Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6

2 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen har ved sin stiftelse adresse: Amagerbrogade 18, København S. 3. Foreningens Formål er at administrere ejendommen Viborggade 13, matr. nr i Københavns Udenbys Klædebo kvarter samt at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommen stedse er i forsvarlig vedligeholdelsestilstand. Foreningens kapitalforhold 4. Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde sker samtidig fastlæggelse af ejer lejlighedens prioriteringsforhold. Efter første ejerskifte kan lånet i den enkelte ejerlejlighed kun stiftes med skriftligt samtykke af den til enhver tid tinglyste skødehaver af den enkelte ejerlejlighed. For foreningens forpligtigelser med hensyn til administrationsomkostninger og øvrige fællesudgifter hæfter medlemmerne personligt og solidarisk. Til dækning af foreningens udgifter, jvf. 3, betaler medlemmerne i forhold til de nedennævnte fordelingstal en kvartårlig ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af ham udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af større og mere ekstraordinære udgifter skal administrator være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse. Administrators afgørelse af ydelsernes størrelse skal godkendes af en generalforsamling. Den ordinære ydelse erlægges kvartårligt forud. Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter som følge af et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem, undtagen den oprindelige ejer af ejendommen ved dennes omdannelse til ejerlejligheder, et ejerpantebrev af rimelig størrelse, som henligger i ejerforeningens besiddelse som håndpant. Størrelsen af ejerpantebrevet fastsættes af bestyrelsen ved udstedelse af første skøde for ejerlejligheden. Ejerpantebrevet respekterer de prioriteter, som hviler på ejerlejligheden ved udstedelse af det første skøde, og respekterer i øvrigt uden særskilt påtegning til enhver tid størst mulige lån af Overformynderi, Kreditforenings-, Hypotekforenings-, Sparekasse- og Reallånefondsmidler til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtigte1ser. Endvidere respekteres mod særskilt påtegning en normal og rimelig privat prioritering. I det omfang ejerpantebrevet herefter skal forsynes med respektpåtegning om eventuel omprioritering meddeles denne respektpåtegning af bestyrelsen. Side 2 af 6

3 Foreningens medlemmer: 5. Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af ejerlejligheder i førnævnte ejendom. Medlemskab er pligtmæssigt og træder i kraft den dag, det pågældende medlems skøde, uanset om dette er betinget, anmeldes til tinglysning. En tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende restanmærkning. 6. Rettigheder og forpligtelser fordeles indbyrdes mellem foreningens medlemmer efter følgende fordelingstal: Nr. Beliggenhed Areal Fordelingstal l. Viborggade 13, kælderen tv. 87 6/ Viborggade 13, kælderen th. 59 4/ Viborggade 13, stuen tv. 82 7/ Viborggade 13, stuen th. 82 7/100 5 Viborggade 13, l. sal tv / Viborggade 13, l. sal th / Viborggade 13, 2. sal tv / Viborggade 13, 2. sal th / Viborggade 13, 3. sal tv. 82 9/ Viborggade 13, 3. sal th. 82 9/ Viborggade 13, 4. sal tv. 82 9/ Viborggade 13, 4. sal th. 82 9/ /100 Vedligeholdelse og orden 7. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, mens den indvendige vedligeholdelse påhviler ejeren af den enkelte ejerlejlighed. Indvendig vedligeholdelse omfatter foruden tapetsering, maling og hvidtning tillige vedligeholdelse af gulve, døre, udstyr, herunder elektriske ledninger, el-kontakter, vand- og gasledninger, eventuelle radiatorer, kort sagt alt hvad der er installeret indenfor boligens (lokalernes) vægge og adgangsdøre, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fælles installationer udenfor de enkelte lejligheder ind til de nævnte ledningers og installationers individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. Den udvendige side af vinduer og adgangsdøre til de enkelte lejligheder (lokaler) samt trapper og trappegange samt eventuelle øvrige fællesarealer vedligeholdes af foreningen og skal fremtræde i så vidt muligt ensartet farve og udstyr i øvrigt. 8. Hvis en lejlighed groft forsømmes eller dens tilstand er til gene for de øvrige beboere mv. i ejendommen, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke rettidigt kan bestyrelsen om fornødent ved fogeden blive indsat i lejligheden med henblik på dennes istandsættelse for Side 3 af 6

4 ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse for foreningens udgifter i foreningens pantebrev samt hos ejeren personligt. 9. Ejerlejlighedsejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Bestemmelserne i de af Boligministeriet godkendte standardlejekontrakter er gældende som husorden. Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens udvendige dele eller af ydersiden af vinduers træværk, udvendige side af adgangsdøre til de enkelte ejerlejligheder eller lade opsætte skilte, reklamer eller lignende uden bestyrelsens forud indhentede skriftlige samtykke. 10. Bestyrelsen kan tilrettelægge 2 arbejdsweekender per år, en henholdsvis forår og efterår eller ialt op til 4 arbejdsdage, hvori ejerlejlighedsejeren er forpligtet til at deltage. Ejerlejlighedensejeren kan dog vælge at sende en suppleant. Ved udeblivelse opkræves et gebyr pr. weekend, jvf. ejerforeningens husorden, med mindre der i behørig tid forinden er truffet aftale med bestyrelsen om udførelse af arbejdet på et andet tidspunkt. 10b Ingen lejlighed må benyttes til restaurant, handel med letfordærvelige fødevarer eller bordel. Hovedparten af ejerlejlighederne i ejendommen anvendes til beboelse. Ejerforeningen støtter skriftligt, såfremt en af de øvrige ejerlejligheder måtte ønske at ansøge om godkendelse af ejerlejligheden til beboelse. Misligholdelse: 11. Såfremt et medlem ikke betaler de i 4 omtalte ydelser eller handler i strid med det i 10b angivne forbud, eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for foreningen, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem handler til væsentlig skade for foreningen eller gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren, - og i tilfælde af at lejligheden er udlejet tillige lejeren - uopholdeligt skal fraflytte lejligheden. Efterkommes påbudet om fraflytning ikke, skal bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag ved den underret, hvori ejendommen er beliggende. 12. Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller af administrator indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutninger kan indbringes til prøvelse for de ordinære domstole. Sagen anlægges ved underretten i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende. Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår beslutninger i henhold til 11, og ej heller ved beslutninger, hvis iværksættelse ikke tåler udsættelse. Side 4 af 6

5 Administration 13. Ejendommens almindelige forvaltning forestås af en administrator, der vælges på den ordinære generalforsamling, jvf. 15, for et år ad gangen. Såfremt administrator eller ejerlejlighedsforeningen skulle gøre sig skyldig i grov misligholdelse af administrationsaftalen og dens forudsætninger, er den forurettede part berettiget til at kræve administrationsforholdet bragt til ophør uden varsel. I øvrigt kan administrator kun opsiges ved en generalforsamling, hvor der kræves simpelt flertal for opsigelsens effektuering, og da kun med to måneders skriftligt varsel. Administrator kan med en måneds varsel til udgangen af en måned frigøre sig for administrationen. Administrator er befuldmægtiget til efter de af bestyrelsen udarbejdede tegningsregler for foreningen på dennes vegne at handle i alle sædvanlige forhold vedr. den daglige drift. alle ind- og udbetalinger sker gennem administrator, der forestår kasse og bogholderi. Administrator er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af de enkelte medlemmers lejligheder. Administrator samt håndværkere kan skaffe sig adgang til de enkelte lejligheder for at foretage reparationer og lignende. Administrators honorar fastsættes på generalforsamlingen, og bør stå i rimeligt forhold til de til enhver tid gældende takster for administration af fast ejendom. Regnskab og revision 14. Regnskabsåret går over perioden 1/11 til 3l/10, første regnskabsperiode dog fra købers overtagelse af den først solgte lejlighed og til 31/ Foreningen vælger på den ordinære generalforsamling en revisor til at udarbejde årsregnskab, samt revidere administrators kasseregnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, skal være tilsendt foreningens medlemmer senest 7 dage inden den ordinære generalforsamlings afholdelse. Generalforsamling: 15. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden l. Juli med 10 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Formandens beretning om det forløbne år. 2. Regnskab og revisors påtegning. 3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af administrator, jvf Valg af revisor 7. Eventuelt. 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske skriftligt med 10 dages varsel. Side 5 af 6

6 17. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Fordelingstallet angiver hvert enkelt medlems antal stemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages enstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret og med mindst 2/3 deles flertal. Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 10 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling, og på denne kan de forslag, som har været behandlet på første generalforsamling, vedtages med 2/3deles flertal, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand, senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Bestyrelse 18. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, der ikke nødvendigvis behøver være medlem af foreningen. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens, og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af det tilstedeværende medlemmer. l9. Foreningen tegnes i alle forhold af bestyrelsens formand eller af to ordinære medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstede prokura. 20. Bestyrelsen holder møde, når eet af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. 21. Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, ligesom han uden bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv, og kan være genstand for kreditorforfølgning Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling u. 1/7-1969, samt senere vedtagne ændringer. Side 6 af 6

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere