Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat."

Transkript

1 Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig en Ekstraskat paa 2 Procent. Paa Byraadets Dagsorden for Mødet i Mandags stod opført: Regnskabsoversigt over Kommunens Indtægter og Udgifter i samt Statusoversigt pr. 31. Decbr Denne Post paa Dagsordenen viste sig at indeholde adskilligt alvorligt Stof, samt værende i Stand til at afføde en ret lidenskabelig Forhandling. Underskudet siden 1917 er ca. 73,000 Kr. Borgmesteren indledede med en Bemærkning om, at efter Regnskabet bliver der, efter at Underskudene paa de tekniske Værker er overtaget af disse til Dækning, dog et Underskud paa 9299 Kr. at overføre til det kommende Aar. Desværre, fortsatte Borgmesteren, er dette ikke det eneste Driftsunderskud, som skal dækkes. Der er fra de foregaaende Aar slæbt Underskud sammen saaledes: Underskud 20,000 Kr Underskud 52,527 Kr Underskud 9,299 Kr. Kun Aaret gav Oveskud, 8967 Kr., men disse Aaar har givet et samlet Underskud paa 72,860 Kr. pr. 31. Marts Til Imødegaaelse heraf har det forrige Byraad paa Budgettet for indeværende Finansaar udskrevet 12,527 Kr. og det nuværende Byraad paa Budgettet for det kommende Aar 9860 Kr. Trækkes disse fra, staar vi dog med et regnskabsmæssigt Driftsunderskud paa 50,472 Kr. Disse Penge er hidtil skaffet til Veje gennem Kommunens Kassekredit, hvor vi har maattet betale en Rente af fra 8 til 6½ pct. 36,000 Kr, Underskud i Aar. Renten fik jo endda være, hvis man kunde forudse, at de nærmest kommende Aar vilde give et tilsvarende Driftsoverskud, men tværtimod kan vi for indeværende Aar paaregne et Underskud paa 36,000 Kr., der skyldes Overskridelse til Hjælpekassen, Boligbyggeriet og Anskaffelse af Brandsprøjte. Paa Budgettet for er ikke afsat noget Beløb til Afdrag paa Laan, vi nu er ved at optage til Nedbringelse af den svimlende Kassekredet. Saa alene paa den konto kan vi vente et Underskud paa ca. 16,000 Kr. Altsaa vil de to Aar, der ligger efter det, for hvilket der her er Regnskab, forøge Underskudet skønsmæssigt med 52,000 Kr. Kommunens Kassekredit vil stige langt ud over det Beløb, vi forudsatte, da vi lagde vor sidste Finansplan. En Ekstraskat paa 2 pct. For at sætte en Stopper for disse stadig voksende Underskud vil jeg foreslaa, at vi for indeværende Finansaar udskriver en Ekstraskat af 2 pct., der vil være tilstrækkelig til at bringe Underskudet til Dato ud af Verden. Man vil da undgaa den urimelighed, at Byraadet sparer Skatteydernes Pung ved paa deres Vegne at optage Laan til 7 pct. i Landmandsbanken. Skal Kommunen ikke stadig rende rundt med en alt for høj Kassekredit, hvilket jeg vil bekæmpe, saa maa vi enten ud at laane eller gaa til Skatteyderne, men en fortsat Laanepolitik anser jeg for yderst uheldig. De, der er sluppet for billigt, maa betale. Skal vi gaa til Skatteyderne, er intet rimeligere, end at henholde os til de Skatteydere, der paa Grund af de foregaaende Aars for lave Budgetter har betalt for lidt i Skat. Fremdeles at føre Underskudene over fra det ene Aar til det andet, vil være uretfærdigt mod fremtidens Skatteydere. Hertil kommer, at alle Samfundsklasser for Aaret 1920, som der her bliver lignet efter, har haft store Indkomster, særlig da den bemidlede Klasse, hvis Indkomst har været usædvanlig god, langt højere end den var i 1921 og bliver i de kommende Aar. Dette gælder i særlig Grad Handelsstanden, der i det gode Aar faktisk har betalt for lidt i Skat. Jeg haaber ikke, at Byraadet vil begaa den Uretfærdighed at flytte Underskudet fra Aar med store Handelsindkomster hen paa Aar, hvor de forretningsdrivende ved Afskrivninger efter Behag har bragt deres Indkomster langt længere ned, end andre Samfundsklasser, der ikke har noget Varelager at manøvrere med, kan præstere. Jeg ønsker ikke, at den velhavende Stand skal bløde uberettiget, men jeg ønsker, at den skal være med at bære sin Andel til Dækning af det Underskud, der er fremkommet, fordi de har betalt for lidt i de gode Aar. Tager vi ikke Dækningen netop paa dette Aar, lægger vi i Stedet Fortidens Skattebyrder over paa Funktionær- og Arbejderstanden. Jeg ved godt, at der er Arbejdere, der

2 i Aaret 1920 ogsaaa har haft en forholdsvis stor Indtægt, men af den samlede Skattemasse falder dog kun en ringe Del paa dem. Det er muligt, at det kan knibe enkelte af disse i den sløje Arbejdsperiode at udrede en Tillægsskat, men jeg vil ogsaa anbefale, at der vises Langmodighed med Indbetalingen. Jeg vil anbefale Byraadet at vedtage mit Forslag i Aften ved første Behandling og saa tænke velvilligt paa Sagen til anden Behandling. Stemmer De Tillægsskatten ned i Aften, falder hele Spørgsmaalet væk, men saa bliver det i hvert Fald ikke mig, der kan hakkes paa, naar vi næste Gang skal ud at laane. Diskusionen. M. Olsen: Jeg finder Tidspunktet det slettest mulige til at forlange Ekstraskat. Borgmesteren fremhæver, at Handelsstanden i nogle Aar har tjent godt; men den er ogsaa bleven plukket godt ved alskens Slags Skatter, og i Øjeblikket er Forholdet saadant, at det er yderst vanskeligt baade for Handel og Haandværk at skaffe Kontanter. Ogsaa Funktionærernes Indtægter er for nedgaaende. Jeg maa derfor foreslaa, at det Underskud, der faktisk findes, afvikles paa flere Aar. Protest mod Behandlingen. Jacob Jensen: Jeg vil ikke behandle denne Sag i Aften, men maa i Henhold til Forretningsordenen fordre den udskudt til Cirkulation. Er der ikke paa Budgettere taget Hensyn til Hjælpekassens store Udgifter, til Boligbyggeriet og til Afdrag paa Laan, er det en beklagelig Fejl, men det er vel nærmest Kasseudvalgets Skyld. Borgmesteren: Sagen er optagen paa Dagsordenen gennem det foreliggende Regnskab med sit fleraarige Underskud. Vi skal tage Bestemmelse om, hvorledes det skal dækkes. Derfor forlanger jeg Sagen behandlet i Aften. Jacob Jensen. Her er kun Tale om et Underskud paa 9000 Kr., og dem foreslaar jeg, vi dækker af Kassekrediten. Borgmesteren: Ja og saa Underskudene fra de foregaaende Aar. Forslaget anbefales. Karl Petersen: Underskudene er desværre en Kendsgerning, og det er dog urimeligt at afvise en Drøftelse af, hvorledes de skal dækkes. Selv om Borgmesterens Forslag cirkulerer, vil der næppe im den Tid ske noget, der kan omstøde Tallene. Jeg kan paa den socialdemokratiske Gruppes Vegne tilsige Borgmesteren Støtte til hans Forslag til Afvikling. Jacob Jensens Forslag om Udsættelse forkastedes med 7 St. mod de 4 Højre- Venstre -Stemmer. Derefter lod Jacob Jensen tilføre Forhandlingsprotokollen en højtidelig Protest mod, at Forslaget viderebehandles. Det er ulig bedre -. Iversen: Jeg forstaar ikke, at den konservative Gruppe kan afvise at dække det Underskud paa 52,000, der her foreligger som en Realitet. Borgmesteren har gjort et stort Arbejde med denne Sags Forberedelse, og saavel som for de Finansoversigter, han bringer til Byraadets Kundskab. Jeg syntes, det er ulig bedre, at vi enhver især betaler vor Part af Underskudet, frem for at køre med en dyr Kassekredit, og jeg synes, det er fuldstændig naturligt, at de Skatteydere, der er sluppet for billigt, kommer til at deltage; men jeg kunde tænke mig at nøjes med 1½ pct., der vil indbringe 49,000 Kr. eller paa det nærmeste Dækning. De dyre Penge. M. Olsen: Den høje Rente paa Kassekreditten er en Bussemand og stærk overdreven; thi vel er vor Kassekredit for Tiden 289,000 Kr., men naar vi faar de nye Laan indbetalt, nedbringes den til 100,000 Kr. Heraf forrenter Byggeforeninen de 40,000 Kr., og Gasværket giver en Renteydelse af 2000 Kr., saa tilbage bliver kun ca. 35,000 Kr. J. Meyer fandt det navnlig for Funktionærer ubelejligt med en Ekstraskat for indeværende Aar. De havde i Fjor en ret stor Indtægt, som de skal betale af, men nu er Indtægten stærkt faldende. Følgen af at vente. Borgmesteren: D Hrr. glemmer, at det, der kræves, i Virkeligheden kun er en Efterbetaling af for lidt erlagt Skat, fordi Budgetterne har været for lave, M. Olsen vil værne Handelsstanden ved at skyde Betalingen ud i Fremtiden, til et Aar, hvor Købmændene ved Afskrivninger har garderet sig mod Skattebetalinger. Meyer Tale for Funktionærerne kan lyde smukt, men deres Løn vil jo fremdeles dale. Det eneste faste er det regnskabsmæssige Underskud, og jeg kan ikke tænke mig, de bliver bedre stillede ved at faa det skudt ud til Dækning i Fremtiden, hvor de kommer til at staa ene dermed. Nu kan de faa de store Indtægter til at deltage. For øvrigt kan vi med Udvidelsen paa Sindssygehospitalet forvente en Funktionærforøgelse, og det vilde dog være urimeligt, at disse nye

3 Skatteydere skal undgælde for, at de gamle Skatteydere er sluppet for billigt i Fortiden. Kragh: Sagen vil næppe vække Jubel hverken hos Funktionærer eller andre Steder; men jeg kan ikke dele M. Olsens lyse Syn paa Fremtiden og vil derfor stemme for, at Smerten fordeles paa alle. M. Olsen: Borgmesterens Tale om Handelsstandens Nedskrivninger røber, at han ingen Kenskab har til Handel. Jacob Jensen: Hovedformaalet med Borgmesterens Aktion er at faa lagt en Ekstraskat paa Handelsstanden; men jeg finder ikke, at hele Situationen er af en saadsan Art, at den kan begrunde en saadan Skat. Jeg vil nemlig hævde, at de Underskud, der er tale om, i Virkeligheden er bragt ud af Verden, idet de er inkluderet i det Laan, vi har optaget til Nedbringelse af Kassekreditten. Borgmesteren: Mit Hovedformaal er ikke at lægge en Ekstraskat paa Købmændene; for det er jo Meningen, at alle skal tage deres Andel. Men jeg vil gerne fritage Købmandene for den Tort, at andre skal betale det Skattebeløb, som tilkommer dem, og som de i det kommende Aar ved Afskrivninger frigør sig for. Hermed ebbede Debatten ud. Afstemningen foretoges med et i Gaar meddelte Resultat: Borgmesterens Forslag vedtoges ved 1. Beh.

4 Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 15/3 (fuldt gengivet) En ny, langvarig Debat i Byraadet. Havde nogen været i Tvivl om, at Forslaget om Udskrivning af Ekstraskatten fanger Borgernes Interesse, behøvede de blot i Mandags Aftes at kaste et Blik ud over Byraadssalen; thi saa vilde al Tvivl være forbi. Der var en saadan Tilstrømning af Tilhørere, at Tilhørerpladserne viste sig at være for knappe. Nabnlig var Byens Købmandsstand mødt talrigt op, og selv om denne ikke direkte er repræsenteret i Byraadet, vil den sikkert erkende, at dens snævreste Interesser hviler i gode Hænder hos de to konservative Byraadsmedlemmer plus Hr. Jørg. Meyer. De tre anstrængte sig af yderste Evne for at fri Købmændene for at blive meddelagtige i Udredningen af den Skat, som Skatteyderne skylder Kommunekassen for de foregaaende Aar. Men Anstrængelserne var, som man paa Forhaand kunde sige sig selv, spildt. Underskudet foreligger som en Kendsgerning, og dette ønskede Flertallet bragt ud af Verden, og saaledes blev det. Ganske vist vil Sagen paa Forlangende af Sagfører Jacob Jensen komme til en ny Behandling om fjorten Dage, men da man kan gaa ud fra, at Medlemmerne nu har talt ud med hinanden, vil denne sidste Behandling antagelig nærmest blive af formel Art. Borgmesterens Indledning. Borgmesteren forelagde Sagen i en kort Indledningstale, der var et Resumé af hans Udtalelser ved Sagens første Behandling. Han fortsatte derefter: Naar jeg den Gang foreslog at dække Underskudet ved en Ekstraskat paa indtil 2 pct., mente jeg dermed, at Skatten ikke maatte overskride den Procent. Men jeg kan godt slutte mig til de Ønsker, der er bleven fremsat om at nøjes med 1½ pct., da dette paa det nærmeste vil give Dækning for det i Øjeblikket konstaterede Underskud. Naar den Tanke er modnet hos mig at faa Underskudet ud af Verden ved Skat frem for at føre det over i Fremtiden ved Laan, skyldes det, at jeg nu kan øjne betydelige Underskud baade for indeværende og det kommende Finansaar, saa Fremtidens Skatteydere faar nok at trækkes med det foruden. Sikkert ingen vil bestride, at det Driftsunderskud paa ca. 50,000, der her foreligger, burde være afholdt af Skatteyderne i de gode Aar. Derfor finder jeg det retfærdigt, at det paalignes Borgerne som en Tillægsskat for indeværende Aar. Da jeg i Efteraaret forelagde min Finansplan troede jeg paa, at Skattebyrderne ogsaa i Fremtiden vilde komme til at hvile nogenlunde ligeligt paa alle Borgere, men nu ser vi, at dette ikke holder Stik. Den Tid den Sorg -. Martin Olsen: Der foreligger ikke noget regnskabsmæssigt Grundlag, der kan begrunde en Ekstraskat. Det er rigtigt nok, at den 31. Marts 1921 viste et Underskud paa 72,000 Kr., men for Dækning heraf er skabt Udvej, idet hele denne Sum er ført til Udgift paa Budgettet for det kommende Aar. Til Gengæld er der ført 63,000 Kr. til Indtægt ved Optagelse af Laan, og dér hævder jeg, at disse 63,000 Kr. er inkluderet idet Laan paa 170,000 Kr., som er optaget i disse Dage; den Side af Sagen er i den skønneste Orden. At vi for Aaret kan øjne et Underskud paa ca. 33,000 Kr., kan ikke begrunde en Skatteudskrivning paa indeværende Finansaar. Hvorledes disse Penge skal dækkes, tager vi Bestemmelse om, naar den Tid kommer. Borgmesterens Retfærdsgrundlag som Begrundelse for Skatten kan jeg ikke tiltræde. Gaar vi Kommunens mange forskellige Laan igennem, vil vi maaske træffe paa adskillige, som vil være stridende mod Borgmesterens Retfærdsprincipper. Den egentlige Grund til, at vi skal beskæftige os med Tillægsskatten, er jo øjensynlig, at de næringsdrivendes Skatteevne, som vi alle véd, har svigtet, og at paaberaabe sig Formuerne forslaar ikke; thi disse er bunden i Ejendomme, Varelagre og udestaaende Fordringer. Likvid Kapital findes saa godt som ikke. Vis Retfærdighed! Borgmesteren: Jeg kan ikke godkende Martin Olsens Fortolkning om, at Underskudet er bragt ud af Verden, fordi vi har konverteret en Del af vor Kassekredit ved Optagelse af et fast Laan i et andet Pengeinstitut. Det kommer ikke bort, før Skatteyderne har betalt det, og vi har ikke hverken paa Regnskab eller Budget tilbagebetalt en rød Øre hverken paa Kassekredit eller paa midlertidigt Laan. Jeg forstaar ikke, at Martin Olsen kan lade Retfærdspricippet ude af Betragtning, thi er der nogen Steder, der skal udvises Retfærdighed, maa det dog vel

5 være ved Fordelingen af Samfundsbyrderne, og det er dette, jeg ved mit Forslag har tilstræbt. M. Olsen: Ogsaa jeg ønsker at alle skal deltage i Byrderne, men ved at skyde Dækningen ud i Fremtiden, opnaar man forhaabentlig, at alle kommer til at lægge Skulder til, og at den næringsdrivende Stand har Penge til at betale med. J. Meyer: Tages Skatten nu, vil den ramme Funktionærerne særlig haardt. I Perioden med de nedadgaaende Lønninger vil de foruden den ordinære store Skat faa Tillægsskatten at trækkes med. For øvrigt viser det sig jo, at Indtægten i Aar er dalet over 1 Million, et Bevis for, at det er andre end Købmændenes Indtægter, der har svigtet. Karl Petersen: Naar vi sidst gik med til Tillægsskatten, var der ikke af Kærlighed, men fordi den bitre Nødvendighed bød det. J. Meyer taler saa kønt om Funktionærernes Interesser, men de er dog bedre tjent med, at Underskudet er ude af Verden, inden de naar ned paa et altfor lavt Lønniveau. Laanet og Skatten. Jakob Jensen: Borgmesteren kan sagtens være et Finansgeni, naar han først har halet Laanet paa de 170,00 Kr. hjem og saa faar Pengene en Gang til ved Udskrivning af Tillægsskat. Det er en utrolig Formalisme, han hænger sig i ved at sige, at Laanet ikke er bestemt til andet end at bringe Kassekreditten ned med. Om Skatten er berettiget afhænger af, om den er strengt nødvendig, og det finder jeg ingenlunde, der er. Grundlaget er endog umuligt; thi de 63,000 Kr. er dækket én Gang ved Laanet. Skal vi saa trækkes med dem en Gang til, saa Gud véd, hvornaar vi bliver dem kvit. Borgmesteren: Naar de er betalt. Jacob Jensen: Ja, men jeg hævder jo, de er betalt gennem Laanet. Det havde været bedre, om Underskudene fra og havde været afholdt den Gang, om end jeg maa indrømme, at min Anke ikke her rammer den nuværende Borgmester. Mine Udtalelser herom i sidte Møde er bleven misforstaaet af Redaktør Christensen. Borgmesteren: Skal vi ikke holde udenforstaaende udenfor denne Debat. Redaktør Christensen har De jo Adgang til paa anden Maade at faa i Tale, om De ønsker. Jacob Jensen: Ja, ja! Saa vil jeg da sige, at Fremtiden tegner sig ikke saa mørk som Borgmesteren giver det Udseende af, og hvad Tab der for øvrigt kan ligge ud i Fremtiden, kan dog hverken dækkes ved Laan eller Skat i Øjeblikket. Hvis jeg kunde erkende, at Skatten var nødvendig, maatte vi tage Tørnen; men det er en kunstig Beskatning rettet mod en enkelt Samfundsklasse. Borgmesteren vil brandskatte Købmændene, fordi han har fundet, de i det kommende Aar vil komme til at betale for lidt i Skat. Det virkelige Forhold. Kragh: Jacob Jensens stærke Ord om Brandskatning er saa ubeføjet som vel muligt, og Meyers Taarer for de faste Funktionærers Velfærd er meget forkert anbragt. Funktionærerne ser meget vel, at Underskuder ligger der, og ved, at det skal dækkes, og de vil sikkert forstaa, at de er bedst tjent med, at det bliver dækket, naar smaa og store Skatteydere lægger Ryg til. Borgmesteren: Naturligvis finder Jacob Jensen og Martin Olsen Skatten urimelig, og hvorfor de finder den urimelig plumpede ud af Jacob Jensen, da han sagde, at jeg vilde brandskatte Købmændene. Det er deres Sag, han taler, saa faar det gaa med Retfærdigheden som det kan. Jeg maa paa det bestemteste protestere med Beskyldningen for Brandskatning af nogen Stand. Jeg forlanger kun, at alle skal bidrage til Dækning af Underskuder i Forhold til den Indtægt, de har haft. Jørgen Meyers Omsorg for Funktionærerne er ilde anbragt, thi hvor disse nu vil kunne dække Underskudet ved at betale 50 Kr., vil de komme til at bløde Kr., hvis det skydes ud. Iversen: Kunde vi tænke os, at Underskudet blev fortæret af Tidens Tand, hvis vi skød det ud i Fremtiden, vilde jeg følge M. Olsen, men det ligger tværtimod og vokser og kommer til at staa truende mod os i Fremtiden. Havde man i Fjor udskrevet de 50,000 Kr. mere, vilde Skatteprocenten blevet 10½, og alle vilde have fundet dette i sin Orden. Hvorfor saa kæmpe saa drabeligt mod Efterbetalingen. Det er den eneste retfærdige Maade at bringe Underskudet ud af Verden paa. Ekstraskatten vedtaget. Martin Olsen: Jeg vil absolut ikke anerkende, at der findes noget Underskud, da det er bragt ud af Verden. Naar Borgmesteren ikke kan se det, er det fordi han ikke har Forstand paa Bogholderi. Borgmesteren: Jeg tørster ikke efter Dyder i Martin Olsen Øjne, for de ser undertiden skævt. Han er en Mester i det posteringsmæssige, men desværre svinder dette ikke paa vor store Kassekredit. Og vi betaler ikke

6 et Driftsunderskud ved at flytte et Laan fra et Pengeinstitut til et andet. Hermed var Veltalenhedens Kilde udtømt, og man skred til Afstemning. Tillægsskatten vedtoges med 6 St. mod de fire moderatkonservative. (Karl Hansen var fraværende).

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Snejbjerg-Hallen, Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. www:snejbjerg-hallen.dk 1 Institutionens navn er Snejbjerg Hallen. Det er en selvejende institution, hvis

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere