Abstract( Indholdsfortegnelse(

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract( Indholdsfortegnelse("

Transkript

1 Abstract( The following paper examines how the use of metaphors and prototypes influencetheunderstandingoftheabstractmathematicalconceptsubtractionin children.wehaveidentifiedthetripartitionofthemetaphors:thestructural,the exploratoryandtheontologicalfromourobservationsoftwofirstgradeclasses and in the written material from the same grade level. Furthermore we have foundwhichprototypesoccurinthewrittenmaterialandtheteaching.wehave usedthetheoriesofgardnerandpiaget,todeterminewhichpreconditionsthe students have for understanding the metaphors and prototypes used by the teacherintheteachinginthelessons.fromthiswehavebeenabletoconclude that the metaphors and prototypes are used frequently. The children are on a levelofdevelopmentthat,accordingtopiaget,makesthemabletounderstand these. Finally we have chosen to put our paper in to perspective of other metaphorical theorists and other kinds of development psychology and in addition to this a justification for more research and scientific work has been found. Indholdsfortegnelse( ABSTRACT...1 INDLEDNING...4 MOTIVATION...5 PROBLEMFELT...6 PROBLEMFORMULERING...7 METODE...7 REDEGØRELSE...10 METAFORTEORI...11 Lakoff&og&Johnson&...&11 Lakoff&og&Núñez&...&19 PROTOTYPETEORI...26 Kategorisering&...&26 Den&klassiske&teori&...&28 Det&basale&niveau&...&29 Klyngeteorien&...&31 Prototypeteorien&...&33 Derfor&prototyper&i&indlæringen&...&35 JEANPIAGET...36 De&fire&stadier&...&37 Akkommodation&og&assimilation&...&40 HOWARDGARDNER...41 Definition&af&intelligens&...&41 Den&lingvistiske&intelligens&...&43 Den&musiske&intelligens&...&44 Den&logiskLmatematiske&intelligens&...&45 Den&visueltLrumlige&intelligens&...&47 Den&kropsligtLkinæstetiske&intelligens&...&48 De&sociale&intelligenser&...&49 DELKONKLUSION...50 ANALYSE...51 ONTOLOGISKEMETAFORER...52 Observationer&...&52 Undervisningsmateriale&...&63 STRUKTURELLEMETAFORER...69 Observationer&...&69 Undervisningsmateriale&...&73 ORIENTERINGSMETAFORER...74 Observationer&...&74 Undervisningsmateriale&...&78 DELKONKLUSION...80 DISKUSSION...82 HVORFORFUNGERERMETAFORERIUNDERVISNINGEN?...82 KRITIK...85 KONKLUSION...88 PERSPEKTIVERING...90 LITTERATURLISTE

2 BØGER...96 ARTIKLER...98 INTERNETKILDE...98 BILAG KATRINEDALSSKOLE...99 Observation&1&...&99 Observation&2&...&102 Observation&3&...&102 BILAG HIMMELEVSKOLE Observation&1&...&104 Observation&2&...&107 Observation&3&...&108 BILAG TRANSSKRIPTIONAFINTERVIEWMEDLÆRERMORTENCHRISTIANHANSEN ( Indledning( Hvisdunuhartiappelsiner,ogsågiverdudetretilAnders.Hvormangehardu så tilbage? seks nej,duhar;1,2,3,4,5,6,7 Neej,fordenhererrådden Denneordvekslingkendervialle.DeterNanafradenpopulærebørneserie,der siddersammenmedsinfarogskallæreatlaveminus.menhvaderdet,dergår galt?deterjoletnokatse,nårmanhartiappelsiner,ogfjernertre,atderersyv tilbage.menmåskeerdetikkeheltsånemt,hvisman,sominanastilfælde,ikke forstårsituationenheltkonkret.såerderjoligepludselig,enheltmassetingder spillerind,somf.eks.omappelsinenerråddenellerommanharlysttilatgive3 appelsinertilandersellerbeate.forandersersød,menbeatehargivetnanaet æble,såhunfortjenerdaogsåatfåetparappelsiner.menegentligharhunogså væretlidtirriterende,såmåskeskalhunikkehavenogenalligevel?deterdetvi vil belyse i den følgende rapport. Vi vil lave en gennemgang af teori om metaforer,hvaddeer,hvordandefungerertilatstrukturerevoreshverdagog hvordandekanbrugesimatematikundervisning,tilatgøreabstraktebegreber forståelige. Hvorfor forstår Nana ikke, at der er syv appelsiner tilbage? Vi vil kigge på prototypers indvirkning på metaforer. Vi vil også se på kognitionspsykologi, for at se hvordan børn forstår verden, og dermed også metaforer. Så når projektrapporten er læst, kan vi alle blive enige om at der er syv appelsiner...medmindreenafdemerrådden. 3 4

3 Motivation( Ved overvejelsen af, hvad vores projektrapport skulle omhandle, var vi alle interesserede i metaforer og den ekstensive brug af dem i daglig kommunikation.dabrugenersåudbredtogtilstedeistortsetalleområderaf sproget, fandt vi emnet relevant og derfor interessant at undersøge. Gennem diskussioner kom vi frem til at vinkle undersøgelsen på matematik i indskolingen, da det abstrakte element i matematikken øger nødvendigheden forbrugenafmetaforer.davigtighedenafmatematiskforståelsespillerenstor rolle i skolesystemet såvel som i samfundet i sin helhed, mente vi, at det var interessant at undersøge, hvorvidt brugen af metaforer og prototyper har indflydelsepåindlæringen.vifikideenatundersøge,ombestemteeleverville blivetabtiundervisningenvedbrugenafmetaforer.dennevinkelgikvivækfra igen,davigennemobservationerkunnekonstatere,atderumiddelbartikkevar mange elever, der ikke forstod metaforerne. Dette ville også være svært at observereogpåviseiløbetafsåkorttidsrum. Vivalgteatrettefokusmoddebasaleregnearter,dadettestofvarletatgåtilog analysere uden et dybere studie i matematik. For at foretage en dybere analyse, udover metaforanalysen, af vores observationer, satte vi os ind i kognitiv udviklingspsykologi, hvilket gav os mulighed for at vurdere eleverne ift. teorierne om det udviklingsstadie de befindersigpå.motivationenforprojektetbunderienundrenover,hvordanog hvorfordissemangemetaforerogprototyperbrugesiindlæringenafdebasale regnearteradditionogsubtraktion.ogikkemindsthvaddegørforforståelsenaf deabstrakteelementeridissebegreber. Problemfelt( VistiftedebekendtskabmedGeorgeLakoffogMarkJohnsonsbog Hverdagens Metaforer, som er et centralt værk inden for metaforteori. Her hævdes det indledningsvist, at metaforer spiller en dominerende rolle i al menneskelig kommunikation. Udfradenpåstanddiskuteredevimetaforersrolleibørnsindlæring.Vivaraf den opfattelse, at de såkaldt bindende metaforer var hyppigt brugte i læringssituationeniindskolingen,ogatdettegaveleverneenbedreforståelse.i lyset af Howard Gardners teori om de syv intelligenser rejste spørgsmålet sig om, hvorvidt den hyppige brug af metaforer kunne vanskeliggøre indlæringen hoselevermedsvaghederibestemteintelligenser. Med udgangspunkt i Lakoff og Johnsons metaforteori vi forskellige indgangsvinkler,ogblevhurtigtenigeomatafgrænsevoresopgavetilathave fokus på metaforgbrug i matematikundervisning i 1. klasse. Yderligere vil vi kommeindpåcarolynb.mervisogeleanorrosch teoriomkategoriseringog herunder prototyper for at undersøge metaforen og det gode eksempels vigtighed i forhold til indlæring. Vi valgte at have fokus på matematikundervisningen grundet fagets abstrakte indhold, hvilket ofte ville medføre en konkretisering i form af metaforer. Dette valgte vi at undersøge i 1. klasse, idet eleverne her første gang stifter bekendtskab med addition og subtraktion. Vi forestillede os, at nye abstrakte systemerbedstvilleblivetillærtgennemkonkretisering. Vivilanalyseretreforskelligelærebogssystemer,hvorviharfokuspåmetaforg brugen. Derudover vil vi kigge på udviklingspsykologien, bl.a. Jean Piagets udviklingsfaser,foratse,hvilkeforudsætningerbørnegentligharforatforstå 5 6

4 dissemetaforernårdeerialderen7g9år.gardnersteoriomdesyvintelligenser frabogenframes&of&mind,introduceredeennymådeatanskueforskelligeelever på.ifølgegardnerlærerbørnpåforskelligemåderaltefter,hvilkenintelligens derermestudviklet,ogdettemenervikanproblematisereindlæringen,særligt med den hyppige brug af metaforer i undervisningen. For at kunne vurdere, hvorvidtintelligenserogmetaforerpassersammenpåforskelligemåder,harvi taget udgangspunkt i en metaforteori af Lakoff og Johnson, samt yderligere metaforteori af George Lakoff og Rafael E. Núñez og udviklingspsykologi af GardnerogPiaget. Matematikeretfag,hvormangeafbegreberneermegetabstrakteogderforer metaforer og prototyper ofte tilstede her. Dette leder os frem til problemformuleringen. Problemformulering( Hvilken rolle spiller metaforer og prototyper i matematikundervisningen i indskolingenmedsærligtfokuspå1.klasse?oghvordanmedvirkermetaforerog prototyper til elevernes forståelse af regnearten subtraktion, samt hvilke kognitiveforudsætningerharelevernefordette. Metode( Vi valgte i vores projekt at observere to 1. klasser gennem tre lektioner i matematikundervisningen.dennemetodeblevvalgt,daviønskedeatse,hvilke forståelsesspørgsmål børnene stillede til eventuelle metaforer. På den måde kunneviogsåse,hvorbørnenerentudviklingspsykologiskeriforholdtilpiaget oggardnersteorier.samtidigvardetmuligtatobserverederesnaturligeadfærd og ageren i forhold til underviseren og dennes brug af metaforer. Derudover ville vi se, hvilke forskelle der er på det skrevne undervisningsmateriale i forholdtildettalteiundervisningenmedhenblikpåmetaforer.detskyldtes,at vihavdeenforventningom,atdervillefindesfleremetaforeridettalteendidet skrevne, da sidstnævnte mest af alt består af billeder. Afsammegrundfandtvidetrelevantatinterviewedenenelærerombrugenaf metaforer i henholdsvis det skrevne og det talte. Derudover for at høre hans oplevelseaf børnenes forskellige intelligenser (jf. Gardner), men også det rent udviklingspsykologiskeiforholdtilderesforståelseafmetaforer. I projektet benyttes vores observationer, som den primære empiri. Vi konstaterede,atdetvæsentligeforbesvarelsenafprojektetlåiselveanalysenaf, hvordan metaforerne bliver brugt. Ved at observere selve undervisningssituationen,kunnevise,hvordanmetaforernefungeredemellem lærerogelev. Det kan, i forhold til vores projekt, være svært udelukkende at finde svar i et interview med en lærer, da denne måske ikke engang ved, at han/hun bruger metaforerne i undervisningen. Ved at lave observationer kunne vi uden at påvirkesituationenformeget,trædeindiundervisningenogsehvilkemetaforer derforekom. Vi har valgt at benytte os af den metode, der kaldes deltagerobservation. På denne måde kunne vi observere den normale adfærd uden at manipulere situationen. Dvs. uden at ændre på undervisningen for at fremtvinge en forventetreaktion.vigåraltsåikkeindogprøverenteoriafdirektepåbørnene, mensidderpassiveogfølgersituationen.dettegørvi,daviikkeeristandtilat deltagepåsammeniveausombørnene,daviikkeharsammeerkendelsesniveau (Pedersen,Klitmøller,Nielsen,2012,s17g20). 7 8

5 Da det ved deltagerobservationer kan være svært at forholde sig objektive, valgte vi at lave videooptagelser af undervisningen. Desuden havde vi flere aspekter,viskullehavefokuspåiundervisningen.visåpåudviklingspsykologi, metaforerogprototyperiundervisningenogbørnenesforskelligeintelligenser. Ved videooptagelse kan man få en distance til situationen og give sig tid til at analyseredetordentligtiforholdtilvoresteorier. Derudover har vi lavet en fokuseret partiel transskription af videomaterialet. Det har vi gjort, fordi vi har valgt at fremhæve de citater og dele af undervisningen, som er relevant ud fra vores teorier. Vi mente ikke, det var relevantatsepåstemningsbeskrivelserogsåvidere.voresfokusharderimod væretpådeførnævnteteorierafgardner,piaget,lakoffogjohnson,lakoffog NúñezsamtMervisogRosch. Vi observerede to forskellige 1. klassers matematikundervisning af i alt tre undervisningsgangehver.klassetrinnetervalgtpåbaggrundafvoresfokuspå matematik i indskolingen. Her fandt vi, at man i første klasse lærer om subtraktion og addition. Vi mente, at der i denne læringsproces ville opstå metaforer i forklaringen af disse matematiske begreber. Netopfordivihavdeenforestillingom,atlæringsprocessen 1 medførerstorbrug afmetaforer,mentevi,atdetvilleværehensigtsmæssigtatseelevernebegynde påetnytemne.timingenmedopstartpåsubtraktionidenene1.klassekunne derforikkehaveværetmegetbedre. Grunden til at vi valgte tre undervisningsgange i hver klasse var, at vi blot ønskede at danne os et billede af undervisningssituationen. Vi fandt, at selve læringsprocessen ville være forholdsvis kort. Da vi mener, at det er i 1 Med læringsproces mener vi den periode, hvor læreren introducerer emnet for eleverne. læringsprocessenatbrugenafmetaforererstørst,villebrugenmindskesitakt med læringsprocessens afslutning. Idetvoresfokusliggerpåbrugenafmetaforerindenforsubtraktionogaddition, var muligheden for længere observationer heller ikke til stede. Klasserne rykkedevideretilnyeemneralleredeefteromkringtoundervisningsgange. Vi vil i analyseafsnittet starte med at foretage en metaforanalyse på vores empiri.dettegørvivedatinddeledefundnemetaforerefterlakoffogjohnsons metafortyper. Disse eksempler analyserer vi ved hjælp af den gennemgåede metaforteori,prototypeteori,samtgardnerogpiagetsteorier.herfravilvisepå, hvilkemønstreellergentagelserdererfordeforskelligemetafortyper,samtom derfindesenforskelpådetskrevnematerialeogdettalteiundervisningen. InterviewetmedlærerenMortenChristianHansenfraKatrinedalsSkoleharvi først transskriberet. Det har vi gjort ved hjælp af Dansk Standard 2, udvidet version (Steensig, 2005: 182). Denne metode fandt vi mest hensigtsmæssigt i forholdtilvoresbrugafinterviewet,davipådenmådekanfåfleredetaljermed fra Mortens ytringer. Det betød, at vi kunne danne os et overblik over interviewets forløb. Vi kunne se, om Morten blev afbrudt, holdt lange tøvende pauser, var ironisk eller lagde særligt tryk på bestemte ord i sine udtalelser. Dettegavetmerenuanceretbilledeafinterviewetogudtalelserneendvihavde fåetblotvedathiveenkeltecitaterudogbrugtdemivoresprojekt. Redegørelse( I det følgende vil der blive gjort rede for de ovennævnte teorier. Da vores projekttagerudgangspunktimetaforerogprototyper,vilvibegyndemedlakoff ogjohnson,derefterlakoffognunes,såmervisogroschogslutteligtfordeto udviklingspsykologisketeorierafgardnerogpiaget. 9 10

6 Metaforteori( Lakoff(og(Johnson( Umiddelbartskullemantro,atmetaforerkunernoget,derfinderstedipoetiske ogretoriskesammenhænge.detteerdogikketilfældet.metaforerernemligen stor del af vores hverdag, men som Lakoff og Johnson (1980/2002) har dokumenteret,findesdeivoreshandlingerogtankerogdeoptræderiheleden mådeviopfatterhinandenogverdenpå.mankansige,atmetaforerersprogtil atbeskrivesprog,dametaforerfungerersometredskabtilatskabeforståelse fornoget,derstårsomabstraktforos. Metaforensvæsentligsteegenskaberat den lader os forstå og opleve én slags ting ved hjælp af en anden &(Lakoff og Johnson,1980/2002:15).Dervedblivermetaforeressentielleisituationer,hvor manbliverpræsenteretfornogetnyt.detkanf.eks.væreenindlæringssituation. Her bruges metaforer ved, at man har et nyt abstrakt begreb man ønsker at forstå.manbrugerderforetkonkretbegrebsommanalleredeharkendskabtil, og laver afbildninger af det abstrakte ved hjælp af det konkrete. Derved tager manaltsåetabstraktfænomenogsætterdetindietbegrebssystem,somman harenmerekonkretforståelseaf. Metaforenes*Tredeling* LakoffogJohnsonlaverentredelingafmetaforer;strukturelle,orienteringsgog ontologiskemetaforer.devilherblivegennemgåetenforen,oghvertafsnitvil afsluttesafeteksempelviharfundeti1.klassesmatematikmateriale. Strukturelle(metaforer( Metaforernes funktion er at hjælpe os til at forstå et begreb ved hjælp af et andet. Det kendetegnene ved strukturelle metaforer er, at der dannes en struktur ud fra en allerede erfaret forståelse af en handling, hvoraf denne forståelse afleder en ny forståelse af det abstrakte begreb (Lakoff & Johnson, 1980/2002: 75). Vi drager hele tiden paralleller til hverdagen, og derfor kan man også sige, at metaforer i sin helhed spiller en stor rolle i vores sprog og tanker. I og med at vores brug af metaforer afspejler vores erfaringer fra hverdagen,spillerkulturogsåenrolleher.voresmetaforiskestruktureringafet begrebbyggerihøjgradpå,atviharnogleegenskabersomvitrækkerudafdet konkretebegrebogpåførerdetabstrakte.dissemetaforiskeafbildninger,mener vi,trækkerenfølgeslutningmedsigoverpådetabstraktedomæne.sånårviser subtraktionsomnegativt,bunderdetihøjgradisubtraktioneratfjerne. Vislutterudfravoreserfaring,atdeternegativtatfjerne,dadetopfattessomet tab.kulturenerderforaltafgørendefor,hvordan/hvorforvibegrebsliggørdisse handlinger som vi gør, da vi agerer afhængigt af dem (Lakoff & Johnson, 1980/2002:16g19).Nårvimøderenstrukturelmetafor,erdetaltsånødvendigt, atvihareterfaringsmæssigtgrundlagforatkunneforstå,hvilkeaspektervedet begreb,dererfordelagtigeatbrugeiensforståelsesproces. Nårviforstårnogetvha.enmetafor,skabesderfølgeslutninger.Detvilsigede egenskabermantrækkerfradetkonkretedomæne,ogbrugertilatbeskrivedet abstraktedomæne(lakoffogjohnson,1980/2002:19).dissefølgeslutningerog deresimplikationerformetaforervilvisenerebeskrivenærmere. Nårvibrugerenstrukturelmetafor,erdetkunetaspektafetbegrebvibruger. Det betyder, at vi kan bruge en metafor til at fremhæve et aspekt, ved det abstraktevisøgeratafdække.nårvibrugerenmetafor,vilvibliveafholdtfraat fokusere på de aspekter ved begrebet, der ikke er forenelige med metaforen. Dervedkanderogsåskjulesaspekterafbegrebetikraftaf,atdetbliverforkastet pga. metaforens begrænsninger (Lakoff og Johnson, 1980/2002: 20). Det er derfor vigtigt at forstå, at når et begreb er metaforisk konstrueret, sker dette kundelvist.hvisdetvartotalt,villebegrebetikkeblotbliveforklaretikraftafet 11 12

7 andet. Det ville være det andet. Derudoverkanmansige,atmetaforererafhængigeafengivenkontekst,ellers kandeforekommeuforståelige.mankandervedkonkludere,atdissemetaforer kunerdelviststrukturelle,daderernoglekravderskalopfyldesiformafkultur ogkontekst(lakoff&johnson,1980/2002:22g23). Eksempel: BEREGNINGER#EN#INDKØBSSITUATION Jeg$bruger$tal$som$penge,$jeg$betaler'med.% Hvor%mange%penge%har$jegtilbage? Jeg$har$X$så$mister'jeg$Y. Dette er nogle eksempel på strukturelle metaforer, da vi ser, hvorledes den strukturelleopbygningafbegrebetindkøbssituationbrugestilatstruktureredet abstraktebegrebatsubtrahere,datalernogetmankanmiste,haveogbruge. Orienteringsmetaforer( Hvorenstrukturelmetaforbrugerétbegrebtilatstrukturereetandet,bruges enorienteringsmetafortilatorganisereetsystemafbegreber,derståriforhold til hinanden. Derved giver man altså ved hjælp af orienteringsmetaforer et begreb en rumlig orientering. Orienteringsmetaforerne er på den måde afhængigeafrum.deterbegrebersom:opgned,fremgtilbage,udgindosv.disse metaforeropererermed.mankanderforsige,atdeterforholdetaferfaringer mellemrummetogdenfysiskekrop,dererdetafgørendefor,hvordanviagerer i vores omgivelser (Lakoff & Johnson, 1980/2002: 24). Metaforerne opstår ud fraetfysiskgrundlag.detervoresfysiskeogkulturelleopfattelseafverden,der bliversatienkontekst,hvormetaforenekanforstås.dettemedfører,atvif.eks. fårmetaforenmereerop;mindreerned.detkommertiludtrykved...hvis dutilsættermereafetstofelleretstørreantalfysiskegenstandetilenbeholder, såstigerniveauet,ellerbunkenbliverhøjere. (LakoffogJohnson,1980/2002: 26).Detteeretaspekt,visenerevilfremhæve,nårviskalsepå,hvordandethar effektpådenmådevifårforståelsefortalsstørrelse.derskalibrugenafdisse metaforersomsagtogsåtageshøjdeforkulturelleforskelle(lakoff&johnson, 1980/2002:27).IvoreskulturerMEREERGODT,hvordetiandrekulturerer MINDREERGODT.Dettekommerforeksempeltiludtrykiforholdtilmaterielle goder.ienvestligforbrugerkulturkanmetaforenværegældende,menienmere asketisk kultur, vil metaforen få en anden betydning (Lakoff & Johnson, 1980/2002: 34). Her kan man se, at metaforen er afhængig af konteksten. Begrebet OP har én betydning, men brugen af ordet i forskellige metaforiske sammenhænge kan give forskellige betydninger. Det vil sige, at det er vores forskellige erfaringer med vertikalitet, der styrer hvordan vi bruger OP metaforisk(lakoff&johnson,1980/2002:30).mankanderforkonkludere,at forståelsenafsådannemetaforererafhængigeafdeterfaringsgrundlagmanhar, hvilketkonkretvilsige,at: Deterfaringsmæssigegrundlagspillerenvigtigrolle iforståelsenafmangemetaforerderikkepassersammen,fordideerbaseretpå forskelligeerfaringer (Lakoff&Johnson,1980/2002:31).Detmåderforvære nødvendigt,foratenmetaforkanfungeresomenvirkendeoverførselaftanker fra en person til en anden, at der er en vis grad af erfaringsmæssig overensstemmelseellertilpasning. Metaforer bruges ofte mellem folk, og der er derfor behov for en fælles forståelseafmetaforen.dennefællesforståelsekanbl.a.kommetiludtrykved denkulturellelighedmellemmennesker. Eksempel: TALRÆKKEN$ER$ET$ENDIMENSIONELT*RUM Jeg$går$op$tildet$større&tal& 13 14

8 Jeg$tæller$baglæns& Jeg$starter$ved$nul$på$talrækken$og$hopper&op&til&tallet%fem Grundentilatdisseerorienteringsmetaforer,er,atdererenrumligorientering. Nårviforstårtalrækkensomenlinjevikanbevægeospå,medførerdetogså,at dererenforståelseaf,atnogetliggerentenienop/nedellerfrem/tilbage relation.dettelederogsåfremtil,atvivha.metaforenkanforståmereerop. Dervedforstås, atnårviharet tal, dermetaforiskerstørre,såerdetogsåen bevægelseopadtalrækken. Ontologiske(metaforer( Mens orienteringsmetaforer bygger på erfaringer med verden, bygger ontologiskemetaforerpåvoreserfaringermedfysiskeobjekteroggenstandei verden.manskalgennembrugenafdennemetaforskabeenentitet.detvilsige atmanskaberdenabstraktegenstandsomnogetkonkretsommangennemen forståelsekanhandleudfra.dervedgøresdetmuligtatreferere,kategorisere, gruppereogkvantificeredem.detbliversåledesmuligtatidentificereetenkelt aspektveddetabstraktedomænevha.denkonkreteentitet.dettebrugesbl.a.til at kunne forstå en given handling. Når vi får en mulighed for at referere, identificereogkvantificerenogetabstraktsomnogetkonkretforstået,giverdet en mulighed for at prøve at udvælge, hvilken handling eller forståelse noget abstrakt lægger op til. Metaforen skaber vores forståelse af det abstrakte og giverenmetodetilatopfattedet.eteksempelermetaforenberegningerer ENMASKINELPROCES.Denkommertiludtrykgennemfølgende:ettalkommer indienmaskineoggennemgårenproces,somgør,atderkommeretnyttalud på den anden side. Derved ses regnestykket som en række af handlinger, der skal udføres, hvor metaforen hjælper til, at man opfatter hvert aspekt som en enkeltdel i en samlebåndsrække, og dermed styres tilgangen til metaforen. De ontologiske metaforer er ofte en så integreret del af vores modeller på abstraktegenstande,atviopfatterdemsomnaturlige,selvindlysendeogdirekte beskrivelserafmentalefænomener(lakoffogjohnson,1980/2002:36g42). Enyderligereuddybelseafontologiskemetaforererpersonifikation,hvorman giverikkeglevendegenstandemenneskeligeegenskaber.herigennemfinderman altsåmeningenafenhandlingudframenneskeligeerfaringer(lakoff&johnson, 1980/2002: 45g46). Det betyder, at den genstand man bruger som erfaringsgrundlagerkroppenogdefølelsermantillæggerdenne.derved er [Personifikation]enoverordnetkategorisomdækkeretmegetbredtspektrum afmetaforerderhverudvælgerforskelligeaspektervedenpersonellermåder at se på en person (Lakoff og Johnson, 1980/2002: 46). Derfor forstår man ikkegmenneskelige entiteter vha. menneskelige motiver, kendetegn eller aktiviteter, hvorfor der kan opstå projisering af vores egne følelser over på objekter. Dette er noget vi vil berøre, når vi gennemgår Piaget og hans udviklingsstadier(lakoffogjohnson,1980/2002:45). Eksempel: ET#TAL#ER#ET#ÆBLE Jeg$deler%tallet Jeg$harto,$og$fåret Jeg$har$tre,%et%bliver'spist."Hvor"mange"harjeg$tilbage? Dette$erontologiskemetaforer,"da"der"er"tale"om,"at"vi"tager"egenskaberne"ved" en#ting#vi#kender#og#bruger#dem#til#at#forstå#en#abstrakt'ting,"vi"ikke"kender."altså" kan$æbletdeles,&det&samme&kan&tallet.& 15 16

9 Beholdermetaforer, LakoffogJohnsonpræsentererensubkategoritildeontologiskemetaforer,som de kalder beholdermetaforer. Dette er metaforer, der opstår ved at man laver afgrænsninger,someropståetpåbaggrundafvoresopfattelseafosselv,somet afgrænset individ, og dette projiceres over på den mødte verden. Beholdermetaforer har en bestemt afgrænset størrelse og kan derfor kvantificeres,daafgrænsningenbetyder,atmankanbestemmemængdeninden for afgrænsningen. En beholdermetafor kan være f.eks. KLASSEN ER EN BEHOLDER.Dettekommertiludtrykiudsagnsom dervarroi&klassen og de gik ud&af&klassen. Derved skabes en forståelse på baggrund af erfaringer med beholdere og genstande i beholdere (1980/2002: 40g44). Lakoff og Johnson deler beholdermetaforen op i beholdergenstand og beholdersubstans. Beholdergenstanden rummer beholdersubstansen, som kan kvantificeres. Det vilsigedenkandelesopientiteter. Eksempel: TAL$ER$EN$BEHOLDER Tallet&fem&indeholder)fem$enkeltdele Fem$går$op#itallet%ti Selve%tallet%femfungerer'som'BEHOLDERGENSTAND,"hvor"de"fem"enkeltdele$er$ BEHOLDERSUBSTANSEN'i'tallet'fem.Derved&opstår&også&muligheden&for,at#man# kan$se$to$beholdere$med$substansen&fem,&som&derved&gårop#i#tallet#ti.#derved# skaber'beholdermetaforen'en'mulighed'for'at'skabe'en'strategi'for,hvordan(man( dividerer. Følgeslutninger* Følgeslutningerbyggerpåetsystemafudtrykformetaforiskebegreber(Lakoff &Johnson,1980/2002:19).Følgeslutningerhartilopgaveatuddybeforståelsen af metaforen. Dette sker ved, at følgeslutninger fungerer som fællesnævner mellem to domæner det abstrakte og konkrete domæne. Det er herigennem sammensmeltningenmellemdissetoenhederfindersted.følgeslutningerligger sometimplicitelementimetaforen.deteroftenoget,derfølgervoresintuition og ofte foregår på et meget basalt niveau. Følgeslutningerne lægger sig til de metaforiskeafbildninger,somerdetvalgafaspekterveddetkonkretedomæne, som man mener er brugbare for at belyse det abstrakte. Når man udvælger afbildninger kan man ikke undgå også at overføre ladninger fra disse. Så når man bruger metaforen SUBTRAKTION ER EN INDKØBSSITUATION, vil man automatisk også overføre ladningen af, at det er negativt at miste penge, og derfor også tal. Så vores strukturering af begrebet subtraktion bliver farvet af vores strukturering af begrebet indkøbssituation, og vores valg af hvilke aspekterafdettedomæneviudvælgertilatbelysedetabstraktedomæne.når Lakoff og Johnson argumenterer for, at vores hverdag er struktureret gennem metaforer, spiller det sammen med, at Stjernfelt og Hendricks, der også har beskrevetmetaforer,påpegerat metaforen ( ) afbilder bundter af mulige logiske slutninger fra kildegtilmålområde,indebærer,atmetaforenmegetofte mereeller mindreureflekteret brugestilattænkei (StjernfeltogHendricks, 2007:206). De påpeger her vigtigheden af at analysere de slutninger, der følger med en metafor, da de er en væsentlig del af den metaforiske strukturering. Etvigtigtaspektvedfølgeslutningerer,atdevariable.Dettekommertiludtryk ved, at den ladning man tillægger de metaforiske afbildninger vil variere alt efter,hvemderpåførerdemellerihvilkenkulturdebliverytret.detsesher,at følgeslutninger er kontekstafhængige, og som vi tidligere påpegede er metaforen,mereergodt,ikkenødvendigvisdenudledningsomdannesialle 17 18

10 kulturer. Den asketiske munk mener noget andet end den forbrugende vesterlænding. Eksempelpåenmetaformedfølgeslutninger: Mekaniskproces Atstartemaskinen Maskinensinput Maskinensoutputerdårligt/godt Maskinengåristå Beregning Gåigangmedregnestykket Regnestykket Resultateterforkert/rigtigt Udregningenstagnerer Nårviopstillerdennemetafor,servi,hvordanvibrugerkonkreteafbildninger fra den mekaniske proces til at belyse aspekter ved det abstrakte beregningsbegreb. Men der er en del følgeslutninger som vi aflæser i vores struktur.nårviserdetatgåigangmedregnestykketsomatstartemaskinen, danner vi en følgeslutning der lyder, at en beregning kan være tændt eller slukket.detledervideretil,atmaskinenkangåistå,oghvilketfårennegativ følgeslutning,daberegningenskalværeigang,foratvikannåfremtilresultatet. Resultatet ses altså som maskinens output, og man kan argumentere for, hvorvidt en maskine laver et godt eller et dårligt produkt. Altså hvorvidt resultateterrigtigtellerforkert. Lakoff(og(Núñez( Følgendeafsnitgiverenindsigti,hvordanvieristandtilatforståmatematikken. Lakoff og Núñez fremlægger en fysiologisk forklaring på, hvorfor brugen af metaforerharrelevansoghvordanviagererudfradem.derudovernævnerde to kategorier, som er behjælpelige til den førnævnte kategorisering af metaforteorienstredeling. De*basale*evner* Matematik og tal er noget som alle ofte bruger i hverdagen, hvad enten det handleromatregnesammen,hvormegetviharkøbtindfornedeidenlokale dagligvarebutikellernårviskallege10,20,30medbørneneisvømmehallen.vi erklarover,atvibrugerdet,mendeterdefærreste,derkanforklarehvordan de gør det. Man ville umiddelbart sige at matematik og talkendskab indlæres, når vi præsenteres for det i børnehaven eller i skolen, men det sker faktisk langt tidligereendpådettetidspunkt.lakoffognúñeznævneriwhere&mathematics& Comes&Frometforsøg,hvordeterpåvist,atbørnheltnedtilfiretilseksdages alderen kan skelne mellem om de ser på to eller tre objekter 2. Derudover nævnesetandetforsøgderviser,atbørnifiremånedersalderenkan se atto minus en er en 3 (Lakoff og Núñez, 2000: 15). Disse forsøg viser, at den mest basale forståelse af tal og mængder ikke udelukkende er noget vi lærer, men nogetderivirkelighedenerenfastbestanddelivoreshjerne.denkundskabde små børn udviste kaldes på engelsk subitizing. Det betyder, at man ved et øjekastkanskelnemellemommanseret,toellertreobjekter.detervigtigtat understrege,atderertaleomobjekterogikketalsomsymboler.mankanaltså ikke udelukkende ved denne evne skelne mellem tallene et, to og tre som symbolerståendepåpapir.subitizingkanladesiggøre,nårdethandleromsmå 2 Ved det første eksperiment satte man børn foran en skærm og viste dem et billede med 1 objekt. Man målte den tid de var opmærksomme på objektet. Derefter viste man dem et billede, hvor der nu var to objekter. Tiden, hvor børnene var opmærksomme på billedet, blev forlænget. Dette blev gentaget med 3 objekter. Det viste, at børnene var opmærksomme på, at der var kommet flere objekter til, og dermed kunne man konkludere, at de måtte have en eller anden forståelse for eller egenskab til at skelne mellem antallet af objekter, i små mængder. Babyer er ikke i stand til at skelne mellem antallet af objekter når man når over 3. ( Lakoff og Núñez,2000,s.15) 3 Ved det andet forsøg brugte man en metode der på engelsk kaldes the violation-of-expectation paradigm. Denne bruges indenfor udviklingspsykologi. Her viste man børnene et dukketeater. Man startede med at have én dukke, herefter blev der holdt et stykke pap op foran dukken. Man viste synligt, at en anden dukke blev puttet ned til den første bag pappet, men fjernede så usynligt dukken igen. Da pappet blev løftet, aflæste man udtrykket fra babyen. Babyerne viste overraskelse. Hermed kunne man konkludere, at barnet havde forventet at der ville være to, men nu var der kun én. (Lakoff og Núñez,2000,s.16) 19 20

11 mængder. Når man kommer op i højere antal, bliver det sværere at skelne mellemf.eks.13eller14objekter.herermannødsagettilattællesammenog havelængeretidtildet.iogmedevnentilatskelnemellemantalletafet,toog tre objekter hører med til en del af hjernen, kan man sige, at egenskaben er uafhængigafmennesketskulturoguddannelsesniveau.mankankonkludere,at deterentidligttilegnetevneatkunneskelnemellemantalletafobjekter(lakoff ognúñez,2000:19). Egenskaberne*i*hjernen* Foratkunneforstå,hvadtaleroghvordandebruges,krævesenvidenom,hvad antallet er og hvordan symbolet for dette antal/tal ser ud og ikke mindst krævesdet,atmanvedhvilketordderbetegnertallet(lakoffognúñez,2000: 23). Dette foregår i den hjernedel, som på engelsk kaldes inferior parietal cortex (IPC).Detteerdenhjernedel,hvorforståelsenforsproget,matematikken og kroppen hører til. I Where& Mathematics& Comes& From& beskriver Lakoff og NúñezetforsøglavetafStanislasDehaene.Foratfindeudaf,hvaddeterder heltpræcistskeridennehjernedel,undersøgtehanenpatient,derhavdefået læsionerpåipc.patientenkunneikkelavefølgeraftal,menkunafbogstaver. Derudover kunne han gangetabeller og andet der havde med udenadslære at gøre. 4 Dehaenekunnedermedskabeetbevisfor,atevnentilatsættetalifølger ogalmenregningerplaceretiipc,mensdenbasaleudenadslæreerplaceretien andendelafhjernennemlig,påengelskkaldet basalganglia (LakoffogNúñez, 2000:23g25). 4 Manbadpatientenomatfortælle,hvilkettalderkomimellem1og3,ogdettekunnehanikkesvarepå,men hankunnegodtplacerebogstavetbindimellemaogc.hankunneogsågengivegangetabellerne,menhankunne ikkefortællehvorforellerhvordanhanskulleværekommetfremtilat3gange9er27.hansgrundlæggende hukommelseogudenadslærevaraltsåikkeblevetbeskadiget,dadetteerplaceretienandendelafhjernen. Detteeksperimentvarmedtilatunderstregeteorienom,at theinferiorparietalcortex styredeevnentilat regneogtilatindsættetalisekvenser.(lakoffognúñez,2000,s23) LakoffogNuñezforklarervidere,atIPCervigtigforforståelsenafmatematik, grundetdensplaceringihjernen,hvornerveforbindelserneforhørelsen,synet ogfølesansenersamlet.disseerallesanservibruger,nårviarbejdermedtalog regning. IPC har adgang til styringen og forståelsen af tal, højre og venstre, skrivning og ikke mindst fingrene. Lakoff og Núñez konkluderer, at dette kan haveensammenhængmeddenmådemangebørnvælgerattællepå.debruger ofte fingrene, når de skal tælle, trække fra eller lægge tal sammen (Lakoff og Núñez,2000:24).LakoffogNúñezmener,atdetteerenbetydeliggrundtil,at mangeoftevælgerfingrenesomprototyperfortal,nårdeskaludregnenoget. 5 Detvikankonkludereer,atIPCharadgangtilalmenregningogtalsekvenser(to gange tre), men har ikke noget at gøre med den algebraiske forståelse handlingen(agangeb).hellerikkedengrundlæggendematematiksomliggeri hukommelsenogudenadslærenf.eks.gangetabeller.iipcharmanaltsåevnen tilatregnemedobjekter(lakoffognúñez,2000:23). Matematikkanværeensværtingatforstå.Detkanværesværtatlæredet,men deterogsåsværtatforstå,hvorfordetoverhovedetkanladesiggøreatlæredet. Matematikkundskabliggersådybtivoreshjerne,ognårviudøvermatematik,er vi ikke bevidste om, hvad det er vi i virkeligheden foretager os. Vi laver følgeslutningerudenegentligatvide,hvordanvikommerfremtildisse. Man har nogle basale mekanismer i hjernen. Her kan nævnes vores rumforståelse som vi bruger, når vi roterer objekter, og evnen til at kunne skelne mellem antal af objekter, altså subitizing, som tidligere beskrevet. Men dissetoevnerkanikkealenehjælpeostilforståelsenafmatematik. 5Dererendnuikkelavetetbevisforatvalgetaffingresomprototyperersammenhængendemedplaceringenaf IPCihjernen.DetteerderforkunenkonklusionlavetafLakoffogNúñezogikkegruppenselv.Vimenerdet derimoderensammenhængmellemvalgetaffingresomprototyperforf.eks.tal.detkanderforogsåforklares udfraetprototypisksynspunkt

12 Hjernen*og*det*abstrakte* Deterblandtandethermetaforerkommerindibilledet.Disseerikketilfældige, menderimodsystematiskbundetnårviforstårdem.viharerfaringerfravores barndom,somvisenerehenbruger,nårviforstårmetaforer.hengivenhedses somfysiskvarmeogdetmodsattesessomkuldef.eks. Jeghavdevarmefølelser forham.ligesådankanlighedsessomfysisktæthedf.eks. resultaternelåikke langtfrahinanden (LakoffogNúñez,2000:41). Derersomtidligerebeskrevetimetaforteorienetkonkretdomæne,etabstrakt domæneogudfradissekanmanudledeenfølgeslutning. Foratkunneforståhvadderskernårviregner,kanvibrugemetaforenTALER SAMLINGEROBJEKTER. KONKRETDOMÆNE Samlingerafobjekter ABSTRAKTDOMÆNE At fjerne noget fra samlingen Subtraktion " Atlæggeensamlingafobjektertilen anden samling " Tal Addition Følgeslutningerne til denne metafor er, at addition er noget positivt i og med, man i vores kultur ser mere som noget godt. Dermed må det modsat være negativt,atsubtrahere,dadetligeledesernegativtatfåfjernetnogetafdetman alleredehar. De*grundlæggende*og*de*bindende*metaforer* Den metaforiske evne kommer os til hjælp mange gange i matematikken. MetaforernekaninddelesitoforskelligeformerbeskrevetafLakoffogNúñez. De bruger begreberne, grounding metaphors og linking metaphors. Disse metaforerharvioversattil,grundlæggendemetaforerogbindendemetaforer. Detobegrebervilvibrugeivoresanalysesenereiopgaven,ogpådenmådelave en inddeling af de forskellige metaforer i observationerne og det skrevne materiale. Degrundlæggendemetaforererdemestbasaleogoftestanvendte.Detteerbl.a. fordi, der i den form for metaforer gøres brug af vores egne erfaringer fra hverdagentilatforklaredetabstrakteimatematikken.denabstraktehandling, atsubtrahereellertrækketalfrahinanden,kanforklareskonkretved,atman tagerellerfjernertingfraenbunkeellerensamlingafobjekter.dennehandling ernogetvioftegør,ogenddanogetvihargjort,sidenvibegyndteatlegemed legetøj som små børn, og af denne grund er handlingen grundfæstet i os og dermedetgodtkonkretdomæneatbruge.metaforerafdenneslagserdermed enkle og kræver ikke en forklaring ved tilførsel af ekstra elementer i form af f.eks.prototyper.ensimpelmetaforkunnevære atlæggetalsammen forat addereellerat trækketalfrahinanden foratsubtrahere. Denandenslagsmetaforererdebindendemetaforer.Disseerrelevante,dade ermedtilatbindedeabstraktematematiskeideersammenmednogetkonkret, somvoresrumligeforståelse.herkanmansomeksempelsepåenrækketal.de dannerentalrække,somviidetmetaforiskeuniverskan hoppepå eller gå på når vi tæller (Lakoff og Núñez, 2000: 53). Netop denne ide om talrækken opstårofte,nårbørnskallæreenmådeattællepå.debrugerrækkenaftaltil f.eks.attællefremellertilbage.iogmeddeternogetdefysiskkankiggepåog ikkebareentalrækkeidereshoved,gørdetdenmatematiskehandlingbetydelig lettere at forstå. Dermed har man tilføjet et element i form af talrækken og 23 24

13 denne linker den matematiske idé sammen med selve forståelsen af det abstrakte.idetdereretelementmereendidegrundlæggendemetaforer,kan disseværeensmulemerekompliceredeatforstå. Den*metaforiske*forståelse* Talerikkeenfysiskstørrelse,menvedhjælpafvoreslogiskesansogvoresevne til at gruppere, kan vi forstå, at når vi lægger en samling af objekter sammen medenandengruppeobjekter,vilgruppenblivestørre.dettekanoverførestil, nårvilæggertalsammen.nårvilæggertosammenmedsyv,vildensamlede enhed blive større. Denne idé kan bruges ved at have metaforen TAL ER SAMLINGER AF OBJEKTER. Følgeslutningerne på denne metafor kan være, at maneristandtilatrykkerundtpådeforskelligetal,ogatmankanrykketallene tilogfradeforskelligesamlingerforpådenmådeatdannenyetal. Et forklaringsproblem man ofte vil stå med, når det kommer til børn og matematik,erforklaringenafnul.hvisvibrugerdenførstemetafordersiger,at TALERSAMLINGERAFOBJEKTER,vilmanståmedetproblemnårmanregner medtalletnul.dadeternul,måmanlogisksige,atderinteter.derforerman nødttilatlaveenenhedsskabendemetafor.detteerenudvidelseafdenførste metafor.manmåidetilfælde,hvornulopstårsigeatdensamling,hvorderintet er,erensamlingisigselv.altsåbliverdentilenenhedisigselv,påtrodsafat deningenobjekterindeholder(lakoffognúñez,2000:64). TAL ER SAMLINGER AF OBJEKTER kan også kaldes for en grundlæggende metafor.deternogetviallestøderpå.hvisvihartoobjekteroglæggerdemi sammegruppe,skaberdissetilsammenetnytobjektellerennystørresamlet enhed.detteopstår,nårviaddererellerlæggertalsammen.vibrugerf.eks.fem ogtretilatskabeotte(lakoffognúñez,2000:65). TALSOMPUNKTERPÅENLINJEerenbindendemetafor,idetdenindføreret ekstraelementiformaflinjenmedpunkterpå.denerrelevantfordetniveauaf matematikviarbejdermed.dennemetaforgiverennemmereforståelseaf,hvad nulognegativetalerfornoget.herkanmansættenulsomstartpunktetoglade linjenfortsætteibeggeender.dermedkanmanbådearbejdemedtalpådenene ogdenandensideafnul.visigerofte, Hvorlangterderfraettaltiletandet? elleratmankantællebaglænsfrati(lakoffognúñez,2000:71). Mangematematiskeregnemetoderkanværesværeatforstå.Omdethandlerom forklaringen af nul eller forklaringen af, hvordan man bruger de helt basale regnearter,såkanmetaforerbrugestilatgøredissebegrebermerekonkreteog forståelige,ikraftafathjernenharnoglefunktioner,dereristandtilatforståog bearbejdedissemetaforer. Prototypeteori( Idetteafsnitvilvibeskrive,hvadprototypereroghvilkekaraktertræk,dehar. Derudovervilviundersøgeihvilkesammenhængedeforekommeroghvordan de fungerer. Derigennem kan vi identificere brugen af dem i vores empiri og hvilkenfunktiondeharidenenkeltemetafor. Enprototypeeretgodtogcentralteksempelpåengivenkategoriafobjekter, begreberellerbegivenheder(mervisogrosch,1981:89).foratkunneredegøre for dette, må vi begynde med at redegøre for, hvordan mennesket naturligt kategoriserer verden. Dette er vigtigt for at komme frem til, hvorfor nogle eksemplerpåkategoriererbedreendandre,oghvordanviidentificererdem. Kategorisering( Mennesket kategoriserer konstant verden og vi lærer, fra vi er ganske nye i denne verden, at kategorisere. Babyer finder hurtigt ud af, hvad der er i 25 26

14 kategorien spiseligt og ikke spiseligt, og de kan skelne forskellige objekter fra hinanden i en tidlig alder. Gennem hele livet trækker vi på erfaringer med forskellige objekter og sætter dem, der har nogen af de samme egenskaber i kategori med hinanden. Objekterne skal kunne relateres til hinanden. Det kan derforsiges,atkategorierikkeertilfældigeoghellerikkedannestilfældigt,men forudsætter at mennesket har haft erfaringer med lignende objekter for at kunnesammenlignedem. IfølgeMervisogRoschgælderdetgenereltset,atmennesketsætterobjekterog begreber,derbliverbehandletellernavngivetens,indikategorier(mervisog Rosch, 1981, 89). Et objekt ses ofte som en materiel genstand så som klementiner, bord, gaffel osv., hvorimod et begreb er noget mere abstrakt, intellektueltogikkegfysisk.detkanf.eks.værerød,kærlighed,beregningmm. Detatkategoriserevoresomverdenhandlerihøjgradogsåomvoreserkendelse af verden, og hvordan det enkelte menneske forstår den. Et eksempel på en kategori kan være figurer som trekanter, firkanter, cirkler osv., der alle falder indunderkategorien,derheddergeometriskefigurer. Kategoriseringen sker på baggrund af tidligere erfaringer og forståelses grundlag.dettekanf.eks.sesikategoriental,hvoret,to,treosv.ereksemplerpå objekterindenforkategorien.iforholdtilformlerogregnereglerblivertallene behandletensogfalderdermedindunderdensammekategori.nårderskrives, at kategorien opstår på baggrund af tidligere erfaringer, forstås der således i detteeksempel,athvisduførstharlærtatbrugeettalienregneregel,kanet hvilket som helst tal erstatte dette tal i regnereglen. F.eks. ved regnereglen subtraktion, hvor en elev skal regne stykket fire minus to, kan tallene altid skiftesud,såderf.eks.istedetstårtreminuset,datallenebliverbehandletensi regnereglen.detteereteksempelpåkategoriental,dahvismanspurgteenelev om,hvaddevillesvare,hvisdeblevspurgtomatgivederesbudpå,hvadtaler, villemanhøjestsandsynligtfånoglesvar,dervistesigatværekonkretetalsom f.eks.et,tre,femosv.ettypisktalerdesudenligesåmeget5somdeter10,hvor eleventrækkerpåsinerfaringmedtalleneforatkunneudføreetregnestykke. Dermedsesderher,atkategorientalopstår. Den(klassiske(teori( Elanor Rosch er kvinden, der fandt på idéen om den klassiske teori. Denne omhandler kategorier, der bliver udgjort af objekternes egenskaber, hvor de ikke er påvirket af den menneskelige erkendelse. Den klassiske teori arbejder nemligmeddenødvendigeogtilstrækkeligebetingelser.dettebetyderiforhold til teorien, at enten er noget viden eller også er det ikke. Hvis vi f.eks. tager udgangspunkt i en trekant gælder der for denne, at en trekant er en trekant netopnårdennebeståraftrelinjer,derparvistmødesitreforskelligepunkter forendenafhverlinje.detteerdenødvendigeogtilstrækkeligebetingelserfor entrekant.imidlertidopstårderdetproblem,atenhvilkensomhelsttrekanter ligesågodsomenandenunderkategorientrekanter.dettekangørestydeligt veddennetegning: Tegning 1 er således et lige så godt eksempel på kategorien trekanter som tegning2er.dettemåtagesoptilrevision,ogderformåtegning2ansesatvære etbedreeksempelendtegning1påkategorienda,hvisenpersonblevspurgt om tegning 1 var en trekant, ville reaktionstiden være længere end, hvis 27 28

15 personenfiksammespørgsmålomtegning2.tegning1erikkeentypiskeller ægtetrekant,hvorimodtegning2er. Mankandermedsammenfatte,atenkonsekvensafdenklassisketeorier,atder ikkeerforskelpårepræsentationenafobjekterindenforkategorierne. Det(basale(niveau( De kategorier, der eksisterer på det basale niveau er prototypiske begreber, hvilket vil sige at der er nogle begreber, der er gode indenfor en kategori. De prototypiske eksempler har nogle særlige begreber knyttet til sig. Dette kan eksemplificeresudfrafølgendeeksempel: Hvis vi forestiller os, at vi har en fisk og en hund er disse to hver for sig prototypiskebegreberogkanbliveopstilletpåfølgendemåde. FiskHund GubifiskDalmatiner KlovnfiskFranskbulldog TorskGoldenRetriever Gubifisk, klovnfisk og torsk er underniveauer til begrebet fisk og dalmatiner, fransk bulldog og golden retriever er underniveauer til begrebet hund. Overniveaueterlevendevæsener.Mankandermedsige,atbegrebernefiskog hund er prototypiske begreber på kategorien levende væsener. De særlige prototypiske egenskaber, der knytter sig til disse to begreber er, at der er et hurtigt genkendeligt og mentalt billede, simple stavelser og en høj frekvens af brugafordetfiskellerhundihverdagen. Detbasaleniveaugøropmeddenklassisketeorisforståelseafkategorisering. Det har at gøre med vores dagligdagsbegreber og dagligdagsforståelse af omverden. Mervis og Rosch (1981) argumenterer for, at mennesket ikke kategoriserertilfældigt,menatdetskernaturligtudfraetsætafoverordnede egenskaber,derforekommerienspecielkombination.davikategorisererudfra egenskaber, er det ikke overraskende, at Mervis og Rosch taler om, at når vi kategorisererverden,sågørvidetpåforskelligehierarkiskeniveauer,hvordet basale niveau af kategorisering, er det niveau, der har den største kognitive effekt.dvs.detniveau,hvorviharflestinformationerometobjektsegenskaberi sammenligning med andre objekter. Kategoriernes basale niveau har specielle egenskaber. Egenskaberne har følgende karaktertræk: sammenlignelig sansemotorik, sammenlignelige overordnede geometrier, et mentalt billede, hurtig genkendelighed, spontan navngivning af objekter, brug af ord fra hverdagen og tegn for kategorierne er simple (Jørgensen, n.d.: 6). Disse karaktertræklignerihøjgradkaraktertrækkeneforprototyper,somvisenere vilredegørefor.derforkandetsiges,atbegrebernepådetbasaleniveauknytter sigtildeprototypiskefænomener(jørgensen,n.d.:5).eteksempelpådettekan være,atmanoftevilnævneensildfremforenklovnfiskikategorienfisk,dader vedsildenerethurtigtgenkendeligtogmentaltbillede,simplestavelserogen højfrekvensafbrugafordetihverdagen. Det skal også bemærkes, at det basale niveau af kategorisering er kulturelt bestemt, og er altså ikke universelt gældende, da mennesker i forskellige kulturerlæggermærketilforskelligeegenskabervedobjekterpga.deforskellige erkendelserafverden.hvisviforestillerosenpersonfraenandenkultur,der blevsatoverfordensammemængdeobjekterafartenværktøjerogfrugtersom enpersonfravesten,erdetikkesikkert,atpersonenvillekategoriseredemsom viligehargjort(iværktøjerogfrugter).personenvillemåskeistedetsætteen hammerogenkokosnødisammekategori,dadetmankunneforestillesig,at han/hunbrugerhammerensommiddeltilatfåføde

16 Enkategoriseringafetobjektkankunskevedhjælpafenforståelsefor,atder erandreobjekter,somersammenligneligemeddetgivneobjekt.derforspiller mennesketshukommelseenstorrolle.imervisogrosch artikelargumenteres derfor,atdenbasalekategoriseringerenproces.deropstillestreeksemplerpå dette: 1. Theprocessbywhichanobjectisrecognized; 2. the processes of representation underlying recall of absent objects or events; 3. theprocessofcueingorassociating. (MervisogRosch,1981:94). Idissetreeksemplerbliverdetgjortklart,atkategoriseringerenproces.Deter ikkenødvendigvisenbevidstproces,menderimodenunderbevidstproces,der sker instinktivt ud fra vores hukommelse, som kæder objekter sammen og associererdemmedandrekendteobjekterudfraderesegenskaber. Hvisenkategorierblevetetableretudfra,atflereobjekterrummerdesamme egenskaberidensammekombination,burdealleeksemplerpådennekategori værekognitivtækvivalente,ogderforrepræsenterekategorienpåligefod.dette harmervisogrosch(1981)dogempiriskebelægfor,ikkeertilfældet. Klyngeteorien( Det er altså ikke overraskende, at der findes gode og dårlige eksempler på en kategori, hvilket står i modsætning til den klassiske teori. Den tager, som tidligereskrevet,kunudgangspunktiatbeskrivekategoriervha.denødvendige og tilstrækkelige betingelser, hvorfor prototyperne slet ikke er eksisterende fænomeneridenneteori.kategoriinddelingenkanderforforklarespåenanden måde nemlig ved klyngeteorien, der tager udgangspunkt i, at der til en hver given kategori er specifikke begreber og beskrivelser, der klynger sig til (Jørgensen,n.d.:6).Klyngerafetbestemtordskaberrammenforforståelsenog dannelsen af prototyperne. Der kan f.eks. nævnes at et ord som olie, hvor der hertilogsåklyngersigandrebeskrivelserafsammesubstanssåsomolivenolie, solsikkeolie, planteolie, smøringsolie, oliemaling, massageolie, kokosolie, babyolieosv.den normale olieersåledesprototypenforkategorienolier.man kan derfor sammenfatte, at prototyperne indeholder mange af begreberne fra klyngebeskrivelsen, men de indeholder desuden ingen eller næsten ingen egenskaber fra tilstødende kategorier klyngebeskrivelser (Jørgensen, n.d.: 5). Detteskyldesdeudefinerbaregrænserforkategorierne.Hermenes,atdårlige eksempler i en kategori kan indeholde egenskaber fra andre kategorier, da de netop er dårlige eksempler på deres tilhørende kategori, hvorfor de ikke nødvendigviskunindeholderegenskabernefradenkategori,deersatindunder (MervisogRosch,1981:101). Prototypefænomener opstår altså på baggrund af klyngeteorien. Den kan benyttestilatgiveenforståelsefor,hvorfordetervigtigt,atderbenyttesden rigtige eller bedste prototype i undervisningen. Prototyperne er nemlig det centrale i en kategori (Jørgensen, n.d.: 5), hvorfor de netop også er gode at generaliserepå,nårvisomvedmetaforerskalbeskrivenogetfraetdomænetil etandetdomæne.dettehandleromgeneraliserbarhed,dernetopervigtigfor lærerenatkunneudføre,daelevernenødvendigvisharmereomgangmednoget de kender til, og de kan derfor lære at generalisere videre på et nyt domæne. F.eks.hvisenlærerbrugereteksempelomenindkøbssituation,hvoreleverne skalregneud,hvormangepenge,derertilbageeftermanharbetaltforjuicen. Elevenskalkunnegenkendesituationenatkøbeind,ogatman mister penge ved det, og dermed kan de generalisere videre og forestille sig metaforen, at KØBEINDERATSUBTRAHERE

17 Prototypeteorien( Prototypeteorien er ikke bare en teori om det bedste eksempel, men også om hvordan vores erkendelse er struktureret. Videnskaben tager udgangspunkt i det basale niveau, hvorfor vi kan forsøge at forstå en art livsverden, der så er udgangspunktfor,nårvivilforsøgeatgeneralisere/specialiserevoresbegreber. Foratdefinere,hvornåretobjekterrepræsentativtidetskategoriogdermeden prototype, har Mervis og Rosch (1981) overvejet forskellige parametre. Reaktionstid,produktionafeksempler,ordlængde,naturligtordbrug,asymmetri i sammenligning, indlæring og udvikling. Inspireret af Mervis og Rosch artikel CategorizationofNaturalObjects (1981)vilderidetfølgendebliveredegjort fordissekendetegn. Reaktionstidenerdentidpersonereromatsvarepåspørgsmålet: falder detteobjektindunderkategorienx Rækkefølgeogsandsynlighedforprototypensproduktionhandlerom,at nårenpersonskallaveeteksempelindenforenbestemtkategoriskerdet oftest via prototyper. Dette kunne f.eks. være, hvis nogen skulle lave et eksempelpåatsubtrahereogbrugtederesfingresomeksemplerpåtal. Hervillefingrenealtsåværeprototypenforkategoriental Detgodeeksempel,altsåprototypen,viloftereblivenævntsometbudpå enkategoriendethvilketsomhelstandeteksempel. I vores sprog findes der ord, som kan indikere om der bliver brugt et prototypiskeksempelellerej.dettekanværevedordenetypiskogægte. F.eks. kan man sige en hund er et typisk kæledyr, hvorimod man ikke villesige enskildpaddeerettypiskkæledyr. Ordlængdenforprototypereroftekort.Derbliversomregelbrugtsimple ordmedentiltostavelser.f.eks.hvisenpersonskulleangiveenregneart, ville personen med større sandsynlighed nævne minus fremfor differentiering. Et laverestående eksempel ligner oftest mere en prototype, end en prototypeligneretsådanteksempel.dettekunnef.eks.væreiforholdtil geometriskefigurer,hvorenrombelignermereenfirkant,endenfirkant lignerenrombe,selvomdebeggeerisammekategori. Ved at bruge en prototype som eksempel, bearbejdes det materiale, der skalindlæreshurtigere,hvorforindlæringenskermereeffektivt. Forindlæringengælderdet,atderskerenudviklingiforholdtilatkunne generalisereindlærtmaterialefraetdomænetiletandet. Der er nu blevet redegjort for, hvad en prototype er og hvordan vi kan identificeredem.derforkanvikonkludere,atkategorierneindlæresnemmere og mere præcist ved indledningsvis kun at bruge repræsenterede eksempler (Mervis og Rosch, 1981: 98). Hvis vi f.eks. tager kategorien at addere, så vil dette nemmest blive indlært ved at bruge eksempler som eleverne allerede kendertil,fordidekangeneralisereudfradet.detkunnef.eks.værefingre.at normale mennesker har ti fingre er universelt og gælder for alle kulturer. I Danmarkvillevimåskeogsåbrugeæblerogpærersomeksempler,mensdeien andenkulturmåskevillebrugekokosnødderellerpølser.dermedsagtafhænger det af, hvad der er alment kendt i kulturen. Dog skal man bemærke, hvorfor fingrenenetopersågodeprototypiskeeksemplerpåkategoriental.fingreneer mereellermindreensistørrelse,lige pinde eller streger udennogenegentlig forstyrrendeelementer.ethusderimoderetdårligteksempelpåkategoriental, idet et hus har mange ekstra elementer knyttet til sig. En elev vil måske også pludselig tænke på, hvorvidt der er en skorsten også, om der bor børn inde i huset,omdererenhaveellerandreobjekter.husetvilformentligforvirremere endgavne,hvorimodfingreneerletforståeligeeksemplerpåentiteterfortal.i 33 34

18 sammenhængmedafsnittetommetaforer,hvorvifandtudaf,atmenneskethar etbegrebomorientering,ogdermedharenforståelseaffremadogbagud,samt negativt og positivt, kunne vi også kigge på en talrække som en loppe skal springefremogtilbagepå.dennevilleværeetgodteksempel,menmåskeikke detførstevitænkerpåiforholdtiladdering,ogdermedhellerikkeenligesågod prototype,somfingrevilleer. Prototypens vigtigste egenskab er at være et eksempel, der gør det muligt at generalisereoverhelekategorien.detteerspecieltvigtigtatværeopmærksom påiundervisningssituationer,dadetsombørnenelærerihøjgradskalkunne brugesiandresammenhængeendunderklasseundervisningen. Derfor(prototyper(i(indlæringen( I forhold til indlæring mener Mervis og Rosch (1981), at repræsentative eksempler på kategorier spiller en stor rolle. Som tidligere nævnt er det ikke tilfældigt,hvorrepræsentativeeksemplerneienkategorier,ogderergennem empiriske undersøgelser fundet belæg for, at objekter der har en lav grad af fordrejning i forhold til en given prototype, er lettere at placere end objekter, der har en høj grad af fordrejning. Med fordrejning kan man f.eks. tale om farverne(mervisogrosch,1981:98),hvorgrundfarvernesåsomrød,blå,grøn oggul,ikkeerfordrejet.derimodharfarvernesomlyserød,navyblå,cyangrøn mm.,enlavtilhøjgradaffordrejningiforholdtildenormalefarver.detvilsige, ateksemplerderikkeerrepræsentativemåhaveenhøjeregradaffordrejning og dermed være sværere genkendelig og sværere at kategorisere end en prototype.prototyperneerletteregenkendelige,fordideersimple,oftebestår affåstavelser,harenlavreaktionstidosv.(jf.ovenståendekendetegn).iogmed atprototyperneerletteregenkendelige,erdetsåledesogsådem,derbliverlært førstfremfordetidligerenævnteunderniveauer. IsammenhængmedovenståendemenerMervisogRosch(1981)yderligere,at kategorierlæresbådenemmereogmerepræcistvedatenelevindledningsvis bliverudsatforprototypiskeeksemplerienlæringssituation.detbetyder,atdet villeværemereeffektivt,atbrugefingreogikkeethus,tilatbegyndemedved indlæringafsubtraktion,dafingreeretbedreeksempelpåtal,ogderforvilvære det gode eksempel og dermed en prototype. For at eksemplificere dette yderligere, kan nævnes et eksempel for kategorien subtraktion. Hvis en elev bliverspurgtom,atregne3g1billedliggjortved4klementiner,derliggerforan personen,vilklementinerneværegodeeksemplerpåsubtraktion.derimodhvis elevenbliverpræsenteretforethus,enske,etstykkepapirogetflag,vildisse fire eksempler formentlig ikke være særligt behjælpelige ved udregning af et regnestykke. YderligereerderifølgeMervisogRosch(1981)blevetlavettreundersøgelser, hvor træning med prototyper viser sig at være mere effektive end indlæring medenbredvifteafeksempler. Jean(Piaget( I følgende afsnit beskriver vi Piagets stadieteori bestående af 4 stadier. Disse stadier er relevante for at få indsigt i, hvilke forudsætninger vi forventer, børnene i 1. klasse har, for at kunne forstå metaforer. Derudover har Piaget formuleret en teori for barnets læringsproces. Herigennem beskrives hvordan barnet lærer noget nyt vha. noget allerede forstået, hvilket stemmer overens medgrundlagetforbrugafmetaforer. Sommenneskerforstårviverdengennemdeerfaringer,vitilegnerosundervejs ilivet.voresomgivelsereraltafgørendefor,hvordanvitænkerogforstår.dette er omdrejningspunktet for kognitionspsykologien, som Jean Piaget er en 35 36

19 fremtrædenderepræsentantfor.hanbeskæftigersigmeddetidligstestadieraf mennesketsforståelsesramme,somskabesibarndommen(hansen,2005). De(fire(stadier( Barnet lærer at tænke gennem erfaringer med f.eks. legetøj, samt mor/barn kontakt: ( ) børn skaber deres kognitive strukturer gennem aktivitet ( ) (Hansen, 2005, s. 135). Det kendetegnende ved Piaget er, at han går ned i børnehøjde.hantagerudgangspunkti,hvordanbørnserverden,oghvordande agereriden(hansen,2005,s.134).påbaggrundafhansobservationerharhan udviklet en teori, som indeholder fire stadier. Ved at gennemleve disse fire stadier,vilbarnet ifølgepiaget opnådenbedstmuligeudvikledekognitive struktur. Dvs. barnet vil have de bedst mulige betingelser for at kunne forstå verdenomkringsig 6. Defirestadierer: 1. Den sensomotoriske periode strækker sig fra 0g2 år. I denne periode opleverbarnetverdengennemsinesanserogbevægelser.barnetudøver generaliseringersamtdifferentieringer,hvilketbetyder,atbarnetoplever forskellesamtlighederudfranoglegentagnehandlinger.barnetharaltså etformålmedsinhandling,nemligatse,omdennehandlingudmunderi det samme resultat som den forrige. F.eks. kan barnet smide en bold og derefter bemærke, at bolden triller. Herefter vil barnet kaste med andre genstandeforatafprøve,hvorvidtdevilgøredetsamme(hansen,2005,s. 137).Barnetserogsåkunting,dererindenforbarnetssynsvinkel.Hvisen genstand forsvinder fra barnets synsvinkel, vil genstanden altså 6 Dogharfleresåettvivlomhvorvidtmangennemleverfaserneindenfordeintervaller,som Piagetharinddeltperiodernei,ogatdermuligviseksistererkulturellebias,dvs.havdehan f.eks.undersøgtasiatiskebørn,villeslutresultatetmåskehaveværetanderledes.dettehar LevS.Vygotskybeskæftigetsigmed(Hansen,2005,s.151). være ikkegeksisterende.fænomenetophørerdogislutningenafdenne periode. Her tilegner barnet sig det, der kaldes objektpermanens, som betyder,atbarnetfølgergenstandensbevægelse(bringuier2006:43g44) 2. Den præoperationelle periode strækker sig fra 2g7 år. Barnet bliver i denne periode kaldt den lille forsker (Hansen, 2005, s. 140). Her arbejderbarnetmeddenmentalerepræsentationudfrasymbolerogtegn. Symboleriformafengenstandbliverrepræsentantforenandengenstand, f.eks. kan en klods repræsentere en bil. Der er altså en relation mellem disse to elementer. Tegn derimod er blot betegnelser for en given genstand, f.eks. at dét, som barnet drikker af, hedder en kop (Hansen, 2005,s.138).Dogskaldetnævnesatpåtrodsaf,atbarnetbenyttersigaf symboler,erbarnetbevidstomdetfaktum,atklodsenerenklods.barnet kanaltsåskelnemellemdeforskelligeidentiteter(hansen,2005,s.140). Barnetsevnetilatforestillesiggenstandesomrepræsentationerforandre genstande, antager vi, er et grundlag for at kunne forstå prototyper. I denneperiodeerbarnetogsåmegetegocentreret.altiverdenbliverset ud fra barnets synsvinkel (Hansen, 2005, s. 139), og derfor overfører barnetogsåsineegnemenneskeligeegenskaberoverpådødegenstande (Hansen, 2005, s. 141). Dog har barnet i denne periode ikke kendskab til kompensation, dvs. at barnet ikke kan skelne mellem genstand og mængde (Bringuier 2006: 65), som f.eks. at et kilo fjer vejer det samme sometkilosten. 3. Denkonkreteoperationelleperiodestrækkersigfra7g11år.Heroplever barnetverdenudfraandreperspektiverendsiteget.barneteraltsåikke længere egocentreret (Hansen 2005: 143), og begynder i denne periode 37 38

20 ogsåatfåetmererationeltsynpåverden.overføringenafmenneskelige egenskabertildødetingforsvinderogbarnetfårenfornemmelseaf,atder erandrekræfterpåspilendbarnetsegne(hansen,2005,s.144).barnet besidder på dette stadium evnen til at kunne reversabilitere, som kan oversættes til bevidstheden om konservation. Dette er et af hovedelementerne i teorien om kompensation. Et eksempel på konservationkunnevære,atmanhartoligestorekuglerafmodellervoks. Denenekugleforbliverenkugle,mensdenandenformestilenlangpølse. Processen kaldes for konservation. Selve kompensationen ligger i, at barnetkangennemskue,atmængdenerdensammetiltrodsfor,atdeer udformetforskelligt(schultz,2004:15/bringuier,2006:56).foratbarnet kan forstå kompensation er det vigtigt, at konservationen udgøres af håndgribeligeting,dergørdetnemtattilegnesigforståelsenformængde, fordi: (.) stof uden vægt eller volumen kan ikke opfattes. & (Bringuier, 2006:56).Idennesammenhængkanmanhævde,atdetnetoperher,at prototyperimatematikkenkommertilsinret.talerenabstraktstørrelse, men ved at gøre tal håndgribelige i form af prototyper som f.eks. æbler, medførerdetteenbedreforståelse. 4. Denformelleoperationelleperiodestrækkersigfra11årtiltidligvoksen. Barnet bliver i denne periode kaldt den lille logiker, og vil nu kunne opstillehypoteser,samtsvarepådemudfradenvidenbarnetalleredehar ogderigennemdragekonklusioner(hansen,2005,s.144g145). Ifølge Piaget skal rækkefølgen på disse stadier følges kronologisk. Dette er grundet den sekventielle orden, hvilket betyder, at de forskellige stadier er afhængige af hinanden. Man skal have gennemført et stadie for at kunne påbegynde et nyt. Derudover mener Piaget, at udviklingen i de forskellige stadiererensforalle.uafhængigtafsamfundoghistorisktidvilallemennesker gennemlevedissestadieribegyndelsenafderesliv(bringuier,2006:49).dog kan der forekomme forsinkelser i de forskellige stadier. F.eks. kan nogle børn være analfabeter, og derfor være længere om at gennemleve de forskellige stadier end normen (Bringuier, 2006: 58). Men Piaget fastslår, at alle børn gennemleverdissestadier,dogmedforskelligehastigheder. Akkommodation(og(assimilation( I løbet af disse stadier vil barnet gennemleve, hvad der kaldes adaption (Hansen 2005: 136), hvilket betyder, at barnet tilegner sig erfaringer for at kunneforståverden.derfindestoadaptionsprocesser: 1. Akkommodation, hvor forståelsesrammen tilpasses de erfaringer, der kommer udefra. Det vil sige, at forståelsesrammen tilpasses en bestemt situation, handling eller opfattelse for at kunne give mening (Bringuier 2006:67/Vejleskov1999:94). Derfindestotilstandeafakkommodation: a) Densensomotorisketilstand,somomhandlerbevægelseeller andenkontaktmedengivengenstand. b) Denbegrebsmæssigetilstand,sommedførerenbredereviden omkringetemne(vejleskov1999:94). 2. Assimilation er derimod erfaringerne, der tilpasses forståelsesrammen. Erfaringer er f.eks. handlinger og opfattelser, som barnet genkender fra andresammenhænge(bringuier2006:66/vejleskov1999:94). Forståelsen af de to ovenstående adaptionsprocesser kan sammenfattes i følgende eksempel: Man har en kasse med klodser. Klodserne repræsenterer 39 40

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

Indlæring af negative tal

Indlæring af negative tal Indlæring af negative tal Udarbejdet af gruppe 12 Elisabeth Krabbe, Jakob Damm og Rie Nissen Vejleder: Uffe Thomas Jankvist Afleveres til tryk 21-12-2006 1.1.1 3. semester - Naturvidenskabelig basis -

Læs mere

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling IMFUFA, RUC Studerende: Lotte Juul Larsen John Sorth-Olsen Censor: Bent Hirsberg Eksaminator:

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Masteruddannelse IKT og Læring mil 1.års projekt Brug af interaktive tavler i undervisning.

Masteruddannelse IKT og Læring mil 1.års projekt Brug af interaktive tavler i undervisning. Masteruddannelse IKT og Læring mil 1.års projekt Brug af interaktive tavler i undervisning. Richard Swain, Studienummer 20030746 Vejleder: Karin Levinsen Maj 2008 Antal Normalsider: 27,5 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere