KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp"

Transkript

1 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp Beslutningsoplysninger Attributter Beslutningsgrundlag Attributter Bevillingsskrivelse Kontanthjælpsberegningsgrundlag Attributter Person Attributter Økonomisk ydelse Attributter Ydelse Attributter Konteringsregel Attributter Bevillingsregel Attributter Kontanthjælpsydelse Beregningsregel Attributter Sats Attributter Arbejdsindtægter Attributter Ægteskab Attributter Kontanthjælpsberegningsregel Attributter Ydelsesansøger Attributter Barn af ansøger Attributter ÅrsagTilAnsøgning Attributter A-kasse Attributter Indtægter Attributter

2 1.21 Formueforhold Attributter Boligforhold Attributter Bevilling Attributter Bevilget ydelse Attributter Bevillingsmodtager Sag Attributter KY-sag Kontanthjælpssats Attributter Har børn i Attributter Fogedsag Attributter Udbetalingsanmodning Økonomisk effektueringsplan Attributter kontering Økonomisk ydelseseffektuering Attributter Afslag Attributter Samliv Attributter

3 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 3

4 Denne model beskriver informationsbehovet for ansøgning, bevilling og beregning af kontanthjælp eller uddannelseshjælp i henhold til Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelsen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Beslutningsoplysninger En ansøgers ansøgning om hjælp til forsørgelse. En lang række af de informationer, som afgives på ansøgningen er oplysninger om ansøgeren (personen) og er derfor modelleringsmæssigt defineret der Attributter Henvendelsesdato ModtagetDato BegrundelseForAnsøgning Dato for ansøgerens henvendelse til ydelsescentret Dato for sagsbehandlerens modtagelse af ansøgningen/indstillingen Begrundelse for ansøgingen Det forventes at der defineres et fast værdisæt, således at informationen kan anvendes til bl.a. statistik 1.2 Beslutningsgrundlag De informationer, der skal være til stede for at det kan afgøres hvorvidt en ansøger har ret til den eller de ansøgte ydelser. Informationer i ansøgningen indgår i beslutningsgrundlaget Attributter OphørPgaSanktioner Ved særlige sanktioner, mister ydelsesmodtageren retten til at modtage ydelser. Ydelsen kan genoptages, når personen 4

5 igen opfyder betingelserne for hjælp. ErTilmeldtJobcentret Bemærkning Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales ydelser) og Dato for genoptagelse (den første dag, hvor der igen udbetales ydelser) samt paragraf og punkt. Der udbetales ikke ydelse (og heller ikke særlig støtte jf. 34) fra og med Dato for ophør til og med dagen før Dato for genoptagelse. Er ansøgeren tilmeldt jobcentret? 1.3 Bevillingsskrivelse Informationer på bevillingen (bevillingsskrivelsen) De fleste informationer vil være til stede andre steder i informationsmodellen, da bevillingsskrivelsen blot kvitterer over for ansøgeren. 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag Det samlede grundlag for beregning af kontanthjælpsydelsen. Den, til enhver tid gældende, Beregningsformel er beskrevet i "kontanthjælpsberegningsregel" Attributter Kontanthjælpssats 25 Den, til enhver tid gældende, sats for kontanthjælp Kontanthjælpssatsen reguleres hvert år ved hjælp af en satsreguleringsprocent. Den bevilgede kontanthjælpssats fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" og beløb slås 5

6 op i sats-registret. Hvis personen fylder 25 år eller 30 år i udbetalingsperioden, fastsættes kontanthjælpssatsen for personen før og efter fødselsdagen og de to beløb slås op i sats-registret. Der beregnes et del-beløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før fødselsdagen og 2. fra og med fødselsdagen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Beløb fra sats-registret * Antal kalenderdage i del-perioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. Kontanthjælpstillæg Kontanthjælpstillæg efter 25.4 Bemærkning Ydelsen gives som en selvstændig bevilget ydelse og indgår i den samlede beregning af kontanthjælpen. FradragForSanktioner Beløb fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt 25.4 tillæg-beløb". Hvis personen fylder 30 år i udbetalingsperioden skal 25 stk. 4 tillægget bortfalde fra og med fødselsdagen: Beløb * Antal kalenderdage fra og med den 1. i udbetalingsperioden til og med dagen før fødselsdagen / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Sanktion er en eller anden straffeforanstaltning med et opdragende eller forebyggende sigte Bemærkning Personer på kontanthjælp skal opfylde betingelserne for kontanthjælp, hvilket bl.a. betyder at de skal stå til rådighed og møde op til aftaler og aktivering. Sker dette ikke, kan der foretages sanktioner, der resulterer i et fradrag i den beregnede kontanthjælp.. Der kan kun fradrages for sanktioner på dage, hvor der udbetales hjælp. Der kan kun foretages én sanktion efter pr. dag. Sanktionerne behandles i stigende paragraforden. Inden for hver paragraf tages den ældre sanktion før den yngre (baseret på hændelsesdatoen). 6

7 Formuleringen "..., der vedrører udbetalingsperioden" skal forstås således, at der potentielt er dage i udbetalingsperioden, hvor sanktionen kan effektueres. BruttoIndtægter 30 En kontanthjælpsmodtagers indtægter ud over kontanthjælpen og eventuelle arbejdsindtægter FØR SKAT. Har en kontanthjælpsmodtager indtægter ud over kontanthjælpen, fratrækkes disse i kontanthjælpen og resten udbetales. AfholdtFerie Beløbet angives af sagsbehandleren. Fx ikke-afholdt ferie ved ferieårets afslutning eller brøkpension. Afholdes ferie med feregodtgørelse i ydelsesperioden, fradrages ydelsen i ferieperioden i uddannelses- eller kontanthjælpsydelsen FradragForFriKost3Mdr Bemærkning Fradrag for afholdt ferie med feriegodtgørelse, fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Startog slutdato (begge inklusive) for ferieperioder, der vedrører ydelsesperioden (dvs. start- og/eller slutdato ligger i perioden). Fradraget beregnes således: Antal kalenderdage (hvori ferien er placeret) i udbetalingsperioden * ydelsessats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Eventuel fradrag for "egenbetaling" for fri kost under indlæggelse OverførtFradragForÆgtIndtægt 30, 1 Bemærkning Er en kontanthjælpsmodtager indlagt på sygehus i mere end 3 måneder, kan der fratrækkes et beløb, svarende til værdien af den frie kost, i ydelsen. Beløbet angives af sagsbehandleren. Har en kontanthjælpsmodtagers ægtfælle eller samlever indtægter, fradrages disse i kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp før udbetaling. 7

8 OverførtFradragForÆgtIndtægt 30, 2 Bemærkning Overført fradrag for ægtefælles/samlevers indtægter efter 30 stk. 1, fastsættes således: Hvis Beløb efter fradrag for Person 2 er negativt, overføres den numeriske værdi af beløbet (dvs. beløbet uden fortegn) som et fradrag til Ansøger. Hvis Beløb efter fradrag for Ansøger er negativt, overføres den numeriske værdi af beløbet (dvs. beløbet uden fortegn) som et fradrag til Person 2. Har en kontanthjælpsmodtagers ægtfælle/samlever indtægter efter 30 stk. 2, fradrages disse i kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp før udbetaling. SærligStøtte Bemærkning Overført fradrag for person 2's (ægtefællens/samleverens) indtægter efter 30 stk. 2 fastsættes således: Person 2's indtægt udgøres af fx pension, SU eller efterløn og eventuel supplerende arbejdsindtægt eller øvrig pensionsindtægt + værdien af fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6). Derfra trækkes et beløb svarende til person 2's kontantjælpssats (forsørger-sats (25.2.1) eller ikke forsørger-sats (25.2.2) afhængig af om person 2 har forsørgerpligt, dvs. her anvendes ikke unge-satser). Såfremt resultatet er positivt, overføres dette beløb til Ansøger som et fradrag. Støtte efter 34 gives til personer med så høje boligudgifter eller store forsøgerudgifter, at de med deres indtægtsgrundlag ikke forventes at kunne betale disse udgifter. Bemærkning Denne ydelse bevilges og beregnes særskilt, men indgår i beregningen af den samlede uddannelses- eller kontanthjælp. fradragforforskudsbørnebidrag Er der udetalt forskudsvist børnebidrag, fradrages disse i Den samlede kontanthjælp efter skat. 8

9 fradragforforskudsbørnebidrag 9 6a Bemærkning Udbetaling Danmark (UDK) oplyser for hvert barn, der forskudsvis udbetales bidrag til: CPR-nummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Fradraget beregnes som summen af de forskudsvist udbetalte beløb. Fradraget kan ikke overstige eller 25.4 tillægget (efter eventuelle nedsættelser pga. sanktioner eller kortere udbetalingsperiode). Er der udbetalt forskudsvist børnebidrag, fradrages disse i den samlede kontanthjælp efter skat. Bemærkning UdbetalingDanmark (UDK) oplyser for hvert barn hvortil der i udbetalingsperioden er forskuds udbetalt børnebidrag for personen: CPR-nummer, udbetalt beløb forfaldent i udbetalingsperioden. Følgende oplysninger angives af sagsbehandler: For en eventuel fogedsag angives slutdato og resultat (sat ud, ikke sat ud) eller, at sagen er igangværende. Det fastsættes ved brug af beslutningsmodel "Fradrag for børnebidrag" om der kan foretages fradrag for forskuds udbetalt børnebidrag. Hvis der kan foretages fradrag, beregnes fradraget som summen af de udbetalte beløb forfaldent i udbetalingsperioden. 1.5 Person En person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Det kan være både personer som er danske statsborgere og andre som har ret til offentlige ydelser ifølge lovgivningen Attributter Personnummer Unik identifikation af en person i Det Centrale 9

10 Personnavn Køn alder Fødselsdato Civilstand Personregister på en person. Består af Fornavn, eventuelle mellemnavne og efternavn En persons køn. M=mand, K=Kvinde En persons alder. Forskellen mellem dags dato og fødselsdato, nedrundet til heltal (beregnet attribut). Den dato en person er født. Civilstand er primært en persons ægteskabelige stilling. Dog er D (død) også en mulig civilstand i de nuværende systemer. Statsborgerskab U = ugift G = gift F = fraskilt S = Separeret E = enke/enkemand P = registreret partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab L = længslevende partner D = død Statsborgerskab angiver til hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab giver en række forskellige rettigheder og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner. I Danmark kaldes dette dansk indfødsret. Borgerrettighederne omfatter især valgret, valgbarhed, ret til at opholde sig i landet og beskyttelse mod udlevering til andre lande samt muligheden for at blive ansat som statstjenestemand. Derudover giver statsborgerskab ret til assistance fra udstationeret diplomatisk repræsentation i udlandet. I Danmark er dobbelt statsborgerskab ikke tilladt for voksne, medmindre det fremmede statsborgerskab er tildelt uden at man har ansøgt om det (f.eks. hvis man har giftet sig til det, eller er født ind i det). Ca. halvdelen af alle andre lande tillader dobbelt statsborgerskab, men for 10

11 StatsborgerskabDato Fødselsregistreringssted udenlandsdanskere er det stadig umuligt at bibeholde det danske statsborgerskab hvis man også ønsker statsborgerskab i et andet land. Datoen, hvorpå en person har fået tildelt/ændret sit statsborgerskab. Den myndighed der har registreret en persons fødsel. Er der tale om en dansk født person, angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en udenlandsk person, angives det land, personen er født i. 1.6 Økonomisk ydelse En type ydelse, der består af en udbetaling af penge. Det kan eksempelvis være uddannelseshjælp, kontanthjælp, pension, dagpenge, ressourceforløbsydelse m.m Attributter A-skattepligtig B-skattepligtig ATP-pligtig AMB-pligtig Beregningsfrekvens Er ydelsen A-skattepligtig? Er ydelsen B-skattepligtig? Er ydelsen ATP-pligtig? Er ydelsen AMB-pligtig? Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i: Daglig (dækker også engangsydelser) Ugentlig 14 dage Månedlig Kvartårlig 11

12 forud-bagud? Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet? Dispositionsdag Værdisæt: Forud eller Bagud Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto: SkalManueltGodkendes F.eks.: Sidste bankdag i perioden Første bankdag efter perioden Første bankdag i perioden (ved forud) Sidste bankdag før næste periode (ved forud)? Angiver om effektueringerne i planen manuelt skal godkendes af en sagsbehandler, inden de effektueres. 1.7 Ydelse En ydelse er det, det offentlige kan bevilge til deres borgere. Der er grundlæggende 3 typer ydelser. - Økonomiske ydelser: Eksempelvis kontanthjælp, pension osv. - Ressourceydelser: Ydelser, der trækker på arbejdskraft. Eksempelvis rengøring, græsklipning osv. - Fysiske ydelser: Noget man får udleveret fysisk. Eksempelvis en kørestol, krykker osv Attributter Ydelsesnavn Ydelsesdefinition et på en given ydelse Definition af ydelsesbetegnelsen. Tilbagebetalingspligtig Eks: "behandling/træning, der rettes mod en familie og har til formål at bevare familien samlet" Angiver hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig for den, som modtager ydelsen. 12

13 1.8 Konteringsregel Regel for kontering af den konkrete ydelse. Nogle ydelser skal blot konteres på et bestemt kontonummer, mens andre har mere komplicerede regler. Eksempelvis kunne en regel være at en ydelse skal konteres på en konto, hvis personen er under 18 år og på en anden, hvis personen er over 18 år. En anden regel kunne være bestemt af, hvorvidt der er statsrefusion i den givne situation eller ej Attributter Konteringsregel Regel for kontering af den konkrete ydelse. Nogle ydelser skal blot konteres på et bestemt kontonummer, mens andre har mere komplicerede regler. Eksempelvis. kunne en regel være at en ydelse skal konteres på en konto, hvis personen er under 18 år og på en anden, hvis personen er over 18 år. En anden regel kunne være bestemt af, hvorvidt der er statsrefusion i den givne situation eller ej. 1.9 Bevillingsregel En regel for hvornår man er berettiget til at modtage ydelsen. Denne regel afprøves, når sagen er fuldt oplyst og der foreligger et beslutningsgrundlag. Det er den regel, der afgør om man er berettiget til en bevilling eller ej Attributter Bevillingsregel En regel for hvornår man er berettiget til at modtage ydelsen. 13

14 Denne regel afprøves, når sagen er fuldt oplyst og der foreligger et beslutningsgrundlag. Det er den regel, der afgør om man er berettiget til en bevilling eller ej Kontanthjælpsydelse 1.11 Beregningsregel Regel for beregning af ydelsens størrelse Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre til beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder, formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i den givne situation Attributter beregningsregel Regel for beregning af ydelsens størrelse Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre til beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder, formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i den givne situation Sats Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i beregningen eller en bevillingsregel skal bruge som parametre Ofte et en af parametrene til beregning af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året. Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens beregningsreglen er uændret. Satser indgår også i Bevillingsregler. Eksempelvis er alderen for folkepension ændret. Dette er en sats (variabel beregningsparameter) i forhold til bevillingsreglen. 14

15 Attributter Ydelsessats Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i beregningen. Ofte er en af parametrene til beregning af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året. Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens beregningsreglen er uændret. Bevillingssats Sats kunne også være det maksimale beløb, der kan bevilges i en enkelt bevilling. En sats (variabel parameter) som indgår i en bevillingsregel Arbejdsindtægter Eventuelle arbejdsindtægter fratrækkes kontanthjælpen inden udbetaling. Bemærkning Arbejdsindtæger fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Samlet løn før skat (efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension) samt timetal, hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn før skat / Omregningssats (slås op i sats-registret). Timetallet afrundes til nærmeste hele tal. Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. (slås op i sats-registret) Arbejdsindtægter jf. 31 beregnes således: Samlet løn før skat - Timefradrag Attributter SamletLønFørSkat Samlet løn før skat efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension Timetal Timetal,hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn før skat / Omregningssats (slås op i satsregistret). Timetallet afrundes til nærmeste hele tal.. Timefradrag Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. 15

16 BruttoArbejdsindtægterEftTimefrad rag 31 Arbejdsindtægter fastsættes således: Samlet løn før skat (efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension) samt timetal, hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn før skat / Omregningssats (slås op i satsregistret). Timetallet afrundes til nærmeste hele tal. Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. BruttoArbejdsindtægter jf. 31 beregnes således: Samlet løn FØR SKAT - Timefradrag (fra satsregistret) * timetal 1.14 Ægteskab Ægteskabet markerer, at der er indgået et ægteskab mellem 2 personer. Der vil altid indgå præcis 2 personer i et ægteskab og en person kan kun have et ægteskab ad gangen. Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny lov der giver homoseksuelle ret til at blive gift på traditionel vis. Dermed slutter Danmark sig til rækken af lande, der går ind for kønsneutrale ægteskaber. Registreret partnerskab blev samtidig afskaffet, men partnerskaber indgået før loven træder i kraft er fortsat gyldige og kan omdannes til et ægteskab Attributter Civilstandsdato Separationsstartdato Separationsslutdato Dato for start på den pågældende civilstand. Eksempelvis vielsesdato. Dato for start af eventuel separation i ægteskabet. Dato for slut på eventuel separation i ægteskabet Kontanthjælpsberegningsregel Beregningsregler til beregning af kontanthjælp Attributter Kontanthjælpsberegningsregel Regel for beregning af kontanthjælp. Bestem kontanthjælpsbeløb til udbetaling 16

17 Kontanthjælpssats (25) + Tillæg (25.4) - Fradrag for sanktioner (36-38) - Nedsættelse pga. sanktioner (39, 40) - Nedsættelse pga. sanktioner (42) - Ophør pga. sanktioner (41, 40 a)) - Indtægter (30) - Arbejdsindtægter (31) = Beløb efter arbejdsindtægter - Afholdt ferie (32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) = Beløb efter fradrag - Overført fradrag for ægtefælles/samlevers indtægter (30.1) - Overført fradrag for ægtefælles/samlevers indtægter (30.2) = Beløb efter overført fradrag (grundlag for ATP) - ATP-fradrag (79, 80) = Beløb til beskatning - Skat + Særlig støtte (34) - Fradrag for forskudsvis udbetalt børnebidrag (25.4) - Fradrag for forskudsvis udbetalt børnebidrag (96a) = Beløb til udbetaling Tilbagebetalingspligt pga. sanktioner (42, 43) Der udbetales ikke nødvendigvis kontanthjælp for alle kalenderdage i udbetalingsperioden, fx fordi personen startede den 7. og kom i arbejde den 17., fyldte 25 år den 21. og kom på hjælp igen den 25. Det kan eventuelt gavne at tænke i at have en kalender med en markering pr. dag om kontanthjælp Ja/Nej og hvilken sats. Bemærk, at personen kan være uberettiget til hjælp i et antal dage pga. sanktioner Ydelsesansøger En person i rollen som ydelsesansøger 17

18 De oplysninger, som kan udredes fra grunddata Person (CPR), forventes hentet der. Det drejer sig om Personens navn, adresse, tilfllytningsdato, seneste kommune, ægtefælle, om der bor andre voksne på adressen, ophold i udlandet osv Attributter Telefonnummer Samlivsstatus Kontakttelefonnummer. Fastnet- eller mobiltelefonnummer Ud over personens civilstand angives yderligere forhold omkring en persons samlivsforhold: - Gift, men samliv ophørt pga. uoverensstemmelser - Samlevende - Separeret 1.17 Barn af ansøger For hvert biologisk/adopteret barn af en kontanthjælpsansøger angives oplysninger omkring børnebidrag Attributter ModtagesBørnebidrag Oplysning om uddannelseshjælp/kontanthjælpsansøgeren modtager børnebidrag for det pågældende barn. BetalesBørnebidrag Ja: Der modtages børnebidrag Nej: Der modtages ikke børnebidrag Oplysning om, om eller uddannelseshjælp/kontanthjælpsansøgeren skal betale børnebidrag for det pågældende barn. Ja: Der skal betales børnebidrag Nej: Der betales ikke børnebidrag 1.18 ÅrsagTilAnsøgning Attributter ÅrsagTilAnsøgning Her angives årsagen til at der søges om hjælp. 18

19 Bemærkning Eksempelvis arbejdsløshed, sygdom eller lignende FraDato TilDato Varighedsbegrænsning Dato for hvornår ændringen i arbejdsforholdet indtraf Dato for ophør af midlertidig ansættelse eller for orlov fra uddannelse Er ansøgeren faldet for varighedbegrænsningen i sygedagpengeloven? DatoForventetFødsel AndenBegrundelse Er der anden begrundelse for ansøgningen, angives den her i klartekst A-kasse Oplysninger omkring en ansøgers eventuelle A-kasse-medlemsskab Attributter MedlemAfA-kasse Er Ansøgeren medlem af en A-kasse? A-kasse Indmeldelsesdato BerettigetTilDagpenge et på den A-kasse ansøgeren er medlem af Dato for indmeldelse i A-kasse Er ansøgeren berettiget til dagpenge? BerettigetTilDagpengeDato Dato for hvornår fra ansøgeren er berretiget til understøttelse fra A-kassen Indtægter Oplysninger omkring en ansøgers indtægtsforhold. Både tidligere og evt. kommende indtægter Attributter DatoForSidsteIndtægt Dato for, hvornår ansøgeren/ægtefællen/samlever senest 19

20 UdbetaltBeløb Indtægtstype har haft indtægt Hvor meget fik ansøgeren/ægtefællen/samleveren udbetalt (før skat og AM-bidrag) ved seneste udbetaling Hvilken slags udbetaling var der tale om ved seneste udbetaling? FlereIndtægter - løn - uddannelseshjælp - kontanthjælp - SU - Dagpenge - Andet (angives i klartekst) Har ansøger/ægtefælle/samlever fortsat indtægter FortsatIndtægter DatoForNæsteUdbetaling Har ansøgeren/ægtefællen/samlever fortsat indtægter efter ansøgningen om kontanthjælp, angives hvilken type indtægter eller det forventede beløb. Har ansøgeren/ægtefælle/samlever fortsat indtægter angives dato for næste udbetaling 1.21 Formueforhold Samlet oversigt over formueforhold. Er ansøgeren gift eller i registreret partnerskab eller samlevende, angives den samlede formue for begge parter. Både formue i Danmark og udlandet medregnes Attributter Kontanter IndeståendeIPengeinstitut Kapitalpension Værdipapirer EjerboligType Kontantbeholdning angivet i kroner Indestående i pengeinstitut angivet i kroner Værdien af kapitalpension, pensionsopsparing og/eller aldersopsparing, alderspension angivet i kroner Kursværdien af værdipapirer (aktier, obligationer m.m.) angivet i kroner Typen af ejerbolig - Hus - Andelsbolig - Ejerlejlighed 20

21 EjerboligVærdi EjerboligUdlandetVærdi HandelsværdiType - Sommerhus Offentlig vurderingsværdi af ejerboligen, angivet i kroner Ejendomsværdi af ejerbolig i udlandet, angivet i kroner Typen af anden formue med handelsværdi HandelsVærdi AndenFormue AndenFormueVærdi BortgivetFormue - Bil - Båd - Motorcykel Værdien af bil, båd eller motorcykel, angivet i kroner Typen af anden type formue som f.eks. metaller, ædelstene, ægte tæpper og lignende. Værdien af anden formue som f.eks. metaller, ædelstene og ægte tæpper Der angives om der er bortgivetr formue inden for de seneste 12 måneder Boligforhold Ansøgerens boligforhold og boligudgifter Attributter HuslejeUdgift Boligstøtte Månedlig husleje angivet i kroner. Angives ved lejebolig. Indtægt i form af boligstøtte i kroner pr. måned. Fremlejeindtægt Angives ved ejer, lejer og andelsbolig. Har ansøgeren indtægt i form af udleje af en del af boligen, angives værdien pr. måned i kroner. Varmeudgift ElGasUdgift Varmeudgift a conto pr. måned i kroner El- og gas-udgift a conto pr. måned i kroner EjerBoligform Har ansøgeren ejer- eller andelsbolig angives formen - ejerbolig - andelsbolig 21

22 EjerBoligVarighed Boligfordelingsprocent Har ansøgeren ejer- eller andelsbolig angives i år og måneder, hvor længe vedkommende har haft det på ansøgningstidspunktet. Ansøgers %-vise andel af den samlede boligudgift Bevilling En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og kommunen/staten. En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig art: Økonomiske ydelser (penge) Ressourceydelser (tid) Fysiske ydelser (ting) Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt ligge inden for rammen af bevillingen. Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget en eller flere ydelser. Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden. Bevillingen består af en række bevilgede ydelser Attributter BevillingStartDato BevillingSluttDato Begrundelse Datoen for bevillingens start. Datoen for bevillingens slut. Bevillingens begrundelse Hver bevilling en person eller virksomhed får, gives af en eller anden grund. Denne begrundelse kan noteres her. Bemærk at der er særskilte begrundelser på de bevilgede ydelser, så på dette niveau, er der tale om den samlede, fælles begrundelse Bevilget ydelse En bevilget ydelse er et udtryk for 1 ydelse der er bevilget til en person/virksomhed. Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til 1 bevilling. Hver bevilget ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Udbetalingen vil ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen. 22

23 Attributter bevilgetydelsestartdato bevilgetydelseslutdato Begrundelse Datoen for start på den bevilgede ydelse. Datoen for slut på den bevilgede ydelse. Den bevilgede ydelses begrundelse Tilbagebetalingspligtig Hver bevilget ydelse en person eller virksomhed får, gives af en eller anden grund. Denne begrundelse kan noteres her. Angiver hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig for den, som modtager ydelsen Bevillingsmodtager Den person/virksomhed, en eller flere ydelser er bevilget til. Det er ikke altid bevillingsmodtageren, der modtager ydelsen. Det er Ydelsesmodtager der gør det..det vil dog ofte være den samme Sag Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser. En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb. En sag samler forskellige oplysninger og dokumenter, der vedrører et bestemt formål. Begrebet kan sammenlignes med et fysisk omslag. Der findes forskellige typer af sager: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt), samlesag (oplysninger om et bestemt emne) og projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan indgå i andre sager. En sags egenskaber bestemmes af dens sammenhænge til andre forretningsobjekter Attributter BrugervendtNøgle Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. 23

24 Sagsnummer Titel Hjemmel OffentlighedUndtaget AlternativTitel Hjemmel Principiel Kassationskode BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af sagen og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik. Frit sagsnummer Officiel sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med åbne dagsordenspunkter. Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces. Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål. Henvisning til hjemmel fx lov og for sagens behandling. Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse fra offentligheden. Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel Alternativ journalnotatstitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. Indikator for om sag er udnævnt som principsag. Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Afleveret Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af sagen. Sagsservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Slettet frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til det enkelte system (service), afhængig af sagens forretningskontekst. Er afleveret til Statens Arkiver/ 7 arkiv KY-sag Ky-sag er en specialisering af Sag og har samme UUID som standard-sagen. Sag indeholder metadata på sagen og referencer til Aktører, parter og dokumenter, arkiv og klassifikation. 24

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere