Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens"

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS /2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af nkestyrelsens afgørelse af 28. januar 2013, hvorved nkestyrelsen fastsatte skadelidte, erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade den 4. februar 2004 til 20 procent. Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at erhverveevnetab som følge af arbejdsskaden den 22. april 2008 udgør 15 pocent. Sagsøgtes har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Parternes synspunkter: Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgtes skøn over skadelidtes erhvervsevnetab er behæftet med væsentlige fejl, hvorfor der bør ske tilsidesættelse af sagsøgtes afgørelse af 28. januar 2013, idet følgende hertil særligt skal bemærkes; Da skadelidte er i arbejde efter skaden bedømmes tab af erhvervsevne på et økonomisk vurderingsgrundlag og er betinget af en forringelse af indtjeningsevnen. Tabet af erhvervsevnen fastsættes således på grundlag af en eventuel indtægtsnedgang. Ved vurderingen af tabet er der herved tale om en ren matematisk vurdering.

2 Side 2/5 Skadelidtes indtægtsnedgang er forskellen mellem den løn skadelidte ville have tjent uden skaden og den løn skadelidte har eller burde have med skaden. Den indtjening skadelidte ville have haft uden skaden beregnes ved at opregulere skadelidtes årsløn fra det år, hvori skaden er sket. Skadelidtes årsløn skal således rettelig opreguleres fra 2004 til 2007, hvorefter skadelidtes løn i 2007-niveau svarer til kr Det bestrides, at det er korrekt at opregulere fra 2003 til 2007 som gjort af sagsøgte, da der herved opnås en for høj forventet indtægt uden skaden og dermed et for højt erhvervsevnetab. Den vurdering sagsøgte har foretaget af skadelidtes indtjeningsevne med skaden er ikke korrekt foretaget. Beregningen af skadelidtes indtjening i 2007 skal på lige fod med fastsættelsen af skadelidtes årsløn afspejle den skadelidtes reelle indtjeningsevne. Beregningen af skadelidtes indtjening i 2007 skal indeholde dagpengene, jf. bilag 21, idet dagpengene træder i stedet for løn. Skadelidtes faktiske løn i 2007, kan herefter opgøres til kr. Den lønnedgang, skadelidte har som følge af arbejdsulykken udgør således 14,95 procent, hvilket svarer til et skønnet erhvervsevnetab på 15 procent. Måtte retten finde, at det er korrekt, som anført af sagsøgte, ikke at tillægge dagpenge i skadelidtes faktiske indtægt i 2007, skal kr ,35 danne grundlag for vurderingen af skadelidtes erhvervsevnetab. En sammenligning med dette tal svarer til en lønnedgang på 16,89 procent, hvilket afrundet fortsat bør medføre et skønnet erhvervsevnetab på 15 procent. Sagsøgte har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte nkestyrelsens afgørelse af 28. januar 2013 (bilag ). Efter arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 1, erstattes tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har nedsat skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet tages i henhold til arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 2, hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den

3 Side 3/5 pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. Erhvervsevnetabet vurderes på baggrund af en vurdering af, hvilken indtjeningsevne skadelidte måtte forventes at have haft uden skaden sammenholdt med indtjeningsevnen efter skaden. Ved vurderingen af indtjeningsevnen efter skaden skal der tages højde for den indtjening, som skadelidte må antages at kunne oppebære med skadens følger. Sygedagpenge, fleksydelse, revalideringsydelse og andre sociale ydelser er ikke indtjening, der medtages ved vurderingen af skadelidtes indtjeningsevne, eller i øvrigt indgår ved vurderingen af erhvervsevnetabet, jf. også U H, U H, U V og U H. I overensstemmelse hermed er nkestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabets størrelse fastsat skønsmæssigt ud fra en vurdering af, hvad skadelidte kunne tjene uden skaden sammenholdt med, hvad skadelidte vurderes at kunne tjene med skaden. fgørelsen af erhvervsevnetabet er ikke en afgørelse, der alene er baseret på en kr./øre-beregning. De beregninger, der fremgår af nkestyrelsens afgørelse, er blot enkelte ud af flere elementer, der er indgået i nkestyrelsens skønsmæssige fastsættelse af erhvervevnetabets størrelse. Elementer, som dog vægtes tungt i den skønsmæssige ansættelse. Det kan i den forbindelse blandt andet fremhæves, at nkestyrelsen ved vurderingen af erhvervsevnetabets størrelse tillige har lagt vægt på omfanget af arbejdsskadens følger, og at disse følger tillige i ansættelsen hos konkret havde vist sig erhvervshindrende. nkestyrelsen har med rette lagt vægt på, at på tidspunktet for arbejdsskaden ikke var begrænset i sit erhverv, og at der ved vurderingen af hans indtjening ved indtjeningsevne forud for arbejdsskaden kunne tages udgangspunkt i hvor han var fastansat, men dog ikke havde arbejdet i et helt år forud for skaden. nkestyrelsen har med rette ved den skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab taget udgangspunkt i indtjening i perioden 7. september 2003 til 31. december 2003, idet disse oplysninger lod sig verificere via SKT. Eftersom oplysningerne om indtjeningen er fra år 2003, har nkestyrelsen tillige

4 Side 4/5 korrekt opreguleret beløbet fra En opregulering fra år 2004 ville i det foreliggende tilfælde være misvisende, idet en sådan opregulering ville undlade opregulering for år 2004, på trods af at beregningen er baseret på indtjening i Den opregulerede indtjening i 2003 har nkestyrelsen med rette sammenholdt med indtjening i ansættelsen ved i 2007, idet nkestyrelsen har fundet denne indtjening retvisende for, hvad vurderedes at kunne tjene med skaden. nkestyrelsen har ved vurderingen af indtjeningsevne på tidspunktet for rbejdsskadestyrelsens afgørelse (29. september 2008) ikke taget højde for dagpenge med kr ,-, idet vurderingen af indtjeningsevne med arbejdsskaden skal tage udgangspunkt i den faktiske indtjening, han var i stand til at oppebære som følge af sin arbejdsindsats uden hensyntagen til eventuelle sociale ydelser eller ydelser, der må sidestilles hermed. Rettens begrundelse og afgørelse Indledningsvis bemærkes, at der mellem parterne er enighed om, at skadelidte årsløn på ulykkestidspunktet, den 4. februar 2004, kan fastsættes til kr. nkestyrelsen har ved afgørelse af 28. januar 2013 skønsmæssigt fastsat erhvervsevnetabet til 20%. nkestyrelsens afgørelse er fastsat skønsmæssigt udfra en vurdering af hvad kunne tjene uden skaden sammenholdt med, hvad skønnes at kunne tjene med skaden. I denne skønsmæssige beregning er blandt andet indgået en sammenligning af indtjening i 2007 sammenholdt med indtjeningen forud for skaden. Det fremgår af nkestyrelsens afgørelse, at der udover beregninger over indtjening tillige er lagt vægt på andre omstændigheder, herunder omfanget af arbejdsskadens følger, som også i den efterfølgende ansættelse hos havde vist sig erhvervshindrende og ansættelse ved hvor han var fastansat, men dog ikke havde arbejdet i et helt år forud for skaden. På denne baggrund og iøvrigt af de af sagsøgte anførte grunde finder retten ikke sikkert grundlag for at tilsidesætte nkestyrelsens vurdering, hvorefter

5 Side 5/5 følgerne af arbejdsskaden har medført et erhvervsevnetab på 20% Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge. Sagsøger skal betale sagens omkostninger til sagsøgte med kr. til dækning af sagsøgtes udgift til advokat. Der er ved fastsættelsen heraf henset til sagens karakter, herunder forberedelsens omfang og sagens resultat. Thi kendes for ret: nkestyrelsen frifindes. Inden 14 dage betaler Tryg Forsikring /S sagens omkostninger til nkestyrelsen med kr. Henrik Munkholm dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 3. april Karen Salby, kontorfuldmægtig

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere