmæssige forudsætninger kan komme i uddannelse. Ret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge op til 25 år med særlige behov gives ret til en 3-årig ungdomsuddannelse. Det skal sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 15

17 Særlige sociale problemer En mindre gruppe af unge kæmper med særlige problemer som misbrug, kriminalitet, psykiske lidelser mv. Problemerne fylder meget i de unges liv. De gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen og gennemføre en uddannelse. Problemerne risikerer at begrænse mulighederne senere i livet. Unge mennesker med særlige sociale problemer er en meget forskelligartet gruppe. I mange tilfælde er der tale om sårbare unge mennesker med et lavt selvværd. Typisk er de fanget i en negativ spiral, som de har brug for hjælp til at komme ud af. de konkrete problemer vil i mange tilfælde være symptomer på bagvedliggende problemer. Hvis der skal sikres lige muligheder, er det vigtigt, at der tages effektivt hånd om de unges sociale problemer inden de vokser sig store. Lovgivningen rummer gode muligheder for at hjælpe unge med sociale problemer. Samtidig har regeringen iværksat en række initiativer for at styrke indsatsen. Der er bl.a. indført behandlingsgaranti i forhold til unge med svære misbrugsproblemer og afsat midler til psykologhjælp og forstærket indsats over for unge med psykiske problemer samt til at øge den kriminalitetsforebyggende indsats. Misbrugsproblemer kan spænde fra såkaldt weekendmisbrug til et egentligt fysisk afhængighedsforhold. Psykiske problemer kan spænde fra vedvarende koncentrationsbesvær i skolen til egentlige psykiatriske diagnoser. Problemer med kriminalitet kan variere fra enkeltstående tilfælde af småkriminalitet til regelmæssige og måske meget alvorlige lovbrud. Fælles for problemerne er, at det er vigtigt at sætte hurtigt ind. Ofte forværres problemerne, hvis der ikke gribes ind. Det er samtidig vigtigt, at man yder en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. De unge kæmper ofte med flere problemstillinger på én gang. Og Der består dog en række udfordringer i forhold til unges sociale problemer, bl.a. i forhold til at sikre en hurtig indsats, når unge har brug for hjælp, ligesom der er behov for yderligere tilbud for gruppen af unge misbrugere. Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativer: 24-timers kontaktordning med henblik på hurtig indsats. Forsøg med ret til efterværn for tidligere anbragte unge. Mere effektive behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer. Nationalt informationscenter om misbrug. 16

18 Særlige sociale problemer hvad har regeringen allerede gjort? Særlige sociale problemer hvad vil regeringen gøre? Behandlingsgaranti og krav om handleplan for unge stofmisbrugere Kommunerne er blevet forpligtet til at tilbyde hurtig og sammenhængende behandling. Psykiatriaftalen Styrkelse af indsatsen overfor unge med psykiske problemstillinger. Styrkelse af ungdomssanktionen Struktureret behandlingsforløb som alternativ til frihedsstraf. Fokus på uddannelse og beskæftigelse. Styrket indsats over for kriminelle unge under 15 år Idékatalog over effektive initiativer og ansøgningspulje, hvor kommuner, boligforeninger, frivillige mv. kan søge støtte til projekter for målgruppen. Forskning om unges sociale problemer Med henblik på at opnå en mere systematisk viden om unges problemer har regeringen igangsat et forskningsprojekt med fokus på sociale problemers opståen samt effekten af forebyggende og behandlende tilbud. Dermed kan indsatsen blive endnu bedre. 24-timers kontaktordning med henblik på hurtig indsats Det er vigtigt, at unge med sociale problemer hjælpes hurtigt, mens de er motiverede for at ændre deres livssituation. Derfor etableres i samarbejde med en række kommuner forsøg med en 24-timers kontaktordning. Når en ung henvender sig, skal de høre fra kommunen inden for 24 timer, og kommunen skal hurtigt iværksættes den nødvendige indsats. Tilgængelighed er et centralt element, så kontakten skal kunne ske gennem de kommunikationsformer, de unge selv anvender, dvs. SMS, mv. Forsøg med ret til efterværn for tidligere anbragte unge Tidligere anbragte har brug for vejledning og rådgivning, når anbringelsen ophører. Derfor gennemføres der et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. De unge skal blandt andet støttes i at gennemføre en uddannelse og håndtere en selvstændig livsførelse. Mere effektive behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer Det vurderes, at 4 pct. af alle unge under 18 år har misbrugsproblemer. Misbrugsproblemer gør det meget vanskeligt at gennemføre en uddannelse eller i det hele taget få en hverdag til at fungere. Det er vigtigt, at der findes effektive behandlingstilbud. Derfor oprettes en ansøgningspulje med henblik på at udbrede de effektive behandlingsformer i kommunerne. Forskningen viser, at det er vigtigt at tage afsæt i den unges samlede situation og inddrage den unges netværk i behandlingen. Der tages udgangspunkt i et veldokumenteret amerikansk program. Men også gode danske erfaringer skal udbredes. Kommunerne skal lære af hinanden. Nationalt informationscenter om misbrug Det er afgørende for en hurtig indsats, at de fagfolk, der til daglig arbejder med de unge, kender faresignalerne hos de unge og ved, hvad de kan gøre ved det. Derfor etableres et nationalt informationscenter om misbrug. Her kan fagfolk og andre finde råd og vejledning om, hvordan misbrugsproblemer håndteres bedst. 17

19 Netværk Et godt socialt netværk er vigtigt for alle, men måske især i ungdomsårene. I en periode, der kan være forvirrende og frustrerende, har man for alvor brug for et fast holdepunkt. Et sted, hvor man kan udvikle sine personlige ressourcer og etablere sig som selvstændigt individ. For børn med et svagt netværk spiller voksne en stor rolle. Mønsterbrydere dvs. børn som bryder med deres sociale baggrund har ofte mødt en voksen, som har haft afgørende betydning for dem. Det kan være pædagogen fra børnehaven, klasselæreren, fodboldtræneren eller måske en forælder til en ven. I den stabile voksenkontakt kan børnene finde den støtte og ro, som de ikke nødvendigvis har fundet i hjemmet. Men det kræver personlige ressourcer at indgå i positive sociale netværk. Nogle unge mennesker mangler de nødvendige sociale og kulturelle kompetencer. Det kan være svært at begå sig i sociale sammenhænge, hvis man føler sig anderledes, udenfor, isoleret eller ikke har lært at begå sig hjemmefra. Det manglende netværk kan have store konsekvenser for de unges muligheder i livet. Uden jævnaldrende eller voksne at støtte sig til kan man nemt blive ensom. Det kan være svært at sætte grænser og modstå gruppepres. Og det kan ikke mindst være svært at gennemføre en uddannelse. En særlig udsat gruppe er anbragte og tidligere anbragte unge. De står ofte ret alene i tilværelsen, når anbringelsen ophører. Ofte er der kun en svag tilknytning til familien, og de unge skal pludselig til at skabe en tilværelse for sig selv. Hvis der skal sikres lige muligheder, er det vigtigt, at unge mennesker har et godt netværk, de kan støtte sig til. Regeringen har iværksat en lang række initiativer for at styrke rammerne for socialt udsatte børn og unges netværk, eksempelvis i forhold til anbragte og tidligere anbragte. Derudover har der bl.a. været afsat midler til forsøg med etablering af ung-til-ung-vejledning for elever på grundforløbet på erhvervsuddannelserne med henblik på at fastholde de svage elever i uddannelsen. Det vurderes dog, at der fortsat er et potentiale i at styrke indsatsen i forhold til socialt udsatte unges netværk og sociale relationer. Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativer: Sociale viceværter tilknyttet ungdomsboliger. Netværk for anbragte og ensomme børn og unge. Bedste-ven til sårbare børn og unge. 18

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund 1. Baggrund og mål Kvalitetsrapporten for 2014 har dokumenteret,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Aftale om Barnets Reform

Aftale om Barnets Reform Aftale om Barnets Reform Langt de fleste børn i Danmark vokser op i gode og trygge omgivelser med forældre, som støtter dem gennem opvæksten. Desværre er dette ikke tilfældet for alle børn. Nogle børn

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Februar 2017 Det lange, seje træk. Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt Jill Mehlbye AKF Hvorfor er styrkelsen af indsatsen nødvendig? Lige muligheder for alle børn Den sociale arv slår stadig stærkt igennem

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere