Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Kritikken 3. Kammeradvokatens kommissorium 4. er 5. Arbejdsskadestyrelsens vurdering 6. Arbejdsskadestyrelsens initiativer 7. Genoptagelse af sager Bilag: Kammeradvokatens kommissorium Beskrivelse af sagsbehandlingen i praksis ved fastsættelse af tab af erhvervsevne og årsløn 1. Baggrund Som opfølgning på kritikken i bl.a. pressen i efteråret 2013 anmodede beskæftigelsesministeren Arbejdsskadestyrelsen om at udarbejde en redegørelse, der forholdt sig til de fremsatte kritikpunkter. Arbejdsskadestyrelsen udarbejdede derfor redegørelsen af 6. november 2013 og iværksatte samtidig syv initiativer som opfølgning herpå, herunder blev Kammeradvokaten bedt om at gennemgå styrelsens administration af de konkrete sagsområder, hvor der var rejst kritik. Det gjaldt spørgsmålene om udmåling af erhvervsevnetab og genoptagelse af sager umiddelbart efter en afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen behandler årligt omkring sager, og træffer over afgørelser årligt. I en mindre del af sagerne (omkring 10 pct. af det samlede antal sager årligt), har tilskadekomne været udsat for så en alvorlig skade, at tilskadekomne ikke længere kan tjene den samme indkomst som før skaden. Det er i disse sager at Arbejdsskadestyrelsen skal vurdere størrelsen af tab af erhvervsevne, herunder fastsætte en årsløn. Fastsættelse af erhvervsevnetabet adskiller sig væsentligt fra andre områder indenfor arbejdsskadelovgivningen. Der er tale om et fagligt vanskeligt område med komplicerede skønsmæssige vurderinger, og beregninger af indtjeningen både før og efter skaden. Kritikken og Kammeradvokatens undersøgelse omfatter denne gruppe sager.

2 Kritikken, er og Arbejdsskadestyrelsens initiativer i den anledning er gennemgået nedenfor. 2. Kritikken Kritikken af Arbejdsskadestyrelsens praksis omhandlede hovedsagligt vurdering, og administration af erstatning for tab af erhvervsevne. Kritikken omfattede følgende punkter: Arbejdsskadestyrelsens vurdering af spørgsmålet om tab af erhvervsevne er ikke i overensstemmelse med retspraksis. Kritikken var udtryk for en opfattelse af, at Arbejdsskadestyrelsen systematisk vurderer det midlertidige tab af erhvervsevne for lavt, herunder fastsætter årslønnen, der anvendes til beregning af erstatningen, for lavt. Ved fastsættelsen af tab af erhvervsevne foretager styrelsen ikke en konkret, individuel vurdering af den enkelte sag. Kritikken var udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsen i stedet for den konkrete individuelle vurdering skulle anvende såkaldt skøn under regel. Arbejdsskadestyrelsens praksis med hensyn til af egen drift at genoptage en sag til revision umiddelbart efter at en afgørelse er truffet uden erstatning eller godtgørelse (en såkaldt straksrevision). Kritikken var udtryk for en opfattelse af, at Arbejdsskadestyrelsen lagde usaglige hensyn til grund ved tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Arbejdsskadestyrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Der forekommer meningsforstyrrende fejl i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, som uden nødvendigvis at påvirke det materielle indhold vanskeliggør forståelsen af afgørelserne. 3. Kammeradvokatens kommissorium Arbejdsskadestyrelsen bad som opfølgning på redegørelsen af 6. november 2013 Kammeradvokaten om en gennemgang af konkrete arbejdsskadesager. Kammeradvokaten har gennemgået 103 afgørelser fordelt på 98 arbejdsskadesager 1 inden for følgende tre sagskategorier: 1. Midlertidige afgørelser om erhvervsevnetab. 2. Afgørelser om afslag på erhvervsevnetab og samtidig straksrevision Afgørelser om afslag på erhvervsevnetab, begrundet i en lønnedgang efter skaden på mindre end 15 procent. Ved gennemgangen har Kammeradvokatens haft særligt fokus på: - oplysningsgrundlaget i sagerne 1 Der blev maskinelt udvalgt 100 sager. Kammeradvokaten vurderede at være inhabil i én af de udvalgte sager. Derudover havde Ankestyrelsen i én sag ændret Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse af skaden til en afvisning af skaden, og der var derfor ikke grundlag for at bedømme afgørelsen om erstatning. 2 Ved straksrevision forstås genoptagelse af egen drift <30 dage efter afgørelsen. 2

3 - om vurderingen af erhvervsevnetabet, dvs. en vurdering af forringelsen af tilskadekomnes evne til indtjening ved lønarbejde, herunder opgørelsen af tilskadekomnes indtjening efter arbejdsskaden, hvis skaden ikke var sket, herunder de enkelte elementer, der indgår i vurderingen af tabets størrelse og beregning, er i overensstemmelse med lovgrundlaget, retspraksis, administrativ praksis og inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen skulle foretage - Om afgørelserne hviler på sagsbehandlingsregler, der usagligt begrænser den lovpligtige skønsudøvelse (skøn under regel) Ved undersøgelsen skulle Kammeradvokaten afdække, hvorvidt der var et mønster i eventuelle fejl, der måtte blive konstateret ved gennemgangen. Kammeradvokaten forholder sig derved til de områder, hvor der især blev fremsat kritik af styrelsens sagsbehandling i efteråret Hele kommissoriet for Kammeradvokatens undersøgelse fremgår af bilag er Kammeradvokaten konkluderer, at den rejste kritik af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i de fleste af de undersøgte sager kan tilbagevises Det drejer sig om følgende punkter: Efterlevelse af lov, retspraksis og administrativ praksis Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne lever ikke op til lov, retspraksis og administrativ praksis. Det vil betyde, at tilskadekomne ikke får udmålt den korrekte erstatning. Arbejdsskadestyrelsen efterlever lovgivningen, retspraksis og administrativ praksis. Arbejdsskadestyrelsens tager ved administrationen af arbejdsskadesagerne således ikke usaglige hensyn til grund ved behandlingen af sagerne. Kammeradvokaten har dog ved sin gennemgang fundet enkeltstående situationer, hvor lovgivningen eller praksis ikke er fulgt. Der er tale om enkeltstående sager og der kan ikke påvises et bestemt mønster. Skøn under regel Arbejdsskadestyrelsen begrænser den lovpligtige udøvelse af skønnet (såkaldt skøn under regel) ved fastsættelsen af tabet af erhvervsevne ved midlertidige afgørelser. Anvendelse af skøn under regel kan betyde, at tilskadekomne ikke får den korrekte erstatning, men en på forhånd fastsat procent. Arbejdsskadestyrelsen begrænser ikke usagligt den lovpligtige skønsudøvelse. Arbejdsskadestyrelsen foretager en konkret vurdering i den enkelte sag. 3

4 Straksrevision Arbejdsskadestyrelsen genoptager sager af egen drift umiddelbart efter en afgørelse uden erstatning eller godtgørelse (straksrevision) med det formål at holde sagsbehandlingstiden nede. Arbejdsskadestyrelsen genoptager kun i få tilfælde en sag til revision umiddelbart efter, at afgørelsen uden tilkendelse af erstatning og/eller godtgørelse er truffet. Der kan ikke påvises et mønster for genoptagelse i de enkelte sager i undersøgelsen, som er genoptaget straks. Det må derfor konkluderes, at Arbejdsskadestyrelsen ikke lægger usaglige hensyn til grund ved sagsbehandlingen. Sagsoplysning Arbejdsskadestyrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Arbejdsskadestyrelsen indhenter oplysninger fra tilskadekomne m.fl. i sagsbehandlingen i relevant omfang i 85 procent af sagerne. Der er dog fundet enkelte sager, hvor dette ikke er tilfældet, og hvor oplysningerne er utilstrækkelige eller ikke anvendes helt korrekt. Dette behøver ikke nødvendigvis at have haft betydning for størrelsen af tilskadekomnes erstatning, men kan i nogle tilfælde have medført, at tilskadekomne har fået for meget eller for lidt i erstatning. Vejledning om årsløn Arbejdsskadestyrelsen anvender vejledningen om fastsættelse af årsløn forkert. Dette kritikpunkt er et element i kritikken af, at Arbejdsskadestyrelsen ikke vurderer tabet af erhvervsevne korrekt. Arbejdsskadestyrelsens skriftlige vejledningsmateriale er korrekt, men der er i nogle tilfælde konstateret problemer med efterlevelsen af vejledningerne. Kammeradvokaten har foreslået justeringer af vejledningsmaterialet, som gør vejledningen nemmere at forstå og anvende. 4

5 Der er efter Kammeradvokatens vurdering konstateret fejl eller stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser på nedennævnte områder. Kammeradvokatens målestok for vurderingen har været, om Arbejdsskadestyrelsen kan forventes at få medhold, hvis sagerne blev indbragt for domstolene. Kammeradvokaten har bemærket, at der i denne sammenhæng er anlagt en relativt streng vurdering, så også mindre fejl og mindre alvorlige konsekvenser for den tilskadekomne eller forsikringsselskabet kan føre til en tilsidesættelse af afgørelsen. Det drejer sig om følgende punkter: Fastsættelse af erhvervsevnetabet Arbejdsskadestyrelsen beregner årslønnen forkert, hvilket medfører en forkert beregning, eller fastsættelse af tab af erhvervsevne. Der er fundet sager, hvor Kammeradvokaten vurderer, at fastsættelsen af årslønnen er mangelfuld, forkert eller hvor spørgsmålet er usikkert, og derfor ikke i overensstemmelse med styrelsens vejledning 3, fordi indtjeningen før skaden ikke er beregnet korrekt. Dette har også medført en forkert fastsættelse af tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen vurderer ikke det midlertidige tab af erhvervsevne korrekt inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen kan foretage. Af kritikken fremgår, at Arbejdsskadestyrelsen vurderer tabet for lavt, hvilket betyder, at den tilskadekomne ikke får den rigtige erstatning. Kammeradvokaten er som udgangspunkt enig med Arbejdsskadestyrelsen i den anvendte metode for fastsættelsen af erhvervsevnetabet. I en del sager er Kammeradvokaten uenig i, eller usikker på, om styrelsen har fastsat størrelsen af tab af erhvervsevne korrekt. Kammeradvokaten har specielt peget på sager med fastsættelsen af tilskadekomnes mulige indtjeningsevne efter skaden. Kammeradvokaten finder, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering af tilskadekomnes indtjeningsevne efter skaden er for optimistisk. Da begrundelserne i nogle af disse sager samtidig er mangelfulde (se nedenfor), vurderer Kammeradvokaten, at Arbejdsskadestyrelsen ikke i alle sagerne ville kunne få medhold, eller at det er usikkert hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen vil kunne få medhold i afgørelsen ved domstolene. 3 Kammeradvokaten har ved gennemgangen af sagen forholdt sig til, hvorvidt den anvendte metode for beregningen af årslønnen er korrekt. Kammeradvokaten har ikke beregnet årslønnen i de gennemgåede sager. I mange sager har det dog været muligt at udlede en omtrentlig korrekt årsløn til brug for kategoriseringen af sagerne i forhold til undersøgelsen. Kammeradvokaten har i den forbindelse vurderet, at der i hovedparten af sagerne er tale om relativt mindre afvigelser. 5

6 Mangelfulde begrundelser og meningsforstyrrende fejl Der forekommer meningsforstyrrende fejl i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, som uden nødvendigvis at påvirke det materielle indhold vanskeliggør forståelsen af afgørelserne. Det kan fx være, at der anføres en forkert dato for en tidligere afgørelse, at det anføres, at tilskadekomne udfører skulderbelastende arbejde i stedet for ikke-skulderbelastende arbejde eller at afgørelsen er uoverskueligt opbygget. Dette betyder, at det kan være svært for tilskadekomne at forstå hvorvidt den fastsatte erstatning er vurderet korrekt. Der er i en del af de undersøgte sager konstateret mangelfulde begrundelser eller begrundelser, der indeholder meningsforstyrrende fejl, med den konsekvens, at Kammeradvokaten i nogle af sagerne ikke har kunnet fastslå, om afgørelserne er korrekte. Arbejdsskadestyrelsen har i sin begrundelse af sagen kun i begrænset omfang beskrevet vurderingen af de konkrete forhold i sagen, og det er dermed muligt, at afgørelsens materielle indhold er korrekt. Det samlede resultat af Kammeradvokatens undersøgelse Kammeradvokatens undersøgelse kan opsummeres således, set i forhold til sagernes forventede udfald, hvis sagerne blev indbragt for domstolene: Arbejdsskadestyrelsen medhold: Denne kategori omfatter de afgørelser, hvor Arbejdsskadestyrelsen må forventes at få medhold. Kammeradvokaten har vurderet, at denne gruppe udgør 50 af de undersøgte afgørelser. Usikkert: Kategorien omfatter en gruppe sager, hvor det eksempelvis grundet usikkerhed om, hvilke beviser der vil kunne føres under en retssag, ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan vurderes, hvad udfaldet ville blive. Denne kategori omfatter 6 afgørelser. Hjemvisning: Denne kategori omfatter afgørelser, der grundet primært formelle mangler og/eller utilstrækkelig sagsoplysning må forventes ophævet, således at afgørelserne hjemvises til fornyet administrativ behandling. Det vurderes, at der i 20 af de undersøgte afgørelser vil ske hjemvisning. Kammeradvokaten har dog anført, at han i sagens natur ikke på forhånd kan vide, om eksempelvis yderligere sagsoplysning til føre til et andet resultat. Sagsøgeren medhold: Denne kategori omfatter afgørelser, hvor den tilskadekomne eller forsikringsselskabet efter Kammeradvokatens vurdering må forventes at ville kunne føre det fornødne bevis og få medhold i et andet materielt udfald, end Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til. Denne kategori omfatter 27 af de undersøgte afgørelser. I forhold til kategorierne "hjemvisning" og "sagsøgeren medhold" har Kammeradvokaten taget det forbehold, at han i sagens natur ikke på forhånd kan vide, hvilken påstand, hvilke beviser og hvilke anbringender Arbejdsskadestyrelsen ville blive mødt med under en evt. retssag, eller hvorledes bevisførelsen, herunder indhentede sagkyndige erklæringer, ville falde ud. Kammeradvokaten kan derfor ikke udeluk- 6

7 ke, at en domstolsprøvelse med fuld bevisførelse i nogle af retssagerne ville kunne føre til enten frifindelse eller hjemvisning, selv om Kammeradvokaten har vurderet, at modparten ville få medhold. 5. Arbejdsskadestyrelsens vurdering Det er Arbejdsskadestyrelsens vurdering, at hovedproblemstillingerne i forhold til de sager, som Kammeradvokaten har gennemgået, overordnet set er: 1. Beregning af årsløn og fastsættelse af indtjening efter skaden, og heraf følgende forkert fastsat erstatning for tab af erhvervsevne til gunst og især til ugunst for de tilskadekomne. 2. Mangelfulde begrundelser, og meningsforstyrrende fejl i en del af afgørelserne. For Arbejdsskadestyrelsen er det en helt grundlæggende forudsætning, at der er tillid til styrelsens sagsbehandling og afgørelser. Hensynet til de tilskadekomne borgere kræver, at der skal være en høj kvalitet i styrelsens sagsbehandling. Arbejdsskadestyrelsen finder, at Kammeradvokatens konstatering af fejl i sagsbehandlingen er alvorlig, og det er derfor afgørende for Arbejdsskadestyrelsen at disse fejl rettes hurtigst muligt. Problemstillingen vedrørende årslønsberegning og tab af erhvervsevne er en særlig disciplin som indebærer en række forhold, som alene findes på disse områder. Såvel tab af erhvervsevne som fastsættelse af årslønnen er karakteriseret ved en betydelig grad af skønsudøvelse med inddragelse og vægtning af mange faktorer og til tider komplicerede beregninger. Arbejdsskadestyrelsen vil derfor iværksætte nedenstående initiativer. 6. Arbejdsskadestyrelsens initiativer 6.1 Årslønsfastsættelsen og udmåling af erhvervsevnetab Arbejdsskadestyrelsen iværksætter derfor følgende handlinger: Øget specialisering vedrørende fastsættelse af årsløn og vurdering af tabet af erhvervsevne Arbejdsskadestyrelsen opretter en taskforce bestående af sagsbehandlere, der er specialister på området. Taskforcen skal beregne årsløn og træffe afgørelse i de sager, hvor tilskadekomne har ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Ved vurderingen af skadens følger for tilskadekomnes erhvervsevne vil Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter i større omfang kunne inddrages med henblik på en vurdering af tilskadekomnes funktionsniveau efter skaden. Kvalitetskontrol af afgørelser om årsløn Arbejdsskadestyrelsen indfører kvalitetskontrol af afgørelser med beregning af årsløn, så der altid er to sagsbehandlere, der vurderer sagen forud 7

8 for afgørelsen. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Kompetenceløft af sagsbehandlere vedrørende årslønsberegning Arbejdsskadestyrelsen iværksætter undervisning af sagsbehandlerne i årslønsberegningen. Initiativet iværksættes snarest muligt og senest i sensommeren Revisorbistand til beregning af årsløn Arbejdsskadestyrelsen etablerer revisorbistand i vanskeligere sager om beregning af årsløn. Revisoren kan bistå sagsbehandleren med beregning af årsløn og læsning af lønsedler. Initiativet iværksættes umiddelbart. E-indkomst Arbejdsskadestyrelsen tilkobles en generel adgang til Skats E-indkomst register, hvor oplysninger om tilskadekomnes indtægter kan hentes. Initiativet kræver yderligere afklaring med Skat, men forventes gennemført hurtigst muligt. Vejledning om årsløn Arbejdsskadestyrelsen opdaterer fremstillingsmæssigt årslønsvejledningen i overensstemmelse med Kammeradvokatens anbefalinger, så den bliver nemmere at anvende i praksis. Derudover implementeres vejledningen bedre i praksis gennem ledelsesmæssig opfølgning ved drøftelse af principper for fastsættelse af årsløn i sammenhæng med konkret sagsbehandling. Initiativet iværksættes umiddelbart. Intern kvalitetsmåling af årslønsberegninger Arbejdsskadestyrelsen gennemfører en intern kvalitetsmåling af årslønsberegningerne i 4. kvartal 2014 for afgørelser fra 3. kvartal Styrelsen forventer, at ovenstående initiativ på dette tidspunkt vil være implementeret. Nyt statistisk værktøj Arbejdsskadestyrelsen udarbejder et nyt internt statistisk værktøj, der giver mere præcise og målrettede statistikker på området for erhvervsevnetab. Formålet er, at følge Ankestyrelsens afgørelser mere systematisk og iværksætte relevante indsatser i forhold til evt. uhensigtsmæssige mønstre. Initiativet iværksættes umiddelbart. 6.2 Klarere og bedre begrundelser i afgørelserne Arbejdsskadestyrelsen har iværksat nedenstående mere generelle initiativer for bedre begrundelser, som retter sig mod alle styrelsens sagstyper, og som fremadrettet skal sikre, at styrelsens afgørelser generelt begrundes bedre og klarere, og at de meningsforstyrrende fejl undgås: Undervisning af sagsbehandlere i at skrive gode begrundelser Øget inddragelse af lægekonsulenter i forbindelse med vurderingen af tilskadekomnes funktionsbegrænsninger, således at sagsbehandlerne bedre 8

9 kan begrunde størrelsen af eventuelle begrænsninger i erhvervsevnen for tilskadekomne Nyt internt informationssystem, hvor Arbejdsskadestyrelsen lægger eksempler på gode og fyldestgørende begrundelser. Det er styrelsens intention, at eksemplerne udover at leve op til de formelle krav, på en let tilgængelig måde skal forklare, hvordan styrelsen er nået frem til resultatet. Initiativerne evalueres medio 2015 ved en kvalitetsmåling af udvalgte sager. Initiativerne er iværksat. 6.3 Andre initiativer Organisationsændring Arbejdsskadestyrelsen gennemførte per 1. januar 2014 en organisationsændring, der blandt andet har til formål at styrke fagligheden og øge kvaliteten af styrelsens afgørelser. Ved organisationsændringen er det faglige ansvar flyttet tættere på sagsbehandlingen og den enkelte chefs og medarbejders ansvar for sagsbehandlingen er præciseret. For at sikre ensartet praksis er der oprettet faglige fora, hvor praksis koordineres og afklares. Den nye organisation evalueres i tredje kvartal af Kvalitetspanel Arbejdsskadestyrelsen har nedsat et kvalitetspanel bestående af interessenter. Formålet er at sikre god dialog med interessenterne og få inputs til styrelsens interne kvalitetsindsatser, herunder nedbringelse af antallet af meningsforstyrrende fejl. Initiativet er iværksat. Opfølgningsmøder Med henblik på at følge op på effekten af Arbejdsskadestyrelsens initiativer, vil styrelsen endvidere afholde opfølgningsmøder med hovedinteressenter og advokater foreløbigt en gang i kvartalet. 6.4 Genoptagelse af sager om erhvervsevnetab For Arbejdsskadestyrelsen er det helt essentielt, at alle tilskadekomne får den erstatning, som de måtte være berettigede til. Arbejdsskadestyrelsen vil derfor aktivt arbejde for, at de relevante tilskadekomne får mulighed for at få prøvet deres sag på ny, hvis de mener, at deres erstatning for tab af erhvervsevne er fastsat forkert. Arbejdsskadestyrelsen vil af egen drift genoptage de afsluttede sager, hvor Kammeradvokaten har rejst tvivl om rigtigheden af styrelsens afgørelser. I de gennemgåede sager, som endnu ikke er afsluttede, vil Kammeradvokatens konklusioner naturligvis indgå i den videre sagsbehandling. I disse sager vil styrelsen samtidig sikre, at også de tidligere afgørelser om årsløn og tab af erhvervsevne er korrekte. Sager, som ligger uden for Kammeradvokatens undersøgelse, og hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, kan genoptages. 9

10 Arbejdsskadestyrelsen kan imidlertid ikke selv fremfinde og identificere andre konkrete sager, hvor der er begået fejl. Styrelsen vil derfor iværksætte et samarbejde med de professionelle samarbejdsparter med henblik på at give de tilskadekomne muligheden for at få genoptaget de sager, hvor der kan være usikkerhed om, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen har truffet den korrekte afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen vil i den forbindelse blandt andet rette henvendelse til de faglige organisationer og erstatningsadvokater med henblik på et samarbejde om at få kommunikeret budskabet ud til flest mulig af de relevante tilskadekomne borgere. Arbejdsskadestyrelsen vil samtidig oprette en telefonisk hotline og en særskilt elektronisk postkasse, hvor tilskadekomne borgere og deres repræsentanter kan henvende sig og få information samt rådgivning om, hvorvidt det vil være relevant for dem at få genoptaget deres sag. 6.5 Eventuelle økonomiske konsekvenser for tilskadekomne i de gennemgåede sager Ud af de 103 afgørelser har Kammeradvokaten vurderet, at Arbejdsskadestyrelsen ikke vil få medhold i en eventuel retssag i 27 af de undersøgte afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen tager denne vurdering meget alvorligt, og har derfor gennemgået de 27 sager, hvor disse afgørelser er truffet, grundigt. I denne forbindelse har Arbejdsskadestyrelsen konstateret, at en del af sagerne allerede har været behandlet i det administrative klagesystem, og uafhængigt af Kammeradvokatens gennemgang har fået et andet udfald end sagen havde på det tidspunkt, hvor Kammeradvokaten undersøgte sagen. Således er 7 af de 27 sager allerede genbehandlet af Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med en helt sædvanlig, efterfølgende behandling af sagen. Af de resterende 20 sager er 3 i Ankestyrelsen, som ved sin vurdering af sagen vil tage stilling til, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og sagsbehandling er korrekt. I 11 sager, som aktuelt er under behandling i Arbejdsskadestyrelsen, vil styrelsen naturligvis inddrage Kammeradvokatens bemærkninger i den videre sagsbehandling. 6 sager er helt afsluttet i Arbejdsskadestyrelsen, men styrelsen vil kontakte de tilskadekomne om muligheden for genoptagelse snarest. I 14 af de 27 sager, har der været ingen eller relativt begrænsede økonomiske konsekvenser for tilskadekomne. I 9 af sagerne har tilskadekomne fået mindre i erstatning, og i 4 sager har tilskadekomne fået større erstatning end pågældende var berettiget til. Skønnet er dog altid forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed og er udtryk for den bedste vurdering på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes. 10

11 De præcise økonomiske konsekvenser i disse konkrete sager, vil først kunne fastsættes når Arbejdsskadestyrelsen har foretaget den konkrete sagsbehandling. Det må i den sammenhæng ligeledes bemærkes, at der blandt de 20 sager, som Kammeradvokaten vurderer, vil blive hjemvist ved en domstolsprøvelse kan være sager med tilsvarende økonomiske konsekvenser for de tilskadekomne. Arbejdsskadestyrelsen har imidlertid ikke på nuværende tidspunkt oplysningerne til at lave den økonomiske vurdering over konsekvenserne for disse sager. Som beskrevet i pkt. 6.4 ovenfor, vil Arbejdsskadestyrelsen genoptage alle sager, hvor Kammeradvokaten har vurderet, at der er begået fejl eller i det hele taget rejst tvivl eller usikkerhed om rigtigheden af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Det skal dog bemærkes, at en fornyet behandling ikke nødvendigvis vil føre til et andet resultat for tilskadekomne. At Arbejdsskadestyrelsen ændrer en vurdering til gunst for tilskadekomne kan desuden medføre, at forsikringsselskaberne påklager disse afgørelser til Ankestyrelsen, hvis vurdering af sagen ligeledes kan være anderledes end Kammeradvokatens. 11

12 Bilag 1: Kammeradvokatens kommissorium Rammerne for Kammeradvokaten gennemgang af et antal sager Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013, at: "Arbejdsskadestyrelsen vil bede Kammeradvokaten om en nærmere gennemgang af styrelsens administration af de konkrete sagsområder hvor der er rejst kritik. Det gælder således spørgsmålene om udmåling af tab af erhvervsevne og genoptagelse af sager umiddelbart efter en afgørelse." Arbejdsskadestyrelsen har på denne baggrund anmodet Kammeradvokaten om at udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at vurdere, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser er tilstrækkeligt juridisk velfunderede. Arbejdsskadestyrelsen ønsker derfor en vurdering af, om styrelsen ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse blive indbragt for domstolene, eller om Arbejdsskadestyrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at tage bekræftende til genmæle. Den rejste kritik I den aktuelle kritik af Arbejdsskadestyrelsen er der blandt andet rejst en konkret kritik af Arbejdsskadestyrelsens administration af visse sagstyper: Det er i kritikken anført, at Arbejdsskadestyrelsen lægger usaglige hensyn til grund ved afgørelserne, når styrelsen genoptager en sag til revision, umiddelbart efter at der er truffet afgørelse uden erstatning eller godtgørelse (såkaldt straksrevision). Det er i kritikken videre anført, at styrelsens midlertidige og endelige afgørelser om tab af erhvervsevne ikke er i overensstemmelse med retspraksis, samt at styrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor ikke er korrekte. Gennemgang af sager o Arbejdsskadestyrelsen anmoder Kammeradvokaten om at gennemgå 80 sager vedrørende afgørelser om tab af erhvervsevne, hvor tilskadekomne eventuelt efter revalidering efter arbejdsskaden kommer tilbage på arbejdsmarkedet. o Arbejdsskadestyrelsen anmoder samtidig Kammeradvokaten om at gennemgå 15 sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget vurderingen af tabet af erhvervsevne eller vurderingen af det varige mén umiddelbart efter en afgørelse om, at tilskadekomne ikke har ret til erstatning eller godtgørelse (straksrevision). o Arbejdsskadestyrelsen anmoder endvidere Kammeradvokaten om at gennemgå 5 sager, hvor tilskadekomnes erhvervsevnetab er fastsat til 0 på grund af en lønnedgang efter skaden på under 15 %. Kammeradvokaten skal have særligt fokus på, om oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt, og på, om vurderingen af tabet af erhvervsevne (erhvervsevnetabsprocenten, herunder opgørelsen af tilskadekomnes indtjening efter arbejdsskaden, hvis skaden ikke var sket) er i overensstemmelse med lovgrundlaget, retsprak- 12

13 sis samt administrativ praksis og inden for det skøn, som Arbejdsskadestyrelsen skal foretage. Arbejdsskadestyrelsen forbeholder sig at bede Kammeradvokaten om at gennemgå yderligere 50 sager inden for de ovennævnte sagstyper, i det omfang Arbejdsskadestyrelsen skønner det påkrævet. Udvælgelse af sager Der skal for alle tre opgaver være tale om sager, hvor der er truffet afgørelse i Herved sikres, at der er tale om sager, der viser den aktuelle praksis. Arbejdsskadestyrelsen vil generere et program, der objektivt udvælger sagerne til Kammeradvokaten efter udvalgte principper for repræsentativitet m.v. Kammeradvokatens opgave Kammeradvokaten skal på baggrund af gennemgangen af de konkrete sager udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at vurdere, om styrelsen ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse blive indbragt for domstolene, eller om styrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at tage bekræftende til genmæle. Kammeradvokaten skal for alle tre opgaver foretage en vurdering af afgørelserne med udgangspunkt i lovgrundlaget, sagsbehandlingsregler og retspraksis. Kammeradvokaten skal således især afdække, hvorvidt der er et mønster i eventuelle fejl, der måtte blive konstateret ved gennemgangen. Særligt for så vidt angår vurderingen af tabet af erhvervsevne skal Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsens praksis er udtryk for en konkret individuel vurdering af sagerne, eller om afgørelserne hviler på sagsbehandlingsregler, der usagligt begrænser den lovpligtige skønsudøvelse (skøn under regel). Afslutning af gennemgangen Kammeradvokatens gennemgang af sagerne skal være afsluttet senest den 1. april Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen ultimo maj 2014 oplyste beskæftigelsesministeren om, at undersøgelsen ikke var afsluttet endnu. Undersøgelsen forventedes afsluttet umiddelbart inden; eller lige efter sommerferien. 13

14 Bilag 2: Sagsbehandling ved erhvervsevnetab Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Behandlingen af en arbejdsskadesag er i Arbejdsskadestyrelsen tilrettelagt således, at der først tages stilling til, om den anmeldte skade i det hele taget kan anerkendes som en arbejdsskade. Det vil sige, om skaden eller sygdommen skyldes arbejdet, eller om der er andre årsager til skaden eller sygdommen. Hvis Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at den anmeldte skade eller sygdom kan anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, skal der tillige tages stilling til spørgsmålene om arbejdsskaden har medført et varigt mén (helbredsmæssig følge af arbejdsskaden) eller et tab af erhvervsevne (erhvervsmæssig følge af arbejdsskaden). Det skønnes, at det kun er mindre end 10 procent af de anmeldte sager, der udløser en erstatning for tab af erhvervsevne og dermed er omfattet af grundlaget for gennemgangen. Vurdering af tabet af erhvervsevne Ved vurderingen af tabet af erhvervsevne skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. Tabet af erhvervsevne vurderes på forskellig måde afhængig af, om tilskadekomne efter arbejdsskaden er tilbage i arbejde, herunder i fleksjob eller på ledighedsydelse, eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse. For tilskadekomne, der er tilbage i arbejde efter arbejdsskaden, fastsættes tabet af erhvervsevne ved at sammenligne tilskadekomnes aktuelle indtjening med den indtjening, pågældende kunne have tjent på afgørelsestidspunktet, hvis skaden ikke var sket. Der er tale om en vanskelig vurdering af tilskadekomnes aktuelle indtjening, idet der skal tages højde for en lang række faktorer, herunder tilskadekomnes tabsbegrænsningspligt samt muligheder for avancement eller lønstigninger, hvis skaden ikke var sket. Det er således ikke muligt blot at opregulere værdien af tilskadekomnes indtjening før skaden til værdien på afgørelsestidspunktet. For tilskadekomne, der efter arbejdsskaden modtager en (midlertidig eller varig) offentlig forsørgelsesydelse, herunder sygedagpenge eller kontanthjælp, fastsættes tabet af erhvervsevne skønsmæssigt med udgangspunkt i en vurdering af, hvad tilskadekomne kunne tjene med arbejdsskaden på det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsskadestyrelsen skal i disse situationer altid vurdere, om tilskadekomnes aktuelle tab af erhvervsevne helt eller delvist er en følge af arbejdsskaden. Hertil kommer, at tilskadekomnes aktuelle (helbredsmæssige og) erhvervsmæssige til- 14

15 stand efter skaden kan være påvirket af andre forhold end arbejdsskaden. Dette skal også indgå i Arbejdsskadestyrelsens vurdering af tabet af erhvervsevne. Oplysningsgrundlaget vedrørende vurderingen af tabet af erhvervsevne For at fastsætte tab af erhvervsevne skal Arbejdsskadestyrelsen indhente oplysninger om tilskadekomnes indtjening før skaden, oplysninger om tilskadekomnes potentielle indtjening på afgørelsestidspunktet, hvis skaden ikke var sket, samt oplysninger fra kommunen om grundlaget for den sociale ydelse, som tilskadekomne aktuelt modtager, herunder bl.a. om kommunens vurdering af tilskadekomnes muligheder for på sigt at blive selvforsørgende. Muligheden for en midlertidig vurdering af tabet af erhvervsevnen Relevante oplysninger fra kommunen foreligger ofte først sent i forløbet, når tilskadekomne er arbejdsmæssigt afklaret. Det betyder, at tilskadekomne i kortere eller længere tid kan være arbejdsmæssigt uafklaret. Imidlertid har tilskadekomne efter arbejdsskadesikringsloven ret til en midlertidig erstatning fra det tidspunkt, hvor tabet er opstået. Arbejdsskadestyrelsen må i disse tilfælde fastsætte tabet af erhvervsevne på grundlag af de oplysninger, det aktuelt er muligt at indhente. Beregning af erstatningen fastsættelse af årslønnen Når tabet af erhvervsevne er fastsat, skal erstatningen beregnes. Til brug for beregningen af erstatningen skal der fastsættes en årsløn. Årslønnen, der anvendes til beregning af erstatningen, skal give et retvisende billede af tilskadekomnes indtjeningsevne på skadetidspunktet. Som udgangspunkt skal årslønnen fastsættes på grundlag af indtjeningen 12 måneder forud for skaden. Der er dog adskillige sager, hvor dette ikke er muligt for eksempel når tilskadekomne ikke har været ansat til samme løn i året forud for arbejdsskaden. Årslønnen skal i disse situationer fastsættes skønsmæssigt. Årslønnen fastsættes ud fra et totalindkomstprincip. Det betyder, at alle løndele indgår i årslønnen. Det drejer sig også om feriepenge, pensionsbidrag og søgne- og helligdagsbetaling m.v. Til brug for fastsættelsen af årslønnen indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger fra SKAT (blanket R 75) samt lønsedler fra tilskadekomne selv og eventuelt også arbejdsgiveren. Det bemærkes, at der er en række sager, hvor hverken lønsedler eller oplysninger fra SKAT ukritisk kan lægges til grund. Arbejdsskadestyrelsen må derfor vurdere kvaliteten af oplysningerne konkret. I de sager, hvor lønsedler og oplysninger fra SKAT understøtter hinanden, hvilket gælder i de fleste sager, lægges disse oplysninger dog ukritisk til grund. 15

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere