BOLIGER FOR INVALIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGER FOR INVALIDER"

Transkript

1 BETÆNKNING OM BOLIGER FOR INVALIDER AFGIVET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIETS UDVALG AF 31. JULI 1952 K Ø B E N H A V N

2

3 BETÆNKNING afgivet af det af indenrigs- og boligministeriet den 31. juli 1952 nedsatte udvalg vedrørende boliger for invaliderentemodtagere. Under 31. juli 1952 nedsatte indenrigs- og boligministeriet et udvalg til undersøgelse af de særlige problemer i forbindelse med byggestøttelovens regler om opførelse af boliger for invaliderentemodtagere. Ministeriet anmodede afdelingschef Viggo Nørby, indenrigs- og boligministeriet om at overtage hvervet som formand, idet der iøvrigt til medlemmer af udvalget beskikkedes: Forretningsfører Aage Christensen, fællesorganisationen af almennyttige danske boligselskaber. Kontorchef P. Juhl-Christensen, arbejds- og socialministeriet. Afdelingsarkitekt Erik Frimand Klausen, indenrigs- og boligministeriet. Bogbindermester Fr. Knudsen, næstformand for de samvirkende invalideorganisationer, formand for landsforeningen af vanføre. Organist H. C. Seierup, formand for de samvirkende invalideorganisationer og dansk blindesamfund. Administrationschef Poul Stockholm, samfundet og hjemmet for vanføre. Til sekretær udpegedes sekretær Ole Fentz, indenrigs- og boligministeriet. Formanden har under udvalgets arbejde anmodet arkitekt, m.a.a. Bent Salicath om at ville bistå udvalget som teknisk sagkyndig sekretær, hvilken opfordring arkitekt Salicath har imødekommet, idet han har deltaget i udvalgets møder fra 13. december Endvidere har arkitekt, m.a.a. Mogens Jacobsen deltaget i enkelte af udvalgets møder. 3

4 Udvalget har afholdt 6 møder. Herudover har udvalgets medlemmer deltaget i to møder, afholdt af landsforeningen af vanføre og dansk blindesamfund, hvortil var indbudt husmødre, der fremsatte de ønsker om indretning af boliger, som gangbesværede og blinde husmødre nærer. På Gentofte amtssygehus har været afholdt forsøg med hensyn til hensigtsmæssig indretning af boliger for gangbesværede, og disse forsøg har været overværet af en del af udvalgets medlemmer. Endelig deltog nogle af udvalgets medlemmer i Svenska Vanförevårdens Centralkommitte's konference vedrørende boligproblemer og tekniske hjælpemidler for vanføre i Stockholm den 22. og 23. november Under dette besøg fik de deltagende udvalgsmedlemmer lejlighed til at bese svenske invalideboliger. Landsforeningen af vanføre udsendte i efteråret 1952 skemaer til gangbesværede i hele landet for derigennem at få et indtryk af de gangbesværedes nuværende boligforhold og for at skabe et materiale til brug for fremsættelsen af ønsker om udformningen af specielle lejligheder for gangbesværede. De indkomne skemaer fra flere områder i landet har været stillet til udvalgets disposition, og der er udarbejdet en rapport om de gangbesværedes boligforhold på grundlag af dette materiale. Betænkningen er eenstemmig, idet dog socialministeriets og boligministeriets repræsentanter ikke har taget stilling til forslagene, der vedrører huslejenedsættelse udover, hvad den nuværende lovgivning hjemler (kapitel I, B pkt. 3 5). København, den 20. november Aage Christensen P. Juhl-Christensen E. Frimand Klausen Fr. Knudsen Viggo Nørby, formand H. C. Seierup P. Stockholm / Ole Fentz, sekretær. 4

5 I. Lovgivningen. A. De gældende regler. Det er en absolut forudsætning for løsningen af boligproblemerne for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, at der kan stilles velegnede og sunde boliger til rådighed for denne befolkningsgruppe til en meget lav husleje. Uanset at statens almindelige støtte til boligbyggeriet nedbringer lejen i det støttede byggeri meget væsentligt, er det dog for rentemodtagere og dermed ligestillede ikke økonomisk muligt at erhverve bolig i nybyggeriet. En særlig støtte blev derfor gennemført ved lov nr. 252 af 14. juni 1951 om ændringer i byggestøttelovgivningen (optrykt som lovbekendtgørelse nr. 288 af 14. juni 1951). Heri findes regler om lejenedsættelse for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge i henhold til lov om offentlig forsorg, 247 og 248. Gennem disse regler er skabt økonomisk grundlag for arbejdet med de særlige problemer, der angår invaliderentemodtagernes og de kronisk syges boligforhold. Reglerne giver kommunalbestyrelserne bemyndigelse til, når særlige forhold i de enkelte tilfælde måtte tale derfor, at lade invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge få bolig i de særlige aldersrentemodtagerboliger, som kommunalbestyrelserne erhverver eller lader opføre. De invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, som opnår bolig i disse særlige ejendomme, svarer samme leje som aldersrentemodtagere, jfr. herom straks nedenfor. Endvidere har en invaliderentemodtager eller modtager af hjælp til kronisk syge på lige fod med aldersrentemodtagere ret til nedsættelse af boligafgift eller leje, 'såfremt den pågældende i økonomisk eller anden henseende er vanskeligt stillet og er boligtager eller lejer 5

6 1 en ejendom, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1951, og som opføres med statslån af kommuner, sociale boligorganisationer eller social-filantropiske byggevirksomheder. Indenrigs- og boligministeriet kan stille krav om, at en passende del af lejlighederne i bebyggelser, der opføres med statslån af de nævnte bygherrer, indrettes for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge. Den boligafgift eller leje, som de pågældende skal betale, er fastsat af arbejds- og socialministeren efter samråd med indenrigs- og boligministeren, og de nærmere regler herom findes i arbejds- og socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952 om nedsættelse af leje for rentemodtagere og kronisk syge, der har lejlighed i stats- og kommunestøttet byggeri. Reglerne om lejens størrelse er følgende: I. Lejens størrelse i lejligheder på 50 m 2 etageareal og derunder. Lejen i sådanne lejligheder er fastsat i overensstemmelse med de for aldersrentemodtagerboliger gældende huslejebeløb, der ikke må overstige følgende beløb pr. måned: 1 vær. lejlighed 2. vær. lejlighed og 1 vær. med alkove do. med kammer m. c. v. u. c. v. m. c. v. u. c. v. kr. kr. kr. kr. Hovedstaden 29,00 34,00 Købstæder og større bym. bebyggelser 24,00 29,00 Øvrige land 19,00 14,00 24,00 19,00 II. Lejens størrelse i lejligheder på over 50 m 2 etageareal. Lejen for de første 50 m 2 etageareal fastsættes som lejen for en 2 værelsers aldersrentemodtagerbolig, jfr. ovenfor under I, og for den overskydende del til den for det pågældende byggeri almindelige leje pr. m 2. Ved fastsættelse af lejen vil -- såvel i lejligheder på 50 m 2 etageareal og derunder som i lejligheder på over 50 m 2 etageareal - for lejligheder med centralvarme hele varmebidraget være at betragte som inkluderet i lejen. Hvor der ikke er centralvarme, modtager rentemodtageren brændselstillæg (18 hl koks) efter samme regler som andre rentemodtagere. 6

7 For enlige personers og barnløse ægtepars vedkommende vil der sædvanligvis kun blive tale om fastsættelse af huslejen til de ovenfor nævnte beløb, for så vidt lejligheden ikke rummer mere end 2 værelser. Hvis en familie foruden at opfylde betingelserne for huslejenedsættelse efter de her nævnte regler også vil kunne opnå huslejetilskud efter reglerne om huslejenedsættelse for familier med børn, finder de for familien gunstigste regler anvendelse. Nedsættelse af lejen efter reglerne for rentemodtagere og kronisk syge er betinget af, at boliganvisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen godkender lejlighedens udlejning til den pågældende nedsættelsesberettigede person. For rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge kan kommunen betale boligandel eller boligindskud. Udgifterne til huslejenedsættelsen udlægges af vedkommende kommune og afholdes endeligt af denne og statskassen hver med halvdelen. B. Forslag til revision. Disse regler, der endnu har virket for kort tid til, at de er blevet anvendt i videre omfang, vil sikkert få overordentlig stor betydning for løsningen af rentemodtagernes boligproblemer. Der har både fra kommunernes og de sociale byggevirksomheders side været stor interesse for disse spørgsmål, og det må forventes, at der ved udformningen af nyt byggeri i vidt omfang vil blive indrettet lejligheder for rentemodtagere, især når der kan gives bygherrerne anvisninger til brug ved udarbejdelsen af projekter for de rentemodtagere, der har behov for særligt indrettede lejligheder. Skulle det imidlertid vise sig, at der i fremtiden ikke i tilstrækkelig høj grad bliver taget hensyn til de invalideredes boligbehov, har indenrigs- og boligministeren dog som ovenfor nævnt adgang til at kræve, at en passende del af lejlighederne i det sociale og social-filantropiske byggeri indrettes for invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, og man går ud fra, at ministeriet i givet fald vil benytte sig af denne regel, således at boliger for disse personer under alle omstændigheder bliver tilvejebragt. I denne forbindelse opstår også spørgsmålet om, hvorledes man kan sikre, at de invaliderede, der har størst behov for at opnå en bedre bolig, først får stillet sådanne boliger til rådighed. 3 7

8 Reglen i byggestøttelovens 36 f stk. 3, hvorefter boliganvisningsudvalget eller kommunalbestyrelsen skal godkende lejlighedens udlejning til den pågældende nedsættelsesberettigede person, er i motiverne til lovbestemmelsen indsat, for at det offentlige, der yder huslejetilskud, kan have indseende med, at lejlighederne udlejes i den rette trangfølge. Det vil dog -- især i de større kommuner -- ofte være vanskeligt for de kommunale myndigheder at foretage denne bedømmelse, og udvalget går derfor ind for, at det henstilles til kommunerne at søge kontakt med invalideorganisationerne, når lejerne skal udvælges, idet disse organisationer har et personalkendskab, der vil kunne lette udvælgelsen. Udvalget har foretaget en gennemgang af lovbestemmelserne og er herunder kommet til det resultat, at man på visse punkter bør foretage en revision, således at reglerne i endnu højere grad, end tilfældet er i dag, bliver hensigtsmæssigt udformet. Da den gældende byggestøttelovgivning udløber med udgangen af finansåret 1953/54, har man fundet det rigtigst ikke at udarbejde egentlige ændringsforslag til byggestøtteloven. I det følgende skal gøres rede for de ændringer, der må anses for påkrævede, for at reglerne kan fungere tilfredsstillende, idet man skal henstille, at der ved udarbejdelsen af et nyt forslag til en byggestøttelov tages hensyn til disse bemærkninger. 1. Ifølge byggestøttelovens 36 d kan invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge opnå bolig i de af kommunerne opførte egentlige aldersrentemodtagerboliger. Loven giver dog udtryk for, at invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge har en noget mere begrænset adgang end aldersrentemodtagere til at opnå bolig i disse ejendomme, idet kommunalbestyrelsen -- ifølge loven -- kan tillade, at invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge, når særlige forhold i det enkelte tilfælde måtte tale derfor, opnår en sådan bolig. Det vil betyde en væsentlig forbedring i invaliderentemodtagernes og de kronisk syges stilling, hvis en del af dem kan få bolig i de egentlige aldersrentemodtagerboliger, idet de i så fald ikke blot vil være henvist til at søge bolig i nybyggeriet, men også kan få adgang til at opnå lejligheder i en del af den bestående boligmasse til en meget lav leje. 8

9 Medens aldersrentemodtagerne siden 1937 har nydt godt af lovgivningens regler om opførelse af aldersrentemodtagerboliger, er det først i 1951, at der er skabt regler om boliger for de øvrige rentemodtagere, uanset at begge grupper af rentemodtagere har stærkt behov for billige boliger. Det må derfor anses for rimeligt, at aldersrentemodtagere, invaliderentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge ligestilles med hensyn til at opnå bolig i de egentlige aldersrentemodtagerboliger. Dog kan der på grund af lejlighedernes størrelse i disse ejendomme ikke blive tale om at udleje lejlighederne til familier med børn. 2. Mange invaliderede, navnlig inden for gruppen af gangbesværede og blinde, har brug for særligt indrettede lejligheder, hvor der er taget hensyn til de pågældendes invaliditet. Selv om loven kun hjemler rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge ret til huslejenedsættelse, må man dog søge i videst muligt omfang at give også de invaliderede der ikke er rentemodtagere, adgang til hensigtsmæssigt indrettede boliger. Sådanne lejligheder bør derfor stilles til rådighed for invaliderede, hvad enten de pågældende er rentemodtagere eller ej. For så vidt angår ikke-rentemodtagere, opstår det særlige problem, at man står over for personer, der ikke har en så nedsat erhvervsevne, at de i henhold til lovgivningen kan karakteriseres som invaliderede. Da navnlig gangbesværede og blinde har behov for særligt indrettede lejligheder, vil det sædvanligvis ikke være vanskeligt at konstatere, om en person, der ikke er rentemodtager, har behov for en særligt indrettet lejlighed, men man kan ikke se bort fra, at man i visse tilfælde vil kunne komme ud for, at det bliver vanskeligt at bedømme, hvorvidt invaliditetsgraden hos en person vil berettige vedkommende til at opnå bolig i disse særlige lejligheder. Ifølge 256 i lov om offentlig forsorg er det sociale udvalg i trangstilfælde forpligtet til, når indstilling herom foreligger fra en læge, at yde hjælp til vanføre til anskaffelse eller reparation af kunstige lemmer, sygevogn, bandager o. lign. I tvivlstilfælde er det sociale udvalg berettiget til at forelægge sagen for en statsanstalt eller en anerkendt anstalt for vanføre, som om fornødent kan forlange, at patienten fremstilles på anstalten. 9

10 Ved bedømmelsen af behovet for en særlig indrettet lejlighed kunne man her anvende en lignende regel, således at det sociale udvalg i tvivlstilfælde kan rette henvendelse til en af de nævnte anstalter, som derefter i tilfælde, hvor man finder ønsket om tildeling af en særlig bolig rimelig, over for det sociale udvalg kan anbefale ansøgningen. 3. Ifølge byggestøtteloven kan den særlige huslejenedsæiielse kun opnås af rentemodtagere og modtagere af hjælp til kronisk syge. Mange invaliderede, navnlig i gruppen af gangbesværede, vil på grund af deres boligs beliggenhed i dag være afskåret fra at påtage sig arbejde uden for hjemmet, idet de er afhængige af andres hjælp ved transport til og fra boligen. Ved at indrette boliger, der placeres hensigtsmæssigt, vil denne hindring kunne fjernes, således at en stor del af de gangbesværede får mulighed for at skaffe sig arbejdsindtægt uden for hjemmet og derved frigøre sig fra at skulle leve af offentlig støtte. Imidlertid vil bortfaldet af invaliderenten eller hjælp til kronisk syge, der sker, selvom arbejdsindtægten ikke er så stor, at vedkommende kan betale sædvanlig husleje, medføre at huslejenedsættelse bortfalder. Resultatet vil derfor kunne blive, at den gangbesværede må fraflytte den lejlighed, som han har opnået, og som er en forudsætning for, at han kan påtage sig udearbejde. Denne konsekvens modvirker de bestræbelser, der udfoldes, for at skaffe de invaliderede mulighed for at udføre lønnet arbejde. Disse bestræbelser bør under ingen omstændigheder hæmmes, idet en løsning af dette problem ikke blot er af økonomisk betydning for den invaliderede, der bliver i stand til at klare sig selv, men også medfører, at man hjælper disse mennesker psykisk, idet de da ikke føler sig sat uden for samfundets normale liv. Man henstiller derfor, at der søges tilvejebragt en ordning, hvorefter huslejenedsættelsen for invaliderede bevares, selv om deres indtjeningsforhold bedres, således at de ikke mere vil kunne opnå invaliderente eller hjælp til kronisk syge. I hvert fald bør denne støtte tilkomme de invaliderede, der oppebærer bistands- eller plejeydelse i henhold til 62 i folkeforsikringsloven, men også andre invaliderede bør kunne komme i betragtning, så længe deres indtægtsforhold er sådanne, at de umuligt kan betale sædvanlig husleje for boligen. Eventuelt kunne denne foranstaltning gennemføres således, at den husleje, der er fastsat i arbejds- og 10

11 socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952, forhøjes gradvis med den invalideredes stigende indtægt, og således at særlig støtte på dette område ophører, når den invalideredes indtægt ikke ligger lavere end gennemsnitsindtægten for faglærte arbejdere. For at undgå forskelsbehandling bør også de invaliderede, der ikke oppebærer invaliderente eller hjælp til kronisk syge, på det tidspunkt, da spørgsmålet om tildeling af huslejetilskud opstår, omfattes af reglen, når deres indtægt ikke tillader dem at betale sædvanlig husleje. Også på dette område må det anses for rimeligt at foretage bedømmelsen af, hvorvidt en person er berettiget til huelejenedsættelse på tilsvarende måde, som beskrevet ovenfor under 2, eventuelt ved høring af de i 256 i lov om offentlig forsorg nævnte anstalter. 4. Ifølge arbejds- og socialministeriets cirkulære af 23. juli 1952 kan den særlige huslejenedsættelse kun indrømmes for den del af lejligheden, der er indtil 50 m 2 bruttoetageareal. Disse regler synes ikke gunstige nok for større familier. Selv om invaliderentemodtagere med børn opnår børnetilskud, der for tiden udgør fra 624 kr. til 804 kr. årlig pr. barn, må der dog være grund til at yde en støtte herudover og navnlig en støtte, der tager direkte sigte på boligen. Gennem lang tid har byggestøttelovgivningen haft som et af sine hovedformål, at der bliver skabt mulighed for, at børn kan opvokse i virkelig sunde og gode boliger, og en sikring af, at dette formål nås, kan kun ske ved at knytte støtten direkte til valget af bolig. Invalide lejere med børn bør derfor kunne opnå adgang til lejligheder, der overstiger 50 m 2 brutto etageareal, uden at den leje, der i dag er fastsat for lejligheder under dette mål, forhøjes. Endvidere bør også invalide lejere, til hvis husstand hører een eller flere personer, der ikke er lejerens børn, kunne opnå samme begunstigelser, da det ofte vil være af betydning for den invaliderede at have en person, der kan være til hjælp i det daglige, i sin bolig, ligesom det kan være praktisk for invaliderede personer at bo sammen. Udvalget må derfor gå ind for, at de særlige regler om huslejetilskud ændres, således at 50 m 2 -grænsen udvides, hvor familien har behov for en større lejlighed.. Man kunne tænke sig, at den særligt lave leje kom til at gælde fuldt ud for følgende lejlighedsstørrelser: 1 1

12 Husstande bestående af 3 personer: 60 m eller flere 75 - Hvis man går ud fra, at den årlige leje eller boligafgift i det sociale byggeri, der udføres i dag, udgør 25 kr. pr. m 2 bruttoetageareal, og varmeudgiften herudover 500 kr., kan man til belysning af forholdet mellem indtægt og leje opstille følgende eksempler, der forudsætter, at lejlighederne er beliggende i København: Alm. leje incl., t Invaliderente forgifte per- Leje efter t. r Lejlig- varme i det Leje efter soner (pr ) med reelerne Antal hedens soc. byggeri cirkulære. børnetillæg i ovenhorn stor- m/ huslejetil- af T. Begge ægte- Ken ægtefælle reise skud for fami ,., fæller beret- berettiget lier m/børn tiget til rente til rente 0 50 m ,00 kr. 408 kr. 408 kr kr kr «2.000,00» 658» 408» >> 4.162» 2 65 «1,800,00» 783» 408» 5.988» 4.966» (2.125,00)*» 3 70 «1.637,50» 908» 408» 6.792» 5.770» 4 75 «1.531,25» 1033» 408» 7.596» 6.570» *) Tallet i parentes angiver lejen, hvis kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget at yde huslejetilskud til 2-børns familier. 5. Der opstår særlige problemer i tilfælde, hvor ikke lejeren, men en til hans husstand hørende person er invalid. Selv om byggestøttelovens 36 f efter sin ordlyd kun afgiver hjemmel til at indrømme den særlige lejenedsættelse, når lejeren (boligtageren) er rentemodtager, må man dog ved administrationen af denne regel kunne lade lejerens ægtefælles forhold komme i betragtning. I modsat fald vil det ofte tilfældige forhold, hvem af ægtefællerne der formelt er lejer, kunne spille afgørende ind ved spørgsmålet om tildeling af huslejeteilskud. Ved en lovrevision bør dog reglen klargøres på dette punkt. Derimod kan man ikke indrømme nogen form for huslejenedsættelse efter denne regel, hvis andre personer, der hører til lejerens husstand, er rentemodtagere eller modtagere af hjælp til kronisk syge. Er en mindrebemidlet person børnerig, d. v. s. at der foruden 1 eller 2 voksne er mindst 3 børn under 16 år, opnås huslejetilskud 12

13 efter byggestøttelovens regler om begunstigelser af familier med børn, og selv om det (eller de) invaliderede barn (børn) fylder 16 år, hvorved barnet normalt ikke mere medregnes ved afgørelsen af spørgsmålet om tildeling af huslejetilskud, kan barnet (børnene) dog fortsat medregnes, hvis det (de) på grund af invaliditet er uden arbejdsindtægt. Selv om huslejetilskud til familier med børn også i visse tilfælde kan ydes, hvor der kun er 1 eller 2 børn, vil hovedreglen dog være den, at der ikke kan opnås noget huslejetilskud, hvis der ikke foruden det invaliderede barn er mindst 2 børn under 16 år i familien. For familier med 1 eller flere invaliderede børn må udgangspunktet være, at det i første række må tilkomme forældrene at afholde ekstrabekostningerne, for så vidt forældrenes økonomiske forhold tillader det. Dette må i hvert fald gælde, så længe forældrene har forsørgerpligten, altså til børnene er fyldt 18 år. Man kan dog ikke se bort fra, at pasningen af og eventuelt beklædningen til et invalideret barn ofte vil belaste familiens budget hårdere end i tilfælde, hvor børnene ikke er invaliderede, men disse ekstraudgifter vedrører ikke boligspørgsmålet. På dette område kan dog spille forskellige fordyrende momenter ind. Familien kan af hensyn til barnets invaliditet have behov for en særligt indrettet lejlighed, som muligvis kan have en lidt højere leje end almindelige lejligheder, og man kunne her give et tilskud, der svarer til fordyrelsen i boligudgift under forudsætning af, at forældrene er mindrebemidlede. Når barnet når den alder, da det sædvanligvis begynder at tjene penge, betyder invaliditeten en ringere indtjeningsevne end hos andre. Forsørgerbyrden og herunder udgifterne til»bolig for barnet«belaster således familiens budget ekstraordinært. Også i tilfælde, hvor det ikke er lejerens barn, men dog en til hans husstand hørende person, der er invalid, kunne der være anledning til at give en vis adgang til huslejenedsættelse ikke mindst fordi man ved at tilstræbe at få de invaliderede anbragt i private hjem vil undgå, at en del af disse personer må anbringes på plejehjem, hvilket ikke blot betyder en økonomisk lettelse for samfundet, men også en mere normal tilværelse for den invaliderede. Man kunne derfor give kommunalbestyrelserne ret til efter et skøn i hvert enkelt tilfælde at indrømme huslejenedsættelse for lejere, til hvis husstand hører hjemmeværende invaliderede børn over 13

14 18 år eller invaliderede, som har behov for pleje. Huslejenedsættelsen bør sættes i forhold til lejeværdien af det eller de værelser, som den eller de invaliderede optager. Sådan huslejenedsættelse bør kunne indrømmes, uanset om lejligheden er særligt indrettet eller ej. Hvis kommunalbestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for sådan huslejenedsættelse er opfyldt, bør der gives det sociale udvalg adgang til at rette henvendelse til de i 256, stk. 2, i lov om offentlig forsorg nævnte anstalter på lignende måde som nævnt ovenfor under 2.

15 II. De gangbesværedes boligforhold I efteråret 1952 foretog»landsforeningen af vanføre«en undersøgelse af de gangbesværedes boligforhold. Der blev udarbejdet spørgeskemaer, og med bistand af bl. a. socialkontorerne over hele landet søgte man at komme i forbindelse med så mange gangbesværede som muligt. Skemaerne, der i altovervejende grad blev udfyldt af de gangbesværede uden medvirken af interviewere, indeholdt følgende spørgsmål: Undersøgelse af boligforhold vedrørende gangbesværede. Der ønskes kun oplysninger vedrørende personer, hvis vanførhed gør brug af stok, krykke eller rullestol nødvendig, eller som til stadighed må være sengeliggende. Også for gangbesværede børn i skolepligtig alder bedes skemaet udfyldt i videst muligt omfang. Evt. supplerende oplysninger kan anføres på skemaets bagside. Opholdskommune? Alder? Køn? Ægtestand? Hvori består Deres vanførhed? og hvad skyldes den? Er De til stadighed sengeliggende? Benytter De rullestol indendørs? Hvis ikke, skyldes det så alene, at Deres nuværende lejlighed er uegnet til rullestol? Rullestol? Benytter De til udendørs brugselvkører? Motordrevet køretøj? Hvor parkeres køretøjet om natten? Hvilke ulemper er der eventuelt forbundet med den nuværende parkering? 15

16 Hvis De på grund af vanførheden er afhængig af andres hjælp, hvori består da hjælpen? Kan Deres familiemedlemmer overkomme at hjælpe Dem uden fremmed bistand? Såfremt Deres familiemedlemmer må regne med, at der fremtidig opstår vanskeligheder med at pleje Dem, hvori består da disse vanskeligheder? Såfremt De kunne ønske optagelse på et plejehjem, bedes dette nærmere begrundet: Hvor stor er Deres månedlige indtægt? Er heri inkluderet invaliderente eller kronisk sygehjælp? Hvilken faglig uddannelse har De? Ved hvilket erhverv er De for tiden beskæftiget? Har De udearbejde? Hjemmearbejde? Er Deres nuværende lejligheds placering og indretning til hinder for, at De kan påtage Dem: Udearbejde? Hjemmearbejde? Vil De kunne påtage Dem hjemmearbejde, hvis der i den ejendom, i hvilken De bor, skaffes Dem adgang til at benytte et værkstedslokale? Spørgsmål til gangbesværede, der ikke har selvstændig lejlighed og heller ikke bor hos pårørende. Bor De på plejestiftelse eller plejehjem? Bor De som logerende? Spørgsmål vedrørende lejligheder for gangbesværede, der bor i egen lejlighed eller hos pårørende. Hvem har kontrakt på lejligheden? På hvilken måde er De beslægtet med vedkommende? Antal beboere i lejligheden? Heraf børn under 16 år samt børn under uddannelse? Hvilke andre gangbesværede bor evt. i lejligheden? Hvor stor er den årlige husleje incl. evt. varmebidrag? Er der centralvarme? Hvor mange værelser er der i lejligheden? På hvilken etage er lejligheden beliggende? 16

17 Bedes snarest indsendt til Landsforeningens hovedkontor, evt. til nærmeste købstadssygekasse. Navn: Adresse: Landsforeningen af vanføre stillede det indkomne materiale til rådighed for udvalget, og man valgte her at foretage en nøjere bearbejdelse af skemaerne fra København, Frederiksberg, Aabenraa, Kolding og Næstved kommuner. Ved undersøgelsen er for det første udskilt de skemaer, der er udfyldt så mangelfuldt, at de må anses for uanvendelige, og endvidere er de skemaer holdt uden for undersøgelsen, som vedrører personer på plejehjem og personer under 21 år. Kun fra København fremkom et så stort antal skemaer fra personer med ophold på plejehjem, at man kunne foretage en særlig undersøgelse for disse personers vedkommende. Undersøgelsen omfatter herefter 446 personer, der fordeler sig således: København 284 personer Frederiksberg 44 Aabenraa 26 Kolding 47 Næstved 45 lait 446 personer Udvalget havde rettet henvendelse til socialkontorerne i Kolding og Næstved for at formå socialinspektørerne i disse to byer til at gøre, hvad der var muligt for at inddrage samtlige gangbesværede i disse kommuner i undersøgelsen. Man skulle herved have mulighed for at danne sig et skøn over, hvor stor en del af befolkningen i disse byer, der er gangbesværede. Når man medregner de personer, der ikke har kunnet inddrages i den egentlige undersøgelse, fordi skemaerne er mangelfuldt udfyldt, og de personer, der er under 21 år, udgør de gangbesværede følgende del af indbyggertallet i kommunerne: Kolding 1,8 promille Næstved 2,4 17

18 Fra Aabenraa blev indsendt skemaer for et antal personer, der svarer til 2,3 promille af indbyggertallet. Som et hovedresultat af undersøgelsen kan det anføres, at de gangbesværedes boligforhold gennemgående er meget ringe. Dette gælder ntaurligvis i særlig høj grad for de gangbesværede, der bor i saneringsmodne ejendomme. På det foreliggende grundlag kan der dog ikke udledes noget af undersøgelsen om, i hvilket omfang boligerne er af denne karakter. Men selv i tilfælde, hvor boligen som sådan er god og sund, hæmmes den gangbesværede af, at lejligheden ikke er indrettet under hensyn til den gangbesværedes særlige behov. Man må i denne forbindelse erindre, at boligen betyder mere for den gangbesværede end for raske mennesker, fordi den gangbesværede er langt mere bundet til at opholde sig i den end andre mennesker. Af de 446 personer, som undersøgelsen omfatter, har 311 eller 70 pct. egen lejlighed (d.v. s. lejlighed, der er lejet af den gangbesværede eller dennes ægtefælle). Opdelt efter køn og civilstand har følgende procentdel af de udspurgte egen lejlighed: Mænd Kvinder Gifte Ugifte Gifte Ugifte 92 pct. 38 pct. 95 pct. 54 pct. Af betydning for den gangbesværede er naturligvis adgangsforholdene til boligen. Da kun stuelejligheder i almindelighed kan anses for egnede, er der foretaget en opdeling af boligerne efter etage. I denne undersøgelse er også medtaget personer uden egen lejlighed. 428 personer har besvaret dette spørgsmål, 171 personer eller 40 pct. bor i stueetagen, men det må antages (det kan ikke udledes af undersøgelsen), at selv størstedelen af boligerne i stueetagen har mindre hensigtsmæssige adgangsforhold, da det sædvanlige er, at der er eet eller flere trin fra gade til repos foran stuelejligheder. Huslejen i de lejligheder, der nu agtes opført for rentemodtagere, andrager, for så vidt lejlighedernes bruttoetageareal ikke overstiger 50 m 2, fra 228 kr. til 408 kr. årlig incl. varme. For samtlige gangbesværede rentemodtagere, der er omfattet af undersøgelsen, vil dette medføre en mindre udgift til husleje end 18

19 den, de bestrider i dag, når der ses bort fra 6 personer, hvoraf 4 bor i aldersrenteboliger, 1 i fribolig i stiftelse, medens 1 oplyser, at vedkommende giver 10 kr. i leje om året. Disse 6 personer er holdt uden for den følgende undersøgelse af huslejens størrelse. Hvor oplysninger om varmeudgift ikke er medtaget af den udspurgte, er udgiften sat til 300 kr. årlig. 301 personer har givet oplysning om lejens størrelse. Huslejen fordeler sig procentvis således: Leje: Alle: Heraf gifte kvinder: kr. 5 pct. 3 pct kr. 48» 45» over kr. 47» 52» Ved bedømmelsen af disse huslejer må det tages i betragtning, at mange gangbesværede bor under meget dårlige forhold. I 1945 var den gennemsnitlige husleje i København 925 kr. og i provinsbyerne fra kr. Ved undersøgelsen af de gangbesværedes økonomiske forhold er de gifte kvinder holdt som en særlig gruppe, idet det i spørgeskemaerne ikke kan konstateres, hvorvidt ægtefællens indtægt er medregnet. 432 personer (herunder 81 gifte kvinder) har givet oplysninger om indtægt, der procentvis fordeler sig således: Mænd og Gifte ugifte kvinder kvinder kr. månedlig 4 pct. 53 pct kr.» 57» 27» kr.» 22» 14» kr.» 14» 1» over kr.» 3» 5» Til sammenligning kan anføres, at den gennemsnitlige skattepligtige indtægt i 1950/51 pr. skatteyder i København androg kr. og i provinsbyerne kr. Medens de gangbesværedes indtægtsforhold således er ringere end befolkningens i almindelighed, er den betalte husleje ikke lavere end gennem snitslej en. 19

20 De gangbesværede, der har egen lejlighed, er forespurgt om, hvor mange børn under 16 år eller under uddannelse, der bor i lejligheden. 311 har egen lejlighed, og af disse personer har 85 eller 27 pct. børn. Børneantallet fordeler sig således: 1 barn 13 pct. 2 børn 9» 3» 2,5» 4 børn og derover 2,5» lait har 27 pct. hjemmeværende børn under 16 år eller under uddannelse. Da det må antages, at børneantallet hos personer uden lejlighed er mindre end hos personer med lejlighed (jfr. bl. a., at 92 pct. af de gifte mænd og 95 pct. af de gifte kvinder har lejlighed), er den procentdel af gangbesværede, der har børn, sikkert langt lavere end angivet i ovenstående skema. På den anden side må det påregnes, at fremskaffelsen af hensigtsmæssigt udformede boliger vil betyde, at et stigende antal gangbesværede stifter familie. 82 eller 18 pct. af de udspurgte har eller ønsker værksted ved boligen. 88 eller 19 pct. benytter eller ønsker at benytte rullestol indendørs. Udendørs benytter 188 eller 42 pct. køretøj, der kræver særlig garageplads. I bilag 1 6 er aftrykt mere specificerede skemaer over de gangbesværedes boligforhold i de kommuner, der er omfattet af undersøgelsen. For udvalget har arkitekt Bent Salicath besøgt nogle gangbesværede og udarbejdet rapport om deres boligforhold. Fra dette materiale skal fremdrages et par eksempler: 1. Fru A, 40 år, gift; medfødt hofteskade. Har gået med krykker og benyttet benskinner, men kan nu bevæge sig ved hjælp af en stok. Alt arbejde i lejligheden må fru A foretage siddende. Lejligheden er indrettet i en tagetage (5. sal) med pulterkamre og består af en lille hjørnestue med kvistvindue. Et stykke henne ad loftsgangen ligger lejlighedens køkken, der ikke kan opvarmes. Den frie afstand mellem modstående borde i køkkenet er 68 cm. Bag køkkenet er et rum, der 20

BOLIGTILSYN SANERING

BOLIGTILSYN SANERING BOLIGTILSYN OG SANERING BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF BOLIGMINISTERIET DEN 22. OKTOBER 1949 NEDSATTE KOMMISSION Bind 1 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kommissionens kommissorium

Læs mere

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING vedrørende OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING NR. 361 1964 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor 5 II Oversigt over udvalgets

Læs mere

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER BETÆNKNING VEDRØRENDE STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER AFGIVET AF UDVALGET AF 17. NOVEMBER 1952 BETÆNKNING NR. 173 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. Baggrunden

Læs mere

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER BETÆNKNING VEDRØRENDE LEJEKONTRAKTS BLANKETTER AFGIVET AF DET AF BOLIGMINISTEREN NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 223 1 9 5 9 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Den 11. marts 1959 tilskrev boligministeriet

Læs mere

UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V.

UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V. UNGDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V. BETÆNKNING AFGIVET AF UNGDOMSKOMMISSIONEN J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKER I KØBENHAVN 1952 INDHOLD

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER

KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER FORMEN FOR KØBSTADKOMMUNERNES OVER SLAG OG REGNSKABER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGSMINISTERIET UNDER 30. DECEMBER 1948 NEDSATTE UDVALG TIL OVERVEJELSE AF SPØRGSMÅLET OM EN ÆNDRET AFFATTELSE AF

Læs mere

BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING. afgivet af. det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg

BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING. afgivet af. det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg BOLIGUDGIFTER I SKATTE- OG BOLIGPOLITISK BELYSNING BETÆNKNING afgivet af det af finansministeren d. 6. august 1963 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 391 1965 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Baggrunden

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE U N GDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE BETÆNKNING II STUDIERNE VED UNIVERSITETERNE HØJERE OG DE LÆREANSTALTER J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI K ØB E NH AV N 1951 INDHOLD

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Historisk

Læs mere

BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF BRAND- VÆSENERNES PERSONEL

BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF BRAND- VÆSENERNES PERSONEL BETÆNKNING OM UDDANNELSE AF BRAND- VÆSENERNES PERSONEL Afgivet af det af justitsministeriet den 4. april 1963 nedsatte udvalg. BETÆNKNING NR. 356 1964 Ju OO-64-bet INDHOLD. Indledning.. 1 Afsnit 1. Brandvæsenets

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

DE MOTORSAGKYNDIGES ANSÆTTELSES- OG LØNFORHOLD

DE MOTORSAGKYNDIGES ANSÆTTELSES- OG LØNFORHOLD BETÆNKNING ANGÅENDE DE MOTORSAGKYNDIGES ANSÆTTELSES- OG LØNFORHOLD AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 12. JULI 1952 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 121 S. I-. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

ægteskab ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983

ægteskab ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983 ægteskab 9 samliv uden ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983 ISBN 87-503-4513-3 Ju 00-155-bet J. H. Schultz a/s, København Indhold Indledning

Læs mere

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM BETÆNKNING VEDRØRENDE HERBERGER OG ARBEJDSHJEM M.V. AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 1. MARTS 1949 NEDSATTE HERBERGSUDVALG * Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K J. H.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN BETÆNKNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder BETÆNKNING NR. 25 5 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING OM ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING NR. 204 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere