Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør"

Transkript

1 Arbejdsskadestatistik 2015

2 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene for 2015 præsenteret gennem beskrivelser og forklaringer af de overordnede tendenser, udviklingstræk og særlige omstændigheder angående afsluttede sager, anerkendelser, afgørelser om erstatning og godtgørelse samt erstatningsudgifter. Som tillæg til denne publikation ligger samtlige tal på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Her kan man se nøgletallene i mere detaljerede tabeller fordelt på en række variable. Yderligere er der i bilaget en læsevejledning med forklaring af statistikkens begreber. København, juni 2016 Thomas Lund Kristensen Konstitueret direktør

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Tilgangen af arbejdsskader Afsluttede arbejdsskadesager Anerkendelser Afgørelser i arbejdsskadesager Godtgørelse og erstatning Bilag Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling Bilag B: Tabeller over yderligere statistik om ulykker Bilag C: Tabeller over yderligere statistik om erhvervssygdomme Bilag D: Tabeller over yderligere statistik om erstatningsudgifter Bilag E: Læsevejledning og ordforklaring 2

4 1. Sammenfatning Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling i 2015 bærer præg af eftervirkninger fra 2014, der var et år præget af udfordringer og forandring i Arbejdsskadestyrelsen 1 og med en ekstraordinær lav sagsafvikling. Effekterne fra 2014 kan stadig ses i 2015, hvor sagsafviklingen stadig er lavere end foregående år. De væsentligste faktorer, der har haft indflydelse på sagsafviklingen, er: 1) Konsekvenserne af Kammeradvokatens kvalitetsundersøgelse fra juni 2014, som pegede på fejl primært i Arbejdsskadestyrelsens håndtering af sager om erhvervsevnetab. Arbejdsskadestyrelsen har efterfølgende iværksat tiltag for at løfte kvaliteten af afgørelserne, hvilket har ført til øget sagsbehandlingstid af den enkelte sag. 2) Massivt behov for ansættelse af nye sagsbehandlere i Arbejdsskadestyrelsen i både 2014 og 2015 og den deraf følgende meget omfattende oplæringsindsats. 3) Ændringen i personskadebegrebet med en højesteretsdom og to principafgørelser fra Ankestyrelsen medio Statistikken viser, at de ovenstående tre faktorer stadig har markant indflydelse på sagsafviklingen i Arbejdsskadestyrelsen i 2015, hvilket særligt gælder behovet for nyansættelser, som har betydet, at Arbejdsskadestyrelsen også i 2015 har prioriteret markante ressourcer til oplæring. Derudover er tilgangen af arbejdsskadesager i 2015 præget af et fald i antallet af nye revisioner og genoptagelser. Det skyldes, at der blev afsluttet færre sager i 2014, hvorfor der er færre sager at genoptage eller sætte revision i. Antallet af afsluttede sager er steget i 2015 i forhold til 2014, men det er stadig ikke på niveau med årene før 2014, da de iværksatte kvalitetstiltag i forlængelse af Kammeradvokatens undersøgelse øger sagsbehandlingstiden i den enkelte arbejdsskadesag. Højesteretsdommen om ændringen af personskadebegrebet har ført til et fald i anerkendelsesprocenten for ulykkessager i både 2014 og 2015, da der nu anerkendes færre sager uden erstatning. I 2015 er anerkendelsesprocenten på 51. Arbejdsskadestyrelsen forventer, at anerkendelsesprocenten vil ligge omkring 50 procent fremover. Arbejdsskadestyrelsen er samtidig opmærksom på, at der har været et fald i antal anmeldte ulykkessager fra 2014 til 2015 på 21 procent, og at et ændret anmeldemønster vil kunne påvirke anerkendelsesprocenten. For afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere er den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent steget i 2014 og Stigningen skyldes blandt andet, at Arbejdsskadestyrelsen i 2014 og 2015 traf færre midlertidige afgørelser. Dermed stiger den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent, da endelige afgørelser generelt har højere erhvervsevnetabsprocenter end midlertidige. Udgifterne til godtgørelse og erstatning ligger i 2014 og 2015 under tidligere år, hvilket hænger sammen med den atypiske sagsafvikling i Udgifterne til godtgørelse og erstatning ligger stadig under niveau i 2015, da der er afsluttet færre sager end tidligere år. Arbejdsskadestyrelsen forventer, at antallet af afgørelser, og de deraf følgende erstatningsudgifter, vil stige, og at de samlede erstatningsudgifter inden for få år vil være på niveau med årene før For en uddybende beskrivelse af den atypiske sagsafvikling i 2014 og årsagerne hertil, se Arbejdsskadestyrelsens Arbejdsskadestatistik

5 For en uddybende beskrivelse af sagsafviklingen i Arbejdsskadestyrelsen i 2015 henvises til Arbejdsskadesstyrelsens årsrapport for

6 2. Tilgangen af arbejdsskader I perioden fra 2009 til 2015 har tilgangen af arbejdsskadesager været svingende, som det fremgår af figur 2.1. Figur 2.1: Tilgang af sager 2, år for oprettelse Note: Tallene fremgår af tabel I.1.1 i bilag A Figuren viser, at tilgangen af arbejdsskadesager falder fra 2009 til 2010 for at stige igen i de efterfølgende år, indtil antallet stagnerer fra 2013 til I 2015 falder tilgangen af sager igen til laveste niveau i perioden. Figuren viser, at faldet er størst for tilgangen af ulykkessager, der er faldet med 21 procent fra 2014 til Tilgangen af erhvervssygdomssager er i samme periode faldet 9 procent. Af figur 2.2 fremgår det, at tilgangen af sager særligt består af nye arbejdsskadesager (anmeldelser), som i 2015 udgjorde 84 procent af tilgangen af arbejdsskadesager. Figur 2.2: Tilgang af sager fordelt på sagstype, år for anmeldelse Note: Tallene fremgår af tabel I.2.1 i bilag A 2 Den samlede tilgang af sager indeholder ud over ulykker og erhvervssygdomme også brilleskader og pludselige løfteskader. Disse udgør dog en minimal andel og er derfor ikke medtaget her. I 2015 udgør disse to sagsklasser henholdsvis 0,9 procent og 0,2 procent. Grafen i alt angiver dermed summen af ulykker og erhvervssygdomme. 5

7 Antallet af genoptagelser er højere i 2009 end i de efterfølgende år, hvilket blandt andet skyldes to højesteretsdomme. En højesteretsdom fra 22. april 2009 præciserede betingelserne for genoptagelse, hvorfor Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende har genoptaget ca sager. En anden højesteretsdom fra 16. august 2010 afsagde dom om erstatning til tilskadekomne, som er på deltid på tidspunktet for skaden, hvorfor en række sager blev genoptaget. Figuren viser, at antallet af genoptagelser er stabilt de efterfølgende år indtil et fald fra 2014 til Antallet af revisioner stiger jævnt fra 2009 til 2013, hvilket blandt andet skyldes en ændring af Arbejdsskadestyrelsens registreringspraksis i Denne ændring betyder, at ved revision af ménafgørelser og erhvervsevnetabsafgørelser tæller de to afgørelser som to i stedet for én revision. Yderligere skyldes stigningen en ændret praksis, hvor Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om en midlertidig ydelse til tilskadekomne, som er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, og tager sagen til revision efterfølgende. Derudover var der i 2010 fokus på at afslutte nye ulykkessager i Arbejdsskadestyrelsen. Det har i den efterfølgende periode medført flere midlertidige afgørelser, som efterfølgende har skullet revideres, og dermed bidrager til at forklare stigningen i antal revisioner frem til Faldet i antallet af genoptagelser og særligt revisioner fra 2014 til 2015 skyldes lav sagsafvikling i 2014 sammenlignet med de foregående år. Da der er afsluttet færre førstegangsafgørelser i 2014, har der i 2015 været færre sager at revidere eller genoptage end tidligere år. Antallet af anmeldelser af nye sager i 2015 ligger på niveau med de to foregående år. Faldet i tilgangen af sager til Arbejdsskadestyrelsen skyldes derfor faldet i antallet af genoptagelser og revisioner på samlet sager i forhold til Det drejer sig om et fald på henholdsvis 32 procent for genoptagelser og 77 procent for revisioner. Faldene i genoptagelser og revisioner er for begge sagstyper forholdsmæssigt ligeligt fordelt på ulykker og erhvervssygdomme, som det fremgår af tabel I.2.3 og I.2.4 i bilag A. 3 Se tabel I.2.3 i bilag A 6

8 3. Afsluttede arbejdsskadesager Udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens afslutning af sager har svinget i perioden fra 2009 til Samlet set er der dog sket et fald siden 2009 på sager. Figur 3.1 nedenfor viser, at afslutningen af sager vedrørende erhvervssygdomme i 2015 er på niveau med 2009, så faldet i antal afsluttede sager skyldes et fald i antallet af afsluttede ulykkessager. Faldet i antal afsluttede ulykkessager har betydet, at der i 2015 er afsluttet næsten lige så mange erhvervssygdomssager som ulykkessager 4. Det skyldes blandt andet, at det særligt er på ulykkesområdet, at der i 2015 har været behov for oplæring af nye medarbejdere i Arbejdsskadestyrelsen, hvorimod oplæringsbehovet i 2014 var knyttet til både ulykkes- og erhvervssygdomsområdet. Figur 3.1: Antal afsluttede arbejdsskadesager 5, år for afslutning Note: Tallene fremgår af tabel I.2.1 i bilag A Det fremgår af figur 3.2, der viser det samlede antal afsluttede arbejdsskadesager fordelt på sagstyper, at størstedelen af de afsluttede sager er nye anmeldelser. Denne sagstype står for 83 procent af de afsluttede arbejdsskadesager i Se de konkrete tal i tabel I.2.1 i bilag A 5 Det samlede antal afsluttede sager indeholder udover ulykker og erhvervssygdomme også brilleskader og pludselige løfteskader. Disse udgør en minimal andel og er derfor ikke medtaget særskilt på figuren. I 2015 udgør disse to sagsklasser henholdsvis 0,1 procent og 0,03 procent. Grafen i alt angiver dermed summen af ulykker og erhvervssygdomme. 7

9 Figur 3.2: Afsluttede arbejdsskadesager fordelt på sagstype, år for afslutning Note: Tallene fremgår af I.3.1 i bilag A Antallet af afsluttede genoptagelser ligger i 2009 og 2010 højere end de efterfølgende år, hvilket primært er en konsekvens af de to højesteretsdomme i henholdsvis 2009 og 2010, jf. afsnit 2. I 2015 ligger antallet af afsluttede genoptagelser lidt lavere end i de tidligere år, hvilket hænger sammen med den lavere tilgang af genoptagelser i 2015, jf. afsnit 2. For afsluttede revisioner viser figuren en stigning i perioden fra 2009 til 2013, hvorefter antallet af afsluttede revisioner er faldet i både 2014 og Faldet i antal afsluttede revisioner fra 2013 til 2014 skyldes det generelle fald i afsluttede sager i 2014, hvor faldet er jævnt fordelt på alle sagstyper. Faldet fra 2014 til 2015 skyldes en lavere tilgang af revisionssager, jf. afsnit 2. Antallet af afsluttede nye arbejdsskadesager (anmeldelser) er i 2015 på niveau med I forhold til det samlede antal afsluttede arbejdsskadesager ligger 2015 stadig et niveau under de foregående år, fordi der er sket et fald i antallet af afsluttede revisioner og genoptagelser. I 2014 er der afsluttet ekstraordinært færre sager end de foregående år på grund af en række forhold, som er præsenteret i afsnit 1. Figuren viser, at denne udvikling er vendt, men at Arbejdsskadestyrelsen stadig er præget af eftervirkningerne af nogle af disse forhold. 8

10 4. Anerkendelser Antallet af anerkendte arbejdsskader er samlet set faldet med 32 procent fra 2009 til Antallet af anerkendte ulykker har næsten været konstant faldende igennem perioden, hvorimod antallet af anerkendte erhvervssygdomme har været svingende, som det fremgår af figur 4.1. Fra 2009 til 2015 er der sket et fald i antallet af anerkendte ulykker på 40 procent, hvorimod antallet af anerkendte erhvervssygdomme kun er faldet 3 procent. Figur 4.1: Antal anerkendelser, år for anerkendelse Note: Tallene fremgår af tabel I.1.3 i bilag A Figuren viser, at der særligt har været et fald i antallet af anerkendte arbejdsskader i 2011 og Faldet kan forklares ved den lavere sagsafvikling i disse år, som det fremgår af figur 3.2. I 2014 skyldes faldet i antal anerkendte ulykker også det ændrede personskadebegreb 6, som har ændret praksis for anerkendelsen af en ulykke som arbejdsskade. Hvor antallet af anerkendte ulykker og erhvervssygdomme har udsving i perioden fra 2009 til 2015, er andelen af arbejdsskader, der anerkendes, stabil til og med 2013, som det fremgår af figur 4.2. Figur 4.2: Anerkendelsesprocenter, år for anerkendelse Note: Tallene fremgår af tabel I.1.3 i bilag A 6 Højesteretsdom af 8. november 2013 samt to principafgørelser udsendt af Ankestyrelsen den 13. juni 2014 har ændret personskadebegrebet og dermed praksis for Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af ulykker. Praksisændringen betyder, at færre ulykkessager end før skal anerkendes. Ændringen dækker over, at en del hændelser ikke medfører en personskade i lovens forstand. Disse småskader blev tidligere anerkendt, selvom de ikke berettigede til erstatning. 9

11 Anerkendelsesprocenten for ulykker falder fra 2013 til I 2015 er anerkendelsesprocenten for ulykker på 51 procent. Faldet skyldes ændringen i personskadebegrebet, der betyder, at færre ulykkessager skal anerkendes uden erstatning. Det er Arbejdsskadestyrelsens forventning, at anerkendelsesprocenten for ulykker vil stabilisere sig og fremover ligge omkring 50 procent. Det forudsætter dog, at anmeldemønstret ikke ændrer sig fremover. For erhvervssygdomme falder anerkendelsesprocenten i 2014 og stiger igen i Faldet i 2014 hænger sammen med en diagnosemæssig variation i sagsafviklingen. Blandt andet har der været en væsentlig nedgang i afgørelser af sager vedrørende hudsygdomme, der har en høj anerkendelsesprocent, hvilket afspejler sig i den samlede anerkendelsesprocent. Anerkendelser af hudsygdomme er i 2015 næsten på niveau med foregående år 7, hvilket er en af årsagerne til, at anerkendelsesprocenten stiger igen i Se tabel III.4 og III.5 i bilag C 10

12 5. Afgørelser i arbejdsskadesager Når Arbejdsskadestyrelsen anerkender en arbejdsskadesag, bliver der efterfølgende truffet afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Disse afgørelser er præsenteret i det følgende. Varigt mén Af figur 5.1 fremgår antallet af afgørelser, herunder både førstegangsafgørelser, revisioner og genoptagelser, hvor der er truffet afgørelse om positiv ménprocent 8. Figur 5.1: Antal afgørelser om varigt mén på 5 procent eller mere, år for afgørelse Note: Tallene fremgår af tabel I.4.3 i bilag A Figuren over udviklingen i antallet af afgørelser om varigt mén på 5 procent eller mere afspejler de generelle mønstre i sagsafviklingen med fald i 2011 og 2014, som det også fremgår af figur 3.1 og 4.1. Overordnet set er der sket et fald på 26 procent i antallet af ulykkessager med varigt mén på 5 procent eller mere. For erhvervssygdomme er faldet fra 2009 til 2015 på 2 procent. Faldet i antallet af ulykkessager med varigt mén på 5 procent eller mere afspejler dermed faldet i antal afgørelser, jf. figur 3.1. Mens antallet af tilkendte méngodtgørelser falder, ligger den gennemsnitlige ménprocent mere eller mindre fast i perioden, som det fremgår af figur 5.2 på næste side. For ulykker ligger den gennemsnitlige ménprocent fast på 9 procent igennem hele perioden. Den gennemsnitlige ménprocent for erhvervssygdomme ligger i på 13 procent og stiger derefter til 14 procent. I 2014 stiger den gennemsnitlige ménprocent for erhvervssygdomme til 16 procent, blandt andet grundet en særlov for danske veteraner, der har bidraget til Danmarks deltagelse i internationale missioner, som blev vedtaget i april Særloven lemper kravene til dokumentation, således at veteraner, der først sent har søgt lægehjælp, kan få anerkendt PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Afgørelserne om varigt mén for veteraner dækker over en relativt høj méngrad. 8 Méngraden udtrykkes som et procenttal mellem 5 og 100. Revisioner og genoptagelser, hvor méngraden er fastholdt, fremgår dermed ikke af figuren. 11

13 I 2015 falder den gennemsnitlige ménprocent igen til 14 procent. Det skyldes, at der i 2015 afsluttes relativt flere sager end i Andelen af veteransager, hvor méngraden er højere end den gennemsnitlige méngrad, fylder dermed ikke så meget i det samlede billede af afsluttede sager i 2015 som i Figur 5.2: Gennemsnitlig ménprocent for afgørelser om varigt mén på 5 procent eller mere, år for afgørelse Note: Tallene fremgår af tabel I.4.3 i bilag A Erhvervsevnetab Figur 5.3 viser antallet af afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere. Som for figur 5.1 dækker figur 5.3 også over både førstegangsafgørelser samt revisioner og genoptagelser, hvor det oprindelige erhvervsevnetab ikke er fastholdt. Figur 5.3: Antal afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, år for afgørelse 9 Note: Tallene fremgår af tabel I.4.5 i bilag A Figuren viser, at antallet af afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere svinger omkring sager årligt i perioden 2009 til Fra 2013 til 2014 sker der et fald i antallet af afgørelser på 58 procent for ulykkessager og 44 procent for erhvervssygdomssager. Dette skyldes Kammeradvokatens kvalitetsundersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens håndtering af sager om 9 Afgørelser, hvor erhvervsevnetabsprocenten fastholdes, er ikke medtaget i tabellen med afgørelser om tab af erhvervsevne på 15 procent eller mere. I årsstatistikken for 2010 og tidligere år var fastholdelsen af et tab af erhvervsevne på 15 procent eller mere medtaget. Det betyder, at antallet af afgørelser især i 2010 og 2011 er lavere end i tidligere statistikker. Her var der en del fastholdelse af erhvervsevnetab som følge af højesteretsdommen fra 2009 om genoptagelse. 12

14 erhvervsevnetab i På baggrund heraf har styrelsen iværksat en række initiativer, der har givet et kvalitetsløft af den generelle sagsbehandling ved at sikre bedre oplysninger og begrundelser i afgørelserne. Det betyder til gengæld, at de enkelte sager kræver mere sagsbehandling, og at der derfor træffes færre afgørelser. Figuren viser, at antallet af afgørelser om erhvervsevnetab i sager om erhvervssygdomme stiger med 24 procent, hvorimod der for afgørelser om erhvervsevnetab i sager om ulykker er et fald på 12 procent fra 2014 til Samlet set stiger antallet af afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere kun med nogle få afgørelser. Det skyldes, at sagsbehandlingen af erhvervsevnetabssager også i 2015 er præget af initiativer sat i værk for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, der har forlænget den enkelte arbejdsskadesags behandlingstid. Figur 5.4: Gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent for afgørelser om erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, år for afgørelse Note: Tallene fremgår af tabel I.4.5 i bilag A Figur 5.4 viser, at den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent falder lidt i perioden 2011 til Det gælder særligt for ulykkessager, der i perioden falder fra 38 til 35 i gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent. Faldet skyldes, at der i perioden er lavet flere midlertidige afgørelser. Erhvervsevnetabsprocenten er generelt lavere i midlertidige end i endelige afgørelser. For ulykker sker der igen en stigning fra en gennemsnitlig erhvervsevnetabsprocent på 35 procent i 2014 til 40 procent i Fra 2013 til 2014 stiger den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent for erhvervssygdomme fra 36 til 42 procent, og den falder efterfølgende til 41 procent i Der kan fremhæves tre væsentlige årsager til stigningerne. Særligt for erhvervssygdomme hænger stigningen sammen med den tidligere nævnte særlov for veteraner, der blev vedtaget i april I denne type sager er der generelt en høj erhvervsevnetabsprocent, hvilket har påvirket den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent. Det skinner særligt igennem i 2014, hvor der, som tidligere nævnt, blev afsluttet ekstraordinært få sager, hvorfor erhvervsevnetabsprocenten i veteransagerne får større indflydelse på det samlede gennemsnit. Den anden årsag til stigningen i de gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocenter kan muligvis findes i en øget opmærksomhed på fastsættelse af årslønnen og erhvervsevnetabsprocenten efter Kammeradvokatens kvalitetsundersøgelse fra Kvalitetsundersøgelsen pegede blandt andet på problemer med fastsættelse af årsløn og heraf følgende forkert fastsat erstatning for tab af erhvervsevne, hvor en 10 For en uddybende beskrivelse af den atypiske sagsafvikling i 2014 og årsagerne hertil, se Arbejdsskadestyrelsens Arbejdsskadestatistik

15 større andel af sagerne var til ugunst for tilskadekomne, og kun en mindre del var til ugunst for forsikringsselskaberne. Som en tredje årsag kan nævnes, at Arbejdsskadestyrelsen i 2014 og 2015 igen har truffet færre midlertidige afgørelser. Dermed stiger den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent, da endelige afgørelser, som nævnt, generelt har højere erhvervsevnetabsprocenter end de midlertidige. Der bør desuden tages det forbehold angående de gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocenter, at antallet af afgørelser er mere end halveret fra 2013 til 2014, jf. tabel 5.3. Det kan derfor være misvisende at sammenlige anerkendelsesprocenterne i 2014 og 2015 med årene før

16 6. Godtgørelse og erstatning I figur 6.1 fremgår de samlede erstatningsudgifter 11 til arbejdsskader i perioden Figur 6.1: Samlede erstatningsudgifter (mio. kr. i 2015-niveau), år for tilkendelse af erstatning 12 Note: Tallene fremgår af tabel I.5.1 i bilag A Figuren viser en halvering af de samlede erstatningsudgifter i perioden 2012 til Her falder erstatningsudgifterne for erhvervssygdomme med 12 procent, mens erstatningsudgifterne for ulykker falder med 63 procent. Figuren viser, at erstatningsudgifterne i 2015 er næsten de samme som i De relativt lave erstatningsudgifter i 2014 og 2015 sammenlignet med tidligere år skyldes den lavere sagsafvikling i 2014, og at der stadig i 2015 er lav sagsafvikling for sager med erhvervsevnetab på 15 procent eller mere, jf. figur 5.3. I figur 6.2 er erstatningsudgifterne opdelt på sagsklasser, og det fremgår, at det særligt er udgifter til erhvervsevnetabserstatninger i ulykkessager, der forklarer faldet i erstatningsudgifter fra 2012 til Nedgangen i de samlede udgifter betyder dog ikke, at der tilkendes mindre erstatning i den enkelte sag. Som det fremgår af figur 5.2 og figur 5.4, falder den gennemsnitlige ménprocent og erhvervsevnetabsprocent ikke i perioden. Udviklingen afspejler i stedet sagsafviklingen, og at der i 2014 og 2015 er afviklet færre afgørelser om erhvervsevnetab, hvilket samlet set bevirker, at erstatningsudgifterne til særligt erhvervsevnetab i forbindelse med arbejdsulykker ligger lavere end tidligere år. 11 Eksklusiv behandlingsudgifter og erstatninger til efterladte. Arbejdsskadestyrelsen opgør udgiften til løbende ydelser fra tilkendelsestidspunktet. Erstatninger tilkendt fra et tidligere tidspunkt frem til tilkendelsestidspunktet indgår heller ikke. Udgiften til højesteretsdommen vedrørende erstatning til tilskadekomne under revalidering indgår ikke i erstatningsudgifterne. 12 Eksklusive udgifter til pludselige løfteskader. Disse udgør en minimal andel og er derfor ikke medtaget her. Samlet for perioden udgør erstatningsudgifterne til pludselige løfteskader 0,1 procent. 15

17 Figur 6.2: Erstatningsudgifter fordelt på udgiftstype (mio. kr. i 2015-niveau), år for tilkendelse af erstatning 13 Note: Tallene fremgår af tabel I.5.2 og tabel I.5.3 i bilag A 13 Eksklusiv udgifter til pludselige løfteskader. Disse udgør en minimal andel og er derfor ikke medtaget her. Samlet for perioden udgør erstatningsudgifterne til pludselige løfteskader 0,1 procent. 16

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2004 Forord Det er syvende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2005 Forord Det er ottende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter Juridisk Kompetencecenter Ansættelsesretsafdelingen Ved forbundets og HK-afdelingernes bistand i kongresperioden er der registreret 27.908 afsluttede sager og inddrevet kr. 1.873.404.732,51 incl. renter

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Indledning Dette bilag beskriver de ydelser, ATP leverer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 1 Ydelsesadministration AES administrerer

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 56 Offentligt Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Beskæftigelsesudvalget 21. februar 2017 0 Kerneopgaven i AES At træffe afgørelser i arbejdsskadesager

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Ankestyrelsens afgørelseskompetence 4 1.1 Afgørelser om

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning. 5 2.1. Metode 5 2.2. Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader 1998-2001... 6 3.1. Det samlede antal anmeldte arbejdsskader

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør Arbejdsskader i Grønland 2014 Forord Den grønlandske sagsbehandling af arbejdsskadesager overgik den 1. januar 2011 fra det grønlandske selvstyre til Arbejdsskadestyrelsen og ændrede ved denne lejlighed

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

04:15 ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN

04:15 ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN 4:15 HENNING BJERREGÅRD BACH / MUHAMMAD AZHAR HUSSAIN ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER ARBEJDSSKADER OG MODTAGELSE AF VELFÆRDSYDELSER HENNING BJERREGÅRD BACH / MOHAMMAD AZHAR HUSSAIN 4:15

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune 2007-2013 Rapporten er et orienteringsværktøj til HMU, som viser udvikling og tendenser i perioden 2007-2013 og er opdelt i tre afsnit: 1. Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles 2. udgave, december 2012 Kort om guiden og formålet Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere