Innovative bykvarterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative bykvarterer"

Transkript

1 Innovative bykvarterer Borgerinvolvering og helhedsorientering Lone Palm Larsen

2 Innovative bykvarterer Borgerinvolvering og helhedsorientering Af Lone Palm Larsen

3 Innovative bykvarterer Nørregade København K Tlf Fax Forfatter Lone Palm Larsen Research og interview, foto s. 45 Jette Esbjørn Hess Følgegruppe Lotte Holck Buditz & Pia Helle Pater, By- & Boligministeriet Asger Munk, Statens Sekretariat for Kvarterløft Freddy Avnby, Byfornyelse Danmark Ellen Højgård Jensen, Byfornyelse Danmark Ole Damsgård, Dansk Byplanlaboratorium Redaktionsgruppe Ole Damsgård Jette Esbjørn Hess Layout, kort og sats Mette & Eric Mourier Teknisk produktion EKS-Skolens Trykkeri ApS Copyright Dansk Byplanlaboratorium og Lone Palm Larsen 2001 ISBN August 2001 Undersøgelsen og udgivelsen er sket med støtte fra

4 Indhold 5 Forord 7 Kapitel 1 Bypolitiske satsninger i Danmark 11 Kapitel 2 Houston, USA Fifth Ward, Houston,Texas Baggrund De første ændringer i Fifth Ward FWCRC Habitat for Humanity Master Plan Ejerskab er vejen frem Udformningen af en hustype Eget byggefirma Venturi Homes Erhvervsudvikling Samarbejde med kommune og amt Partnerskab med banker Lyons Village Synlige forandringer Kulturtiltag Erfaringer fra Houston, USA 23 Kapitel 3 New York City, USA Gramarcy/Flatiron District, New York City Baggrund Common Ground Community Partnerskaber Opstartsproblemer Prince George Klar rollefordeling Beboerne At afskaffe hjemløshed Hjemløse i pompøse bygninger En bygning som et minisamfund Midlerne bag Dialog med omgivelserne Kvarterets fremdrift Helhedsorientering Jobtræningsprogram Frivillige Erfaringer fra New York, USA 35 Kapitel 4 Vilnius, Litauen Uzupis bydel, Vilnius Baggrund Revitalisering en strategi Brobygning mellem interesser At bevare og forny Kultur som drivkarft Borgerinitiativ Igangsættelse af byudviklingen Englen et symbol på samarbejde Ingen ejer bygningernes fællesarealer Sikkerhed og livskvalitet At tage et ansvar Små fremskridt Bevaringsværdige bygninger Erfaringer fra Vilnius, Litauen 47 Kapitel 5 Rostock,Tyskland Kröpeliner Tor, Vorstadt, Rostock Baggrund Andre midler end kommunale Interviewundersøgelse Nye samarbejdsformer Borgerinddragelse Valg til borgerrådet Forankring af initiativerne Borgerinddragelse og partnerskab Marketingsstrategi Bydelsmanagement KTV som handelsområde Iværksætterstøtte 3

5 Uddelegering af ansvar Netværksopbygning Erfaringer fra Rostock 59 Kapitel 6 København, Danmark Kongens Enghave, København Baggrund Kvarterløft Borgerinvolvering Visioner for en bydel Begrønning af en gade At ændre et image Løsning af problemerne Helhedsorientering Den grønne nerve Engagement i det fysiske miljø Det grønne jobhus Partnerskaber Byudvikleruddannelse Bydelsforsøg og forankring Det forhåndenværende søms princip Erfaringer fra Kongens Enghave 69 Kapitel 7 Metoder til kvarterbaseret byplanlægning 77 Litteraturliste

6 Forord Revitalisering af nedslidte eller mindre velfungerende kvarterer er et meget væsentligt indsatsområde for By- og Boligministeriet. Potentialet for ændringer ligger først og fremmest i dialogen mellem borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder og ved at gå utraditionelt til værks på tværs af de forskellige offentlige sektorer. At revitalisere udsatte kvarterer ved hjælp af borgerinvolvering og helhedssyn er en proces, hvor fleksibilitet er i fokus, og hvor der hele tiden søges efter nye muligheder, hvis der opstår hindringer for det, der i første omgang er planlagt. Nyskabende projekter med anderledes tilgange til problemerne opsamles i Innovative bykvarterer med det formål at videregive information og erfaring til andre projekter. Bogen henvender sig derfor til kommunale planlæggere, kvarterløftmedarbejdere, lokalpolitikere, interesseorganisationer og beboersammenslutninger. Ved at vende blikket mod nogle samtidige projekter i ind- og udland gives inspiration til nye vinkler, idéer og metoder at begynde en positiv fornyelsesproces af et kvarter på. EU-projektet, Innovative Urban Planning and Management (IUPM), er et netværk for landene i Østersøregionen. De medvirkende lande er Litauen, Tyskland og Danmark. Projektet er desuden fulgt af en referencegruppe fra Estland, Letland og Polen. Der er udvekslet konkrete erfaringer fra tre kvarterer i henholdsvis Vilnius, Rostock og København. Foruden deltagernes eget udbytte er projektets formål at videregive erfaringer og inspiration til andre. De metodiske diskussioner, mange idéer og konkrete tiltag er således opsamlet i en guide på Internettet. Denne bog er delvis en dansk gengivelse af den engelske Internetversion. Det er en lærerig proces at sammenligne eksempelmateriale fra meget anderledes samfund end det danske. Foruden at fokusere på alt det der er forskelligt fra de hjemlige forhold, giver det også mange spændende idéer til, hvordan byudvikling også kan foregå. Vi har derfor medtaget to amerikanske eksempler, hvor læresætningen er frivilligt engagement og hjælp til det enkelte individ. New York og Houston kan således give et videre perspektiv på borgerinvolvering og helhedsorientering. Vi håber, at læserne får god gavn af erfaringerne fra de udvalgte kvarterbaserede byudviklingsprojekter. By- & Boligministeriet & Dansk Byplanlaboratorium 5

7 Dør, Vilnius, Litauen. Foto: Jette Esbjørn Hess, 2000.

8 Bypolitiske satsninger i Danmark Inden for byudvikling er der taget mange nye initiativer såvel nationalt som internationalt. De væsentligste kodeord er kvarterbaseret byudvikling, borgerinvolvering og helhedsorientering. Den integrerede byudvikling stiller nye krav til planlæggeres og politikeres samarbejde med borgerne. Planlæggerne skal både kunne spille den traditionelle ekspertrolle og en ny rolle som mediator, formidler og inspirator. Konceptet forudsætter, at borgerne deltager aktivt og betragtes som en nødvendig ressource for at opnå de ønskede ændringer. Kvarterbaseret byudvikling Kvarterer med tunge, mangesidede og komplekse problemer skal løses lokalt for at opnå bæredygtige løsninger. Ansvaret skal i videst muligt omfang flyttes til lokalområdet, hvor områdets egne ressourcer med støtte udefra skal mobiliseres. I kvarteret findes svarene på, hvad der kan lade sig gøre. Alle områder har nemlig deres helt specielle stærke sider: ting der kan trækkes på, hvis nye muligheder skal skyde op. Ligesom svaghederne ved kvarteret skal undersøges for at finde måder at forvandle disse trusler potentielle eller reelle til et gode for revitaliseringsprocessen. Med andre ord der skal foretages en sansning af, hvad kvarteret indeholder, samtidigt skal der haves et blik for, hvordan borgerne kan involveres og hvordan problemer kan begribes i helheder. Helhedssyn For at løse komplekse problemer er det nødvendigt at tænke i helheder. Løsningen af et problem må ikke skabe et større problem på et andet felt. Den helhedsorienterede bypolitik har til hensigt at gribe fat om de meget komplicerede sammenhænge, der ligger bag problemerne. Derefter søges de mulige løsninger til afhjælpning af de væsentligste af problemerne. Problemer, som skal løses, kan være: forladte erhvervsområder, mange arbejdsløse, sociale problemer, manglende kulturfaciliteter, alt for megen gennemkørende trafik osv. Der er store fordele ved at arbejde helhedsorienteret. Problemerne skal anskues og løses sådan som de opleves af beboerne. Det øger samarbejdet på tværs af sektorerne i det offentlige system, så de forskellige tiltag ikke ophæver eller i værste fald modarbejder hinanden. Ofte resulterer den helhedsorienterede metode i, at flere problemer afhjælpes samtidigt, fordi det ene problem kan være forudsætningen for løsningen af et andet. Et enkelt projekt kan derfor både have til formål at uddanne ledige borgere og samtidigt skabe bedre boliger og større social sammenhæng i kvarteret. Den helhedsorienterede tilgang nødvendiggør større samarbejde på tværs af kommunens forskellige forvaltninger. For at det kan lade sig gøre skal nye samarbejdsstrukturer ofte opbygges. Den nye synsvinkel indebærer dog ikke nødvendigvis en omlægning af den offentlige administration. Partnerskaber har nogle steder vist sig at være en god måde at angribe helhedsorienteringen på. Ved at indbyde andre parthavere end igangsætterne til at deltage i forandringsprocessen sættes flere gode kræfter ind på at ændre den negative udvikling i kvarteret. Samarbejdet bringer ofte en mere varig forandring med sig, fordi disse interessenter forbliver i kvarteret. Desuden kan et partnerskab forsætte lang tid efter projektperioden er ophørt. 7

9 De vigtigste forskelle fra traditionelle måder at løse problemer på til en egentlig helhedsorienteret arbejdsmetode er, at den helhedsorienterede metode tager udgangspunkt i de konkrete problemer, sådan som de opleves at borgerne og ikke i formelle eller organisatoriske forhold. Også borgernes forskellige interessegrupper og foreninger skal indstille sig på ikke at se snævert på kun et emne, hvad enten det drejer sig om mærkesager så som trafik eller begrønning. Der skal tages hensyn til, at der skal nås til enighed om projekter, der kan gavne mange forskellige interesser på samme tid. Borgerinvolvering Beboere, erhvervsliv, forretningsindehavere, husejere og de andre interessenter i et område har et stort kendskab til deres kvarter. Ofte kan de også være vigtige ressourcepersoner, når det gælder formulering af problemer og opstilling og formidling af konkrete løsninger. Planlæggere og andre fagfolk har derimod en anden viden, der kan gavne projekterne i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og hvordan. Planlæggere har ud over ekspertrollen også rollen som mediator mellem forskellige interesser og mellem borger og det offentlige. Hvis forandringen skal lykkes, så må kvarterets hovedparthavere være med i processen. De skal jo fortsat leve, arbejde, bo, handle m.m. i området, så deres tilfredshed er alt afgørende for om kvarteret kommer til at fungere bedre efter byudviklingsprojektet. Der er forskellige grader af borgerinvolvering: fra myndighedernes manipulation af borgerne til reel borgerkontrol med beslutninger f.eks. via demokratisk valgte lokalråd. Borgerinvolveringen kan foregå på mange måder. Der improviseres ofte fra sag til sag og inden for samme delprojekt, hvis én måde ikke inddrager borgerne tilfredsstillende i beslutningerne, prøves en ny. Det er vigtigt at være lydhør over for, om alle relevante har fået muligheden for at være med i beslutningen også de mere passive beboere. Det er projektmagernes fornemmeste opgave at få alle relevante parter til at deltage i processen. Det indebærer også de relevante offentlige myndigheder. Det er vitalt at skabe fælles projekter, som parterne føler ansvar over for. I samarbejdet skal der samtidigt være reel indflydelse og handlekraft til deltagerne. Metoderne til involvering er mangeartede, varierende fra afstemninger, fokusgrupper, udvalg, borgermøder, repræsentanter valgt blandt beboerne etc. alt efter projektets art og dets mål. Eksemplerne De udenlandske eksempler er på mange områder meget forskellige fra danske forhold særligt med hensyn til hvor meget eller rettere hvor lidt staten varetager af opgaver. Hvor den danske velfærdsmodel er involveret i snart sagt alle sider af menneskers liv, er den amerikanske model, at en stor del lægges ud til frivillige organisationer at sørge for. Også det danske eksempel afviger fra den normale danske administrationsopbygning, idet bydelsforsøgets nærdemokrati giver en helt anden organisationsmodel end den almindelig kommunale. Forskellene er imidlertid ikke større end, at der sagtens kan videregives erfaringer og idéer til andre tilgange med borgerinvolvering og helhedsorientering i forbindelse med kvarterbaserede byudviklingsprojekter. 8

10 Erfaringer fra innovative bykvarterer I det følgende vil fem bykvarterer blive præsenteret. De har hver især draget nytte af innovative og forskellige metoder til at tackle problemerne i det belastede kvarter og foruden trække på de ressourcer lokalsamfundet har for at få revitaliseringsprocessen i gang. Fifth Ward, Houston,Texas, USA Forandringsprocessen baseres på empowerment af de lokale beboere og antidiskriminering i en ghetto, hvor der hovedsageligt bor sorte og latinere. Gramarcy/Flatiron District, New York City, USA Med udgangspunkt i en tidligere stigmatiseret bygning for hjemløse og lavlønsarbejdere har midlerne været fokusering på social inkludering og selvværd. Det har en afsmittende effekt på det omkringliggende kvarter. Uzupis, Vilnius, Litauen For det bevaringsværdige kvarter betyder den begyndende opklassificering af området, at mange af de historiske huse overlever, da de værdsættes som autentiske. Kvarteret udråber sig selv som noget særligt og med dette opstår en ny identitetsfølelse. Kröpeliner Tor Vorstadt, Rostock,Tyskland Kvarteret var tidligere kraftigt nedprioriteret af det kommunistiske styre, men nu er bydelsimage og borgerkontrol via borgerråd og borgerinvolvering i projekterne hjørnestenene i forandringsprocessen. Kongens Enghave, København, Danmark I et kvarter, der præges af mange problemer uden for lokalsamfundets rækkevidde, er partnerskab og forankring af projekterne via borgerdeltagelse måden at bruge områdets ressourcer på.

11

12 Houston, USA

13 Fifth Ward Houston,Texas Fattigdom og arbejdsløshed er markante elementer i Fifth Ward, den fattigste bydel i Houston. Mere end halvdelen af befolkningen lever under USAs fattigdomsgrænse. Bydelen går også under navnet Bloody Fifth og er betegnet som den værste ghetto i Texas. I 1989 stifter beboerne nonprofit organisationen Fifth Ward Community Redevelopment Corporation (FWCRC). Organisationen har siden da ledet en revitalisering, der har ændret områdets ry. Kodeordene er ejerskab af boliger, erhvervsudvikling og styrkelse af den lokale identitet. 10 Down Town km Fifth Ward Baggrund Fifth Ward ligger nordøst for Houstons centrum. Houston er den største by i sydstaterne. Bydelen opstod i 1860erne og befolkningen var oprindeligt blandet med lige mange hvide og sorte indbyggere. Som følge af raceadskillelsen udviklede bydelen sig til en sort bydel. I erne blev bydelen kaldt The Nickel. Det var en henvisning til den megen handel, der var i kvarteret. Med ophævelsen af raceadskillelsen i erne skete der en stor udskiftning af befolkningen. De bedst stillede sorte flyttede ud, mens dårligt stillede sorte blev boende. Indtil 1990 led kvarteret af manglende investeringer og et faldende befolkningstal. Mange af husene var forladt og meget faldefærdige. Staten Texas er ultraliberalistisk, hvilket har stor betydning ikke kun for social- og boligpolitikken, men også for hvordan frivilligt arbejde håndteres. At folk må klare sig selv ligger dybt forankret i mange og nogle forsøger endda at obstruere andres hjælpearbejde. Boligmassen er primært bygget i perioden og med enkelte huse helt tilbage til 1860erne. Mange af lejeboligerne er de såkaldte shotgun -huse. Det siges, at et skud fra et haglgevær kan ramme ind af fordøren og ud af bagdøren uden forhindringer. Det er et smalt hus med få skillevægge. Det ligger på en smal grund, betinget af skatteregler, hvor et kort fortov betød lille skat. Der er lidt over indbyggere i området, hvoraf 78% er sorte og 22% latinere (de fleste fra Mexico og Mellemamerika). I den sidstnævnte gruppe er der mange der ikke taler, skriver eller læser engelsk. Foruden at være en af de fattigste bydele i Houston er området også præget af en meget høj arbejdsløshed i 1995 er der 24,2% arbejdsløse mod 5,8% for hele USA. At næsten en fjerdedel er uden arbejde, er ikke hele sandheden, i statistikken indgår nemlig ikke dem, der helt har opgivet at søge arbejde. Kvarteret har et dårligt ry og kaldes Bloody Fifth, det skyldes blandt andet den megen 12

14 Houston USA Fifth Ward ligger umiddelbart nordøst for downtown. Foto: Ole Damsgård, handel med narkotika og andre former for kriminalitet. Ud over de synlige tegn på bydelens problemer er der et andet kendt træk det store fravær af mænd i husholdene. I nogle familier er begge forældre væk fra hjemmet ofte på grund af en narkotikadom. Børnene passes af en bedstemor. Kun få huse er opført siden 1960, og i det hele taget er der kun sket få investeringer i bydelen. Idéen bag de nye tiltag er, at boligejere er mere ansvarlige over for sig selv, sine omgivelser og ikke mindst over for samfundet. Siden opstarten af beboerinitiativet Fifth Ward Community Redevelopment Corporation (FWCRC) har de opført 154 nye boliger. De første ændringer i Fifth Ward En af grundene til, at kvarterer forfalder mere og mere, er fænomenet redlining, som bedst kan oversættes med at sortliste kvarterer og dermed folk. Det er et af de mange levn fra tiden med racedeling. Banker og forsikringsselskaber sortlister stadig hele bydele, hvor der bor sorte og latinere. Denne stigmatisering sker nu i det skjulte, så folk ikke får at vide, hvorfor de ikke kan låne penge eller tegne en forsikring. Hvis de finder en bank eller et forsikringsselskab, der er villige til at tage risikoen, så er ydelsen meget højere end for folk i andre kvarterer. Det er dyrt at bo i et fattigt område. Det har store konsekvenser for folk i det sortlistede område, hvis de ikke kan låne penge kan de ikke sætte deres hus i stand, og de kan ikke forsikre sig mod ulykker, hvad enten det er brand- eller stormskader. For den enkelte kan det betyde økonomisk ruin, og social mobilitet er så godt som umuligt. Virkningen for kvarteret er, at det forfalder foruden at de som overhovedet har muligheden flytter for at prøve lykken i blandede kvarterer. Fifth Ward er et af de sortlistede områder i Texas. Kvarteret begynder imidlertid at ændre sig med de huse, som den internationale organisation Habitat for Humanity bygger i slutningen af 1980erne. Da beboerne i Fifth Ward har et ønske om at fortsætte denne udvikling, beder 13

15 de om hjælp til at stifte en forening til at udvide byggeriet. Habitat for Humanity formidler kontakt til en organisation i New York, kaldet Local Initiatives Support Corporation. Organisationen fra New York sender en medarbejder til Houston for at hjælpe beboerne med at etablere en forening, som gives navnet Fifth Ward Community Redevelopment Corporation. En anden ændring er, at FWCRC har aftalt med pressen, at de ikke bruger navnet Fifth Ward, når de skriver om kriminalitet i området, men at de i stedet skriver i Northeast Houston. Det er i et forsøg på at aflive myten om Bloody Fifth, hvor idéen bag denne form for imagepleje er at ændre synet på kvarteret. FWCRC Fifth Ward Community Redevelopment Corporation (FWCRC) stiftes i april 1989 på 14 Habitat for Humanity I 1988 og 1989 bygger Habitat for Humanity de første huse i Fifth Ward siden 1960erne. Denne internationale organisation har til formål at hjælpe mindrebemidlede til at få råd til at købe deres eget hus. Programmet hjælper med at få udgifterne ned både renterne på afdragene og selve byggeudgifterne. Det sidste sker ved at bruge frivillig arbejdskraft samt ved at de kommende beboere selv skal yde minimum 300 arbejdstimer på deres eget hus eller et andet af organisationens huse. Desuden oplærer organisationen også de nye ejere i de forpligtelser, der er i forbindelse med at vedligeholde et hus. Der satses i høj grad på empowerment ved denne foranstaltning. I alt har Habitat for Humanity bygget 300 huse i Houston fra 1987 til og med initiativ af beboere og andre borgere med tilknytning til området. Der nedsættes en bestyrelse med et månedligt møde, hvor projektet diskuteres og evalueres løbende. En bestyrelse nedsættes til at varetage den overordnede styring ud fra de fælles mål. Bestyrelsen er en bred sammensat styregruppe bestående af beboere, præster, pædagoger, erhvervsfolk og andre ledere alle fra eller med stærk tilknytning til lokalområdet. Styregruppen mødes en gang om måneden for at evaluere udviklingen i forhold til de opstillede mål. Implementeringen foregår via personalet ved FWCRC og ved hjælp af frivillige. De såkaldte shotgun -huse var oprindeligt lejeboliger til arbejdere. Foto: Jette Bang, I de fattige kvarterer sættes der sølvpapir for vinduerne for at holde solen og varmen ude. Foto: Jette Esbjørn Hess, 1999.

16 Houston USA Lokale butikker i Fifth Ward. Foto: Jette Bang, Efter et års fundraising bliver der skaffet midler til at ansætte den første medarbejder. Desuden er der tilknyttet en del frivillige i arbejdet. FWCRCs medarbejdere opfordres til at bo i bydelen. Kommunikationen fremmes mellem medarbejderne og beboerne både nuværende og potentielle. Det er lettere at overbevise andre om at slå sig ned i Fifth Ward, hvis man selv kan sige, at man bor i området. Foruden lederen er der i 2001 otte ansatte i organisationen. Fra tid til anden trues FWCRC af finansielle problemer, men det accepteres som et vilkår ved at arbejde i Texas, da der ofte er temmelig fjendtlige kræfter over for den slags projekter også fra statens side. Organisationen ønsker at iværksætte genopbygningen af Fifth Ward ved betalbare boliger, økonomisk revitalisering, fysisk forskønnelse og større sikkerhed i området. Genopbygningens idéer stammer fra udviklingen af Fifth Wards Master Plan, og de bruges som grundlag til revitalisering af området. Master Plan Foruden at finde midler til projektet arbejdes der i de første 18 måneder først og fremmest med at forberede boligbyggeriet. Det indebærer blandt andet at opkøbe jord, arrangere billige lån for lavindkomst huskøbere og fokusgruppemøder om udformningen af et typehus. For at skabe en fælles vision for Fifth Ward afholdes der borgermøder for beboerne. De når til enighed om den overordnede plan for området. Planen bliver påbegyndt i 1992, og har en tidshorisont på 15 år. Da det ikke kun skal være de mere udadvendte og højrøstede, der bestemmer, suppleres de offentlige møder også med spørgeskemaer, så alle har mulighed for at komme til orde. Foruden borgermøder anvendes andre utra- 15

17 ditionelle og nyskabende metoder for at nå grupper, der ellers ikke deltager i debatten. Ved børneinstitutioner, forældremøder og i banken opstilles borde, hvor FWCRC søger dialog med de mindre aktive processen. De mange forslag og idéer bliver samlet og sat til afstemning blandt beboerne. Ejerskab er vejen frem I Texas, hvor jord generelt er billig og der er lav befolkningstæthed, forsøges der i Fifth Ward med ejerskab af et lille hus som et våben mod slumdannelser. Det sker ud fra devisen, at ejerskab giver større ansvarsfølelse og selvværd. På den måde forsøges det at tiltrække lejere fra andre områder til at slå sig ned i kvarteret. De såkaldte shot-gun huse i området er lejeboliger, bygget af virksomhedsejere under kvarterets storhedstid. Ofte vides det ikke længere, hvem ejeren er, og huset forfalder indtil det bliver nedrevet. Beboerne i kvarteret er mindre mobile end i andre bydele, de har færre muligheder på grund af deres generelt set dårligere økonomi. Generelt set bor lavindkomst familier i det samme hus hele deres liv, hvorimod de mere velstillede borgere gennemsnitlig flytter hvert 7. år. Udformningen af en hustype En af de brugte hustyper er udviklet i samarbejde med en fokusgruppe af både potentielle og tidligere huskøbere. Idéen er at omforme det almindelige shotgun -design, der fortrinsvis bruges til lejeboliger. Nu da det skal ligne en ejerbolig, ønsker de potentielle husejere at distancere sig og vil derfor have et lidt andet design. Den største forskel på det gamle og nye design er, at husets plan er vendt lidt, og derfor ser det anderledes ud. Det er dog stadigvæk et træhus. Huset findes i tre typer og har enten to, tre eller fire soveværelser. Dertil kommer de sædvanlige rum i et hus som køkken, stue og toilet. Træhusene er bygget af gode materialer, der er lette at vedligeholde og som har en lang levetid. Det koster mere i starten, men til gengæld er det en fordel for køberen på længere sigt. Mange af de udefra kommende købere er opvokset, har familie eller arbejder i Fifth Ward. De har således i forvejen et tilhørsforhold til kvarteret. Et andet karakteristika ved de nye huskøbere er, at mange er enlige forældre. Med revitaliseringsprogrammet lykkes det at få ophævet den forhadte sortlistning af Fifth Ward, selvom den stadigvæk praktiseres andre steder i Texas. Der kan således ydes lån på normale vilkår til mindre bemidlede, så de også får mulighed for at flytte i eget hus. Der mange andre pligter end at betale lån tilbage ved et huskøb. Derfor lærer FWCRC beboerne at tackle problemer som forfald af boligen og give gode råd til investeringer, i håb om at disse problemer ikke opstår igen. Det bliver blandt andet krævet, at køberen skal gennemgå et seks timer langt kursus som forberedelse på ejerskabet. Eget byggefirma En stor styrke ved projektet er, at FWCRC starter deres eget byggefirma op. Det har kun været muligt, fordi projektlederen er søn af en entreprenør, og han har derfor nogle af de nødvendige forudsætninger. Firmaet kan fastsætte priser, tidsplaner og ansætte lokale håndværkere, hvilket betyder, at de kan bygge 10 % billigere end andre. Desuden ansætter og uddanner FWCRC lokal arbejdskraft f.eks. at gøre high-school drop outs til håndværkere. Det hjælper også til med at nå målet om økonomisk revitalisering af området, fordi det skaffer folk i bydelen i arbejde. Foruden at den indvundne viden og indlærte færdigheder forbliver i bydelen. Der er en spirende interesse for jord i Fifth Ward fra entreprenører og udefra kommende investorer. Det betyder, at der er en risiko for opklassificering af kvarteret. Dermed bliver grundene dyrere at købe og bygge på, og den oprindelige befolkning bliver skubbet væk af de lidt bedre stillede. FWCRC 16

18 Et nybygget hus af arkitekten Robert Venturi. Huset er bygget delvist af alternative materialer med en længere holdbarhed, så beboerne får færre udgifter til vedligeholdelse. Foto: Ole Damsgård, Houston USA 17

19 har ikke ressourcer til på en gang at købe al den jord, de kunne forestille sig at bygge billige boliger på. De kan derfor ikke hindre denne udvikling. Der er allerede sket det, at dem, der i 2000 ansøger om købe et hus, har både kreditmulighed og indkomst til at leve et andet sted end i Fifth Ward. I 1992 var det ikke sådan de ansøgere havde ikke andre muligheder. 18 Venturi Homes I Fifth Ward har der været igangsat mange forskellige projekter om at skabe gode, billige og bæredygtige huse til de mindrebemidlede beboere. Der er blandt andet bygget to Venturi huse, de skal være modeller til at opføre 10 til 20 flere. De arkitektonisk interessante huse er konstrueret delvist af alternative materialer, der ikke kræver den store vedligeholdelse, og som desuden er meget holdbare. Derudover er der gjort meget for at spare på energien med isolering mod den udendørsvarme, separat aircondition for stuen og 1. salen, dobbelte vinduer etc. Robert Venturi er en af Amerika s berømte arkitekter. Han tager udgangspunkt i det komplekse og modsætningsfyldte, når han designer bygninger. Her der tale om huse som umiddelbart kombinere elementer fra den traditionelle amerikanske træhuskultur med elementer fra en funktionalistisk og ikke særlig amerikansk boligtradition. Målet med husene er blandt andet at vise, at selv beskedne huse i et fattigt kvarter kan have høj arkitektonisk værdi. Der har også været andre tiltag til udformningen af forskellige typer af huse i Fifth Ward. Blandt andet har der været en idékonkurrence blandt arkitektstuderende ved universitet i Houston. Det vindende projekt skal opføres. Erhvervsudvikling Beboerne i Fifth Ward er blevet præsenteret for mange organisationer med planer om at ændre forholdene i kvarteret. I starten af projektet er der derfor megen mistro. Først omkring 5 år senere er stemningen vendt, og der tales om, at kvarteret er på vej op. Da beboerne ser resultaterne af FWCRCs arbejde, begynder de at komme med alle slags forespørgsler. I starten påtager organisationen sig disse opgaver, men bliver nødt til at fokusere deres kræfter på at bygge boliger. Der kommer for alvor gang i revitaliseringen, da FWCRC tilføjer erhvervsbyggeri til boligbyggeriet. Det første, der bygges, er en bank. Det får både stor symbolsk og praktisk betydning, da det lykkes at få en bank til at åbne en filial i kvarteret. To Venturi-huse med forskellige gavltyper. At bygge arkitekttegnede huse til de fattigste i Houston er en af måderne at give beboerne og kvarteret værdighed på. Foto: Jette Bang, 1999.

20 Fifth Ward er historisk set et sort samfund, som er et resultat af raceadskillelse, hvor sorte og hvide ikke måtte bo i det samme kvarter, og hvor der blandt andet var specielle parker for de sorte. Det er derfor af stor betydning, at personer, der ikke er sorte, investerer i området. Det er med til at styrke troen på, at udviklingen vender. Foruden banken er der i det samme center opført lokaler til et forsikringskontor, en lokal politistation, et børnehus, et indkøbscenter, et boligkontor og en lægeklinik. Alt sammen noget der giver nye muligheder for beboerne, både på grund af ophævelsen af sortlistningen og opførelsen af lokale bank- og forsikringsfilialer, og på grund af at handelslivet vender tilbage til kvarteret. For tiden er endnu et nyt indkøbscenter, en arbejdsformidling, et kunst- og kulturcenter og kunstnerboliger under opførelse. Et tidligere teater er ved at blive restaureret med det formål, at kunst- og kulturcentret skal have til huse der. Samarbejde med kommune og amt FWCRC er fra starten aktive for også at samarbejde med offentlige myndigheder. Resultatet er, at de offentlige instanser også tager et medansvar for planen og dens gennemførelse. På trods af samarbejdet har FWCRC ikke fået en krone fra det offentlige i de 11 år, organisationen har eksisteret. Der er dog blevet foretaget andre for projektet nødvendige investeringer af det offentlige. Houston by har investeret i nye belægninger på veje og fortove samt omlægning af nedbrudte vandledninger i Fifth Ward. Derudover er seks parker i kvarteret omlagt og der er opsat en række læskure ved busstoppestederne. Det har vist sig vigtigt for projektet, da det offentlige engagement ansporer til private investeringer. For at hjælpe mindre bemidlede borgere til at bo i de huse FWCRC bygger, yder Texas og Houston et lån til familier, der tjener mindre 80 % af byens gennemsnits indtægt. Lånet eftergives, hvis familien bor i huset i mere end 5 år. Texas er en af USAs mest højreorienterede stater, brugen af tilskud er alt for kontroversielt, det kaldes derfor et lån. Lyons Village Anden fase i projektet er opførelsen af lejeboliger, som kan udlejes til potentielle ejere, mens de sparer op eller venter på, at deres hus bliver bygget. I 1995 assisterer over 160 beboere med udviklingen af disse boliger. Den nyåbnede bank i området ansætter en lokal arkitekt til at Houston USA Partnerskab med banker Oprettelsen af en bank i et distrikt med redlining er et af de meget tydelige beviser på et godt partnerskab mellem FWCRC og private banker. Et samarbejde har sågar fået en pris for at bygge huse. Blandt andet fordi investeringerne er øget i et risikoområde, som et sort fattigt kvarter anses for at være. De nyopførte kvalitetshuse er dog møntet på både middelklassefamilier og lavindkomstfamilier. Et andet projekt er et finans- og erhvervscenter, der har til formål at forbedre mulighederne for at få folk i arbejde. Det sker ved uddannelse, optræning i at være erhvervsdrivende, at give økonomisk og teknisk hjælp til selvstændige virksomheder, udvikling af nye job i området m.m. Der stilles blandt andet mødelokaler og computere til rådighed. En lang række virksomheder med kompetence inden for økonomisk rådgivning har slået sig ned i centret, foruden at FWCRC også selv er flyttet dertil. 19

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d. 8.12.2005 Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Menu Investeringer i byomdannelse Hvorfor samarbejde Virksomheders stedstilknytning og ansvar

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere