BOLIGER FOR INVALIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGER FOR INVALIDER"

Transkript

1 BETÆNKNING OM BOLIGER FOR INVALIDER AFGIVET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIETS UDVALG AF 31. JULI 1952 K Ø B E N H A V N

2

3 BETÆNKNING afgivet af det af indenrigs- og boligministeriet den 31. juli 1952 nedsatte udvalg vedrørende boliger for invaliderentemodtagere. Under 31. juli 1952 nedsatte indenrigs- og boligministeriet et udvalg til undersøgelse af de særlige problemer i forbindelse med byggestøttelovens regler om opførelse af boliger for invaliderentemodtagere. Ministeriet anmodede afdelingschef Viggo Nørby, indenrigs- og boligministeriet om at overtage hvervet som formand, idet der iøvrigt til medlemmer af udvalget beskikkedes: Forretningsfører Aage Christensen, fællesorganisationen af almennyttige danske boligselskaber. Kontorchef P. Juhl-Christensen, arbejds- og socialministeriet. Afdelingsarkitekt Erik Frimand Klausen, indenrigs- og boligministeriet. Bogbindermester Fr. Knudsen, næstformand for de samvirkende invalideorganisationer, formand for landsforeningen af vanføre. Organist H. C. Seierup, formand for de samvirkende invalideorganisationer og dansk blindesamfund. Administrationschef Poul Stockholm, samfundet og hjemmet for vanføre. Til sekretær udpegedes sekretær Ole Fentz, indenrigs- og boligministeriet. Formanden har under udvalgets arbejde anmodet arkitekt, m.a.a. Bent Salicath om at ville bistå udvalget som teknisk sagkyndig sekretær, hvilken opfordring arkitekt Salicath har imødekommet, idet han har deltaget i udvalgets møder fra 13. december Endvidere har arkitekt, m.a.a. Mogens Jacobsen deltaget i enkelte af udvalgets møder. 3

4 Udvalget har afholdt 6 møder. Herudover har udvalgets medlemmer deltaget i to møder, afholdt af landsforeningen af vanføre og dansk blindesamfund, hvortil var indbudt husmødre, der fremsatte de ønsker om indretning af boliger, som gangbesværede og blinde husmødre nærer. På Gentofte amtssygehus har været afholdt forsøg med hensyn til hensigtsmæssig indretning af boliger for gangbesværede, og disse forsøg har været overværet af en del af udvalgets medlemmer. Endelig deltog nogle af udvalgets medlemmer i Svenska Vanförevårdens Centralkommitte's konference vedrørende boligproblemer og tekniske hjælpemidler for vanføre i Stockholm den 22. og 23. november Under dette besøg fik de deltagende udvalgsmedlemmer lejlighed til at bese svenske invalideboliger. Landsforeningen af vanføre udsendte i efteråret 1952 skemaer til gangbesværede i hele landet for derigennem at få et indtryk af de gangbesværedes nuværende boligforhold og for at skabe et materiale til brug for fremsættelsen af ønsker om udformningen af specielle lejligheder for gangbesværede. De indkomne skemaer fra flere områder i landet har været stillet til udvalgets disposition, og der er udarbejdet en rapport om de gangbesværedes boligforhold på grundlag af dette materiale. Betænkningen er eenstemmig, idet dog socialministeriets og boligministeriets repræsentanter ikke har taget stilling til forslagene, der vedrører huslejenedsættelse udover, hvad den nuværende lovgivning hjemler (kapitel I, B pkt. 3 5). København, den 20. november Aage Christensen P. Juhl-Christensen E. Frimand Klausen Fr. Knudsen Viggo Nørby, formand H. C. Seierup P. Stockholm / Ole Fentz, sekretær. 4

5 I. Lovgivningen. A. De gældende regler. Det er en absolut forudsætning for løsningen af boligproblemerne for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, at der kan stilles velegnede og sunde boliger til rådighed for denne befolkningsgruppe til en meget lav husleje. Uanset at statens almindelige støtte til boligbyggeriet nedbringer lejen i det støttede byggeri meget væsentligt, er det dog for rentemodtagere og dermed ligestillede ikke økonomisk muligt at erhverve bolig i nybyggeriet. En særlig støtte blev derfor gennemført ved lov nr. 252 af 14. juni 1951 om ændringer i byggestøttelovgivningen (optrykt som lovbekendtgørelse nr. 288 af 14. juni 1951). Heri findes regler om lejenedsættelse for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge i henhold til lov om offentlig forsorg, 247 og 248. Gennem disse regler er skabt økonomisk grundlag for arbejdet med de særlige problemer, der angår invaliderentemodtagernes og de kronisk syges boligforhold. Reglerne giver kommunalbestyrelserne bemyndigelse til, når særlige forhold i de enkelte tilfælde måtte tale derfor, at lade invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge få bolig i de særlige aldersrentemodtagerboliger, som kommunalbestyrelserne erhverver eller lader opføre. De invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, som opnår bolig i disse særlige ejendomme, svarer samme leje som aldersrentemodtagere, jfr. herom straks nedenfor. Endvidere har en invaliderentemodtager eller modtager af hjælp til kronisk syge på lige fod med aldersrentemodtagere ret til nedsættelse af boligafgift eller leje, 'såfremt den pågældende i økonomisk eller anden henseende er vanskeligt stillet og er boligtager eller lejer 5

6 1 en ejendom, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1951, og som opføres med statslån af kommuner, sociale boligorganisationer eller social-filantropiske byggevirksomheder. Indenrigs- og boligministeriet kan stille krav om, at en passende del af lejlighederne i bebyggelser, der opføres med statslån af de nævnte bygherrer, indrettes for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge. Den boligafgift eller leje, som de pågældende skal betale, er fastsat af arbejds- og socialministeren efter samråd med indenrigs- og boligministeren, og de nærmere regler herom findes i arbejds- og socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952 om nedsættelse af leje for rentemodtagere og kronisk syge, der har lejlighed i stats- og kommunestøttet byggeri. Reglerne om lejens størrelse er følgende: I. Lejens størrelse i lejligheder på 50 m 2 etageareal og derunder. Lejen i sådanne lejligheder er fastsat i overensstemmelse med de for aldersrentemodtagerboliger gældende huslejebeløb, der ikke må overstige følgende beløb pr. måned: 1 vær. lejlighed 2. vær. lejlighed og 1 vær. med alkove do. med kammer m. c. v. u. c. v. m. c. v. u. c. v. kr. kr. kr. kr. Hovedstaden 29,00 34,00 Købstæder og større bym. bebyggelser 24,00 29,00 Øvrige land 19,00 14,00 24,00 19,00 II. Lejens størrelse i lejligheder på over 50 m 2 etageareal. Lejen for de første 50 m 2 etageareal fastsættes som lejen for en 2 værelsers aldersrentemodtagerbolig, jfr. ovenfor under I, og for den overskydende del til den for det pågældende byggeri almindelige leje pr. m 2. Ved fastsættelse af lejen vil -- såvel i lejligheder på 50 m 2 etageareal og derunder som i lejligheder på over 50 m 2 etageareal - for lejligheder med centralvarme hele varmebidraget være at betragte som inkluderet i lejen. Hvor der ikke er centralvarme, modtager rentemodtageren brændselstillæg (18 hl koks) efter samme regler som andre rentemodtagere. 6

7 For enlige personers og barnløse ægtepars vedkommende vil der sædvanligvis kun blive tale om fastsættelse af huslejen til de ovenfor nævnte beløb, for så vidt lejligheden ikke rummer mere end 2 værelser. Hvis en familie foruden at opfylde betingelserne for huslejenedsættelse efter de her nævnte regler også vil kunne opnå huslejetilskud efter reglerne om huslejenedsættelse for familier med børn, finder de for familien gunstigste regler anvendelse. Nedsættelse af lejen efter reglerne for rentemodtagere og kronisk syge er betinget af, at boliganvisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen godkender lejlighedens udlejning til den pågældende nedsættelsesberettigede person. For rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge kan kommunen betale boligandel eller boligindskud. Udgifterne til huslejenedsættelsen udlægges af vedkommende kommune og afholdes endeligt af denne og statskassen hver med halvdelen. B. Forslag til revision. Disse regler, der endnu har virket for kort tid til, at de er blevet anvendt i videre omfang, vil sikkert få overordentlig stor betydning for løsningen af rentemodtagernes boligproblemer. Der har både fra kommunernes og de sociale byggevirksomheders side været stor interesse for disse spørgsmål, og det må forventes, at der ved udformningen af nyt byggeri i vidt omfang vil blive indrettet lejligheder for rentemodtagere, især når der kan gives bygherrerne anvisninger til brug ved udarbejdelsen af projekter for de rentemodtagere, der har behov for særligt indrettede lejligheder. Skulle det imidlertid vise sig, at der i fremtiden ikke i tilstrækkelig høj grad bliver taget hensyn til de invalideredes boligbehov, har indenrigs- og boligministeren dog som ovenfor nævnt adgang til at kræve, at en passende del af lejlighederne i det sociale og social-filantropiske byggeri indrettes for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, og man går ud fra, at ministeriet i givet fald vil benytte sig af denne regel, således at boliger for disse personer under alle omstændigheder bliver tilvejebragt. I denne forbindelse opstår også spørgsmålet om, hvorledes man kan sikre, at de invaliderede, der har størst behov for at opnå en bedre bolig, først får stillet sådanne boliger til rådighed. 3 7

8 Reglen i byggestøttelovens 36 f stk. 3, hvorefter boliganvisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen skal godkende lejlighedens udlejning til den pågældende nedsættelsesberettigede person, er i motiverne til lovbestemmelsen indsat, for at det offentlige, der yder huslejetilskud, kan have indseende med, at lejlighederne udlejes i den rette trangfølge. Det vil dog -- især i de større kommuner -- ofte være vanskeligt for de kommunale myndigheder at foretage denne bedømmelse, og udvalget går derfor ind for, at det henstilles til kommunerne at søge kontakt med invalideorganisationerne, når lejerne skal udvælges, idet disse organisationer har et personalkendskab, der vil kunne lette udvælgelsen. Udvalget har foretaget en gennemgang af lovbestemmelserne og er herunder kommet til det resultat, at man på visse punkter bør foretage en revision, således at reglerne i endnu højere grad, end tilfældet er i dag, bliver hensigtsmæssigt udformet. Da den gældende byggestøttelovgivning udløber med udgangen af finansåret 1953/54, har man fundet det rigtigst ikke at udarbejde egentlige ændringsforslag til byggestøtteloven. I det følgende skal gøres rede for de ændringer, der må anses for påkrævede, for at reglerne kan fungere tilfredsstillende, idet man skal henstille, at der ved udarbejdelsen af et nyt forslag til en byggestøttelov tages hensyn til disse bemærkninger. 1. Ifølge byggestøttelovens 36 d kan invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge opnå bolig i de af kommunerne opførte egentlige aldersrentemodtagerboliger. Loven giver dog udtryk for, at invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge har en noget mere begrænset adgang end aldersrentemodtagere til at opnå bolig i disse ejendomme, idet kommunalbestyrelsen -- ifølge loven -- kan tillade, at invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, når særlige forhold i det enkelte tilfælde måtte tale derfor, opnår en sådan bolig. Det vil betyde en væsentlig forbedring i invaliderentemodtagernes og de kronisk syges stilling, hvis en del af dem kan få bolig i de egentlige aldersrentemodtagerboliger, idet de i så fald ikke blot vil være henvist til at søge bolig i nybyggeriet, men også kan få adgang til at opnå lejligheder i en del af den bestående boligmasse til en meget lav leje. 8

9 Medens aldersrentemodtagerne siden 1937 har nydt godt af lovgivningens regler om opførelse af aldersrentemodtagerboliger, er det først i 1951, at der er skabt regler om boliger for de øvrige rentemodtagere, uanset at begge grupper af rentemodtagere har stærkt behov for billige boliger. Det må derfor anses for rimeligt, at aldersrentemodtagere, invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge ligestilles med hensyn til at opnå bolig i de egentlige aldersrentemodtagerboliger. Dog kan der på grund af lejlighedernes størrelse i disse ejendomme ikke blive tale om at udleje lejlighederne til familier med børn. 2. Mange invaliderede, navnlig inden for gruppen af gangbesværede og blinde, har brug for særligt indrettede lejligheder, hvor der er taget hensyn til de pågældendes invaliditet. Selv om loven kun hjemler rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge ret til huslejenedsættelse, må man dog søge i videst muligt omfang at give også de invaliderede der ikke er rentemodtagere, adgang til hensigtsmæssigt indrettede boliger. Sådanne lejligheder bør derfor stilles til rådighed for invaliderede, hvad enten de pågældende er rentemodtagere eller ej. For så vidt angår ikke-rentemodtagere, opstår det særlige problem, at man står over for personer, der ikke har en så nedsat erhvervsevne, at de i henhold til lovgivningen kan karakteriseres som invaliderede. Da navnlig gangbesværede og blinde har behov for særligt indrettede lejligheder, vil det sædvanligvis ikke være vanskeligt at konstatere, om en person, der ikke er rentemodtager, har behov for en særligt indrettet lejlighed, men man kan ikke se bort fra, at man i visse tilfælde vil kunne komme ud for, at det bliver vanskeligt at bedømme, hvorvidt invaliditetsgraden hos en person vil berettige vedkommende til at opnå bolig i disse særlige lejligheder. Ifølge 256 i lov om offentlig forsorg er det sociale udvalg i trangstilfælde forpligtet til, når indstilling herom foreligger fra en læge, at yde hjælp til vanføre til anskaffelse eller reparation af kunstige lemmer, sygevogn, bandager o. lign. I tvivlstilfælde er det sociale udvalg berettiget til at forelægge sagen for en statsanstalt eller en anerkendt anstalt for vanføre, som om fornødent kan forlange, at patienten fremstilles på anstalten. 9

10 Ved bedømmelsen af behovet for en særlig indrettet lejlighed kunne man her anvende en lignende regel, således at det sociale udvalg i tvivlstilfælde kan rette henvendelse til en af de nævnte anstalter, som derefter i tilfælde, hvor man finder ønsket om tildeling af en særlig bolig rimelig, over for det sociale udvalg kan anbefale ansøgningen. 3. Ifølge byggestøtteloven kan den særlige huslejenedsæiielse kun opnås af rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge. Mange invaliderede, navnlig i gruppen af gangbesværede, vil på grund af deres boligs beliggenhed i dag være afskåret fra at påtage sig arbejde uden for hjemmet, idet de er afhængige af andres hjælp ved transport til og fra boligen. Ved at indrette boliger, der placeres hensigtsmæssigt, vil denne hindring kunne fjernes, således at en stor del af de gangbesværede får mulighed for at skaffe sig arbejdsindtægt uden for hjemmet og derved frigøre sig fra at skulle leve af offentlig støtte. Imidlertid vil bortfaldet af invaliderenten eller hjælp til kronisk syge, der sker, selvom arbejdsindtægten ikke er så stor, at vedkommende kan betale sædvanlig husleje, medføre at huslejenedsættelse bortfalder. Resultatet vil derfor kunne blive, at den gangbesværede må fraflytte den lejlighed, som han har opnået, og som er en forudsætning for, at han kan påtage sig udearbejde. Denne konsekvens modvirker de bestræbelser, der udfoldes, for at skaffe de invaliderede mulighed for at udføre lønnet arbejde. Disse bestræbelser bør under ingen omstændigheder hæmmes, idet en løsning af dette problem ikke blot er af økonomisk betydning for den invaliderede, der bliver i stand til at klare sig selv, men også medfører, at man hjælper disse mennesker psykisk, idet de da ikke føler sig sat uden for samfundets normale liv. Man henstiller derfor, at der søges tilvejebragt en ordning, hvorefter huslejenedsættelsen for invaliderede bevares, selv om deres indtjeningsforhold bedres, således at de ikke mere vil kunne opnå invaliderente eller hjælp til kronisk syge. I hvert fald bør denne støtte tilkomme de invaliderede, der oppebærer bistands- eller plejeydelse i henhold til 62 i folkeforsikringsloven, men også andre invaliderede bør kunne komme i betragtning, så længe deres indtægtsforhold er sådanne, at de umuligt kan betale sædvanlig husleje for boligen. Eventuelt kunne denne foranstaltning gennemføres således, at den husleje, der er fastsat i arbejds- og 10

11 socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952, forhøjes gradvis med den invalideredes stigende indtægt, og således at særlig støtte på dette område ophører, når den invalideredes indtægt ikke ligger lavere end gennemsnitsindtægten for faglærte arbejdere. For at undgå forskelsbehandling bør også de invaliderede, der ikke oppebærer invaliderente eller hjælp til kronisk syge, på det tidspunkt, da spørgsmålet om tildeling af huslejetilskud opstår, omfattes af reglen, når deres indtægt ikke tillader dem at betale sædvanlig husleje. Også på dette område må det anses for rimeligt at foretage bedømmelsen af, hvorvidt en person er berettiget til huelejenedsættelse på tilsvarende måde, som beskrevet ovenfor under 2, eventuelt ved høring af de i 256 i lov om offentlig forsorg nævnte anstalter. 4. Ifølge arbejds- og socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952 kan den særlige huslejenedsættelse kun indrømmes for den del af lejligheden, der er indtil 50 m 2 bruttoetageareal. Disse regler synes ikke gunstige nok for større familier. Selv om invaliderentemodtagere med børn opnår børnetilskud, der for tiden udgør fra 624 kr. til 804 kr. årlig pr. barn, må der dog være grund til at yde en støtte herudover og navnlig en støtte, der tager direkte sigte på boligen. Gennem lang tid har byggestøttelovgivningen haft som et af sine hovedformål, at der bliver skabt mulighed for, at børn kan opvokse i virkelig sunde og gode boliger, og en sikring af, at dette formål nås, kan kun ske ved at knytte støtten direkte til valget af bolig. Invalide lejere med børn bør derfor kunne opnå adgang til lejligheder, der overstiger 50 m 2 brutto etageareal, uden at den leje, der i dag er fastsat for lejligheder under dette mål, forhøjes. Endvidere bør også invalide lejere, til hvis husstand hører een eller flere personer, der ikke er lejerens børn, kunne opnå samme begunstigelser, da det ofte vil være af betydning for den invaliderede at have en person, der kan være til hjælp i det daglige, i sin bolig, ligesom det kan være praktisk for invaliderede personer at bo sammen. Udvalget må derfor gå ind for, at de særlige regler om huslejetilskud ændres, således at 50 m 2 -grænsen udvides, hvor familien har behov for en større lejlighed.. Man kunne tænke sig, at den særligt lave leje kom til at gælde fuldt ud for følgende lejlighedsstørrelser: 1 1

12 Husstande bestående af 3 personer: 60 m eller flere 75 - Hvis man går ud fra, at den årlige leje eller boligafgift i det sociale byggeri, der udføres i dag, udgør 25 kr. pr. m 2 bruttoetageareal, og varmeudgiften herudover 500 kr., kan man til belysning af forholdet mellem indtægt og leje opstille følgende eksempler, der forudsætter, at lejlighederne er beliggende i København: Alm. leje incl., t Invaliderente forgifte per- Leje efter t. r Lejlig- varme i det Leje efter soner (pr ) med reelerne Antal hedens soc. byggeri cirkulære. børnetillæg i ovenhorn stor- m/ huslejetil- af T. Begge ægte- Ken ægtefælle reise skud for fami ,., fæller beret- berettiget lier m/børn tiget til rente til rente 0 50 m ,00 kr. 408 kr. 408 kr kr kr «2.000,00» 658» 408» >> 4.162» 2 65 «1,800,00» 783» 408» 5.988» 4.966» (2.125,00)*» 3 70 «1.637,50» 908» 408» 6.792» 5.770» 4 75 «1.531,25» 1033» 408» 7.596» 6.570» *) Tallet i parentes angiver lejen, hvis kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget at yde huslejetilskud til 2-børns familier. 5. Der opstår særlige problemer i tilfælde, hvor ikke lejeren, men en til hans husstand hørende person er invalid. Selv om byggestøttelovens 36 f efter sin ordlyd kun afgiver hjemmel til at indrømme den særlige lejenedsættelse, når lejeren (boligtageren) er rentemodtager, må man dog ved administrationen af denne regel kunne lade lejerens ægtefælles forhold komme i betragtning. I modsat fald vil det ofte tilfældige forhold, hvem af ægtefællerne der formelt er lejer, kunne spille afgørende ind ved spørgsmålet om tildeling af huslejeteilskud. Ved en lovrevision bør dog reglen klargøres på dette punkt. Derimod kan man ikke indrømme nogen form for huslejenedsættelse efter denne regel, hvis andre personer, der hører til lejerens husstand, er rentemodtagere eller modtagere af hjælp til kronisk syge. Er en mindrebemidlet person børnerig, d. v. s. at der foruden 1 eller 2 voksne er mindst 3 børn under 16 år, opnås huslejetilskud 12

13 efter byggestøttelovens regler om begunstigelser af familier med børn, og selv om det (eller de) invaliderede barn (børn) fylder 16 år, hvorved barnet normalt ikke mere medregnes ved afgørelsen af spørgsmålet om tildeling af huslejetilskud, kan barnet (børnene) dog fortsat medregnes, hvis det (de) på grund af invaliditet er uden arbejdsindtægt. Selv om huslejetilskud til familier med børn også i visse tilfælde kan ydes, hvor der kun er 1 eller 2 børn, vil hovedreglen dog være den, at der ikke kan opnås noget huslejetilskud, hvis der ikke foruden det invaliderede barn er mindst 2 børn under 16 år i familien. For familier med 1 eller flere invaliderede børn må udgangspunktet være, at det i første række må tilkomme forældrene at afholde ekstrabekostningerne, for så vidt forældrenes økonomiske forhold tillader det. Dette må i hvert fald gælde, så længe forældrene har forsørgerpligten, altså til børnene er fyldt 18 år. Man kan dog ikke se bort fra, at pasningen af og eventuelt beklædningen til et invalideret barn ofte vil belaste familiens budget hårdere end i tilfælde, hvor børnene ikke er invaliderede, men disse ekstraudgifter vedrører ikke boligspørgsmålet. På dette område kan dog spille forskellige fordyrende momenter ind. Familien kan af hensyn til barnets invaliditet have behov for en særligt indrettet lejlighed, som muligvis kan have en lidt højere leje end almindelige lejligheder, og man kunne her give et tilskud, der svarer til fordyrelsen i boligudgift under forudsætning af, at forældrene er mindrebemidlede. Når barnet når den alder, da det sædvanligvis begynder at tjene penge, betyder invaliditeten en ringere indtjeningsevne end hos andre. Forsørgerbyrden og herunder udgifterne til»bolig for barnet«belaster således familiens budget ekstraordinært. Også i tilfælde, hvor det ikke er lejerens barn, men dog en til hans husstand hørende person, der er invalid, kunne der være anledning til at give en vis adgang til huslejenedsættelse ikke mindst fordi man ved at tilstræbe at få de invaliderede anbragt i private hjem vil undgå, at en del af disse personer må anbringes på plejehjem, hvilket ikke blot betyder en økonomisk lettelse for samfundet, men også en mere normal tilværelse for den invaliderede. Man kunne derfor give kommunalbestyrelserne ret til efter et skøn i hvert enkelt tilfælde at indrømme huslejenedsættelse for lejere, til hvis husstand hører hjemmeværende invaliderede børn over 13

14 18 år eller invaliderede, som har behov for pleje. Huslejenedsættelsen bør sættes i forhold til lejeværdien af det eller de værelser, som den eller de invaliderede optager. Sådan huslejenedsættelse bør kunne indrømmes, uanset om lejligheden er særligt indrettet eller ej. Hvis kommunalbestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for sådan huslejenedsættelse er opfyldt, bør der gives det sociale udvalg adgang til at rette henvendelse til de i 256, stk. 2, i lov om offentlig forsorg nævnte anstalter på lignende måde som nævnt ovenfor under 2.

15 II. De gangbesværedes boligforhold I efteråret 1952 foretog»landsforeningen af vanføre«en undersøgelse af de gangbesværedes boligforhold. Der blev udarbejdet spørgeskemaer, og med bistand af bl. a. socialkontorerne over hele landet søgte man at komme i forbindelse med så mange gangbesværede som muligt. Skemaerne, der i altovervejende grad blev udfyldt af de gangbesværede uden medvirken af interviewere, indeholdt følgende spørgsmål: Undersøgelse af boligforhold vedrørende gangbesværede. Der ønskes kun oplysninger vedrørende personer, hvis vanførhed gør brug af stok, krykke eller rullestol nødvendig, eller som til stadighed må være sengeliggende. Også for gangbesværede børn i skolepligtig alder bedes skemaet udfyldt i videst muligt omfang. Evt. supplerende oplysninger kan anføres på skemaets bagside. Opholdskommune? Alder? Køn? Ægtestand? Hvori består Deres vanførhed? og hvad skyldes den? Er De til stadighed sengeliggende? Benytter De rullestol indendørs? Hvis ikke, skyldes det så alene, at Deres nuværende lejlighed er uegnet til rullestol? Rullestol? Benytter De til udendørs brugselvkører? Motordrevet køretøj? Hvor parkeres køretøjet om natten? Hvilke ulemper er der eventuelt forbundet med den nuværende parkering? 15

16 Hvis De på grund af vanførheden er afhængig af andres hjælp, hvori består da hjælpen? Kan Deres familiemedlemmer overkomme at hjælpe Dem uden fremmed bistand? Såfremt Deres familiemedlemmer må regne med, at der fremtidig opstår vanskeligheder med at pleje Dem, hvori består da disse vanskeligheder? Såfremt De kunne ønske optagelse på et plejehjem, bedes dette nærmere begrundet: Hvor stor er Deres månedlige indtægt? Er heri inkluderet invaliderente eller kronisk sygehjælp? Hvilken faglig uddannelse har De? Ved hvilket erhverv er De for tiden beskæftiget? Har De udearbejde? Hjemmearbejde? Er Deres nuværende lejligheds placering og indretning til hinder for, at De kan påtage Dem: Udearbejde? Hjemmearbejde? Vil De kunne påtage Dem hjemmearbejde, hvis der i den ejendom, i hvilken De bor, skaffes Dem adgang til at benytte et værkstedslokale? Spørgsmål til gangbesværede, der ikke har selvstændig lejlighed og heller ikke bor hos pårørende. Bor De på plejestiftelse eller plejehjem? Bor De som logerende? Spørgsmål vedrørende lejligheder for gangbesværede, der bor i egen lejlighed eller hos pårørende. Hvem har kontrakt på lejligheden? På hvilken måde er De beslægtet med vedkommende? Antal beboere i lejligheden? Heraf børn under 16 år samt børn under uddannelse? Hvilke andre gangbesværede bor evt. i lejligheden? Hvor stor er den årlige husleje incl. evt. varmebidrag? Er der centralvarme? Hvor mange værelser er der i lejligheden? På hvilken etage er lejligheden beliggende? 16

17 Bedes snarest indsendt til Landsforeningens hovedkontor, evt. til nærmeste købstadssygekasse. Navn: Adresse: Landsforeningen af vanføre stillede det indkomne materiale til rådighed for udvalget, og man valgte her at foretage en nøjere bearbejdelse af skemaerne fra København, Frederiksberg, Aabenraa, Kolding og Næstved kommuner. Ved undersøgelsen er for det første udskilt de skemaer, der er udfyldt så mangelfuldt, at de må anses for uanvendelige, og endvidere er de skemaer holdt uden for undersøgelsen, som vedrører personer på plejehjem og personer under 21 år. Kun fra København fremkom et så stort antal skemaer fra personer med ophold på plejehjem, at man kunne foretage en særlig undersøgelse for disse personers vedkommende. Undersøgelsen omfatter herefter 446 personer, der fordeler sig således: København 284 personer Frederiksberg 44 Aabenraa 26 Kolding 47 Næstved 45 lait 446 personer Udvalget havde rettet henvendelse til socialkontorerne i Kolding og Næstved for at formå socialinspektørerne i disse to byer til at gøre, hvad der var muligt for at inddrage samtlige gangbesværede i disse kommuner i undersøgelsen. Man skulle herved have mulighed for at danne sig et skøn over, hvor stor en del af befolkningen i disse byer, der er gangbesværede. Når man medregner de personer, der ikke har kunnet inddrages i den egentlige undersøgelse, fordi skemaerne er mangelfuldt udfyldt, og de personer, der er under 21 år, udgør de gangbesværede følgende del af indbyggertallet i kommunerne: Kolding 1,8 promille Næstved 2,4 17

18 Fra Aabenraa blev indsendt skemaer for et antal personer, der svarer til 2,3 promille af indbyggertallet. Som et hovedresultat af undersøgelsen kan det anføres, at de gangbesværedes boligforhold gennemgående er meget ringe. Dette gælder ntaurligvis i særlig høj grad for de gangbesværede, der bor i saneringsmodne ejendomme. På det foreliggende grundlag kan der dog ikke udledes noget af undersøgelsen om, i hvilket omfang boligerne er af denne karakter. Men selv i tilfælde, hvor boligen som sådan er god og sund, hæmmes den gangbesværede af, at lejligheden ikke er indrettet under hensyn til den gangbesværedes særlige behov. Man må i denne forbindelse erindre, at boligen betyder mere for den gangbesværede end for raske mennesker, fordi den gangbesværede er langt mere bundet til at opholde sig i den end andre mennesker. Af de 446 personer, som undersøgelsen omfatter, har 311 eller 70 pct. egen lejlighed (d.v. s. lejlighed, der er lejet af den gangbesværede eller dennes ægtefælle). Opdelt efter køn og civilstand har følgende procentdel af de udspurgte egen lejlighed: Mænd Kvinder Gifte Ugifte Gifte Ugifte 92 pct. 38 pct. 95 pct. 54 pct. Af betydning for den gangbesværede er naturligvis adgangsforholdene til boligen. Da kun stuelejligheder i almindelighed kan anses for egnede, er der foretaget en opdeling af boligerne efter etage. I denne undersøgelse er også medtaget personer uden egen lejlighed. 428 personer har besvaret dette spørgsmål, 171 personer eller 40 pct. bor i stueetagen, men det må antages (det kan ikke udledes af undersøgelsen), at selv størstedelen af boligerne i stueetagen har mindre hensigtsmæssige adgangsforhold, da det sædvanlige er, at der er eet eller flere trin fra gade til repos foran stuelejligheder. Huslejen i de lejligheder, der nu agtes opført for rentemodtagere, andrager, for så vidt lejlighedernes bruttoetageareal ikke overstiger 50 m 2, fra 228 kr. til 408 kr. årlig incl. varme. For samtlige gangbesværede rentemodtagere, der er omfattet af undersøgelsen, vil dette medføre en mindre udgift til husleje end 18

19 den, de bestrider i dag, når der ses bort fra 6 personer, hvoraf 4 bor i aldersrenteboliger, 1 i fribolig i stiftelse, medens 1 oplyser, at vedkommende giver 10 kr. i leje om året. Disse 6 personer er holdt uden for den følgende undersøgelse af huslejens størrelse. Hvor oplysninger om varmeudgift ikke er medtaget af den udspurgte, er udgiften sat til 300 kr. årlig. 301 personer har givet oplysning om lejens størrelse. Huslejen fordeler sig procentvis således: Leje: Alle: Heraf gifte kvinder: kr. 5 pct. 3 pct kr. 48» 45» over kr. 47» 52» Ved bedømmelsen af disse huslejer må det tages i betragtning, at mange gangbesværede bor under meget dårlige forhold. I 1945 var den gennemsnitlige husleje i København 925 kr. og i provinsbyerne fra kr. Ved undersøgelsen af de gangbesværedes økonomiske forhold er de gifte kvinder holdt som en særlig gruppe, idet det i spørgeskemaerne ikke kan konstateres, hvorvidt ægtefællens indtægt er medregnet. 432 personer (herunder 81 gifte kvinder) har givet oplysninger om indtægt, der procentvis fordeler sig således: Mænd og Gifte ugifte kvinder kvinder kr. månedlig 4 pct. 53 pct kr.» 57» 27» kr.» 22» 14» kr.» 14» 1» over kr.» 3» 5» Til sammenligning kan anføres, at den gennemsnitlige skattepligtige indtægt i 1950/51 pr. skatteyder i København androg kr. og i provinsbyerne kr. Medens de gangbesværedes indtægtsforhold således er ringere end befolkningens i almindelighed, er den betalte husleje ikke lavere end gennem snitslej en. 19

20 De gangbesværede, der har egen lejlighed, er forespurgt om, hvor mange børn under 16 år eller under uddannelse, der bor i lejligheden. 311 har egen lejlighed, og af disse personer har 85 eller 27 pct. børn. Børneantallet fordeler sig således: 1 barn 13 pct. 2 børn 9» 3» 2,5» 4 børn og derover 2,5» lait har 27 pct. hjemmeværende børn under 16 år eller under uddannelse. Da det må antages, at børneantallet hos personer uden lejlighed er mindre end hos personer med lejlighed (jfr. bl. a., at 92 pct. af de gifte mænd og 95 pct. af de gifte kvinder har lejlighed), er den procentdel af gangbesværede, der har børn, sikkert langt lavere end angivet i ovenstående skema. På den anden side må det påregnes, at fremskaffelsen af hensigtsmæssigt udformede boliger vil betyde, at et stigende antal gangbesværede stifter familie. 82 eller 18 pct. af de udspurgte har eller ønsker værksted ved boligen. 88 eller 19 pct. benytter eller ønsker at benytte rullestol indendørs. Udendørs benytter 188 eller 42 pct. køretøj, der kræver særlig garageplads. I bilag 1 6 er aftrykt mere specificerede skemaer over de gangbesværedes boligforhold i de kommuner, der er omfattet af undersøgelsen. For udvalget har arkitekt Bent Salicath besøgt nogle gangbesværede og udarbejdet rapport om deres boligforhold. Fra dette materiale skal fremdrages et par eksempler: 1. Fru A, 40 år, gift; medfødt hofteskade. Har gået med krykker og benyttet benskinner, men kan nu bevæge sig ved hjælp af en stok. Alt arbejde i lejligheden må fru A foretage siddende. Lejligheden er indrettet i en tagetage (5. sal) med pulterkamre og består af en lille hjørnestue med kvistvindue. Et stykke henne ad loftsgangen ligger lejlighedens køkken, der ikke kan opvarmes. Den frie afstand mellem modstående borde i køkkenet er 68 cm. Bag køkkenet er et rum, der 20

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet.

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Redegørelse for varmeproblemer 07. august 2011/rev. 6. februar 2012 1: Boliger med varmeproblemer En række boligejere i boligbebyggelsen Giber Å har konstateret

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården

VURDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Zenithgården Besigtigelse af lejligheden: Hovedvejen 158, 3. sal, lejl nr. 21 Besigtiget den: 17.02.2015 Besigtiget med: Thomas Klenø og Jarle Stubager Sælger John

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere