Transfusionsmedicinske Standarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transfusionsmedicinske Standarder"

Transkript

1 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

2 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version 1.1, januar 1996 Version 1.2, september 1996 Version 1.3, april 1997 Version 1.4, oktober 1998 Version 2.0, november 1999 Version 2.1, juni 2001 Version 2.2, januar 2003 Version 2.3, november 2004 Version 3.0, januar 2007 Version 3.1, oktober 2008 Version 3.2, september 2012 Redaktion Version 1.0: Ole Drachmann, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Tom Kristensen, Henning Sørensen Redaktion Version 1.1: Ole Drachmann, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen Redaktion Version : Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen, Ellen Taaning Redaktion Version 2.2: Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Ellen Taaning Redaktion Version 2.3: Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Jan Jørgensen, Ellen Taaning, Kim Varming Redaktion Version : Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Betina Sørensen, Ellen Taaning, Kim Varming Redaktion Version 3.2: Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Frank Hinnerfeldt, Betina Sørensen, Ellen Taaning

3 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 i Indholdsfortegnelse DSKIs Transfusionsmedicinske Standarder x INDLEDNING VERSION x INDLEDNING VERSION xii 1. KAPITEL 1: Blodbankvirksomhed Lovgrundlag Organisatorisk og økonomisk Sundhedsstyrelsens tilladelse til blodbankvirksomhed Definitioner Krav til blodbankvirksomhed Registrering Sikkerhed i forbindelse med bloddonation Indberetning Tilsyn KAPITEL 2: Kvalitetsstyring Termer og definitioner Introduktion Organisation og ledelse Kvalitetsstyringssystem Dokumentstyring Kontraktgennemgang Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier Eksterne ydelser og leverancer Rådgivningsydelser Behandling af klager Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser Korrigerende handlinger Forebyggende handlinger Løbende forbedringer Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer Intern audit Ledelsens evaluering Personale Fysiske omgivelser og miljøforhold Laboratorieudstyr Procedurer til præeksamination Undersøgelsesprocedurer Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer Procedurer til efterundersøgelse

4 ii Transfusionsmedicinske Standarder Rapportering af resultater KAPITEL 3: Organisation og ansvar Teknisk ledelse og faglig kundskab Ansvarlig person Personale Organisationsplan Ansvarlige for produktion og kvalitetskontrol Sikkerhed og hygiejne KAPITEL 4: Lokaler Generelt Tappelokaler Fremstillings- og opbevaringsslokaler Adgangskontrol KAPITEL 5: Udstyr og materialer Udstyr Emballage - Utensilier KAPITEL 6: Dokumentation Opbevaringstidsrum for dokumentation Instruktioner Registrering af blodtapninger Dokumentation i forbindelse med fremstilling Separation Videregående præparation Frigivelse Uddaterede, kasserede eller ikke undersøgte komponenter Mærkning af blodkomponenter KAPITEL 7: Opbevaring og distribution Opbevaringstemperaturer Opbevaringstid, kassation og uddatering Transport Forsendelsesliste til industrien Forsendelse til andre blodbanker mv Leveranceaftaler KAPITEL 8: Opgaver udlagt i kontrakt Skriftlig aftale Smittemarkører Blodkomponenter Kvalitetskontrol Edb Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

5 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 iii Inspektion KAPITEL 9: Afvigelser, reklamationer, tilbagekaldelser og korrigerede handlinger Generelt Afvigelser Klager Tilbagekaldelse Korrigerende og forebyggende foranstaltninger KAPITEL 10: Intern audit Baggrund og udførelse KAPITEL 11: Kvalitetskontrol af reagenser Erytrocytter anvendt til AB0 serum/plasmakontrol Testreagenser anvendt til AB0 blodlegemediagnose Testreagenser anvendt til RhD blodlegemediagnose Øvrige testreagenser Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer Erytrocytter til antistofidentifikation Antiglobulinreagens Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS) Søjlekort KAPITEL 12: Validering og change control Definition og baggrund Retrospektiv validering Dokumentation Valideringsmasterplan, -protokol og -rapport Planlægning Revalidering Change control KAPITEL 13: Bloddonorer Definition Oplysninger til bloddonorer Oplysninger fra bloddonorer Registrering af bloddonorer Generelle alders- og helbredskriterier Aferese af bloddonorer Overflytning af bloddonorer KAPITEL 14: Anvendelse af blod fra donorer til fastsættelse af referenceområder, som kontrolmateriale og til forskningsformål Baggrund Forslag til tekst til informationsfolder

6 iv Transfusionsmedicinske Standarder Forslag til tekst til informeret samtykke (rutineanalyse) Forskning KAPITEL 15: Kriterier for udvælgelse af bloddonorer Generelle myndighedskrav Øvrige generelle principper Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark Specifikke myndighedskrav Særlige epidemiologiske situationer Alfabetisk oversigt over donorkriterier KAPITEL 16: Autolog blodtransfusion Generelt Udvælgelse af patienter Information til patienten Tapning Opbevaring Undersøgelser før transfusion Ubrugt autologt blod Kvalitetskontrol KAPITEL 17: Blodtapning og donorkomplikationer Almindelig tappeteknik Aferese Blodtapningers hyppighed og størrelse: Almindelig tapning Blodtapningers hyppighed og størrelse: Plasmaferese- og cytaferesetapning Registrering af blodtapninger Tapning af bloddonorer Praktisk udførelse af tapning Plasma- og cytaferesetapning, specielt KAPITEL 18: Fremstilling af blodkomponenter God fremstillingspraksis Hygiejne KAPITEL 19: Kvalitetskontrol af blodkomponenter Indledning Deklaration Validering af fremstillingsmetoder og fastlæggelse af specifikationer Valideringsmasterplan Den løbende kvalitets- og procedurekontrol Afvigelsesrapporter Statistisk proceskontrol Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

7 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 v Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter Anbrud af blodkomponenter KAPITEL 20: Blodtypebestemmelse af bloddonorer minimumskrav Indledning Alment AB0 blodtypebestemmelse RhD blodtypebestemmelse Screentest for erytrocytantistoffer Svarafgivelse Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner KAPITEL 21: Obligatoriske undersøgelser Indledning Dokumentation Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser Tilbagekaldelse af frisk frosset plama Look-back Anmeldelse Information om testresultater Konfirmatorisk test og diskrimatorisk NAT Algoritmer KAPITEL 22: Blodtypeserologiske undersøgelser i forbindelse med blodtransfusion Typespecifikt donorblod Forligeligt donorblod Udlevering af blod af anden blodtype Forligelighedsundersøgelse før blodtransfusion Blodtypeserologiske labratorieundersøgelser før blodtransfusion Minimumskrav Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser Blodtypebestemmelse af recipienter til transfusionsmedicinsk brug Antistofscreentest og forligelighedsundersøgelse KAPITEL 23: Rekvisition, udlevering og anvendelse af blod og blodkomponenter Rekvisition af blodkomponenter Udlevering af blod og blodkomponenter Anvendelse af blod Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion KAPITEL 24: Indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser Alvorlige bivirkninger ved donortapning

8 vi Transfusionsmedicinske Standarder Screening af bloddonorer og look-back Alvorlige bivirkninger hos recipienter Utilsigtede hændelser i blodcentret Utilsigtede hændelser uden for blodcentret Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis Dansk Registrering af Tranfusionsricisi (DART) APPENDIKS 1: Rekommandationer for anvendelse af leukocytdepleterede blodkomponenter A1.100 Generelt APPENDIKS 2: Bestrålede blodkomponenter A2.100 Baggrund A2.200 Indikationer A2.300 Bestråling A2.400 Øvrige krav til blodkomponenter A2.500 Kvalitetssikring APPENDIKS 3: Moder-barn A3.100 Graviditet og fødsel A3.110 Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer A3.115 Generel screening af gravide for hepatitis B A3.120 RhD immunprofylakse A3.130 RhD bestemmelse af moder og barn i forbindelse med RhD immunprofylakse A3.140 Indikationer for behandling med anti-d immunglobulin efter fødsel A3.200 Erytroblastose A3.300 Alloimmun neonatal trombocytopeni (AINT) A3.400 Generelt om transfusion til børn yngre end 3 måneder A3.500 Nyfødte (børn yngre end 1 måned) A3.600 Børn mellem 1 måned og 3 måneder A3.700 Børn mellem 3 måneder og 6 år APPENDIKS 4: Information til patienter om blodtransfusion A4.100 Samtykke A4.200 Fakta om donorblod A4.300 Hvornår anvendes blodtransfusion? A4.400 Undersøgelser før blodtransfusion A4.500 Bivirkninger ved blodtransfusion A4.600 Andre behandlingsmuligheder A4.700 Yderligere oplysninger APPENDIKS 5: Transfusionskomplikationer A5.100 Indledning Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

9 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 vii A5.200 Immunologisk betingede transfusionskomplikationer A5.300 Non-immunologisk betingede transfusionskomplikationer A5.400 Dansk registrering af transfusionsrisici (DART) APPENDIKS 6: Katastrofeberedskab A6.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal om muligt kunne tidobles A6.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille A6.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-edb er eventuelt ude af drift A6.400 Manglende strøm A6.500 Kritiske forbrugsartikler APPENDIKS 7: Standardvedtægter for transfusionsråd A7.100 Baggrund A7.200 Overskrift A7.300 Indledning A7.400 Kommissorium A7.500 Rådets sammensætning A7.600 Eksempler på Rådets funktioner A7.700 Afslutning APPENDIKS 8: Eksempler på information ved typeskift A8.100 Erytrocytter A8.200 Plasma APPENDIKS 9: Standardbesvarelser A9.100 Indledning A9.200 Teknikker A9.300 Blodtypeserologi A9.400 Trombocytter A9.500 Krav til blodkomponenter A9.600 Stamcelletransplantation A9.700 Identifikation A9.800 Diverse APPENDIKS 10: ISBT A Generelt A Datastrukturer A Sammenkædning af stregkoder A Opbygningen af produktkoder A ISBT 128 etikettens udformning A Posefabrikantens etiket A Princip for blodbankens etikettering A Andre anvendelser for ISBT

10 viii Transfusionsmedicinske Standarder APPENDIKS 11: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder APPENDIKS 12: Edb-systemer i blodbankvirksomhed A Personale A Validering A Edb-systemet APPENDIKS 13: Elektronisk forligelighed A Baggrund A Blodportion A Patienten A Godkendelse A Validering APPENDIKS 14: Elektronisk rekvisition A Forventes medtaget i TMS APPENDIKS 15: Bloddonors karantæneforhold ved indtagelse af medicin A Baggrund A Teksteksempler A Naturlægemidler, kosttilskud og stærke vitamin- og mineral-præparater A Dopingmidler A Narkotika A Vurdering af præparat og indikation (særlige tilfælde) A Estimering af karantæneperiode A Vacciner A Rettelser og forslag til ændringer APPENDIKS 16: Kriterier for udvælgelse af allogene vævsdonorer A Generelle myndighedskrav A Øvrige principper A Generelle kriterier A Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark A Specifikke myndighedskrav A Samtykke og donoridentifikation A Donorevaluering A Donorjournal A Udtagningrapport REFERENCER R.100 Oplysninger på Internettet R.200 Dansk lovgivning mv R.300 Andre officielle danske bestemmelser R.400 Det Europæiske Fællesskab R.500 Europarådet Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

11 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 ix 66. ORDFORKLARING DOKUMENTVERSIONSKONTROL INDEKS

12 x Transfusionsmedicinske Standarder 3.1 DSKIs Transfusionsmedicinske Standarder INDLEDNING VERSION 1.0 Transfusionsmedicin er den lægelige disciplin, der varetager hele forløbet mellem bloddonor og recipient, dvs. fra udvælgelse og tapning af donor i blodbanken, over bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen. Transfusionsmedicin er en del af det lægelige speciale, klinisk immunologi. Transfusionsmedicinske Standarder er udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed. Standarderne er bla. en bearbejdning, dvs. en præcisering og konkretisering af love, cirkulærer og vejledninger til landets sygehuse og blodbanker vedr. donortapning og blodtransfusion, men kan ikke erstatte disse. I følge Lægemiddellovens 8 har de ansvarlige ledere af blodbanker pligt til at holde sig orienteret om og rette sig efter ændringer, tilføjelser og evt. nye bestemmelser på området. Standardernes formål er at sikre en så risikofri tapning af bloddonorer som muligt og at sikre en ensartet, høj kvalitet af de fremstillede blodprodukter, således at risikoen for patienterne ved transfusionsbehandling gøres mindst mulig. Vedrørende detaljerede, tekniske beskrivelser af laboratorie- og produktionsprocedurer henvises til relevante håndbøger. Ved udarbejdelsen har sproglige og stilistiske hensyn måttet vige for kravet om klarhed og konsekvens. I Standarderne findes nogen redundans af hensyn til forståelse og anvendelighed. Ordene blod, blodkomponent og blodderivat er brugt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og fagets definitioner, når henvisningerne er éntydige, ellers anvendes ordet blodprodukt. Ved anvendelse af ordene skal og bør er søgt at skelne imellem obligatoriske minimumskrav og tilrådelige anbefalinger. Ordet skal er benyttet i sætninger, der beskriver forhold eller procedurer, som anses for obligatoriske minimumskrav for udøvelse af god blodbankvirksomhed, medens ordet bør er anvendt ved beskrivelse af forhold eller procedurer, hvis opfyldelse er ønskværdige, men hvor lokale omstændigheder og tilstedeværende ressourcer kan umuliggøre deres opfyldelse. Ved omtale af laboratorieundersøgelser er ordene serum og plasma benyttet, når anvendelse er metodestandard. Laboratorieteknisk kan serum erstattes med plasma, og plasma med serum, når der anvendes metoder, der er valideret til som minimum at have samme følsomhed som standardmetoderne. Med henblik på overskuelighed og éntydige referencer benyttes i Standardernes hovedtekst et nummersystem med 4 niveauer. Nummereringen er i ganske få tilfælde ikke logisk, idet fuldstændig stringens ville kræve et nummersystem med 6 niveauer. Hovedteksten i Transfusionsmedicinske Standarder må betragtes som autoritativ. Standarderne indeholder desuden en række appendiks, hvis indhold skal betragtes Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

13 Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 xi som oplysende og vejledende. Appendiks 1 indeholder bla. en fortegnelse over gældende bestemmelser og retningslinier for blodområdet pr. november Appendiks 11 indeholder en ordforklaring, medens de øvrige appendiks indeholder forslag til transfusionsmedicinsk praksis. Dette er første udgave af Transfusionsmedicinske Standarder. Redaktionen er afsluttet i november Indtil videre vil Standarderne blive udgivet i et løsbladsystem og vil blive revideret løbende. Kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til formanden for DSKIs Transfusionsmedicinske Udvalg. DANSK SELSKAB FOR KLINISK IMMUNOLOGI Transfusionsmedicinsk Udvalg Ole Drachmann, København Casper Jersild, Aalborg Jan Jørgensen, Århus Tom Kristensen, Odense Henning Sørensen, København, formand

14 xii Transfusionsmedicinske Standarder 3.1 INDLEDNING VERSION TMS findes på Her findes TMS også i en pdf-udgave, som kan udskrives. I version 3.2 er kapitlerne 1-24 (undtagen kapitel 14), samt Appendiks 1 opdaterede. Version 3.3 forventes at udkomme i løbet af 6 mdr., og der er planlagt en omskrivning af Kapitel 14, opdatering af kapitlerne 20 og 21, appendiks 2-16 samt Referencer og Ordforklaring. Tidligere overlæge, dr.med. Henning Sørensen, som var en af ophavsmændene til TMS, døde den 6. marts Æret være hans minde. Skriftlige kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til DSKIs Udvalg Vedrørende Transfusionsmedicinske Standarder Jørgen Georgsen, Odense, formand Morten Bagge Hansen, København Betina Sørensen, Århus Ellen Taaning, København Frank Hinnerfeldt, Aalborg Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

15 Transfusionsmedicinske Standarder KAPITEL 1: Blodbankvirksomhed Lovgrundlag Blodbankvirksomhed er reguleret af Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) og hertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. Blodforsyningsloven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF og del af Kommissionens direktiv 2004/33/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter. De tilhørende bekendtgørelser gennemfører Kommissionens direktiv 2005/61/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser, samt Kommissionens direktiv 2005/62/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre Lovens formål er at fremme selvforsyning i Danmark med blod og blodkomponenter at sikre, at blod og blodkomponenter afgives frivilligt og ubetalt at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til blod og blodkomponenter og dermed beskytte patienter mod overførsel af sygdom Organisatorisk og økonomisk Organisatorisk og økonomisk er blodbankvirksomhed en integreret del af sygehusvæsenet og som sådan omfattet af de almindelige regler i Sundhedsloven. Iht. blodforsyningsloven må tapning af humant blod eller dele heraf, der skal anvendes til transfusion eller til fremstilling af lægemidler, kun iværksættes af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen Sundhedsstyrelsens tilladelse til blodbankvirksomhed Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter, jf. blodforsyningslovens 6 samt Bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed.

16 1.2 Transfusionsmedicinske Standarder Definitioner Ved blodbankvirksomhed forstås tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformålet og/eller håndtering, opbevaring og distribution eller dele heraf, når anvendelsesformålet er transfusion Ved en blodbank forstås en enhed, der udfører de i nævnte opgaver Ved et blodcenter forstås en samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et organ, der udfører de i nævnte opgaver Ved et bloddepot forstås en enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsprøvning på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter Tilladelsen nævnt i kræves for blodcentre blodbanker, som ikke indgår i et blodcenters struktur bloddepoter, som ikke indgår i et blodcenters eller en blodbanks struktur Krav til blodbankvirksomhed For at opnå den i nævnte tilladelse skal blodcentret/- banken/-depotet råde over egnede lokaler og udstyr have etableret et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med de krav, der er stillet i Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed (se Kapitel 2) have ansat kvalificeret personale, hvoraf én er ansat som ansvarlig person. Et bloddepot skal dog ikke have ansat en ansvarlig person Registrering I et blodcenter/-bank/-depot skal der føres register over samtlige donorer, der afgiver blod og blodkomponenter tappet blod og blodkomponenter transfunderet blod og blodkomponenter blod og blodkomponenter distribueret til andre blodcentre, - banker eller -depoter uddateret og kasseret blod og blodkomponenter Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

17 Transfusionsmedicinske Standarder incidens af positive obligatoriske smittemarkørundersøgelser hos blod- og blodkomponentdonorer tilbagekaldelser af blod og blodkomponenter indberettede alvorlige utilsigtede hændelser og alvorlige bivirkninger. Se Kapitel Sikkerhed i forbindelse med bloddonation Sundhedsstyrelsen har i Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation fastsat regler for testning af blod og blodkomponenter undersøgelse og udvælgelse af donorer af blod og blodkomponenter de oplysninger, der skal indhentes fra donorer af blod og blodkomponenter. Reglerne er uddybet i Sundhedsstyrelsens Vejledning i forbindelse med bloddonation Indberetning Et blodcenter/-bank/-depot skal til Sundhedsstyrelsen indberette alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod. Se Kapitel Et blodcenter/-bank/-depot skal til Sundhedsstyrelsen indberette alvorlige bivirkninger iagttaget under tapning af donor iht. Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med blodtransfusion. Se Kapitel Tilsyn Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med blodbankvirksomhed ved inspektioner, jf. blodforsyningslovens 9.

18

19 Transfusionsmedicinske Standarder KAPITEL 2: Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring for blodbankvirksomhed reguleres af Bekendtgørelsen nr af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed, kvalitetsstyring for vævscentervirksomhed reguleres af Bekendtgørelse nr. 984 af 2. august 2007 om kvalitet og sikkerhed ved testning, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport af humane væv og celler og kvalitetstyring af medicinske laboratoriers analysevirksomhed er beskrevet i DS/EN ISO 15189: Medicinske laboratorium særlige krav til kvalitet og kompetence. Nedenfor gives en generel beskrivelse af kvalitetsstyringssystem for en kombineret blodbanks-, vævscenter- og medicinsk laboratorievirksomhed med udgangspunkt i DS/EN ISO suppleret med bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelser. De danske sygehuse skal opfylde kravene i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det primære formål er at fremme kvaliteten i patientforløbet. De standarder i DDKM, der er relevante for blodbanks-, vævscenter- og analysevirksomhed er stort set omfattet af ovennævnte bekendtgørelser, vævslovens bekendtgørelser samt DS/EN ISO Termer og definitioner Kvalitetsstyring Koordinerede aktiviteter til at styre blodbankvirksomheden med hensyn til kvalitet. Kvalitetssikring Den del af kvalitetsstyringen, der medvirker til, at blodbankvirksomhedens kvalitetskrav bliver opfyldt. Virksomhed Omfatter i dette kapitel blodbankvirksomhed, vævscentervirksomhed og/eller medicinsk laboratorievirksomhed. Produkter Omfatter blodkomponenter, væv, stamceller, analyseresultater samt rådgivning. Kunder Forstås bredt som donorer, patienter, behandlende læger, afdelinger mv. Løbende forbedringer De kontinuerlige aktiviteter der gennemføres for at øge blodbank-virksomhedens evne til at opfylde de fastsatte myndighedskrav og/eller kvalitetskrav. Laboratorieudstyr Apparatur, edb-udstyr, referencematerialer, forbrugsvarer, reagenser, analysesystemer.

20 2.2 Transfusionsmedicinske Standarder Introduktion Procedurer Metoder til fremstilling af blodkomponenter og cellepræparater samt udførelse af blodbankvirksomhedens analyser Blodbank- og væscentervirksomheder er underlagt en lovgivning som stiller krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem samt kvalitets- og sikkerhedskrav til virksomhedens produkter Kvalitetssystemet omfatter kvalitetsstyring, kvalitetssik-ring, fortløbende forbedring af kvaliteten, personalets uddannelse og træning, lokaler og udstyr, utensilier, dokumentation, dokumentstyring, kvalitetskontrol, tilbagekaldelser og reklamationer, ekstern og intern audit, validering, præstationsprøvninger, opgaver udlagt i kontrakt og korrigerende handlinger som følge af afvigelser Alle procedurer, lokaler og udstyr der har indflydelse på produkternes kvalitet og sikkerhed, skal valideres, før de tages i brug, og derefter revalideres med regelmæssige mellemrum, der fastsættes ud fra aktiviteterne Organisation og ledelse Virksomhedens ledelse har ansvaret for udformning, implementering, vedligeholdelse og forbedring af kvalitetsstyringssystemet. Ledelsen skal udarbejde en organisationsplan og personalepolitikker skal engagere sig i udvikling og implementering af kvalitetsstyringssystemet samt i den løbende forbedring af dets effektivitet skal sikre medarbejdernes forståelse for myndigheds- og lovgivnings- og akkrediteringskrav skal afklare kundernes krav og behov i forhold til virksomhedens ydelser skal formulere en kvalitetspolitik, opstille kvalitetsmål samt med regelmæssige mellemrum gennemføre evalueringer har ansvaret for, at kvalitetssikringsarbejdet omfatter en kvalitetssikringsfunktion skal sikre, at virksomheden har en organisatorisk struktur, der sikrer, at kvalitetsmål kan nås skal sikre, at virksomheden har et løbende program, der sikrer, at dens produkter lever op til dens kvalitetsmål skal have fastlagt ansvar, beføjelser og indbyrdes forhold for alt personale skal tilvejebringe og afsætte de fornødne ressourcer til kvalitetsstyring herunder de relevante beføjelser til udførelsen af opgaverne Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

21 Transfusionsmedicinske Standarder skal sikre tilstrækkelig uddannelse og træning af medarbejderne samt føre hensigtsmæssigt tilsyn med dette skal sikre, at kvalitetshåndbogen bliver kommunikeret til alle relevante medarbejdere og at den bliver forstået og implementeret skal fastlægge virksomhedens pladsbehov, således at arbejdsopgaverne kan afvikles uden hindringer for arbejdets kvalitet, kvalitetstyringsprocedurer og personalets sikkerhed skal sikre, at indholdet i virksomhedens undersøgelsesprocedurer er komplette, aktuelle og er blevet grundig gennemgået har ansvaret for formater af virksomhedens svarafgivelse samt for i samråd med rekvirenter at bestemme måden, hvorpå svarafgivelsen foregår har ansvaret for, at der udføres valideringer Kvalitetsstyringssystem Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte alle områder nævnt i og og skal beskrives i en kvalitetshåndbog. Integriteten skal bevares, når ændringer planlægges og gennemføres Håndbogen skal indeholde eller referere til alle kvalitetsstyringssystemets nøgleelementer. Relationerne mellem ledelse og kvalitetsstyringssystemet og mellem edb-systemer og kvalitetsstyringssystemet skal være beskrevet, så det demonstreres, at systemerne eksisterer, fungerer og er hensigtsmæssige. Politikker og kvalitetsmål skal være beskrevet i en kvalitetspolitik og dokumenteret i kvalitetshåndbogen Kvalitetspolitikken skal stemme overens med virksomhedens målsætning forpligtige til at opfylde krav forpligtige til løbende at forbedre kvalitetsstyringssystemets effektivitet skabe rammer for fastlæggelse og gennemgang af kvalitetsmål beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser kommunikeres til og forstås af alle ansatte. Kvalitetspolitikken skal gennemgås med regelmæssige mellemrum for at sikre fortsat egnethed. Virksomheden skal beskrive, hvorledes den ønskede kvalitet opnås og forbedres, herunder definere, hvad der forstås ved kvalitet i blodbankvirksomheden beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere