Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen"

Transkript

1 Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

2 Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Revision 2 Dato Udarbejdet af MKA og MTET Kontrolleret af BL/UH Godkendt af UH Filnavn _06-03_L001_Ver2_Rapport_DV.docx Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Storstrømsbroen ISBN: Rambøll Hannemanns Allé København S

3 Fagnotat Indhold Side 1 Indledning Baggrund Formål Omfang Projektafgrænsning Forudsætninger vedrørende drift og vedligehold Opbygning af fagnotat Strategi i forhold til levetider og renovering af Storstrømsbroen Trafikafvikling Bæreevne Overordnet strategi i forhold til levetid Sammenfatning af strategier vedr. levetid 12 3 Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder Større vedligeholdelsesprojekter Større vedligeholdelsesprojekter for fælleskonstruktioner Dæmninger og stenglacis Tilstand Udbedringsbehov Landfæster Tilstand Udbedringsbehov Bropiller Tilstand Udbedringsbehov Ståloverbygning Tilstand Udbedringsbehov Lejer Tilstand Udbedringsbehov Inspektionsvogne Farvandsafmærkning Elektrisk system Stiger, trapper, luger mv Større vedligeholdelsesprojekter for Banedanmarks konstruktioner Banetrug Tilstand Udbedringsbehov Banedragere I

4 6.2.1 Tilstand Udbedringsbehov Ny service/redningsvej Større vedligeholdelsesprojekter for Vejdirektoratets konstruktioner Vejtrug Tilstand Udbedringsbehov Vejdragere Tilstand Udbedringsbehov 61 8 Større vedligeholdelsesprojekter for løsning A1-Alt Fælleskonstruktioner Udbedringsbehov for lejer Udbedringsbehov for farvandsafmærkning, elektrisk system og trapper, stiger, luger mv Udbedringsbehov for ståloverbygning Udbedringsbehov for inspektionsvogne Banedanmarks konstruktioner Udbedringsbehov for dilatationsfuger Fjernelse af spor Vejdirektoratets konstruktioner Udbedringsbehov for dilatationsfuger Udbedringsbehov for slidlag Udbedringsbehov for bitumenfuger Udbedringsbehov for fugtisolering Udbedringsbehov for vejbrønde Udbedringsbehov for vejbelysning Udbedringsbehov for autoværn/rækværk Særligt for tilvalg af fællessti: Udbedringsbehov for kunststofbelægning 66 9 Opsummering Referencer Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Strategier for levetid og renovering Overslag for drift og mindre vedligehold Overslag for større vedligeholdelsesprojekter Kort supplerende beskrivelse af malingsarbejder for eksisterende stålkonstruktion II

5 1 Indledning Dette fagnotat er udarbejdet som baggrundsmateriale til Definitionsfaserapporten Muligheder for at renovere Storstrømsbroen, april 2012 (ref. [1]), som er udarbejdet for Banedanmark, Anlægsudvikling. 1.1 Baggrund Som forberedelse af Femern-forbindelsen planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersyn og omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femern-forbindelsen åbner i Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold til prognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken. Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse af handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevet udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier: Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyr. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er en ønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i form af en bro. Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en ny forbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyser desuden anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne, miljøkonsekvenser samt risikoforhold. Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet de samfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier. 1

6 1.2 Formål Aktiviteterne i de opstillede scenarier er defineret ved tre hovedopgaver: Hovedopgave A: Storstrømsbroen renoveres Hovedopgave B: Storstrømsbroen erstattes af en ny bro Hovedopgave C: Storstrømsbroen nedrives Som en del af forundersøgelserne vedrørende hovedopgave A har Rambøll fået til opgave at udarbejde en definitionsfaserapport for følgende løsninger: A1 A2 A3 A4 Storstrømsbroen renoveres og bevares som jernbane- og vejbro Storstrømsbroen renoveres og bevares som jernbanebro, mens vejforbindelsen over Storstrømsbroen lukkes Storstrømsbroen renoveres og bevares som vejbro, mens jernbaneforbindelsen over Storstrømsbroen lukkes Muligheden for og ekstraomkostningerne forbundet med at opretholde cykeltrafikken over Storstrømsbroen belyses Forundersøgelser vedrørende hovedopgave B og C foregår i andet regi og behandles derfor ikke i dette fagnotat, der alene vedrører hovedopgave A. Dog indarbejdes de i hovedopgave C estimerede omkostninger til nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro i vurderingen af vedligeholdelsesomkostningerne for løsning A2. Derudover indarbejdes omkostninger til fjernelse af banetrug i vurderingen af vedligeholdelsesomkostninger for løsning A1. Nærværende fagnotat omhandler de forudsætninger, antagelser og vurderinger, der er gjort i forbindelse med vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de løsninger, der er inkluderet i hovedopgave A. Fagnotatets formål er at bidrage med input til Definitionsfaserapporten vedrørende hovedopgave A (ref. [1]). Fagnotatet er rekvireret af Banedanmark, Anlægsudvikling og udarbejdet af Rambøll i januar-april Omfang Dette fagnotat omfatter de løsningsvarianter, der er omfattet af Definitionsfaserapporten ref. [1]: A1 A1-Alt A2 A3 Grundløsning med et banetrug med et spor og et vejtrug med to kørebaner Alternativ til grundløsning A1 (ny samlet ståloverbygning for vej og bane) Grundløsning med et banetrug med ét spor og en service/redningsvej, som også anvendes som fællessti Grundløsning med et vejtrug med to kørebaner Opretholdelse af cykeltrafikken over Storstrømsbroen (løsning A4) ses som et tilvalg til grundløsning A1 og A1-Alt. 2

7 For nærmere beskrivelse af de forskellige løsningsvarianter henvises til Definitionsfaserapporten ref. [1]. 1.4 Projektafgrænsning Banedanmark har i forbindelse med afgrænsning af forundersøgelserne opstillet følgende forudsætninger for løsningsvarianterne i Definitionsfaserapporten ref. [1]: Forudsætninger i forhold til tidsplan og levetider: Åbning af Femern-forbindelsen sker ultimo For løsning A1 og A2 antages, at levetiden af bygværket i forhold til afvikling af jernbanetrafik er afgrænset til år 2040, og omfanget af hovedistandsættelse og vedligehold tilpasses hertil. For løsning A1 og A3 antages, at bygværket efter hovedistandsættelse vedligeholdes svarende til længst mulig opretholdelse af vejforbindelsen på broen (også udover den afgrænsede periode, der ses på i de samfundsøkonomiske vurderinger). For løsning A1 og A2 ønsker Banedanmark ingen planlagte arbejder, der kræver sporspærringer i større omfang, i en periode på 20 år fra åbningen af Femernforbindelsen, dvs. i perioden For løsning A1 og A3 ønsker Vejdirektoratet ingen større planlagte arbejder, der kræver længerevarende totalspærring af vejforbindelsen, i en periode på 10 år efter åbning af det nye vejtrug. På grund af den smalle kørebanebredde må det dog forventes, at der også indenfor de første 10 år efter åbning af det nye vejtrug kan blive behov for totalspærring af broen i korte perioder i forbindelse med visse vedligeholdelsesarbejder. Banedanmark har derudover opstillet to overordnende tidsplaner for hovedistandsættelse af Storstrømsbroen svarende til én for løsning A1 og A2 samt én for løsning A3: For løsning A1 og A2: Før sommerferien 2012: Valg af hovedscenarie : Projektering/miljøredegørelse Primo 2014: Evt. anlægslov for renovering af Storstrømsbroen : Detailprojektering af hovedistandsættelse : Anlægsfase for hovedistandsættelse (for A1 dog frem til år 2021 for arbejder, der ikke kræver længerevarende sporspærringer). Baneforbindelsen skal være klar til elektrificering i 2. kvartal 2019 og til fuld trafik fra Femern-forbindelsen ultimo år For løsning A3: Før sommerferien 2012: Valg af hovedscenarie : Projektering/miljøredegørelse Primo 2014: Evt. anlægslov for etablering af ny baneforbindelse og renovering af Storstrømsbroen (nu som vejforbindelse) : Detailprojektering af hovedistandsættelse : Anlægsfase for hovedistandsættelse 3

8 Forudsætninger i forhold til løsningsvarianter: For løsning A1 og A2 ses kun på afvikling af jernbanetrafikken i ét spor med placering som det nuværende. For løsning A1 og A3 er undersøgelserne vedrørende vejforbindelsen afgrænset til et vejprofil som det nuværende, dvs. at der i forbindelse med den planlagte udskiftning af vejtruget ikke ses på muligheder for at forøge kørebanebredderne, så de følger de nuværende vejregler. For løsning A2 ønsker Banedanmark en kombineret service/redningsvej placeret vest for banetruget. Denne service/redningsvej vil kunne fungere som fællessti for fodgængere og cyklister. Forudsætninger i forhold til bæreevne: For alle løsningsvarianter skal broen ved den kommende hovedistandsættelse renoveres således, at bæreevnen i forhold til de aktuelle belastninger beskrevet i Definitionsfaserapportens afsnit 3.3 (ref. [1]) opfylder de nugældende normer og standarder. Forudsætninger vedr. renovering: Som udgangspunkt for renoveringsstrategierne skal de nødvendige arbejder medtages, mens arbejder der ikke er nødvendige, men mere kan betragtes som en del af en ønsket opgradering af bygværket til mere nutidig standard, ikke medtages. Der medtages f.eks. ikke en generel opgradering af bygværkets adgangsfaciliteter (eksempelvis etablering af adgangslejdere og belysning i alle bropiller), men blot en udskiftning/renovering af de eksisterende adgangsforhold, hvor det vurderes nødvendigt (udskiftning af eksisterende inspektionsvogne). Arbejder, der forventes udført inden for en kort periode efter hovedistandsættelsen, medtages dog i de tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af hovedistandsættelsens etablerede arbejdsplads (adgangsfaciliteter og materiel). Forudsætninger i forhold til input til samfundsøkonomiske vurderinger: De samfundsøkonomiske vurderinger og dermed også vurderingerne af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne afgrænses til perioden frem til 50 år efter åbning af Femern-forbindelsen, dvs. år Vurderingen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne skal ikke indeholde: Omkostninger til almindeligt renhold, pleje af grønne områder og vintertjeneste. Banerelaterede omkostninger til drift og vedligehold af ballast, spor, signaler med videre, dvs. omkostningerne for jernbanekonstruktionerne afgrænses til broteknisk vedligehold. Omkostninger medtages dog, hvis der er arbejder direkte foranlediget af de i rapporten omfattede projekter. F.eks. omfatter omkostningerne til renovering og omisolering af banetruget en sporombygning. 4

9 1.5 Forudsætninger vedrørende drift og vedligehold Anlæggets omfang Vurderingen af drift og vedligehold omfatter broanlægget fra og med vederlag til og med vederlag. Derudover er dæmning på Falster, kystbeskyttelse og bygninger medtaget. Adgangsforhold Det er for alle løsningsvarianter forudsat, at drift og vedligehold udføres med adgangsforhold svarende til de nuværende, dvs. inspektionsvogne placeret under ståloverbygningen. For løsning A2 er det derudover antaget, at service/redningsvejen kan benyttes som adgangsvej til banearealet. For grundløsningerne A1, A1-Alt og A3, der ikke omfatter fællessti, vil transport af personale, materialer og materiel til inspektionsvognene (og i løsning A1 og A1-Alt også til banearealet) skulle foregå via kørebanen, hvilket vil kræve kortvarig spærring af det ene kørespor. Særligt for løsning A1 og A1-Alt, hvor der er banetrafik på broen, vil der være daglige inspektions- og vedligeholdelsesarbejder på broen, og fraværet af fortov som adgangsvej betyder, at der skal søges rådighedstilladelse og anvendes skiltevogn eller opsættes lysregulering (i krumme fag) hver gang. Det medfører en forøgelse af tidsforbruget til inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. Ved større vedligeholdelsesprojekter som f.eks. ommaling af stålkonstruktionerne etableres der i dag arbejdsplads på kørebanen, mens fællesstien holdes åben for fodgænger- og cykeltrafik. Dermed inddrages fællesstiarealet ikke i arbejdspladsen, hvilket også ville kræve at fællesstien var dimensioneret hertil. De estimerede omkostninger til drift og vedligehold tager udgangspunkt i de aktuelle driftsomkostninger for bygværket, hvor der kun transporteres materialer og materiel via fællesstien et relativt begrænset antal gange årligt, og den resterende transport foregår via kørebanen. Der indregnes en årlig forøgelse af driftsomkostningerne for fælleskonstruktioner som følge af fremtidig transport via kørebanen på i størrelsesordenen kr./år for grundløsning A1, A1-Alt og A3. Sammenfattende vurderes, at der ikke vil være væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger ved fravalg af fællesstien i forhold til afvikling af drift og vedligehold, men det vil selvfølgelig kræve et større antal primært kortvarige spærringer på broen, hvilket giver (mindre) gener for trafikanterne og større besvær ifm. inspektions- og vedligeholdelsesarbejder (rådighedstilladelse, skiltevogn eller lysregulering). Personale til drift og vedligehold For løsning A1, A1-Alt og A2 er omkostninger til personale for drift af fælleskonstruktionerne vurderet baseret på erfaringerne med det nuværende bygværk og dermed under antagelse af en organisation svarende til den nuværende med fast driftspersonale fra Banedanmark placeret på broen. For løsning A3, hvor broen efter hovedistandsættelse alene anvendes til vejtrafik, er det antaget, at omkostninger til personale til drift af fælleskonstruktionerne også efter hovedistandsættelsen er ca. af samme størrelsesorden, som omkostningerne til Banedanmarks personale til drift af fælleskonstruktionerne i perioden før hovedistandsættelsen. 5

10 Afgrænsning af drift og vedligehold Omkostningerne estimeret i dette fagnotat omfatter alle drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på broen i perioden undtaget enkelte vedligeholdelsesarbejder, der udføres direkte i forbindelse med hovedistandsættelsen af broen, da de af hensyn til optimal udførelse af arbejdsplads, adgangsfaciliteter mv. bør udføres som en integreret del af hovedistandsættelsen. Disse aktiviteter omfatter bla.: Reparation af den øverste del af pilletoppe, der udføres ifm. forstærkning af pilletoppe Maling af lokale områder på ståloverbygningen (særligt for tværbjælker og øvre vindgitre), der udføres ifm. malerarbejder efter forstrækningsarbejder og udskiftning af vejtrug Udskiftning af glideflader på styrelejer i ståloverbygningen Jf. projektafgrænsningen i afsnit 1.5 inkluderer vurderingen af omkostninger til drift og vedligehold ikke følgende: Almindelig renholdelse (fejning, brøndrensning, oprensning af dilatationsfuger mv.) og vintertjeneste (snerydning og saltning) Pleje af grønne arealer på dæmninger og omkring bygninger Drift og vedligehold relateret til baneteknik, dvs. spor (ballast og spor inkl. skinneudtræk, afsporingssikringer mv.), sikring (signaler, kabelsystemer mv.) og kørestrømsanlæg Vurderingen af vedligeholdelsestiltagene tager udgangspunkt i, at bygværket drives og vedligeholdes svarende til Banedanmark og Vejdirektoratets normale standard. Overslag for omkostninger til drift og vedligehold I denne rapport er omkostninger til drift og vedligehold opdelt i Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder og Større vedligeholdelsesprojekter. Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder omfatter arbejder, der har et rutinemæssigt præg, og som typisk vil blive udført af den faste vedligeholdelsesorganisation (bestående af eget personale, eventuel rådgiver og husentreprenører). Større vedligeholdelsesprojekter omfatter arbejder, der pga. deres størrelse og/eller kompleksitet typisk vil blive projekteret og udført som selvstændige entrepriser. De samlede omkostninger til drift og vedligehold er dermed summen af omkostninger til Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder og Større vedligeholdelsesprojekter. I kapitel 3 og 4 er de estimerede budgetter for drift og mindre vedligehold samt for større vedligeholdelsesprojekter opsummeret opdelt på fælleskonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og Vejdirektoratets konstruktioner uden korrektionstillæg i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Der regnes i prisniveau 3. kvartal 2011, og alle priser er eksklusive moms. I kapitel 9 summeres omkostningerne til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder samt større vedligeholdelsesprojekter, og der angives et samlet beløb per år i perioden for alle løsninger inkl. korrektionstillæg i henhold til Ny Anlægsbudgettering, hvor omkostningerne er angivet under følgende forudsætninger: 6

11 Overslag for drift og mindre vedligeholdelsesarbejder er påført et korrektionstillæg på 20 %, da det vurderes, at usikkerheden i overslag herfor er mindre end usikkerheden for selve hovedistandsættelsen. Overslag for større vedligeholdelsesprojekter er påført et korrektionstillæg på 50 %, da det vurderes, at usikkerheden i fastsættelsen af omfang og budget for disse projekter, der for en stor dels vedkommende ligger langt ude i fremtiden, er sammenlignelig med usikkerheden for selve hovedistandsættelsen. 1.6 Opbygning af fagnotat Nærværende fagnotat omfatter følgende: Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den overordnede strategi vedr. levetid og renovering af Storstrømsbroen for de aktuelle løsningsvarianter. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af aktiviteter vedr. drift og mindre vedligeholdelsesarbejder og afsluttes med tabeller, der for hver løsningsvariant opsummerer omkostningerne uden korrektionstillæg. Kapitel 4 indeholder en overordnet beskrivelse af aktiviteter vedr. større vedligeholdelsesprojekter. Kapitlet afsluttes med tabeller, der for hver løsningsvariant opsummerer omkostningerne uden korrektionstillæg. Kapitel 5,6 og 7 indeholder for løsning A1, A2 og A3 en overordnet tilstandsbeskrivelse og udbedringsvurdering for de aktuelle konstruktionselementer opdelt på henholdsvis fælleskonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og vejdirektoratets konstruktioner. Disse kapitler danner dermed baggrund for de opsummerende tabeller i kapitel 4. Kapitel 8 indeholder for løsning A1-Alt for henholdsvis fælleskonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og Vejdirektoratets konstruktioner en udbedringsvurdering for de aktuelle konstruktionselementer for den alternative løsning, hvor hele overbygningen udskiftes. Dette kapitel danner dermed også baggrund for de opsummerende tabeller i kapitel 4. Kapitel 9 indeholder en opsummering, hvor omkostningerne til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder og større vedligeholdelsesprojekter summeres med korrektionstillæg på henholdsvis 20 % og 50 %. For information om bygværket, herunder beskrivelse af de enkelte konstruktionselementer, henvises til Definitionsfaserapportens kapitel 4, ref. [1]. 7

12 2 Strategi i forhold til levetider og renovering af Storstrømsbroen Levetid er i denne rapport, iht. vejreglen Eftersyn af bygværker, Vejdirektoratet Vejregeludvalget, november 1994, ref. [2], defineret som den årrække, i hvilken et konstruktionselement kan opfylde sin funktion. I dette kapitel er levetider vurderet generelt på overordnet niveau i forhold til: Afvikling af trafikken på den eksisterende Storstrømsbro under de aktuelle forhold Broens bæreevne under de aktuelle forhold og nutidig belastning. Broens bæreevnemæssige forhold er nærmere beskrevet i Definitionsfaserapportens kapitel 6, ref. [1], hvortil der henvises. På ovenstående baggrund er der opstillet en overordnet strategi i forhold til levetid og renovering af broen for hver af de 4 løsningsvarianter A1, A1-Alt, A2 og A3. Strategien beskriver blandt andet målet med vedligehold i forhold til levetid for henholdsvis fælleskonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og Vejdirektoratets konstruktioner Trafikafvikling Jernbane For løsning A1, A1-alt og A2 antages, at levetiden af bygværket i forhold til afvikling af jernbanetrafik er afgrænset til år Se også projektafgrænsning i afsnit 1.4. Vej og fællessti For løsning A1, A1-Alt og A3 antages, jf. Definitionsfaserapportens afsnit (ref. [1]), at levetiden af bygværket i forhold til afvikling af vejtrafikken og trafikken på fællesstien som minimum er længere end den periode, der betragtes i de samfundsøkonomiske vurderinger, dvs. som minimum frem til år Bæreevne Fælleskonstruktioner Vurdering af de bærende hovedkonstruktioners brud- og udmattelsesbæreevne i har identificeret utilstrækkelig bæreevne i en række kritiske områder, som er nærmere beskrevet i Definitionsfaserapportens kapitel 6 (ref. [1]). Det forudsættes, at der i forbindelse med en eventuel kommende hovedistandsættelse af broen udføres de nødvendige forstærkninger af de bærende hovedkonstruktioner med henblik på at sikre, at broens bæreevne derefter lever op til nugældende normer og standarder for de i Definitionsfaserapportens afsnit 3.3 (ref. [1]) definerede belastninger. I forhold til brud- og udmattelsesbæreevne af ståloverbygningen vurderes følgende: For løsning A3, hvor broen hovedistandsættes i og derefter alene overfører vejtrafik, vurderes det, at den bærende ståloverbygning efter hovedistandsættelsen ikke vil have behov for yderligere tiltag i forhold til udmattelses- 8

13 skader, da toglasten er fjernet. Dermed vurderes det, at ståloverbygningens levetid med det rette vedligehold som minimum kan sikres til Definitionsfaserapportens kapitel 10 beskriver, hvilke forstærkningstiltag der er forudsat udført under hovedistandsættelsen for løsning A3. For løsning A1, hvor broen hovedistandsættes i og derefter overfører både bane- og vejtrafik, vurderes det, at levetiden af den bærende ståloverbygning pga. akkumulering af udmattelsesskader vil afhænge af, hvor omfattende hovedistandsættelsen er. I forhold til de opstillede strategier for levetiden og under hensyntagen til Banedanmarks vurdering af, hvornår banetrafikken ikke længere kan afvikles i ét spor, er det i Definitionsfaserapportens kapitel 8 beskrevet, hvilke forstrækningstiltag, der er forudsat udført under hovedistandsættelsen for at sikre en levetid for afvikling af banetrafik til Det vurderes, at det efter lukning for banetrafik vil være muligt at afvikle vejtrafikken på broen som minimum frem til 2070 uden behov for yderligere tiltag i forhold til udmattelsesskader. For løsning A1-Alt udskiftes den eksisterende ståloverbygning, og udmattelsesproblematikken forsvinder dermed. For løsning A2, hvor broen hovedistandsættes i og derefter alene overfører banetrafik, vurderes det, at levetiden af den bærende ståloverbygning pga. akkumulering af udmattelsesskader vil afhænge af, hvor omfattende hovedistandsættelsen er. I forhold til de opstillede strategier for levetiden og under hensyntagen til Banedanmarks vurdering af, hvornår banetrafikken ikke længere kan afvikles i ét spor, er det i Definitionsfaserapportens kapitel 9 beskrevet, hvilke forstærkningstiltag, der er forudsat udført under hovedistandsættelsen for at sikre en levetid for afvikling af banetrafik til Med den i Definitionsfaserapportens kapitel 8, 9 og 10 beskrevne forstærkning af ståloverbygningen og det rette efterfølgende vedligehold, vurderes det, at det vil være muligt at opretholde ståloverbygningens funktion i forhold til vejtrafik til minimum 2070 og i forhold til vej- og banetrafik til minimum I forhold til bropillerne vurderes følgende: Med den i Definitionsfaserapportens kapitel 8, 9 og 10 beskrevne forstærkning og reparation af pilletoppe (ref. [1]) og det rette efterfølgende vedligehold, vurderes det, at det vil være muligt at opretholde bropillernes funktion til minimum Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i vurderingen af omfanget af reparationer under vand, se også afsnit Vejdirektoratets konstruktioner Vejtruget er i meget dårlig stand og under accelereret nedbrydning, og restlevetiden med hensyn til bæreevne i forhold til opretholdelse af funktionen af fortovs- og kørebaneplade er så begrænset, at Vejdirektoratet har indstillet vejtruget til udskiftning indenfor få år og før åbningen af Femern-forbindelsen, se afsnit 7.1. Det forudsættes, at det nye vejtrug inkl. vejdragerne udføres, så bæreevnen lever op til nugældende normer og standarder for de i Definitionsfaserapportens afsnit 3.3 definerede belastninger (ref. [1]). Jf. afsnit 7.1 ophører levetiden af fortovspladen i forhold til last fra tidligere anvendt snerydningskøretøj med udgangen af 2014 i henhold til de seneste vurderinger af restlevetiden, og der er derfor indregnet en lokal understøtning af det kritiske område af fortovspladen (ved dilatationsfuger) i 2014 i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i alle løsningsvarianter. 9

14 Banedanmarks konstruktioner For banetruget vurderes bæreevnen at leve op til nutidens normer for en last svarende til klasse D4, jf. særeftersyn af banetrug udført i For banedragerne er der udmattelsesproblemer ved L-jern i samlinger mellem banedragere og tværbjælke, jf. Definitionsfaserapportens afsnit 6.2 (ref. [1]), og det forudsættes derfor, at der i forbindelse med hovedistandsættelsen udskiftes et større antal revnede L-jern. Det må jf. afsnit 6.2 forventes, at der fremover vil være behov for udskiftning af yderligere L-jern som følge af fortsat udvikling af udmattelsesskaderne. Dette indgår i de planlagte drifts- og vedligeholdelsesarbejder Overordnet strategi i forhold til levetid På baggrund af mulighederne for afvikling af trafikken på broen under de aktuelle forhold og bæreevnevurderinger af broen er der jf. afsnit 1.3 opstillet nedenstående 4 overordnede strategier i forhold til levetid: Løsning A1 Løsning A1-Alt Løsning A2 Løsning A3 Strategierne tager hensyn til kravene i projektafgrænsningen i afsnit 1.4 vedr. forstyrrelse af trafikken i perioden efter åbning af Femern-forbindelsen og udskiftning af vejtruget. Der er ikke opstillet separate strategier for: A1+A4, som forudsættes at være tilsvarende A1 A1-Alt+A4, som forudsættes at være tilsvarende A1-Alt Her er det altså vurderet, at tilvalget af fællesstien ikke ændrer på strategien i forhold til levetid og renovering Løsning A1 For løsning A1, hvor broen bevares som jernbane- og vejbro, er den overordnede strategi vist skematisk i bilag 1. Hovedstrategien er baseret på følgende forudsætninger: Hovedistandsættelsen i omfatter forstærkning af den fælles bærende hovedkonstruktion, så den opfylder nugældende normer og standarder. Derudover udskiftes vejtruget, da levetiden er opbrugt, og banetruget renoveres, da levetiden af fugtisoleringen er opbrugt, og renovering er nødvendig for at undgå risiko for længerevarende sporspærringer i perioden I perioden frem til udskiftning af vejtruget i forbindelse med hovedistandsættelsen foretages de nødvendige sikkerhedsbetingede reparationer og levetidsforlængende tiltag på vejtruget. Tiltagene skal opretholde sikkerheden for trafikanter på kørebane og fællessti samt skibstrafikken under broen frem til udskiftning af vejtruget, og omfatter lokal understøtning af fortovspladen ved dilatationsfuger i 2014 og en række løbende sikkerhedsbaserede reparationer af bl.a. kørebanebeton, kantsten/scramboard, kantbjælker, dilatationsfuger med videre. Efter udskift- 10

15 ningen vedligeholdes det nye vejtrug med henblik på fortsat drift af vejbroen, som minimum til Den fælles bærende hovedkonstruktion vedligeholdes også med henblik på fortsat drift af vejbroen, som minimum til Banetruget vedligeholdes efter renovering ifm. hovedistandsættelsen med henblik på at sikre en levetid til Før 2040 opføres en ny banebro med placering vest for den eksisterende Storstrømsbro. Banetrafikken omlægges til den nye banebro i 2040, hvorefter banetruget på Storstrømsbroen fjernes, og Storstrømsbroen derefter er en ren vejbro Løsning A1-Alt For løsning A1-Alt, hvor broen bevares som jernbane- og vejbro efter en mere gennemgribende hovedistandsættelse, er den overordnede strategi vist skematisk i bilag 1. Hovedstrategien er baseret på følgende forudsætninger: Hovedistandsættelsen i omfatter en gennemgribende hovedistandsættelse med udskiftning af den bærende ståloverbygning samt bane- og vejtrug, således at kun bropiller og landfæster bevares. Bropiller forstærkes, så de opfylder nugældende normer og standarder. I perioden frem til udskiftning af overbygningen inkl. vejtrug foretages de nødvendige sikkerhedsbetingede reparationer og levetidsforlængende tiltag på det eksisterende vejtrug. Tiltagene skal opretholde sikkerheden for trafikanter på kørebane og fællessti samt skibstrafikken under broen frem til udskiftning af overbygningen inkl. vejtrug, og omfatter lokal understøtning af fortovspladen ved dilatationsfuger i 2014 og en række løbende sikkerhedsbaserede reparationer af bl.a. kørebanebeton, kantsten/scramboard, kantbjælker, dilatationsfuger med videre. Efter udskiftningen vedligeholdes de nye vejkonstruktioner med henblik på at sikre en levetid som minimum til Den fælles bærende hovedkonstruktion inkl. kassedragerens dæk vedligeholdes med henblik på at sikre en levetid som minimum til Banekonstruktioner vedligeholdes efter renovering ifm. hovedistandsættelsen med henblik på at sikre en levetid til Før 2040 opføres en ny banebro med placering vest for den eksisterende Storstrømsbro. Banetrafikken omlægges til den nye banebro i 2040, hvorefter banekonstruktionerne på Storstrømsbroen fjernes, og Storstrømsbroen derefter er en ren vejbro Løsning A2 For løsning A2, hvor broen bevares som jernbanebro, er den overordnede strategi vist skematisk i bilag 1. Hovedstrategien er baseret på følgende forudsætninger: Hovedistandsættelsen i omfatter forstærkning af den fælles bærende hovedkonstruktion, så den opfylder nugældende normer og standarder. Derudover fjernes vejtruget, og banetruget renoveres, da levetiden af fugtisoleringen er opbrugt, og renovering er nødvendig for at undgå risiko for længerevarende sporspærringer i perioden Banetruget ombygges endvidere ved udvidelse 11

16 og etablering af kantbjælke i vestsiden, og derudover etableres en ny service/redningsvej vest for banetruget. I perioden frem til fjernelse af det eksisterende vejtrug i forbindelse med hovedistandsættelsen foretages de nødvendige sikkerhedsbetingede reparationer og levetidsforlængende tiltag på vejtruget. Tiltagene skal opretholde sikkerheden for trafikanter på kørebane og fællessti samt skibstrafikken under broen frem til nedrivning af vejtruget, og omfatter lokal understøtning af fortovspladen ved dilatationsfuger i 2014 og en række løbende sikkerhedsbaserede reparationer af bla. kørebanebeton, kantsten/scramboard, kantbjælker, dilatationsfuger med videre. Den fælles bærende hovedkonstruktion vedligeholdes med henblik på at sikre en levetid til Banetruget vedligeholdes efter renovering ifm. hovedistandsættelsen med henblik på at sikre en levetid til Før 2040 opføres en ny banebro med placering vest for den eksisterende Storstrømsbro. Banetrafikken omlægges til den nye banebro i 2040, hvorefter Storstrømsbroen nedrives Løsning A3 For løsning A3, hvor broen bevares som vejbro, er den overordnede strategi vist skematisk i bilag 1. Hovedstrategien er baseret på følgende forudsætninger: Før 2020 opføres en ny banebro med placering vest for den eksisterende Storstrømsbro, og banetrafikken omlægges til den nye banebro i 2020, hvorefter Storstrømsbroen er en ren vejbro. Hovedistandsættelsen i omfatter forstærkning af den fælles bærende hovedkonstruktion, så den opfylder nugældende normer og standarder. Derudover udskiftes vejtruget, da levetiden er opbrugt, og banetruget fjernes. I perioden frem til udskiftning af det eksisterende vejtrug i forbindelse med hoved-istandsættelsen foretages de nødvendige sikkerhedsbetingede reparationer og levetidsforlængende tiltag på vejtruget. Tiltagene skal opretholde sikkerheden for trafikanter på kørebane og fællessti samt skibstrafikken under broen frem til udskiftning af vejtruget, og omfatter lokal understøtning af fortovspladen ved dilatationsfuger i 2014 og en række løbende sikkerhedsbaserede reparationer af bla. kørebanebeton, kantsten/scramboard, kantbjælker, dilatationsfuger med videre. Efter udskiftningen vedligeholdes det nye vejtrug med henblik på at sikre en levetid som minimum til Den fælles bærende hovedkonstruktion vedligeholdes med henblik på at sikre en levetid som minimum til Sammenfatning af strategier vedr. levetid Udover de i afsnit forudsatte levetider for løsningsvarianterne i Definitionsfaserapporten ref. [1] vurderes drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i nærværende fagnotat også for et scenarie, hvor kravet til levetid er 2020 for hele bygværket. Disse omkostninger benyttes som input til scenarie 4 (beskrevet i afsnit 1.1), hvor der opføres en jernbanebro eller ny kombineret vej- og jernbanebro og den eksisterende Storstrømsbro nedrives efter åbningen af Femern-forbindelsen, dvs. efter udgangen af

17 I Tabel 2-1 er de forudsatte levetider opsummeret for de forskellige strategier der er inkluderet i dette fagnotat for henholdsvis fællekonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og Vejdirektoratets konstruktioner. Løsning Strategi Fælleskonstruktioner A1 Hovedstrategi: Længst muligt, og Banetrafik til som min. til 2070 A1-Alt 2040 og vejtrafik længst mulig A2 A3 C Hovedstrategi: Banetrafik til 2040 Hovedstrategi: Vejtrafik længst muligt Hovedstrategi: Ny bane- og vejbro opføres og Storstrømsbroen nedrives Banedanmarks Vejdirektoratets konstruktioner konstruktioner 2040 Længst muligt, som min. til (vejforbindelsen lukkes herefter) Længst muligt, som min. til (broen nedrives herefter) Tabel 2-1 Oversigt over forudsatte levetider 2020 (baneforbindelsen lukkes herefter) 2020 (broen nedrives herefter) Længst muligt, som min. til (broen nedrives herefter) Det skal bemærkes, at vejforbindelsen for løsning A1 og A3 skal forudsættes at være i drift også ud over tidshorisonten, der går til 2070, jf. projektafgrænsningen i afsnit 1.4. Derfor er der i de estimerede vedligeholdselsesomkostninger for disse løsninger indregnet de nødvendige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger uden afgrænsning i forhold til den periode, der betragtes i de samfundsøkonomiske analyser (frem til og med 2070). Som konsekvens medtager dette fagnotat en række (også større) vedligeholdelsesarbejder, selvom de er placeret umiddelbart før

18 3 Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder Drift og mindre vedligeholdelsesarbejder omfatter bl.a. nedenstående aktiviteter: Forbrug af elektricitet (bygninger, vejbelysning og farvandsafmærkning), vand og telefoni. Serviceeftersyn og mindre vedligehold af adgangsfaciliteter og hjælpemidler, herunder inspektionsvogne, lejdere, luger, løfte- og hejse-grej, sikkerhedsmateriel, arbejdskøretøjer (truck og traktor), pram med videre. Serviceeftersyn og mindre vedligeholdelsesarbejder på installationer (vejbelysning og farvandsafmærkning, nødtelefoner og vejbomanlæg), herunder udskiftning af lyskilder. Mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger og konstruktioner, herunder bl.a. mindre stål-, beton- og belægningsarbejder. Rutine-, general- og særeftersyn For alle løsningsvarianter: Overvågning af broens leje- og fugebevægelser samt hældning af bropiller, som beskrevet i afsnit i Definitionsfaserapporten (ref. [1]). Det er for alle løsningsvarianter forudsat, at hældningsændringer af lejerne og bropillerne undersøges ved registreringer af lejepositioner og -gab ved forskellige temperaturer samt hældningsmålinger for piller. Det er forudsat, at målepunkter etableres i 2013, og der udføres 2 årlige målinger for lejeposition og -gab samt 1 årlig måling af pillehældning i (for løsning A3 også år 2020) samt i år 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 etc. efter hovedistandsættelse. For alle løsningsvarianter: Overvågning af revnedannelse ved konsoller, som beskrevet i afsnit i definitionsfaserapporten ref. [1]. Det skal bemærkes, at det for alle løsningsvarianter er forudsat, at der etableres strain gauges ved alle konsoller i 2012 (som forudsat i Trafikstyrelsens ibrugtagningstilladelse for broen), og omkostningerne hertil er derfor ikke inkluderet i de estimerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (afgrænset til ). For løsning A3, hvor hovedistandsættelsen først gennemføres i , er der inkluderet en mellemliggende røntgenkontrol af alle konsoller og en ny montage af strain gauges, da de antageligt ikke vil være funktionsduelige frem til Mere specifikt omfatter drift og mindre vedligeholdelsesarbejder også: For Banedanmarks konstruktioner: Løbende udskiftning af udmattelsesskadede L-jern mellem banedragere og tværdragere i perioden før og efter hovedistandsættelse, se også afsnit 6.2. For Vejdirektoratets konstruktioner: En række nødvendige sikkerhedsbetingede reparationer af det eksisterende vejtrugs dilatationsfuger, kantbjælker, scramboard/kantsten, kørebanebeton med videre samt sikkerhedsbehugning af de fag, hvor gennemsejling er tilladt, for fjernelse af løstsiddende beton. Reparationerne er nødvendige på trods af den korte periode til den foranstående udskiftning af vejtruget for at opretholde sikkerheden for trafikanterne på kørebane og fællessti samt skibstrafikken under broen. 14

19 For løsning A2, hvor vejforbindelsen over Storstrømsbroen nedlægges, er der medtaget omkostninger til drift af ITS system på Farøbroerne på 2,7 mio. kr. per år i perioden fra nedlæggelse af vejforbindelsen og 10 år frem ( ), jf. ref. [4]. Omkostningerne til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder er estimeret som en gennemsnitlig årlig omkostning i afgrænsede perioder, selvom der må forventes en vis variation i budgettet fra år til år indenfor perioden. De afgrænsede perioder giver mulighed for at tage højde for en vis variation indenfor den betragtede periode fra 2013 til 2070, således at der kan tages højde for, at vedligeholdelsesomkostningerne stiger med alderen af konstruktionerne. Det vurderes, at variationerne indenfor de definerede perioder er uden nævneværdig betydning for den samfundsøkonomiske vurdering af de forskellige scenarier, som denne rapport skal bidrage med input til. Omkostningerne til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder er vurderet baseret på erfaringerne fra det aktuelle bygværk (og sammenlignelige bygværker) og en forventning om stigende omkostninger med alderen. I forhold til eftersyn er der taget udgangspunkt i: Rutineeftersyn (1-2 årligt) Generaleftersyn udføres hvert 5. år (dog hvert andet år for vejtruget indtil udskiftning pga. vejtrugets tilstand) Dykkereftersyn (visuel inspektion) hvert 10. år Særeftersyn udføres før alle større vedligeholdelsesprojekter (se bilag 2). Omkostninger til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder uden korrektionstillæg iht. Ny anlægsbudgettering er estimeret i bilag 2 og resumeret i Tabel 3-1, Tabel 3-2, Tabel 3-3 og Tabel 3-4 i dette afsnit for hver løsning, opdelt på fælleskonstruktioner, Banedanmarks konstruktioner og Vejdirektoratets konstruktioner. I disse tabeller er behov for totalspærring af bane og vej også anført. Behov for natspærring af vej/bane samt lokale afspærringer af den ene af to kørespor er efter aftale med Banedanmark ikke anført i tabellerne, da trafikantgeneomkostningerne ved disse afspærringer vurderes små i forhold til de øvrige omkostninger i de samfundsøkonomiske analyser. For driftsarbejde på kørebanearealet forudsættes ingen totalspærringer, da det forudsættes, at arbejder på kørebanearealet kan udføres som det er gjort hidtil med ét spor åbent. Bemærk, at beløb i disse tabeller er uden korrektionstillæg, der først tillægges i kapitel 9, hvor omkostningerne til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder samt større vedligeholdelsesprojekter summeres. 15

20 Årstal Årlig beløb [mio. kr. per år] Bemærkninger Behov for totalspærring FÆLLESKONSTRUKTIONER ,4 Alder år ,9 Alder år ,6 Alder år BANEDANMARKS KONSTRUKTIONER ,9 Før renovering af banetruget Under renovering af banetrug og udførelse af forstrækninger (ingen drift, spor spærret) ,9 År 1-2 efter renovering af banetrug (før godstog) ,7 År 3-15 efter renovering af banetrug (efter godstog) ,8 År efter renovering af banetrug (efter godstog) VEJDIREKTORATETS KONSTRUKTIONER Inkluderet i hovedistandsættelsen ,9 Før udskiftning af vejtruget ,5 Før udskiftning af vejtruget Under udskiftning af vejtrug (ingen drift, vej spærret) ,9 År 1-15 med nyt vejtrug Inkluderet i hovedistandsættelsen ,0 År med nyt vejtrug ,1 År med nyt vejtrug Tabel 3-1 Oversigt over omkostninger til drift og mindre vedligeholdelsesarbejder for løsning A1 (grundløsning) UDEN korrektionstillæg Omkostninger til drift og vedligehold af en eventuel fællessti vurderes at være et tillæg til ovenstående i størrelsesordenen % af omkostningerne for Vejdirektoratets konstruktioner. 16

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Revision 2 Dato 212-4-23 Udarbejdet

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Ekisterende tegninger - tegningsliste

Ekisterende tegninger - tegningsliste Ekisterende tegninger - tegningsliste Svendborgsundbroen Tegningerne markeret med rødt i tegningslisten er medtaget i udbuddet. De resterende tegninger kan fremsendes efter nærmere aftale. Filnavn Tegningsnavn

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237558002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET PSS KONTROLLERET LTS GODKENDT LHE Ny

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013

Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013 OPLÆG FRA FORENINGEN KULTURBRO-AALBORG TIL ET KOMBINERET GLASFIBER- OG STÅLPROJEKT, VERSION 12-05-2013 Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013 INDHOLD Indledning og pris Konstruktion og design Afskærmning

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Storstrømsbroen. Nedrivning VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Nedrivning VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Nedrivning VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 OKTOBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN NEDRIVNING, VVM- UNDERSØGELSE TEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 Broforvaltning med DANBRO 2.0 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 253 Offentligt Transportudvalget Folketinget Christiansborg Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Fejlinformation i bemærkning

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Den nye bane København-Ringsted TP41 Esben Misfeldt Projektleder Aarsleff 24. Marts 2015 Hvem er jeg? Esben Misfeldt Nuværende Stilling: Projektleder

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere