Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Allakkiaq Notat Postboks Nuuk Tel. (+299) Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi Håndtering af emnerne i høringssvarene fra Tele-Post, Qeqqata Kommunia, KANUKOKA, Departementet for Infrastruktur samt Grønlands Arbejdsgiverforening Nr Emne. 1 Forlængelse af søkablet mod nord 2 Temaerne indbyrdes afhængigheder 3 Inddrag virksomheder og interesseorganisation er i grunddataprojektet 4 Tema 3-mål ikke målbare Part, side, linje Tele-Post, 2, 28 Qeqqata, 1, 7 Kanukoka, 1, 23 Tele-Post, 2, 38 Tele-Post, 2, 43 Tele-Post, 3, 6 Handling Spørgsmålet om en forlængelse af søkablet mod nord vil blive behandlet i det omtalte oplæg til en politisk beslutningstagning omkring rammer og mål for fremtidens mobiltelefoni og internet se side 8 i strategien. Vi gør dog Departementet for Sundhed og Infrastruktur opmærksom på synspunktet. Rækkefølgen af temaerne i strategien skal hverken tages som udtryk for en vægtning eller som indikation af indbyrdes afhængigheder. Projektledelsen i grunddataprojektet bliver gjort opmærksom på Tele-Post s behov for at kunne anvende CPRnummeret. Opfordringen er givet videre til projektledelsen i grunddataprojektet. Målene vil blive gjort målbare i forbindelse med udarbejdelse af business cases i de enkelte projekter. 1/17

2 5 Reduktion i ITomkostninger er risikabel 6 Inddrag Tele-Post i ITuddannelse 7 Omtal ikke vagtplan og lønsystem i tema 5 8 Omtal ikke itstyringsmodellen side It-kompetencer blandt ikkeuddannelsessøgende 10 Digitalisering i erhvervslivet 11 Inddrag Tele-Post i udvikling af Itkompetencer blandt ikkeuddannelsessøgende 12 Adgang til internet og multimedier til alle skoleelever både på og udenfor skolen og opprioritering af uddannelsesdelen 13 Kompetencer hos private leverandører Tele-Post, 3, 6 Tele-Post, 3, 24 Tele-Post, 3, 30 Tele-Post, 3, 44 Tele-Post, 4, 6 Tele-Post, 4, 6 Tele-Post, 4, 8 Qeqqata, 1, 19 GA, 1, 5 Den omtalte reduktion på 30 procent skal opnås ved konsolidering af kontrakter og andre konsolideringstiltag vedrørende den nuværende drift. Yderligere driftsomkostninger, der opstår som et resultat af nye projekter, er ikke omfattet af målet. Opfordringen er givet videre til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Vi er enige i synspunktet. Målsætningerne vedrørende vagtplansystem og fejl i lønudbetalinger fjernes fra strategien Vi er enige i, at it-styringsmodellen godt kunne have været behandlet separat men vi vurderede alligevel, at det er vigtigt og nødvendigt at få fastlagt roller og ansvar entydigt i sammenhæng med strategien, fordi initiativerne går på tværs i den offentlige sektor. Vi er enige i, at der mangler en omtale af initiativer på dette område. Den vil blive tilføjet. Digitaliseringen i erhvervslivet er umiddelbart understøttet i initiativerne vedrørende e-faktura og selvbetjening på erhvervsportalen. Men vi orienterer Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked om synspunktet, og om Tele-Post tilbud om at deltage i eventuelle offensive tiltag. Vi er enige i, at der skal sættes et initiativ i gang overfor ikkeuddannelsessøgende og takker TelePost for tilbuddet om at deltage i det. Vi tilføjer emnet i strategien. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Emnet er strategisk vigtigt, men der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Udvikling af IT og 2

3 14 Monetære konsekvenser af strategien 15 Kobling til og status for foregående strategi 16 Involver lokale leverandører i strategi-revideringen GA, 1, 21 GA, 1, 26 GA, 2, 3 digitaliseringskompetencer også hos private leverandører vil blive behandlet i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om GAs interesse i emnet. Det er rigtigt, at en beregning af strategiens økonomiske potentiale ville give et bedre beslutningsgrundlag under behandlingen af den samlede strategi. På nuværende tidspunktet er omfanget af mange af projekterne imidlertid ikke fastlagt, så beregningen ville være behæftet med meget stor usikkerhed. Som GA selv er inde på, bliver de økonomiske konsekvenser af projekterne først vurderet i business casen helt i overensstemmelse med den fællesoffentlige projektmodel (FOB) og it-styringsmodellen på side 19 og 20 i strategien. Hvis der på forhånd var skabt en forventning om et bestemt resultat - uanset hvor usikkert, man erkender, at det måtte være - er der en risiko for, at et forudfastlagt facit kunne modarbejde bestræbelserne på at lave en realistisk og holdbar business case i de enkelte projekter. Men de samfundsøkonomiske konsekvenser er selvfølgelig afgørende at have fokus på i business casen, og det kan måske godt understreges i vejledningsmaterialet. Vi vil arbejde videre med spørgsmålet. Status for den foregående strategi er offentliggjort på digitalimik.gl: 3/IKT-Aarsrapport-2013 Delprojektlederne for initiativerne i den foregående IKT-strategi har været involveret i revisionen, men det er rigtigt, at der ikke har været en involvering af lokale leverandører. Vi vil gerne medgive, at det kunne have været værdifuldt. Vi håber på, at dannelsen af Qissartoq 3

4 17 Proriter temaer og lav implementeringsplan 20 Klargør erhvervslivets rolle i strategien generelt 21 Inddrag erhvervslivet i etablering af uddannelser i fællesskab med erhvervslivet 22 Standardiser it-udbud og -kontrakter GA, 2, 10 GA, 2, 17 GA, 2, 45 GA, 3, 5 kan understøtte dialogen og erfaringsudvekslingen omkring projekterne. Det har været et formål i sig selv at sikre en stor grad af selvbestemmelse i styregrupperne for de enkelte strategiprojekter, så de for eksempel har mulighed for at gennemføre projekter på tidspunkter og i en hastighed, hvor det passer med ressourcesituationen. Projekterne bliver med andre ord ikke styret som et egentlig program. Vi erkender, at det på den anden side giver de ulemper, GA fremhæver. Vi vil til gengæld tilstræbe at orientere bredt om den løbende status i projekterne på digitalimik.dk og vi vil også gerne kvittere for den vilje GA udtrykker på erhverslivets vegne til at udvikle sig i samme retning som strategien. Styringsmodellen for digitaliseringsstrategien er baseret på, at erhvervslivets rolle fastlægges på projektniveau. Et af formålene med den fællesoffentlige projektmodel (FOB) er netop at understøtte projekterne i at arbejde systematisk med håndteringen af projektets interessenter og sikre god kommunikation. Emnet er strategisk vigtigt, men der endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Udvikling af IT og digitaliseringskompetencer og herunder etablering af uddannelser i fællesskab med erhvervslivet vil blive behandlet i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om GA s interesse i emnet. Det er en interessant betragtning, som vi vil arbejde videre med. Danske erfaringer viser dog, at det er en stor udfordring at balancere kontraktparternes interesser - og at 4

5 23 Dialogmøder mellem erhvervslivet og offentlige projektledere 24 Tele-Post s bestyrelse, forretningsidé mv 25 Inddrag Tele-Post i arbejdsgrupper 26 Sullisivik som CPRbroker 27 Håndtering af grunddata skal ikke udliciteres til privat leverandør 28 Opprioriter arbejdet med persondatalove 29 Opprioriter dataudveksling med andre lande 30 Opprioriter adresseregister GA, 3, 26 Kanukoka, 2, 1 Kanukoka, 2, 4 Kanukoka, 2, 8 Kanukoka, 2, 12 Kanukoka, 2, 15 Kanukoka, 2, 23 Kanukoka, 2, 25 kontraktparadigmerne bliver meget omfattende, når de skal dække de mange ydelsestyper og kombinationer, der findes inden for IT. Det er en opfordring, vi gerne tager i mod. Vi forventer, at der vil blive lejlighed til dialogmøder mellem projektledere og det private erhvervsliv i regi af især Qissartoq. Digitaliseringsstyrelsen planlægger endvidere flere speeddating - arrangementer om den fællesoffentlige projektmodel (FOB), hvor der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Hvis GA selv ønsker at afholde dialogmøder om strategiprojekterne, modtager Digitaliseringsstyrelsen meget gerne invitation. Vi orienterer om spørgsmålene i Bestyrelsessekretariatet i Formandens departement og i Departementet for Infrastruktur, som blandt andet har ansvaret for ejerstrategier. Vi forventer, at Tele-Post bliver inddraget direkte i de projekter, hvor de er interessent. Vi orienterer grunddata-projektet om ønsket Vi anerkender, at spørgsmålet har afgørende strategisk betydning og orienterer grunddata-projektet om synspunktet. Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl 5

6 31 Forslag om en lang række pejlemærker og fokusområder til tema 3 32 Fælles standarder for sag- og dokument 33 Brug e-boks til digital post 34 Fortsæt udviklingen af selvbetjening på Sullisivik 35 Saml skoleinitiativer under overskriften Den digitale folkeskole 36 Også strategi for førskoleområdet 37 Kortlæg kompetencebehov og -udviklingsmuligheder 38 Fokus på skrive- og læsefærdigheder Kanukoka, 2, 28 Kanukoka, 3, 29 Kanukoka, 4, 1 Kanukoka, 4, 10 Kanukoka, 4, 14 Kanukoka, 4, 23 Kanukoka, 4, 30 Kanukoka, 4, 34 Digitaliseringsstyrelsen kan erklære sig enig i de pejlemærker og fokusområder, som Kanuka har beskrevet i høringssvaret under tema 3. Der er efter vores opfattelse fuld overensstemmelse med både udtalte og bagvedliggende pejlemærker i digitaliseringsstrategien. Anbefalingen er noteret, og vi anerkender, at emnet er strategisk vigtigt. Der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Vi orienterer om synspunktet i projekt Digital Post, hvor spørgsmålet vil blive håndteret. Vi er enige og tydeliggør synspunktet i strategiteksten. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet og kan desuden henvise til seminaret Brug IT til at åbne verden den maj i Sisimiut, hvor netop de rejste spørgsmål er på dagsordenen. Emnet er strategisk vigtigt, men vi har endnu ikke kendskab til konkrete initiativer på området. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om forslagene. Kompetencer generelt er ikke digitaliseringsstrategiens domæne, men Den Politiske Koordinationsgruppe har besluttet at gennemføre en kortlægning af både kompetencer og kompetencebehov i kommunerne og på Selvstyreområdet. Situationen inden for økonomistyring har første prioritet. Kortlægningen igangsættes i Behovsafdækningen udmøntes i kursusog kompetencetiltag. I forhold til digitaliseringsstrategien har indsatsen sammenhæng med initiativet: Bedre økonomistyring. Digitaliseringsstrategien har fokus på engelskkundskaberne som nøglen til at kunne tage del i den globale udvikling. De mere generelle skrive- og læsefærdigheder er uden for 6

7 39 I tema 5, Sundhed for alle, skal fokus være på socialområdet 40 Strategiprojekterne styres som et program og kommunerne skal være med i programledelsen af strategiprojekterne Kanukoka, 4, 39 Kanukoka, 6, 5 digitaliseringsstrategiens domæne. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Vi sørger for, at det bliver formidlet videre til projekterne, at der er et stort gevinstpotentiale på socialområdet, ligesom vi orienterer Departementet for Familie og Justitsvæsen om synspunktet. Strategiprojekterne styres ikke som et program, fordi det har været et formål i sig selv at sikre en stor grad af selvbestemmelse i styregrupperne - så de for eksempel har mulighed for at gennemføre projekterne på tidspunkter og i en hastighed, hvor det passer med ressourcesituationen hos projektdeltagere og interessenter. 41 Prioritering af projekterne i forhold til ressourcerne i kommunerne og Selvstyret 42 Kommunikation og samarbejde som tema for strategi kick-off Kanukoka, 6, 9 Kanukoka, 6, 18 Kommunerne indgår i strategisamarbejdet i FOIS med et koordinerende mandat. Ansvaret for at afdække og håndtere ressourceafhængigheder er placeret i projekterne og herudover har kommunerne mulighed for at øve indflydelse i FOIS. Vi er helt enige i, at kommunikation og samarbejde på alle planer er afgørende for at komme i mål med strategien. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) understøtter kommunikationsopgaverne på projektniveau, og Digitaliseringsstyrelsen tilbyder kick-off arrangementer med projektstyregrupperne, og vi vil herudover arbejde videre med Kanukoka s idé om kick-off seminarer. 43 Kommunaldirektører Kanukoka, 6, Kommunaldirektørerne er skal have øverste 6 og 21 repræsenteret i FOIS, som er et mandat sammen med koordinerende organ, og desuden i nogle departementschefern af projekterne som en del af e styregruppen, hvor kommunerne er en hovedinteressent. Departementschefkredsen udfylder rollen som sponsor for projekterne som følge af finansieringsmodellen. 44 Bedre organisering af Kanukoka, 6, Vi er enige i, at der skal være fokus på 7

8 implementeringen 22 organiseringen af implementeringen allerede i projektets første faser - hvilket også er grundtanken i den fællesoffentlige projektmodel (FOP). 45 Udgifter til implementering, drift og kompetenceudvikling skal tænkes ind i budgetteringen Kanukoka, 6, 26 I den fællesoffentlige projektmodel (FOP) er der taget udgangspunkt i, at business casen omfatter alle udgifter til forbrug af data, it-redskaber og kompetenceudvikling, som er en forudsætning for at realisere projektets gevinster. 46 Styrk it-kompetencer hos borgere og virksomheder se også emne 9 og 13 Kanukoka, 6, 31 Digitaliseringsstrategien omfatter styrkelse af it-kompetencer hos uddannelsessøgende borgere, og der vil blive tilføjet et afsnit om it-kompetencer hos borgere, der ikke er uddannelsessøgende. Udvikling af it-kompetencer i virksomhederne er strategisk vigtigt, men der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Emnet vil blive taget op i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om Kanukokas opfordring. 47 Politikerne skal være på forkant med den digitale verden Kanukoka, 6, 35 Vi vil omtale budskabet i forelæggelsen af digitaliseringsstrategien i Nalaakkersuisut. Vi antager, at Kanukoka selv fremmer budskabet i kommunal sammenhæng. 48 Klar finansieringsmodel og opgavefordeling 2,10 Den overordnede finansieringsmodel prioriteringskriterierne for strategiens indsatser er beskrevet på side 20. På projektniveau ligger ansvaret for finansieringsmodel og opgavefordeling i styregrupperne mio. kroner til analyser, undersøgelser og implementeringen? 2,16 Udgifter til implementeringsaktiviteter medregnes i de enkelte projekters business cases, og finansieres således inden for projektbudgettet. Det er styregruppens ansvar at overvåge, at budgettet løbende overholdes. Hvis der er udsigt til en overskridelse, er det styregruppens ansvar at tilpasse projektets aktiviteter eller i værste fald 8

9 50 Finansiering af persondatalov inkluderet? 51 Afklaring af begreber og påstande 2,30 2,36 lukke projektet, hvis der ikke er sandsynlighed for, at de planlagte gevinster kan høstes i et bæredygtigt omfang. Projektet er stadigvæk i analysefasen, hvor de økonomiske konsekvenser bliver beskrevet detaljeret i projektets business case. Departementschefkredsen tager stilling til projektets finansiering og gennemførelse på dette grundlag. Vores uddybning af de tre nævnte begreber: Digitalisering Vi lægger ikke andet i begrebet digitalisering, end hvad man kan læse sig til i for eksempel Wikipedia. På side 6 i strategien har vi imidlertid udtrykt en holdning om, hvordan vi mener, man får størst held med at gennemføre digitalisering nemlig ved at have fokus på de tre P er: Personer, processer og produkter. IT-modenhed It-modenhed er et bredt begreb, og vi medgiver, at undersøgelsen Borgerne og it fra 2013 kun omfatter en del af de faktorer, som man kan inddrage. Vi fjerner derfor begrebet fra strategiteksten i denne omgang og arbejder videre hen imod en bredere kortlægning af it-modenheden i de kommende Borgerne og it - undersøgelser. Demokratisering Begrebet demokratisering bruges af Vittus Qujaukitsoq i forbindelse med en målsætning om lige muligheder til services. Andre steder i strategien benyttes begrebet i forbindelse med følgende formuleringer: Lige adgang til global videndeling og internet Lige adgang til at deltage i demokratisk dialog mellem 9

10 politikere og borgere ved oplysningsmøder, dialogmøder og høringsmøder (ved hjælp af videoplatformen) Bedre dialog mellem administrationen og borgerne (ved hjælp af videoplatform) Effektiv servicering af politikerne fra administrationens side Sammenfattende kan man sige, at begrebet bruges til at kategorisere aktiviteter, der tilstræber lighed, dialog og åbenhed. Vores uddybning af de fem nævnte påstande: springe flere udviklingstrin over Et eksempel på, at vi har mulighed for at springe et udviklingstrin over ved at lære af internationale erfaringer, er ved - som tidligere nævnt - at fokusere på processer. I andre lande har man erkendt, at digitalisering giver mere værdi for pengene, hvis man optimerer arbejdsgangene, inden man digitaliserer, frem for populært sagt at sætte strøm til eksisterende arbejdsgange. Et andet eksempel er, at vi kan læne os op ad internationale erfaringer i den måde vi gennemfører it-projekter på. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) er således udviklet på grundlag af international best practice (PRINCE2). Gevinster i yderområder Behovet for øget digitalisering med tilhørende gevinster er adresseret i en række forskellige sammenhænge bl.a. i Hvidbog for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne internetforbindelser kan bane vejen for en bølge Teknologiens betydning for vækst, jobskabelse og velfærd er undersøgt af McKinsey Global Institute (2011): Internet matters: The Net s 10

11 52 Undersøg om borgerne ønsker digitalisering 53 Konkretiser hvordan bygder får internet 3,13, og 32 3, 25 sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. Rapporten er også omtalt i den danske erhvervsstyrelses rapport fra 2014: Vækstteam for IKT og digital vækst. Færre papirblanketter og brevpost Strategien lægger ikke op til, at digitaliseringen skal erstatte papirblanketter og fysisk post, men blot øge den digitale kommunikation (side 12). Ved at gennemføre digitaliseringsstrategiens projekter efter den fællesoffentlige projektmodel (FOP), hvor der er krav om udarbejdelse af business cases, tilstræber man, at projekterne kun gennemføres, hvis man er sikker på, at digitaliseringen giver værdi. Borgerne og it fra juli 2013 Vi er enige i, at en kvalitativ undersøgelse vil forbedre grundlaget for digitaliseringen. Det vil vi tage med i tilrettelæggelsen af den næste Borgerne og it -undersøgelse i efteråret Vi er enige. Spørgsmål omkring anvendelsen af digitalisering vil indgå i den næste Borgerne og it - undersøgelse i efteråret 2014 Som tidligere nævnt viser Borgerne og it -undersøgelsen fra 2013, at der er en markant efterspørgsel efter digital kommunikation, men selvom det ikke er alle borgere, der efterspørger digitalisering, må vi også se i øjnene, at digitaliseringen er samfundsøkonomisk nødvendig som et led i bestræbelserne på at opnå en selvbærende økonomi, jævnfør side 4 i strategien. Konkretiseringen af, hvordan man vil sikre alle borgere adgang til internettet, vil blive behandlet i det omtalte oplæg til en politisk beslutningstagning omkring rammer og mål for fremtidens 11

12 54 Uddyb tolkeværktøjer og spil på flere strenge i styrkelsen af det grønlandske sprog 55 Ambitionerne modsvarer ikke ressourcerne i kommunerne 56 Vær opmærksom på sammenblanding af interesser i Qissartoq 3, 46 4, 8 4, 14 mobiltelefoni og internet se side 8 i strategien. Men vi orienterer desuden Departementet for Infrastruktur om spørgsmålet. Med tolkeværktøjer hentydes til den term- og frasebase, der også er omtalt på side 12. Initiativet er ikke beskrevet endnu, men vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om spørgsmålet og om synspunktet om en flerstrenget indsats, som dog umiddelbart lyder til at være uden for digitaliseringsstrategiens område. Vi er enige i, at der er risiko for mangel på ressourcer både i kommunerne og i Selvstyret. Det er en risiko, som skal håndteres i projekterne, FOIS og departementschefkredsen Vi er opmærksomme på og enige i, at der kan ske en sammenblanding af interesser i en foreningsdannelse som Qissartoq, men vi vurderer på den anden side, at vi også er afhængige af en tæt dialog og erfaringsudveksling med alle parter, hvis digitaliseringsstrategien skal lykkes. Vi har forsøgt at skabe opmærksomhed om problemstillingen i foreningens vedtægter, som findes på Qissartoq.gl. Heraf fremgår det i 2: Stk. 2. I tilfælde af interessekonflikter bedes relevante medlemmer træde uden for døren. I tilfælde af tvivl om interessekonflikten eskaleres denne til bestyrelsen, hvis beslutning er endelig. Det er medlemmernes eget ansvar og pligt at gøre opmærksom på interessekonflikten. Stk. 3. Medlemmer, der har misbrugt eller misrygtet foreningens navn eller formål kan ekskluderes af foreningen. Eksklusionen kan appelleres til generalforsamlingen, såfremt medlemmet ønsker det. 12

13 57 Hvem har ansvar for CPR standardisering og hvad er kommunernes rolle 58 Hvilken ressourceindsats forventes fra kommunernes side? 60 Mere fokus på standard for kvaliteten af uddannelserne 61 Hvordan finansieres innovation, vækst og arbejdspladser 62 Sermersooq vil gerne inddrages tidligt og høres i strategiprocesserne 63 Der bør udarbejdes en strategi for selvbetjening i samarbejde med Sullisivik se også emne Tag spredningen i uddannelsesniveau i betragtning undgå ensidig fokus på teknologi 65 Opgør digitaliseringsbehov i tæt samarbejde med aktører med henblik på prioritering 4, 20 4, 22 4, 27 4, 32 4, 35 4, 43 5, 2 5, 5 Ansvaret for standardiseringen og kommunernes rolle og ressourceforbrug i processen er alle spørgsmål som håndteres i grunddataprojektet. Vi orienterer projektet om spørgsmålene. Kommunernes ressourceindsats estimeres på projektniveau, og vi forventer, at det sker i dialog med kommunerne - som et led i interessenthåndteringen. Medtages til departementet for uddannelse, kirke, kultur og ligestilling Det er uden for denne strategis fokusområde henvis til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Vi er enige i, at kommunernes deltagelse er afgørende for succes i en række af projekterne. Vi vil sørge for, at det bliver kommunikeret på kick-off arrangementerne for styregrupperne, at tidlig inddragelse og involvering er en forudsætning for et vellykket projektforløb. Strategi for selvbetjening i tema 3 er faktisk baseret på Sullisivik.gl som kanal for selvbetjeningen. Det fremgår imidlertid ikke af teksten. Vi retter den til. Det er en god pointe, at selvbetjeningsløsninger skal være brugbare og forståelige for borgere med forskelligt uddannelsesniveau. Vi vil arbejde videre med at udvikle vejledningsmateriale til projekterne om dette emne. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) sikrer, at projektidéer og antagelser om digitaliseringsbehov bliver analyseret og vurderet grundigt. Styringsmodellen omfatter endvidere kriterier for prioriteringen mellem projekterne, jævnfør strategiens side

14 66 Underbyg, at alle er klar og kan springe over flere udviklingstrin 5, 23 Som beskrevet ovenfor kan man springe flere udviklingstrin over, hvis man vælger at gøre brug af internationale erfaringer med digitalisering for eksempel inden for projektledelsesmetoder. 67 Tag hensyn til læsehandicappede 68 Opkvalificer på alle niveauer i undervisningssektore n 69 Effekt af digitalisering i misbrugsbehandling uden evidens 70 Bemærk, at digitalisering ikke kun handler om IT 71 Hold fokus på det pædagogiske sigte i digitale undervisningsmidler 5, 35 5, 39 6, 1 6, 5 6, 12 Hvorvidt alle er klar til det, kan selvfølgelig diskuteres. Udsagnet er især baseret på, at der er bred opbakning til den fællesoffentlige projektmodel (FOP). Det er en god pointe, at selvbetjeningsløsninger skal være brugbare for borgere med læseproblemer. Vi vil arbejde videre med at udvikle vejledningsmateriale til projekterne om dette emne. Vi er enige i budskabet, og det er også den problemstilling, der er tænkt på i initiativerne Konkrete mål for IT i undervisningen og Uddannelse og efteruddannelse af lærere i anvendelse af IKT i undervisningen i tema 4. Men vi orienterer også Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Digitalisering af misbrugsbehandling og efterbehandling er et pionerområde, som fortsat skal udvikles. Der er imidlertid gennemført et pilotprojekt, som er afsluttet med en projektafslutningsrapport med anbefaling om at sundhedsvæsenet anvender virtuelle samtaler og konsultationer i behandlingen. Vi orienterer Departementet for Infrastruktur om synspunktet. Vi er enige i synspunktet, jævnfør side 6: Strategien er båret af en forståelse for at digitalisering overvejende handler om mennesker og adfærd. IT leverer ingen værdi alene. Vi er enige i synspunktet og orienterer desuden Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om det. 72 Inddrag bredt i Vi deler ambitionen, og håber at 14

15 udarbejdelse og implementering af strategien 73 Opbygning af lokal kompetence ved at sikre samarbejde mellem lokale og udenlandske virksomheder i projekterne 74 I afsnit 2 side 15 står der: Sundhedsvæsenets økonomi er presset, og dette pres vil blive større i fremtiden, hvor der bliver væsentlig flere ældre med stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og dermed stigende omkostninger til sundhedsydelser 75 Visionen om mere selvbetjening, anvendelse af egne data i digitale services 76 Side 16: Nuværende tekst Bedre overblik i sygdomsforløb Den Elektroniske Patient Journal (EPJ) udbredes til alle sygehuse. EPJ-systemet integrerer med alle relevante 6, 21 GA, 2, 30 1, 13 1, 21 2, 1 tankegangen i den fællesoffentlige projektmodel (FOP) og de planlagte kommunikationsaktiviteter kan bidrage til, at det lykkes at opnå en høj grad af inddragelse. I sin indledning på side 2 i strategien betoner Vittus Qujaukitsoq, at en øget digitalisering.. stiller krav til et øget samarbejde på tværs af den offentlige sektor mellem Selvstyret og kommunerne. Emnet er strategisk vigtigt, men der endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Teksten erstattes med: Sundhedsvæsenets økonomi er presset, og dette pres vil blive større i fremtiden, hvor der bliver væsentlig flere ældre med deraf stigende efterspørgsel på sundhedsydelser Det er muligvis primaturt men indgår som fremtidigt mål for digitalisering af sundhedssektoren. Helt konkret indgår det i initiativet vedr. udvikling af sundhedsportalen. Tilføjelse af tekst til initiativet Bedre overblik i sygdomsforløb på side 16: Sundhedsvæsenets elektroniske patientjournal (EPJ) skal fra 2017 understøtte sammenhængende patientforløb, medvirke til styrket patientsikkerhed og bidrage til optimering af ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet 15

16 sundhedsdatabaser på tværs af sundhedssektoren herunder også tandplejen. 77 Side 16. Nuværende tekst: Flere telemedicinske tilbud Telemedicinen udbygges med telepsykiatri og videobaseret alkoholbehandling. Yderligere specialområder blive analyseret. 78 Side 16. Nuværende tekst: Effektiv sundhedsadministrati on, Undersøgelse af hvordan data fra EPJsystemet kan bruges til at forbedre sygehusdriften resulterer i investering og implementering af en digitalt vagtplansystem. 79 Side 16. Nuværende tekst: Sundhedsportal Sundhedsportalen etableres og bruges til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats og til at give borgerne adgang til egne sundhedsdata. 80 Side 16, effektmål. Minimering af alkoholikere, skal omfatte hele 2, 6 2, 20 2, 28 2, 33 Teksten erstattes med: Virtuel samtale og konsultation Telemedicin er et nøgleredskab i at sikre tryghed for service da patienten får mulighed for at konsultere læger og søge hjælp hos speciallæge i en virtuel konsultation. Målsætningen er at samtaler og konsultationer via videokonference indgår i behandlingen indenfor alkohol, psykiatri kontroller mm. Teksten erstattes med: Effektiv sundhedsadministration, Analysen af hvordan arbejdsgangene omkring vagtplanlægning og lønprocesser kan effektiviseres. Teksten erstattes med: Sundhedsportal Borgeren skal gives mulighed for hurtig og nem adgang til informationer om behandlingstilbud, forebyggelsesindsatser samt generelle sundhedsinformationer. Der igangsættes analyser som skal afdække mulighederne for at udvikle selvbetjenings-løsninger indenfor sundhedsområdet Ændring i effektmål: Erstattes med højere gennemførselsprocent i 16

17 misbrugsgruppen og videoplatformen er blot en af flere elementer i behandlingen 81 Inddragelse i arbejdet med etablering af en fælles jobportal. 82 Præcisering af hvad der menes med prisaftaler 2, 38 3, 8 83 Større udbredelse 3, 11 misbrugsbehandlingen Vi viderebringer dette til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, som er projektejer. Liberalisering forventes at få en positiv betydning for prisudviklingen og virksomhedernes fokus på innovation, som har konsekvens for salg af både engros- og detailprodukter. Vi deler ambitionen med Tele-Post om udbredelsen, og effektmålet er derfor et minimumsniveau. 17

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1 Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur 1 Baggrund for Digitaliseringsstrategien Har sit udspring i IKT-strategien fra 2011 Digitaliseringsindsatsen startede med den første IKT strategi i 2011, og er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitalisering som drivkraft. National digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitalisering som drivkraft. National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med vedtagelsen af storskalaloven og den

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien IKT nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev for Informations- og kommunikationsteknologi strategien, i daglig tale IKT-strategien. Dette og de fremtidige nyhedsbreve har til formål at give indblik

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Digitaliseringsstyrelse Organisering Selvstyrets 14 departementer og styrelser, 4 kommuner, KANUKOKA og De selvstyre-ejde selvskaber ( Det kolde Cuba

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015

Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Den nødvendige koordinering Landsplanredegørelse 2015 Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde, den 16. september 2015 2 Disposition Baggrund for Landsplanredegørelse 2015 Organisering

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1

National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1 National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Status på Digitaliseringsstrategiens temaer.. side 3 Fremdrift på projektniveau

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning 1 Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning Ønsker (anbefalinger) for den nationale telemedicinske

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere