VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder"

Transkript

1 VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1

2 2

3 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE 9 UDHÆNGSSKILTE 10 FRITSTÅENDE SKILTE OG FLAG BYOMRÅDER UDEN FOR NÆSTVED BYMIDTE 12 FACADESKILTE 12 UDHÆNGSSKILTE 13 FRITSTÅENDE SKILTE, PYLONER OG FLAG 13 Mindre byer, landsbyer og boligområder 14 Center- og erhvervsområder uden for byernes centrum ØVRIG SKILTNING I BYMÆSSIG BEBYGGELSE 15 LYS 15 DIGITAL SKILTNING 15 DIGITALE INFOSKILTE 15 MIDLERTIDIG SKILTNING 16 REKLAMER 17 SÆRLIG SKILTNING 17 3

4 4

5 INTRODUKTION Næstved Kommune har udarbejdet en vejledning for opsætning af skilte og reklamer med det mål, at byernes omgivelser og arkitektoniske kvaliteter respekteres, samtidig med at virksomhederne får dækket deres behov for synliggørelse. Vejledningen giver et overblik over de krav og hensyn der skal tilgodeses ved opsætning og udformning af skilte og reklamer, samt love og bestemmelser der danner grundlag for kommunens administration. Det er hensigten, at vejledningen skal fungere som en guide og inspiration til erhvervsdrivende og borgere, der ønsker at opsætte skilte og reklamer. Vejledningen er samtidig med til at sikre, at ansøgninger om opsætning af skilte bliver vurderet på et ensartet grundlag. Vejledningen danner grundlag for, at nogle mindre skilte vil kunne etableres uden forudgående tilladelse. Derved sikres et mere effektivt forløb for kommunens erhvervsdrivende. Vejledningen omfatter al opsætning af skilte og reklamer i Næstved Kommunes byområder. Byområderne er alle områder inden for byzonen; Næstved by, de fire udviklingscentre - Glumsø, Fensmark, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje, lokalcentrene og de mindre landsbyer. Al skiltning i det åbne land er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Skiltning langs veje og over vejarealer er omfattet af Vejloven. For begge gælder, at de er reguleret efter særskilte bestemmelser. Vejledningens opdeling Den første del af skiltevejledningen er geografisk afgrænset som den gældende bymidtelokalplan. Bymidten rummer et miljø med særligt mange bevaringsværdige bygninger og et sammenhængende kulturhistorisk og arkitektonisk bymiljø, der skal beskyttes og bibeholdes. Bymidtens særlige og tætte bymiljø tiltrækker både byens egne beboere og besøgende. Der gælder derfor en særlig vejledning for opsætning af skilte og reklamer i bymidten. Skiltevejledningens anden del gælder for alle andre byområder uden for Næstved bymidte, dvs. både byområder i Næstved og alle de mindre byer og landsbyer i kommunen. Anden del af skiltevejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i forskellige enkelte områders karakter og skala, hvilket vil fremgå under den enkelte skiltetype. Den tredje del af skiltevejledningen omfatter øvrige skiltetyper, hvorunder der er en række fælles retningslinjer, som gør sig gældende både i Næstved bymidte og alle andre byområder i kommunen. 5

6 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE I områder med gældende lokalplaner, er opsætning af skilte og reklamer ofte reguleret. I områder med gældende lokalplaner gælder lokalplanens bestemmelser forud for denne vejledning. Denne vejledning gælder dermed for områder uden lokalplan samt som uddybning, præcisering og supplement til gældende lokalplanbestemmelser. Alle ansøgninger vedrørende opsætning af skilte og reklamer vurderes i forhold til bestemmelser i gældende lokalplaner og/ eller byggelovens 6D, der specificerer, at kommunen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en ydre udformning, der giver en god helhedsvirkning i forhold til de omkringliggende omgivelser, samt at skiltning, lysinstallationer og lignende ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunen kan ved påbud sikre dette. Ved opsætning af skilte, reklamer og belysning vil kommunen således både ved kendskab til ønsker herom, og efter gennemførelse kunne gribe ind for at sikre en god helhedsvirkning, hvis skiltene eller belysningen efter kommunens vurdering virker skæmmende i forhold til omgivelserne eller på anden måde virker generende. Herudover kan skiltning forudsætte byggetilladelse, hvis de har en størrelse eller udformning, der kræver en decideret byggesagsbehandling. Det kan f.eks. være digitale skilte eller særligt store skilte. På baggrund af ovenstående gælder følgende: Skilte og reklamer der altid kræver tilladelse eller godkendelse - Større fritstående skilte og reklamer. - Digitale skilte. - Flag. - Reklameskabe på facader. - Nye skilte- og reklametyper der ikke er nævnt i denne vejledning. - Skiltning på og ved bevaringsværdige og fredede bygninger. Skiltning på fredede bygninger kræver desuden tilladelse fra Kulturstyrelsen. Skilte der ikke kræver tilladelse eller godkendelse Hvis opsætning af skilte og reklamer i øvrigt sker i overensstemmelse med denne vejledning. - Ét facadeskilt med en skilteflade under 1 m 2. - Mindre fritstående skilte og reklamer med en flade under 0,7 m 2. Det vurderes, at disse skilte har et omfang, der medfører, at de ikke vil være til fare for sikkerheden, til ulempe eller skæmme omgivelserne. 6

7 Skiltning i det åbne land Skiltning i det åbne land reguleres gennem Naturbeskyttelsesloven. Se Næstved Kommunes vejledning Skiltning i det åbne land vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder. Vejledningen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside. Skiltning langs veje Skiltning langs kommuneveje i form af vejvisning, servicevejvisning, vareudstilling, udeservering og lejlighedsskiltning kræver tilladelse efter Vejloven fra Næstved Kommune. Se Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Vejledning og regulativet kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside. Skiltning langs statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. Sådan søger du om byggetilladelse og godkendelse Ansøgningen skal indeholde følgende: - Skiltningens ønskede placering. - Farvevalg på skiltningen. - Skiltestørrelse og udseende. - Evt. belysning af skiltningen. Vedlæg visualisering - evt. hvor ønsket ny skiltning er indsat på et foto af ejendommen. Ansøgningen skal indeholde underskrift fra ejendomsejer. Borgere og erhvervsdrivende opfordres til at henvende sig til Center for Plan og Erhverv før projekteringen påbegyndes for at drøfte den pågældende ejendoms muligheder. Kommunen deltager gerne i dialog med ansøger/ejer om nødvendigt på stedet hvor ændringerne/skiltningen ønskes foretaget. Ansøgninger og spørgsmål kan rettes til: Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Telefon: Byplan Telefon:

8 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER Skilte Skiltning er information om en butik eller virksomhed, f.eks. navn, logo eller lignende, som bliver opsat direkte i forbindelse med butikken eller virksomheden. God skiltning er opnået, når kunden ikke forvirres af mange informationer på én gang. Skiltningen bør derfor være enkel og klar, så budskabet tydeligt formidles. Reklamer Reklamer kan både være annoncering af kulturbegivenheder, events, sport, branding og information om Næstved Kommune, virksomheder og institutioner samt turistinformation. Den kommercielle form for reklamer er direkte markedsføring af varer og tjenesteydelser eller reklamering med politiske og religiøse budskaber. Reklamer i det offentlige rum spiller en større og større rolle, og der udvikles til stadighed nye måder at reklamere på. Reklamer kan være med til at sende signaler om aktivitet og dynamik. De kan også i mange tilfælde rumme festlige indslag. Reklameskiltning kan også være digital og omfatte både statiske og dynamiske lysende reklamer, herunder lysaviser, storskærme, LED-skærme og lyseffekter. Med en vejledning for reklamering er det kommunens mål, at de mest bevaringsværdige byområder i kommunen beskyttes mod reklameindslag samtidig med at en vis reklamering tillades i mere robuste områder, f.eks. bymæssige og trafikale knudepunkter uden væsentlige kulturhistoriske værdier. Generelle vejledninger Der kan forventes tilladelse til skiltning og reklamering i overensstemmelse med følgende generelle vejledninger: 1.1 Skilte og reklamer skal tilpasses omgivelsernes karakter og bygningernes arkitektur og skala med hensyn til placering og størrelse. 1.2 Henvisninger til flere butikker eller virksomheder på samme ejendom skal så vidt muligt samordnes med fælles præg og udtryk. 1.3 Nye skilte- og reklametyper eller skilte der ikke er nævnt i denne vejledning, må kun opsættes efter tilladelse fra Næstved Kommune i hvert enkelt tilfælde. 1.4 Der må på en ejendom kun etableres skilte og reklamer for virksomheder med adresse på ejendommen. Undtaget herfra er opsætning af godkendte reklameskilte, der tillades opsat i robuste områder, der bærer præg af en vis intensitet og aktivitet, f.eks. bymæssige og trafikale knudepunkter samt større parkeringspladser. 1.5 Reklamer må ikke opsættes på/ved boliger i blandede byområder, villakvarterer, rækkehus- og etageboligområder, i sommerhusområder eller grønne områder. 8

9 2. NÆSTVED BYMIDTE I Næstved bymidte skal skiltning og reklamering tilpasses det tætte bymiljøs karakter som ofte er præget af historiske gadeforløb med snoede smalle gader samt torve og pladser. Bymidten har Næstveds ældste, mest udsmykkede og bevaringsværdige huse, som det er vigtigt at værne om. Enkel facadeskiltning ved bemaling direkte på facaden. Butiksnavnet er suppleret med en fin udnyttelse af de mindre vinduesfelter øverst i vinduesfagene og over døren, hvor det visuelt synliggøres, hvad butikken tilbyder. Næstved bymidte har en høj butikstæthed, og her er flere fodgængere og cyklister sammenlignet med andre områder. Skiltning, reklamering og informationer i almindelighed tilpasses denne lavere hastighed og det tættere bymiljø. Skilte og reklamer skal derfor være mindre og færre i antal i Næstved bymidte end i byens yderzoner, hvor hastigheden er højere og informationer opleves i forbifarten. F.eks. kan et skilt med en bogstavhøjde på 20 cm læses på op til 50 meters afstand, hvilket er tilstrækkeligt for skiltning i gader, der er præget af mange gående og hastighedsbegrænsninger for bilister. I den sammenhæng er det vigtigt at afbalancere behovet for skiltning og reklamering i forhold til det at bevare og styrke Næstved bymidtes historiske og arkitektoniske kvaliteter og ikke mindst bymiljøet i bymidten. Facadeskiltet er fint tilpasset bygningens arkitektur. Der er samtidig et behov for at vise fodgængere og cyklister vej til butikker, virksomheder og attraktioner placeret i baggårde, i mindre gader eller på anden måde gemt. Der kan derfor med fordel opsættes fælles henvisningsskilte, der har et ensartet i design og skilteformat. Ensartet skilteopsætning i Næstved bymidte vil hjælpe til at skabe et stærkt signal udadtil om en bymidte med fælles karakter og sammenhæng. Med en skiltevejledning særskilt for Næstved bymidte ønsker Byrådet at understøtte en harmonisk og helhedsorienteret udvikling af byens rum med en dertil tilpasset skiltning. FACADESKILTE Facadeskiltning før facaderenovering. Facadeskiltets størrelse, form, farve og indhold skal vurderes i forhold til virksomhedens behov, bygningens arkitektur og omgivelsernes karakter. Et facadeskilt er virksomhedens ansigt udadtil. Derfor har skiltet betydning for det budskab, der passer til de produkter eller ydelser, som virksomheden tilbyder. Skilte direkte på muren i form af påmalede bogstaver eller løse fastgjorte bogstaver anbefales, da de lettest kan tilpasses bygningens arkitektur. 2.1 Der må som udgangspunkt kun etableres ét større facadeskilt pr. butik eller virksomhed. Gentagelser af det samme skilt eller navn på samme facade kan sløre bygningens arkitektur og medvirke til et rodet indtryk. Facadeskiltning efter facaderenovering, der i højere grad understøtter og er tilpasset facaden. 2.2 Facadeskiltning skal underordnes facadens arkitektur og opdeling. Facadeskiltning skal derfor holdes fri af vinduer, gesimser og anden udsmykning. Skiltning over bygningers tagfod tillades ikke. 9

10 2.3 Facadeskilte må som hovedregel ikke opsættes over butiksetagen. Undtaget er dog ejendomme med erhverv over stueplan. Her kan skiltning placeres som enkeltsiddende bogstaver og evt. logo i vinduer, eller på facaden. 2.4 Henvisningsskilte til erhverv over stueplan eller i bagvedliggende bygninger skal samles og opsættes ved dør, port eller ved en hovedindgang i en skilteport, for at give et godt overblik og øge informationsvenligheden. 2.5 Facadeskiltning skal ske ved løse bogstaver, mindre skiltebånd eller bemaling direkte på facaden eller som folietekst på vinduer. 2.6 Farvede bånd, plader, kasser og lignende er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og må kun etableres, hvis de kan indgå som en del af bygningens arkitektur. En kreativ vareudstilling kan fungere som godt supplement til en mindre synlig facadeskiltning. UDHÆNGSSKILTE Udhængsskilte giver gode muligheder for synlighed for butikker i det tætte gågadeforløb de leder handlende frem til butikken. For at styrke Næstved bymidtes karakter og skabe et overskueligt overblik gennem gaderne, og samtidig undgå gener fra nabobutikkens udhængsskilt er der begrænsning på størrelse og antal af udhængsskilte i bymidten. Enkel skiltning der fint er tilpasset bygningens arkitektur. 2.7 Udhængsskiltet skal afpasses efter facaden med hensyn til størrelse, farver og materialer. Der kan tillades en størrelse op til 0,4 m Der må opsættes ét udhængsskilt pr. butik - dog to ved hjørnebutikker. Ved større butikker/virksomheder kan der tillades et udhængsskilt pr. 20 m. facadelængde. 2.9 Udhængsskilte kan kun indeholde butikkens navn, logo eller særlig symbolik Udhængsskilte bør placeres med en højde på 2,3 meter over gadeniveau og et fremspring på højst 0,8 meter. Begrænsning på størrelse og antal af udhængsskilte har betydning for gadens helhed. FRITSTÅENDE SKILTE OG FLAG Fritstående skilte er alle faste skilte, der opstilles som skiltning for en butik eller virksomhed. De fritstående skilte kan være standerskilte, skiltepyloner, flag m.fl. Generelt gælder, at skiltestørrelsen skal følge bygningens arkitektur, ejendommens størrelse og omgivelsernes karakter. Fritstående skilte i Næstved bymidte er derfor kun muligt ved de få større fritliggende butikker og virksomheder, som har et forareal eller parkeringsareal på egen grund Der kan ved gågader, strøggader, torve, pladser og centrale byrum i Næstved bymidte ikke forventes tilladelse til fritstående faste skilte og flagstænger til reklameflag på terræn eller bygninger, da de vil virke dominerende i gaderummet og det tætte bymiljø. Ensartet opsætning af udhængsskilte som mindsker evt. tendens til at skiltene overdøver hinanden. 10

11 2.12 Ved fritliggende butikker og virksomheder kan tillades ét større fritstående skilt pr. ejendom. Skiltet må maksimalt være 2,5 meter højt og 60 cm bredt og der gives altid tilladelse efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde, når det kan integreres i bymiljøet og ikke er til gene for omgivelserne Fritstående skilte ved fritliggende virksomheder placeres på eget grundstykke og i direkte tilknytning til virksomhedens indgangsområde/adgangsgivende vej Fritstående skilte med løse bannere, vimpler og skilte på træstolper tillades ikke som permanent skiltning. 11

12 3. BYOMRÅDER UDEN FOR NÆSTVED BYMIDTE Mindre byer og landsbyer I de mindre byer f.eks. Fuglebjerg, Glumsø og Karrebæksminde er det vigtigt, at de lokale by- og handelsmiljøer beskyttes mod for meget og for dominerende skiltning. De mindre byers handelsmiljøer er ofte koncentreret i byernes centrum med mindre gågadeforløb eller et tættere bebygget hovedgadeforløb. Her gælder, at skiltene skal tilpasses lokalmiljøets karakter og skala i forhold til materialer, størrelse og placering. Boligområder Også i boligområder ønsker butikker og virksomheder at markedsføre sig ved skiltning. Skalaen er dog mindre og områderne er mere sårbare over for markant skiltning. Der kan i boligområder etableres erhverv i egen bolig i form af mindre liberale erhverv. Det er en forudsætning for etableringen af disse erhverv, at kvarterets præg af boligområde ikke ændres. Skiltningen skal således minimeres og tilpasses boligområdets karakter. Fin harmoni mellem skiltningen og bygningens facade med dens materialer og opdeling Center- og erhvervsområder uden for byernes centrum Centerområder uden for bymidterne er områder med store butikscentre, mindre bydelscentre til forsyning af en enkelt bydel og områder med butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Erhvervsområderne har også varierende karakter, men fælles er, at områdernes ofte er bygget op med et overordnet vejnet, mindre fordelingsveje til de enkelte virksomheder og brede grønne bælter. De fleste erhvervsområder er lokaliseret i byernes yderzoner langs de store indfaldsveje. Passende størrelse skilt ved erhverv fra egen bolig i et boligområde. Butikker og virksomheder ønsker at skabe kontakt med kunder i bil og der opsættes derfor ofte større skilte, pyloner og flag, der placeres så butikken eller virksomheden kan ses fra det overordnede vejnet. Skilteopsætningen kan i disse områder let blive en indbyrdes konkurrence virksomhederne imellem i jagten på at opnå mest synlighed og fange bilisternes opmærksomhed. Dette kan være til fare for trafiksikkerheden og medvirker ikke til et attraktivt helhedspræg. For at undgå denne udvikling, er der mulighed for opsætning af fælles henvisningsskilte ved ankomsten til områderne. Centerog ehvervsområder har dog en helt anden karakter og skala sammenlignet med Næstved bymidte og lokale handelsmiljøer i de mindre byer, hvofor der generelt gives mulighed for flere og større skilte og flaggrupper. Ved større veje kan større skilte lettere indpasses i omgivelserne. Indfaldsvejene De store indfaldsveje - Slagelsevej, Ringstedgade, Køgevej, Præstøvej, Vordingborgvej og Karrebækvej rummer en bykarakter, der generelt tåler større skiltning. Ankomsten til byen sker hovedsageligt gennem disse indfaldsveje og da første indtryk er vig-tigt, er det derfor vigtigt at skiltningen er tilpasset stedet, og sammen med forarealer og bebyggelse udfør en harmonisk helhed. De nævnte indfaldsveje kan dog ikke karakteriseres ens, og derfor vil skilteplacering og stør-relse blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. Der vil desuden gælde bestemmelser efter vejloven. Overskueligt fælles henvisningsskilt ved et større erhvervsområde. 12

13 FACADESKILTE Facadeskiltets størrelse, form, farve og indhold skal vurderes i forhold til virksomhedens behov, bygningens arkitektur og omgivelsernes karakter. Et facadeskilt er virksomhedens ansigt udadtil. Derfor har skiltet betydning for det budskab, der passer til de produkter eller ydelser, som virksomheden tilbyder. Fin tilpasset facadeskiltning på større virksomhed placeret på en hjørnegrund. 3.1 Der må kun etableres ét større facadeskilt evt. med logo pr. facade, dvs. at butikker eller virksomheder på hjørnegrunde kan skilte til både vej og parkeringsarealer. 3.2 Facadeskiltning skal underordnes facadens arkitektur og opdeling. Facadeskiltning skal holdes fri af vinduer og evt. bygningsudsmykning. Skiltning over bygningers tagfod tillades ikke. 3.3 Farvede bånd, plader, kasser og lignende er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og må kun etableres, hvis de kan indgå som en del af bygningens arkitektur. Et veltænkt og godt eksempel på et klassisk udhængsskilt, her i Glumsø. 3.4 Hvis flere butikker eller virksomheder deler facade, skal skiltningen samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. UDHÆNGSSKILTE 3.5 Der må opsættes ét udhængsskilt pr. butik - dog to ved hjørnebutikker. Ved større butikker/virksomheder kan der tillades et udhængsskilt pr. 20 m. facadelængde. 3.6 Udhængsskiltet skal afpasses efter facaden med hensyn til størrelse og materialer. FRITSTÅENDE SKILTE, PYLONER OG FLAG På grund af forskellene i karakter og skala på boligområder, mindre byer og center- og erhvervsområder, vil der også være forskel på den skiltehøjde der tillades, da en tilladelse altid vurderes på baggrund af en konkret vurdering af butikkens eller virksomhedens størrelse, placering og det omkringliggende bymiljø. Samordning af en fælles skiltepylon, der give et overskueligt overblik i et område med flere butikker. Fritstående skilte er alle faste skilte, der opstilles som skiltning for en butik eller virksomhed. Ved fritliggende butikker og virksomheder i center- og erhvervsområder uden for byernes centrum samt ved de store indfaldsveje er der behov for større skiltning, der giver synlighed blandt kunder, som pga. butikkernes og virksomhedernes beliggenhed ofte er forbipasserende bilister, der oplever skiltene i en højere fart. Flag er ofte brugt ved større butikker og virksomheder. Flaggrupper er mest velegnet i områder, hvor der er flere større fritliggende butikker og virksomheder. 3.7 Fritstående skilte, pyloner og flag placeres på eget grundstykke og i direkte tilknytning til butikkens eller 13

14 virksomhedens indgangsområde/adgangsgivende vej. 3.8 Fritstående skilte med løse bannere, vimpler og skilte på træstolper tillades ikke som permanent skiltning. MINDRE BYER, LANDSBYER OG BOLIGOMRÅDER 3.9 Der kan ikke forventes tilladelse til fritstående faste skilte og flagstænger til reklameflag på terræn eller bygninger, da de vil virke dominerende i boligområder og lokale bymiljøer Ved større fritliggende butikker og virksomheder kan tillades ét større fritstående skilt pr. ejendom. Skiltet må maksimalt være 2,5 meter højt og der gives altid tilladelse efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde, når det kan integreres i bymiljøet og ikke er til gene for omgivelserne Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der opsættes et skilt med en flade på maks. 0,5 m Skiltet monteres på facaden i forbindelse med indgang i stueetagen eller opstilles på terræn på egen grund i en højde på maks. 1 meter. CENTER- OG ERHVERVSOMRÅDER UDEN FOR BYERNES CENTRUM SAMT INDFALDSVEJE 3.13 Der kan tillades ét større fritstående skilt pr. ejendom. Der tillades normalt skilte eller pyloner i en højde på maks. 8 meter. Tilladelse gives altid efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde, når det kan integreres i bymiljøet og ikke er til gene for omgivelserne Der kan tillades en flaggruppe pr. ejendom med maksimalt 3 flagstænger i op til 12 meters højde. Tilladelse gives efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde På hjørnegrunde kan der tillades 2 flaggrupper, hvis der er en afstand på mindst 50 m. mellem flaggrupperne og mindst 10 m. til naboskel Hvis flere virksomheder er placeret på én ejendom, skal der opstilles en fælles flaggruppe Der må opsættes ét infoskilt på hver af de overordnede veje og indfaldsveje. Se nærmere under digitale infoskil te, s

15 4. ØVRIG SKILTNING I BYMÆSSIG BEBYGGELSE LYS Skiltebelysning med bogstaver, der er belyst bagfra løser på en fin måde eventuelle blændingsproblemer. Lys på og i skilte er f.eks. belysning med belysningsarmaturer over skiltet, skilte med lysende baggrund eller bogstaver og lyseffekter på og ved bygninger. Ved skiltebelysning foretrækkes lyskilder med en varm tone. Flere og mindre lyskilder giver som hovedregel det bedste resultat. Ofte er lyset fra udstillingsvinduet tilstrækkelig belysning. Den primære lyskilde i gaden bør altid være gadebelysningen. 4.1 Belysningsarmaturer til belysning af facadeskilte skal være diskrete og placeres, så de ikke er til gene for omgivelserne. 4.2 Skiltebelysning skal afstemmes efter de konkrete forhold. Belysningen må ikke virke blændende eller generende for forbipasserende og omkringboende og tillades derfor kun uden løbende eller blinkende effekter. DIGITAL SKILTNING Stemningsfyldt udstilling med vinduesbelysning fungerer her som tilstrækkelig belysning og reklame uden for åbningstiden. Digital skiltning defineres som statiske eller dynamiske lysende skilte og reklamer med skiftende budskaber, elektroniske lysaviser, signboards, storskærme og LED skærme. 4.3 Digital skiltning tillades med samme størrelsesforbehold som gælder for fritstående skilte. Digital skiltning tillades når billedet er at sammenligne med fast skiltning, dvs. der må ikke være bevægeligt billede og skærmen må ikke flimre. 4.4 Digital skiltning skal udføres i høj kvalitet og skiltning skal være med mørk baggrund, for at undgå blændings effekter. 4.5 Lysstyrken skal kunne justeres alt efter solindfald og tidspunkt på døgnet. 4.6 Digital skiltning kan virke dominerende på omgivelserne og der gives derfor kun tilladelse efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Digital skiltning tillades kun ved trafikknudepunkter, kulturelle institutioner, biografer, langs indfaldsveje og lignende, hvor der er en særlig aktivitet og intensitet. DIGITALE INFOSKILTE Det er afgørende, at de digitale skilte og lysreklamer reguleres efter lysforholdene om dagen og om natten. Digitale infoskilte er digitale skærme opsat som information og delvis reklame f.eks. langs de større indfaldsveje. Det er skiltning som i forbindelse med denne vejlednings udarbej-delse er kommet på tale, da der er flere positive erfaringer med anvendelse af digitale info-skilte som byportskiltning i flere andre kommuner. 15

16 Det overordnede formål med de digitale infoskærme er at sikre hurtig og relevant informa-tion til pendlere, kommunens borgere og turister. 4.7 Ved kulturelle institutioner, turistattraktioner, parkeringsarealer, større pladser, indgange til områder, busstoppesteders læskærme, langs indfaldsveje og lignende kan der efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde gives tilladelse til (digitale) infoskilte. 4.8 Der kan tillades ét infoskilt pr. indfaldsvej. 4.9 Informationen kan omhandle info om events, sport og kulturbegivenheder, branding og information om Næstved Kommune, branding af virksomheder og institutioner samt turistinformation. Midlertidig ophængning af bannere tillades i afgrænsede perioder. Banneret er så vidt muligt tilpasset facaden Infoskilte må ikke bruges til markedsføring af varer, tjenesteydelser eller andre direkte kommercielle formål samt til politiske eller religiøse budskaber. MIDLERTIDIG SKILTNING I nogen tilfælde er behovet for skiltning afgrænset til en midlertidig periode. Dette gælder f.eks. skilte vedrørende salg og udlejning af fast ejendom og oplysning om igangværende byggeri på byggepladser. Også i forbindelse med kulturelle arrangementer, foreningsarrangementer, cirkus, udsalg eller lignende er skiltebehovet begrænset til en midlertidig periode. Midlertidig skiltning er typisk bannere, men kan også være faste skilte på lygtepæle eller fritstående. Midlertidig skiltning der ikke slører butiksvinduet helt, men giver lidt oplevelse til forbipasserende Midlertidig ophængning af bannere tillades i afgrænsede perioder i forbindelse med kulturelle begivenheder, specielle fremstød og lignende, når der er tale om arrangementer af almen interesse Midlertidige bannere må kun opsættes på facader, gavle og andre egnede faste anlæg. Banneret skal tilpasses facaden og må ikke dække for døre, vinduer og lignende Midlertidig skiltning på byggepladser opstilles på selve byggepladsen på hegn eller stillads. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler fra Skat, som kan ses på Skats hjemmeside Skiltning på Byggepladser. Reklameskabe opsat på fritliggende dagligvarebutiksfacade Skilte vedrørende salg og udlejning af fast ejendom kan opstilles i rimelig størrelse på egen grund Anbringelse af midlertidige skilte, bannere, plakater og lignende på vejarealer, f.eks. valgplakater på lygtepæle kræver godkendelse af vejmyndigheden. Oplysning kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside tilladelse omkring vejarealer. Billboards kan f.eks. opsættes ved parkeringsarealer i områder, der rummer en vis intensitet og aktivitet.w 16

17 REKLAMER Reklamer kan både være annoncering af kulturbegivenheder, events, sport, branding og information om Næstved Kommune, virksomheder og institutioner samt turistinformation. Den kommercielle form for reklamer er direkte markedsføring af varer og tjenesteydelser eller reklamering med politiske og religiøse budskaber. Mindre oplysningsskilt ved en attraktion for offentligheden. Reklamer er en selvfølgelig bestanddel af byen og finder naturligvis sted. Det er dog vigtigt, at opsætning af reklamer styres i forhold til placering og størrelse, da reklamer kan have stor indvirkning på det fysiske miljø, især i bevaringsværdige byområder Reklameskabe kan kun tillades opsat i gangtunneller, ved trafikknudepunkter, ved kulturelle institutioner, biografer og lignende, hvor der er en særlig aktivitet og intensitet Reklameskabets størrelse skal altid tilpasses bygningens arkitektur og skala og underordnes facadens arkitektur og opdeling. Reklameskabet holdes fri af vinduer, gesimser og anden udsmykning Fritstående reklameskilte henvises til gavle i busskure, p-pladser og lignende områder, hvor de indgår i byområdernes byudstyr og funktion. Opsætning af fritstående reklamer tillades efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Fritstående informations- og reklameskilt der er opstillet på parkeringsareal ved indgangen til bymidten Reklametavler og billboards er generelt ikke egnet i den tætte bystruktur, eller i de mindre og mellemstore byer samt i boligområder. Billboards tillades derfor kun opsat i Næstveds ydre bydele i forbindelse med store parkeringspladser, samt ved større forlystelsesparker. SÆRLIG SKILTNING 4.20 Der kan tillades mindre oplysningsskilte ved særlige attraktioner for offentligheden, f.eks. ved historiske lokaliteter og indgange til grønne områder. Skiltets størrelse kan være maks. én meter over terræn og under 0,5 m 2. Fint tilpasset turistskilt i Næstved bymidte, der henviser fodgængere til attraktioner. 17

18 Center for Plan & Erhverv Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet.

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet. Bilag 3 Reklamer i København Lysreklamer på Rådhuspladsen Reklamer i det offentlige rum spiller en stigende rolle i den moderne by. Byens udvikling og erhvervslivets interesse for synliggørelse gennem

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 18-12-2008 Sag nr.: KB 2 (ØU 3) Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Skiltning af større byggerier Vejledning RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Indholdsfortegnelse side 2 Skiltning af større byggerier - Vejledning - maj 2013 1. Overblik, baggrund og kontakt

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Baggrund Foranlediget af den store interesse for opsætning af solceller foretog Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby (DFGRS) i oktober 2012

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere