Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.)"

Transkript

1 Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt emne. Emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at arbejdet kan gennemføres inden for rammerne af 1/4 studenterårsværk (15 ECTS). Kravene til bachelorprojektet fremgår af fagbeskrivelsen og vil desuden blive beskrevet nedenfor. 1. Valg af emne Det vil være naturligt om end ikke nødvendigt at hente inspiration til valg af emne i det eller de fag, som har været genstand for undervisningen i de første par år af Jura BA/ HA(jur.)-uddannelsen. Hvis man vælger at skrive inden for et fag, som først udbydes på 6. semester, bør man følge undervisningen i faget samtidig med at projektet skrives. Der er ikke faste regler for indholdet af det emne, man vælger at skrive om, men man bør have fokus på, at emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at der kan foretages en passende behandlingsdybde inden for de rammer, som der er for bachelorprojekter (ca sider). Er emnet t afgrænset for bredt, vil behandlingen kunne blive for overfladisk. Omvendt må emnet heller ikke være så snævert, at man er færdig med at behandle det efter sider. En afgrænsning af emnet kan både ske i titlen, eventuelt i en undertitel og i et særligt afsnit om afgrænsning. Generelt lægger en afgrænsning af en opgave med en undertitel»med særlig henblik på«op til en ret bred behandling af emnet, medens en afgrænsning, der er direkte formuleret i hovedtitlen lægger op til en mere direkte tilgang til det valgte emne, men typisk vil der dog også i disse tilfælde være behov for et oplæg af nogen bredde til behandlingen af det specielle emne. I det omfang der kan indlægges en begrænsning i titlen, uden at den bliver alt for lang, vil det typisk være at foretrække. Et afgrænsningsafsnit i selve opgaveteksten, kan derefter indeholde en mere præcis angivelse af, hvad der behandles, og hvad der ikke behandles, i det omfang der er behov for det. Man kan f.eks. i undervisningen have fattet interesse for emnet Pant. Det er i sig selv alt for bredt. En eventuel interesse for pant kan derimod manifestere sig i et emne med titlen Sikkerhed i løsøre, idet et sådant emne eksempelvis opfordrer til at udrede, hvad der ligger i begrebet løsøre (ctr. fast ejendom, ctr. fordringer, ctr. andre aktiver, herunder f.eks. goodwill, varemærker mv.) ligesom sikkerhed kalder på en forskellig behandling af underpant og håndpant og tilgrænsende sikkerhedsarrangementer, f.eks. konsignation - alt kombineret med vel-valgte eksempler fra retspraksis. Det kan lyde svært, men i begyndelsen af vejledningsfasen vil vejlederen være behjælpelig med drøftelser af afgrænsningen. Du kan finde inspiration til emner på din uddannelses hjemmeside under punktet Bachelorprojekt. Listen over emner er ikke udtømmende og skal alene ses som inspiration. Du må således gerne vælge et emne, der ikke fremgår af denne liste. For ethvert projekt gælder, at der ikke stilles krav om, at dette repræsenterer nytænkning på det behandlede område. Behandlingen af emnet skal imidlertid efterlade det indtryk, at man har sat sig grun- 1

2 digt ind i en eller flere problemstillinger. Projektet skal vise selvstændighed i behandlingen af emnet. En afskrift af den benyttede lærebog er selvsagt ikke tilstrækkelig (eller for den sags skyld tilladeligt). Det er en god ide at forberede arbejdet med opgaven i god tid ved bl.a. at orientere sig bredt om emnet og få bestilt relevant litteratur tidligt. Det er ikke sjældent et problem at få fremskaffet relevant litteratur hurtigt via biblioteket. Det kan i øvrigt være en god ide at drøfte et evt. emneforslag med en potentiel vejleder på instituttet. 2. Formkrav Bachelorprojektet skal have et omfang på ca sider, maksimalt anslag (to studerende sider maksimalt anslag). Dette er inklusive indholdsfortegnelsen og noter, men eksklusive litteraturliste, engelsk resumé og eventuelle bilag. En side er ca anslag inklusive mellemrum med det nedenfor angivne layout: Venstre/højremargen 3 cm Top/bundmargen 3 cm Linjeafstand 1,5 Tabulatorstop hver 0,5 cm Skriftstørrelse 12 Skriftstørrelse noter 10 Skrifttype Times New Roman Anvendes et andet layout, vil det maksimale antal anslag kunne fylde mere eller mindre end 25 sider. Overskrifter skal markeres ved større skrift og/eller fed. De enkelte afsnit og underafsnit bør ligeledes nummereres eller litreres. Projektet skal indeholde en indholdsfortegnelse og en litteraturfortegnelse. Indholdsfortegnelsen er på sin vis den afsluttende disposition forsynet med sidetal for de enkelte afsnit. Projektet bør være uden bilag, medmindre der er henvist til materiale f.eks. utrykte domme der ikke er tilgængeligt i almindelige kilder. I så fald bør det drøftes med vejlederen, om materialet er så vigtigt, at det skal med som bilag. Bachelorprojektet skal være forsynet med en forside, af hvilken følgende oplysninger skal fremgå: Navn Cpr.nr. Studieretning Vejleder Titel - både på dansk og engelsk Antal anslag Afhandlingen skal endvidere være forsynet med et engelsk resumé på ca. 1 side. Resuméet skal omfatte de centrale temaer for opgaven samt opgavens hovedkonklusion(er). Efter forsiden indsættes en tro og love erklæring med følgende ordlyd: 2

3 »Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet denne rapport. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og rapporten eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng«. Denne underskrives af alle forfattere til bacheloropgaven, hvis der er flere. Underskriften skal være suppleret med forfatterens navn skrevet med trykte bogstaver således, at der ikke kan herske tvivl om, hvem der har underskrevet. 3. Deadlines / vigtige datoer Du skal tilmelde dig selve bachelorprojektet via selvbetjeningen på samme måde, som du tilmelder dig andre fag. Tilmeldingsfristen er henholdsvis november (for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i forårssemestret) og maj (for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i efterårssemestret). Herudover skal du indmelde et emne for din opgave. Emneønske og evt. forslag til vejleder skal afleveres via den elektroniske blanket Emne og forslag til vejleder (bachelorprojekt). Link hertil findes på uddannelsens hjemmeside. Har du allerede været i kontakt med den, du foreslår som vejleder, bør du anføre det. Fristen for udfyldelse af blanketten er senest første fredag i december kl (for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i forårssemestret) eller første fredag i juni kl (for studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt i efterårssemestret). Emnet bør anføres så præcist som muligt. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at angive et bestemt fag, fx Formueret, inden for hvilket man ønsker at skrive. Du behøver dog ikke angive en egentlig problemformulering. Der kan efterfølgendes foretages tilretninger udvidelser eller indskrænkninger af emnet. Valg af et helt andet emne kan dog ikke foretages uden godkendelse af den fagansvarlige eller eventuelt gennem ansøgning til Studienævnet. Det er vigtigt, at blanketten med emne- og vejlederforslag indsendes i rette tid af hensyn til både fordelingen af vejledere og den videre skriveproces. Efter vejledningskoordinatorens fordeling af vejledere (foregår i december/juni) vil du modtage en mail med din tildelte vejleder. Det udarbejdede bachelorprojekt afleveres elektronisk via SDU Assignment. Samtidig skal du udfylde og aflevere en elektronisk titelblanket, hvoraf den danske og engelske titel på dit projekt skal fremgå. Link til blanketten findes på uddannelsens hjemmeside. Afhængig af hvornår du skriver bachelorprojektet, skal dette afleveres senest anden fredag i maj kl eller anden fredag i december kl med henblik på eksamination i juni/januar. Afleveres der ikke inden for de nævnte frister, vil det gælde som et eksamensforsøg. Reeksamen kan kun ske på basis af et nyt projekt, hvilket dog ikke forudsætter valg af nyt emne. Problemformuleringen for det nye bachelorprojekt aftales med vejleder. 3

4 For sommereksamen gælder, at problemformuleringen for det nye bachelorprojekt skal aftales med vejleder inden den 1. juli og projektet indleveres til bedømmelse senest den 15. august. Det mundtlige forsvar afholdes så vidt muligt inden den 1. september. For vintereksamen gælder, at problemformuleringen for det nye bachelorprojekt skal aftales med vejleder inden den 1. februar og projektet indleveres til bedømmelse senest den 15. marts. Det mundtlige forsvar afholdes så vidt muligt inden den 1. april. Der ydes som udgangspunkt ikke yderligere vejledning i forbindelse med udarbejdelse af det nye projekt. 4. Arbejdet med bachelorprojektet Overordnet set er skriveprocessen typisk individuel. Det er individuelt, hvor tidligt i forløbet man starter med at skrive selve teksten. Nogle kan med fordel vente med at starte skrivningen af teksten, til de har en fuldt gennemarbejdet disposition. Andre kan med fordel starte skrivningen, i hvert fald af enkelte afsnit som de har overblik over, på et tidligt tidspunkt sideløbende med, at de fortsat foretager litteraturstudier og arbejder med at forfine dispositionen. Det er en god ide at drøfte med vejlederen, hvordan den enkelte bedst kan arbejde med det valgte emne. Det er værd at bemærke, at det ofte først er ret langt inde i forløbet, at den studerende føler, at han/hun har så meget styr på stoffet, at han/hun er tryg ved forløbet. Det er et ikke usædvanligt led i den udviklingsproces, som en gennemførelse af det første større projekt er. 4.1 Disposition Når et emne er valgt, skal der udarbejdes en disposition. Dispositionen er projektets skelet, og den er ikke til at undvære. Vejlederen danner i høj grad sin mening om projektet ud fra dispositionen. Til at begynde med kan der udarbejdes en rådisposition. Her skrives de hovedpunkter ned, som skal medtages i projektet. Rækkefølgen af emnerne er ikke afgørende. Det er dog normalt sådan, at generelle emner skal behandles før mere specifikke emner. Spørgsmål, der forudsættes bekendt ved behandling af andre spørgsmål, skal normalt behandles først. Som en tommelfingerregel kan det siges, at henvisninger tilbage i projektet (jf. foran i afsnit.) tyder på en hensigtsmæssig disposition, mens henvisning frem i projektet (jf. nedenfor i afsnit ) tyder på en uhensigtsmæssig disposition. I forbindelse med kildesøgningen og det øvrige arbejde med afhandlingen bør rådispositionen udbygges. Det kan være en god idé at sætte de aspekter, som kommer frem under arbejdet, ind i en arbejdsudgave af dispositionen. Efterhånden som arbejdet skrider frem, skal dispositionen tilpasses. Hvert emne eller spørgsmål, der rejser sig, bør behandles i hvert sit afsnit eller underafsnit. 4.2 Struktur Projektet bør være bygget over følgende skelet : Indledning indeholdende en problemformulering og et metodeafsnit Materiel behandling af emnet Afslutning/konklusion 4

5 Indledningen skal kort beskrive, hvad projektet handler om og eventuelt særlige spørgsmål, der vil blive behandlet. Indledningen er således præsentationen af projektet. Indledningen bør være kortfattet og enkel. Selve den materielle behandling af det valgte emne bør inddeles i hovedafsnit og underafsnit i overensstemmelse med dispositionen/indholdsfortegnelsen, jf. foran i afsnit 4.1. Hver enkelt afsnit bør i princippet inddeles på samme måde som projektet; nemlig med en præsentation af det, der skal behandles i afsnittet, en behandling heraf og en delkonklusion. Afslutningen bør tage tråden op fra indledningen og bør samle op på den der formulerede problemformulering. Hovedresultater eller hovedkonklusioner, der er fundet i projektet, bør nævnes, men der bør ikke forekomme væsentlige gentagelser. Afslutningen bør også være kortfattet. 4.3 Sprog og stil Projektet bør skrives i samme sprog som andre opgaver af juridisk og/eller erhvervsøkonomisk art. Som oftest er det en ret dårlig idé at forsøge at kopiere det sprog eller den stil, der fx findes i love eller forarbejder. I opgaven bør formuleringer som»jeg synes«undgås. Det er vigtigt at demonstrere, at projektets forfatter har forstået de problemstillinger, der behandles, og at han/hun kan argumentere for sine synspunkter. 4.4 Litteraturfortegnelse, citering, noter og småtryk Litteraturlisten skal angive den litteratur, der er citeret i projektet. Litteraturen skal angives med forfatter, værkets navn, udgave og årstal. Litteraturfortegnelsen er som regel placeret bagerst i projektet. Det er centralt, at der citeres hver gang, der gengives noget direkte skrevet af fra andre. Ligeledes skal der henvises til den relevante kilde, såfremt indholdet af en sådan refereres med egne ord. Citering og henvisning sker primært i noter. I noten skal nævnes forfatter, titel og sidetal. Der skal altid citeres/henvises fra den seneste udgave af værket. Det er ikke nødvendigt at anføre hele værkets titel og udgave eller samtlige forfattere, blot dette fremgår af litteraturfortegnelsen (f.eks. kan Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, 7. udgave, 2014 benævnes Nis Jul Clausen m.fl.: Sikkerhed i fordringer). Alternativt kan en særlig forkortelse benyttes (f.eks. Sikkerhed i fordringer). Dette vil primært være aktuelt for værker, der citeres ofte. I så fald skal den særlige forkortelse oplyses i litteraturlisten. Såfremt der ved et citat ikke er anvendt citationstegn, eller fremgår det ikke ved henvisning hvem der citeres og hvor fra, således at udsagnet derved fremstår som den studerendes eget, vil dette normalt blive betragtet som eksamenssnyd, jf. afsnit 7 nedenfor. Noter bør ikke indeholde andet end henvisning til domme, litteratur eller lignende. Der bør normalt ikke være tekst i noterne. Hvis et afsnit fra litteratur ønsket citeret i sin ordlyd, bør dette ske i teksten. Er der tale om en citat på flere linjer bør det normalt ske i småtryk og med indryk i teksten. Det skal klart og tydeligt fremgå, at der er tale om et citat. På samme vis bør referater af domme ske i småtryk og med indryk i teksten. 5

6 5. Vejledning ved bachelorprojekter Den studerende vil få tildelt en vejleder af vejledningskoordinatoren. Er den studerende selv kommet med forslag til vejleder, vil der så vidt muligt blive taget hensyn hertil. Der kan eventuelt tilknyttes en ekstern vejleder, hvis den studerende ønsker dette, og der er en særlig grund hertil f.eks. at det specifikke emne ligger helt uden for de kompetenceområder, som er repræsenteret på Juridisk Institut. Den studerende skal i forbindelse med emnevalget gøre opmærksom på, at der ønskes en ekstern vejleder. I forbindelse med spørgsmålet om vejlederens rolle er det vigtig at være klar over, at projektets indhold og gennemførelse er den studerendes ansvar. Vejlederens opgave er at godkende emnet og se på dispositionen. Vejlederens rolle er at forholde sig kritisk/konstruktivt til udarbejdelsen af opgaven. Vejlederen står til rådighed for spørgsmål under skriveprocessen og læser nogle udvalgte sider af projektet (3-5 sider) for at tjekke skrivestil og opsætning. Vejlederen tjekker ikke på dette tidspunkt formalia jf. punkt 2. Det er ikke vejlederens opgave at læse hele opgaven, inden denne afleveres. Det er vejlederens opgave at bedømme den færdige bacheloropgave og at gennemføre eksamination, hvilket sker sammen med en censor. Omfanget af vejledningen bestemmes efter den enkelte studerendes (og projektets) behov. Dog bør vejledningen ikke overstige i alt 2,5 timer (ved samarbejde 2 studerende imellem: 3,5 timer). Det sker for nogle under arbejdet med projektet, at de går i stå. Hvis det sker, så er det en god idé at kontakte vejlederen. Vejlederen kan ofte hjælpe med at skubbe projektet i gang ved at give inspiration til, hvordan man kan genoptage/forsætte med projektet. 6. Bedømmelsen Ved bedømmelsen lægges vægt på en række faktorer. Der lægges vægt på en hensigtsmæssig afgrænsning af emnet, og at stoffet er disponeret på en hensigtsmæssig måde. Det er af væsentlig betydning, at behandlingen af emnet rent faktisk ligger inden for rammerne af dispositionen, og at emnet er behandlet med en passende dybde. Det er klart det faglige indhold, der er det væsentligste bedømmelseskriterium. Den sproglige klarhed og sikkerhed kan dog tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Indirekte vil den sproglige udformning altid have en vis betydning, idet selv et godt fagligt indhold kan fremtræde mindre overbevisende, hvis det er skrevet i et meget dårligt sprog. Resuméet på engelsk vil normalt ikke have selvstændig betydning for bedømmelsen, medmindre det afviger markant fra et sædvanligt resumé, jf. også kravene ovenfor. Ved starten af det mundtlige forsvar får den studerende mulighed for at kommentere det skriftlige arbejde, særlig med henblik på eventuelle mangler eller unøjagtigheder. I øvrigt tager det mundtlige forsvar udgangspunkt i det skrevne arbejde og kan omhandle emner, som projektet behandler eller lader ligge. 6

7 Formålet med forsvaret er at konstatere, hvor fortrolig den studerende er med det emne, der er behandlet. I øvrigt kan drøftes valget af emne, disposition, afgrænsning, dele af projektet, f.eks. for at afklare unøjagtigheder eller mangler eller relationen til beslægtede retsområder. Forsvaret vil normalt kun indgå med mindre vægt i den samlede bedømmelse og typisk i opadgående retning, medmindre det rent undtagelsesvis konstateres, at den studerende kun har et meget begrænset kendskab til bachelorprojektets emne. Forsvaret vil normalt ikke kunne udstrækkes ud over 30 minutter inkl. votering. 7. Eksamenssnyd Universitetet forudsætter, at de studerende arbejder selvstændigt. Resultatet af studiearbejde i såvel form som indhold skal derfor henføres til den studerende selv. Kravet om selvstændighed betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver, herunder hjemmeopgaver ikke må være hel eller delvis afskrift af andres arbejder. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med principperne for akademisk redelighed. De overordnede principper for citering i akademiske opgaver er følgende: Er der tale om et direkte citat, skal det markeres som sådan f.eks. med kursiv eller anførselstegn. Er det kun fakta eller argumentation, der hentes fra en anden tekst, sættes en note med præcis henvisning til på hvilke sider, fakta/argumentationen er hentet. Genbruger du af egne tidligere opgaver, skal de behandles som øvrigt kildemateriale ved direkte citering eller med henvisning til note samt fremgå af litteraturlisten. Henvises der til utrykt materiale, fx andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder det samme som ved direkte citering eller med henvisning til fodnote. Henvises der til eller citeres fra hjemmesider, behandles det som øvrigt materiale ved citering eller med angivelse af note i form af en URL-adresse. Om direkte citat skal du være opmærksom på at markere: hvis du indsætter et eller flere ord i citatet, skal det markeres typisk i en firkantet parentes hvis du fjerner ord eller sætninger fra citatet, skal det markeres typisk tre punktummer i en firkantet parentes hvis du oversætter citater fra et fremmedsprog eller normaliserer retskrivningen fra gamle danske former, skal det fremgå efter citatet typisk i en parentes, hvor der står (Min oversættelse / Retskrivning moderniseret) Såfremt der er tale om eksamenssnyd, indkaldes den studerende til samtale med rektor. Afhandlingen afvises, og der vil kunne blive tale om disciplinære sanktioner. Hvis der anvendes materiale fra egne, tidligere opgavebesvarelser, er opgavebesvarelsen at betragte på linje med andre referencer. Der skal altså henvises til den tidligere opgave i teksten, og hvis der er tale om direkte gengivelse af tekst fra rapporten, skal dette angives i citatform. Såfremt den tidligere afleverede opgavebesvarelse er svær at få adgang til for læseren, kan denne eller dele af denne med fordel vedlægges den aktuelle opgavebesvarelse i bilag. Se i øvrigt: Og_gode_raad 7

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Denne vejledning er gældende for studerende, der skal skrive bacheloropgave forårssemesteret 2017 og frem. 1. Indledning Bacheloropgaven

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA

Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA Vejledning til BA-projektskrivning HA(jur.) & Jura BA 1. Valg af emne Det vil være naturligt om end ikke nødvendigt at hente inspiration til valg af emne i det eller de fag, som har været genstand for

Læs mere

Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.)

Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.) Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.) Kandidatafhandlingen er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode

Læs mere

Vejledning til. kandidatafhandling / speciale. cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016)

Vejledning til. kandidatafhandling / speciale. cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016) Vejledning til kandidatafhandling / speciale cand.jur. & cand.merc.(jur.) (opdateret 30. maj 2016) Kandidatafhandlingen er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.)

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) 1. Information Informationsmøde afholdes i uge 43 i efteråret 2016. Fremover afholdes informationsmødet i henholdsvis marts/april og

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.)

Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.) Oktober 2014 Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.) På 6. semester på HA(jur.)-studiet skal I skrive bachelorafhandling. Det er den største opgave, I skal skrive på jeres bachelorstudie,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Fagbeskrivelse til Frit Projekt

Fagbeskrivelse til Frit Projekt Fagbeskrivelse til Frit Projekt Arbejdet med projektrapporten, der udarbejdes som afslutning på suppleringsforløbet for markedsførings og finansøkonomer tager udgangspunkt i en erhvervsøkonomisk problemstilling

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk

EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD. Vald. Poulsens Vej Holstebro T holstebro-vuc.dk EKSAMENSPROJEKT 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Omfang og formkrav... 2 3. Faser i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet... 3 3.1 Vejledningsperiode... 3 3.2 Problemformulering... 3 3.3

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere