Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune"

Transkript

1 Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte side 12 Andre skiltetyper side 14 Erhvervsområder side 16 Landsbyer side 17 Det åbne land side 18 Sådan gør du side 19 Udgiver: Ringe Byråd Tinghøj Allè Ringe Tlf Tekst og layout: Arbejdsgruppen til udarbejdelse af skilte/facadevejledning bestående af: Ib Jørgensen Repr. for Grundejerforeningen i Ringe Søren Fjord Nielsen Repr. for Handelsstandsforeningen Henrik Dalgaard Repr. for Handelsstandsforeningen Niels Nielsen Repr. for Midtfyns Erhvervsforening Peter Flint Jensen Repr. for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn Poul Mathiesen Teknisk Forvaltning Lisbeth Sommerlund Teknisk Forvaltning

3 FORORD Ringe har gennem årene udviklet sig til en driftig handelsby, og den udvikling er blevet forstærket af kommunens renoveringsarbejder i store dele af bymidten, et arbejde vi håber kan afsluttes i løbet af få år. I Algade, Jernbanegade og Østergade kan vi se, hvilke fine materialer der er anvendt, og med hvilken omhu arbejdet er udført. Ja, vi føler at vi har fået en helt ny by. Vi kan også se at navnlig mange forretningsejendomme er blevet eller er ved at blive istandsat. Et udvalg udpeget af kommunen, og med repræsentanter for Teknisk Forvaltning, Ringe Handelsstandsforening, Ringe Grundejerforening, Midtfyns Erhvervsforening, og Foreningen for Bygnings- og Landsskabskultur på Midtfyn, har udarbejdet skilte- og facadevejledningen for at sikre at fremtidige ændringer af facader og skilte sker med hensyntagen til naboejendomme og helheden i gademiljøet. Formålet med denne skilte- og facadevejledning er:? At give gode råd og inspiration til at finde gode løsninger på skiltning, renovering af facader og nybyggeri.? At sigte mod smukkere og mere harmoniske skilte og facader i en by med handelsliv.? At skabe retningslinier ved nybyggeri og renovering. Det er udvalgets håb at alle kan se fordelen ved denne vejledning, og at man vil bruge den til inspiration når man påtænker at foretage ændringer ved sin ejendom. Ib Jørgensen formand for arbejdsgruppen til udarbejdelse af skilte- og facadevejledning april

4 INDLEDNING ET GODT BYMILJØ Hvad er en god by? De fleste af os har et billede af den gode by som et sted med historie, smukke torve og pladser og travle forretningsgader. Der er mange ting der tilsammen er med til at skabe et godt bymiljø, ikke mindst smukke bygninger. Det er vores håb at vi med dette hæfte kan være med til, ved renovering og nybyggeri, at inspirere til at skabe et godt bymiljø og dermed forskønne vores bygninger. HISTORIE Ringe er en stationsby, hvilket har sat sit præg på byen. Udviklingen af byen er sket mellem kirken og stationen, og der er træk i byen man umiddelbart forbinder med en stationsby. Et typisk hus i Ringe var et rødstenshus i rød blank mur, i to etager med gavlkvist og sort skifertag. Udviklingen har gennem årene sat sit præg på bybilledet. Mange huse har ændret karakter, forretningsfacaden i stueetagen er blevet fremhævet ved hjælp af ændret 4 Jernbanegade med de typiske gavlkvisthuse i rød blank mur

5 INDLEDNING En større sammenhæng i byens huse og en mere begrænset skiltning vil skabe en mere harmonisk by. En god facaderenovering er en renovering med omtanke for husets oprindelige karakter og nabobebyggelsen. Et smukt enkelt skilt der passer til huset facadebeklædning og stadig større skilte der skulle appellere til et stadig voksende handelsopland. Karakteristisk for byens handelsgader blev også de store faste baldakiner der kunne holde kunderne i tørvejr. Det er også et mål at nedbringe mængden af skilte. Det er ikke til gavn for nogen at overdrive skiltningen. De enkle skilte er i sig selv synlige signaler, og byen fremstår pænere når skiltemængden er nedbragt. Der skal også være plads til kreativitet, det er tit originaliteten der skaber et smukt hus, og et enkelt men velbegrundet brud med stilarten kan være med til at gøre et gadebillede levende. Mange af de oprindelige huse har ændret karakter, og helheden i gadebilledet er mange steder næsten gået tabt. Udviklingen er igennem de senere år vendt, og der er investeret meget i byforskønnelse til glæde for byens borgere og de handlende. SKILTE- OG FACADEVEJLEDNING Med denne vejledning håber vi at kunne være med til at inspirere til en nænsom renovering af facaderne i Ringe. Jernbanegade anno

6 AFGRÆNSNING Vejledningen skal ses som et inspirationshæfte til hjælp for borgere i hele Ringe Kommune der enten skal til at bygge, istandsætte, ændre skiltning eller på anden måde ændre på deres facade. Vejledningen har dog en særlig virkning for visse områder i Ringe by. GEOGRAFISK AFGRÆNSNING I disse områder vil skilte- og facadeændringer blive indarbejdet i kommende lokalplaner. På side 19 i vejledningen er der en beskrivelse af hvordan man kan få godkendt en ændring af sin facade ved istandsættelse eller nybyggeri. Vejledningen danner grundlag for kommunens behandling af byggesager. I bymidten gælder vejledningen for alle ejendomme og alle skilte- og facadeforhold som kan ses fra gaden (gader, veje, parkeringspladser og torve). Langs indfaldsvejene gælder vejledningen kun for ejendomme hvorfra der drives forretning, erhverv, privat og offentlig serviceerhverv. Boligejendomme langs indfaldsvejene er således ikke omfattet af vejledningen. I de lette erhvervsområder gælder vejledningen kun for skiltning mv. Husenes arkitektur og facader er ikke omfattet af vejledningen. For landsbyerne i Ringe Kommune gælder vejledningens afsnit om landsbyerne, som er beskrevet på side 17. I det åbne land gælder naturbeskyttelsesloven som er beskrevet på side 18. Vejledningen er delt op i forskellige afsnit. I hvert afsnit er der en inspirationsdel og en del med retningslinier. Retningslinierne er færdselsregler som Ringe Kommune vil administrere efter. Retningslinierne skal samtidigt virke som et redskab til den enkelte for at opnå et godt resultat og undgå ærgrelser på et sent tidspunkt i et projekt. 6 Et velbevaret hus i Ringe

7 AFGRÆNSNING 7

8 FACADER TIL INSPIRATION Facaderne er byens ansigt mod gaden. En facade er murværk, tag, vinduer, døre, kviste, bygningsdetaljer, materialer og farver. Det rigtige samspil mellem disse elementer kan give en flot facade. Et forkert samspil kan ødelægge et helt hus, endog en hel gade. En facade skal være i harmoni med sig selv og med det øvrige bymiljø. Mange forretningsfacader er gennem tiden ændret, store glasfacader præger stueetagen og skiltningen er typisk ført gennem fra hushjørne til hushjørne. Det giver et svævende hus hvor sammenhængen mangler. Ved en renovering bør man genskabe piller og murværk sådan at huset igen kommer ned på jorden. Som grundregel er det vigtigt at respektere husets vandrette og lodrette linier. En god facade kan i stueetagen udmærket have større vinduer end i den øvrige del af huset. De oprindelige materialer kan i stueetagen også have en anden karakter end resten af huset. 8 Renovering af facader med stor respekt for de oprindelige huse

9 FACADER Tagets form og detaljering er vigtige elementer, når et nyt hus skal tilpasses en eksisterende husrække. De grundlæggende elementer i udformningen er taghældning, materialevalg og markering af gesims samt kvistenes antal, størrelse og udformning. På nye bygninger må facaden gerne bringe utraditionelle bidrag til gadebilledet. Der er rig mulighed for variation, når blot facadens rytme og proportioner tilpasses gadebilledet. Ved en facaderenovering er det vigtigt at respektere husets oprindelige karakter. MATERIALER Fine detaljer omkring et vindue Ved en facaderenovering opnås det bedste resultat ved at anvende de oprindelige materialer. I Ringe er der nogle fællestræk som umiddelbart forbindes med en stationsby, bl.a. materialevalget som typisk er rød blank mur og sort skifertag eller rød tegl. VINDUER Vinduer er en væsentlig del af husets udtryk. Deres proportioner, udformning og sprosseopdeling har stor betydning for husets udtryk. Vinduernes opdeling, placering og størrelse er med til at markere en rytme i husets samlede udtryk. Den rytme er også vigtig for gadens øvrige huse. Ofte er en forretningsfacades vinduer i stueetagen proportioneret anderledes end husets i øvrigt. Eksempel på utraditionelt bidrag til gadebilledet 9

10 FACADER samlede Det er her udtryk meget hvad vigtigt angår at vandrette følge husets og lodrette samlede linier udtryk i huset, hvad og angår sikre vandrette at de ikke og lodrette brydes med linier forkert i huset, placerede og sikre vinduer at de eller ikke vinduer brydes med i en forkert størrelse placerede eller vinduer type. eller vinduer i en forkert størrelse eller type. DETALJER DETALJER Detaljer er med til at give liv og variation til en Detaljer bygning. er med Detaljerne til at give fortæller liv og variation ofte meget til en om bygning. husets oprindelige Detaljerne byggestil fortæller og ofte materialer. meget om Især husets i fodgængerniveau oprindelige byggestil er det og vigtigt materialer. med Især gode detaljer i fodgængerniveau og venlige materialer. det vigtigt med gode detaljer og venlige materialer. Detaljerne bør ved en renovering bevares og Detaljerne restaureres bør så de ved er en en renovering del af det bevares samlede og udtryk. restaureres så de er en del af det samlede udtryk. Skorstene, tårne og spir er bygningsdetaljer der også er med til at gøre en bygning spændende at se på. De bør bevares på eksisterende byggeri og må gerne skabes i nybyggeri i et nutidigt formsprog. FARVER Materialer og farver skal tilpasses huset og det omgivne miljø. Det er svært at opstille nogle generelle regler for farver, men det er vigtigt at de harmonerer med omgivelserne. Det er ved valg af farver og materialer vigtigt at man betragter huset som en helhed fra sokkel til tag, og at de afstemmes herefter. Farver kan skabes direkte ved valg af materialer eller via en efterfølgende behandling. Facademaling har to formål, dels at beskytte facaden og dels at give facaden et bestemt udtryk. I det samlede facadeudtryk spiller farverne en stor rolle. Hvis nuancer fra jordfarvepaletten vælges opnås ofte et godt resultat. Det samme er tilfældet hvis andre støvede farver anvendes. 10 Smuk facade i Østergade

11 FACADER Kraftige facadefarver virker meget dominerende. Brugen heraf bør begrænses til bygningsdetaljer. Men også her kræver valget af farver en nøje vurdering for at opnå et godt helhedsudtryk. Farver optræder meget forskelligt efter hvilket lys de ses i. Det er derfor en god ide at få afsat farveprøver både på en nordfacade og en sydfacade, inden der træffes et endeligt farvevalg. KVISTE En rigt detaljeret gavlkvist Kviste er ofte brugt i Ringe bymidte. Gavlkvistene er meget typiske for stationsbyens huse. Overordnet bør tagkvistene normalt følge bredden på vinduer i overetagen. Materialerne bør harmonere med tagmaterialerne. RETNINGSLINIER:? Det samlede facadeudtryk skal danne en helhed både i forhold til husets oprindelige arkitektur og til nabobebyggelsen og bymiljøet som helhed.? Husets vandrette og lodrette linier bør respekteres.? Det samlede udtryk af en forretningsfacade må ikke strække over flere huse, men skal opdeles, så de enkelte huse kommer til at fremstå som enkelthuse.? Husets beklædninger skal i videst muligt omfang være i husets oprindelige materialer.? Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facaden ved afvigende farve eller overfladebe-handling, hvor husets samlede facadeudtryk lægger op til det.? Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved større ombygninger eller ændringer.? Døre og vinduer bør udformes i materialer og proportioner der passer til husets oprindelige karakter.? Væsentlige bygningsdetaljer bør bevares og istandsættes ligesom der på nye huse stiles efter levende facader med variationer og detaljer.? Kviste og tagvinduer skal i størrelse, materialer, antal og placering tilpasses tagfladen og facadens rytme. Farver afstemmes efter bygningens, gadens og nabohusenes farveholdning. 11

12 FACADESKILTE TIL INSPIRATION Skilte er en nødvendighed for butikker og erhvervsdrivende for at gøre opmærksom på sig selv og er en naturlig del af et aktivt handelsliv. Mange steder har skiltene taget overhånd, og de er næsten blevet til facadebeklædning der strækker sig fra hushjørne til hushjørne. En mere dæmpet skiltning er ønskelig, og et større samspil, mellem skiltning og den bygning hvorpå den er placeret, vil appellere til mange handlende. Tilpasning handler selvfølgelig ikke kun om at skiltet skal være pænt til huset - det skal også virke, og det er i de allerfleste tilfælde en forudsætning at skiltets udtryk (form, farve, størrelse, materiale, typografi) harmonerer med det budskab der skal formidles. Der er skiltet med respekt for huset En butik der skilter i overensstemmelse med bygningens arkitektur Når man benytter løse eller påmalede bogstaver, eller opdeler facadeskiltningen efter inddeling af vindue- og dørhuller og/eller facadens lodrette og vandrette linier, opnår man som regel en god facadevirkning fra sokkel til tag. Skiltning malet direkte på facaden er ofte en smuk og enkel løsning som kan supplere facadens øvrige udsmykning. Det er vigtigt at der vælges en skrifttype af god grafisk kvalitet. Det er af afgørende betydning at der ved valg af skilteudtryk og form tages hensyn til det enkelte hus, tilpasset det øvrige gadebillede. Skilte på gamle huse behøver ikke nødvendigvis være gamle i deres udtryk. I visse situationer kan det måske være en styrke 12

13 FACADESKILTE at spille på kontrasten. Det er vigtigt at skiltningen, hvis en facade strækker sig over flere huse, respekterer de enkelte huses opdeling og ikke strækker sig i hele butikkens længde. Skiltningen skal kun strække sig over sin egen facade og ikke dække over smukke bygningsdetaljer, såsom gesimser, bånd, murdetaljer, piller, pilastre osv. Skiltning direkte opsat på vinduer bør ske således at man bevarer et godt indkig i vinduet. Belysning i og på skilte skal kunne fungere uden at genere naboer og trafikanter. Man opnår den bedste virkning ved at lysstyrken harmonerer med gadens generelle lysniveau. Det er vigtigt at skiltene belyses jævnt og hellere med flere små lyskilder end få store. Enkel skiltning - stor signalværdi RETNINGSLINIER:? Facadeskilte bør anbringes på bygningens hovedfacade i forbindelse med stueetagen.? Facadeskilte bør ikke være sammenhængende, men tilpasses rytmen i facadens opdeling af vinduer og døre.? Skilte bør holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning.? Skilte skal placeres og samordnes så der opnås et godt helhedsindtryk på den enkelte bygning.? Skilte opsat på murpiller mellem vinduer og døre skal have en størrelse som er mindre end murpillens bredde og højde.? Placeringen af flere skilte fra forskellige firmaer på den samme facade bør samordnes så der opnås en god helhedsvirkning.? Ved en butik der strækker sig over flere facader, skal skiltningen respektere de enkelte huses opdeling.? Facadeskilte må ikke dække hele facadens længde. Der skal efterlades passende luft omkring skilte så man kan se de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden.? Skiltning direkte opsat på vinduer må som hovedregel højst dække 25% af vinduets samlede areal.? Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. 13

14 ANDRE SKILTETYPER TIL INSPIRATION Et moderne skilt tilpasset et gammelt hus UDHÆNGNINGSSKILTE Udhængningsskilte er oprindelig en skiltetype der tilhører de gamle håndværkerlaug. Ofte bestod de af et let genkendeligt symbol tænk bare på bagerkringlen, frisørens ovale fad o.s. v. Også moderne forretninger bruger udhængningsskilte. De er lette at få øje på og hænger ofte i en god vinkel i forhold til forretningen. Et smukt gammelt udhængningsskilt En god placering for et udhængningsskilt er over eller ved indgangen til forretningen, der dermed tydeliggøres. MARKISER OG BALDAKINER I tresserne og halvfjerdserne blev mange huse og gadestrækninger forsynet med faste baldakiner, dels for at skabe opmærksomhed og dels for at skabe ly og læ til kunder og udstil-lingsvarer. Faste baldakiner skærer huset over på en uheldig måde, og i dag fjernes de ofte i forbindelse med Problemet med udhængningsskiltet er, at der ikke skal være ret mange, før de skygger for hinanden. Normalt er udhængningsskiltet ret lille i forhold til facadeskiltet. Det er derfor vigtigt at udnytte pladsen bedst muligt. Et enkelt og godt symbol eller logo er at foretrække frem for lange tekster. Placeringen er også vigtig. Er det anbragt for højt, kan udhængningsskiltet let overses, og er det placeret for lavt, kan det genere færdselen. 14 Markiser der følger husets rytme, respekterer husets arkitektur

15 ANDRE SKILTETYPER facaderenoveringer. Nogle butikker vil dog fortsat have brug for en solafskærmning eller afskærmning af udstillede varer, og i disse tilfælde bør der opsættes stofmarkiser der følger facadens rytme og vinduesopdelingen. HENVISNINGSSKILTE Hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade helt ud til gaden, kan det være nødvendigt at opsætte et henvisningsskilt. I den forbindelse er det nødvendigt at henvisningsskiltet i form og størrelse tilpasses omgivelserne. Hvis der er tale om flere forretninger eller virksomheder, er det vigtigt at de samordnes, så de fremtræder med et ensartet udtryk. Et diskret skilt der viser hen til virksomheden, og som tydeligt kan læses ude fra vejen GAVLREKLAMER Gavlreklamer, gavlskilte og gavludsmykning skal være dæmpede i deres udtryk, og de skal nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde. RETNINGSLINIER: Udhængningsskilte? Udhængningsskilte skal placeres så de harmonerer med det samlede facadeudtryk og gadebilledet som helhed.? Udhængningsskiltet skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen.? Udhængningsskilte må som hovedregel ikke være større end 0,5 m 2. Markiser og baldakiner? Der må som hovedregel ikke opsættes faste baldakiner.? Markiser må normalt ikke opsættes med en større bredde end vinduet eller døren, som de sidder i.? Markisens underkant skal som udgangspunkt være mindst 2,30 m over terræn, og yderste kant skal være mindst 1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt. Henvisningsskilte? Henvisningsskilte skal placeres ved den dør, port eller indkørsel, der fører ind til den pågældende virksomhed eller forretning.? Henvisningsskiltet skal i udformning og størrelse afpasses efter omgivelserne.? Henvisningsskilte skal samordnes hvis de fører ind til flere virksomheder. Gavlreklamer? Gavlreklamer, gavlskilte og gavludsmykning skal indpasses i det omgivne bymiljø. 15

16 ERHVERVSOMRÅDE 16 TIL INSPIRATION Erhvervsområderne omkring Bygmestervej er præget af større og mindre virksomheder mellem hinanden. Virksomhederne forsøger at synliggøre og profilere sig enten ved bygnings- udtrykket, skiltningen, produktreklameringen eller ved opstilling af flag i forskellig udførelse. Virksomhederne skal have mulighed for at reklamere med en rimelig skiltestørrelse uden at skiltningen derved kommer til at dominere området. Det er derfor nødvendigt at have retningslinier som sikrer at der ikke er unødvendig dominerende skiltning, som er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne. En virksomhed der lægger vægt på en god facadevirkning og dæmpet skiltning. RETNINGSLINIER:? Skilte i erhvervsområderne bør udformes så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne. I lysskilte skal lysstyrken tilpasses omgivelserne.? I erhvervsområder kan der, efter konkret vurdering, gives tilladelse til opsætning af større fritstående skilte.? Skiltning skal respektere gældende regler om oversigtslinier.? Lejlighedsskiltning med slagtilbud og lignende må opsættes på passende steder og i begrænset omfang.? Permanente fritstående skilte accepteres kun placeret på egen grund som henvisningsskilte. Skiltene skal monteres i galge el. lign.. Skiltene må max have en højde på 1,5 m og en bredde på 1,5 m. Hvor en virksomhed ikke på anden rimelig måde kan reklamere, kan der, efter konkret vurdering, tillades større fritstående skilte.? Reklameflag tillades opstillet i begrænset omfang evt. som en enkelt eller to flaggrupper. Flagrækker tillades normalt ikke.? Lejlighedsvis skiltning til velgørenhedsformål (f. eks. festival, o.lign) må opsættes på passende steder i begrænset størrelse, omfang og tidsrum.? Midlertidig skiltning i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen.

17 LANDSBYER DE ENKELTE BYGNINGER I landsbyerne findes der både ældre og yngre huse der er gode i arkitektonisk henseende. Det vil sige at de er velproportionerede og harmoniske i deres opbygning, at form, farver og materialer og detaljer passer sammen, og ofte er de et udtryk for en tidstypisk stil og/ eller en lokal byggeskik. HUSENES FACADER Det bør sikres at de oprindelige bygningers karakter opretholdes, og at eventuelle tilbygninger udføres i overensstemmelse hermed. Det betyder at vedligeholdelse og ændringer på bygninger skal ske hensynsfuldt i forhold til eksisterende proportioner, farver og materialer. Udskiftning og renovering af vinduer og døre skal foregå så de oprindelige størrelser og formater fastholdes. Espe, kommunens største landsby med flere aktive butikker Landsbyidyl i Søllinge Det bør ligeledes tilstræbes at ombygning af tidligere erhvervsbygninger (mejerier, kroer, skoler, butikker mv.) til boliger sikres en god helhedsvirkning og tilpasning til landsbyens øvrige bebyggelse og miljø BUTIKKERS OG VIRKSOMHEDERS SKILTE Butikkers og virksomheders skilte i landsbyerne bør være afdæmpede og tilpasset de miljøer de er en del af. Der gælder i princippet de samme regler som for butikker i byerne, dog således at der lokalt gives en større frihedsgrad hvis helheden, og roen i de tilstødende områder ikke ødelægges. Butikker og virksomheder i landsbyerne der er lokaliseret langs større landeveje, kan tillade sig en større og mere synlig skiltning end en forretning placeret i mere rolige gadeforløb, hvor trafikanter bevæger sig med mindre hastighed og ofte med større lokalkendskab.. 17

18 DET ÅBNE LAND REGLER FOR SKILTNING I DET ÅBNE LAND Naturbeskyttelsesloven regulerer skiltning og reklamering i det åbne land. Hovedreglen er et generelt forbud mod opsætning af skilte og reklamer i det åbne land med undtagelser af mindre dominerende oplysnings- skilte i umiddelbar nærhed til den enkelte virksomhed eller ejendom hvis de ikke er synlige over store afstande. For mindre oplysningsskilte vedr. næringsdrift eller virksomhed opsat ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej gælder i øvrigt følgende: Oplysningsskiltet må ikke være større end 0,25 m 2 og skiltets overkant må ikke være højere end 1 m over terræn. Skilte må udelukkende oplyse om virksomhedens navn og adresse, art og produktion og ikke have andre illustrationer end firmaets eller brancheforeningens logo. Oplysningsskiltene skal have ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Der er forbud mod belyste skilte og genstande, flag og lignende. Opsætning af skilte skal overholde ovenstående regler. Der skal ikke ansøges om tilladelse ved Fyns Amt, men amtet tilser at regler i forhold til vejloven og Naturbeskyttelsesloven overholdes. Reglerne administreres restriktivt af myndighederne. I det åbne land skal man være meget varsom med skiltningen 18

19 SÅDAN GØR DU SÅDAN GØR DU Ringe Kommune vil i fremtidige lokalplaner indarbejde vejledningen inden for det geografiske gyldighedsområde, så bestemmelserne bliver tinglyst på den enkelte ejendom. I disse områder skal der indhentes tilladelse hos Teknisk Forvaltning til forandringer i skilte/facadeforhold. Ved ændringer der kræver byggetilladelse vil vejledningen danne grundlag for tilladelsen. Ved ændringer der ikke kræver byggetilladelse eller er omfattet af en lokalplan henstiller Ringe Kommune til at vejledningens retningslinier følges. Desuden er det en god ide at spørge Teknisk Forvaltning til råds, inden man går i gang. En ansøgning skal godkendes af husets ejer og med dennes påtegning sendes til Ringe Kommune. Sagen vil herefter blive behandlet af Teknisk Forvaltning. Hvis der gives afslag på ansøgningen, har ansøgere mulighed for at forelægge sagen for et facadeudvalg, bestående af medlemmer fra forskellige foreninger, som vurderer sagen og indstiller til Teknisk Udvalg som afgør sagen. Alle er meget velkomne til at hente råd og vejledning hos Teknisk Forvaltning, der bl.a. har materiale over en del af byens huse, der viser hvordan husene oprindeligt har set ud. FØR DU GÅR I GANG? Hvis du ikke ejer ejendommen, så husk at spørge grundejeren og evt. grundejerforeningen.? Skaf om muligt oplysninger om husets historie og byggestil. Hvis du ikke selv har oplysningerne, kan du spørge i Teknisk Forvaltning. Desuden vil Ringe lokalhistoriske Arkiv eller Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn, så vidt muligt forsøge at hjælpe.? Brug vejledningens retningslinier som inspiration og rettesnor for hvad kommunen tillader.? Betragt hele huset fra sokkel til tag når du vil ændre det.? Vær med til at understrege husets kvaliteter og stil. PROJEKTMATERIALE? Opmåling eller fotografier der viser bygningens nuværende udseende.? Facadetegning hvor ændringen er vist i 1:100.? Lodret snit i facaden hvor ændringen er vist i 1:100.? Detailtegning af ændringen og oplysning om materialer og farver.? Projektet skal med ejerens påtegning sendes til Teknisk Forvaltning, Tinghøj Allè 2, 5750 Ringe. 19

20 Ringe Kommune

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City Facader og skilte i City HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Bebyggelsen i det historiske byområde er op igennem årene omdannet og fornyet i takt med skiftende tiders behov og muligheder - samt opfattelser

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE... 4 1. GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 2. FACADESKILTE... 6

Læs mere

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN

SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 54 VEDTAGET DEN 11. MAJ 1999 FACADER, SKILTE, UDSTYR OG DESIGN I BYKERNEN HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner, evt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Byrum i Taastrup Bymidte

Byrum i Taastrup Bymidte Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Byrum i Taastrup Bymidte Høje-Taastrup Kommune Indhold Forord 3 Regulativ for facader og skilte i Taastrup Bymidte 4 Regulativets formål 4 Byrådets hensigt

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143 3. Landsbyer 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R 1. Afgrænsede landsbyer bør understøttes og udvikles på baggrund af de eksisterende bygningsmæssige, fysiske og sociale værdier, bl.a. ved bibeholdelse

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade ud for Silkegade.

Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade ud for Silkegade. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 10-02-2017 Anonymiseret afgørelsesbrev: Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade 20-22 ud for Silkegade. Sagsnr. 2016-0450824

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere