Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen"

Transkript

1 Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET LSC KONTROLLERET PSS, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark

3 Projektrisikoanalyse Indhold Side 1 Indledning Baggrund Introduktion til projektrisikoanalyse 5 2 Sammenfatning 6 3 Opgaven Risikoanalyser Storstrømsforbindelsen Rådgiverkontrakter 13 4 Projektrisikoanalyse: Metode Baggrund Kort om metoden 14 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikation og vurdering Risikoregister Antal projektrisici Fordeling af projektrisici Risikograd Gennemsnitlig risikograd 24 6 Resultater Projektrisici med indvirkning på økonomi Projektrisici med betydning for tidspunkt for ibrugtagning af jernbanen Omfang af økonomiske tab 38 7 Referencer 41 Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Deltagere i workshops Risikoregistre De 5 scenarier på grafisk form

4 1 Indledning 1.1 Baggrund Som forberedelse af Femern-forbindelsen planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersyn og omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femern-forbindelsen åbner i Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold til prognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken. Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse af handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevet udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier: Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro. Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyr. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. En grafisk fremstilling af de fem scenarier indgår som sidste bilag, Bilag XX. I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er en ønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i form af en bro. Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en ny forbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyser desuden anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne, miljøkonsekvenser samt risikoforhold. Ny forbindelse - Storstrømmen 4

5 Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet de samfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier. 1.2 Introduktion til projektrisikoanalyse Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i fase 1. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i starten af 2012 af COWI. Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og Femern A/S har bidraget ved identifikation og vurdering af specifikke projektrisici. Ny forbindelse - Storstrømmen 5

6 2 Sammenfatning Dette notat beskriver en projektrisikoanalyse for 5 scenarier med tilhørende varianter for den fremtidige trafik over Storstrømmen. Projektrisikoanalysen er udarbejdet i overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for et projekt i Fase 1. En projektrisiko er i denne sammenhæng defineret som en projektmæssig risiko med betydning for projektets budget og tidspunktet for ibrugtagning af jernbaneforbindelsen i forhold til 2020, hvor Femernforbindelsen forventes åbnet. Risikoanalysen er udarbejdet med baggrund i Transportministeriets notat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Input til projektrisikoanalysen er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S samt efterfølgende interviews med særlige specialister. Samtlige identificerede projektrisici for de 5 scenarier med tilhørende varianter er vist i bilag B, Risikoregister. De enkelte projektrisici er tildelt karakterer for sandsynlighed og konsekvens. Princippet bag karaktergivningen har været at give realistiske skøn, dog således at usikkerhed afspejles i konservativt høje karakterer. Projektrisici med højest risikograd er behandlet løbende igennem projektperioden for om muligt at reducere risikograden eller afklare usikkerheder. Nedenstående figurer 1-1 og 1-2 illustrerer antallet af økonomiske hhv. tidsmæssige projektrisici identificeret for de betragtede løsninger, samt status for deres fordeling på risikoklasse hhv. "lav", "moderat" og "høj". Ny forbindelse - Storstrømmen 6

7 Figur 1-1: Antal økonomiske projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal økonomiske projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Figur 1-2: Antal tidsmæssige projekt risici fordelt på risikoklasse for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Antal tidsmæssige projektrisici høj medium lav 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Den væsentlige information i opgørelserne vist på figurerne 1-1 og 1-2 er et billede af, hvor mange alvorlige projektrisici, der resterer i løsningerne. Antallet af projektrisici er af mindre betydning. Ved en umiddelbar sammenligning af antallet af projektrisici i løsningerne noterer man sig, at varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A har færre projektrisici. Her skal det erindres, at disse varianter er ét renoveringsprojekt på den eksisterende bro. De resterende varianter består at to projekter, nemlig en ny bro og en renovering/nedrivning af den eksisterende. Projektrisici er belyst af de to rådgivere Rambøll A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 7

8 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ (eksisterende bro) og COWI (ny bro) hver for sig, og de relevante risikoregistre er i nærvarende projektrisikoanalyse slået sammen til ét. Et mere detaljeret billede af projektrisici fås ved at betragte den gennemsnitlige risikograd. Figur 1-3 viser den gennemsnitlige risikograd for de identificerede projektrisici for de undersøgte løsninger. Risikograden er en værdi mellem 1 og 25, hvor værdien 25 betegner den største risiko. Figur 1-3: 5 Gennemsnitlig risikograd for projektrisici vedrørende hhv. økonomi og tidsplan for jernbanen for de undersøgte varianter af de 5 scenarier *) Gennemsnitlig risikograd Økonomi Tid 0 *) Se beskrivelser i Tabel 2-1. Også med hensyn til risikograd, skal man være varsom med en simpel sammenligning af varianterne 1-A, 1-ALT og 2-A med de øvrige. Tabel 1-1 lister, de betydeligste økonomiske projektrisici, der resterer. Tabellen indikerer også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 8

9 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-1: De betydeligste økonomiske projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (økonomi) Uforudsete øgede udgifter til drift og vedligehold af eksisterende bro Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Claims under udførelsen (renovering) Ekstraordinær prisudvikling (renovering) Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Usikkerhed på entreprenørmarkedet (renovering) Yderligere udgifter til foranstaltninger til brug for redningsberedskaberne Ekstraordinær prisudvikling (ny bro) Meromkostninger til omlægning af undersøiske kabler Tabel 1-2 lister de betydeligste tidsmæssige projektrisici, der resterer. Tabellen viser også risikograden for den specifikke projektrisiko. Ny forbindelse - Storstrømmen 9

10 1-A 1-ALT 2-A 3-B1 3-B2 4-B3 4-B4 4-B3+ 4-B4+ 5-B1+ 5-B2+ Tabel 1-2: De betydeligste tidsmæssige projektrisici for de undersøgte løsninger Projektrisiko (tid) Det er ikke muligt at opnå tilladelse til lang sporspærring Miljøgodkendelsesprocessen trækker ud så længe, at man ikke kan nå at blive færdig til Der kan ikke gives tilladelse at udføre projektet med det valgte anlæg og den valgte anlægsmetode, da man vurderer, at det ikke kan gennemføres uden skade på det nærliggende Natura 2000 område Fejl eller mangler i projektgrundlaget for renovering af eksisterende bro Den politiske proces trækker ud så længe, at man må forcere for at nå at blive færdig med jernbaneforbindelsen inden 2020 Klage til EU-domstolen fra interessegrupper vedr. miljøforhold Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen (herunder også anlægsfasen), idet der mangler en vej Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i driftsfasen idet, der mangler en forbindelse til gående og cyklister Forsinkelse pga. indvendinger fra borgerne på baggrund af udsigt til uhensigtsmæssige trafikforhold i anlægsfasen **) *) Entreprenør-/leverandørfallit (ny bro) *) Forholdene i anlægsfasen vil være de samme som i den efterfølgende driftsfase **) Dækket af projektrisiko vedr. manglende vej Forhold omkring jernbanesikkerhed i driftsfasen indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostninger hertil er indarbejdet i basisoverslaget. Forhold om jernbanens driftspålidelighed samt om vedligehold indgår i analysen af tilgængelighed (D&V) /3/. Også her er fokus, at identificere omkostningstunge, men nødvendige foranstaltninger. Sikkerhedsforanstaltninger og foranstaltninger for at sikre den ønskede driftspålidelighed har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 10

11 3 Opgaven Ved renoveringen/etableringen af Storstrømsforbindelsen styres både anlægsog driftsrisici løbende igennem hele projektet. Væsentlige værktøjer er et risikoregister, der dækker projektrisici og en hasard-log, der understøtter arbejdet med jernbanesikkerheden. 3.1 Risikoanalyser I projektets definitionsfase er udarbejdet hhv. en projektrisikoanalyse og en driftsrisikoanalyse for jernbanen. Forhold om vej- og sejladssikkerhed håndteres i henhold til gældende normer og standarder. Der er ikke formelle krav om specifikke risikoanalyser for trafikanter og fartøjer. Projektrisikoanalyse I projektrisikoanalysen er der udarbejdet et risikoregister, bilag B, der lister projektrisici i forbindelse med projektets anlægsøkonomi og -tidsplan. Risikoregistret skal opdateres igennem de kommende faser af projektet frem til dets ibrugtagning. Alle de listede risici er vurderet mht. sandsynlighed og konsekvens for økonomi og tid. For alle projektrisici er det søgt at identificere mulige forebyggende eller risikoreducerende foranstaltninger. Risikoregisteret er baseret på fem workshops med inviterede jernbane- og vejspecialister fra de involverede rådgivere, Banedanmark, Vejdirektoratet og Femern A/S. Efterfølgende har en række specialister, myndigheder og 3. part bidraget til en nøjere klassificering af de enkelte risici. Driftsrisikoanalyse Forhold om jernbanesikkerhed indgår i driftsrisikoanalysen /2/. I denne indledende fase af projektet fokuserer driftsrisikoanalysen alene på personrisici. Formålet er at identificere de omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau. Omkostningen skal indarbejdes i basisoverslaget. De identificerede hasarder er listet i en hasard-log. Denne hasard-log kan danne grundlag for den hasard-log, der skal udarbejdes og vedligeholdes i projektets senere faser iht. CSM-forordningen /6/. Hasard-loggen er opstillet ud fra rådgiverens erfaringer fra adskillige lignende jernbaneprojekter, herunder broløsningen i Femernforbindelsen. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er identificeret ved en sammenligning mellem de sikkerhedsforanstaltninger, der er fundet nødvendige på andre broprojekter og de faktiske forhold i Storstrømmen. Der er endnu ikke foretaget en vurdering og klassificering af de enkelte hasarder i henhold til en risikomatrice. Sikkerhedsforanstaltninger har alene indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 11

12 3.2 Storstrømsforbindelsen Den eksisterende Storstrømsbro skal renoveres, eller der skal etableres en ny Storstrømsforbindelse. I definitionsfasen er den endelige løsning endnu ikke valgt. Der arbejdes med 5 hovedscenarier med tilhørende varianter, se tabel 2-1. Tabel 2-1: De 5 scenarier med tilhørende varianter. Scenarie Variant Beskrivelse 1 1-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at den forsat kan bære ét jernbanespor og en 2 x 2.8 m bred vej samt cykel- og gangsti. 1-ALT Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, således at hele overbygningen fornys. Broen kan bære ét jernbanespor og en 2 x 3.5 m bred vej. Det undersøgte alternativ omfatter ikke cykel- og gangsti. 2 2-A Renovering af den eksisterende Storstrømsbro, så den fortsat kan bære ét jernbanespor. På broen etableres endvidere en redningsvej som også stadig kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende vejforbindelse nedlægges. 3 3-B1 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades. 3-B2 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan anvendes som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro renoveres, så den fortsat kan bære en 2 x 2.8 m bred vej, men cykel- og gangsti udelades B3 Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B4 Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej, dog ikke cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 4-3B3+ 4-3B4+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro samt en ny vejbro med en 2 x 3.5 bred vej samt cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives B1+ Etablering af en ny enkeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. 5-3B2+ Etablering af en ny dobbeltsporet jernbanebro. På broen etableres endvidere en rednings- og servicevej, der også kan fungere som cykel- og gangsti. Den eksisterende Storstrømsbro nedrives. Ny forbindelse - Storstrømmen 12

13 3.3 Rådgiverkontrakter Projektet er opdelt i to primære rådgiverkontrakter som følger, se tabel 2-2. Tabel 2-2: Rådgiverkontrakter Storstrømsforbindelsen # Indhold Rådgiver 1 2 Renovering hhv. nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro Ny jernbanebro eller ny kombineret jernbane- og vejbro over Storstrømmen Rambøll A/S COWI A/S Ny forbindelse - Storstrømmen 13

14 4 Projektrisikoanalyse: Metode Der foretages en systematisk identifikation af projektrisici. Risici vurderes mht. sandsynlighed og konsekvens, og det besluttes, hvilke risikoreducerende tiltag, der skal indarbejdes i projektet. 4.1 Baggrund For alle 5 scenarier med tilhørende varianter udarbejdes en projektrisikoanalyse i overensstemmelse med de principper, der fastlægges i Transportministeriets hovednotat Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter, dateret 20. oktober 2010 /1/. Da løsningsmodellerne i de fleste tilfælde omfatter både bane og vej følges alene de principper, der er noteret i ovenstående dokument. Den detaljering og differentiering af metoden, der efterfølgende er foretaget for såvel bane som vej, og som er beskrevet i de to dokumenter "Vejnotat" /4/ og "Banenotat" /5/ følges ikke. Projektet er et Fase 1 projekt (foreløbige undersøgelser). I denne fase udarbejdes et basisoverslag, der repræsenterer "det bedste realistiske estimat ud fra den tilgængelige viden". Til basisoverslaget tillægges en korrektionsreserve på 50 %, hvorved det indledende anlægsoverslag fremkommer. I forbindelse med opstart af projektet oprettes et risikoregister, til systematisk håndtering af risici. Registeret anvendes til at skærpe opmærksomheden, når priser og mængder estimeres. Identifikationen af konkrete risici kan betyde, at der optages konkret begrundede poster i budgettet, der ikke omfatter pris gange fysik, men som anføres som en sumpost, f.eks. arkæologi. Mange risici har ikke primær budgetrelevans, men må håndteres i forbindelse med projektets organisering og udbudsstrategi. 4.2 Kort om metoden Risikostyring er en dynamisk proces, der pågår og skærpes i takt med projektets fremdrift. Projektrisici identificeres på workshops med deltagelse af relevante eksperter. De identificerede risici vurderes med hensyn til sandsynlighed og konsekvens. Sandsynlighed, dvs. med hvilken sandsynlighed en uønsket hændelse forventes at indtræffe i løbet af projektperioden. Se tabel 3-1. Konsekvens, dvs. omfanget af de følgevirkninger en uønsket hændelse forventes at medføre. Her vurderes økonomi i henhold til %-del af Ny forbindelse - Storstrømmen 14

15 basisoverslaget og tid i forhold til 2020, når Femernforbindelsen forventes at åbne. Se tabel 3-2 Hver af de to parametre tildeles en karakter fra en skala mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til lavest sandsynlighed/konsekvens, og 5 til højest sandsynlighed/konsekvens Sandsynlighed Sandsynligheden for at en uønsket hændelse indtræffer klassificeres som angivet i tabel 3-1. Tabel 3-1: Klassificering af sandsynlighed for uønsket hændelse Klasse Karakter Sandsynlighed Usandsynligt % Sjældent % Muligt % Sandsynligt % Næsten sikkert 5 > 60 % Konsekvens Den uønskede hændelses konsekvens for budget eller tidsplan vurderes efter en skala på 1 til 5 som angivet i tabellerne 3-2 og 3-3. En økonomisk konsekvens måles i Fase 1 som %-del af basisoverslaget. En tidsmæssig konsekvens i form af forsinkelse måles i forhold til færdiggørelse i henhold til tidsplanen, der sigter mod en færdiggørelse af Storstrømsforbindelsen inden Femern-forbindelsen åbner i Tabel 3-2: Klassificering af økonomisk konsekvens Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 <1 % af basisoverslag Mindre % af basisoverslag Moderat % af basisoverslag Større % af basisoverslag Katastrofal 5 > 25 % af basisoverslag Ny forbindelse - Storstrømmen 15

16 Tabel 3-3: Klassificering af forsinkelse Klasse Karakter Konsekvens Ubetydelig 1 Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre 2 Moderat 3 Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Større 4 Ibrugtagning forsinkes med ½ - 1 år Katastrofal 5 Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Klassificering af risiko Hver enkelt projektrisiko klassificeres i henhold til de viste risikomatricer, se figur 3-1 og figur Økonomi Matricen for klassificering af økonomiske risici er i overensstemmelse med den matrice, der er givet i Transportministeriets notat /1/. Figur 3-1: Risikomatrice for klassificering af økonomiske projektrisici Konsekvens: % af basisoverslag Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofal Sandsynlighed < 1 % 1-3 % 3-10 % % > 25 % Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I tillæg til den metode for projektrisikoanalyse, der er beskrevet i /1/, er det i samråd med Banedanmark besluttet også at vurdere risikoen for forsinkelse af projektet, således at ibrugtagningstilladelse for jernbaneforbindelsen ikke er opnået på det tidspunkt, hvor det er planlagt at Femernforbindelsen åbner, dvs. i Matricen er alene forskellig fra matricen for klassificering af økonomiske risici mht. konsekvensklasser. Ny forbindelse - Storstrømmen 16

17 Tid Figur 3-2: Risikomatrice for klassificering af tidsmæssige projektrisici Sandsynlighed Konsekvens for ibrugtagningstilladelse for jernbane Ubetydeligt Forsinkelse kan indhentes inden for samme fase af projektet Mindre Moderat Større Katastrofal Forsinkelse kan indhentes med begrænsede gener for følgende faser Forsinkelse kan indhentes men med større gener for efterfølgende faser Ibrugtagning forsinkes med mindre end ½ - 1 år Næsten sikkert > 60 % moderat moderat høj høj høj Sandsynligt % lav moderat moderat høj høj Muligt % lav moderat moderat høj høj Sjældent % lav lav moderat moderat høj Ibrugtagning forsinkes med mere end ½-1 år Usandsynligt 0-9 % lav lav lav lav moderat I forbindelse med forsinkelsesrisikoen skal det bemærkes, at projektrisici med betydning for færdiggørelsen af vejforbindelsen alene (f.eks. ved renovering af eksisterende bro som kun vejbro) betragtes som "ikke relevant" Risikograd Risikograden for en projektrisiko beregnes med en talværdi, som er produktet af karaktererne for frekvens og konsekvens, dvs. et tal mellem 1 og 25. Risikograden anvendes til rangordning af projektrisici, så man kan fokusere arbejdet med risikoreduktion på de mest betydende risici Risikohåndtering For økonomiske projektrisici, der klassificeres som "høj", beskrives og prissættes risikoreducerende foranstaltninger. Disse foranstaltninger indgår herefter i basisoverslaget og projektrisikoen kan opdateres under den forudsætning, at den risikoreducerende foranstaltning er indbygget. I nogle tilfælde vil yderligere undersøgelser i en senere projektfase være nødvendige for at afklare og reducere/fjerne projektrisikoen. I sådanne tilfælde klassificeres hasarden indtil videre som "høj". "Moderat" og "lav" klassificering af en økonomisk projektrisiko giver normalt ikke anledning til at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, medmindre disse er oplagte og let kan indarbejdes i projektet uden de store ekstraomkostninger. Projektrisici, der medfører forsinkelse, søges reduceret efter samme principper som beskrevet ovenfor. Ny forbindelse - Storstrømmen 17

18 4.2.6 Opdeling af projektrisici på risikokategorier Opdeling af projektrisici for Storstrømsforbindelsen følger retningslinjerne i Ny Anlægsbudgettering og er opdelt på otte risikokategorier: Ny teknologi Påbud Konjunkturer Mangelfuld vurdering Projektorganisationens kompetencer Afhængighed af leverandører og rådgivere Juridiske forhold Øvrige Nogle af risikokategorierne indeholder risici, der er formuleret meget generelt, andre er mere konkret formuleret. Projektrisikoanalysen ser på tværs af projektets faser (planlægning, licitation, udførelse, overdragelse), hvilket vurderes at være det mest hensigtsmæssige. Dog er der for projektrisici af type 8, Øvrige, indført følgende underinddeling, der sigter på udførelsesrisici: Ulykker og uheld Uheldige omstændigheder Svigt af væsentligt udstyr Langsom fremdrift eller arbejde uden for tolerance Risikoreducerende foranstaltninger I Fase 1 er risikoreducerende foranstaltninger for projektrisici primært relateret til planlægning af projekteringsprocessen. Fokus er planlægning af tilstrækkelige forundersøgelser og rettidig omhu. En helt anden facet af arbejdet med risici i projektets Fase 1 er opnåelse af forståelse for, hvilke risikoreducerende foranstaltninger (sikkerhedsforanstaltninger), det er nødvendigt at indbygge i anlægget, for at opnå en acceptabel driftsrisiko. Sådanne skal planlægges, så de kan prissættes i basisoverslaget. Det værktøj, der anvendes til identifikation af driftsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er driftsrisikoanalysen /2/. Sikkerhedsforanstaltninger har indflydelse på projektrisikoanalysen i det omfang, der er usikkerhed om deres nødvendighed, design eller pris. Ny forbindelse - Storstrømmen 18

19 5 Identifikation og vurdering af projektrisici Identifikationen og vurdering af projektrisici er gennemført på workshops og ved interviews med specialister. Risici er samlet i risikoregistret. 5.1 Identifikation og vurdering Identifikationen af hasarder har taget udgangspunkt i en basisliste sammenstillet af erfaringer fra projektrisikoanalyser af lignende projekter gennemført af Banedanmark, Vejdirektoratet, Rambøll og COWI. Identifikation og klassificering af projektrisici er gennemført på 5 workshops. Basislisten er gennemgået og suppleret med specifikke hasarder i henhold til deltagernes egne erfaringer og viden om projektet. På workshops er projektrisici klassificeret mht. sandsynlighed, økonomisk konsekvens og forsinkelse. Flere af løsningsforslagene fremkommer som en kombination af arbejder på den eksisterende bro og en ny bro. Fordi størrelsen af basisoverslag ikke var kendt på analysetidspunktet, er der i flere tilfælde givet en absolut værdi for konsekvensen i form af et økonomisk tab. Sådanne er efterfølgende sammenlignet med basisoverslaget for den samlede løsning, hvorefter den endelige klassificering er foretaget. I det omfang klassificering ikke kunne finde sted på workshoppen, fordi specialister med særlig indsigt ikke var repræsenteret, er den udført efterfølgende gennem interviews med relevante specialister, myndigheder og 3. part. Deltagerne i risikoworkshops og bearbejdning af risici i projektet repræsenterer følgende organisationer og rådgivere: Banedanmark Vejdirektoratet Femern A/S COWI A/S Rambøll. Ny forbindelse - Storstrømmen 19

20 Der har været afholdt afklarende møder med: Søfartsstyrelsen (gennemsejlingsforhold) Redningsberedskaberne i Vordingborg og Guldborgsund (redningsvej) SEAS (søkabler) Workshops er afholdt efter følgende plan: Ny bro: Halvdagsmøde 10. januar med 12 deltagere Renovering af eksisterende bro, nedrivning af eksisterende bro: Halvdagsmøde 12. januar med 16 deltagere Ny tunnel: Halvdagsmøde 17. januar med 12 deltagere Koordinering med Femern forbindelsen: Kort møde 20. januar med 2 deltagere Generelle hasarder: Halvdagsmøde 25. januar med 3 deltagere. Deltagerlister er givet i bilag A. 5.2 Risikoregister På workshops er projektrisici noteret i to -lister dækkende løsningsmuligheder for eksisterende bro og for ny bro. Listerne indeholder de informationer, der skal indgå i det fremtidige risikoregister for den valgte løsning hos Banedanmark iht. /1/. Ud over beskrivelsen af hasarderne indeholder listerne derfor også fem kolonner for hver af de undersøgte løsningsmuligheder. I disse fem kolonner er noteret: En verbal beskrivelse af baggrunden for klassificeringen af sandsynlighed og konsekvens for løsningen Hvorvidt hasarden er relevant (1) eller ikke relevant (0) Omkostninger i millioner kr. i fald hasarden realiseres Den økonomiske konsekvens udtrykt ved en karakter mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til "usandsynligt" og 5 til "næsten sikkert". Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". Tilsvarende for den tidsmæssige konsekvens for ibrugtagning af jernbanen. Er projektrisikoen ikke relevant noteres "0". For hver løsningsmulighed opstilles et risikoregister, der kombinerer alle de projektrisici, der er relevante for løsningen fra de to lister. De løsningsspecifikke risikoregistre kan sorteres, f.eks. så de mest betydelige økonomiske projektrisici står øverst. Udskrifter af risikoregistrene er givet i bilag B. Ny forbindelse - Storstrømmen 20

21 5.3 Antal projektrisici Tabel 4-1 viser antallet af identificerede projektrisici for de undersøgte 5 scenarier med tilhørende varianter. Tabel 4-1: Antal projektrisici vedrørende økonomi og tidsplan for jernbanen. Scenarie Økonomi Tid 1. Eksisterende bro renoveres og bevares som kombineret jernbane- og vejbro 1-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti ALT Eksisterende enkeltsporet jernbane. Uden cykel og gangsti Eksisterende bro forstærkes og bevares som jernbanebro. Vejforbindelsen nedlægges 2-A Eksisterende enkeltsporet jernbane med cykel og gangsti Ny jernbaneforbindelse og opretholdelse af vej, cykel og gangsti på eksisterende bro 3-B1 Ny bro med enkeltsporet jernbane B2 Ny bro med dobbeltsporet jernbane Ny kombineret jernbane- og vejforbindelse. Nedrivning af eksisterende bro 4-B3 Ny bro med enkeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B4 Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Ingen cykel- og gangsti B3+ Ny bro med enkeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti B4+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane. Cykel- og gangsti Ny jernbaneforbindelse, nedrivning af eksisterende bro og nedlæggelse af vejforbindelsen, dog er der også gang og cykelsti 5-B1+ Ny bro med enkeltsporet jernbane B2+ Ny bro med dobbeltsporet jernbane Fordeling af projektrisici Figur 4-1 giver et overblik over antallet af økonomiske projektrisici identificeret og deres fordeling på de 8 risikokategorier. Figur 4-2 indeholder tilsvarende information for de projektrisici, der har indflydelse på tidspunktet for ibrugtagning af jernbanen i forhold til Ny forbindelse - Storstrømmen 21

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

Risikovurdering. - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen

Risikovurdering. - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen Risikovurdering - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-001 VERSION 0.2 UDGIVELSESDATO 24.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-100-4

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Resumérapport. - Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen

Resumérapport. - Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Resumérapport - Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-124-0 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forord Øget mobilitet

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSBRO FAKTA Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode 1933-1937 Anlægsomkostning:??

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Til Københavns Kommune - CAU Dokumenttype Rapport Dato august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Revision 0 Doc. ID NHV 882-011-0 Risikoanalyse af anlægsoverslag August 2010.docx Dato

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Høringsnotat idéfase. Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen

Høringsnotat idéfase. Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Høringsnotat idéfase Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-134-9 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring Ekstern kvalitetssikring Anders H. Kaas, afdelingschef Atkins Danmark A/S Banekonference, 15.05.2017 Hvad? Uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag Gennem de seneste

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Landskabsarkitektur. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Landskabsarkitektur. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Landskabsarkitektur Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375513001 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET BB KONTROLLERET TWA GODKENDT LHE Landskabsarkitektur

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-139-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status.

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. Punkt 11. Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. 2012-1180. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering en status på projektet for en cykel- og gangsti påhængt

Læs mere

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne.

Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. Notat Vejdirektoratet VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO Svar på høringssvar fra NST om forholdet til Vandplanerne. 20. februar 2015 Projekt nr. 214379 Udarbejdet af JAD, LKP, MXJ Kontrolleret af LKR

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237558002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET PSS KONTROLLERET LTS GODKENDT LHE Ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg Storstrømsbroen Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej 2 4760 Vordingborg Dagsorden Velkommen og status på projektet Formål med høringen Baggrund for projektet

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Definitionsfaserapport. Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Definitionsfaserapport Storstrømsbroen Revision 2 Dato 212-4-23 Udarbejdet

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Risikoskema. Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni 201. Årsager og kommentarer

Risikoskema. Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni 201. Årsager og kommentarer Søgekriterier Kriterier for hændelser Projekt 5 (Del af) hændelsens navn (Del af) beskrivelse for hændelse Identificeret Udgået Kriterier for hændelsernes risikohåndtering Ansvarlig Kriterier for hændelsernes

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4

1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 417 80208 Fax 7221 8888 lss@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Sikkerhedsmål for letbaner i Danmark Indhold 1. Indledning... 2 2. Datagrundlag...

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Storstrømsbroen. Afvanding VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse

Storstrømsbroen. Afvanding VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse Storstrømsbroen Afvanding VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 JUNI 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN VVM-UNDERSØGELSE AFVANDING TEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk ramrisk.com Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK.

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Notat 30.08.13 Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Transportministeriet har gennemført kvalitetssikring af Banedanmarks redegørelse for resultaterne af de begrundede anlægsoverslag for en

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord Nedenstående beskriver detaljeret, hvilke arbejder der ønskes igangsat for fortsat at kunne udvikle Aarhus Ø. Disse arbejder ønskes igangsat i forbindelse med etablering af Rekreativ forbindelse Nord.

Læs mere

Linjeføring. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Linjeføring. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Linjeføring Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237556002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET ARTJ KONTROLLERET CMOL/EGP/JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Risikoanalysens udvikling Risikoanalyse og risikostyring

Risikoanalysens udvikling Risikoanalyse og risikostyring IDA 6. oktober 2005 Introduktion til risikoanalyse Risikoanalysens udvikling Risikoanalyse og risikostyring Lene Schepper lsc@cowi.dk 1 Katastofer 1979 1984 http://slp.icheme.org/incidents.html 1984 1976

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere