Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen"

Transkript

1 Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET LSC KONTROLLERET PSS, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark

3 Projektrisikoanalyse Indhold Side 1 Indledning Baggrund Introduktion til projektrisikoanalyse 5 2 Sammenfatning 6 3 Opgaven Risikoanalyser Storstrømsforbindelsen Rådgiverkontrakter 13 4 Projektrisikoanalyse: Metode Baggrund Kort om metoden 14 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikation og vurdering Risikoregister Antal projektrisici Fordeling af projektrisici Risikograd Gennemsnitlig risikograd 24 6 Resultater Projektrisici med indvirkning på økonomi Projektrisici med betydning for tidspunkt for ibrugtagning af jernbanen Omfang af økonomiske tab 38 7 Referencer 41 Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Deltagere i workshops Risikoregistre De 5 scenarier på grafisk form

4 1 Indledning 1.1 Baggrund Som forberedelse af Femern-forbindelsen planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersyn og omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femern-forbindelsen åbner i Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold til prognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken. Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse af handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevet udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier: Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro. Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyr. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. En grafisk fremstilling af de fem scenarier indgår som sidste bilag, Bilag XX. I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er en ønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i form af en bro. Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en ny forbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyser desuden anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne, miljøkonsekvenser samt risikoforhold. Ny forbindelse - Storstrømmen 4

5 Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet de samfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier. 1.2 Introduktion til projektrisikoanalyse Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i fase 1. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i starten af 2012 af COWI. Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og Femern A/S har bidraget ved identifikation og vurdering af specifikke projektrisici. Ny forbindelse - Storstrømmen 5

6 2 Sammenfatning Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i Fase 1. En projektrisiko er i denne sammenhæng defineret som en projektmæssig risiko med betydning for projektets budget og tidspunktet for ibrugtagning af jernbaneforbindelsen i forhold til 2020, hvor Femernforbindelsen forventes åbnet. Risikoanalysen er udarbejdet med baggrund i Transportministeriets notat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Input til projektrisikoanalysen er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S samt efterfølgende interviews med særlige specialister. Samtlige identificerede projektrisici for de 5 scenarier med tilhørende varianter er vist i bilag B, Risikoregister. De enkelte projektrisici er tildelt karakterer for sandsynlighed og konsekvens. Princippet bag karaktergivningen har været at give realistiske skøn, dog således at usikkerhed afspejles i konservativt høje karakterer. Projektrisici med højest risikograd er behandlet løbende igennem projektperioden for om muligt at reducere risikograden eller afklare usikkerheder. Nedenstående figurer 1-1 og 1-2 illustrerer antallet af økonomiske hhv. tidsmæssige projektrisici identificeret for de betragtede løsninger, samt status for deres fordeling på risikoklasse hhv. "lav", "moderat" og "høj". Ny forbindelse - Storstrømmen 6

7 Figur 1-1: Antal økonomiske projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal økonomiske projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Figur 1-2: Antal tidsmæssige projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal tidsmæssige projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Den væsentlige information i opgørelserne vist på figurerne 1-1 og 1-2 er et billede af, hvor mange alvorlige projektrisici, der resterer i løsningerne. Antallet af projektrisici er af mindre betydning. Ved en umiddelbar sammenligning af antallet af projektrisici i løsningerne noterer man sig, at varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A har færre projektrisici. Her skal det erindres, at disse varianter er ét renoveringsprojekt på den eksisterende bro. De resterende varianter består at to projekter, nemlig en ny bro og en renovering/nedrivning af den eksisterende. Projektrisici er belyst af de to rådgivere Rambøll A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 7

8 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ (eksisterende bro) og COWI (ny bro) hver for sig, og de relevante risikoregistre er i nærvarende projektrisikoanalyse slået sammen til ét. Et mere detaljeret billede af projektrisici fås ved at betragte den gennemsnitlige risikograd. Figur 1-3 viser den gennemsnitlige risikograd for de identificerede projektrisici for de undersøgte løsninger. Risikograden er en værdi mellem 1 og 25, hvor værdien 25 betegner den største risiko. Figur 1-3: 5 Gennemsnitlig risikograd for projektrisici vedrørende hhv. økonomi og tidsplan for jernbanen for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Gennemsnitlig risikograd Økonomi Tid 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Også med hensyn til risikograd, skal man være varsom med en simpel sammenligning af varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A med de øvrige. Tabel 1-1 lister, de betydeligste økonomiske projektrisici, der resterer. Tabellen indikerer også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 8

9 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-1: De betydeligste økonomiske projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (økonomi) Uforudsete øgede udgifter til drift og vedligehold af eksisterende bro Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Claims under udførelsen (renovering) Ekstraordinær prisudvikling (renovering) Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Usikkerhed på entreprenørmarkedet (renovering) Yderligere udgifter til foranstaltninger til brug for redningsberedskaberne Ekstraordinær prisudvikling (ny bro) Meromkostninger til omlægning af undersøiske kabler Tabel 1-2 lister de betydeligste tidsmæssige projektrisici, der resterer. Tabellen viser også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 9

10 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-2: De betydeligste tidsmæssige projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (tid) Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Miljøgodkendelsesprocessen trækker ud så længe, at man ikke kan nå at blive færdig til Der kan ikke gives tilladelse at udføre projektet med det valgte anlæg og den valgte anlægsmetode, da man vurderer, at det ikke kan gennemføres uden skade på det nærliggende Natura 2000 område Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Den politiske proces trækker ud så længe, at man må forcere for at nå at blive færdig med jernbaneforbindelsen inden 2020 Klage til EU-domstolen fra interessegrupper vedr. miljøforhold Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen (herunder også anlægsfasen), idet der mangler en vej Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen idet, der mangler en forbindelse til gående og cyklister Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i anlægsfasen **) *) Entreprenør-/leverandørfallit (ny bro) *) Forholdene i anlægsfasen vil være de samme som i den efterfølgende driftsfase **) Dækket af projektrisiko vedr. manglende vej Forhold omkring jernbanesikkerhed i driftsfasen indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostninger hertil er indarbejdet i basisoverslaget. Forhold om jernbanens driftspålidelighed samt om vedligehold indgår i analysen af tilgængelighed (D&V) /3/. Også her er fokus, at identificere omkostningstunge, men nødvendige foranstaltninger. Sikkerhedsforanstaltninger og foranstaltninger for at sikre den ønskede driftspålidelighed har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 10

11 3 Opgaven Ved renoveringen/etableringen af Storstrømsforbindelsen styres både anlægsog driftsrisici løbende igennem hele projektet. Væsentlige værktøjer er et risikoregister, der dækker projektrisici og en hasard-log, der understøtter arbejdet med jernbanesikkerheden. 3.1 Risikoanalyser I projektets definitionsfase er udarbejdet hhv. en projektrisikoanalyse og en driftsrisikoanalyse for jernbanen. Forhold om vej- og sejladssikkerhed håndteres i henhold til gældende normer og standarder. Der er ikke formelle krav om specifikke risikoanalyser for trafikanter og fartøjer. Projektrisikoanalyse I projektrisikoanalysen er der udarbejdet et risikoregister, bilag B, der lister projektrisici i forbindelse med projektets anlægsøkonomi og -tidsplan. Risikoregistret skal opdateres igennem de kommende faser af projektet frem til dets ibrugtagning. Alle de listede risici er vurderet mht. sandsynlighed og konsekvens for økonomi og tid. For alle projektrisici er det søgt at identificere mulige forebyggende eller risikoreducerende foranstaltninger. Risikoregisteret er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S. Efterfølgende har en række specialister, myndigheder og 3. part bidraget til en nøjere klassificering af de enkelte risici. Driftsrisikoanalyse Forhold om jernbanesikkerhed indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostningen skal indarbejdes i basisoverslaget. De identificerede hasarder er listet i en hasard-log. Denne hasard-log kan danne grundlag for den hasard-log, der skal udarbejdes og vedligeholdes i projektets senere faser iht. CSM-forordningen /6/. Hasard-loggen er opstillet ud fra rådgiverens erfaringer fra adskillige lignende jernbaneprojekter, herunder broløsningen i Femernforbindelsen. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er identificeret ved en sammenligning mellem de sikkerhedsforanstaltninger, der er fundet nødvendige på andre broprojekter og de faktiske forhold i Storstrømmen. Der er endnu ikke foretaget en vurdering og klassificering af de enkelte hasarder i henhold til en risikomatrice. Sikkerhedsforanstaltninger har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 11

12 3.2 Storstrømsforbindelsen Den eksisterende Storstrømsbro skal renoveres, eller der skal etableres en ny Storstrømsforbindelse. I definitionsfasen er den endelige løsning endnu ikke valgt. Der arbejdes med 5 hovedscenarier med tilhørende varianter, se tabel 2-1. Tabel 2-1: De 5 scenarier med tilhørende varianter. Scenarie Variant Beskrivelse 1 1-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at den forsat kan bære ét jernbanespor og en 2 x 2.8 m bred vej samt cykel- og gangsti. 1-ALT Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at hele overbygningen fornys. Broen kan bære ét jernbanespor og en 2 x 3.5 m bred vej. Det undersøgte alternativ omfatter ikke cykel- og gangsti. 2 2-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, så den fortsat kan bære ét jernbanespor. På broen etableres endvidere en redningsvej som også stadig kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende vejforbindelse nedlægges. 3 3-B1 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades. 3-B2 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades B3 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B4 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B3+ 4-3B4+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives B1+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 5-3B2+ Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Ny forbindelse - Storstrømmen 12

13 3.3 Rådgiverkontrakter Projektet er opdelt i to primære rådgiverkontrakter som følger, se tabel 2-2. Tabel 2-2: Rådgiverkontrakter Storstrømsforbindelsen # Indhold Rådgiver 1 2 Renovering hhv. nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro Ny jernbanebro eller ny kombineret jernbane- og vejbro over Storstrømmen Rambøll A/S COWI A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 13

14 4 Projektrisikoanalyse: Metode Der foretages en systematisk identifikation af projektrisici. Risici vurderes mht. sandsynlighed og konsekvens, og det besluttes, hvilke risikoreducerende tiltag, der skal indarbejdes i projektet. 4.1 Baggrund For alle 5 scenarier med tilhørende varianter udarbejdes en projektrisikoanalyse i overensstemmelse med de principper, der fastlægges i Transportministeriets hovednotat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Da løsningsmodellerne i de fleste tilfælde omfatter både bane og vej følges alene de principper, der er noteret i ovenstående dokument. Den detaljering og differentiering af metoden, der efterfølgende er foretaget for såvel bane som vej, og som er beskrevet i de to dokumenter "Vejnotat" /4/ og "Banenotat" /5/ følges ikke. Projektet er et Fase 1 projekt (foreløbige undersøgelser). I denne fase udarbejdes et basisoverslag, der repræsenterer "det bedste realistiske estimat ud fra den tilgængelige viden". Til basisoverslaget tillægges en korrektionsreserve på 50 %, hvorved det indledende anlægsoverslag fremkommer. I forbindelse med opstart af projektet oprettes et risikoregister, til systematisk håndtering af risici. Registeret anvendes til at skærpe opmærksomheden, når priser og mængder estimeres. Identifikationen af konkrete risici kan betyde, at der optages konkret begrundede poster i budgettet, der ikke omfatter pris gange fysik, men som anføres som en sumpost, f.eks. arkæologi. Mange risici har ikke primær budgetrelevans, men må håndteres i forbindelse med projektets organisering og udbudsstrategi. 4.2 Kort om metoden Risikostyring er en dynamisk proces, der pågår og skærpes i takt med projektets fremdrift. Projektrisici identificeres på workshops med deltagelse af relevante eksperter. De identificerede risici vurderes med hensyn til sandsynlighed og konsekvens. Sandsynlighed, dvs. med hvilken sandsynlighed en uønsket hændelse forventes at indtræffe i løbet af projektperioden. Se tabel 3-1. Konsekvens, dvs. omfanget af de følgevirkninger en uønsket hændelse forventes at medføre. Her vurderes økonomi i henhold til %-del af Ny forbindelse - Storstrømmen 14

15 basisoverslaget og tid i forhold til 2020, når Femernforbindelsen forventes at åbne. Se tabel 3-2 Hver af de to parametre tildeles en karakter fra en skala mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til lavest sandsynlighed/konsekvens, og 5 til højest sandsynlighed/konsekvens Sandsynlighed Sandsynligheden for at en uønsket hændelse indtræffer klassificeres som angivet i tabel 3-1. Tabel 3-1: Klassificering af sandsynlighed for uønsket hændelse Klasse Karakter Sandsynlighed Usandsynligt % Sjældent % Muligt % Sandsynligt % Næsten sikkert 5 > 60 % Konsekvens Den uønskede hændelses konsekvens for budget eller tidsplan vurderes efter en skala på 1 til 5 som angivet i tabellerne 3-2 og 3-3. En økonomisk konsekvens måles i Fase 1 som %-del af basisoverslaget. En tidsmæssig konsekvens i form af forsinkelse måles i forhold til færdiggørelse i henhold til tidsplanen, der sigter mod en færdiggørelse af Storstrømsforbindelsen inden Femern-forbindelsen åbner i Tabel 3-2: Klassificering af økonomisk konsekvens Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 <1 % af basisoverslag Mindre % af basisoverslag Moderat % af basisoverslag Større % af basisoverslag Katastrofal 5 > 25 % af basisoverslag Ny forbindelse - Storstrømmen 15

16 Tabel 3-3: Klassificering af forsinkelse Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre 2 Moderat 3 Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Større 4 Ibrugtagning forsinkes med ½ - 1 år Katastrofal 5 Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Klassificering af risiko Hver enkelt projektrisiko klassificeres i henhold til de viste risikomatricer, se figur 3-1 og figur Økonomi Matricen for klassificering af økonomiske risici er i overensstemmelse med den matrice, der er givet i Transportministeriets notat /1/. Figur 3-1: Risikomatrice for klassificering af økonomiske projektrisici Konsekvens: % af basisoverslag Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofal Sandsynlighed < 1 % 1-3 % 3-10 % % > 25 % Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I tillæg til den metode for projektrisikoanalyse, der er beskrevet i /1/, er det i samråd med Banedanmark besluttet også at vurdere risikoen for forsinkelse af projektet, således at ibrugtagningstilladelse for jernbaneforbindelsen ikke er opnået på det tidspunkt, hvor det er planlagt at Femernforbindelsen åbner, dvs. i Matricen er alene forskellig fra matricen for klassificering af økonomiske risici mht. konsekvensklasser. Ny forbindelse - Storstrømmen 16

17 Tid Figur 3-2: Risikomatrice for klassificering af tidsmæssige projektrisici Sandsynlighed Konsekvens for ibrugtagningstilladelse for jernbane Ubetydeligt Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre Moderat Større Katastrofal Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Ibrugtagning forsinkes med mindre end ½ - 1 år Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I forbindelse med forsinkelsesrisikoen skal det bemærkes, at projektrisici med betydning for færdiggørelsen af vejforbindelsen alene (f.eks. ved renovering af eksisterende bro som kun vejbro) betragtes som "ikke relevant" Risikograd Risikograden for en projektrisiko beregnes med en talværdi, som er produktet af karaktererne for frekvens og konsekvens, dvs. et tal mellem 1 og 25. Risikograden anvendes til rangordning af projektrisici, så man kan fokusere arbejdet med risikoreduktion på de mest betydende risici Risikohåndtering For økonomiske projektrisici, der klassificeres som "høj", beskrives og prissættes risikoreducerende foranstaltninger. Disse foranstaltninger indgår herefter i basisoverslaget og projektrisikoen kan opdateres under den forudsætning, at den risikoreducerende foranstaltning er indbygget. I nogle tilfælde vil yderligere undersøgelser i en senere projektfase være nødvendige for at afklare og reducere/fjerne projektrisikoen. I sådanne tilfælde klassificeres hasarden indtil videre som "høj". "Moderat" og "lav" klassificering af en økonomisk projektrisiko giver normalt ikke anledning til at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, medmindre disse er oplagte og let kan indarbejdes i projektet uden de store ekstraomkostninger. Projektrisici, der medfører forsinkelse, søges reduceret efter samme principper som beskrevet ovenfor. Ny forbindelse - Storstrømmen 17

18 4.2.6 Opdeling af projektrisici på risikokategorier Opdeling af projektrisici for Storstrømsforbindelsen følger retningslinjerne i Ny Anlægsbudgettering og er opdelt på otte risikokategorier: Ny teknologi Påbud Konjunkturer Mangelfuld vurdering Projektorganisationens kompetencer Afhængighed af leverandører og rådgivere Juridiske forhold Øvrige Nogle af risikokategorierne indeholder risici, der er formuleret meget generelt, andre er mere konkret formuleret. Projektrisikoanalysen ser på tværs af projektets faser (planlægning, licitation, udførelse, overdragelse), hvilket vurderes at være det mest hensigtsmæssige. Dog er der for projektrisici af type 8, Øvrige, indført følgende underinddeling, der sigter på udførelsesrisici: Ulykker og uheld Uheldige omstændigheder Svigt af væsentligt udstyr Langsom fremdrift eller arbejde uden for tolerance Risikoreducerende foranstaltninger I Fase 1 er risikoreducerende foranstaltninger for projektrisici primært relateret til planlægning af projekteringsprocessen. Fokus er planlægning af tilstrækkelige forundersøgelser og rettidig omhu. En helt anden facet af arbejdet med risici i projektets Fase 1 er opnåelse af forståelse for, hvilke risikoreducerende foranstaltninger (sikkerhedsforanstaltninger), det er nødvendigt at indbygge i anlægget, for at opnå en acceptabel driftsrisiko. Sådanne skal planlægges, så de kan prissættes i basisoverslaget. Det værktøj, der anvendes til identifikation af driftsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er driftsrisikoanalysen /2/. Sikkerhedsforanstaltninger har indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 18

19 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikationen og vurdering af projektrisici er gennemført på workshops og ved interviews med specialister. Risici er samlet i risikoregistret. 5.1 Identifikation og vurdering Identifikationen af hasarder har taget udgangspunkt i en basisliste sammenstillet af erfaringer fra projektrisikoanalyser af lignende projekter gennemført af Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og COWI. Identifikation og klassificering af projektrisici er gennemført på 5 workshops. Basislisten er gennemgået og suppleret med specifikke hasarder i henhold til deltagernes egne erfaringer og viden om projektet. På workshops er projektrisici klassificeret mht. sandsynlighed, økonomisk konsekvens og forsinkelse. Flere af løsningsforslagene fremkommer som en kombination af arbejder på den eksisterende bro og en ny bro. Fordi størrelsen af basisoverslag ikke var kendt på analysetidspunktet, er der i flere tilfælde givet en absolut værdi for konsekvensen i form af et økonomisk tab. Sådanne er efterfølgende sammenlignet med basisoverslaget for den samlede løsning, hvorefter den endelige klassificering er foretaget. I det omfang klassificering ikke kunne finde sted på workshoppen, fordi specialister med særlig indsigt ikke var repræsenteret, er den udført efterfølgende gennem interviews med relevante specialister, myndigheder og 3. part. Deltagerne i risikoworkshops og bearbejdning af risici i projektet repræsenterer følgende organisationer og rådgivere: Banedanmark Vejdirektoratet Femern A/S COWI A/S Rambøll. Ny forbindelse - Storstrømmen 19

20 Der har været afholdt afklarende møder med: Søfartsstyrelsen (gennemsejlingsforhold) Redningsberedskaberne i Vordingborg og Guldborgsund (redningsvej) SEAS (søkabler) Workshops er afholdt efter følgende plan: Ny bro: Halvdagsmøde 10. januar med 12 deltagere Renovering af eksisterende bro, nedrivning af eksisterende bro: Halvdagsmøde 12. januar med 16 deltagere Ny tunnel: Halvdagsmøde 17. januar med 12 deltagere Koordinering med Femern forbindelsen: Kort møde 20. januar med 2 deltagere Generelle hasarder: Halvdagsmøde 25. januar med 3 deltagere. Deltagerlister er givet i bilag A. 5.2 Risikoregister På workshops er projektrisici noteret i to -lister dækkende løsningsmuligheder for eksisterende bro og for ny bro. Listerne indeholder de informationer, der skal indgå i det fremtidige risikoregister for den valgte løsning hos Banedanmark iht. /1/. Ud over beskrivelsen af hasarderne indeholder listerne derfor også fem kolonner for hver af de undersøgte løsningsmuligheder. I disse fem kolonner er noteret: En verbal beskrivelse af baggrunden for klassificeringen af sandsynlighed og konsekvens for løsningen Hvorvidt hasarden er relevant (1) eller ikke relevant (0) Omkostninger i millioner kr. i fald hasarden realiseres Den økonomiske konsekvens udtrykt ved en karakter mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til "usandsynligt" og 5 til "næsten sikkert". Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". Tilsvarende for den tidsmæssige konsekvens for ibrugtagning af jernbanen. Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". For hver løsningsmulighed opstilles et risikoregister, der kombinerer alle de projektrisici, der er relevante for løsningen fra de to lister. De løsningsspecifikke risikoregistre kan sorteres, f.eks. så de mest betydelige økonomiske projektrisici står øverst. Udskrifter af risikoregistrene er givet i bilag B. Ny forbindelse - Storstrømmen 20

21 5.3 Antal projektrisici Tabel 4-1 viser antallet af identificerede projektrisici for de undersøgte 5 scenarier med tilhørende varianter. Tabel 4-1: Antal projektrisici vedrørende økonomi og tidsplan for jernbanen. Scenarie Økonomi Tid 1. Eksisterende bro renoveres og bevares som kombineret jernbane- og vejbro 1-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti ALT Eksisterende enkeltsporet jernbane. Uden cykel og gangsti Eksisterende bro forstærkes og bevares som jernbanebro. Vejforbindelsen nedlægges 2-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti Ny jernbaneforbindelse og opretholdelse af vej, cykel og gangsti på eksisterende bro 3-B1 Ny bro med enkeltsporet jernbane B2 Ny bro med dobbeltsporet jernbane Ny kombineret jernbane- og vejforbindelse. Nedrivning af eksisterende bro 4-B3 Ny bro med enkeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B4 Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B3+ Ny bro med enkeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti B4+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti Ny jernbaneforbindelse, nedrivning af eksisterende bro og nedlæggelse af vejforbindelsen, dog er der også gang og cykelsti 5-B1+ Ny bro med enkeltsporet jernbane B2+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane Fordeling af projektrisici Figur 4-1 giver et overblik over antallet af økonomiske projektrisici identificeret og deres fordeling på de 8 risikokategorier. Figur 4-2 indeholder tilsvarende information for de projektrisici, der har indflydelse på tidspunktet for ibrugtagning af jernbanen i forhold til Ny forbindelse - Storstrømmen 21

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato August 2014 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Revision 0 Dato 15/08/2014

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere