Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broarkitektur - Fagnotat, fase 1"

Transkript

1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen

2 Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 A Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø DISSING+WEITLING architecture Dronningensgade København K PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET JHE KONTROLLERET TWA GODKENDT LHE

3 InDLEDNING 1.1 Baggrund Som forberedelse af Femern-forbindelsen planlagde man en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersyn og omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op til kravene, når Femern-forbindelsen åbner i Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold til prognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken. Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse af handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevet udført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012 skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier: - Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro. - Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er be grænset, og istandsættelse vil være dyr. - Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. - Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår nedrivning af den eksisterende bro. (En grafisk fremstilling af de fem scenarier indgår på sidste side i dette dokument.) I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er en ønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i form af en bro. Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en ny forbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyser desuden anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne, miljøkonsekvenser samt risikoforhold. Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet de samfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier. 1.2 Introduktion til broarkitektur Designet er for alle typer af forskellige løsningsforslag karakteriseret ved en holistisk tilgang og et ønske om en overordnet designmæssig sammenhæng mellem broens hhv. broernes enkelte komponenter. Nærværende rapport skal opfattes som et designmæssigt udgangspunkt der kan danne grundlag for det videre arbejde. - Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro. Foto fra Masnedø mod Falster

4 Visualisering fra Sjælland mod Masnedø og Falster Linjeføring Det har været målsætningen på det nuværende bearbejdningsniveau at udarbejde en linjeføring, som er enkel og indgår naturligt i det eksisterende landskab - men samtidig danner en flydende og dynamisk figur, der forbinder de to kyster på Masnedø og Falster. Linieføringen er defineret ud fra kravene til stigninger og mulighederne for en enkel tilslutning til eksisterende vej- og baneanlæg. For at undgå at broen kommer til at hænge i tilslutningsfagene har vi arbejdet med en kombination af en vertikal og horisontal kurve med en radius på og horisontal radius på m, spændende fra Falster til Masnedø. Dette greb er medvirkende til, at vi opnår en linieføring der opfattes som spændstig og samtidig undgår en uheldige krumning, der - set i forkortning f.eks. fra trafikanternes synspunkt - vil fremstå visuelt mindre tilfredsstillende. Broens enkle forløb vil af bilisterne opfattes som roligt, bevægelsen i rummet over kyst og vandflade som behagelig, hvorfor broen også for trafikanterne fremstår som en flot overgang mellem Masnedø og Falster. Bilisternes udsigt mod øst vil - i tilfældet med de kombinerede jernbane- og vejbroer - være naturligt påvirket af jernbanebroen, mens man mod syd og vest vil have et flot vue over det åbne vand og ind over Falster. Broen vil ved Masnedø lande ca. 12m over vandspejlet - svarende til ca. 8 m over terræn på toppen af den karakteristiske kystskrænt, hvorved også det nedgravede fredede fort beliggende øst for broen friholdes. Højden ved selve landfæstet på Masnedø vil være lavere, ca. 7 m over terræn, hvilket vil opfattes som værende naturligt - uden at brodækket visuelt kommer for tæt på jorden. Ved Falster vil højden på ca. 16 m over terræn tilsvare den nuværende rampe og på den måde danne et naturligt afsæt for broens forløb over Storstrøm. Grøn: Orange: Gennemsejlingsfag for større skibe. Gennemsejlingsfag for mindre lystsejlere.

5 Visualisering fra Sjælland mod Masnedø og Falster Visualisering fra Masnedø mod Falster

6 3 Tilslutningsfag Principtegning for udformning af bropiller (billede 1.a) Broens to hovedspænd, der er planlagt som gennemsejlingsfag, er relativt korte i forhold til broens samlede længde. Således ligger der en økonomisk optimering i - for tilslutningsfagenes vedkommende - at udforme broen som bjælkedragere, der er enkle og ressouce-effektive at konstruere og opføre. Samme optimering bør gøre sig gældende for bropillerne, der skal have et tværsnit der gør byggeprocessen enkel og effektiv. Parallelt med den tilstræbte ressource- og økonomioptimering er alle konstruktioner formgivet ud fra ønsket om, at broen fra land opfattes let og elegant. Vi har bearbejdet pillernes udtryk ved at affase dem som vist nedenfor: Den viste formgivning (billede 1.a) af bropillerne bevirker, at pillerne opfylder de konstruktive krav til lejer og optagelse af kræfter i fundamenterne, samtidigt med at de facetterede bropiller visuelt fremstår gennemarbejdede og i familie med såvel tilslutningsfagenes dragere som hovedspændet. Affasningen gør at pillerne virker slankere end en enkel rektangulær pille, hvilket understøttes af lysets og skyggernes spil på pillernes facetter. Rhombeformen ved vandlinjen er endvidere karakteriseret af at begunstige vandgennemstrømningen og kan samtidig være fordelagtig ved kraftig isdannelse. Dette sidste skal dog belyses yderligere i fremtidige studier. Brodrageren har - uanset om enkeltsporet eller dobbeltsporet jernbanebro i eventuel kombination med en vejbro - et hatformet profil i beton. De markante afskæringer og facetteringer fra bropillerne er videreført i drageren, omend det funktionelle tværsnit er den naturligt styrende faktor. Ved de to enkeltstående jernbaneforbindelser, hhv. den enkelt- og dobbeltsporede version, vil broen fremstå som det ses på illustrationerne - let og transparent. Versionen med både bane- og vejbro vil i kraft af dobbeltpillerne have en tendens til at begrænse udsynet når broen opleves i forkortning fra terræn. Dette vil bropillernes facetteringer dog kompensere for, ligesom den horisontale linjeførings store cirkelslag betyder en nedtoning af effekten af visuel barriere - idet der åbnes for indkik under broen, selv ved betragterens placering tæt på broen. For cyklister og bilister vil løsningen med parallel jernbane- og vejbro indebære, at udsynet mod øst vil være påvirket. Dette opstår ud fra kravene til gennemsejlingshøjder, der skal opfyldes af begge broer hvorfor broernes underside er planlagt beliggende i samme niveau. Den hævede nødplatform, der er nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde og derfor forløber i hele jernbanebroens længde, vil befinde sig i bilisternes øjenhøjde, hvilket afstedkommer stor designmæssig fokusering på dette element, der tænkes udført som en tynd plade båret på konsoller i linje med køreledningsmasterne, hvilket får platformen til at fremstå som en spoiler - der samtidigt markerer kanten af jernbanebroen. Ved landfæsterne tæt ved boligerene kan mellemrummet etableres som et støjværn. Ny forbindelse Broarkitektur Storstrømmen Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Broarkitektur Storstrømmen Fagnotat, fase 1

7 Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse.

8 Visualisering fra Masnedø mod Falster. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse

9 Visualisering fra Falsters vestpynt. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse Enkelt eller dobbeltsporet jernbanebro eksisterende storstrømsbro bibeholdes.

10 Visualisering fra Falsters landfæster. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse.

11 Visualisering fra Masnedø. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse

12 Scenarie 4 Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro. (blank)

13 Visualisering fra Masnedø mod Falster. Scenarie 4 Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro.

14 Scenarie 4 Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro. Scenarie 3+5: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse. Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen med nedrivning af den eksisterende bro.

15 Visualisering fra Falsters vestpynt. Scenarie 4 Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro.

16 Visualisering fra Falsters landfæster. Scenarie 4 Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro.

17 Visualisering fra Masnedø. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro. Dobbeltsporet jernbane- samt vejbro nuværende storstrømsbro fjernet.

18 Hovedspænd set fra øst. Hovedspænd Som tidligere beskrevet har vi ønsket at skabe en designmæssig, visuel sammenhæng mellem broens dele, et samlet formsprog for piller og overbygning. Dette kommer stærkest til udtryk i hovedspændene, hvor vi har arbejdet med vouterne som konstruktivt og ikonisk element. Eftersom broen ikke har pyloner eller deslige, bliver hovedspændets profil det markante element for denne bro. Det er dét indtryk, som vil stå stærkest for personer, der bevæger sig omkring og under broen. Set i silhuet vil de tre markante vouter, broens trekanter, give broen et unikt udtryk som vil kendetegne den og være dens vartegn. De 13 m høje vouter er karakteriseret ved et præcist og skarptskåret udtryk, som tilfører broen dens markante profil. For at bryde vouternes lodrette flade og samtidig give pillerne visuel højde, er pillerne på vouternes yderside ført helt op til brodækket, hvorved voute-fladen brydes op i mindre facetter, der i proportionering er tilpasset bropillernes afskårne flader.

19 Scenarie 3: Ny enkeltsporet jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse. Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse

20 Scenarie 3: Ny dobbeltsporet jernbanebro og opretholdelse af eksisterende bro som vejforbindelse. Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro.

21 Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro. (vejbroen). Eksisterende storstrømspille og viste forslag.

22 Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro og nedrivning af den eksisterende bro. Drivers view Konklusion Dette indledende arbejde har haft til formål at vise mulighederne for at få en æstetisk sammenhængende bro som forbinder Masnedø med Falster; en bro der skal være økonomisk fordelagtig og ressource-effektiv samtidig med, at dens udformning og dimensioner skal virke lette og broens elementer fremstå harmoniske - uanset om enkeltsporet eller dobbeltsporet jernbanebro, om muligt også med kombination med en vejbro. Dette mener vi er lykkedes. Med en yderligere bearbejdning af især dobbeltbro-løsningen vil man have et endog meget vellykket projekt, som vil fungere som et nyt vartegn for området omkring Masnedø og Falster.

23 De 5 scenarier i grafisk form

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere