Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen"

Transkript

1 Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET LSC KONTROLLERET PSS, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark

3 Projektrisikoanalyse Indhold Side 1 Indledning Baggrund Introduktion til projektrisikoanalyse 5 2 Sammenfatning 6 3 Opgaven Risikoanalyser Storstrømsforbindelsen Rådgiverkontrakter 13 4 Projektrisikoanalyse: Metode Baggrund Kort om metoden 14 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikation og vurdering Risikoregister Antal projektrisici Fordeling af projektrisici Risikograd Gennemsnitlig risikograd 24 6 Resultater Projektrisici med indvirkning på økonomi Projektrisici med betydning for tidspunkt for ibrugtagning af jernbanen Omfang af økonomiske tab 38 7 Referencer 41 Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Deltagere i workshops Risikoregistre De 5 scenarier på grafisk form

4 1 Indledning 1.1 Baggrund Som forberedelse af Femern-forbindelsen planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersyn og omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femern-forbindelsen åbner i Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold til prognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken. Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse af handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevet udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier: Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro. Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyr. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. En grafisk fremstilling af de fem scenarier indgår som sidste bilag, Bilag XX. I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er en ønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i form af en bro. Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en ny forbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyser desuden anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne, miljøkonsekvenser samt risikoforhold. Ny forbindelse - Storstrømmen 4

5 Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet de samfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier. 1.2 Introduktion til projektrisikoanalyse Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i fase 1. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i starten af 2012 af COWI. Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og Femern A/S har bidraget ved identifikation og vurdering af specifikke projektrisici. Ny forbindelse - Storstrømmen 5

6 2 Sammenfatning Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i Fase 1. En projektrisiko er i denne sammenhæng defineret som en projektmæssig risiko med betydning for projektets budget og tidspunktet for ibrugtagning af jernbaneforbindelsen i forhold til 2020, hvor Femernforbindelsen forventes åbnet. Risikoanalysen er udarbejdet med baggrund i Transportministeriets notat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Input til projektrisikoanalysen er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S samt efterfølgende interviews med særlige specialister. Samtlige identificerede projektrisici for de 5 scenarier med tilhørende varianter er vist i bilag B, Risikoregister. De enkelte projektrisici er tildelt karakterer for sandsynlighed og konsekvens. Princippet bag karaktergivningen har været at give realistiske skøn, dog således at usikkerhed afspejles i konservativt høje karakterer. Projektrisici med højest risikograd er behandlet løbende igennem projektperioden for om muligt at reducere risikograden eller afklare usikkerheder. Nedenstående figurer 1-1 og 1-2 illustrerer antallet af økonomiske hhv. tidsmæssige projektrisici identificeret for de betragtede løsninger, samt status for deres fordeling på risikoklasse hhv. "lav", "moderat" og "høj". Ny forbindelse - Storstrømmen 6

7 Figur 1-1: Antal økonomiske projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal økonomiske projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Figur 1-2: Antal tidsmæssige projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal tidsmæssige projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Den væsentlige information i opgørelserne vist på figurerne 1-1 og 1-2 er et billede af, hvor mange alvorlige projektrisici, der resterer i løsningerne. Antallet af projektrisici er af mindre betydning. Ved en umiddelbar sammenligning af antallet af projektrisici i løsningerne noterer man sig, at varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A har færre projektrisici. Her skal det erindres, at disse varianter er ét renoveringsprojekt på den eksisterende bro. De resterende varianter består at to projekter, nemlig en ny bro og en renovering/nedrivning af den eksisterende. Projektrisici er belyst af de to rådgivere Rambøll A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 7

8 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ (eksisterende bro) og COWI (ny bro) hver for sig, og de relevante risikoregistre er i nærvarende projektrisikoanalyse slået sammen til ét. Et mere detaljeret billede af projektrisici fås ved at betragte den gennemsnitlige risikograd. Figur 1-3 viser den gennemsnitlige risikograd for de identificerede projektrisici for de undersøgte løsninger. Risikograden er en værdi mellem 1 og 25, hvor værdien 25 betegner den største risiko. Figur 1-3: 5 Gennemsnitlig risikograd for projektrisici vedrørende hhv. økonomi og tidsplan for jernbanen for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Gennemsnitlig risikograd Økonomi Tid 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Også med hensyn til risikograd, skal man være varsom med en simpel sammenligning af varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A med de øvrige. Tabel 1-1 lister, de betydeligste økonomiske projektrisici, der resterer. Tabellen indikerer også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 8

9 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-1: De betydeligste økonomiske projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (økonomi) Uforudsete øgede udgifter til drift og vedligehold af eksisterende bro Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Claims under udførelsen (renovering) Ekstraordinær prisudvikling (renovering) Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Usikkerhed på entreprenørmarkedet (renovering) Yderligere udgifter til foranstaltninger til brug for redningsberedskaberne Ekstraordinær prisudvikling (ny bro) Meromkostninger til omlægning af undersøiske kabler Tabel 1-2 lister de betydeligste tidsmæssige projektrisici, der resterer. Tabellen viser også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 9

10 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-2: De betydeligste tidsmæssige projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (tid) Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Miljøgodkendelsesprocessen trækker ud så længe, at man ikke kan nå at blive færdig til Der kan ikke gives tilladelse at udføre projektet med det valgte anlæg og den valgte anlægsmetode, da man vurderer, at det ikke kan gennemføres uden skade på det nærliggende Natura 2000 område Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Den politiske proces trækker ud så længe, at man må forcere for at nå at blive færdig med jernbaneforbindelsen inden 2020 Klage til EU-domstolen fra interessegrupper vedr. miljøforhold Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen (herunder også anlægsfasen), idet der mangler en vej Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen idet, der mangler en forbindelse til gående og cyklister Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i anlægsfasen **) *) Entreprenør-/leverandørfallit (ny bro) *) Forholdene i anlægsfasen vil være de samme som i den efterfølgende driftsfase **) Dækket af projektrisiko vedr. manglende vej Forhold omkring jernbanesikkerhed i driftsfasen indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostninger hertil er indarbejdet i basisoverslaget. Forhold om jernbanens driftspålidelighed samt om vedligehold indgår i analysen af tilgængelighed (D&V) /3/. Også her er fokus, at identificere omkostningstunge, men nødvendige foranstaltninger. Sikkerhedsforanstaltninger og foranstaltninger for at sikre den ønskede driftspålidelighed har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 10

11 3 Opgaven Ved renoveringen/etableringen af Storstrømsforbindelsen styres både anlægsog driftsrisici løbende igennem hele projektet. Væsentlige værktøjer er et risikoregister, der dækker projektrisici og en hasard-log, der understøtter arbejdet med jernbanesikkerheden. 3.1 Risikoanalyser I projektets definitionsfase er udarbejdet hhv. en projektrisikoanalyse og en driftsrisikoanalyse for jernbanen. Forhold om vej- og sejladssikkerhed håndteres i henhold til gældende normer og standarder. Der er ikke formelle krav om specifikke risikoanalyser for trafikanter og fartøjer. Projektrisikoanalyse I projektrisikoanalysen er der udarbejdet et risikoregister, bilag B, der lister projektrisici i forbindelse med projektets anlægsøkonomi og -tidsplan. Risikoregistret skal opdateres igennem de kommende faser af projektet frem til dets ibrugtagning. Alle de listede risici er vurderet mht. sandsynlighed og konsekvens for økonomi og tid. For alle projektrisici er det søgt at identificere mulige forebyggende eller risikoreducerende foranstaltninger. Risikoregisteret er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S. Efterfølgende har en række specialister, myndigheder og 3. part bidraget til en nøjere klassificering af de enkelte risici. Driftsrisikoanalyse Forhold om jernbanesikkerhed indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostningen skal indarbejdes i basisoverslaget. De identificerede hasarder er listet i en hasard-log. Denne hasard-log kan danne grundlag for den hasard-log, der skal udarbejdes og vedligeholdes i projektets senere faser iht. CSM-forordningen /6/. Hasard-loggen er opstillet ud fra rådgiverens erfaringer fra adskillige lignende jernbaneprojekter, herunder broløsningen i Femernforbindelsen. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er identificeret ved en sammenligning mellem de sikkerhedsforanstaltninger, der er fundet nødvendige på andre broprojekter og de faktiske forhold i Storstrømmen. Der er endnu ikke foretaget en vurdering og klassificering af de enkelte hasarder i henhold til en risikomatrice. Sikkerhedsforanstaltninger har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 11

12 3.2 Storstrømsforbindelsen Den eksisterende Storstrømsbro skal renoveres, eller der skal etableres en ny Storstrømsforbindelse. I definitionsfasen er den endelige løsning endnu ikke valgt. Der arbejdes med 5 hovedscenarier med tilhørende varianter, se tabel 2-1. Tabel 2-1: De 5 scenarier med tilhørende varianter. Scenarie Variant Beskrivelse 1 1-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at den forsat kan bære ét jernbanespor og en 2 x 2.8 m bred vej samt cykel- og gangsti. 1-ALT Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at hele overbygningen fornys. Broen kan bære ét jernbanespor og en 2 x 3.5 m bred vej. Det undersøgte alternativ omfatter ikke cykel- og gangsti. 2 2-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, så den fortsat kan bære ét jernbanespor. På broen etableres endvidere en redningsvej som også stadig kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende vejforbindelse nedlægges. 3 3-B1 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades. 3-B2 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades B3 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B4 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B3+ 4-3B4+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives B1+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 5-3B2+ Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Ny forbindelse - Storstrømmen 12

13 3.3 Rådgiverkontrakter Projektet er opdelt i to primære rådgiverkontrakter som følger, se tabel 2-2. Tabel 2-2: Rådgiverkontrakter Storstrømsforbindelsen # Indhold Rådgiver 1 2 Renovering hhv. nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro Ny jernbanebro eller ny kombineret jernbane- og vejbro over Storstrømmen Rambøll A/S COWI A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 13

14 4 Projektrisikoanalyse: Metode Der foretages en systematisk identifikation af projektrisici. Risici vurderes mht. sandsynlighed og konsekvens, og det besluttes, hvilke risikoreducerende tiltag, der skal indarbejdes i projektet. 4.1 Baggrund For alle 5 scenarier med tilhørende varianter udarbejdes en projektrisikoanalyse i overensstemmelse med de principper, der fastlægges i Transportministeriets hovednotat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Da løsningsmodellerne i de fleste tilfælde omfatter både bane og vej følges alene de principper, der er noteret i ovenstående dokument. Den detaljering og differentiering af metoden, der efterfølgende er foretaget for såvel bane som vej, og som er beskrevet i de to dokumenter "Vejnotat" /4/ og "Banenotat" /5/ følges ikke. Projektet er et Fase 1 projekt (foreløbige undersøgelser). I denne fase udarbejdes et basisoverslag, der repræsenterer "det bedste realistiske estimat ud fra den tilgængelige viden". Til basisoverslaget tillægges en korrektionsreserve på 50 %, hvorved det indledende anlægsoverslag fremkommer. I forbindelse med opstart af projektet oprettes et risikoregister, til systematisk håndtering af risici. Registeret anvendes til at skærpe opmærksomheden, når priser og mængder estimeres. Identifikationen af konkrete risici kan betyde, at der optages konkret begrundede poster i budgettet, der ikke omfatter pris gange fysik, men som anføres som en sumpost, f.eks. arkæologi. Mange risici har ikke primær budgetrelevans, men må håndteres i forbindelse med projektets organisering og udbudsstrategi. 4.2 Kort om metoden Risikostyring er en dynamisk proces, der pågår og skærpes i takt med projektets fremdrift. Projektrisici identificeres på workshops med deltagelse af relevante eksperter. De identificerede risici vurderes med hensyn til sandsynlighed og konsekvens. Sandsynlighed, dvs. med hvilken sandsynlighed en uønsket hændelse forventes at indtræffe i løbet af projektperioden. Se tabel 3-1. Konsekvens, dvs. omfanget af de følgevirkninger en uønsket hændelse forventes at medføre. Her vurderes økonomi i henhold til %-del af Ny forbindelse - Storstrømmen 14

15 basisoverslaget og tid i forhold til 2020, når Femernforbindelsen forventes at åbne. Se tabel 3-2 Hver af de to parametre tildeles en karakter fra en skala mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til lavest sandsynlighed/konsekvens, og 5 til højest sandsynlighed/konsekvens Sandsynlighed Sandsynligheden for at en uønsket hændelse indtræffer klassificeres som angivet i tabel 3-1. Tabel 3-1: Klassificering af sandsynlighed for uønsket hændelse Klasse Karakter Sandsynlighed Usandsynligt % Sjældent % Muligt % Sandsynligt % Næsten sikkert 5 > 60 % Konsekvens Den uønskede hændelses konsekvens for budget eller tidsplan vurderes efter en skala på 1 til 5 som angivet i tabellerne 3-2 og 3-3. En økonomisk konsekvens måles i Fase 1 som %-del af basisoverslaget. En tidsmæssig konsekvens i form af forsinkelse måles i forhold til færdiggørelse i henhold til tidsplanen, der sigter mod en færdiggørelse af Storstrømsforbindelsen inden Femern-forbindelsen åbner i Tabel 3-2: Klassificering af økonomisk konsekvens Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 <1 % af basisoverslag Mindre % af basisoverslag Moderat % af basisoverslag Større % af basisoverslag Katastrofal 5 > 25 % af basisoverslag Ny forbindelse - Storstrømmen 15

16 Tabel 3-3: Klassificering af forsinkelse Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre 2 Moderat 3 Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Større 4 Ibrugtagning forsinkes med ½ - 1 år Katastrofal 5 Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Klassificering af risiko Hver enkelt projektrisiko klassificeres i henhold til de viste risikomatricer, se figur 3-1 og figur Økonomi Matricen for klassificering af økonomiske risici er i overensstemmelse med den matrice, der er givet i Transportministeriets notat /1/. Figur 3-1: Risikomatrice for klassificering af økonomiske projektrisici Konsekvens: % af basisoverslag Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofal Sandsynlighed < 1 % 1-3 % 3-10 % % > 25 % Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I tillæg til den metode for projektrisikoanalyse, der er beskrevet i /1/, er det i samråd med Banedanmark besluttet også at vurdere risikoen for forsinkelse af projektet, således at ibrugtagningstilladelse for jernbaneforbindelsen ikke er opnået på det tidspunkt, hvor det er planlagt at Femernforbindelsen åbner, dvs. i Matricen er alene forskellig fra matricen for klassificering af økonomiske risici mht. konsekvensklasser. Ny forbindelse - Storstrømmen 16

17 Tid Figur 3-2: Risikomatrice for klassificering af tidsmæssige projektrisici Sandsynlighed Konsekvens for ibrugtagningstilladelse for jernbane Ubetydeligt Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre Moderat Større Katastrofal Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Ibrugtagning forsinkes med mindre end ½ - 1 år Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I forbindelse med forsinkelsesrisikoen skal det bemærkes, at projektrisici med betydning for færdiggørelsen af vejforbindelsen alene (f.eks. ved renovering af eksisterende bro som kun vejbro) betragtes som "ikke relevant" Risikograd Risikograden for en projektrisiko beregnes med en talværdi, som er produktet af karaktererne for frekvens og konsekvens, dvs. et tal mellem 1 og 25. Risikograden anvendes til rangordning af projektrisici, så man kan fokusere arbejdet med risikoreduktion på de mest betydende risici Risikohåndtering For økonomiske projektrisici, der klassificeres som "høj", beskrives og prissættes risikoreducerende foranstaltninger. Disse foranstaltninger indgår herefter i basisoverslaget og projektrisikoen kan opdateres under den forudsætning, at den risikoreducerende foranstaltning er indbygget. I nogle tilfælde vil yderligere undersøgelser i en senere projektfase være nødvendige for at afklare og reducere/fjerne projektrisikoen. I sådanne tilfælde klassificeres hasarden indtil videre som "høj". "Moderat" og "lav" klassificering af en økonomisk projektrisiko giver normalt ikke anledning til at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, medmindre disse er oplagte og let kan indarbejdes i projektet uden de store ekstraomkostninger. Projektrisici, der medfører forsinkelse, søges reduceret efter samme principper som beskrevet ovenfor. Ny forbindelse - Storstrømmen 17

18 4.2.6 Opdeling af projektrisici på risikokategorier Opdeling af projektrisici for Storstrømsforbindelsen følger retningslinjerne i Ny Anlægsbudgettering og er opdelt på otte risikokategorier: Ny teknologi Påbud Konjunkturer Mangelfuld vurdering Projektorganisationens kompetencer Afhængighed af leverandører og rådgivere Juridiske forhold Øvrige Nogle af risikokategorierne indeholder risici, der er formuleret meget generelt, andre er mere konkret formuleret. Projektrisikoanalysen ser på tværs af projektets faser (planlægning, licitation, udførelse, overdragelse), hvilket vurderes at være det mest hensigtsmæssige. Dog er der for projektrisici af type 8, Øvrige, indført følgende underinddeling, der sigter på udførelsesrisici: Ulykker og uheld Uheldige omstændigheder Svigt af væsentligt udstyr Langsom fremdrift eller arbejde uden for tolerance Risikoreducerende foranstaltninger I Fase 1 er risikoreducerende foranstaltninger for projektrisici primært relateret til planlægning af projekteringsprocessen. Fokus er planlægning af tilstrækkelige forundersøgelser og rettidig omhu. En helt anden facet af arbejdet med risici i projektets Fase 1 er opnåelse af forståelse for, hvilke risikoreducerende foranstaltninger (sikkerhedsforanstaltninger), det er nødvendigt at indbygge i anlægget, for at opnå en acceptabel driftsrisiko. Sådanne skal planlægges, så de kan prissættes i basisoverslaget. Det værktøj, der anvendes til identifikation af driftsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er driftsrisikoanalysen /2/. Sikkerhedsforanstaltninger har indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 18

19 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikationen og vurdering af projektrisici er gennemført på workshops og ved interviews med specialister. Risici er samlet i risikoregistret. 5.1 Identifikation og vurdering Identifikationen af hasarder har taget udgangspunkt i en basisliste sammenstillet af erfaringer fra projektrisikoanalyser af lignende projekter gennemført af Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og COWI. Identifikation og klassificering af projektrisici er gennemført på 5 workshops. Basislisten er gennemgået og suppleret med specifikke hasarder i henhold til deltagernes egne erfaringer og viden om projektet. På workshops er projektrisici klassificeret mht. sandsynlighed, økonomisk konsekvens og forsinkelse. Flere af løsningsforslagene fremkommer som en kombination af arbejder på den eksisterende bro og en ny bro. Fordi størrelsen af basisoverslag ikke var kendt på analysetidspunktet, er der i flere tilfælde givet en absolut værdi for konsekvensen i form af et økonomisk tab. Sådanne er efterfølgende sammenlignet med basisoverslaget for den samlede løsning, hvorefter den endelige klassificering er foretaget. I det omfang klassificering ikke kunne finde sted på workshoppen, fordi specialister med særlig indsigt ikke var repræsenteret, er den udført efterfølgende gennem interviews med relevante specialister, myndigheder og 3. part. Deltagerne i risikoworkshops og bearbejdning af risici i projektet repræsenterer følgende organisationer og rådgivere: Banedanmark Vejdirektoratet Femern A/S COWI A/S Rambøll. Ny forbindelse - Storstrømmen 19

20 Der har været afholdt afklarende møder med: Søfartsstyrelsen (gennemsejlingsforhold) Redningsberedskaberne i Vordingborg og Guldborgsund (redningsvej) SEAS (søkabler) Workshops er afholdt efter følgende plan: Ny bro: Halvdagsmøde 10. januar med 12 deltagere Renovering af eksisterende bro, nedrivning af eksisterende bro: Halvdagsmøde 12. januar med 16 deltagere Ny tunnel: Halvdagsmøde 17. januar med 12 deltagere Koordinering med Femern forbindelsen: Kort møde 20. januar med 2 deltagere Generelle hasarder: Halvdagsmøde 25. januar med 3 deltagere. Deltagerlister er givet i bilag A. 5.2 Risikoregister På workshops er projektrisici noteret i to -lister dækkende løsningsmuligheder for eksisterende bro og for ny bro. Listerne indeholder de informationer, der skal indgå i det fremtidige risikoregister for den valgte løsning hos Banedanmark iht. /1/. Ud over beskrivelsen af hasarderne indeholder listerne derfor også fem kolonner for hver af de undersøgte løsningsmuligheder. I disse fem kolonner er noteret: En verbal beskrivelse af baggrunden for klassificeringen af sandsynlighed og konsekvens for løsningen Hvorvidt hasarden er relevant (1) eller ikke relevant (0) Omkostninger i millioner kr. i fald hasarden realiseres Den økonomiske konsekvens udtrykt ved en karakter mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til "usandsynligt" og 5 til "næsten sikkert". Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". Tilsvarende for den tidsmæssige konsekvens for ibrugtagning af jernbanen. Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". For hver løsningsmulighed opstilles et risikoregister, der kombinerer alle de projektrisici, der er relevante for løsningen fra de to lister. De løsningsspecifikke risikoregistre kan sorteres, f.eks. så de mest betydelige økonomiske projektrisici står øverst. Udskrifter af risikoregistrene er givet i bilag B. Ny forbindelse - Storstrømmen 20

21 5.3 Antal projektrisici Tabel 4-1 viser antallet af identificerede projektrisici for de undersøgte 5 scenarier med tilhørende varianter. Tabel 4-1: Antal projektrisici vedrørende økonomi og tidsplan for jernbanen. Scenarie Økonomi Tid 1. Eksisterende bro renoveres og bevares som kombineret jernbane- og vejbro 1-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti ALT Eksisterende enkeltsporet jernbane. Uden cykel og gangsti Eksisterende bro forstærkes og bevares som jernbanebro. Vejforbindelsen nedlægges 2-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti Ny jernbaneforbindelse og opretholdelse af vej, cykel og gangsti på eksisterende bro 3-B1 Ny bro med enkeltsporet jernbane B2 Ny bro med dobbeltsporet jernbane Ny kombineret jernbane- og vejforbindelse. Nedrivning af eksisterende bro 4-B3 Ny bro med enkeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B4 Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B3+ Ny bro med enkeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti B4+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti Ny jernbaneforbindelse, nedrivning af eksisterende bro og nedlæggelse af vejforbindelsen, dog er der også gang og cykelsti 5-B1+ Ny bro med enkeltsporet jernbane B2+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane Fordeling af projektrisici Figur 4-1 giver et overblik over antallet af økonomiske projektrisici identificeret og deres fordeling på de 8 risikokategorier. Figur 4-2 indeholder tilsvarende information for de projektrisici, der har indflydelse på tidspunktet for ibrugtagning af jernbanen i forhold til Ny forbindelse - Storstrømmen 21

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Revision 2 Dato 212-4-23 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237558002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET PSS KONTROLLERET LTS GODKENDT LHE Ny

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted September 2015 BERETNING OM BRUG AF NY ANLÆGSBUDGETTERING I PROJEKTET DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Vedligeholdelsesstand Investeringer Tidsplan Finansiering Beregning af boligydelse Rør til brugsvand/faldstammer Rør til brugsvand/faldstammer Tilstand Samtlige

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere