Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat."

Transkript

1 Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig en Ekstraskat paa 2 Procent. Paa Byraadets Dagsorden for Mødet i Mandags stod opført: Regnskabsoversigt over Kommunens Indtægter og Udgifter i samt Statusoversigt pr. 31. Decbr Denne Post paa Dagsordenen viste sig at indeholde adskilligt alvorligt Stof, samt værende i Stand til at afføde en ret lidenskabelig Forhandling. Underskudet siden 1917 er ca. 73,000 Kr. Borgmesteren indledede med en Bemærkning om, at efter Regnskabet bliver der, efter at Underskudene paa de tekniske Værker er overtaget af disse til Dækning, dog et Underskud paa 9299 Kr. at overføre til det kommende Aar. Desværre, fortsatte Borgmesteren, er dette ikke det eneste Driftsunderskud, som skal dækkes. Der er fra de foregaaende Aar slæbt Underskud sammen saaledes: Underskud 20,000 Kr Underskud 52,527 Kr Underskud 9,299 Kr. Kun Aaret gav Oveskud, 8967 Kr., men disse Aaar har givet et samlet Underskud paa 72,860 Kr. pr. 31. Marts Til Imødegaaelse heraf har det forrige Byraad paa Budgettet for indeværende Finansaar udskrevet 12,527 Kr. og det nuværende Byraad paa Budgettet for det kommende Aar 9860 Kr. Trækkes disse fra, staar vi dog med et regnskabsmæssigt Driftsunderskud paa 50,472 Kr. Disse Penge er hidtil skaffet til Veje gennem Kommunens Kassekredit, hvor vi har maattet betale en Rente af fra 8 til 6½ pct. 36,000 Kr, Underskud i Aar. Renten fik jo endda være, hvis man kunde forudse, at de nærmest kommende Aar vilde give et tilsvarende Driftsoverskud, men tværtimod kan vi for indeværende Aar paaregne et Underskud paa 36,000 Kr., der skyldes Overskridelse til Hjælpekassen, Boligbyggeriet og Anskaffelse af Brandsprøjte. Paa Budgettet for er ikke afsat noget Beløb til Afdrag paa Laan, vi nu er ved at optage til Nedbringelse af den svimlende Kassekredet. Saa alene paa den konto kan vi vente et Underskud paa ca. 16,000 Kr. Altsaa vil de to Aar, der ligger efter det, for hvilket der her er Regnskab, forøge Underskudet skønsmæssigt med 52,000 Kr. Kommunens Kassekredit vil stige langt ud over det Beløb, vi forudsatte, da vi lagde vor sidste Finansplan. En Ekstraskat paa 2 pct. For at sætte en Stopper for disse stadig voksende Underskud vil jeg foreslaa, at vi for indeværende Finansaar udskriver en Ekstraskat af 2 pct., der vil være tilstrækkelig til at bringe Underskudet til Dato ud af Verden. Man vil da undgaa den urimelighed, at Byraadet sparer Skatteydernes Pung ved paa deres Vegne at optage Laan til 7 pct. i Landmandsbanken. Skal Kommunen ikke stadig rende rundt med en alt for høj Kassekredit, hvilket jeg vil bekæmpe, saa maa vi enten ud at laane eller gaa til Skatteyderne, men en fortsat Laanepolitik anser jeg for yderst uheldig. De, der er sluppet for billigt, maa betale. Skal vi gaa til Skatteyderne, er intet rimeligere, end at henholde os til de Skatteydere, der paa Grund af de foregaaende Aars for lave Budgetter har betalt for lidt i Skat. Fremdeles at føre Underskudene over fra det ene Aar til det andet, vil være uretfærdigt mod fremtidens Skatteydere. Hertil kommer, at alle Samfundsklasser for Aaret 1920, som der her bliver lignet efter, har haft store Indkomster, særlig da den bemidlede Klasse, hvis Indkomst har været usædvanlig god, langt højere end den var i 1921 og bliver i de kommende Aar. Dette gælder i særlig Grad Handelsstanden, der i det gode Aar faktisk har betalt for lidt i Skat. Jeg haaber ikke, at Byraadet vil begaa den Uretfærdighed at flytte Underskudet fra Aar med store Handelsindkomster hen paa Aar, hvor de forretningsdrivende ved Afskrivninger efter Behag har bragt deres Indkomster langt længere ned, end andre Samfundsklasser, der ikke har noget Varelager at manøvrere med, kan præstere. Jeg ønsker ikke, at den velhavende Stand skal bløde uberettiget, men jeg ønsker, at den skal være med at bære sin Andel til Dækning af det Underskud, der er fremkommet, fordi de har betalt for lidt i de gode Aar. Tager vi ikke Dækningen netop paa dette Aar, lægger vi i Stedet Fortidens Skattebyrder over paa Funktionær- og Arbejderstanden. Jeg ved godt, at der er Arbejdere, der

2 i Aaret 1920 ogsaaa har haft en forholdsvis stor Indtægt, men af den samlede Skattemasse falder dog kun en ringe Del paa dem. Det er muligt, at det kan knibe enkelte af disse i den sløje Arbejdsperiode at udrede en Tillægsskat, men jeg vil ogsaa anbefale, at der vises Langmodighed med Indbetalingen. Jeg vil anbefale Byraadet at vedtage mit Forslag i Aften ved første Behandling og saa tænke velvilligt paa Sagen til anden Behandling. Stemmer De Tillægsskatten ned i Aften, falder hele Spørgsmaalet væk, men saa bliver det i hvert Fald ikke mig, der kan hakkes paa, naar vi næste Gang skal ud at laane. Diskusionen. M. Olsen: Jeg finder Tidspunktet det slettest mulige til at forlange Ekstraskat. Borgmesteren fremhæver, at Handelsstanden i nogle Aar har tjent godt; men den er ogsaa bleven plukket godt ved alskens Slags Skatter, og i Øjeblikket er Forholdet saadant, at det er yderst vanskeligt baade for Handel og Haandværk at skaffe Kontanter. Ogsaa Funktionærernes Indtægter er for nedgaaende. Jeg maa derfor foreslaa, at det Underskud, der faktisk findes, afvikles paa flere Aar. Protest mod Behandlingen. Jacob Jensen: Jeg vil ikke behandle denne Sag i Aften, men maa i Henhold til Forretningsordenen fordre den udskudt til Cirkulation. Er der ikke paa Budgettere taget Hensyn til Hjælpekassens store Udgifter, til Boligbyggeriet og til Afdrag paa Laan, er det en beklagelig Fejl, men det er vel nærmest Kasseudvalgets Skyld. Borgmesteren: Sagen er optagen paa Dagsordenen gennem det foreliggende Regnskab med sit fleraarige Underskud. Vi skal tage Bestemmelse om, hvorledes det skal dækkes. Derfor forlanger jeg Sagen behandlet i Aften. Jacob Jensen. Her er kun Tale om et Underskud paa 9000 Kr., og dem foreslaar jeg, vi dækker af Kassekrediten. Borgmesteren: Ja og saa Underskudene fra de foregaaende Aar. Forslaget anbefales. Karl Petersen: Underskudene er desværre en Kendsgerning, og det er dog urimeligt at afvise en Drøftelse af, hvorledes de skal dækkes. Selv om Borgmesterens Forslag cirkulerer, vil der næppe im den Tid ske noget, der kan omstøde Tallene. Jeg kan paa den socialdemokratiske Gruppes Vegne tilsige Borgmesteren Støtte til hans Forslag til Afvikling. Jacob Jensens Forslag om Udsættelse forkastedes med 7 St. mod de 4 Højre- Venstre -Stemmer. Derefter lod Jacob Jensen tilføre Forhandlingsprotokollen en højtidelig Protest mod, at Forslaget viderebehandles. Det er ulig bedre -. Iversen: Jeg forstaar ikke, at den konservative Gruppe kan afvise at dække det Underskud paa 52,000, der her foreligger som en Realitet. Borgmesteren har gjort et stort Arbejde med denne Sags Forberedelse, og saavel som for de Finansoversigter, han bringer til Byraadets Kundskab. Jeg syntes, det er ulig bedre, at vi enhver især betaler vor Part af Underskudet, frem for at køre med en dyr Kassekredit, og jeg synes, det er fuldstændig naturligt, at de Skatteydere, der er sluppet for billigt, kommer til at deltage; men jeg kunde tænke mig at nøjes med 1½ pct., der vil indbringe 49,000 Kr. eller paa det nærmeste Dækning. De dyre Penge. M. Olsen: Den høje Rente paa Kassekreditten er en Bussemand og stærk overdreven; thi vel er vor Kassekredit for Tiden 289,000 Kr., men naar vi faar de nye Laan indbetalt, nedbringes den til 100,000 Kr. Heraf forrenter Byggeforeninen de 40,000 Kr., og Gasværket giver en Renteydelse af 2000 Kr., saa tilbage bliver kun ca. 35,000 Kr. J. Meyer fandt det navnlig for Funktionærer ubelejligt med en Ekstraskat for indeværende Aar. De havde i Fjor en ret stor Indtægt, som de skal betale af, men nu er Indtægten stærkt faldende. Følgen af at vente. Borgmesteren: D Hrr. glemmer, at det, der kræves, i Virkeligheden kun er en Efterbetaling af for lidt erlagt Skat, fordi Budgetterne har været for lave, M. Olsen vil værne Handelsstanden ved at skyde Betalingen ud i Fremtiden, til et Aar, hvor Købmændene ved Afskrivninger har garderet sig mod Skattebetalinger. Meyer Tale for Funktionærerne kan lyde smukt, men deres Løn vil jo fremdeles dale. Det eneste faste er det regnskabsmæssige Underskud, og jeg kan ikke tænke mig, de bliver bedre stillede ved at faa det skudt ud til Dækning i Fremtiden, hvor de kommer til at staa ene dermed. Nu kan de faa de store Indtægter til at deltage. For øvrigt kan vi med Udvidelsen paa Sindssygehospitalet forvente en Funktionærforøgelse, og det vilde dog være urimeligt, at disse nye

3 Skatteydere skal undgælde for, at de gamle Skatteydere er sluppet for billigt i Fortiden. Kragh: Sagen vil næppe vække Jubel hverken hos Funktionærer eller andre Steder; men jeg kan ikke dele M. Olsens lyse Syn paa Fremtiden og vil derfor stemme for, at Smerten fordeles paa alle. M. Olsen: Borgmesterens Tale om Handelsstandens Nedskrivninger røber, at han ingen Kenskab har til Handel. Jacob Jensen: Hovedformaalet med Borgmesterens Aktion er at faa lagt en Ekstraskat paa Handelsstanden; men jeg finder ikke, at hele Situationen er af en saadsan Art, at den kan begrunde en saadan Skat. Jeg vil nemlig hævde, at de Underskud, der er tale om, i Virkeligheden er bragt ud af Verden, idet de er inkluderet i det Laan, vi har optaget til Nedbringelse af Kassekreditten. Borgmesteren: Mit Hovedformaal er ikke at lægge en Ekstraskat paa Købmændene; for det er jo Meningen, at alle skal tage deres Andel. Men jeg vil gerne fritage Købmandene for den Tort, at andre skal betale det Skattebeløb, som tilkommer dem, og som de i det kommende Aar ved Afskrivninger frigør sig for. Hermed ebbede Debatten ud. Afstemningen foretoges med et i Gaar meddelte Resultat: Borgmesterens Forslag vedtoges ved 1. Beh.

4 Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 15/3 (fuldt gengivet) En ny, langvarig Debat i Byraadet. Havde nogen været i Tvivl om, at Forslaget om Udskrivning af Ekstraskatten fanger Borgernes Interesse, behøvede de blot i Mandags Aftes at kaste et Blik ud over Byraadssalen; thi saa vilde al Tvivl være forbi. Der var en saadan Tilstrømning af Tilhørere, at Tilhørerpladserne viste sig at være for knappe. Nabnlig var Byens Købmandsstand mødt talrigt op, og selv om denne ikke direkte er repræsenteret i Byraadet, vil den sikkert erkende, at dens snævreste Interesser hviler i gode Hænder hos de to konservative Byraadsmedlemmer plus Hr. Jørg. Meyer. De tre anstrængte sig af yderste Evne for at fri Købmændene for at blive meddelagtige i Udredningen af den Skat, som Skatteyderne skylder Kommunekassen for de foregaaende Aar. Men Anstrængelserne var, som man paa Forhaand kunde sige sig selv, spildt. Underskudet foreligger som en Kendsgerning, og dette ønskede Flertallet bragt ud af Verden, og saaledes blev det. Ganske vist vil Sagen paa Forlangende af Sagfører Jacob Jensen komme til en ny Behandling om fjorten Dage, men da man kan gaa ud fra, at Medlemmerne nu har talt ud med hinanden, vil denne sidste Behandling antagelig nærmest blive af formel Art. Borgmesterens Indledning. Borgmesteren forelagde Sagen i en kort Indledningstale, der var et Resumé af hans Udtalelser ved Sagens første Behandling. Han fortsatte derefter: Naar jeg den Gang foreslog at dække Underskudet ved en Ekstraskat paa indtil 2 pct., mente jeg dermed, at Skatten ikke maatte overskride den Procent. Men jeg kan godt slutte mig til de Ønsker, der er bleven fremsat om at nøjes med 1½ pct., da dette paa det nærmeste vil give Dækning for det i Øjeblikket konstaterede Underskud. Naar den Tanke er modnet hos mig at faa Underskudet ud af Verden ved Skat frem for at føre det over i Fremtiden ved Laan, skyldes det, at jeg nu kan øjne betydelige Underskud baade for indeværende og det kommende Finansaar, saa Fremtidens Skatteydere faar nok at trækkes med det foruden. Sikkert ingen vil bestride, at det Driftsunderskud paa ca. 50,000, der her foreligger, burde være afholdt af Skatteyderne i de gode Aar. Derfor finder jeg det retfærdigt, at det paalignes Borgerne som en Tillægsskat for indeværende Aar. Da jeg i Efteraaret forelagde min Finansplan troede jeg paa, at Skattebyrderne ogsaa i Fremtiden vilde komme til at hvile nogenlunde ligeligt paa alle Borgere, men nu ser vi, at dette ikke holder Stik. Den Tid den Sorg -. Martin Olsen: Der foreligger ikke noget regnskabsmæssigt Grundlag, der kan begrunde en Ekstraskat. Det er rigtigt nok, at den 31. Marts 1921 viste et Underskud paa 72,000 Kr., men for Dækning heraf er skabt Udvej, idet hele denne Sum er ført til Udgift paa Budgettet for det kommende Aar. Til Gengæld er der ført 63,000 Kr. til Indtægt ved Optagelse af Laan, og dér hævder jeg, at disse 63,000 Kr. er inkluderet idet Laan paa 170,000 Kr., som er optaget i disse Dage; den Side af Sagen er i den skønneste Orden. At vi for Aaret kan øjne et Underskud paa ca. 33,000 Kr., kan ikke begrunde en Skatteudskrivning paa indeværende Finansaar. Hvorledes disse Penge skal dækkes, tager vi Bestemmelse om, naar den Tid kommer. Borgmesterens Retfærdsgrundlag som Begrundelse for Skatten kan jeg ikke tiltræde. Gaar vi Kommunens mange forskellige Laan igennem, vil vi maaske træffe paa adskillige, som vil være stridende mod Borgmesterens Retfærdsprincipper. Den egentlige Grund til, at vi skal beskæftige os med Tillægsskatten, er jo øjensynlig, at de næringsdrivendes Skatteevne, som vi alle véd, har svigtet, og at paaberaabe sig Formuerne forslaar ikke; thi disse er bunden i Ejendomme, Varelagre og udestaaende Fordringer. Likvid Kapital findes saa godt som ikke. Vis Retfærdighed! Borgmesteren: Jeg kan ikke godkende Martin Olsens Fortolkning om, at Underskudet er bragt ud af Verden, fordi vi har konverteret en Del af vor Kassekredit ved Optagelse af et fast Laan i et andet Pengeinstitut. Det kommer ikke bort, før Skatteyderne har betalt det, og vi har ikke hverken paa Regnskab eller Budget tilbagebetalt en rød Øre hverken paa Kassekredit eller paa midlertidigt Laan. Jeg forstaar ikke, at Martin Olsen kan lade Retfærdspricippet ude af Betragtning, thi er der nogen Steder, der skal udvises Retfærdighed, maa det dog vel

5 være ved Fordelingen af Samfundsbyrderne, og det er dette, jeg ved mit Forslag har tilstræbt. M. Olsen: Ogsaa jeg ønsker at alle skal deltage i Byrderne, men ved at skyde Dækningen ud i Fremtiden, opnaar man forhaabentlig, at alle kommer til at lægge Skulder til, og at den næringsdrivende Stand har Penge til at betale med. J. Meyer: Tages Skatten nu, vil den ramme Funktionærerne særlig haardt. I Perioden med de nedadgaaende Lønninger vil de foruden den ordinære store Skat faa Tillægsskatten at trækkes med. For øvrigt viser det sig jo, at Indtægten i Aar er dalet over 1 Million, et Bevis for, at det er andre end Købmændenes Indtægter, der har svigtet. Karl Petersen: Naar vi sidst gik med til Tillægsskatten, var der ikke af Kærlighed, men fordi den bitre Nødvendighed bød det. J. Meyer taler saa kønt om Funktionærernes Interesser, men de er dog bedre tjent med, at Underskudet er ude af Verden, inden de naar ned paa et altfor lavt Lønniveau. Laanet og Skatten. Jakob Jensen: Borgmesteren kan sagtens være et Finansgeni, naar han først har halet Laanet paa de 170,00 Kr. hjem og saa faar Pengene en Gang til ved Udskrivning af Tillægsskat. Det er en utrolig Formalisme, han hænger sig i ved at sige, at Laanet ikke er bestemt til andet end at bringe Kassekreditten ned med. Om Skatten er berettiget afhænger af, om den er strengt nødvendig, og det finder jeg ingenlunde, der er. Grundlaget er endog umuligt; thi de 63,000 Kr. er dækket én Gang ved Laanet. Skal vi saa trækkes med dem en Gang til, saa Gud véd, hvornaar vi bliver dem kvit. Borgmesteren: Naar de er betalt. Jacob Jensen: Ja, men jeg hævder jo, de er betalt gennem Laanet. Det havde været bedre, om Underskudene fra og havde været afholdt den Gang, om end jeg maa indrømme, at min Anke ikke her rammer den nuværende Borgmester. Mine Udtalelser herom i sidte Møde er bleven misforstaaet af Redaktør Christensen. Borgmesteren: Skal vi ikke holde udenforstaaende udenfor denne Debat. Redaktør Christensen har De jo Adgang til paa anden Maade at faa i Tale, om De ønsker. Jacob Jensen: Ja, ja! Saa vil jeg da sige, at Fremtiden tegner sig ikke saa mørk som Borgmesteren giver det Udseende af, og hvad Tab der for øvrigt kan ligge ud i Fremtiden, kan dog hverken dækkes ved Laan eller Skat i Øjeblikket. Hvis jeg kunde erkende, at Skatten var nødvendig, maatte vi tage Tørnen; men det er en kunstig Beskatning rettet mod en enkelt Samfundsklasse. Borgmesteren vil brandskatte Købmændene, fordi han har fundet, de i det kommende Aar vil komme til at betale for lidt i Skat. Det virkelige Forhold. Kragh: Jacob Jensens stærke Ord om Brandskatning er saa ubeføjet som vel muligt, og Meyers Taarer for de faste Funktionærers Velfærd er meget forkert anbragt. Funktionærerne ser meget vel, at Underskuder ligger der, og ved, at det skal dækkes, og de vil sikkert forstaa, at de er bedst tjent med, at det bliver dækket, naar smaa og store Skatteydere lægger Ryg til. Borgmesteren: Naturligvis finder Jacob Jensen og Martin Olsen Skatten urimelig, og hvorfor de finder den urimelig plumpede ud af Jacob Jensen, da han sagde, at jeg vilde brandskatte Købmændene. Det er deres Sag, han taler, saa faar det gaa med Retfærdigheden som det kan. Jeg maa paa det bestemteste protestere med Beskyldningen for Brandskatning af nogen Stand. Jeg forlanger kun, at alle skal bidrage til Dækning af Underskuder i Forhold til den Indtægt, de har haft. Jørgen Meyers Omsorg for Funktionærerne er ilde anbragt, thi hvor disse nu vil kunne dække Underskudet ved at betale 50 Kr., vil de komme til at bløde Kr., hvis det skydes ud. Iversen: Kunde vi tænke os, at Underskudet blev fortæret af Tidens Tand, hvis vi skød det ud i Fremtiden, vilde jeg følge M. Olsen, men det ligger tværtimod og vokser og kommer til at staa truende mod os i Fremtiden. Havde man i Fjor udskrevet de 50,000 Kr. mere, vilde Skatteprocenten blevet 10½, og alle vilde have fundet dette i sin Orden. Hvorfor saa kæmpe saa drabeligt mod Efterbetalingen. Det er den eneste retfærdige Maade at bringe Underskudet ud af Verden paa. Ekstraskatten vedtaget. Martin Olsen: Jeg vil absolut ikke anerkende, at der findes noget Underskud, da det er bragt ud af Verden. Naar Borgmesteren ikke kan se det, er det fordi han ikke har Forstand paa Bogholderi. Borgmesteren: Jeg tørster ikke efter Dyder i Martin Olsen Øjne, for de ser undertiden skævt. Han er en Mester i det posteringsmæssige, men desværre svinder dette ikke paa vor store Kassekredit. Og vi betaler ikke

6 et Driftsunderskud ved at flytte et Laan fra et Pengeinstitut til et andet. Hermed var Veltalenhedens Kilde udtømt, og man skred til Afstemning. Tillægsskatten vedtoges med 6 St. mod de fire moderatkonservative. (Karl Hansen var fraværende).

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Originalt emne Formue- og Lejlighedsskat Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Politivæsen Rets- og Politivæsen Skatter og Afgifter Skattevæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere