Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Kritikken 3. Kammeradvokatens kommissorium 4. er 5. Arbejdsskadestyrelsens vurdering 6. Arbejdsskadestyrelsens initiativer 7. Genoptagelse af sager Bilag: Kammeradvokatens kommissorium Beskrivelse af sagsbehandlingen i praksis ved fastsættelse af tab af erhvervsevne og årsløn 1. Baggrund Som opfølgning på kritikken i bl.a. pressen i efteråret 2013 anmodede beskæftigelsesministeren Arbejdsskadestyrelsen om at udarbejde en redegørelse, der forholdt sig til de fremsatte kritikpunkter. Arbejdsskadestyrelsen udarbejdede derfor redegørelsen af 6. november 2013 og iværksatte samtidig syv initiativer som opfølgning herpå, herunder blev Kammeradvokaten bedt om at gennemgå styrelsens administration af de konkrete sagsområder, hvor der var rejst kritik. Det gjaldt spørgsmålene om udmåling af erhvervsevnetab og genoptagelse af sager umiddelbart efter en afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen behandler årligt omkring sager, og træffer over afgørelser årligt. I en mindre del af sagerne (omkring 10 pct. af det samlede antal sager årligt), har tilskadekomne været udsat for så en alvorlig skade, at tilskadekomne ikke længere kan tjene den samme indkomst som før skaden. Det er i disse sager at Arbejdsskadestyrelsen skal vurdere størrelsen af tab af erhvervsevne, herunder fastsætte en årsløn. Fastsættelse af erhvervsevnetabet adskiller sig væsentligt fra andre områder indenfor arbejdsskadelovgivningen. Der er tale om et fagligt vanskeligt område med komplicerede skønsmæssige vurderinger, og beregninger af indtjeningen både før og efter skaden. Kritikken og Kammeradvokatens undersøgelse omfatter denne gruppe sager.

2 Kritikken, er og Arbejdsskadestyrelsens initiativer i den anledning er gennemgået nedenfor. 2. Kritikken Kritikken af Arbejdsskadestyrelsens praksis omhandlede hovedsagligt vurdering, og administration af erstatning for tab af erhvervsevne. Kritikken omfattede følgende punkter: Arbejdsskadestyrelsens vurdering af spørgsmålet om tab af erhvervsevne er ikke i overensstemmelse med retspraksis. Kritikken var udtryk for en opfattelse af, at Arbejdsskadestyrelsen systematisk vurderer det midlertidige tab af erhvervsevne for lavt, herunder fastsætter årslønnen, der anvendes til beregning af erstatningen, for lavt. Ved fastsættelsen af tab af erhvervsevne foretager styrelsen ikke en konkret, individuel vurdering af den enkelte sag. Kritikken var udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsen i stedet for den konkrete individuelle vurdering skulle anvende såkaldt skøn under regel. Arbejdsskadestyrelsens praksis med hensyn til af egen drift at genoptage en sag til revision umiddelbart efter at en afgørelse er truffet uden erstatning eller godtgørelse (en såkaldt straksrevision). Kritikken var udtryk for en opfattelse af, at Arbejdsskadestyrelsen lagde usaglige hensyn til grund ved tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Arbejdsskadestyrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Der forekommer meningsforstyrrende fejl i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, som uden nødvendigvis at påvirke det materielle indhold vanskeliggør forståelsen af afgørelserne. 3. Kammeradvokatens kommissorium Arbejdsskadestyrelsen bad som opfølgning på redegørelsen af 6. november 2013 Kammeradvokaten om en gennemgang af konkrete arbejdsskadesager. Kammeradvokaten har gennemgået 103 afgørelser fordelt på 98 arbejdsskadesager 1 inden for følgende tre sagskategorier: 1. Midlertidige afgørelser om erhvervsevnetab. 2. Afgørelser om afslag på erhvervsevnetab og samtidig straksrevision Afgørelser om afslag på erhvervsevnetab, begrundet i en lønnedgang efter skaden på mindre end 15 procent. Ved gennemgangen har Kammeradvokatens haft særligt fokus på: - oplysningsgrundlaget i sagerne 1 Der blev maskinelt udvalgt 100 sager. Kammeradvokaten vurderede at være inhabil i én af de udvalgte sager. Derudover havde Ankestyrelsen i én sag ændret Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse af skaden til en afvisning af skaden, og der var derfor ikke grundlag for at bedømme afgørelsen om erstatning. 2 Ved straksrevision forstås genoptagelse af egen drift <30 dage efter afgørelsen. 2

3 - om vurderingen af erhvervsevnetabet, dvs. en vurdering af forringelsen af tilskadekomnes evne til indtjening ved lønarbejde, herunder opgørelsen af tilskadekomnes indtjening efter arbejdsskaden, hvis skaden ikke var sket, herunder de enkelte elementer, der indgår i vurderingen af tabets størrelse og beregning, er i overensstemmelse med lovgrundlaget, retspraksis, administrativ praksis og inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen skulle foretage - Om afgørelserne hviler på sagsbehandlingsregler, der usagligt begrænser den lovpligtige skønsudøvelse (skøn under regel) Ved undersøgelsen skulle Kammeradvokaten afdække, hvorvidt der var et mønster i eventuelle fejl, der måtte blive konstateret ved gennemgangen. Kammeradvokaten forholder sig derved til de områder, hvor der især blev fremsat kritik af styrelsens sagsbehandling i efteråret Hele kommissoriet for Kammeradvokatens undersøgelse fremgår af bilag er Kammeradvokaten konkluderer, at den rejste kritik af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i de fleste af de undersøgte sager kan tilbagevises Det drejer sig om følgende punkter: Efterlevelse af lov, retspraksis og administrativ praksis Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne lever ikke op til lov, retspraksis og administrativ praksis. Det vil betyde, at tilskadekomne ikke får udmålt den korrekte erstatning. Arbejdsskadestyrelsen efterlever lovgivningen, retspraksis og administrativ praksis. Arbejdsskadestyrelsens tager ved administrationen af arbejdsskadesagerne således ikke usaglige hensyn til grund ved behandlingen af sagerne. Kammeradvokaten har dog ved sin gennemgang fundet enkeltstående situationer, hvor lovgivningen eller praksis ikke er fulgt. Der er tale om enkeltstående sager og der kan ikke påvises et bestemt mønster. Skøn under regel Arbejdsskadestyrelsen begrænser den lovpligtige udøvelse af skønnet (såkaldt skøn under regel) ved fastsættelsen af tabet af erhvervsevne ved midlertidige afgørelser. Anvendelse af skøn under regel kan betyde, at tilskadekomne ikke får den korrekte erstatning, men en på forhånd fastsat procent. Arbejdsskadestyrelsen begrænser ikke usagligt den lovpligtige skønsudøvelse. Arbejdsskadestyrelsen foretager en konkret vurdering i den enkelte sag. 3

4 Straksrevision Arbejdsskadestyrelsen genoptager sager af egen drift umiddelbart efter en afgørelse uden erstatning eller godtgørelse (straksrevision) med det formål at holde sagsbehandlingstiden nede. Arbejdsskadestyrelsen genoptager kun i få tilfælde en sag til revision umiddelbart efter, at afgørelsen uden tilkendelse af erstatning og/eller godtgørelse er truffet. Der kan ikke påvises et mønster for genoptagelse i de enkelte sager i undersøgelsen, som er genoptaget straks. Det må derfor konkluderes, at Arbejdsskadestyrelsen ikke lægger usaglige hensyn til grund ved sagsbehandlingen. Sagsoplysning Arbejdsskadestyrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Arbejdsskadestyrelsen indhenter oplysninger fra tilskadekomne m.fl. i sagsbehandlingen i relevant omfang i 85 procent af sagerne. Der er dog fundet enkelte sager, hvor dette ikke er tilfældet, og hvor oplysningerne er utilstrækkelige eller ikke anvendes helt korrekt. Dette behøver ikke nødvendigvis at have haft betydning for størrelsen af tilskadekomnes erstatning, men kan i nogle tilfælde have medført, at tilskadekomne har fået for meget eller for lidt i erstatning. Vejledning om årsløn Arbejdsskadestyrelsen anvender vejledningen om fastsættelse af årsløn forkert. Dette kritikpunkt er et element i kritikken af, at Arbejdsskadestyrelsen ikke vurderer tabet af erhvervsevne korrekt. Arbejdsskadestyrelsens skriftlige vejledningsmateriale er korrekt, men der er i nogle tilfælde konstateret problemer med efterlevelsen af vejledningerne. Kammeradvokaten har foreslået justeringer af vejledningsmaterialet, som gør vejledningen nemmere at forstå og anvende. 4

5 Der er efter Kammeradvokatens vurdering konstateret fejl eller stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser på nedennævnte områder. Kammeradvokatens målestok for vurderingen har været, om Arbejdsskadestyrelsen kan forventes at få medhold, hvis sagerne blev indbragt for domstolene. Kammeradvokaten har bemærket, at der i denne sammenhæng er anlagt en relativt streng vurdering, så også mindre fejl og mindre alvorlige konsekvenser for den tilskadekomne eller forsikringsselskabet kan føre til en tilsidesættelse af afgørelsen. Det drejer sig om følgende punkter: Fastsættelse af erhvervsevnetabet Arbejdsskadestyrelsen beregner årslønnen forkert, hvilket medfører en forkert beregning, eller fastsættelse af tab af erhvervsevne. Der er fundet sager, hvor Kammeradvokaten vurderer, at fastsættelsen af årslønnen er mangelfuld, forkert eller hvor spørgsmålet er usikkert, og derfor ikke i overensstemmelse med styrelsens vejledning 3, fordi indtjeningen før skaden ikke er beregnet korrekt. Dette har også medført en forkert fastsættelse af tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen vurderer ikke det midlertidige tab af erhvervsevne korrekt inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen kan foretage. Af kritikken fremgår, at Arbejdsskadestyrelsen vurderer tabet for lavt, hvilket betyder, at den tilskadekomne ikke får den rigtige erstatning. Kammeradvokaten er som udgangspunkt enig med Arbejdsskadestyrelsen i den anvendte metode for fastsættelsen af erhvervsevnetabet. I en del sager er Kammeradvokaten uenig i, eller usikker på, om styrelsen har fastsat størrelsen af tab af erhvervsevne korrekt. Kammeradvokaten har specielt peget på sager med fastsættelsen af tilskadekomnes mulige indtjeningsevne efter skaden. Kammeradvokaten finder, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering af tilskadekomnes indtjeningsevne efter skaden er for optimistisk. Da begrundelserne i nogle af disse sager samtidig er mangelfulde (se nedenfor), vurderer Kammeradvokaten, at Arbejdsskadestyrelsen ikke i alle sagerne ville kunne få medhold, eller at det er usikkert hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen vil kunne få medhold i afgørelsen ved domstolene. 3 Kammeradvokaten har ved gennemgangen af sagen forholdt sig til, hvorvidt den anvendte metode for beregningen af årslønnen er korrekt. Kammeradvokaten har ikke beregnet årslønnen i de gennemgåede sager. I mange sager har det dog været muligt at udlede en omtrentlig korrekt årsløn til brug for kategoriseringen af sagerne i forhold til undersøgelsen. Kammeradvokaten har i den forbindelse vurderet, at der i hovedparten af sagerne er tale om relativt mindre afvigelser. 5

6 Mangelfulde begrundelser og meningsforstyrrende fejl Der forekommer meningsforstyrrende fejl i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, som uden nødvendigvis at påvirke det materielle indhold vanskeliggør forståelsen af afgørelserne. Det kan fx være, at der anføres en forkert dato for en tidligere afgørelse, at det anføres, at tilskadekomne udfører skulderbelastende arbejde i stedet for ikke-skulderbelastende arbejde eller at afgørelsen er uoverskueligt opbygget. Dette betyder, at det kan være svært for tilskadekomne at forstå hvorvidt den fastsatte erstatning er vurderet korrekt. Der er i en del af de undersøgte sager konstateret mangelfulde begrundelser eller begrundelser, der indeholder meningsforstyrrende fejl, med den konsekvens, at Kammeradvokaten i nogle af sagerne ikke har kunnet fastslå, om afgørelserne er korrekte. Arbejdsskadestyrelsen har i sin begrundelse af sagen kun i begrænset omfang beskrevet vurderingen af de konkrete forhold i sagen, og det er dermed muligt, at afgørelsens materielle indhold er korrekt. Det samlede resultat af Kammeradvokatens undersøgelse Kammeradvokatens undersøgelse kan opsummeres således, set i forhold til sagernes forventede udfald, hvis sagerne blev indbragt for domstolene: Arbejdsskadestyrelsen medhold: Denne kategori omfatter de afgørelser, hvor Arbejdsskadestyrelsen må forventes at få medhold. Kammeradvokaten har vurderet, at denne gruppe udgør 50 af de undersøgte afgørelser. Usikkert: Kategorien omfatter en gruppe sager, hvor det eksempelvis grundet usikkerhed om, hvilke beviser der vil kunne føres under en retssag, ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan vurderes, hvad udfaldet ville blive. Denne kategori omfatter 6 afgørelser. Hjemvisning: Denne kategori omfatter afgørelser, der grundet primært formelle mangler og/eller utilstrækkelig sagsoplysning må forventes ophævet, således at afgørelserne hjemvises til fornyet administrativ behandling. Det vurderes, at der i 20 af de undersøgte afgørelser vil ske hjemvisning. Kammeradvokaten har dog anført, at han i sagens natur ikke på forhånd kan vide, om eksempelvis yderligere sagsoplysning til føre til et andet resultat. Sagsøgeren medhold: Denne kategori omfatter afgørelser, hvor den tilskadekomne eller forsikringsselskabet efter Kammeradvokatens vurdering må forventes at ville kunne føre det fornødne bevis og få medhold i et andet materielt udfald, end Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til. Denne kategori omfatter 27 af de undersøgte afgørelser. I forhold til kategorierne "hjemvisning" og "sagsøgeren medhold" har Kammeradvokaten taget det forbehold, at han i sagens natur ikke på forhånd kan vide, hvilken påstand, hvilke beviser og hvilke anbringender Arbejdsskadestyrelsen ville blive mødt med under en evt. retssag, eller hvorledes bevisførelsen, herunder indhentede sagkyndige erklæringer, ville falde ud. Kammeradvokaten kan derfor ikke udeluk- 6

7 ke, at en domstolsprøvelse med fuld bevisførelse i nogle af retssagerne ville kunne føre til enten frifindelse eller hjemvisning, selv om Kammeradvokaten har vurderet, at modparten ville få medhold. 5. Arbejdsskadestyrelsens vurdering Det er Arbejdsskadestyrelsens vurdering, at hovedproblemstillingerne i forhold til de sager, som Kammeradvokaten har gennemgået, overordnet set er: 1. Beregning af årsløn og fastsættelse af indtjening efter skaden, og heraf følgende forkert fastsat erstatning for tab af erhvervsevne til gunst og især til ugunst for de tilskadekomne. 2. Mangelfulde begrundelser, og meningsforstyrrende fejl i en del af afgørelserne. For Arbejdsskadestyrelsen er det en helt grundlæggende forudsætning, at der er tillid til styrelsens sagsbehandling og afgørelser. Hensynet til de tilskadekomne borgere kræver, at der skal være en høj kvalitet i styrelsens sagsbehandling. Arbejdsskadestyrelsen finder, at Kammeradvokatens konstatering af fejl i sagsbehandlingen er alvorlig, og det er derfor afgørende for Arbejdsskadestyrelsen at disse fejl rettes hurtigst muligt. Problemstillingen vedrørende årslønsberegning og tab af erhvervsevne er en særlig disciplin som indebærer en række forhold, som alene findes på disse områder. Såvel tab af erhvervsevne som fastsættelse af årslønnen er karakteriseret ved en betydelig grad af skønsudøvelse med inddragelse og vægtning af mange faktorer og til tider komplicerede beregninger. Arbejdsskadestyrelsen vil derfor iværksætte nedenstående initiativer. 6. Arbejdsskadestyrelsens initiativer 6.1 Årslønsfastsættelsen og udmåling af erhvervsevnetab Arbejdsskadestyrelsen iværksætter derfor følgende handlinger: Øget specialisering vedrørende fastsættelse af årsløn og vurdering af tabet af erhvervsevne Arbejdsskadestyrelsen opretter en taskforce bestående af sagsbehandlere, der er specialister på området. Taskforcen skal beregne årsløn og træffe afgørelse i de sager, hvor tilskadekomne har ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Ved vurderingen af skadens følger for tilskadekomnes erhvervsevne vil Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter i større omfang kunne inddrages med henblik på en vurdering af tilskadekomnes funktionsniveau efter skaden. Kvalitetskontrol af afgørelser om årsløn Arbejdsskadestyrelsen indfører kvalitetskontrol af afgørelser med beregning af årsløn, så der altid er to sagsbehandlere, der vurderer sagen forud 7

8 for afgørelsen. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Kompetenceløft af sagsbehandlere vedrørende årslønsberegning Arbejdsskadestyrelsen iværksætter undervisning af sagsbehandlerne i årslønsberegningen. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Revisorbistand til beregning af årsløn Arbejdsskadestyrelsen etablerer revisorbistand i vanskeligere sager om beregning af årsløn. Revisoren kan bistå sagsbehandleren med beregning af årsløn og læsning af lønsedler. Initiativet iværksættes umiddelbart. E-indkomst Arbejdsskadestyrelsen tilkobles en generel adgang til Skats E-indkomst register, hvor oplysninger om tilskadekomnes indtægter kan hentes. Initiativet kræver yderligere afklaring med Skat, men forventes gennemført hurtigst muligt. Vejledning om årsløn Arbejdsskadestyrelsen opdaterer fremstillingsmæssigt årslønsvejledningen i overensstemmelse med Kammeradvokatens anbefalinger, så den bliver nemmere at anvende i praksis. Derudover implementeres vejledningen bedre i praksis gennem ledelsesmæssig opfølgning ved drøftelse af principper for fastsættelse af årsløn i sammenhæng med konkret sagsbehandling. Initiativet iværksættes umiddelbart. Intern kvalitetsmåling af årslønsberegninger Arbejdsskadestyrelsen gennemfører en intern kvalitetsmåling af årslønsberegningerne i 4. kvartal 2014 for afgørelser fra 3. kvartal Styrelsen forventer, at ovenstående initiativ på dette tidspunkt vil være implementeret. Nyt statistisk værktøj Arbejdsskadestyrelsen udarbejder et nyt internt statistisk værktøj, der giver mere præcise og målrettede statistikker på området for erhvervsevnetab. Formålet er, at følge Ankestyrelsens afgørelser mere systematisk og iværksætte relevante indsatser i forhold til evt. uhensigtsmæssige mønstre. Initiativet iværksættes umiddelbart. 6.2 Klarere og bedre begrundelser i afgørelserne Arbejdsskadestyrelsen har iværksat nedenstående mere generelle initiativer for bedre begrundelser, som retter sig mod alle styrelsens sagstyper, og som fremadrettet skal sikre, at styrelsens afgørelser generelt begrundes bedre og klarere, og at de meningsforstyrrende fejl undgås: Undervisning af sagsbehandlere i at skrive gode begrundelser Øget inddragelse af lægekonsulenter i forbindelse med vurderingen af tilskadekomnes funktionsbegrænsninger, således at sagsbehandlerne bedre 8

9 kan begrunde størrelsen af eventuelle begrænsninger i erhvervsevnen for tilskadekomne Nyt internt informationssystem, hvor Arbejdsskadestyrelsen lægger eksempler på gode og fyldestgørende begrundelser. Det er styrelsens intention, at eksemplerne udover at leve op til de formelle krav, på en let tilgængelig måde skal forklare, hvordan styrelsen er nået frem til resultatet. Initiativerne evalueres medio 2015 ved en kvalitetsmåling af udvalgte sager. Initiativerne er iværksat. 6.3 Andre initiativer Organisationsændring Arbejdsskadestyrelsen gennemførte per 1. januar 2014 en organisationsændring, der blandt andet har til formål at styrke fagligheden og øge kvaliteten af styrelsens afgørelser. Ved organisationsændringen er det faglige ansvar flyttet tættere på sagsbehandlingen og den enkelte chefs og medarbejders ansvar for sagsbehandlingen er præciseret. For at sikre ensartet praksis er der oprettet faglige fora, hvor praksis koordineres og afklares. Den nye organisation evalueres i tredje kvartal af Kvalitetspanel Arbejdsskadestyrelsen har nedsat et kvalitetspanel bestående af interessenter. Formålet er at sikre god dialog med interessenterne og få inputs til styrelsens interne kvalitetsindsatser, herunder nedbringelse af antallet af meningsforstyrrende fejl. Initiativet er iværksat. Opfølgningsmøder Med henblik på at følge op på effekten af Arbejdsskadestyrelsens initiativer, vil styrelsen endvidere afholde opfølgningsmøder med hovedinteressenter og advokater foreløbigt en gang i kvartalet. 6.4 Genoptagelse af sager om erhvervsevnetab For Arbejdsskadestyrelsen er det helt essentielt, at alle tilskadekomne får den erstatning, som de måtte være berettigede til. Arbejdsskadestyrelsen vil derfor aktivt arbejde for, at de relevante tilskadekomne får mulighed for at få prøvet deres sag på ny, hvis de mener, at deres erstatning for tab af erhvervsevne er fastsat forkert. Arbejdsskadestyrelsen vil af egen drift genoptage de afsluttede sager, hvor Kammeradvokaten har rejst tvivl om rigtigheden af styrelsens afgørelser. I de gennemgåede sager, som endnu ikke er afsluttede, vil Kammeradvokatens konklusioner naturligvis indgå i den videre sagsbehandling. I disse sager vil styrelsen samtidig sikre, at også de tidligere afgørelser om årsløn og tab af erhvervsevne er korrekte. Sager, som ligger uden for Kammeradvokatens undersøgelse, og hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, kan genoptages. 9

10 Arbejdsskadestyrelsen kan imidlertid ikke selv fremfinde og identificere andre konkrete sager, hvor der er begået fejl. Styrelsen vil derfor iværksætte et samarbejde med de professionelle samarbejdsparter med henblik på at give de tilskadekomne muligheden for at få genoptaget de sager, hvor der kan være usikkerhed om, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen har truffet den korrekte afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen vil i den forbindelse blandt andet rette henvendelse til de faglige organisationer og erstatningsadvokater med henblik på et samarbejde om at få kommunikeret budskabet ud til flest mulig af de relevante tilskadekomne borgere. Arbejdsskadestyrelsen vil samtidig oprette en telefonisk hotline og en særskilt elektronisk postkasse, hvor tilskadekomne borgere og deres repræsentanter kan henvende sig og få information samt rådgivning om, hvorvidt det vil være relevant for dem at få genoptaget deres sag. 6.5 Eventuelle økonomiske konsekvenser for tilskadekomne i de gennemgåede sager Ud af de 103 afgørelser har Kammeradvokaten vurderet, at Arbejdsskadestyrelsen ikke vil få medhold i en eventuel retssag i 27 af de undersøgte afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen tager denne vurdering meget alvorligt, og har derfor gennemgået de 27 sager, hvor disse afgørelser er truffet, grundigt. I denne forbindelse har Arbejdsskadestyrelsen konstateret, at en del af sagerne allerede har været behandlet i det administrative klagesystem, og uafhængigt af Kammeradvokatens gennemgang har fået et andet udfald end sagen havde på det tidspunkt, hvor Kammeradvokaten undersøgte sagen. Således er 7 af de 27 sager allerede genbehandlet af Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med en helt sædvanlig, efterfølgende behandling af sagen. Af de resterende 20 sager er 3 i Ankestyrelsen, som ved sin vurdering af sagen vil tage stilling til, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og sagsbehandling er korrekt. I 11 sager, som aktuelt er under behandling i Arbejdsskadestyrelsen, vil styrelsen naturligvis inddrage Kammeradvokatens bemærkninger i den videre sagsbehandling. 6 sager er helt afsluttet i Arbejdsskadestyrelsen, men styrelsen vil kontakte de tilskadekomne om muligheden for genoptagelse snarest. I 14 af de 27 sager, har der været ingen eller relativt begrænsede økonomiske konsekvenser for tilskadekomne. I 9 af sagerne har tilskadekomne fået mindre i erstatning, og i 4 sager har tilskadekomne fået større erstatning end pågældende var berettiget til. Skønnet er dog altid forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed og er udtryk for den bedste vurdering på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes. 10

11 De præcise økonomiske konsekvenser i disse konkrete sager, vil først kunne fastsættes når Arbejdsskadestyrelsen har foretaget den konkrete sagsbehandling. Det må i den sammenhæng ligeledes bemærkes, at der blandt de 20 sager, som Kammeradvokaten vurderer, vil blive hjemvist ved en domstolsprøvelse kan være sager med tilsvarende økonomiske konsekvenser for de tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen har imidlertid ikke på nuværende tidspunkt oplysningerne til at lave den økonomiske vurdering over konsekvenserne for disse sager. Som beskrevet i pkt. 6.4 ovenfor, vil Arbejdsskadestyrelsen genoptage alle sager, hvor Kammeradvokaten har vurderet, at der er begået fejl eller i det hele taget rejst tvivl eller usikkerhed om rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Det skal dog bemærkes, at en fornyet behandling ikke nødvendigvis vil føre til et andet resultat for tilskadekomne. At Arbejdsskadestyrelsen ændrer en vurdering til gunst for tilskadekomne kan desuden medføre, at forsikringsselskaberne påklager disse afgørelser til Ankestyrelsen, hvis vurdering af sagen ligeledes kan være anderledes end Kammeradvokatens. 11

12 Bilag 1: Kammeradvokatens kommissorium Rammerne for Kammeradvokaten gennemgang af et antal sager Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013, at: "Arbejdsskadestyrelsen vil bede Kammeradvokaten om en nærmere gennemgang af styrelsens administration af de konkrete sagsområder hvor der er rejst kritik. Det gælder således spørgsmålene om udmåling af tab af erhvervsevne og genoptagelse af sager umiddelbart efter en afgørelse." Arbejdsskadestyrelsen har på denne baggrund anmodet Kammeradvokaten om at udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at vurdere, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser er tilstrækkeligt juridisk velfunderede. Arbejdsskadestyrelsen ønsker derfor en vurdering af, om styrelsen ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse blive indbragt for domstolene, eller om Arbejdsskadestyrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at tage bekræftende til genmæle. Den rejste kritik I den aktuelle kritik af Arbejdsskadestyrelsen er der blandt andet rejst en konkret kritik af Arbejdsskadestyrelsens administration af visse sagstyper: Det er i kritikken anført, at Arbejdsskadestyrelsen lægger usaglige hensyn til grund ved afgørelserne, når styrelsen genoptager en sag til revision, umiddelbart efter at der er truffet afgørelse uden erstatning eller godtgørelse (såkaldt straksrevision). Det er i kritikken videre anført, at styrelsens midlertidige og endelige afgørelser om tab af erhvervsevne ikke er i overensstemmelse med retspraksis, samt at styrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Gennemgang af sager o Arbejdsskadestyrelsen anmoder Kammeradvokaten om at gennemgå 80 sager vedrørende afgørelser om tab af erhvervsevne, hvor tilskadekomne eventuelt efter revalidering efter arbejdsskaden kommer tilbage på arbejdsmarkedet. o Arbejdsskadestyrelsen anmoder samtidig Kammeradvokaten om at gennemgå 15 sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget vurderingen af tabet af erhvervsevne eller vurderingen af det varige mén umiddelbart efter en afgørelse om, at tilskadekomne ikke har ret til erstatning eller godtgørelse (straksrevision). o Arbejdsskadestyrelsen anmoder endvidere Kammeradvokaten om at gennemgå 5 sager, hvor tilskadekomnes erhvervsevnetab er fastsat til 0 på grund af en lønnedgang efter skaden på under 15 %. Kammeradvokaten skal have særligt fokus på, om oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt, og på, om vurderingen af tabet af erhvervsevne (erhvervsevnetabsprocenten, herunder opgørelsen af tilskadekomnes indtjening efter arbejdsskaden, hvis skaden ikke var sket) er i overensstemmelse med lovgrundlaget, retsprak- 12

13 sis samt administrativ praksis og inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen skal foretage. Arbejdsskadestyrelsen forbeholder sig at bede Kammeradvokaten om at gennemgå yderligere 50 sager inden for de ovennævnte sagstyper, i det omfang Arbejdsskadestyrelsen skønner det påkrævet. Udvælgelse af sager Der skal for alle tre opgaver være tale om sager, hvor der er truffet afgørelse i Herved sikres, at der er tale om sager, der viser den aktuelle praksis. Arbejdsskadestyrelsen vil generere et program, der objektivt udvælger sagerne til Kammeradvokaten efter udvalgte principper for repræsentativitet m.v. Kammeradvokatens opgave Kammeradvokaten skal på baggrund af gennemgangen af de konkrete sager udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at vurdere, om styrelsen ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse blive indbragt for domstolene, eller om styrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at tage bekræftende til genmæle. Kammeradvokaten skal for alle tre opgaver foretage en vurdering af afgørelserne med udgangspunkt i lovgrundlaget, sagsbehandlingsregler og retspraksis. Kammeradvokaten skal således især afdække, hvorvidt der er et mønster i eventuelle fejl, der måtte blive konstateret ved gennemgangen. Særligt for så vidt angår vurderingen af tabet af erhvervsevne skal Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsens praksis er udtryk for en konkret individuel vurdering af sagerne, eller om afgørelserne hviler på sagsbehandlingsregler, der usagligt begrænser den lovpligtige skønsudøvelse (skøn under regel). Afslutning af gennemgangen Kammeradvokatens gennemgang af sagerne skal være afsluttet senest den 1. april Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen ultimo maj 2014 oplyste beskæftigelsesministeren om, at undersøgelsen ikke var afsluttet endnu. Undersøgelsen forventedes afsluttet umiddelbart inden; eller lige efter sommerferien. 13

14 Bilag 2: Sagsbehandling ved erhvervsevnetab Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Behandlingen af en arbejdsskadesag er i Arbejdsskadestyrelsen tilrettelagt således, at der først tages stilling til, om den anmeldte skade i det hele taget kan anerkendes som en arbejdsskade. Det vil sige, om skaden eller sygdommen skyldes arbejdet, eller om der er andre årsager til skaden eller sygdommen. Hvis Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at den anmeldte skade eller sygdom kan anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, skal der tillige tages stilling til spørgsmålene om arbejdsskaden har medført et varigt mén (helbredsmæssig følge af arbejdsskaden) eller et tab af erhvervsevne (erhvervsmæssig følge af arbejdsskaden). Det skønnes, at det kun er mindre end 10 procent af de anmeldte sager, der udløser en erstatning for tab af erhvervsevne og dermed er omfattet af grundlaget for gennemgangen. Vurdering af tabet af erhvervsevne Ved vurderingen af tabet af erhvervsevne skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. Tabet af erhvervsevne vurderes på forskellig måde afhængig af, om tilskadekomne efter arbejdsskaden er tilbage i arbejde, herunder i fleksjob eller på ledighedsydelse, eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse. For tilskadekomne, der er tilbage i arbejde efter arbejdsskaden, fastsættes tabet af erhvervsevne ved at sammenligne tilskadekomnes aktuelle indtjening med den indtjening, pågældende kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis skaden ikke var sket. Der er tale om en vanskelig vurdering af tilskadekomnes aktuelle indtjening, idet der skal tages højde for en lang række faktorer, herunder tilskadekomnes tabsbegrænsningspligt samt muligheder for avancement eller lønstigninger, hvis skaden ikke var sket. Det er således ikke muligt blot at opregulere værdien af tilskadekomnes indtjening før skaden til værdien på afgørelsestidspunktet. For tilskadekomne, der efter arbejdsskaden modtager en (midlertidig eller varig) offentlig forsørgelsesydelse, herunder sygedagpenge eller kontanthjælp, fastsættes tabet af erhvervsevne skønsmæssigt med udgangspunkt i en vurdering af, hvad tilskadekomne kunne tjene med arbejdsskaden på det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsskadestyrelsen skal i disse situationer altid vurdere, om tilskadekomnes aktuelle tab af erhvervsevne helt eller delvist er en følge af arbejdsskaden. Hertil kommer, at tilskadekomnes aktuelle (helbredsmæssige og) erhvervsmæssige til- 14

15 stand efter skaden kan være påvirket af andre forhold end arbejdsskaden. Dette skal også indgå i Arbejdsskadestyrelsens vurdering af tabet af erhvervsevne. Oplysningsgrundlaget vedrørende vurderingen af tabet af erhvervsevne For at fastsætte tab af erhvervsevne skal Arbejdsskadestyrelsen indhente oplysninger om tilskadekomnes indtjening før skaden, oplysninger om tilskadekomnes potentielle indtjening på afgørelsestidspunktet, hvis skaden ikke var sket, samt oplysninger fra kommunen om grundlaget for den sociale ydelse, som tilskadekomne aktuelt modtager, herunder bl.a. om kommunens vurdering af tilskadekomnes muligheder for på sigt at blive selvforsørgende. Muligheden for en midlertidig vurdering af tabet af erhvervsevnen Relevante oplysninger fra kommunen foreligger ofte først sent i forløbet, når tilskadekomne er arbejdsmæssigt afklaret. Det betyder, at tilskadekomne i kortere eller længere tid kan være arbejdsmæssigt uafklaret. Imidlertid har tilskadekomne efter arbejdsskadesikringsloven ret til en midlertidig erstatning fra det tidspunkt, hvor tabet er opstået. Arbejdsskadestyrelsen må i disse tilfælde fastsætte tabet af erhvervsevne på grundlag af de oplysninger, det aktuelt er muligt at indhente. Beregning af erstatningen fastsættelse af årslønnen Når tabet af erhvervsevne er fastsat, skal erstatningen beregnes. Til brug for beregningen af erstatningen skal der fastsættes en årsløn. Årslønnen, der anvendes til beregning af erstatningen, skal give et retvisende billede af tilskadekomnes indtjeningsevne på skadetidspunktet. Som udgangspunkt skal årslønnen fastsættes på grundlag af indtjeningen 12 måneder forud for skaden. Der er dog adskillige sager, hvor dette ikke er muligt for eksempel når tilskadekomne ikke har været ansat til samme løn i året forud for arbejdsskaden. Årslønnen skal i disse situationer fastsættes skønsmæssigt. Årslønnen fastsættes ud fra et totalindkomstprincip. Det betyder, at alle løndele indgår i årslønnen. Det drejer sig også om feriepenge, pensionsbidrag og søgne- og helligdagsbetaling m.v. Til brug for fastsættelsen af årslønnen indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger fra SKAT (blanket R 75) samt lønsedler fra tilskadekomne selv og eventuelt også arbejdsgiveren. Det bemærkes, at der er en række sager, hvor hverken lønsedler eller oplysninger fra SKAT ukritisk kan lægges til grund. Arbejdsskadestyrelsen må derfor vurdere kvaliteten af oplysningerne konkret. I de sager, hvor lønsedler og oplysninger fra SKAT understøtter hinanden, hvilket gælder i de fleste sager, lægges disse oplysninger dog ukritisk til grund. 15

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Vejledning om Erstatning for tab af erhvervsevne. 1. november 2010

Vejledning om Erstatning for tab af erhvervsevne. 1. november 2010 Vejledning om Erstatning for tab af erhvervsevne 1. november 2010 1 Kapitel 1. Indledning...10 1.2. Sådan læser du vejledningen...11 Kapitel 2. Generelt om erhvervsevnetab...12 2.1. Generelt om erstatning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne VEJ nr 9946 af 24/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0193002 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Fleks og førtidspensionsreformen Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 11 Offentligt Oplæg til Folketingets beskæftigelsesudvalg Fleks og førtidspensionsreformen 2012 Konsekvenser for arbejdsskadede fleksere ved midlertidige fleksjob

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere