1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune."

Transkript

1 /2 VORYH Vedtaget på LO s 36. ordinære kongres oktober DYQ 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. )RUPnO 2, stk. 1 LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab. 2, stk. 2 LO vil arbejde for a) gennem kollektive overenskomster at sikre den enkelte lønmodtagers rettigheder og tryghed i arbejdslivet, b) at styrke lønmodtagernes medbestemmelse på arbejdspladserne, c) at den enkelte får muligheder for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden, d) at ingen forskelsbehandles, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse, e) at der på et bæredygtigt grundlag skabes job til alle, økonomisk retfærdighed og lige adgang til samfundsgoderne, f) et velfærdssamfund, der bygger på demokrati, tryghed, social retfærdighed, et rent miljø og udviklingsmuligheder for den enkelte. 2, stk. 3 LO vil også arbejde for udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet, og for at nedbryde den negative sociale arv. 2, stk. 4 LO vedkender sig et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden, og LO vil bidrage til at sikre politiske, sociale og økonomiske rettigheder for alle. 0HGOHPPHU 3, stk. 1 I LO kan optages alle landsdækkende fagforbund. 3, stk. 2 Der kan dog ikke optages organisationer, som er brudt ud af et forbund under LO.

2 2SWDJHOVH 4, stk. 1 En organisation, som ønsker at blive optaget i LO, skal tilstille Daglig Ledelse en skriftlig anmodning herom, bilagt organisationens love og oplysninger om organisationens aktuelle medlemstal. 4, stk. 2 Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra Daglig Ledelse træffe afgørelse om optagelse eller beslutte, at det skal forelægges en kongres til afgørelse. 4, stk. 3 Såfremt en anmodning om optagelse afgøres af Hovedbestyrelsen, er anmodningen endelig imødekommet, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for optagelsen. Opnår forslaget ikke den nødvendige tilslutning i Hovedbestyrelsen, forelægges det den førstkommende kongres. Når kongressen behandler spørgsmålet om optagelse, træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. 2SO\VQLQJHU 5, stk. 1 Efter hvert kalenderårs afslutning skal medlemsorganisationerne indsende en opgørelse over deres medlemstal pr. 31. december. 5, stk. 2 Når medlemsorganisationernes årsregnskaber og status foreligger, skal disse indsendes til LO. 5, stk. 3 Ved formands- eller hovedkassererskifte i medlemsorganisationerne skal navnene på de nyvalgte tillidsmænd meddeles til LO. 5, stk. 4 Når medlemsorganisationerne vedtager lovændringer, skal organisationerne indsende et eksemplar af de vedtagne love. 5, stk. 5 Medlemsorganisationerne er forpligtede til, inden for en af Daglig Ledelse fastsat frist, at besvare spørgsmål, som Daglig Ledelse retter til dem. 8GWU GHQ 6 Udmeldelse af LO kan kun ske med mindst 1 års skriftligt varsel over for Daglig Ledelse til en 1. januar. /2ORNDOVWUXNWXU 7, stk. 1 LO s tværfaglige interesser lokalt varetages af LO-sektionerne. 7, stk. 2 Hver kommune dækkes af en LO-sektion. LO-sektionerne kan dog dække flere kommuner. 2

3 7, stk. 3 Som medlemmer af en LO-sektion skal efter ansøgning optages alle fagforeninger under et LOforbund, hvis geografiske dækningsområde omfatter hele eller en del af den pågældende sektion. Andre fagforeninger kan optages i det omfang, det er foreneligt med indgåede grænseaftaler og LO s værdigrundlag. 7, stk. 4 Lovene for LO-sektionerne skal godkendes af LO s daglige ledelse. 7, stk. 5 LO-sektionerne udpeger repræsentanter til udvalg, råd og nævn inden for sektionens geografiske dækningsområde. Ved udvalg med tværgeografisk dækningsområde udpeger vedkommende sektioner i fællesskab repræsentanten. 7, stk. 6 LO-sektionerne fastsætter selv deres kontingent. Fagforeningerne betaler det fastsatte kontingent i forhold til antal betalende medlemmer. 7, stk. 7 LO har i samarbejde med fagforeningerne og LO-sektionerne ansvaret for det regionale arbejde. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer. /2VOHGHOVH.RQJUHVVHQ 8, stk. 1 LO s øverste myndighed er Kongressen. 8, stk. 2 Kongressen består af 400 delegerede. Medlemmer af Daglig Ledelse er delegerede. 3 delegerede vælges forlods af hvert af LO s medlemsforbund. Det resterende antal delegerede vælges af LO s medlemsforbund efter forholdsmæssig fordeling på grundlag af de enkelte forbunds medlemstal, jf. 5, stk. 1. 8, stk. 3 Beregning af, hvor mange delegerede, der skal vælges af de enkelte forbund, foretages af LO, der giver forbundene meddelelse herom. Meddelelsen skal i forbindelse med den ordinære kongres gives senest 4 måneder før Kongressens afholdelse. 'HQRUGLQ UHNRQJUHV 9, stk. 1 Den ordinære kongres afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemsforbundene med 6 måneders varsel. 9, stk. 2 På den ordinære kongres aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 4 år, og de reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse. 3

4 9, stk. 3 Den ordinære kongres vælger formand, næstformand og 2 sekretærer, der tillige er medlem af Daglig Ledelse. Hovedbestyrelsen kan afgive indstilling om kandidater i forbindelse med valg af formand, næstformand og sekretærer. I Hovedbestyrelsens indstilling skal der ved nyvalg tilstræbes en sammensætning, der afspejler en ligelig kønsmæssig repræsentation. Kongressen vælger til Daglig Ledelse 10 forbundsformænd/forbundsledere fra 10 forskellige medlemsforbund. Anmeldelse til valg sker senest 8 dage før Kongressens begyndelse til Daglig Ledelse. Hovedbestyrelsen kan afgive indstilling om Daglig Ledelses sammensætning. Der vælges endvidere en revisionskomité bestående af 3 medlemmer samt 2 suppleanter for disse. 9, stk. 4 Kongressen fastsætter lønnen for formand, næstformand, sekretærer og Daglig Ledelse samt regler om udbetaling af mødediæter. 9 stk. 5 Kongressen behandler endvidere alle sager vedrørende organisationen samt sager, der angår lønmodtagernes faglige og i forbindelse hermed økonomiske forhold i henhold til den vedtagne dagsorden. 9, stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på Kongressen, skal af et medlemsforbund indsendes til Daglig Ledelse senest den 1. august. Forslagene skal af Daglig Ledelse fremsendes til medlemsforbundene senest 1 måned før Kongressens afholdelse. 9, stk. 7 Kun forbund, Hovedbestyrelse og Daglig Ledelse kan stille forslag til Kongressen. (NVWUDRUGLQ UNRQJUHV 10 Ekstraordinær kongres indkaldes, når Daglig Ledelse eller Hovedbestyrelsen beslutter det, eller når 3 medlemsorganisationer repræsenterende tilsammen mindst 10 pct. af LO s kontingentbetalende medlemmer, til Daglig Ledelse fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af det eller de forslag, som ønskes behandlet på Kongressen. ( 11 ophævet) +RYHGEHVW\UHOVHQ 12, stk. 1 Den øverste myndighed mellem kongresserne er Hovedbestyrelsen. 12, stk. 2 Hovedbestyrelsen består af Daglig Ledelse, samt 1 repræsentant fra hvert af de forbund, der ikke er medlem af Daglig Ledelse. Medlemsforbund med mere end medlemmer jf. 5, stk. 1, udpeger for hver yderligere påbegyndt medlemmer 1 repræsentant til Hovedbestyrelsen. Desuden kan formanden for de af LO anerkendte karteller, der ikke er medlem af Hovedbestyrelsen, deltage i møderne. 4

5 Hvis Hovedbestyrelsen efter Kongressens valg af formand, næstformand og sekretærer samt forbundenes udpegning af hovedbestyrelsesmedlemmer ikke har opnået en ligelig repræsentation af mænd og kvinder, udvides Hovedbestyrelsen med op til 5 repræsentanter for det underrepræsenterede køn. LO s hovedbestyrelse fastlægger proceduren for valg af de yderligere 5 repræsentanter. 12, stk. 3 Hovedbestyrelsen holder møde mellem 4 6 gange om året og i øvrigt så ofte Daglig Ledelse eller mindst 30 pct. af Hovedbestyrelsens repræsentanter finder det nødvendigt. 12, stk. 4 Hovedbestyrelsen skal forelægges generelle faglige og politiske spørgsmål samt overordnede spørgsmål om LO s økonomi og budget. Det reviderede regnskab skal fremlægges til godkendelse på et møde i Hovedbestyrelsen i det efterfølgende år. 12, stk. 5 Hovedbestyrelsen kan, når rimelige grunde taler herfor, foretage reguleringer af de i 9, stk. 4, fastsatte lønninger. 12, stk. 6 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Hovedbestyrelsen behandler endvidere sådanne forslag, som Daglig Ledelse beslutter at sætte på mødets dagsorden, eller som et forbund ønsker at få behandlet. 12, stk. 7 Hovedbestyrelsen nedsætter politiske hovedudvalg i forhold til LO s kerneopgaver samt et Organisationspolitisk Udvalg, der samler de organisationspolitiske projekter. De politiske udvalg tildeles beslutningskompetence efter retningslinjer fastsat af Hovedbestyrelsen. 'DJOLJ/HGHOVH 13 Den øverste myndighed mellem møderne i Hovedbestyrelsen er Daglig Ledelse, der består af formanden, næstformanden, 2 sekretærer og de i henhold til 9, stk. 3, valgte forbundsformænd/forbundsledere. Der kan ikke mødes ved stedfortræder. Dog kan der i tilfælde af langvarig sygdom blandt de i henhold til 9, stk. 3, valgte forbundsformænd indtræde en personlig udpeget suppleant. Ved langvarig sygdom forstås fravær på mere end fire uger. 14, stk. 1 Hvis et medlem af Daglig Ledelse afgår som forbundsformand/forbundsleder, skal vedkommende udtræde af Daglig Ledelse. 14, stk. 2 Hvis et forbund som følge af sammenlægning af flere medlemsforbund får mere end et medlem af Daglig Ledelse, skal der ske udtrædelse, således at forbundet kun er repræsenteret i Daglig Ledelse med 1 medlem. 5

6 14, stk. 3 Hvis et medlem af Daglig Ledelse afgår i kongresperioden, kan Hovedbestyrelsen konstituere en stedfortræder for den resterende del af kongresperioden i overensstemmelse med 9, stk. 3. Konstituering af stedfortræder foretages særskilt for hvert fratrædende medlem af Daglig Ledelse. 14, stk. 4 Ingen kan repræsentere LO i udvalg og lignende efter at være fratrådt som medlem af Daglig Ledelse. I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel. 14, stk. 5 LO afholder udgifter i forbindelse med møder i Daglig Ledelse. 15, stk. 1 Formanden, bistået af næstformanden og de kongresvalgte sekretærer, leder organisationens daglige administration og er ansvarlige for regnskabsføringen i overensstemmelse med de af Daglig Ledelse, Hovedbestyrelsen og Kongressen givne anvisninger. 15, stk. 2 Ved formandens forfald træder næstformanden i hans sted. 15, stk. 3 De fastlønnede tillidsrepræsentanter kan ikke beklæde andre lønnede hverv uden Hovedbestyrelsens godkendelse. 16 Formand, næstformand og sekretærer afgår senest ved den førstkommende ordinære kongres efter det fyldte 61. år. 17, stk. 1 Afgår formanden i kongresperioden indkaldes til en ekstraordinær kongres med henblik på valg af formand. Der foretages valg af medlemmer i henhold til 9, stk. 3, i det omfang, der er sket fratrædelse i kongresperioden, eller fratræden sker på den ekstraordinære kongres, og der behandles forslag stillet af dem, der jf. 10 er berettigede til at begære en ekstraordinær kongres afholdt. 17, stk. 2 Afgår næstformand eller en sekretær i kongresperioden, kan Hovedbestyrelsen konstituere en stedfortræder for den resterende del af kongresperioden, eller der kan indkaldes til ekstraordinær kongres, jf. 10. %HUHWQLQJUHJQVNDERJUHYLVLRQ 18, stk. 1 Der udgives en årlig beretning om LO s virksomhed samt et revideret årsregnskab. Medlemsorganisationerne tilstilles beretning og regnskab. 18, stk. 2 Hovedbestyrelsens medlemmer/de kongresdelegerede skal gennem deres respektive forbund have beretning og regnskab tilstillet mindst 14 dage før afholdelse af det hovedbestyrelsesmøde, hvori beretning og regnskab behandles undtaget de år, hvor der afholdes ordinær kongres. 6

7 19, stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar 31. december. 19, stk. 2 Efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes årsrapport. 19, stk. 3 Årsrapporten revideres af den i henhold til lovenes 9, stk. 3, valgte revisionskomité. Revisionen foretages i henhold til den af Hovedbestyrelsen vedtagne revisionsinstruks, og revisionskomiteen har kun revisionsmæssigt ansvar i henhold til denne. Hovedbestyrelsen lader herudover årsrapporten underkaste statsautoriseret revision. 20, stk. 1 Revisionskomiteen har til enhver tid ret til at gennemgå regnskaberne og skal foretage kritisk revision mindst én gang hvert kvartal. 20, stk. 2 Revisionskomiteen indsender efter hver revision en indberetning til Hovedbestyrelsen. 21 Hvis regnskabet findes at være i uorden, er formanden pligtig til straks at udlevere revisionskomiteen alt, hvad der findes i hans besiddelse af LO s ejendele såsom bøger, dokumenter, penge, nøgler osv., hvorefter der uopholdeligt tilstilles Hovedbestyrelsen fornøden meddelelse. Under sådanne forhold kan Hovedbestyrelsen suspendere formanden, næstformanden og de kongresvalgte sekretærer, indtil en ekstraordinær kongres har taget beslutning i sagen. 7HJQLQJVUHW 22, stk. 1 Ved dispositioner over LO's formue, herunder pantsætning eller overdragelse af fast ejendom, kræves underskrift af formand og næstformand i forening. I tilfælde af forfald af en af disse underskriver en af de to valgte sekretærer i stedet for den pågældende. 22, stk. 2 Formanden og næstformanden kan i forening give prokura til en eller to stedfortrædere, der i formandens og/eller næstformandens fravær kan medunderskrive ved dispositioner, der falder inden for den daglige administration. I forbindelse med underskrift på checks og giro i den daglige administration kan formanden og næstformanden i forening give fuldmagt til, at to medarbejdere underskriver i forening..rqwlqjhqwexgjhwrjk IWHOVH 23, stk. 1 Til dækning af omkostningerne ved LO's virksomhed betaler medlemsorganisationerne et af Kongressen fastsat årligt kontingent pr. medlem. I det samlede kontingent kan afsættes midler til særlige formål. 7

8 23, stk. 2 Hovedbestyrelsen kan foretage regulering af kontingentet inden for de af Kongressen fastsatte rammer og retningslinjer. 23, stk. 3 Som grundlag for kongressens fastsættelse af kontingent forelægges et af Hovedbestyrelsen behandlet rammebudget for kongresperioden. 23, stk. 4 Kontingentet indbetales kvartårligt forud i hver januar, april, juli og oktober måned. 24 Hovedbestyrelsen skal senest den 15. december have forelagt et af formanden udarbejdet budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse. 25 Medlemsorganisationerne hæfter ikke for LO's forpligtelser. 0 GHXGJLIWHU 26 Medlemsorganisationerne betaler selv de udgifter, der er forbundet med deres deltagelse i de af LO indkaldte møder.,qgjnhovhdiryhuhqvnrpvw 27, stk. 1 Hovedbestyrelsen kan opstille krav af almen interesse, der bør rejses ved de kommende overenskomstforhandlinger. 27, stk. 2 Såfremt disse eller andre krav forhandles direkte mellem LO og en modstående hovedorganisation, og forhandlingerne afsluttes med, at der opnås enighed, indgår resultatet i forslagene til nye overenskomster for medlemsorganisationerne. 27, stk. 3 Hovedoverenskomster med almindelige bestemmelser bør kun indgås under forbehold af LO s sanktion. 28, stk. 1 LO har ret til at indgå hovedaftaler og overenskomster med de modstående hovedorganisationer om spørgsmål af almen interesse for lønmodtagerne. 28, stk. 2 Sådanne overenskomster og hovedaftaler skal godkendes af hovedbestyrelsen eller kongressen. 28, stk. 3 Daglig ledelse kan dog godkende mindre ændringer i eksisterende overenskomster og hovedaftaler. 8

9 .RQIOLNWHU 29, stk. 1 Medlemsforbund, der ønsker støtte fra LO til gennemførelse af strejke/lockout iværksat af eller imod det pågældende forbund, skal så tidligt som muligt underrette LO om den mulige konflikt. 29, stk. 2 Hovedbestyrelsen skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, senest 14 dage efter, man har modtaget den i stk. 1 nævnte underretning, meddele medlemsforbundet, om LO vil støtte konflikten. 29, stk. 3 Under konflikter, der understøttes af LO, skal det pågældende medlemsforbund rådføre sig med Daglig Ledelse i alle spørgsmål vedrørende henvendelser til offentligheden og forhandlinger med arbejdsgiverne. 6\PSDWLNRQIOLNWHU 30, stk. 1 LO s hovedbestyrelse kan pålægge et medlemsforbund at forelægge sin kompetente forsamling eller sine medlemmer et forslag om iværksættelse af sympatikonflikt af nærmere fastsat omfang til støtte for en i henhold til 29 godkendt konflikt. 30, stk. 2 En sådan sympatikonflikt kan dog ikke forlanges iværksat, såfremt der ikke opnås et flertal herfor på 3/4 af de afgivne stemmer i forbundets kompetente organ eller, hvis forbundet beslutter i stedet at afholde urafstemning, af de ved urafstemningen afgivne stemmer. 30, stk. 3 Daglig Ledelse har ret til at være repræsenteret på det i stk. 2 nævnte møde i den kompetente forsamling eller på møder arrangeret af forbundet i forbindelse med en i henhold til stk. 2 besluttet urafstemning..rqiolnwxqghuvw WWHOVH 31, stk. 1 Under en i henhold til 29 af LO godkendt konflikt eller en i henhold til 30 iværksat sympatikonflikt, som omfatter over 3 pct. af det pågældende forbunds medlemmer, yder LO en konfliktunderstøttelse udgørende et af Hovedbestyrelsen fastsat beløb pr. uge pr. konfliktberørt medlem. LO udbetaler dog ingen konfliktunderstøttelse for den første uges konflikt. 31, stk. 2 Som konfliktberørte medlemmer regnes arbejdsløse, som i henhold til lovgivningen mister arbejdsløshedsdagpenge på grund af konflikten. 31, stk. 3 Et medlemsforbund er først berettiget til konfliktunderstøttelse et år efter, det er optaget som medlem i LO, medmindre der er tale om en af LO i henhold til 30 besluttet sympatikonflikt. 31, stk. 4 Økonomisk støtte fra LO til arbejdsstandsninger, som er godkendt i henhold til 29 eller iværksat i 9

10 henhold til 30, kan kun inddrages, hvis hovedbestyrelsen eller en kongres beslutter dette, eller hvis det pågældende forbund ikke efterlever bestemmelsen i 29, stk. 3..RQIOLNWNRQWLQJHQW 32, stk. 1 Til dækning af udgifterne ved udbetaling af konfliktunderstøttelse i henhold til 31, stk. 1, kan hovedbestyrelsen udskrive et ugentligt konfliktkontingent pr. medlem, der er i arbejde. Hovedbestyrelsen kan beslutte at udskrive konfliktkontingent i anledning af, at LO udbetaler konfliktunderstøttelse til faglige organisationer i udlandet. 32, stk. 2 Bidragene indbetales af de respektive forbund ugevis i henhold til nærmere bestemmelser herom fastsat af Daglig Ledelse. 32, stk. 3 Ved beregning af konfliktkontingent har medlemsforbund, der finansierer konflikter inden for eget område, uden mulighed for at modtage konfliktunderstøttelse fra LO, ret til at fradrage det af LO s hovedbestyrelse i henhold til 31, stk. 1, fastsatte beløb pr. konfliktdeltager pr. uge. 2YHUIO\WQLQJ 33 Når et medlem af en medlemsorganisation overgår til et andet fag, må den organisation, hvortil tilflytning sker, ikke afkræve den tilflyttede indskud, forudsat at vedkommende medlem har opfyldt sine forpligtelser mod den organisation, han forlader. *U QVHVWULG 34, stk. 1 LO s medlemsforbund forpligter sig til at forebygge og løse eventuelle uenigheder om de organisationsmæssige grænser mellem to eller flere forbund. 34, stk. 2 Hvis forbundene undtagelsesvis ikke kan løse en sag efter stk. 1, kan ethvert af de involverede forbund indbringe sagen for Hovedbestyrelsen med henblik på behandling i LO s grænseudvalg. 34, stk. 3 Grænseudvalget består af 3 medlemmer. Formanden for grænseudvalget, der skal opfylde betingelserne for at beklæde et dommerembede, udpeges af LO s hovedbestyrelse for en kongresperiode. De øvrige 2 medlemmer udpeges til behandling af den enkelte sag af Hovedbestyrelsen. 34, stk. 4 Grænseudvalgets sagsbehandling sker i overensstemmelse med forretningsorden for grænseudvalget, som vedtages af LO s hovedbestyrelse. 34, stk. 5 Såfremt det ikke lykkes grænseudvalget at mægle forlig, afgør udvalget sagen i henhold til forretningsordenen. 10

11 34, stk. 6 Finder et forbund, at et andet forbund ikke har efterlevet en kendelse fra grænseudvalget senest 1 måned efter, at denne er meddelt forbundene, eller har et forbund ikke efterlevet reglerne om forhandling, mægling og behandling ved grænseudvalget, kan sagen indbringes for LO s grænseudvalg med henblik på fastsættelse af økonomisk sanktion. Området for fastsættelse af den økonomiske sanktion, udmålingshensyn, og hvem det fastsatte beløb skal tilfalde, fastsættes i forretningsordenen. (NVNOXVLRQ 35, stk. 1 Hovedbestyrelsen kan med 3/4 majoritet af samtlige medlemmer beslutte at ekskludere et medlemsforbund, som ikke opfylder sine forpligtelser over for LO eller på anden måde modarbejder LO s formål, som disse er fastsat i vedtægterne. 35, stk. 2 En beslutning om eksklusion kan af det pågældende forbund indbringes for førstkommende kongres eller ekstraordinær kongres jf , stk. 3 Indbringelse for kongres eller ekstraordinær kongres har opsættende virkning, medmindre eksklusionen skyldes manglende betaling af kontingent, herunder konfliktkontingent. /RY QGULQJHU 36, stk. 1 Lovændringer kan kun vedtages på en kongres. 36, stk. 2 Forslag om lovændringer skal af et medlemsforbund fremsendes til Daglig Ledelse senest 4 måneder før den kongres, hvor forslaget ønskes behandlet, finder sted. 36, stk. 3 Daglig Ledelse foranlediger de modtagne forslag og eventuelle af Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen udarbejdede forslag udsendt til medlemsforbundene senest 1 måned før kongressens afholdelse. 2SO VQLQJ 37, stk. 1 LO kan kun opløses ved en beslutning på en i den anledning indkaldt ekstraordinær kongres, når mindst 3/4 af de tilstedeværende delegerede stemmer for det. 37, stk. 2 Organisationens pengemidler og øvrige effekter fordeles i så fald mellem organisationens medlemsforbund i forhold til disses medlemstal på opløsningstidspunktet. 11

LO s love. November 2015

LO s love. November 2015 1 LO s love November 2015 2 LO s love Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Layout: LO November 2015 LO s love LO s love er vedtaget på LO s kongres 26. oktober 2015. November 2015 Indhold LO s Love...

Læs mere

LO s love. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

LO s love. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 1 LO s love Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Side 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 Indhold Navn 1 Formål 2 Medlemmer 3 Optagelse 4 Oplysninger 5

Læs mere

Dagsordenens pkt. 10. Forslag til LO s love

Dagsordenens pkt. 10. Forslag til LO s love Dagsordenens pkt. 10 Forslag til LO s love Navn 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2, stk. 1 LO har til formål

Læs mere

Ændringsforslag til LO s love

Ændringsforslag til LO s love 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Navn 1 Organisationens navn er Landsorganisationen i Danmark, i det følgende kaldet LO. LO har hjemsted i Københavns Kommune. Formål, stk. 1 LO har til formål at samle landets fagforbund

Læs mere

Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation. (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter)

Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation. (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter) 13. december 2017 Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation (LO s love og FTF s vedtægter fremgår af de venstre spalter) Indhold 1) Navn og hjemsted... 3 2) Formål... 3 3) Medlemmer og optagelse...

Læs mere

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love. November 2015

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love. November 2015 1 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love November 2015 2 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Print: FOA Layout: LO LO-varenr. 3024 ISBN-trykt: 978-87-7735-370-3

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer.

6. A: Forslag til. vedtægtsændringer. til ændringer. Hovedbestyrelsens forslag. til ændringer. 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 6. A: Forslag til vedtægtsændringer Vedtægter vedtaget på kongressen i 2013 1 Navn Organisationens navn er: Faglige Seniorer. 1 Navn 2 Formål Faglige Seniorer, der er en hovedorganisation, har til formål

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

MISSION OG VISIONER. FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede

MISSION OG VISIONER. FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede VEDTÆGTER 2015 MISSION OG VISIONER FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer. FTF s visioner er: at være dagsordensættende

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love

Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love 1 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love 2 Værdigrundlag Fagpolitisk grundlag & Love LO s værdigrundlag... 5 Fællesskab giver muligheder... 5 Den enkelte kan selv sammen kan vi mere... 5 Alle mennesker

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 35 24 07 50 www.sind.dk Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed September 2015 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere