Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar side 18 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Andragende fra Forskønnelsesforeningen om, at Omlægningen af Strandvejenforetages saaledes, at Højen med Sømærketræerne kan bevares. Formanden udtalte, at Sagen var kommet til at foreligge i en noget anden Form, end han kunde have ønsket. Kort efter at Byraadet havde vedtaget at forlænge Strandvejen efter et Projekt, hvorefter Sømærketræerne ikke vilde blive bevarede, var der fremkommet Andragende fra Forskønnelsesforeningen om at bevare Træerne og samtidig Tilbud fra Direktør Hornemann om at købe et Areal, der ellers ikke vilde kunne udnyttes, saaledes at Udgiften til Vejanlæget dermed vilde blive reduceret. Dette var sket for ca. 1 Aar siden, og Taleren havde straks sendt Andragendet og Tilbudet til Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse, men havde ikke senere modtaget noget fra dette. Da Arbejdet med Strandvejens Udvidelse skulde paabegyndes, skete der Henvendelse fra Brolægningsudvalget til Skovudvalget om at lade Træerne fælde, og dette Udvalg undersøgte da, hvorledes det forholdt sig med Hensyn til den mulige Fredskovforpligtelse, og om man var nødt til at fælde Træerne. Spørgsmaalet om Fredskovforpligtelsen beroede paa, om der var Højskov paa det paagældande Areal i 1805, hvilket maatte anses for Dette dokument er fra Side 1 af 8

2 meget tvivlsomt, men i Henhold til Udtalelser fra afdøde Minister Ingerslev paahvilede der ikke Arealet nogen Fredskovforpligtelse. Antagelig kunde man gaa ud fra, at dette var rigtigt. Da Taleren havde fundet det urigtigt, at der ikke var givet Forskønnelsesforeningen Svar paa dens Andragende, havde han spurgt Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse, om Sagen ikke kunde blive underkastet en ny Behandling, men Udvalget ønskede ikke at have mere med Sagen at gøre, kun at Arbejdet skulde fortsættes. Taleren havde imidlertid vedblivende anset det for rigtigt at foretage en ny Behandling og havde saa forespurgt Stadsingeniøren, om det ikke var muligt at finde en Ordning, hvorved Sømærketræerne kunde bevares. Stadsingeniøren havde derefter udarbejdet et nu forelagt Projekt, mærket V, hvorved Kørebanens Bredde blev bevaret, men Cyklestien og Gangstien noget indskrænkedes, og hvorefter Gangstien og Ridestien blev ført op i nogen Højde over Kørebanen ved Bakken med Sømærketræerne. Udgiften ved Gennemførelsen af dette Projekt vilde blive Kr., men denne Sum vilde dog reduceres til ca Kr., hvis man regnede med, at det Areal, Direktør Hornemann tilbød at købe, kunde udbringes til et rimeligt Beløb. Dog maatte det erindres, at Fylden ikke blev ledig, og at man altsaa vilde blive 7000 Kr. fattigere. Dette havde Taleren ønsket at gøre Byraadet bekendt med, saaledes at det kunde tage Standpunkt dertil. Om der skulde finde nogen egentlig Afstemning Sted, maatte bero paa den Diskussion, som antagelig nu vilde blive ført. Sluttelig vilde Taleren gøre opmærksom paa, at der var kommet et Andragende fra "Den ny Turistforening" om at fremme den engang vedtagne Plan. Møller udtalte, at det var tredje Gang, at Sagen om Strandvejens Forlængelse var til Behandling i Byraadet. Den 2. Februar 1911 forelagde Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse 3 Planer, mærket I, II og III, til Forlængelse af Strandvejen for Byraadet. Plan II blev vedtaget, uden at der dog blev givet Lov til at udføre Planen. Den 19. Marts 1914 blev alle 3 Forslag atter forelagt for Byraadet tillige med et nyt Forslag, som meget lignede det nu tilkomneaf Stadsingeniøren udarbejdede Forslag. Efter dette Forslag vilde Sømærketræerne blive bevarede derved, at baade Ridestien og Spadserestien blev ført op over Bakken, og ved at Spadserestien og Cyklestien for den nordre Sides Vedkommende indsnævredes noget, uagtet navnlig Cyklestien i Forvejen ikke var for bred. Atter denne Gang blev Plan II vedtaget enstemmigt, og der blev givet Tilladelse til at udføre Arbejdet. Dermed var altsaa den formelle Side af Sagen i Orden. Den 23. Marts 1914-, altsaa nogle Dage efter at Plan II for 2. Gang var vedtaget, indkom der en Skrivelse fra Forskønnelsesforeningen, hvori denne henledede Opmærksomheden paa Dette dokument er fra Side 2 af 8

3 Sømærketræerne og det Tab, det vilde være, om de blev fjærnet, og den 24. samme Maaned kom der et Brev fra Direktør Hornemann, hvori han udtalte Ønsket om at forhandle om Køb af et Areal, der støder op til hans Villagrund. Saavel Foreningen som Direktør Hornemann maatte paa dette Tidspunkt være bekendt med Byraadets Vedtagelse, saa der var i Virkeligheden intet Svar at give paa deres Skrivelser. I det hele taget vilde det være meget uheldigt, om den Skik skulde blive almindelig at sende Byraadet Skrivelser, hver Gang en Sag var blevet besluttet. Der skete saa intet i Sagen, før den Tid kom, da Arbejdet skulde til at udføres. Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse anmodede Brolægningsudvalget om at paabegynde Arbejdet og spurgte samtidig Skovudvalget, om der var noget i Vejen med Hensyn til Fredskovforpligtelse, samt bad det om at lade Træerne fælde. Der skete da det, at der kom en meget lang Indstilling fra Skovrideren og det nu foreliggende Forslag fra Stadsingeniøren. Den 14. December 1914 holdt Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse Møde herom og vedtog at fastholde den engang tagne Beslutning samt at skrive til Forskønnelsesforeningen, at man beklagede ikke at kunne anbefale yderligere Ændringer til det alt vedtagne. Dagen efter Kl. 11 Formiddag afgik Indstillingen til Byraadet og Svaret til Foreningen, men allerede en Times Tid efter kom der et nyt Brev fra denne, hvori man beklagede sig over, at Udvalget ikke vilde sende Sagen til Byraadet, og samme Dag bragte et herværende Dagblad en større Opsats, hvorefter Bladet syntes ret godt underrettet om Udvalgets Forhandlinger. - Hvad selve Sagen angik, bemærkede Taleren, at Plan II var blevet vedtaget, fordi den var den billigste, nemlig Kr. billigere end Plan I, som ellers var lige saa god. Udgiften ved Gennemførelsen af Plan II vilde blive Kr Kr. for Fylden, altsaa Kr. Den ny Plan vilde blive Kr. dyrere. Det skulde indrømmes, at den ny Plan saa godt ud, maaske fordi den var saa usædvanlig, men den var altsaa dyrere end Plan II og frembød endda adskillige Vanskeligheder. Selve Sømærketræerne havde sikkert ikke ret mange ud over Forskønnelsesforeningens Bestyrelse og et enkelt Blad lagt Mærke til, før der blev Tale om at forlænge Strandvejen, og Taleren kunde da heller ikke se, at der var noget saa overordentligt smukt ved dem. Maaske kunde det nok gaa an at føre Ridestien op over Kørebanens Højde, men med Spadserestien var det noget andet. Folk, der kom med Barnevogne f. Eks., vilde sikkert ikke gerne trække disse op ad en saadan Skrænt, som her blev Tale om, og ældre spadserende havde vel heller ikke Lyst til at gaa over Bakken. Følgen vilde da blive, aten stor Del spadserende vilde skraa tværs over Vejen lige ved Omdrejningen, hvilket vilde være ret uheldigt, navnlig naar Vejen om Søndagen var stærkt Dette dokument er fra Side 3 af 8

4 trafikeret med Biler og Motorcykler. Cyklestiens Indsvævring gjorde ikke Forholdet bedre, saa det kunde vel i nogen Grad siges, at der maatte vælges imellem at beholde Sømærketræerne og at udsætte Menneskeliv for Fare. Endelig var der Spørgsmaalet om Ekspropriationen af visse Arealer tilbage. Da man i sin Tid havde vedtaget, hvorledes Vejen skulde være, skulde der eksproprieres et Areal fra Direktør Nielsen, og det opnaaedes ogsaa ved Velvillie fra dennes Side, men skulde den ny Plan gennemføres, kunde man ikke nøjes med det, man havde taget fra Havneingeniør Vedel og Købmand Kock, og disse kunde begge med fuld Ret protestere imod, at der blev taget mere. - Taleren troede ikke, at Udvalget ønskede flere Afstemninger om denne Sag, men kun Byraadets Tilslutning til, at Arbejdet kunde fortsættes, selv om der skulde komme et Par Breve til fra Forskønnelsesforeningen eller andre. Det havde ganske vist vist sig, at Arbejdet ikke var nødvendigt af Hensyn til Arbejdsløsheden, men da der nu var begyndt, vilde man gerne fortsætte. Formanden syntes dog, at Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse let kunde have underrettet Taleren om det senere passerede. Naar Taleren sendte Udvalget et Andragende til Erklæring, var det rimeligt, at der blev svaret, saaledes at Byraadet kunde faa Lejlighed til at svare Andrageren. Det var absolut ikke korrekt i et helt Aar at undlade at besvare et Andragende. At Forskønnelsesforeningen og Direktør Hornemann vidste, hvad der var passeret i Byraadet, maatte ikke forhindre dem i at foretage, hvad de mente rigtigt. Selvfølgelig havde Skovudvalget maattet sende Sagen til Skovriderens Erklæring med Hensyn til Fredskovforpligtelsé. Hvad der var det smukkeste, var naturligvis en Smagsag, men det ny Projekt, hvorefter Gangstien kom til at føre op til et overordentlig smukt Udsigtspunkt, kunde nok siges at være en smuk Løsning af Opgaven. Skulde der ikke være Stemning for den ny Plan, havde Taleren imidlertid intet imod at lade det blive ved det engang vedtagne og fortsætte Arbejdet. Møller kunde ikke indse, at Udvalget havde handlet forkert ved ikke at erklære sig om de 2 Breve. Dersom Byraadet nu besluttede at fortsætte Arbejdet, kunde der atter komme Breve, som altsaa skulde til Erklæring af Udvalget og derefter til Behandling i Byraadet, og saaledes vilde man kunne blive ved i det uendelige. Naar Byraadet havde taget Beslutning i en Sag, havde Udvalget hverken formel eller reel Forpligtelse til at erklære sig angaaende saadanne Henvendelser. Formanden maatte dog anse det for formelt dristigt af et Udvalg at beholde et Andragende, Dette dokument er fra Side 4 af 8

5 som var stillet til Byraadet og sendt Udvalget til Erklæring. Mikael Johansen vilde hævde, at Byens Borgere altid havde Ret til at henvende sig til Byraadet i høflig Form, at Dagbladene altid havde Lov til at omtale de Sager, som blev behandlet i Byraadet, og at alle Andragender til Byraadet skulde besvares af dette. Skovudvalget havde ikke anmodet Skovrideren om at fremkomme med noget Forslag. løvrigt kunde Taleren ikke indse, hvad Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse ifølge Forretningsordenen havde at gøre meddenne Sag, som rettelig maatte henhøre under Skovudvalget. Efter Hr. Møllers Udtalelse maatte man tro, at Direktør Hornemann kun havde tilbudt Forhandling, medens han dog vist havde tilbudt en bestemt Sum for det paagældende Areal. Det ny Projekt med de to højtliggende Stier syntes ligefrem genialt. Nogen Livsfare kunde det næppe medføre, idet de fleste Barnevogne utvivlsomt kørte ad Villavejen, og de ældre spadserende sikkert gerne søgte op til det smukke Udsigtspunkt. Vilde de ikke det, kunde de før Omdrejningen søge over paa den anden Side af Vejen. Maaske var der saadanne Vanskeligheder forbundet med Ekspropriationerne, at Projektet af den Grund vilde være umuligt at gennemføre, derom skulde Taleren ikke udtale sig, og han skulde heller ikke stille noget Forslag, da det var givet, at det ikke vilde blive vedtaget, men han maatte dog erindre om, at man før havde forandret en Byraadsbeslutning, og at dette heller ikke var nogen Fejl, naar der kunde opnaas en Forbedring derved. Men under alle Omstændigheder havde man ingen Ret til at bebrejde Borgerne, at de henvendte sig til Byraadet med, hvad der laa dem paa Hjerte. Det var en god Vane, som ikke maatte forhindres. Naar Udvalget absolut modsatte sig det ny Projekt, skulde Taleren altsaa ikke stille Forslag om at gennemføre det. Jakob Jensen skulde i Anledning af Hr. Mikael Johansens Bemærkning om, hvilket Udvalg der rettelig burde have med Sagen at gøre, udtale, at Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse kun havde foretaget sig, hvad det havde Ret og Pligt til, idet Projektering af Vejanlæg alle Dage havde hørt ind under dette Udvalgs Omraade. Spørgsmaalet om Strandvejens Udvidelse var af meget gammel Dato. Vel havde Udvidelsen kun været projekteret, men den var senere blevet vedtaget, og da 1. Afsnit af Udvidelsen blev vedtaget, var Udvalgets Medlemmer allerede klar over, at Projektet skulde føres videre. Skriverierne i Bladene skulde Taleren ikke komme videre ind paa, men han vilde dog bemærke, at Meningerne angaaende Strandvejens Udvidelse i Bladene syntes at have været i en saadan Orden, at Udvalget ikke havde syntes derom og ønskede at frabede sig den Slags. Et Ønske maatte Udvalget vel nok have Lov til at udtale. Hr. Møllers Udtalelse Dette dokument er fra Side 5 af 8

6 om det farlige ved at anlægge Vejen efter det ny Projekt var fuldstændig rigtige. Naar spadserende kom ad Vejens indre Side, vilde mange skraa over Vejen ved Krumningen, fordi de ikke vilde over Højdedraget. Naturligvis kunde der diskuteres om, hvilket Projekt der var smukkest, men Taleren kunde i hvert Fald ikke indse, hvad smukt der skulde være ved at faa endnu en uskøn Stenmur og en bar Jordvold i Stedet for en smukt beplantet Skraaning. Endelig havde den ene af Lodsejerne Ret til at nægte at aflevere mere Grund, og det var forstaaeligt, om han vilde gøre det, fordi Forholdene efter den ny Plan ikke vilde blive hyggelige hverken for ham eller for de andre Lodsejere. Dersom Taleren var Lodsejer der, vilde han under alle Omstændigheder bestemt protestere imod den ny Ordning. Taleren kendte intet til, at Hornemann havde givet et egentligt Tilbud, og den Betaling, der var stillet i Udsigt, var saa ringe, at der ingen Grund var til at indlede en Forhandling. Efter det ny Projekt vilde Vejen blive en Mispryd, foruden at Projektet teknisk set var uheldigt. Møller var ganske enig med Hr. Mikael Johansen i, at Borgerne altid havde Ret til at henvende sig til Byraadet, men derfra og til, at det skulde være Byraadets Pligt at erklære sig, naar Beslutningen var taget, var der dog et langt Skridt. Direktør Hornemann havde intet Tilbud givet, men kun ønsket en Forhandling. Taleren anbefalede atter, at Byraadet gav Tilladelse til at fortsætte Arbejdet. Formanden oplyste, at Direktør Hornemanns Skrivelse gik ud paa, at han i Tilslutning til Forskønnelsesforeningens Skrivelse var villig til at forhandle om Køb af det paagældende Areal. J. C. Petersen indsaa nok, at der var saa stærk Stemning for den engang vedtagne Plan, at den ikke lod sig rokke, men han vilde dog sige, at han ansaa det ny Projekt for det absolut smukkeste. Det var aldeles ikke ualmindeligt, at en Spadseresti laa højere end Kørebanen, og han var overbevist om, at der vilde være vundet adskilligt ved at lede en Del af de spadserende op til det smukke Udsigtspunkt. Mariane Thomsen anbefalede det ny Projekt som det absolut smukkeste. Magnus Nielsen mente, at man havde Udsigt til at faa mange Projekter frem endnu, hvis man skulde rette sig efter det mest aparte. Den Tanke, som den ny Plan gav Rum for, var allerede indeholdt i en af de tidligere Planer, men efter Brolægningsudvalgets Mening vilde det ganske vist være aldeles uforsvarligt at indrette Vejen paa den Maade. Plan II var i alle Henseender den bedste, foruden at den var den billigste. Fordi nogle faa Mennesker indsatte sig selv til Overdommere, skulde man dog ikke lade sig kyse, og fordi en lille Klike dannede en Forskønnelsesforening, skulde man ikke lave noget uheldigt, som skulde staa til evige Tider. For at komme op paa Højen behøvede man desuden slet ikke at gennemføre den ny Plan. Taleren kunde aldeles ikke Dette dokument er fra Side 6 af 8

7 forstaa, at der skulde tages Hensyn til den Slags Begæringer. Han vilda gerne samarbejde med Forskønnelsesforeningen, men ikke paa den Maade, som nu var anvendt fra Foreningens Side, og som nærmest maatte kaldes paatrængende. Taleren havde intet imod, at man anlagde smukke Udsigtspunkter, men i denne Sag drejede det sig om at anlægge en Vej til almindelig Brug, og en saadan burde være saa jævn som mulig. De meget omtalte Sømærketræer kunde vel endda ikke staa ret mange Aar, og naar de var borte, havde man kun opnaaet at faa en Vej, der baade teknisk og praktisk set ikke var, som den skulde være. Formanden kunde ikke indrømme, at det var paatrængende af Forskønnelsesforeningen at henvende sig til Byraadet med Ønske om en ringe Ændring i en vedtaget Plan, og Foreningen havde i hvert Fald Krav paa et Svar paa sin Henvendelse. Jakob Jensen havde meget tilovers for Forskønnelsesforeningen, og Byraadet havde ogsaa flere Gange taget meget velvillig paa dets Forslag. Hvis man vilde følge den ny Plan, vilde det blive nødvendigt at fjerne mange flere Træer end efter Plan II.. Det var flere Aar siden, at Udvalget havde ladet anlægge et Udsigtspunkt oppe paa Bakken med Sti derop til, men voksne Folk gik ikke derop, uagtet der var Bænke deroppe. Vejen skulde anlægges for Færdselens Skyld, derfor maatte den anlægges praktisk, og for det Hensyn maatte det andet vige. Mikael Johansen vidste nok, at de Herrer Møller og Jakob Jensen var enige i denne Sag, men kunde ikke begribe, hvad der var Aarsag i Hr. Magnus Nielsens Indignation. Efter det ny Projekt vilde Anlæget blive overordentlig kønt, derom var der ingen Tvivl, og de fleste spadserende vilde ogsaa følge Gangstien op til Udsigtspunktet. Taleren kunde ikke tro, at Hr. Jakob Jensen ret ofte kom derud, for Taleren havde i hvert Fald hyppigt set Folk sidde paa Bænkene deroppe. Man havde ikke Lov til at overfalde Forskønnelsesforeningen, fordi den henvendte sig til Byraadet. Simonsen forstod ikke denne lidenskabelige Debat, fordi Forskønnelsesforeningen havde søgt at sætte Byraadet Stolen for Døren, medens en anden Forening, der talte 2-8 Gange saa mange Medlemmer som Forskønnelsesforeningen, krævede Byraadets Beslutning gennemført. Kun yderst faa havde hidtil skænket Sømærketræerne nogen Interesse. Dersom det var ved Hanstholm eller et andet træfattigt Sted, kunde denne Iver bedre for-staas end her, hvor man havde Træer nok. Det syntes, som om en eller anden Person her havde lagt et Stykke Arbejde for at vise sin Betydning. Møller maatte protestere imod, at Udvalget skulde have overfaldet Forskønnelsesforeningen. Udvalget havde tværtimod altid været venligsindet mod Foreningen. Formanden vilde, da der intet Forslag var blevet stillet, antage, at man ønskede at lade det bero ved den engang tagne Beslutning og saa deri Bemyndigelse til at Dette dokument er fra Side 7 af 8

8 besvare Skrivelserne fra Forskønnelsesforeningen og Direktør Hornemann overensstemmende dermed. Det vedtoges at lade det forblive ved Byraadets Beslutning om Gennemførelse af Forslag II og at give Forskønnelsesforeningen og Direktør Hornemann Svar overensstemmende hermed. Dette dokument er fra Side 8 af 8

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 221-1936) Originalt emne Erhvervelse af Grunde og Jorder Jorder Private Jorder Uddrag fra byrådsmødet den 25. juni 1936 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 367-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 367-1916) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsenets Personale Idræt Skovene Skovene i Almindelighed Stadion Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. september 1916 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere