Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler"

Transkript

1 JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler Lønforhold i krisetider ny afgørelse fra Højesteret Corporate Fokus: Bestyrelsen i Erhvervsdrivende fonde samarbejdsmuligheder med vandsektoren

2 Søren Hornbæk Svendsen Ansvarshavende redaktør Kære læser I skrivende stund skinner solen, himlen er næsten blå - og ingen regn i sigte. Det er næsten som om, at den sommer, vi aldrig rigtig fik, nu kommer lidt igen. Lad os også håbe på lidt opklaring over økonomien i verdenen og herhjemme. I dette nummer af Corporate Newsletter har vi taget nogle store emner op, som er meget aktuelle og relevante. Og så fortsætter vi vores artikelserie om fonde - en retsform, som bliver brugt rigtig meget i dansk erhvervsliv, som de fleste af os derfor jævnligt møder, og som er ret forskellig fra selskaber - men som mange kender rigtig lidt til. I dette nummer fokuserer vi på ledelsen af fonde. Da fonde ikke har nogen ejere, er der heller ikke nogen generalforsamling. Så det er som udgangspunkt bestyrelsen, der bestemmer. Og det er den, vi fokuserer på i dette nummer. I én artikel giver vi et overblik over de nye regler om rekonstruktion, som erstatter de gamle regler om betalingsstandsning. Der er mange ændringer, og da de fleste kommer i kontakt med virksomheder, der er under rekonstruktion, er det en rigtig god idé at kende de grundlæggende mekanismer. Der er også kommet et par banebrydende afgørelser fra Højesteret inden for ansættelsesretten. En ny dom om tilbagesalg af aktier ved ophør af ansættelsen og en dom om aftalt lønnedgang. Begge emner, der desværre er relevante i tider som disse, hvor der fortsat er mange afskedigelser. Vores artikel om tilknyttede aktiviteter fortæller om muligheder på dette område - for de regulerede selskaber og for andre virksomheder. Det er et spændende område med potentiale. Og med artiklen om beregning af frister et praktisk, godt råd til, hvordan man skal tælle dage, når der er angivet frister i love og regler. Rigtig god læselyst med håbet om en god eftersommer og et godt efterår - med mange solskinstimer og blå himmel. Corporate Newsletter udgives af: Advokataktieselskabet Horten Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Tlf: Fax: Mail: Web: Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Horten Corporate Newsletter produceres af 727 Redaktionen af dette nummer er afsluttet 1. september Titel: Corporate Newsletter ISSN: (papirform) ISSN: (online) X SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/leder

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde Kort gennemgang af reglerne om udpegning, uafhængighed, valg af bestyrelsesmedlemmer samt regler vedrørende medarbejderrepræsentation. Side 7 Rekonstruktion i praksis Overblik over rekonstruktionsprocessen efter indførslen af de nye regler den 1. april Side 10 Lønforhold i krisetider I en ny dom tager Højesteret stilling til, om det er muligt at aftale lønnedgang med umiddelbar virkning. Side 12 Højesteret tilsidesætter medarbejders forpligtelse til at tilbagesælge aktier til arbejdsgiverselskab Ny dom fra Højesteret fastslår, at en medarbejderes pligt til tilbagesalg af aktier i visse tilfælde kan blive tilsidesat helt. Side 15 Læg en ekstra dag til klagefristen Der er udstedt et nyt cirkulære om beregning af frister. Vi guider, så du regner rigtigt. Side 16 Samarbejds muligheder med vandsektoren Ved at indgå samarbejde med et vandselskab, kan private aktører få mulighed for at udnytte vandselskabets særlige viden. Side 19 Nyansatte jurister SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/indholdsfortegnelse

4 Torsten Hoffmeyer Partner Jim Øksnebjerg Partner Claus Ditlev Poulsen Advokatfuldmægtig CORPORATE FOKUS Bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde I artikelserien om fonde er vi nået til ledelsen af en erhvervsdrivende fond. I artiklen gennemgås reglerne om udpegning, uafhængighed og valg af bestyrelsesmedlemmer. Slutteligt gennemgås de særlige regler vedrørende medarbejderrepræsentation i erhvervsdrivende fonde. Udpegning af bestyrelsen Som beskrevet i Corporate Newsletter 01/2011 er en fond blandt andet kendetegnet ved en selvstændig ledelse. Størrelsen af fondsbestyrelsen, og hvorledes den udpeges, skal fremgå af fondens vedtægt. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre medlemmer og kan ansætte en direktør. I andre virksomhedsformer består der som regel en form for deltagerdemokrati, hvor virksomhedens ejere/deltagere kan gøre deres indflydelse gældende gennem en generalforsamling, som er den øverste myndighed. I en fond er bestyrelsen øverste myndighed. Det er således bestyrelsens ansvar at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser. Fondsbestyrelsen kan være helt eller delvist selvsupplerende, og/eller udpegningsret kan tillægges fysiske såvel som juridiske personer, f.eks. organisationer. Der gælder ifølge fondslovene og administrativ praksis visse begrænsninger i, hvorledes fondsbestyrelsen kan sammensættes. En del af disse berøres i det følgende. SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/Bestyrelsen i Erhvervsdrivende fonde

5 Som udgangspunkt skal mindst ét medlem af fondsbestyrelsen være uafhængig i forhold til stifter. Endvidere skal fondsmyndighedens samtykke indhentes, hvis bestyrelsens flertal skal bestå af stifter, stifters ægtefælle eller personer, der står stifter særligt nær (som nærmere beskrevet i fondslovene). Tilsvarende gælder med hensyn til en person, som direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af den stemmeberettigede kapital i et selskab, som stifter en fond. Udtalelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indikerer, at kravene til uafhængighed i forhold til stifter søges skærpet i administrativ praksis. I øvrigt gælder ifølge fondslovene visse krav med hensyn til bestyrelsesmedlemmernes bopæl, idet mindst halvdelen af medlemmerne skal være bosat her i landet, medmindre fondsmyndigheden undtager her fra, eller kravet strider mod internationale forpligtelser. Sidstnævnte for hold har betydning i forhold til EU-borgere. Endvidere gælder visse habilitetskrav til det enkelte bestyrelsesmedlem, som skal være myndig og ikke må være under konkurs. Ændringer i sammensætningen af fondsbestyrelsen I den almindelige selskabsret er det fast antaget, at den eller de organer, som udpeger et ledelsesmedlem, tillige har mulighed for at ændre denne udpegning. Dette gælder imidlertid ikke i forhold til medlemmer af bestyrelsen i en fond. Inhabilitet og quorum Ifølge fondslovene må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende imod fondens. Tredjemand kan f.eks. være bestyrelsesmedlemmets ægtefælle eller en juridisk person, hvori bestyrelsesmedlemmet også sidder i bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmet har viden om emnet, er vedkommende berettiget til at orientere den øvrige bestyrelse om faktuelle forhold. Det inhabile bestyrelsesmedlem må imidlertid forlade mødet senest på det tidspunkt, hvor den øvrige bestyrelse begynder egentlige drøftelser af emnet. Ifølge fonds lovene er bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne eller det højere antal, som foreskrives i ved tægten, er til stede. Hvis en fonds vedtægt har regler om valgperioder, eksempelvis en fireårig periode, er det således ikke muligt for de udpegningsberettigede at ændre udpegningen i en valgperiode. Det bemærkes i den forbindelse, at et medlem af en fondsbestyrelse efter administrativ praksis ikke kan afsættes af den øvrige bestyrelse. Dette gælder, uanset vedtægten måtte indeholde bestemmelser om det modsatte. Hvis der i en fondsvedtægt ikke er fastsat valgperioder, er det alene det enkelte bestyrelsesmedlem selv eller fondsmyndigheden, som kan bestemme, at vedkommende skal forlade fondsbestyrelsen, jf. erhvervsfondslovens 15. Det er muligt i vedtægten at indføre kvalifikationskrav til fondsbestyrelses medlemmerne. Hvis de udpegede fondsbestyrelsesmedlemmer herefter ikke længere opfylder disse krav, vil de være forpligtiget til at udtræde af fondens bestyrelse. æ SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/Bestyrelsen i Erhvervsdrivende fonde

6 CORPORATE FOKUS bestyrelse stemmer som udgangspunkt overens med reglerne om medarbejderrepræsentation i selskabslovgivningen. Erhvervsfondslovens 22 skal således fortolkes i overensstemmelse hermed. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er således som i den øvrige selskabslovgivning omfattet af princippet om bestyrelses medlemmernes ligestilling. Dog med de særlige modifikationer, som er gældende for de erhvervsdrivende fonde. I henhold til de selskabsretlige regler må bestyrelsen i et aktieselskab i tilfælde, hvor denne på grund af inhabilitet ikke er beslutningsdygtig, henlægge beslutningen til selskabets ejere på en generalforsamling. En fond har ingen ejere, og fondsbestyrelsen har derfor ikke mulighed for at henlægge beslutningen til en generalforsamling. I sådanne tilfælde må bestyrelsen i overensstemmelse med princippet i erhvervsfondslovens 21, stk. 3 anmode om fondsmyndighedens samtykke til dispositionen. Fondsbestyrelsens arbejde Medlemmer af fondsbestyrelser har en række rettigheder og pligter, og der er særlige regler vedrørende disse medlemmers straffe- og erstatningsretlige ansvar. Det enkelte bestyrelsesmedlem har krav på, at bestyrelsesarbejdet udføres i bestyrelsens regi, hvilket blandt andet indebærer, at det som udgangspunkt kun er bestyrelsens medlemmer samt i nødvendigt omfang fondens direktør, revisor eller anden relevant rådgiver, der deltager i møderne. Fondsbestyrelsen bør fastlægge rammerne for sit arbejde i en forretningsorden, uanset en sådan ikke er påkrævet i henhold til fondslovgivningen. Særligt i fonde, hvor der er medarbejderrepræsentation, bør man have en forretningsorden, som nærmere afspejler, hvilke beslutninger medarbejderrepræsentanterne deltager i, og hvilke de er afskåret fra at deltage i, jf. nedenfor om medarbejderrepræsentation. Herudover bør fondsbestyrelsen løbende overveje, om de rammer for arbejdet, som er fastsat i forretningsordenen, er fyldestgørende og tilstrækkeligt beskrivende for den måde, som fondsbestyrelsen reelt arbejder på. Medarbejderrepræsentation Reglerne om medarbejderrepræsentation i erhvervsdrivende fonds Det følger af lighedsgrundsætningen, at alle medlemmer som udgangspunkt har lige rettigheder og pligter. Det betyder således, at alle skal indkaldes på lige fod til bestyrelsesmøderne, samtlige bestyrelsesmedlemmer skal tillige have mulighed for at deltage i den enkelte beslutning. Alle bestyrelsesmedlemmers stemmer har den samme stemmevægt. Alle har den samme tavshedspligt, og alle skal som hovedregel have det samme honorar. Ifølge erhvervsfondslovens 22 deltager eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer dog alene i spørgsmål vedrørende fondens erhvervsvirksomhed. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal således deltage i godkendelse af fondens årsrapport og dermed også den nærmere disponering af årets overskud, herunder beslutning om hvor stor en del af overskuddet, der skal benyttes til uddeling. Hvis de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer efterfølgende skal deltage i beslutninger om den nærmere disponering af de uddelinger, som skal foretages i overensstemmelse med fondens uddelingsformål, skal dette fremgå af fondens vedtægt. Denne forskel skyldes, at medarbejderrepræsentanternes ret til at deltage i bestyrelsesarbejdet udspringer af fondens erhvervsvirksomhed. I modsætning til selskaber, hvor der er en ejerkreds, som ved generalforsamling beslutter, hvorvidt overskuddet skal uddeles til ejerne eller forblive i selskabet, er det i en fond overladt til de vedtægtsudpegede bestyrelsesmedlemmer at foretage uddelinger i overensstemmelse med vedtægtens regler om overskudsanvendelse. At give medarbejderne indflydelse på denne del uden vedtægtsmæssig hjemmel ville derfor have givet medarbejderne en større indflydelse i fondsejede virksomheder, end reglerne om medarbejderrepræsentation i andre juridiske personer berettiger til. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Torsten Hoffmeyer, advokat Jim Øksnebjerg, eller advokatfuldmægtig Claus Ditlev Poulsen, SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/Bestyrelsen i Erhvervsdrivende fonde

7 Nicolai Dyhr Partner Helle Kofoed Hansen Advokatfuldmægtig Rekonstruktion i praksis Den 1. april 2011 trådte de nye regler om rekonstruktion i kraft. Reglerne erstattede de tidligere gældende regler om betalingsstandsning. Lovændringen tilsigter at effektivisere rekonstruktionsprocessen ved at give gunstigere vilkår for salg og akkordering af gæld for overlevelsesdygtige insolvente virksomheder, kombineret med større kreditorindflydelse i beslutningsprocessen. Reglerne gælder for både fysiske og juridiske personer. Nedenfor vil vi beskrive hovedpunkterne i rekonstruktionsprocessen, rekonstruktionens indhold og formål samt kreditorernes stilling og mulighed for indflydelse under forløbet i henhold til de nye regler. Formålet med en rekonstruktion er enten at opnå en tvangsakkord af skyldnerens gæld og/eller en overdragelse af virksomheden. Rekonstruktion er således en samlebetegnelse for de ændringer, skyldneren kan opnå med rekonstruktionsreglerne i hånden. En af de markante forskelle fra de gamle regler om betalingsstandsning og de nye regler om rekonstruktion er, at den anmeldte rekonstruktion er ultimativ: Hvis rekonstruktionen afbrydes, bliver skyldneren taget under konkursbehandling. En rekonstruktion kan altså ikke blot ophøre, som det var tilfældet under de gamle regler om betalingsstandsning. Såfremt planen eller forslaget forkastes, eller rekonstruktionen af anden grund ophører, mens skyldneren er insolvent, erklæres denne konkurs. æ SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/Rekonstruktion i praksis

8 En rekonstruktion afvikles overordnet i tre led: 1. Rekonstruktionens indledning 2. Vedtagelse af rekonstruktionsplanen 3. Vedtagelse og stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget, hvorved rekonstruktionen gennemføres. 1. Rekonstruktionens indledning Enhver, der er insolvent i konkurslovens forstand, kan anmelde rekonstruktion over for skifteretten. Enhver kreditor kan indlevere begæring om rekonstruktion, men typisk vil det være skyldneren selv, der anmelder rekonstruktion ofte efter aftale med hovedkreditor(erne). Ledelsen varetager som udgangspunkt fortsat driften af virksomheden, dog under rekonstruktørens og tillidsmandens overvågning og instruks. Rekonstruktøren skal samtykke til alle væsentlige dispositioner. Nægter ledelsen at følge rekonstruktørens og/eller tillidsmandens anvisninger, eller er der risiko for, at ledelsen vil råde over selskabet til skade for kreditorerne, kan rekonstruktøren vælge at overtage ledelsen. Alternativt kan rekonstruktør og tillidsmand når som helst vælge at udtræde. Desuden kan rekonstruktøren overtage ledelsen, hvis mindst 25 % af de stemmeberettigede kreditorer fremsætter begæring herom. 2. Rekonstruktionsplanen Ved rekonstruktionens indledning berammer skifteretten det første kreditormøde, der afholdes inden for fire uger efter indledningen. Senest en uge før dette møde sender rekonstruktøren en rekonstruktions plan til kreditorerne. Rekonstruktionsplanen skal indeholde en umiddelbar status og vurdering af skyldnerens aktiver og passiver og en overordnet beskrivelse af formålet med den anmeldte rekonstruktion, det vil sige, hvorvidt der tilstræbes at opnå en tvangsakkord af skyldnerens gæld og/eller en overdragelse af skyldnerens virksomhed, samt hvorledes rekonstruktionen foreslås gennemført. Rekonstruk tøren og den regnskabskyndige tillidsmand skal desuden tage stilling til, om planen er gennemførlig og undersøge, hvorvidt der er omstændigheder til hinder for rekonstruktionens gennemførelse. Ved det første kreditormøde afgør kreditorerne ud fra rekonstruktionsplanen, om rekonstruktionen skal opretholdes. Som kreditor er det vigtigt at deltage aktivt i en rekonstruktion. Afstemnings reglerne er nemlig formuleret således, at rekonstruktions planen vedtages, med mindre et flertal af de stemmeberettigede kreditorer stemmer imod forslaget, og disse kreditorer repræsenterer mindst 25 % af de stemme berettigede kreditorer. Rekonstruktionsplanen er således altid vedtaget, hvis der er mindre end 25 % af skyldnerens kreditorer repræsenteret ved planmødet. Der stemmes efter beløb, idet der kun er stemmeret til de simple kreditorer. I det omfang kreditor dækkes fuldt ud, er der ingen stemmeret. Fordringer, eller dele heraf, der er sikret ved pant, eller fordringer, der tilhører skyldnerens nærtstående, giver ikke stemmeret. Disse regler om fordringernes stemmeret gælder ved alle afstemninger i rekonstruktionsforløbet. Kreditorerne kan på planmødet stille spørgsmål til ledelsen, rekonstruktøren, tillidsmanden, komme med ændringsforslag til planen og tilkendegive, hvad rekonstruktionen bør indeholde for at opnå deres tiltrædelse. Nedstemmes planen, tages skyldneren under konkursbehandling. Vedtages planen, fortsætter rekonstruktionen. Rekonstruktøren er forpligtet til at underrette kreditorerne, hvis forudsætningerne for rekonstruktionsplanen ændres væsentligt. I så fald bliver der afholdt et nyt møde med kreditorerne i skifteretten med henblik på at beslutte, om planen skal ændres, eller om rekonstruktionen skal ophøre med konkurs til følge. SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/Rekonstruktion i praksis

9 Rekonstruktøren skal sende en redegørelse til kreditorerne senest tre måneder efter rekonstruktionens indledning. I denne redegørelse skal rekonstruktøren oplyse om status for rekonstruktionen og oplyse, hvornår kreditorerne kan forvente at modtage rekonstruktionsforslaget. 3. Rekonstruktionsforslaget Inden seks måneder fra indledningen af rekonstruktionen afholdes et kreditormøde i skifteretten til behandling af rekonstruktionsforslaget. Fristen for afholdelse af mødet vedrørende forslaget kan udsættes i op til fire måneder med kreditorernes accept. Hvis rekonstruktionens indhold er klarlagt på et tidligere tidspunkt, kan mødet afholdes tidligere. Rekonstruktøren skal så vidt muligt fremsende forslaget til alle, der berøres af rekonstruktionen, 14 dage forud for mødet i skifte retten. Rekonstruktionsforslaget er et tilbud til kreditorerne med en specificering af rekonstruktionens vilkår. Forslaget indeholder en beskrivelse af den planlagte overdragelse af virksomheden og/eller en tvangsakkord af skyldnerens gæld, eventuelt kombineret med et moratorium eller en likvidationsakkord. I modsætning til tidligere er der ikke krav om en minimumsdividende i en tvangsakkord efter de nye regler. Forslaget skal redegøre for indholdet i den planlagte virksomhedsoverdragelse og/eller akkorderingen af skyldnerens gæld. Forslaget skal desuden indeholde en statusbalance med oplysninger om aktivernes friværdi samt oplysning om skyldnerens passiver med angivelse af de enkelte fordringshavere. Rekonstruktøren og tillidsmanden skal kommentere skyldnerens statusbalance og redegøre for henholdsvis eventuelle omstødelige og ansvarspådragende forhold, skyldnerens samarbejde med rekonstruktøren og tillidsmanden under rekonstruktions forløbet og vurdere dividenden i tilfælde af skyldnerens konkurs. Uanset størrelsen af den tilbudte dividende eller virksomhedsoverdragelsens vilkår er rekonstruktionsforslaget vedtaget, medmindre et flertal af de stemmeberettigede kreditorer, der er repræsenteret ved mødet, stemmer imod forslaget. En skyldner kan herved få eftergivet sin gæld og uden at betale sine simple kreditorer nogen dividende, hvis kreditorerne udebliver fra afstemningen. Det er muligt at meddele rekonstruktøren fuldmagt til både at stemme for og imod forslaget. Rekonstruktionen er først gyldig, når den er stadfæstet af skifteretten. Indsigelser mod forslaget skal fremsættes senest ved mødet. Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis det fremlagte materiale er mangel fuldt, hvis akkordforslaget omfatter fordringer, der ikke kan akkorderes, eller hvis én eller flere fordringshavere er tilsagt fordele uden for rekonstruktionen. Rekonstruktionens ophør Medmindre skyldneren bliver solvent eller får vedtaget en tvangsakkord, vil rekonstruktionen ophøre med en konkursbehandling af skyldner. En rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse vil dermed også medføre skyldnerens konkurs, medmindre rekonstruktionen tillige omfatter en tvangsakkordering af skyldnerens gæld. Øvrige forhold Med de nye rekonstruktionsregler er der givet kreditorerne et mere fleksibelt regelsæt for at redde værdier og bevare de virksomheder, der vurderes at være overlevelsesdygtige. Der er indført nye regler om håndtering af gensidigt bebyrdende aftaler og pantesikkerheder for virksomheder i rekonstruktion. Som kreditor bør man forholde sig kritisk til rekonstruktionen og aktivt varetage egne interesser. En konkursbehandling kan være at foretrække frem for en rekonstruktion på urimeligt gunstige vilkår for skyldneren. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Nicolai Dyhr, eller advokatfuldmægtig Helle Kofoed Hansen, SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/Rekonstruktion i praksis

10 Erik Wendelboe Christiansen Partner Marianne Lage Advokat Lønforhold i krisetider Den fortsatte, ustabile økonomiske situation kan give virksomhederne yderligere anledning til at reducere omkostningerne. Virksomhedernes omkostninger kan reduceres på mange forskellige måder. Ofte vedrører omkostningsreduktion medarbejderne, som typisk udgør en væsentlig omkostningspost. Højesteret har netop taget stilling til, om det er muligt at aftale lønnedgang med umiddelbar virkning. Højesteret har truffet afgørelse i en sag, der omhandlede en aftale om lønreduktion med øjeblikkelig virkning. Aftalen blev indgået som alternativ til afskedigelse. Højesteret skulle tage stilling til, om dette var muligt, eller om en sådan aftale kun kunne træde i kraft med et varsel svarende til medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel. Sagen var tidligere behandlet i byretten og landsretten med to forskellige udfald. Faktum En revisor blev i december 2006 ansat i et revisionsselskab med henblik på senere optagelse som medejer. Lønnen var fastsat til kr pr. måned. I august 2007 blev det meddelt, at han ikke ville blive optaget som del af partnerskabet. Han fik et par dage til at overveje, om han desuagtet ville fortsætte som almindelig ansat. Da han accepterede at fortsætte, blev han orienteret om, at lønnen ville blive nedsat til kr , hvilket han ikke protesterede imod. Ved SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/Lønforhold i krisetider

11 lønudbetalingen for september var lønreduktionen trådt i kraft. Revisoren opsagde herefter sin stilling og fratrådte ved udgangen af november 2007, men krævede at oppebære kr i en periode fra orientering af lønnedgangen svarende til opsigelsesvarslet. Højesterets dom Højesterets flertal konstaterede, at en arbejdsgiver kan indgå en aftale om, at medarbejderen skal fratræde straks eller på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor en opsigelse fra arbejdsgiverens side kunne være gennemført med den pågældendes individuelle varsel. I tråd hermed fandt Højesterets flertal, at det er muligt at indgå aftale om lønreduktion eller andre væsentlige vilkårsforringelser med et kortere varsel end medarbejdernes individuelle varsel. Hermed afviste Højeste ret, at funktionærlovens 21 udelukker indgåelsen af aftaler, som på nogle punkter stiller medarbejderne dårligere, end hvad der følger af lovens bestemmelser. Højesterets flertal lader dog en dør stå på klem for, at der fortsat kan ske tilsidesættelse af aftaler af denne karakter, idet Højesteret anfører, at sådanne aftaler efter omstændighederne vil kunne tilsidesættes i med før af almindelige ugyldighedsregler, herunder navnlig aftalelovens 36. Her kunne Højesteret have haft som forudsætning for godkendelse af aftalen om lønreduktion, at der var tale om en klar og overskuelig aftale, hvor det kendte alternativ ville have været afskedigelser, således at aftalen også indeholdt et væsentligt element i medarbejderens favør. Én dommer fandt imidlertid, at den aftalte lønnedgang var at sidestille med en opsigelse, hvorfor højesteretsdommeren ud fra formålet af funktionærlovens 21 kom til det resultat, at medarbejderen ikke kunne give afkald på sit varsel. Denne højesteretsdommer fandt, at den omstændighed, at aftalen var et alternativ til opsigelse, ikke gjorde, at aftalen indebar en særlig fordel for medarbejderen. Derfor ville højeste retsdommeren i øvrigt i overensstemmelse med landsrettens resultat tilsidesætte aftalen. Lønreduktioners øvrige konsekvenser Højesteret har nu stadfæstet, at en aftale om lønreduktion som udgangs punkt kan aftales, men det er dog væsentligt at holde sig for øje, at en regulering af medarbejdernes løn, der medfører en lønnedgang for medarbejderne, altid vil være en væsentlig ændring af ansættelsesforholdene. Såfremt en aftale om lønregulering ikke kan indgås, skal ændringen derfor varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel. Som konsekvens af, at der er tale om en væsentlig ændring, kan medarbejderne vælge at anse sig som opsagt af virksomheden, hvis de ikke accepterer ændringen, og fratræde med udløbet af deres opsigelses varsel. Virksomheden har i situationer, hvor en lønnedgang varsles, ikke kontrol over, om en eller flere medarbejdere, herunder nøglemedarbejdere, vælger at anse sig som opsagte og fratræder med udgangen af deres opsigelsesvarsel, hvilket kan få negative konsekven ser. Forinden medarbejderne generelt varsles ned i løn, bør det derfor på forhånd afklares, om medarbejderne er indstillet på at acceptere lønnedgangen i hvert fald i forhold til nøglemedarbejdere. Det er ved varslet lønnedgang også væsentligt at være opmærksom på, at beskyttede medarbejdere, så som arbejdsmiljørepræsentanter, med arbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller tillidsrepræsentanter, skal håndteres efter de gældende fagretlige regler vedrørende afskedigelse, hvilket kan komplicere processen for så vidt angår disse. Det er således vigtigt, at en lønnedgang forberedes og overvejes ganske grundigt, både ansættelsesretligt men også personalepolitisk. Overenskomstregulerede virksomheder Hvis virksomheden er overenskomstreguleret, kan overenskomsterne sætte en begrænsning for mulighederne for lønreduktion. Er der tale om normallønsoverenskomster, vil både normaltimelønnen og tillægssatserne være udtryk for den aflønning, der i overenskomstperioden er aftalt mellem overenskomstparterne, og det er overenskomst parterne, som kan ændre herpå ved aftale. Det vil derfor ikke være muligt for den enkelte arbejdsgiver at varsle lønnedgang individuelt eller kollektivt. Det vil også være i strid med overenskomsten at indgå aftale om dette med lønmodtagerne. Alternative omkostningsreduktioner Det er muligt at regulere virksomhedens lønomkostninger for en midlertidig periode med indførelse af arbejdsfordeling. Dette vil dog for virksomheder, der ikke har en overenskomstmæssig hjemmel hertil, kræve, at samtlige medarbejdere accepterer arbejdsfordelingen, og at ordningen i øvrigt opfylder de retningslinjer, som findes i reglerne om supplerende dagpenge. Et alternativ vil være reduktion i medarbejderstyrken. Kollektive afskedigelser er reguleret via lovgivning, som har til formål at sikre medarbejderne information og medindflydelse, før beslutningen om masseafskedigelse træffes. Hvis en virksomhed påtænker at gennemføre kollektive afskedigelser, er der en række processuelle regler, som skal overholdes, herunder forhandlinger med medarbejderne før den endelige beslutning træffes. Dette kan føre til en mindre forsinkelse af afskedigelsernes effektuering. Kollektive afskedigelser Både i forbindelse med afskedigelser i større omfang omfattet af lov om masseafskedigelser og afskedigelser, som i antal ikke medfører, at reglerne skal anvendes, skal der ske en udvælgelse af de medarbejdere, som skal afskediges. Udgangspunktet i dansk ret er, at det er overladt til arbejdsgiverens frie skøn, hvilke medarbejdere, der bedste kan undværes. Der er dog tilfælde, hvor arbejdsgiverens frie skøn er under lagt særlige hensyn, så medarbejderne sikres mod diskrimination, f.eks. på grund af alder, handicap, barsel, graviditet, men også hensyn til lang anciennitet skal medinddrages i forbindelse med udvælgelsen af medarbejderne. Derfor er det væsentligt at sikre dokumentation for udvælgelseskriterierne. Virksomhederne skal også ved udvælgelsen af medarbejderne være opmærksomme på beskyttede medarbejdere så som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og elever. En anden effekt af en varslet lønnedgang er, at det kan skabe en meget dårlig stemning blandt medarbejderne. Det vil ofte blive opfattet negativt. Derfor bør det nøje overvejes om et alternativ til en generel lønnedgang kunne være opsigelse af et mindre antal medarbejdere. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Erik Wendelboe Christensen, eller advokat Marianne Lage, SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/Lønforhold i krisetider

12 Erik Wendelboe Christiansen Partner Hans Christian Pape Partner Marianne Lage Advokat Højesteret tilsidesætter medarbejders forpligtelse til at tilbagesælge aktier til arbejdsgiverselskab Selv om lovgiver med aktieoptionsloven ønskede at afhjælpe den dengang eksisterende retsusikkerhed og sikre, at ordninger om finansielle instrumenter i ansættelsesforhold blev lettere at administrere, opstår der fortsat retstvister ved de danske domstole som følge af ordningernes mangeartede indhold. Højesteret har senest skulle tage stilling til en medarbejders tilbagesalgspligt i henhold til et aktieinvesteringsprogram. Aktieoptionsloven Den 1. juli 2004 trådte aktieoptionsloven i kraft. Aktieoptionsloven kom til at gælde for aktieaflønning, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesforholdet at købe eller tegne aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Aktieoptionsloven regulerer således kun aktie aflønning, som giver mulighed for køb eller tegning af aktier på et senere tidspunkt. Medarbejderens umiddelbare erhvervelse af aktier er der imod ikke omfattet af loven. Et af de centrale elementer i aktieoptions loven er en regulering af medarbejderens ret til at medtage den tildelte aktieaflønning i fratrædelsessituationen, sådan at medarbejderen ved egen opsigelse mister tildelt aktieaflønning, som ikke er udnyttet, mens medarbejderen ved selskabets opsigelse bevarer alle eksisterende rettigheder vedrørende tildelt aktieaflønning og får mulighed for forholdsmæssig andel i forestående tildelinger. For de incitamentsordninger, som ikke er omfattet af aktieoptionsloven, vil tidligere retspraksis efter funktionærlovens 17 a og aftalelovens 36 fortsat være relevant. Baggrund Sagen vedrørte en medarbejder, der var ansat i en lederstilling hos en virksomhed. Medarbejderen blev i 2005 tilbudt at deltage i et investerings program, hvor han opnåede mulighed for at erhverve aktier i virksomhedens moderselskab. Aktierne blev erhvervet gennem et agentselskab i Luxembourg. Agenten bevarede efter aftale ejendomsretten til aktierne på investorernes vegne, herunder medarbejderne, og udøvede visse rettigheder over disse. De økonomiske fordele tilfaldt investorerne. Aktierne skulle efter aftalen tilbagesælges, hvis medarbejderen fratrådte sin stilling i virksomheden. Medarbejderen blev SIDE 12 CORPORATE NEWSLETTER/Højesteret tilsidesætter medarbejders

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Medfører for lave vejbidrag modregning?

Medfører for lave vejbidrag modregning? Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2012 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Medfører for lave vejbidrag modregning? Forvaltningsloven 25 år - forvaltningsloven

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere