2011 Eksamen i AT en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 Eksamen i AT en vejledning"

Transkript

1 2011 Eksamen i AT en vejledning NAG

2 2 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning Indhold Introduktion... 2 Resumé af de formelle rammer... 2 AT-kalender... 3 Synopsens indhold og omfang... 3 Synopsen og den mundtlige prøve... 7 Bedømmelseskriterier... 8 Skabelon til at-synopsen i 3.g, NAG februar-marts Introduktion Det følgende er en vejledning i at skrive en AT-synopsis. Fra 31/1 til 29/3 skal du udforme din synopsis, som du skal aflevere den 29/3, og den danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen i maj-juni. Denne eksamen er tredelt: 1) en synopsis (skriftligt produkt) 2) et mundtligt oplæg, som du skal producere og fremføre 3) en samtale mellem dig, en af dine vejledere og en censor Hvad vil det mere præcist sige? Hvad skal synopsen indeholde? Hvilke krav skal du leve op til? Hvordan hænger synopsen sammen med den mundtlige prøve? Hvordan kan du bedst muligt forberede dig på den mundtlige eksamen? Den slags spørgsmål bliver besvaret nedenfor. Resumé af de formelle rammer En synopsis skal ikke stå alene; den er udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Synopsen skal fylde 3-5 sider en side = 2400 typografiske enheder. De 3-5 sider dækker over ren brødtekst. Synopsen skal indeholde: Forside, problemformulering, præsentation af problemstillinger, diskussion af den anvendte empiri, metode og teori, delkonklusioner, sammenfattende konklusion og spørgsmål til videre undersøgelse, litteraturliste, perspektivering til studierapporten. Den 31. januar offentliggøres Undervisningsministeriets ressourcerum. Herefter skal du vælge fag og emne, du bliver tildelt vejledere, og du afleverer synopsen den 29. marts i tre eksemplarer i agoraen over for kontoret. I maj-juni skal du til eksamen. Her uddyber du pointer i synopsen, peger på styrker og begrænsninger i den. Du udarbejder et talepapir til dit oplæg. Du holder et oplæg på ca. 10 minutter. Herefter følger en samtale på minutter. Ved eksamen skal din studierapport foreligge. Du får en samlet karakter ud fra en helhedsbedømmelse.

3 3 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning AT-kalender 28/1: Opsamlingskursus i synopsisgenren for alle 3.g ere. 31/1: Resssourcerummet offentliggøres kl i Agoraen. Alle får udleveret en cd-rom. 7/2: Første vejledningsrunde klassevis, men med individuel afklaring 9/2: Du har valgt fag og emne. 22/2 og 23/2: Du får tildelt vejledere. 28/2: Vejledningsrunde nr. 2 du får feedback på det du har skrevet (se sidste side) 21/ og 22/3.: Skrive- og vejledningsdage. Du får feedback på problemformulering m.m. 29/3: Du afleverer synopsen i 3 eksemplarer ved konferencelokalet (overfor kantinen) kl Synopsens indhold og omfang Ordbog: Ordet synopsis er græsk og betyder egentlig samsyn eller overblik. Det er netop hvad en synopsis skal kunne skabe. I forhold til denne sammenhæng kan en synopsis defineres som et kort, skriftligt oplæg, der præsenterer problemstilling og metode. En synopsis skal aldrig stå alene. Den skal efterfølges af en uddybende, mundtlig fremstilling. En synopsis er altså en genre, der stiller krav om, at du kan fremstille en kompliceret problemstilling kortfattet, overskueligt og præcist. Du skal tænke over, hvad du vil tage med i synopsen, og hvad du vil uddybe mundtligt. Synopsen skal altså ikke indeholde hele din undersøgelse. En synopsis skal ikke behandle et emne på en udtømmende måde. Synopsen adskiller den sig fra fx en projektrapport, som skal kunne stå alene, og som tilstræber at udtrykke sig udtømmende om et emne. Synopsen skal lægge op til en mundtlig fremlæggelse og drøftelse. Derfor bør du vente med at uddybe det mest interessante og selvstændige til dit mundtlige oplæg eller udtrykt på engelsk: save some juicy parts! Synopsen skal den indeholde disse 8 elementer: A. En forside med navn, titel på emnet og med angivelse af fagkombination. B. En problemformulering. C. En præsentation af de problemstillinger og/eller arbejdshypoteser, du har arbejdet med. D. En diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier og hvilken empiri, det er relevant at arbejde med i forhold til problemstillingerne. E. Delkonklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger. F. En sammenfattende konklusion og formulering af spørgsmål til videre undersøgelse. G. En litteraturliste. H. En perspektivering til din studierapport.

4 4 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning Denne skabelon kan du sagtens følge. De nævnte elementer skal være med. Men du kan fx overveje at lade punkt D. indgå i delkonklusionerne, hvis det forekommer naturligt i din fremstilling. Eller du kan trække hovedkonklusionen op, så den knyttes direkte til din problemformulering. Men som sagt er du velkommen til at anvende skabelonen som køreplan for din synopsis. Hvis du gør det, så bør du gøre noget andet ved den mundtlige præsentation. Mere om den mundtlige præsentation senere. Nu følger en uddybning af de 8 punkter. Ad A. Forside m.m. Synopsen skal naturligvis indeholde en forside med nogle vigtige informationer: Dit navn, din klasse, din skole, dine vejledere og afleveringstidspunktet. Din forside skal desuden beskrive dit emne i en passende overskriftsform, og den skal angive din fagkombination. Når du skriver fagkombinationen, skal du desuden anføre fagenes niveau (fx dansk A og samfundsfag B) og det hovedområde, de tilhører (dansk A: humaniora og samfundsfag B: samfundsvidenskab). Hvad angår fagenes niveau, så skal du anføre det niveau, du afslutter eller har afsluttet faget på. Den 1/2 offentliggør Undervisningsministeriet årets ressourcerum til eksamen i AT. Her får du ressourcerummet i hånden i form af en cd-rom. Ressourcerummet afgrænser emnet, kommer med bud på mulige vinkler på emnet og anviser noget litteratur. Det indeholder altså en introduktion til det overordnede emne, og det formulerer en overordnet problemstilling. Det vil være en kort tekst, der munder ud i du skal. Det vil desuden angive en ramme for dit valg af fag. Måske er valget helt frit. Men der vil altid være tale om to fag fra to forskellige hovedområder. Du skal følge anvisningerne i ressourcerummet om det overordnede emne, om den/de overordnede problemstilling/problemstillinger og om de fag, der skal indgå. Resten af ressourcerummet er et inspirationsmateriale. Du kan altså godt søge materiale andetsteds. Dette inspirationsmateriale består af: Et antal artikler, kronikker, essays m.m., der ligger som hele tekster. Forskellige former for materiale præsenteret i kort form med links eller andre henvisninger. En overordnet litteraturliste. Når du fået din cd-rom, vil det være en rigtig god idé at begynde med at læse artiklerne. Der er tale om hele, afsluttede tekster, som kan give dig inspiration til dit videre arbejde med emnet. Ad B. Problemformulering En problemformulering kan udformes på flere forskellige måder. Den behøver ikke være udformet som spørgsmål, men hvis den er god, vil den nemt kunne omskrives til spørgsmål. Den kan bestå af et eller flere sammenhængende spørgsmål. Den kan bestå af nogle forhold eller udsagn, som du vil gøre rede for, analysere og fortolke, diskutere, vurdere. Og den kan bestå af en påstand eller antagelse, som du vil argumentere for eller afprøve. Hvis du spørger med: Hvad (hvor, hvem, hvilken) vil du typisk beskrive eller gøre rede for noget. Hvorfor, ønsker du at forklare og fortolke. Hvordan, undersøger du løsninger på problemer. De tre typer af spørgsmål kan kombineres. Problemformuleringen angiver dit fokus og det problem, du vil undersøge eller belyse. Og problemet kalder på at blive belyst det udspringer af undren. En god problemformulering viser tydeligt og klart den sag, du har valgt at arbejde med. Og

5 5 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning den lægger op til en sammenfattende konklusion. Det er altså meget vigtigt, at din problemformulering er præcis, afgrænset og kortfattet. Læseren skal tydeligt kunne se: Hvad du vil undersøge, hvad du spørger om = sagen Hvordan du lægger op til at afslutte din undersøgelse = klar konklusion Ad C. Præsentation af problemstillinger Problemstillinger kan kort defineres som de underspørgsmål, som problemformuleringen kan opdeles i, og som gør det muligt at besvare den. Det handler om at angive, hvad der skal undersøges. Arbejdshypoteserne er de foreløbige antagelser, som du ønsker at af- eller bekræfte i din undersøgelse. Det er her, du folder problemformuleringen ud. Det bliver klart for læseren, hvilke underspørgsmål (eller foreløbige antagelser) der er nødvendige for at besvare problemformuleringen. Problemstillingerne eller arbejdshypoteserne skal give et klart svar på dette spørgsmål: Hvad spørges der om? Ad D. Materialer, metoder, teorier Du skal kunne præsentere og begrunde dit valg af materiale (data, iagttagelser, tekster, eksperimenter, udsagn, kilder, arkæologiske fund osv.). Ordbog: Et andet ord for materiale er empiri. Empiri betyder egentlig erfaring eller det, der baserer sig på erfaring. Al videnskab bygger på empiri. For at besvare din problemformulering, skal du bruge noget empirisk materiale. Alt andet er uvidenskabelig spekulation. Det er det ene vigtige forhold. Det andet er, at du skal kunne forklare hvorfor netop disse tekster, dette statistiske materiale, disse eksperimenter, disse begivenheder osv. er relevante i forhold til din problemformulering. Som du kan se, kan empiri være mange forskellige ting afhængig af fag og sammenhæng. Men empiri handler altid om at svare på spørgsmålet: Hvad spørges der til? Du skal kunne præsentere og begrunde dit valg af metode. Ordbog: Metode betyder undersøgelsesmåde. Metode kan defineres som en systematisk måde at behandle empiri på. Valg af metode kræver grundige overvejelser. Nogle konkrete eksempler på metoder kan være: Kvantitative og kvalitative undersøgelser (typisk i samfundsfag) Psykoanalytisk tolkning af tekster (typisk i dansk og sprogfag) Eksperimenter og opstilling af matematiske modeller (typisk i naturvidenskab) Kildekritik (typisk i historie) Du skal kunne begrunde, hvorfor den valgte metode er relevant i forhold til problemformuleringen. Metode handler om at svare på spørgsmålet: Hvordan spørges der?

6 6 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning I din synopsis kan du overveje dit valg af metode på to måder: 1) dels i forhold til din egen fremgangsmåde 2) dels i forhold til det materiale, du har brugt. Du skal kunne præsentere og begrunde dit valg af teori. Ordbog: Teori betyder betragtning eller overvejelse. Teori kan defineres som et system af læresætninger, begreber, modeller eller antagelser. Teori er en systematisk forenkling af virkeligheden, der stræber efter at beskrive og forklare den. En videnskabelig teori skal principielt kunne begrundes empirisk. Samtidig tjener den til at beskrive og forklare empirien. Nogle konkrete eksempler på teori kunne være: Aktantmodellen (teori om teksters struktur dansk og sprogfag) Ødipuskomplekset (teori om det maskuline jegs dannelse psykologi) Monetarisme (teori om økonomiske sammenhænge samfundsfag) Klimamodeller (teori om samspillende faktorer i klimaudviklingen naturvidenskab) Du skal kunne forklare, hvorfor den valgte teori er relevant i forhold til netop din problemformulering. Teori handler enkelt sagt om at besvare spørgsmålet: Hvad spørges der med? I din synopsis skal du sørge for, at dine overvejelser over valg af teori bliver bundet til dit emne og din sag. Kun hvis det har relevans i forhold til dit emne og din sag, skal du inddrage generel videnskabsteori (fx positivisme eller hermeneutik) direkte i din synopsis. Det er din sag og din problemformulering, der afgør dine overvejelser om teori og metode. Ordbog: Positivisme er en filosofisk og videnskabelig retning, der mener at videnskaben skal holde sig til erfaringsmæssige kendsgerninger. Hermeneutik stammer fra græsk og betyder fortolke eller oversætte. I dag betyder hermeneutik ofte læren om at fortolke teksters mening. Diskurser er de måder, vi beskriver verden på gennem sproget. Der udspiller sig hele tiden en kamp mellem de forskellige beskrivelser. Empiri, metode og teori hænger tæt sammen. De afspejler en videnskabelig proces, hvor målet er at skaffe sig sikker viden om et problem eller et fænomen. Først skaffer man sig pålidelige oplysninger (empiri). Dernæst tilstræber man at behandle oplysningerne på en ordentlig og korrekt måde, så man kan opnå et resultat (metode). Endelig ønsker man at beskrive og forklare resultatet (teori). Du bør være opmærksom på, at metode og teori hyppigt flyder sammen. Hermeneutik er fx både en metode til at fortolke og en teori om tekster. Diskursanalyse er både en metode til at analysere tekster og en teori om den italesatte virkelighed. En måde at sammenfatte ovenstående, at skaffe sig et overblik over en opgaves forskellige dimensioner og ikke mindst at komme i gang med arbejdet er opgavens pentagon (femkant):

7 7 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning 1. Undersøgelsens problemformulering Hvad spørger du om? 5. Undersøgelsens metode 2. Undersøgelsens formål Hvordan spørger du? Hvorfor spørger du? 4. Undersøgelsens teori 3. Undersøgelsens empiri Hvad spørger du med? Hvad spørger du til? Ad E. Delkonklusioner I delkonklusionerne besvarer du underspørgsmålene eller undersøger dine arbejdshypoteser. Hvis det er passende i forhold til dit emne og din sag, kan du (som tidligere nævnt) overveje at lade dine overvejelser over teori og metode indgå her. Ad F. Konklusion og spørgsmål til videre arbejde I din sammenfattende konklusion skitserer du resultaterne af din undersøgelse; du følger omhyggeligt op på problemformuleringen. Du angiver også, hvordan man kunne forestille sig at udbygge undersøgelsen fx ved at stille nogle spørgsmål til det videre arbejde. Ad G. Litteraturliste Du kan evt. vælge at udarbejde en kommenteret litteraturliste. Men du skal under alle omstændigheder opfylde de sædvanlige krav til en litteraturliste. Ad H. Perspektivering til studierapporten Du perspektiverer til nogle AT-forløb, du tidligere har deltaget i fx ved at drage nogle paralleller til problemstillinger, spørgsmål og diskussioner. Du må her meget gerne gøre brug af ATbegreber, dvs. henvise til nøglebegreberne teori, metode, empiri. Husk at studierapporten skal foreligge ved eksamen. Som du kan se, er det meget du skal have med på de 3-5 sider. Men husk hele tiden på, at en synopsis er en slags udvidet disposition til brug ved den mundtlige prøve. Det er ikke en traditionel opgave, som skal kunne stå alene. Det er klart, at synopsen skal være meget stramt bygget op. Synopsen og den mundtlige prøve Til den mundtlige prøve har censor og eksaminator læst din synopsis. Den mundtlige prøve kan deles op i to dele: 1) Din fremlæggelse 2) Efterfølgende samtale. Du bør tænke på synopsen som et springbræt for den mundtlige del af eksamen. Og du bør tænke på din fremlæggelse som et springbræt for den efterfølgende samtale. Jo mere præcis og velovervejet du er, desto større bliver din indflydelse på eksamensforløbet. Placer det mest interessante og/eller det mest

8 8 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning selvstændige i den mundtlige del af eksamen. Ved fremlæggelsen er det meget vigtigt, at du ikke læser din synopsis op. Derimod bør du fokusere på: En uddybning af de elementer i synopsen, som du kun har antydet. En behandling af de spørgsmål til videre undersøgelse, som du har nævnt i din sammenfattende konklusion. En vurdering af synopsens styrker og begrænsninger. Nogle punkter til samtalen med eksaminator og censor. Den gode synopsis lægger altså op til den mundtlige efterbehandling ved fremlæggelsen. Du skal regne med, at din fremlæggelse skal vare ca. 10 minutter ikke mere. Du skal udforme et talepapir til fremlæggelsen. Du har lov til at vise, at du er blevet klogere i perioden fra afleveringen af synopsen til den mundtlige del af eksamen. Den klogskab bør du indarbejde i dit talepapir. Talepapiret bør kunne rummes på en enkelt A4-side eller på nogle få slides i en powerpointpræsentation (i det tilfælde er du selv ansvarlig for, at teknikken fungerer). Talepapiret skal forstås som en disposition med nøgleord. Du bør undgå at formulere dig i hele sætninger, for så bliver fristelsen til at læse højt for stor. Du bør øve dig inden eksamen. Både med henblik på at overholde tidsrammen og på at opnå den bedst mulige form og det mest præcise indhold. En disposition kunne fx se således ud: 1. Kort introduktion til emnet og problemformuleringen. Her tager du afsæt i synopsen. 2. De vigtigste og mest interessante konklusioner og resultater. Du uddyber de pointer, du har skitseret i synopsen. Fremlæg din faglige argumentation. Tilføj evt. nye pointer på baggrund af dine overvejelser siden afleveringen af synopsen. 3. Redegørelse for fremgangsmåden og for synopsens begrænsninger. Forklar hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og hvordan de to fags samspil har givet en indsigt, som de hver især ikke ville kunne give. Hvis du har fået øje på metodiske og/eller teoretiske begrænsninger i din synopsis, skal du fremlægge dem her. 4. Perspektivering til studierapporten. Du trækker nogle tråde til emner og forløb, du tidligere har arbejdet med i AT. 5. Du giver et par forslag til nogle vigtige punkter i den efterfølgende samtale. Ved den efterfølgende samtale bliver du stillet nogle spørgsmål af eksaminator og censor. På den ene side vil spørgsmålene ligge i forlængelse af dit oplæg. På den anden side vil de lægge vægt på at få afklaret uklarheder i din synopsis og i dit oplæg samt på at få afdækket dybden af din viden. Samtalen varer til årsprøven typisk minutter. Der eksamineres 2 elever i timen. Bedømmelseskriterier Du skal vise, at du kan opnå viden ved at kombinere forskellige fag og faglige hovedområder. Du skal vise, at du på en velovervejet måde kan anvende forskellige metoder til at belyse et sammensat problem. Du skal vise, at du forstår enkeltfaglig viden som et bidrag til en sammenhængende forståelse af verden. Du skal vise, at du kan vurdere, hvordan et emne indgår i en større sammenhæng historisk og/eller nutidig. Du skal vise, at du kan vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger.

9 9 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning Du skal vise, at du kan anvende indsigt i grundlæggende videnskabsteori og metodebevidsthed til at reflektere over problemstillinger af både enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter. Du får en samlet karakter for din præstation. Prøven må ikke indeholde en særfaglig overhøring, som er løsrevet fra den sag, du har arbejdet med. Du skal kunne anvende metoder og viden fra begge fag, men det skal være i relation til dine problemstillinger. Kilder: Almen studieforberedelse Stx; undervisningsvejledning, Undervisningsministeriet september 2008 Beck, Steen og Beck, Hanne R.: Gyldendals studiebog, forlaget Gyldendal, Kbh Bühlmann, René og Grøn, Bjørn: Oplæg ved konference om AT, Ørestad Gymnasium d Marianne Dideriksen m.fl.: AT-håndbogen, forlaget Systime, Århus 2009 Føge, Peter og Hegner, Bonnie: primus, forlaget Systime, Århus 2009 Tonnesen, Lars m.fl.: Begrebsapparatet en opslagsbog til AT, forlaget Systime, Århus 2009 KB, september 2010

10 10 Eksamen i AT på NAG 2011 en vejledning Skabelon til at-synopsen i 3.g, NAG februar-marts 2011 Udfyld denne skabelon under arbejdet med din synopsis. I løbet af din arbejdsproces bliver indholdet mere omfattende og præcist. Skabelonen er til støtte for dig selv. Den skal også anvendes i forhold til dine vejledere, så du får så god og effektiv en vejledning som muligt. Husk, at det er dig, der har bolden. Navn og klasse Synopsisfag Vejledere Emne Navn: Klasse: Problemformulering Materialer Teorier og metoder

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium 2011 AT 2.4 i 2g Nærum Gymnasium 2 AT 2.4 i 2.g en vejledning NAG 2011 Introduktion Efter 3g skal du til eksamen i AT (almen studieforberedelse). Eksamen er individuel og tredelt. Den består af: 1. Et

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse)

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) 3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret i jan. 2017 af administrationen) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

AT eksamen 2014 Elevvejledning

AT eksamen 2014 Elevvejledning AT eksamen 2014 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2014 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 8 Talepapiret s. 9 Materialer, teorier og metoder s. 10 Bedømmelseskriterier s. 12 LB, januar

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. 1. Almindelige bestemmelser 25. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Almen studieforberedelse g årsprøve

Almen studieforberedelse g årsprøve Til årsprøven i 2.g 2010 skal du op i almen studieforberedelse. Det er en mundtlig årsprøve. Den tager udgangspunkt i en synopsis, som i forvejen er uddelt til dine to vejledere. Normalt vil du have ca.

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio.

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio. AT-køreplan 2019 Uge 4 Onsdag den 23. januar (2. modul) Tre forelæsninger om brugen af innovation i AT (opgave A) med afsæt i en humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig tilgang. Se i Lectio.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

AT eksamen 2013 Elevvejledning

AT eksamen 2013 Elevvejledning AT eksamen 2013 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2013 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 7 Den mundtlige prøve talepapiret s. 8 Dialog ved den mundtlige prøve s. 9 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Elevbrochure

Elevbrochure Elevbrochure 2018-19 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2019 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i Multisalen, Falstersvej - onsdag

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.00 Velkomst v. Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

VUC Nordjylland, Aalborg

VUC Nordjylland, Aalborg Eksamensprojektet er en tværfaglig eksamensopgave, og karakteren for den indgår som en selvstændig karakter på eksamensbeviset. Formålet med projektet er, at du skal have lejlighed til at arbejde tværfagligt

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 I forbindelse med AT10 skal du udarbejde en synopsis i februar og marts som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis og den efterfølgende

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere