Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allakkiaq Notat. Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Allakkiaq Notat Postboks Nuuk Tel. (+299) Behandling af høringssvar på Digitalisering som drivkraft, Digitaliseringsstrategi Håndtering af emnerne i høringssvarene fra Tele-Post, Qeqqata Kommunia, KANUKOKA, Departementet for Infrastruktur samt Grønlands Arbejdsgiverforening Nr Emne. 1 Forlængelse af søkablet mod nord 2 Temaerne indbyrdes afhængigheder 3 Inddrag virksomheder og interesseorganisation er i grunddataprojektet 4 Tema 3-mål ikke målbare Part, side, linje Tele-Post, 2, 28 Qeqqata, 1, 7 Kanukoka, 1, 23 Tele-Post, 2, 38 Tele-Post, 2, 43 Tele-Post, 3, 6 Handling Spørgsmålet om en forlængelse af søkablet mod nord vil blive behandlet i det omtalte oplæg til en politisk beslutningstagning omkring rammer og mål for fremtidens mobiltelefoni og internet se side 8 i strategien. Vi gør dog Departementet for Sundhed og Infrastruktur opmærksom på synspunktet. Rækkefølgen af temaerne i strategien skal hverken tages som udtryk for en vægtning eller som indikation af indbyrdes afhængigheder. Projektledelsen i grunddataprojektet bliver gjort opmærksom på Tele-Post s behov for at kunne anvende CPRnummeret. Opfordringen er givet videre til projektledelsen i grunddataprojektet. Målene vil blive gjort målbare i forbindelse med udarbejdelse af business cases i de enkelte projekter. 1/17

2 5 Reduktion i ITomkostninger er risikabel 6 Inddrag Tele-Post i ITuddannelse 7 Omtal ikke vagtplan og lønsystem i tema 5 8 Omtal ikke itstyringsmodellen side It-kompetencer blandt ikkeuddannelsessøgende 10 Digitalisering i erhvervslivet 11 Inddrag Tele-Post i udvikling af Itkompetencer blandt ikkeuddannelsessøgende 12 Adgang til internet og multimedier til alle skoleelever både på og udenfor skolen og opprioritering af uddannelsesdelen 13 Kompetencer hos private leverandører Tele-Post, 3, 6 Tele-Post, 3, 24 Tele-Post, 3, 30 Tele-Post, 3, 44 Tele-Post, 4, 6 Tele-Post, 4, 6 Tele-Post, 4, 8 Qeqqata, 1, 19 GA, 1, 5 Den omtalte reduktion på 30 procent skal opnås ved konsolidering af kontrakter og andre konsolideringstiltag vedrørende den nuværende drift. Yderligere driftsomkostninger, der opstår som et resultat af nye projekter, er ikke omfattet af målet. Opfordringen er givet videre til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Vi er enige i synspunktet. Målsætningerne vedrørende vagtplansystem og fejl i lønudbetalinger fjernes fra strategien Vi er enige i, at it-styringsmodellen godt kunne have været behandlet separat men vi vurderede alligevel, at det er vigtigt og nødvendigt at få fastlagt roller og ansvar entydigt i sammenhæng med strategien, fordi initiativerne går på tværs i den offentlige sektor. Vi er enige i, at der mangler en omtale af initiativer på dette område. Den vil blive tilføjet. Digitaliseringen i erhvervslivet er umiddelbart understøttet i initiativerne vedrørende e-faktura og selvbetjening på erhvervsportalen. Men vi orienterer Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked om synspunktet, og om Tele-Post tilbud om at deltage i eventuelle offensive tiltag. Vi er enige i, at der skal sættes et initiativ i gang overfor ikkeuddannelsessøgende og takker TelePost for tilbuddet om at deltage i det. Vi tilføjer emnet i strategien. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Emnet er strategisk vigtigt, men der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Udvikling af IT og 2

3 14 Monetære konsekvenser af strategien 15 Kobling til og status for foregående strategi 16 Involver lokale leverandører i strategi-revideringen GA, 1, 21 GA, 1, 26 GA, 2, 3 digitaliseringskompetencer også hos private leverandører vil blive behandlet i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om GAs interesse i emnet. Det er rigtigt, at en beregning af strategiens økonomiske potentiale ville give et bedre beslutningsgrundlag under behandlingen af den samlede strategi. På nuværende tidspunktet er omfanget af mange af projekterne imidlertid ikke fastlagt, så beregningen ville være behæftet med meget stor usikkerhed. Som GA selv er inde på, bliver de økonomiske konsekvenser af projekterne først vurderet i business casen helt i overensstemmelse med den fællesoffentlige projektmodel (FOB) og it-styringsmodellen på side 19 og 20 i strategien. Hvis der på forhånd var skabt en forventning om et bestemt resultat - uanset hvor usikkert, man erkender, at det måtte være - er der en risiko for, at et forudfastlagt facit kunne modarbejde bestræbelserne på at lave en realistisk og holdbar business case i de enkelte projekter. Men de samfundsøkonomiske konsekvenser er selvfølgelig afgørende at have fokus på i business casen, og det kan måske godt understreges i vejledningsmaterialet. Vi vil arbejde videre med spørgsmålet. Status for den foregående strategi er offentliggjort på digitalimik.gl: 3/IKT-Aarsrapport-2013 Delprojektlederne for initiativerne i den foregående IKT-strategi har været involveret i revisionen, men det er rigtigt, at der ikke har været en involvering af lokale leverandører. Vi vil gerne medgive, at det kunne have været værdifuldt. Vi håber på, at dannelsen af Qissartoq 3

4 17 Proriter temaer og lav implementeringsplan 20 Klargør erhvervslivets rolle i strategien generelt 21 Inddrag erhvervslivet i etablering af uddannelser i fællesskab med erhvervslivet 22 Standardiser it-udbud og -kontrakter GA, 2, 10 GA, 2, 17 GA, 2, 45 GA, 3, 5 kan understøtte dialogen og erfaringsudvekslingen omkring projekterne. Det har været et formål i sig selv at sikre en stor grad af selvbestemmelse i styregrupperne for de enkelte strategiprojekter, så de for eksempel har mulighed for at gennemføre projekter på tidspunkter og i en hastighed, hvor det passer med ressourcesituationen. Projekterne bliver med andre ord ikke styret som et egentlig program. Vi erkender, at det på den anden side giver de ulemper, GA fremhæver. Vi vil til gengæld tilstræbe at orientere bredt om den løbende status i projekterne på digitalimik.dk og vi vil også gerne kvittere for den vilje GA udtrykker på erhverslivets vegne til at udvikle sig i samme retning som strategien. Styringsmodellen for digitaliseringsstrategien er baseret på, at erhvervslivets rolle fastlægges på projektniveau. Et af formålene med den fællesoffentlige projektmodel (FOB) er netop at understøtte projekterne i at arbejde systematisk med håndteringen af projektets interessenter og sikre god kommunikation. Emnet er strategisk vigtigt, men der endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Udvikling af IT og digitaliseringskompetencer og herunder etablering af uddannelser i fællesskab med erhvervslivet vil blive behandlet i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om GA s interesse i emnet. Det er en interessant betragtning, som vi vil arbejde videre med. Danske erfaringer viser dog, at det er en stor udfordring at balancere kontraktparternes interesser - og at 4

5 23 Dialogmøder mellem erhvervslivet og offentlige projektledere 24 Tele-Post s bestyrelse, forretningsidé mv 25 Inddrag Tele-Post i arbejdsgrupper 26 Sullisivik som CPRbroker 27 Håndtering af grunddata skal ikke udliciteres til privat leverandør 28 Opprioriter arbejdet med persondatalove 29 Opprioriter dataudveksling med andre lande 30 Opprioriter adresseregister GA, 3, 26 Kanukoka, 2, 1 Kanukoka, 2, 4 Kanukoka, 2, 8 Kanukoka, 2, 12 Kanukoka, 2, 15 Kanukoka, 2, 23 Kanukoka, 2, 25 kontraktparadigmerne bliver meget omfattende, når de skal dække de mange ydelsestyper og kombinationer, der findes inden for IT. Det er en opfordring, vi gerne tager i mod. Vi forventer, at der vil blive lejlighed til dialogmøder mellem projektledere og det private erhvervsliv i regi af især Qissartoq. Digitaliseringsstyrelsen planlægger endvidere flere speeddating - arrangementer om den fællesoffentlige projektmodel (FOB), hvor der vil være mulighed for erfaringsudveksling. Hvis GA selv ønsker at afholde dialogmøder om strategiprojekterne, modtager Digitaliseringsstyrelsen meget gerne invitation. Vi orienterer om spørgsmålene i Bestyrelsessekretariatet i Formandens departement og i Departementet for Infrastruktur, som blandt andet har ansvaret for ejerstrategier. Vi forventer, at Tele-Post bliver inddraget direkte i de projekter, hvor de er interessent. Vi orienterer grunddata-projektet om ønsket Vi anerkender, at spørgsmålet har afgørende strategisk betydning og orienterer grunddata-projektet om synspunktet. Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl Opfordringen er taget til efterretning. Der er allerede udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen bliver offentliggjort på digitalimik.gl 5

6 31 Forslag om en lang række pejlemærker og fokusområder til tema 3 32 Fælles standarder for sag- og dokument 33 Brug e-boks til digital post 34 Fortsæt udviklingen af selvbetjening på Sullisivik 35 Saml skoleinitiativer under overskriften Den digitale folkeskole 36 Også strategi for førskoleområdet 37 Kortlæg kompetencebehov og -udviklingsmuligheder 38 Fokus på skrive- og læsefærdigheder Kanukoka, 2, 28 Kanukoka, 3, 29 Kanukoka, 4, 1 Kanukoka, 4, 10 Kanukoka, 4, 14 Kanukoka, 4, 23 Kanukoka, 4, 30 Kanukoka, 4, 34 Digitaliseringsstyrelsen kan erklære sig enig i de pejlemærker og fokusområder, som Kanuka har beskrevet i høringssvaret under tema 3. Der er efter vores opfattelse fuld overensstemmelse med både udtalte og bagvedliggende pejlemærker i digitaliseringsstrategien. Anbefalingen er noteret, og vi anerkender, at emnet er strategisk vigtigt. Der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Vi orienterer om synspunktet i projekt Digital Post, hvor spørgsmålet vil blive håndteret. Vi er enige og tydeliggør synspunktet i strategiteksten. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet og kan desuden henvise til seminaret Brug IT til at åbne verden den maj i Sisimiut, hvor netop de rejste spørgsmål er på dagsordenen. Emnet er strategisk vigtigt, men vi har endnu ikke kendskab til konkrete initiativer på området. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om forslagene. Kompetencer generelt er ikke digitaliseringsstrategiens domæne, men Den Politiske Koordinationsgruppe har besluttet at gennemføre en kortlægning af både kompetencer og kompetencebehov i kommunerne og på Selvstyreområdet. Situationen inden for økonomistyring har første prioritet. Kortlægningen igangsættes i Behovsafdækningen udmøntes i kursusog kompetencetiltag. I forhold til digitaliseringsstrategien har indsatsen sammenhæng med initiativet: Bedre økonomistyring. Digitaliseringsstrategien har fokus på engelskkundskaberne som nøglen til at kunne tage del i den globale udvikling. De mere generelle skrive- og læsefærdigheder er uden for 6

7 39 I tema 5, Sundhed for alle, skal fokus være på socialområdet 40 Strategiprojekterne styres som et program og kommunerne skal være med i programledelsen af strategiprojekterne Kanukoka, 4, 39 Kanukoka, 6, 5 digitaliseringsstrategiens domæne. Vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Vi sørger for, at det bliver formidlet videre til projekterne, at der er et stort gevinstpotentiale på socialområdet, ligesom vi orienterer Departementet for Familie og Justitsvæsen om synspunktet. Strategiprojekterne styres ikke som et program, fordi det har været et formål i sig selv at sikre en stor grad af selvbestemmelse i styregrupperne - så de for eksempel har mulighed for at gennemføre projekterne på tidspunkter og i en hastighed, hvor det passer med ressourcesituationen hos projektdeltagere og interessenter. 41 Prioritering af projekterne i forhold til ressourcerne i kommunerne og Selvstyret 42 Kommunikation og samarbejde som tema for strategi kick-off Kanukoka, 6, 9 Kanukoka, 6, 18 Kommunerne indgår i strategisamarbejdet i FOIS med et koordinerende mandat. Ansvaret for at afdække og håndtere ressourceafhængigheder er placeret i projekterne og herudover har kommunerne mulighed for at øve indflydelse i FOIS. Vi er helt enige i, at kommunikation og samarbejde på alle planer er afgørende for at komme i mål med strategien. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) understøtter kommunikationsopgaverne på projektniveau, og Digitaliseringsstyrelsen tilbyder kick-off arrangementer med projektstyregrupperne, og vi vil herudover arbejde videre med Kanukoka s idé om kick-off seminarer. 43 Kommunaldirektører Kanukoka, 6, Kommunaldirektørerne er skal have øverste 6 og 21 repræsenteret i FOIS, som er et mandat sammen med koordinerende organ, og desuden i nogle departementschefern af projekterne som en del af e styregruppen, hvor kommunerne er en hovedinteressent. Departementschefkredsen udfylder rollen som sponsor for projekterne som følge af finansieringsmodellen. 44 Bedre organisering af Kanukoka, 6, Vi er enige i, at der skal være fokus på 7

8 implementeringen 22 organiseringen af implementeringen allerede i projektets første faser - hvilket også er grundtanken i den fællesoffentlige projektmodel (FOP). 45 Udgifter til implementering, drift og kompetenceudvikling skal tænkes ind i budgetteringen Kanukoka, 6, 26 I den fællesoffentlige projektmodel (FOP) er der taget udgangspunkt i, at business casen omfatter alle udgifter til forbrug af data, it-redskaber og kompetenceudvikling, som er en forudsætning for at realisere projektets gevinster. 46 Styrk it-kompetencer hos borgere og virksomheder se også emne 9 og 13 Kanukoka, 6, 31 Digitaliseringsstrategien omfatter styrkelse af it-kompetencer hos uddannelsessøgende borgere, og der vil blive tilføjet et afsnit om it-kompetencer hos borgere, der ikke er uddannelsessøgende. Udvikling af it-kompetencer i virksomhederne er strategisk vigtigt, men der er endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Emnet vil blive taget op i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor i Qissartoqs spor: Videns- og kompetenceløft inden for IT og digitalisering. Vi orienterer Qissartoq-sporet om Kanukokas opfordring. 47 Politikerne skal være på forkant med den digitale verden Kanukoka, 6, 35 Vi vil omtale budskabet i forelæggelsen af digitaliseringsstrategien i Nalaakkersuisut. Vi antager, at Kanukoka selv fremmer budskabet i kommunal sammenhæng. 48 Klar finansieringsmodel og opgavefordeling 2,10 Den overordnede finansieringsmodel prioriteringskriterierne for strategiens indsatser er beskrevet på side 20. På projektniveau ligger ansvaret for finansieringsmodel og opgavefordeling i styregrupperne mio. kroner til analyser, undersøgelser og implementeringen? 2,16 Udgifter til implementeringsaktiviteter medregnes i de enkelte projekters business cases, og finansieres således inden for projektbudgettet. Det er styregruppens ansvar at overvåge, at budgettet løbende overholdes. Hvis der er udsigt til en overskridelse, er det styregruppens ansvar at tilpasse projektets aktiviteter eller i værste fald 8

9 50 Finansiering af persondatalov inkluderet? 51 Afklaring af begreber og påstande 2,30 2,36 lukke projektet, hvis der ikke er sandsynlighed for, at de planlagte gevinster kan høstes i et bæredygtigt omfang. Projektet er stadigvæk i analysefasen, hvor de økonomiske konsekvenser bliver beskrevet detaljeret i projektets business case. Departementschefkredsen tager stilling til projektets finansiering og gennemførelse på dette grundlag. Vores uddybning af de tre nævnte begreber: Digitalisering Vi lægger ikke andet i begrebet digitalisering, end hvad man kan læse sig til i for eksempel Wikipedia. På side 6 i strategien har vi imidlertid udtrykt en holdning om, hvordan vi mener, man får størst held med at gennemføre digitalisering nemlig ved at have fokus på de tre P er: Personer, processer og produkter. IT-modenhed It-modenhed er et bredt begreb, og vi medgiver, at undersøgelsen Borgerne og it fra 2013 kun omfatter en del af de faktorer, som man kan inddrage. Vi fjerner derfor begrebet fra strategiteksten i denne omgang og arbejder videre hen imod en bredere kortlægning af it-modenheden i de kommende Borgerne og it - undersøgelser. Demokratisering Begrebet demokratisering bruges af Vittus Qujaukitsoq i forbindelse med en målsætning om lige muligheder til services. Andre steder i strategien benyttes begrebet i forbindelse med følgende formuleringer: Lige adgang til global videndeling og internet Lige adgang til at deltage i demokratisk dialog mellem 9

10 politikere og borgere ved oplysningsmøder, dialogmøder og høringsmøder (ved hjælp af videoplatformen) Bedre dialog mellem administrationen og borgerne (ved hjælp af videoplatform) Effektiv servicering af politikerne fra administrationens side Sammenfattende kan man sige, at begrebet bruges til at kategorisere aktiviteter, der tilstræber lighed, dialog og åbenhed. Vores uddybning af de fem nævnte påstande: springe flere udviklingstrin over Et eksempel på, at vi har mulighed for at springe et udviklingstrin over ved at lære af internationale erfaringer, er ved - som tidligere nævnt - at fokusere på processer. I andre lande har man erkendt, at digitalisering giver mere værdi for pengene, hvis man optimerer arbejdsgangene, inden man digitaliserer, frem for populært sagt at sætte strøm til eksisterende arbejdsgange. Et andet eksempel er, at vi kan læne os op ad internationale erfaringer i den måde vi gennemfører it-projekter på. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) er således udviklet på grundlag af international best practice (PRINCE2). Gevinster i yderområder Behovet for øget digitalisering med tilhørende gevinster er adresseret i en række forskellige sammenhænge bl.a. i Hvidbog for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne internetforbindelser kan bane vejen for en bølge Teknologiens betydning for vækst, jobskabelse og velfærd er undersøgt af McKinsey Global Institute (2011): Internet matters: The Net s 10

11 52 Undersøg om borgerne ønsker digitalisering 53 Konkretiser hvordan bygder får internet 3,13, og 32 3, 25 sweeping impact on growth, jobs, and prosperity. Rapporten er også omtalt i den danske erhvervsstyrelses rapport fra 2014: Vækstteam for IKT og digital vækst. Færre papirblanketter og brevpost Strategien lægger ikke op til, at digitaliseringen skal erstatte papirblanketter og fysisk post, men blot øge den digitale kommunikation (side 12). Ved at gennemføre digitaliseringsstrategiens projekter efter den fællesoffentlige projektmodel (FOP), hvor der er krav om udarbejdelse af business cases, tilstræber man, at projekterne kun gennemføres, hvis man er sikker på, at digitaliseringen giver værdi. Borgerne og it fra juli 2013 Vi er enige i, at en kvalitativ undersøgelse vil forbedre grundlaget for digitaliseringen. Det vil vi tage med i tilrettelæggelsen af den næste Borgerne og it -undersøgelse i efteråret Vi er enige. Spørgsmål omkring anvendelsen af digitalisering vil indgå i den næste Borgerne og it - undersøgelse i efteråret 2014 Som tidligere nævnt viser Borgerne og it -undersøgelsen fra 2013, at der er en markant efterspørgsel efter digital kommunikation, men selvom det ikke er alle borgere, der efterspørger digitalisering, må vi også se i øjnene, at digitaliseringen er samfundsøkonomisk nødvendig som et led i bestræbelserne på at opnå en selvbærende økonomi, jævnfør side 4 i strategien. Konkretiseringen af, hvordan man vil sikre alle borgere adgang til internettet, vil blive behandlet i det omtalte oplæg til en politisk beslutningstagning omkring rammer og mål for fremtidens 11

12 54 Uddyb tolkeværktøjer og spil på flere strenge i styrkelsen af det grønlandske sprog 55 Ambitionerne modsvarer ikke ressourcerne i kommunerne 56 Vær opmærksom på sammenblanding af interesser i Qissartoq 3, 46 4, 8 4, 14 mobiltelefoni og internet se side 8 i strategien. Men vi orienterer desuden Departementet for Infrastruktur om spørgsmålet. Med tolkeværktøjer hentydes til den term- og frasebase, der også er omtalt på side 12. Initiativet er ikke beskrevet endnu, men vi orienterer Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om spørgsmålet og om synspunktet om en flerstrenget indsats, som dog umiddelbart lyder til at være uden for digitaliseringsstrategiens område. Vi er enige i, at der er risiko for mangel på ressourcer både i kommunerne og i Selvstyret. Det er en risiko, som skal håndteres i projekterne, FOIS og departementschefkredsen Vi er opmærksomme på og enige i, at der kan ske en sammenblanding af interesser i en foreningsdannelse som Qissartoq, men vi vurderer på den anden side, at vi også er afhængige af en tæt dialog og erfaringsudveksling med alle parter, hvis digitaliseringsstrategien skal lykkes. Vi har forsøgt at skabe opmærksomhed om problemstillingen i foreningens vedtægter, som findes på Qissartoq.gl. Heraf fremgår det i 2: Stk. 2. I tilfælde af interessekonflikter bedes relevante medlemmer træde uden for døren. I tilfælde af tvivl om interessekonflikten eskaleres denne til bestyrelsen, hvis beslutning er endelig. Det er medlemmernes eget ansvar og pligt at gøre opmærksom på interessekonflikten. Stk. 3. Medlemmer, der har misbrugt eller misrygtet foreningens navn eller formål kan ekskluderes af foreningen. Eksklusionen kan appelleres til generalforsamlingen, såfremt medlemmet ønsker det. 12

13 57 Hvem har ansvar for CPR standardisering og hvad er kommunernes rolle 58 Hvilken ressourceindsats forventes fra kommunernes side? 60 Mere fokus på standard for kvaliteten af uddannelserne 61 Hvordan finansieres innovation, vækst og arbejdspladser 62 Sermersooq vil gerne inddrages tidligt og høres i strategiprocesserne 63 Der bør udarbejdes en strategi for selvbetjening i samarbejde med Sullisivik se også emne Tag spredningen i uddannelsesniveau i betragtning undgå ensidig fokus på teknologi 65 Opgør digitaliseringsbehov i tæt samarbejde med aktører med henblik på prioritering 4, 20 4, 22 4, 27 4, 32 4, 35 4, 43 5, 2 5, 5 Ansvaret for standardiseringen og kommunernes rolle og ressourceforbrug i processen er alle spørgsmål som håndteres i grunddataprojektet. Vi orienterer projektet om spørgsmålene. Kommunernes ressourceindsats estimeres på projektniveau, og vi forventer, at det sker i dialog med kommunerne - som et led i interessenthåndteringen. Medtages til departementet for uddannelse, kirke, kultur og ligestilling Det er uden for denne strategis fokusområde henvis til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Vi er enige i, at kommunernes deltagelse er afgørende for succes i en række af projekterne. Vi vil sørge for, at det bliver kommunikeret på kick-off arrangementerne for styregrupperne, at tidlig inddragelse og involvering er en forudsætning for et vellykket projektforløb. Strategi for selvbetjening i tema 3 er faktisk baseret på Sullisivik.gl som kanal for selvbetjeningen. Det fremgår imidlertid ikke af teksten. Vi retter den til. Det er en god pointe, at selvbetjeningsløsninger skal være brugbare og forståelige for borgere med forskelligt uddannelsesniveau. Vi vil arbejde videre med at udvikle vejledningsmateriale til projekterne om dette emne. Den fællesoffentlige projektmodel (FOP) sikrer, at projektidéer og antagelser om digitaliseringsbehov bliver analyseret og vurderet grundigt. Styringsmodellen omfatter endvidere kriterier for prioriteringen mellem projekterne, jævnfør strategiens side

14 66 Underbyg, at alle er klar og kan springe over flere udviklingstrin 5, 23 Som beskrevet ovenfor kan man springe flere udviklingstrin over, hvis man vælger at gøre brug af internationale erfaringer med digitalisering for eksempel inden for projektledelsesmetoder. 67 Tag hensyn til læsehandicappede 68 Opkvalificer på alle niveauer i undervisningssektore n 69 Effekt af digitalisering i misbrugsbehandling uden evidens 70 Bemærk, at digitalisering ikke kun handler om IT 71 Hold fokus på det pædagogiske sigte i digitale undervisningsmidler 5, 35 5, 39 6, 1 6, 5 6, 12 Hvorvidt alle er klar til det, kan selvfølgelig diskuteres. Udsagnet er især baseret på, at der er bred opbakning til den fællesoffentlige projektmodel (FOP). Det er en god pointe, at selvbetjeningsløsninger skal være brugbare for borgere med læseproblemer. Vi vil arbejde videre med at udvikle vejledningsmateriale til projekterne om dette emne. Vi er enige i budskabet, og det er også den problemstilling, der er tænkt på i initiativerne Konkrete mål for IT i undervisningen og Uddannelse og efteruddannelse af lærere i anvendelse af IKT i undervisningen i tema 4. Men vi orienterer også Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om synspunktet. Digitalisering af misbrugsbehandling og efterbehandling er et pionerområde, som fortsat skal udvikles. Der er imidlertid gennemført et pilotprojekt, som er afsluttet med en projektafslutningsrapport med anbefaling om at sundhedsvæsenet anvender virtuelle samtaler og konsultationer i behandlingen. Vi orienterer Departementet for Infrastruktur om synspunktet. Vi er enige i synspunktet, jævnfør side 6: Strategien er båret af en forståelse for at digitalisering overvejende handler om mennesker og adfærd. IT leverer ingen værdi alene. Vi er enige i synspunktet og orienterer desuden Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling om det. 72 Inddrag bredt i Vi deler ambitionen, og håber at 14

15 udarbejdelse og implementering af strategien 73 Opbygning af lokal kompetence ved at sikre samarbejde mellem lokale og udenlandske virksomheder i projekterne 74 I afsnit 2 side 15 står der: Sundhedsvæsenets økonomi er presset, og dette pres vil blive større i fremtiden, hvor der bliver væsentlig flere ældre med stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og dermed stigende omkostninger til sundhedsydelser 75 Visionen om mere selvbetjening, anvendelse af egne data i digitale services 76 Side 16: Nuværende tekst Bedre overblik i sygdomsforløb Den Elektroniske Patient Journal (EPJ) udbredes til alle sygehuse. EPJ-systemet integrerer med alle relevante 6, 21 GA, 2, 30 1, 13 1, 21 2, 1 tankegangen i den fællesoffentlige projektmodel (FOP) og de planlagte kommunikationsaktiviteter kan bidrage til, at det lykkes at opnå en høj grad af inddragelse. I sin indledning på side 2 i strategien betoner Vittus Qujaukitsoq, at en øget digitalisering.. stiller krav til et øget samarbejde på tværs af den offentlige sektor mellem Selvstyret og kommunerne. Emnet er strategisk vigtigt, men der endnu ikke formuleret konkrete initiativer på området. Teksten erstattes med: Sundhedsvæsenets økonomi er presset, og dette pres vil blive større i fremtiden, hvor der bliver væsentlig flere ældre med deraf stigende efterspørgsel på sundhedsydelser Det er muligvis primaturt men indgår som fremtidigt mål for digitalisering af sundhedssektoren. Helt konkret indgår det i initiativet vedr. udvikling af sundhedsportalen. Tilføjelse af tekst til initiativet Bedre overblik i sygdomsforløb på side 16: Sundhedsvæsenets elektroniske patientjournal (EPJ) skal fra 2017 understøtte sammenhængende patientforløb, medvirke til styrket patientsikkerhed og bidrage til optimering af ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet 15

16 sundhedsdatabaser på tværs af sundhedssektoren herunder også tandplejen. 77 Side 16. Nuværende tekst: Flere telemedicinske tilbud Telemedicinen udbygges med telepsykiatri og videobaseret alkoholbehandling. Yderligere specialområder blive analyseret. 78 Side 16. Nuværende tekst: Effektiv sundhedsadministrati on, Undersøgelse af hvordan data fra EPJsystemet kan bruges til at forbedre sygehusdriften resulterer i investering og implementering af en digitalt vagtplansystem. 79 Side 16. Nuværende tekst: Sundhedsportal Sundhedsportalen etableres og bruges til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats og til at give borgerne adgang til egne sundhedsdata. 80 Side 16, effektmål. Minimering af alkoholikere, skal omfatte hele 2, 6 2, 20 2, 28 2, 33 Teksten erstattes med: Virtuel samtale og konsultation Telemedicin er et nøgleredskab i at sikre tryghed for service da patienten får mulighed for at konsultere læger og søge hjælp hos speciallæge i en virtuel konsultation. Målsætningen er at samtaler og konsultationer via videokonference indgår i behandlingen indenfor alkohol, psykiatri kontroller mm. Teksten erstattes med: Effektiv sundhedsadministration, Analysen af hvordan arbejdsgangene omkring vagtplanlægning og lønprocesser kan effektiviseres. Teksten erstattes med: Sundhedsportal Borgeren skal gives mulighed for hurtig og nem adgang til informationer om behandlingstilbud, forebyggelsesindsatser samt generelle sundhedsinformationer. Der igangsættes analyser som skal afdække mulighederne for at udvikle selvbetjenings-løsninger indenfor sundhedsområdet Ændring i effektmål: Erstattes med højere gennemførselsprocent i 16

17 misbrugsgruppen og videoplatformen er blot en af flere elementer i behandlingen 81 Inddragelse i arbejdet med etablering af en fælles jobportal. 82 Præcisering af hvad der menes med prisaftaler 2, 38 3, 8 83 Større udbredelse 3, 11 misbrugsbehandlingen Vi viderebringer dette til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, som er projektejer. Liberalisering forventes at få en positiv betydning for prisudviklingen og virksomhedernes fokus på innovation, som har konsekvens for salg af både engros- og detailprodukter. Vi deler ambitionen med Tele-Post om udbredelsen, og effektmålet er derfor et minimumsniveau. 17

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013

Attavigissaarneq (IKT-strategiens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Attavigissaarneq (ens) implementering Statusrapport per 31.december 2013 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene.

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene. Notat Høringsnotat til højhastighedskomiteens rapport 1. Resumé 6. april 2010 Højhastighedskomiteens rapport blev sendt i høring umiddelbart efter offentliggørelsen den torsdag den 14. januar 2010 og med

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere