1 KY-person. 1.1 Skattekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013"

Transkript

1 1 KY-person Skattekort Attributter Person Attributter Ægteskab Attributter Adresse Dansk adresse Attributter Udenlandsk adresse Attributter Folkeregisteradresse Attributter Virksomhed Attributter Udlænding Attributter Samliv Attributter Til-og afmelding Attributter Feriekonto Attributter Ferieperiode Attributter Alternativ kontaktadresse Attributter

2 1 KY-person KY-person er den generelle model for de personoplysninger, KY har brug for i sit sagsarbejde. De er alle defineret andre steder end i KY og vil dermed blive anvendt af KY, men ikke defineret (eller udfyldt) af KY. 1.1 Skattekort Alle personer med indtægt har et skattekort, som anvendes til at udregne den del af indkomsten, som skal tilbageholdes fra lønnen/de sociale ydelser og betales til SKAT. Trækprocent, fradrag 2

3 1.1.1 Attributter Ikrafttrædelsesdato Skatteår Skattekorttype Den dato hvor skattekortet er gældende fra. Det år, som det pågældende skattekort gælder for. Hvilket slags skattekort er der tale om. FradragPrMåned Trækprocent H Hovedkort B Bikort F Frikort U Bruttotræk I Intet kort Personens fradrag pr. måned før der beregnes og trækkes skat. Den % der trækkes til skat efter fradrag pr. måned er trukket fra. 1.2 Person En person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Det kan være både personer som er danske statsborgere og andre som har ret til offentlige ydelser ifølge lovgivningen Attributter Personnummer Personnavn Køn alder Fødselsdato Civilstand Unik identifikation af en person i Det Centrale Personregister på en person. Består af Fornavn, eventuelle mellemnavne og efternavn En persons køn. M=mand, K=Kvinde En persons alder. Forskellen mellem dags dato og fødselsdato, nedrundet til heltal (beregnet attribut). Den dato en person er født. Civilstand er primært en persons ægteskabelige stilling. Dog er D (død) også en mulig civilstand i de nuværende systemer. 3

4 Statsborgerskab U = ugift G = gift F = fraskilt S = Separeret E = enke/enkemand P = registreret partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab L = længslevende partner D = død Statsborgerskab angiver til hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab giver en række forskellige rettigheder og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner. I Danmark kaldes dette dansk indfødsret. Borgerrettighederne omfatter især valgret, valgbarhed, ret til at opholde sig i landet og beskyttelse mod udlevering til andre lande samt muligheden for at blive ansat som statstjenestemand. Derudover giver statsborgerskab ret til assistance fra udstationeret diplomatisk repræsentation i udlandet. StatsborgerskabDato Fødselsregistreringssted I Danmark er dobbelt statsborgerskab ikke tilladt for voksne, medmindre det fremmede statsborgerskab er tildelt uden at man har ansøgt om det (f.eks. hvis man har giftet sig til det, eller er født ind i det). Ca. halvdelen af alle andre lande tillader dobbelt statsborgerskab, men for udenlandsdanskere er det stadig umuligt at bibeholde det danske statsborgerskab hvis man også ønsker statsborgerskab i et andet land. Datoen, hvorpå en person har fået tildelt/ændret sit statsborgerskab. Den myndighed der har registreret en persons fødsel. Er der tale om en dansk født person, angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en 4

5 udenlandsk person, angives det land, personen er født i. 1.3 Ægteskab Ægteskabet markerer, at der er indgået et ægteskab mellem 2 personer. Der vil altid indgå præcis 2 personer i et ægteskab og en person kan kun have et ægteskab ad gangen. Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny lov der giver homoseksuelle ret til at blive gift på traditionel vis. Dermed slutter Danmark sig til rækken af lande, der går ind for kønsneutrale ægteskaber. Registreret partnerskab blev samtidig afskaffet, men partnerskaber indgået før loven træder i kraft er fortsat gyldige og kan omdannes til et ægteskab Attributter Civilstandsdato Separationsstartdato Separationsslutdato Dato for start på den pågældende civilstand. Eksempelvis vielsesdato. Dato for start af eventuel separation i ægteskabet. Dato for slut på eventuel separation i ægteskabet. 1.4 Adresse Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed m.m. En struktureret adresse beliggende i Danmark eller en adresse beliggende i udlandet. 1.5 Dansk adresse ejendom, bygning, lejlighed m.m. i Danmark. _Adressen kan være en adgangsadresse (eksempelvis indgangsdøren til en bygning) eller det kan være en enhedsadresse (eksempelvis en lejlighed). Adressen beskrives ved at referere til administrative enheder - postnummer, bynavn, vejnavn m.m. - suppleret med husnummer og evt. lejlighedsbetegnelse - etage og side/dør betegnelse. Adressen identificeres ligeledes gennem et geoobjekt, som angiver koordinaterne for adressens beliggenhed. For en adgangsadresse er dette en 2-dimentionel geokodning, mens det for en enhedsadresse er en 3-dimentionel kodning. Geokodningen anvendes bl.a. til at bestemme adressens indplacering i distrikter. 5

6 Opbygning af navn og adresse for personer registreret i CPR sker på følgende måde: Linie 1: Personens adresseringsnavn på formen fornavn(e) og efternavn. Linie 2: C/O-navn eller lokalitet Linie 3: Standardadresse Linie 4: Bynavn Linie 5: Postnummer og postdistrikt Hver linie kan maksimalt indeholde 34 positioner. Specielt om C/O-navn eller lokalitet. Hvis der er registreret et C/O-navn på en person og denne person samtidig bor i en bolig hvor der er tilknyttet lokalitet, kan kun det ene af felterne blive udskrevet. CPR-kontoret har valgt at det skal feltet C/O-navn i sådanne tilfælde og at feltet lokalitet bliver undertrykt. Specielt om standardadresse. Efter aftale med Post Danmark, anvendes følgende standardadresse, der er sammensat af følgende felter: VEJADRESSERINGSNAVN HUSNUMMER inkl. HUSBOGSTAV ETAGE SIDE/DØRNUMMER Standardadressen dannes ud fra følgende regler: Indholdet i felterne placeres i ovennævnte rækkefølge fra venstre mod højre. Efterstillede blanke positioner og foranstillede nuller (0) fjernes. Der skal være en blank position mellem vejnavn og husnummer. Hvis standardadressen er under 34 positioner, og der forekommer et husbogstav, skal der mellem husnummer og husbogstav være en blank position. Der skal være komma (,) foran etage. Der skal være en blank position foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er en sideangivelse (TH, TV eller MF). Der skal være et komma (,) og en bindestreg (-) foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er et dørnummer Attributter Tilflytningsdato Fraflytningsdato Kommunenummer Vejkode Dato for tilflytning til en adresse Dato for fraflytning fra adressen Entydig identifikation af kommune Entydig identifikation af en vej inden for en kommune. 6

7 Vejnavn Husnummer etage SideDørNummer et på en given vej. Dette er entydig inden for kommunen. Betegnelse for en adresses beliggenhed på en vej. Entydig inden for vejen. En boligenheds beliggenhed i højden i forhold jordniveau. Udover husnummer og etage kan der angives et side- eller et dørnummer. Side er eksempelvis TH, TV eller MF. Dørnummer er et nummer eller bogstav. 1.6 Udenlandsk adresse Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed m.m. i udlandet. _Landenavn er en del af adressen. Resten af adressen beskrives som adresselinjer - ikke som struktureret adresse med relation til administrative enheder m.m Attributter UdenlandskAdresse Udenlandsk adresse i fritekst. Udenlandske adresser har vi ikke på struktureret form. Indtil videre vil disse adresser forekomme som 5 adresselinier i fritekst. 1.7 Folkeregisteradresse Attributter c/o adresse Indflytningsdato C/O betyder "Care of" og henviser til at man modtager sin post hvor der står en anden persons navn på postkassen 1.8 Virksomhed En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, oftest med det formål at akkumulere overskud. 7

8 Der findes flere typer af virksomheder: en virksomhed med et CVR-nummer en forening med et CVR-nummer en produktionsenhed (identificeret med et P-nummer), som er en del af en virksomhed knyttet til én adresse en virksomhed med et SE-nummer en forening uden CVR-nummer og SE-nummer en momsfritaget virksomhed (som ikke har et CVR- eller SE-nummer) en virksomhed med en omsætning under kr pr. år (som ikke har et CVR- eller SE.-nummer) Attributter CVR-nummer CVR-nummeret er den unikke ID for en virksomhed -adresse CVR står for det Centrale VirksomhedsRegister Adresse, der benyttes til adressering af s. opbygges med et navn og et domæne, adskilt af (som her betyder "hos") Telefonnummer Eksempel står for Peter "hos" KL i Danmark. (eksemplet forudsætter at der kun er en Peter) Kontakttelefonnummer. Fastnet- eller mobiltelefonnummer 1.9 Udlænding En person, som er omfattet af integrationslovens paragraf 2.2 (flygtninge) eller 2.3 (familiesammenførte) Attributter UdlændingeType Typen af flygtning AnsvarStartdato AnsvarSlutdato OpholdstilladelseDato Værdisæt: A(lmindelig), U(ledsaget), H(andikappet), V(isumfritaget) Datoen for kommunens overtagelse af integrationsansvaret jf. integrationslovens 4 Dato for ophør af integrationsansvaret. Dato for, hvornår personen fik opholdstilladelse 8

9 OmfattetAfIntegrationsprogram Oplysning om, at personen er omfattet af et integrationsprogram i henhold til integrationslovens 16. Anvendes bl.a. til at bestemme om personen er berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp Samliv Er 2 personer samlevende (i ægteskab eller ej), har vi behov for at vide om de har gensidig forsørgerpligt Attributter HarGensidigForsørgerpligt Har 2 personer i et samliv gensidig forsørgerpligt? Ja eller Nej GensidigForsørgerpligtStartdato GensidigForsørgerpligtSlutdato Datoer for start- og slut på den gensidige forsørgerpligt angives Dato for hvornår den gensidige forsørgerpligt startede Dato for hvornår den gensidige forsørgerpligt sluttede 1.11 Til-og afmelding En ledig skal tilmeldes som ledig i jobcentret og registreres dermed i AMS fælles datagrundlag (DFDG). Tilmeldingen kan ske via Jobnet.dk eller via jobcentret. Personen er berettiget til ydelse fra tilmeldingsdatoen, der kan ligge tidligere end startdatoen for kontaktforløbet. Personen registreres som kontanthjælpsansøger, og når ydelsescentret har truffet afgørelse, og der bevilliges en ydelse, opdateres klientkategorien til kontanthjælpsmodtager i DFDG. Hvis en person kommer i arbejde, undlader at tjekke sine jobopslag, eller der ikke bevilliges ydelse, bliver borgeren afmeldt jobcentret og DFDF opdateres. På grundlag af en afmelding afslutter jobcentret som oftest borgerens kontaktforløb Attributter Tilmeldingsdato Ledighedsgrad Tilmeldedatoen hvor det angivne tilmeldeforhold starter. Angivelse af personens aktuelle ledighedsgrad. Værdier: 9

10 Afmeldingsdato Afmeldingsårsag 0 = Fuldt ledig 1 = Delvis ledig 2 = Ikke ledig 3 = Arbejdsfordeling Afslutningsdato for det aktuelle tilmeldeforhold. Afmelde/afslutnings årsag for det registrerede tilmeldeforhold Feriekonto En persons feriekonto. Feriedagene og feriepengene kan komme fra forskellige arbejdsgivere, men hæves samlet af arbejdstageren Attributter Ferieår Feriedagesaldo Feriepengesaldo Det kalenderår feriesaldoen dækker Antal feriedage til gode i det aktuelle ferieår. Beløbet af feriepenge til gode i det aktuelle ferieår Ferieperiode For hver ferieperiode i et bestemt ferieår, opgøres hvor mange dage der afholdes samt hvor mange penge, der udbetales af feriekontoen. Saldoen nedskrives tilsvarende på feriekontoen Attributter FørsteFeriedag SidsteFeriedag UdbetalteFeriepenge Dispositionsdato Dato for første feriedag Dato for sidste feriedag Beløb for udbetalte feriepenge for den pågældende ferieperiode Dato for hvornår pengene er til disposition på personens konto 1.14 Alternativ kontaktadresse En alternativ adresse, hvorpå en person kan kontaktes. Den primære kontaktadresse vil oftest være bopælsadressen, men flere alternative adresser kan oprettes og anvendes til 10

11 forskellige formål Attributter kontaktadressetype Angiver typen af adresse, en person kan kontaktes via. -adresse Det kan eksempelvis være sommerhus, arbejde etc. Adresse, der benyttes til adressering af s. opbygges med et navn og et domæne, adskilt af (som her betyder "hos") Telefonnummer Fritekstadresse Eksempel står for Peter "hos" KL i Danmark. (eksemplet forudsætter at der kun er en Peter) Kontakttelefonnummer. Fastnet- eller mobiltelefonnummer 5 adresselinier til at angive en fritekstadresse Benyttes KUN hvis der ikke findes en gyldig dansk eller udenlandsk adresse, som kan bruges. 11

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere