E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme"

Transkript

1 1 CFP Reform: Resource conservation and Fleet management European Parliament Hearing 2010 E-fish Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme Indhold: Forbrugerperspektiv: E-fiskeri og A-fiskeri Økonomisk perspektiv: Industrielt fiskeri og post-industrielt fiskeri Økologisk perspektiv: Tungt fiskeri og let fiskeri Ressourcebeskyttelse og flådeforvaltning: ITQ og post-itq Forbrugerperspektiv: E-fiskeri og A-fiskeri Fra et forbrugersynspunkt besidder fisk den egenskab at være letfordærvelig. Fra det øjeblik, en fisk dør, går mikroprocesser i gang, som nedbryder kødet og forringer dets smagskvalitet. Derfor skelner man på europæiske fiskeauktioner imellem: 1. frisk og uskadt fisk af ekstraordinær høj kvalitet kaldet E-fisk (fanget samme døgn som den landes). 2. fisk, der er fanget mere end et døgn før den landes og kaldes A-fisk. E-fisk er top-kvalitet og et højværdiprodukt, der på det europæiske marked kan koste mere end det dobbelte af A-fisk. Forbrugerne efterspørger både E-fisk og A-fisk, men til forskellige formål. A-fisk importeres i vid udstrækning til Europa fra verdensdele, hvor den kan skaffes til relativt lave priser. E-fisk skal flyves ind til Europa, hvis den skal konkurrere med europæisk E-fisk. Dette betyder, at desto mere man kan reservere en europæisk fiskebestand til E-fiskeri, desto mere værdi kan man i Europa få ud af den. Fra et økonomisk synspunkt og fra en forbrugersynsvinkel vil det være en fordel at reservere mest muligt af de europæiske fiskebestande til værdifuldt E-fiskeri. Det ræsonnement er først blevet gyldigt efter industrialiseringen i Europa. Før denne var friskfanget kystfisk kun tilgængeligt på et lokalt marked. Med udbygningen af det europæiske vejnet er det i

2 2 dag blevet muligt at forsyne hele det indre marked med E-fisk fra de fleste kystsamfund i Europa. Derfor er det fremover muligt at satse på et kystfiskeri, der leverer højt betalt E-fisk til det europæiske marked som helhed. Denne vision fordrer, at vi vender os fra forestillingen om, at alt fiskeri skal industrialiseres og kapitaliseres og i stedet satser på at bruge mest muligt af vore begrænsede fiskeressourcer til E- fiskeri fra de utallige små fiskersamfund langs Europas kyster. Det vil give den optimale udnyttelse af ressourcen, den bedste kvalitet til forbrugeren og en bæredygtig økonomi til vore små fiskersamfund. Økonomisk perspektiv: Industrielt fiskeri og post-industrielt fiskeri Siden middelalderen har Europa været hjemsted for to store og principielt forskellige former for fiskeri: Det ene er et mobilt fjernfiskeri til havs, hvor kapitalejede rederiselskaber i europæiske havnebyer har sendt store fartøjer ud på fiskebanker, så de kunne udnytte deres industrielle stordriftsfordele ved at koncentrere deres indsats der, hvor der på bestemte årstider findes store koncentrationer af fisk. Her er fangstmængden det afgørende, og de store både kan konkurrere ved at opbevare og transportere fisk over lange afstande til havs. De har i 6 århundreder forsynet Europa med fisk fra fjerne kyster og flere verdenshave. Den anden er et alsidigt nærfiskeri udøvet af selvstændige fiskere i de mindre kystsamfund, der omkranser hele Europa. De fisker sammen i mindre besætninger, deler indtjeningen imellem sig, således at fartøj, redskaber og hver mand (familie) får deres part. Dette partssystem gør, at alle ombord på den enkelte båd har interesse i at drive fiskeriet. Dette fiskeri leverer fisk, der er fanget samme døgn, som den landes, og har altid forsynet Europas kystegne med frisk fisk. Den almindelige industrialisering (motorer og mekanisering) har gennem 1900-årene gjort det muligt for tidligere kystfiskere at investere i større fartøjer og bevæge sig fra nærfiskeri (op til to døgns varighed) - til fiskeri på rejser af flere døgns og ugers varighed, der når langt udenfor det hjemlige nærområde. Derved vinder A-fiskeri frem på bekostning af E-fiskeri. Det industrielle fiskeri overtog fra stadig større dele af de europæiske fiskeressourcer. Grunden er, at den lokale E-fisk ikke kunne nå det store europæiske marked og få de høje priser for E-kvaliteten. Det blev mere rentabelt at industrialisere og udvide et mængdebaseret A-fiskeri. Dette presser i dag de kystnære ressourcer i Europa. Med de seneste årtiers udbygning af det kystnære vejnet integreres de lokale markeder på helt nye måder i det fælleseuropæiske indre marked, og E-fisk kan i fremtiden blive godt betalt for sin E- kvalitet. Derved opstår muligheden for at omdanne det gamle, fattige kystfiskeri til et postindustrielt E-fiskeri fra alle de små kystsamfund. Disse samfund og deres partsorganisation kan få helt nye muligheder for at blive økonomisk bæredygtige, hvis der reserveres større dele af ressourcerne til E-fiskeriet. Økologisk perspektiv: Tungt fiskeri og let fiskeri E-fisk skal både være friskfanget og uskadt af fangstredskaberne. Derfor er de skånsomme fangstformer: ruser, kroge, garn (gillnet), snurrevod (danish seine) samt små trawl og noter nødvendige i et E-fiskeri. Det er alt sammen lette redskaber, der giver et energi-let fiskeri med små motorer og lille brændstofforbrug. Samtidig er disse fangstformer og redskaber de mest

3 3 miljøskånsomme for havbund og vegetation. A-fiskeri foregår oftest som trawlfiskeri med tunge redskaber og stort energiforbrug. Det er en almindelig lovmæssighed i bundtrawling, at jo større motor du trawler med, desto flere liter olje bruger du på at fange et kg. fisk. A-fiskeriets store trawlere bruger op til 10 gange så meget energi til fangst af et kilo A-fisk på havbunden, som det post-industrielle fiskeri med lette redskaber og motorer bruger til at fange samme mængde E-fisk. De tunge trawlredskaber klemmer (skader) desuden den fangede fisk mere og kan påvirke havbunden mere end det lette fiskeri. Det post-industrielle E-fiskeri med lette redskaber er derfor mere økologisk bæredygtigt end det volumenbaserede A-fiskeri. Ressourcebeskyttelse og flådeforvaltning: ITQ og post-itq En rendyrket ITQ-forvaltning er en forældet og i dag stærkt skadelig forvaltningsform udtænkt i industrisamfundets tid til at løse dets gammeldags problemer. Den danske erfaring taler sit tydelige sprog. Her blev ITQ indført i 2003 og 2007 for at komme især de større fartøjers accelererende gældsætning og betalingsvanskeligheder til livs. Tanken var, at de private banker og den statslige fiskeribank, der risikovilligt (og støttet af EU-midler) havde givet penge til overinvesteringer i alt for stor flådekapacitet, kunne få deres penge tilbage ved at forære fartøjerne (men ikke partsfiskerne) ejendomsretten til Danmarks andel af EU-havets kvoter. Derved kunne fartøjsejerne realisere de tildelte kvoters handelsværdi, så kreditorerne undgik at betale for deres overdrevne risikovillighed under oppustningen af det industrielle A-fiskeris overkapacitet. De store fartøjer havde desuden det problem, at de ikke hidtil havde kunnet udkonkurrere det store antal mindre fartøjer, der fiskede en stor del af de danske kvoter af bundfisk til konsum. Derfor kunne de store fartøjer ikke få kvote nok til at drive et rentabelt A-fiskeri med store motorer og tunge trawlgrejer. Ved at give alle fartøjerne Danmarks fiskeressourcer som ITQ, fik enhver fartøjsejer nu muligheden for at sælge sin kvote og trække pengene ud af erhvervet, samtidig med at de mest risikovillige investorer fik mulighed for at monopolisere adgangen til de danske kvoter ved at købe de andres ITQ. Det overtag de store fartøjer ikke kunne opnå under konkurrencen i fiskeriet, fik de gennem privatiseringen mulighed for ved - med finanskapital som instrument - at monopolisere kvoterne som deres ejendom. På to år steg prisen på de pelagiske ITQ (stimefisk) derfor med 3000% og prisen på de demersale ITQ (bundfisk) med 1000%. Det tiltrak lynhurtigt spekulative investorer, der (indregistrerede deres selskaber som fiskere i juridisk forstand og) købte billigt op for at sælge dyrt. De fartøjsejere, der solgte, trak den kapitaliserede værdi af de ITQ, staten havde givet dem, ud som deres egen gevinst. Derved blev fiskeriet malket for fiskernes egenkapital og den næste generation af fiskere pålagt et tilsvarende renteåg, når de i fremtiden vil købe eller leje kvoter. Allerede første år forsvandt 25% af de danske fartøjer, samtidig med at der blev investeret kraftigt i nye tunge trawlere med større kapacitet. Fiskeriet blev fuldstændigt afhængigt af og underlagt ny, risikovillig fremmedkapital fra investorer og banker. De fleste fiskersamfund forsvandt eller mistede hovedparten af deres flåde, mens partsfiskerne blev sat i land, når fartøjsejeren solgte sine rettigheder. I de små fiskersamfund virkede ITQ-systemet som en opløsningsvædske. Mens den ene nabo blev mangemillionær, blev den anden arbejdsløs selvom de havde fisket sammen hele livet. Begge forsvandt de ud af Danmarks fiskeriforening, hvilket forklarer, at de stadig færre tilbageværende medlemmer er de, der har samlet kvoterne sammen og sat sig i stor gæld i den indbyrdes kamp for at få størst mulig kvote at fiske eller leje ud til de (unge) fiskere, der ingen kvoter ejer.

4 Det økonomiske pres på de tilbageværende selskaber er uhyre stort, fordi deres kamp om kvoterne pressede priserne op til det niveau, de mest aggressive og risikovillige opkøbere og lokalområder satte for at erobre terrain fra de andre. Det betyder at tilskyndelsen til higgrading er betydelig, fordi det kan være en måde at øge værdien af den landede fisk, hvilket er baggrunden for forvaltningens arbejde for at indføre kameraovervågning af arbejdet på hvert eneste fartøj og fangstkvoter i stedet for landingskvoter. De selskaber, der higgrader mest, vil i det lange løb få bedre økonomisk grundlag for at opkøbe kvoterne fra de, der ikke gør det. ITQ-ejerne har dannet puljer (pools) hvor de lejer kvoter ud til de fiskere, der mangler kvoter. Dette system giver anledning til at overveje andre og bedre måder at gribe flådeforvaltningen an på: Man kan undgå den skadelige kapitalisering og gældsætning af fiskeriet ved ikke at dele kvoterne ud som privat ejendom til fartøjerne, men at samle dem i puljer, der fortsat ejes af staten, men i puljen lejes ud til de registrerede fiskere. Derved undgår det enkelte fartøj at blive dybt forgældet samtidig med, at der vil kunne dannes en markedspris på kvotelejen, som gør at konkurrencen mellem fartøjerne bibeholdes i stedet for tendensen til monopolisering i ITQ-systemet. I Danmark er E-fiskeriet i dag hårdt ramt af gældsætning, finanskrise og priskrise. Det var politikernes udtrykte ønske at fremme det kystnære E-fiskeri, og flere kystfiskere har købt ITQ for at få kvoter nok til at overleve. De er i dag overladt til bankernes beslutninger. I et kendte kystfiskersamfund (Thorupstrand), hvor partsystemet står stærkt, har vi imidlertid kunnet følge en alternativ løsning, der har stor bevågenhed i Danmark, fordi kystfiskerne her er langt fremme med et post-industrielt fiskeri. Deres fælles samlecentral er nået op på at levere 99 % af kystfiskernes landinger som eksport til kontinentet som højt betalte E-fisk. Disse fiskere dannede i fællesskab et kvoteselskab bestående af samtlige fiskere på bådene, der købte tilstrækkelige kvoter til at sikre lokalsamfundets fangstrettigheder i en fælles pulje for at standse de udefra kommende investorer, der prøvede at købe kvoterne op. I nabofiskerlejet mislykkedes et lignende forsøg og byens kystflåde blev solgt til store beløb på under en måned i foråret Den by er i dag overtaget af turister. I det vellykkede selskab fordeler fiskerne fangstrettighederne imellem sig for et år af gangen. De har udviklet et system, der både sikrer alle fiskere del i kvoterne og sikrer en bæredygtig økonomi ved at fastsætte en pris for medlemmernes leje af kvoterne. Den enkelte betaler en årlig leje for sin kvoteandel til deres eget selskab. Lejens størrelse afhænger af, hvad der skal til for at betale rente og afdrag på selskabets lån i de lokale banker. Som sådan viser dette eksperiment, at man på basis af partssystemets kultur kan etablere en pulje af kvoterettigheder baseret på lokalsamfundet, som sikrer dettes ressourcegrundlag og giver fiskerne interesse i at bevare dette for lokalsamfundets kommende generationer såvel juridisk som biologisk. Men eksperimentet viser også, at kvoteprisernes himmelflugt tynger det eksisterende puljeselskab med en gæld, som under først finanskrisen (hvor den ene lokale bank gik konkurs) og senest det generelle europæiske prisfald på fisk, har bragt selskabet ud i en overlevelseskamp, der truer med at udslette lokalsamfundet. Før indførelsen af ITQ havde fiskerne i dette samfund så godt som ingen gæld eller banklån af betydning og var derfor i stand til at klare svingninger i fiskeriet og priserne, dvs. relativt krise-resistent og robust. I dag skylder fiskerne sammenlagt over 100 millioner danske kroner, og er i en krisesituation fuldstændig i hænderne på banken, der når som helst kan sælge kvoterne til en anden kunde. Og det er farligt i en tid, hvor kapitalstærke finansfolk er ude efter spekulative opkøb, mens krisen raser og fiskerne er økonomisk svage. Konklusionen er, at det vil være muligt at undgå ITQ-systemets negative sider og samtidig tilgodese fremvæksten af et post-industrielt E-fiskeri fra de europæiske kystsamfund ved at etablere lokale puljer som får tildelt den andel af det enkelte lands samlede kvoter, man er interesseret i at reservere 4

5 til E-fiskeri. Er der behov for at begrænse kapaciteten kan puljeselskaberne pålægges en afgift, som kan anvendes til at købe tonnage ud af den samlede flåde. Eventuelt kan det demersale konsumfiskeri (groft skitseret) deles i tre segmenter: E-fiskeriet, A-fiskeriet og endelig fjernfiskeriet. E-fiskeriet kan defineres ved f.eks. min. 90% E-fisk og min. 80% fangstrejser under 24 timer. Derpå tildeles E-fiskeriet en andel af de samlede kvoter, og disse deles ud som lokale kvoter til fiskersamfundenes puljeselskaber (community quotas). Ønskes en bestemt andel tildelt A- fiskeriet, kan det gøres på tilsvarende måde. Endelig kan der etableres et omsætteligt segment, der giver de lokale puljer mulighed for at tilkøbe yderligere kvoter, hvis der er betalingsevne til dette. Hele systemet skal som ved ITQ være baseret på EU s fastsatte TAC og dennes fordeling imellem medlemslandene, således at mængderne forbliver inden for grænserne af ressosurcernes bæreevne. 5

bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten.

bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten. Krisen som udfordring. Om at falde fra hinanden eller i fællesskab tage skæbnen i egen hånd - et spørgsmål om strategi for bæredygtig brug af havets kystnære ressourcer. Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han

Læs mere

HVORFOR KYSTFISKERI?

HVORFOR KYSTFISKERI? HVORFOR KYSTFISKERI? Om at vælge og at fremme højværdifiskeriet Af Thomas Højrup 2005 Indhold: Kampen med kapitalismen Partsfiskeriets kultur De unges valg Fiskeri for fremtiden? Kampen om fremtiden Hvad

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde

Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Haw Kampen for en levende kystkultur Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Thomas Højrup & Fiskeri-

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn TemaNord 2010:589 Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn TemaNord 2010:589 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2154-9 Tryk: Kailow Express

Læs mere

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist

Læs mere

PRODUKTIONSMÅDER I HAVFISKERIET

PRODUKTIONSMÅDER I HAVFISKERIET 1 Indhold: PRODUKTIONSMÅDER I HAVFISKERIET En etnologisk analyse af fiskeriet i den Nordatlantiske region frem til år 2000 Introduktion 4 Thomas Højrup 2001 En transformationsanalyses krav til teoriens

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Fiskerne der forsvandt

Fiskerne der forsvandt Projekt Fiskere i krydspres 2:2015 Fiskerne der forsvandt - hvorfor ophører fiskerne i fiskerierhvervet, og hvor går de hen? Jørgen Møller Christiansen Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Maritim Sundhed

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Et nyt syn på jord, arbejde og penge

Et nyt syn på jord, arbejde og penge Et nyt syn på jord, arbejde og penge Grundlæggende reformer af det økonomiske system Lars Bækgaard, Erik Christensen og Mikkel Klinge Nielsen Høringsoplæg af 20. september 2011 (til brug for høringen d.

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere