- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)"

Transkript

1 - 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«med hjemsted i Melby, Frederiksværk kommune. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i foreningens område samt at påse, at de grundene pålagte servitutter og deklarationer overholdes. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de grunde, der er eller senere måtte blive udstykket fra Ramsbjerggårds parceller af matr. 20 a Melby. Grundejerne har en tinglyst pligt til at være medlemmer af foreningen. Medlem(mer) af foreningen er normalt den pågældende grunds skødehaver(e), der hæfter for de grunden påhvilende forpligtelser over for foreningen. 3. Medlemmerne har pligt til at udrede de bidrag, som foreningen pålægger dem. Til dækning af udgifter i forbindelse med foreningens administration og øvrige virksomhed betaler medlemmerne for hver grund (hvert matr. nr.) et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens midler må ikke anvendes til selskabelige sammenkomster eller lignende. 4. Foreningen træffer med fuld bindende virkning for enhver grundejer alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse m.v. af de inden for foreningens område værende veje. Til administration og vedligeholdelse af foreningens veje betaler medlemmerne for hver grund (hvert matr. nr.) et bidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Disse bidrag udgør en fond med særligt regnskab. Bestyrelsen må i hvert regnskabsår anvende et beløb svarende til 20% af årets indbetalte bidrag fra medlemmerne. Udgifter herudover skal godkendes af en generalforsamling. Såfremt vejene udsættes for pludselig opståede skader der vil nedbryde vejene (force majeure ved f.eks. brud på vandrør) er bestyrelsen dog bemyndiget til omgående at igangsætte reparation af selve vejen.

2 - 2 - Bestyrelsen, eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer, kan ikke gøres ansvarlige i forbindelse med evt. erstatningssager, der skyldes vejenes beskaffenhed. 5. De i 3 og 4 omhandlede kontingenter og bidrag opkræves over ejendomsskatterne, i h.t. de til enhver tid gældende kommunale regler. 6. Grundejerne hæfter ikke solidarisk for de andre grunde påhvilende kontigenter eller for foreningens forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke har nogen byggepligt. Der kan ikke ved ændringer af nærværende love træffes forandringer i denne bestemmelse. 7. Ved ejerskifte indtræder det/de nye medlem(mer) i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Fratrædende medlemmer skal overdrage nye medlemmer de fra foreningen modtagne love, ordensregler og øvrige papirer, som har betydning for medlemskabet. Fratrædende medlemmer har pligt til at give bestyrelsen oplysning om indtrædende medlemmers navn og adresse samt om overdragelsesdatoen. Indtrædende medlemmer skal sikre sig, at dette er sket. 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal bl.a. indeholde bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, fremlæggelse af årsregnskabet og valg til bestyrelsen og af revisorer og suppleanter. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel skriftligt til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og skal vedlægges et eksemplar af det reviderede regnskab. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Forslag, der ønskes anført på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. marts. En forslagsstiller skal selv - eller ved stedfortræder - fremsætte sine forslag på generalforsamlingen, ellers bortfalder de.

3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 revisorer, 1 kasserersuppleant, 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Kasserer, revisorer og suppleanterne for disse bør være regnskabskyndige. Ovennævnte valg sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sine medlemmer næstformand og sekretær og fastsætter sin forretningsorden. 10. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 25% af medlemmerne indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75% af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet. 11. Over det på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling passerede indføres et kort referat i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten. Kopi af dette referat tilstilles medlemmerne senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 12. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og disses husstand. Medlemmer, der er i restance med kontingent eller vejbidrag, har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. For hver grund (hvert matr. nr.) kan afgives to stemmer. Stemmeafgivning kan ske ved ejer/ejere og/eller ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt. Ud over egen grund kan man ved fuldmagt kun repræsentere yderligere tre grunde (matr. nr.).

4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller et af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kan forandring af foreningens love kun ske, når 75 % af de afgivne stemmer er for beslutningen. Forslag til lovændringer skal tilsendes medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamling. 14. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt. Referat af forhandlingerne indføres af sekretæren i foreningens protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og formanden eller næstformanden skal være den ene. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden rimelig grund fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen lade en suppleant indtræde i resten af den pågældendes valgperiode. Klager fra medlemmerne må kun behandles, såfremt de foreligger skriftligt. Såfremt der behandles en klage over et medlem, er bestyrelsen pligtig til at forelægge klagens fulde ordlyd over for det medlem der klages over. I særlige tilfælde kan bestyrelsen tillade, at klagers navn tilbageholdes. Bestyrelsen må ikke behandle anonyme klager. 15. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden (eller i hans fravær af næstformanden) i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer. 16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der føres med kassebog, skal af kassereren tilstilles revisorerne senest den 15. marts. Regnskabet skal være revideret såvel kritisk som talmæssigt inden den 15. april, således at en ekstrakt med revisorernes påtegning kan sendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamling.

5 Af foreningens midler må den kontante kassebeholdning ikke overstige 2000 kr. Overskydende midler indsættes i bank på foreningens navn til bedst mulige forrentning. På foreningens konti kan kun hæves med både formandens og kassererens underskrifter. Kassereren må ikke opbevare checks el. lign., der er underskrevet af formanden. Ved udbetalinger leverer kassereren en underskrevet check til formanden, der videregiver checken til modtageren med sin underskrift påført. Kassereren skal hvert kvartal forelægge kontoudtog el. lign., der bekræfter foreningens beholdninger overfor revisorerne. 18. Alle regningskrav på foreningen skal anvises af formanden til betaling. Alle tilbud til Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«skal være skriftlige. 19. Til dækning af de med hvervene som formand, kasserer og sekretær følgende nødvendige udgifter bevilger generalforsamlingen et årligt beløb. 20. Vedrørende bebyggelse m.v. henvises til de for udstykningen generelt gældende servitutter og deklarationer; disse vedlægges lovene. 21. Ud over de for udstykningen og de enkelte parceller gældende servitutter, deklarationer m.v. skal medlemmerne overholde de af generalforsamlingen fastsatte ordensregler; disse vedlægges lovene. Bestyrelsen har påtaleret for overholdelse af ordensreglerne. 22. Ændring af grundejernes hjemstedsadresse skal snarest meddeles foreningen. 23. Foreningens og medlemmernes værneting er retten i Hillerød.

6 - 6 - Ordensregler for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 21. maj 1998) For de under Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«hørende parceller gælder følgende ordensregler: 1. Bygninger og grundarealer skal holdes i ordentlig stand. 2. For at forhindre spredning af ukrudt er der tinglyst bestemmelse om, at grundene skal slås mindst en gang om året og inden for perioden 1. maj - 1. juli. Generalforsamlingen i 1978 fandt det ønskeligt, at grundene slås mindst to gange om året: inden 15. maj og påny inden 15. august. 3. Beplantningen langs vejene skal beskæres, så rabatterne holdes fri og luftledningerne ikke berøres. Rabatterne skal holdes som parcellerne. 4. Uden for egen parcel skal hundeejere føre hunden i snor. 5. Jagt og brug af skydevåben må ikke finde sted i foreningens område. 6. Grundejerne har pligt til at deltage i udryddelsen af mosegrise og muldvarpe. 7. Maskiner, både manuelle og motoriserede, må kun benyttes i tiden kl. 8-18, fredag dog til kl. 20. Søn- og helligdage dog kun kl Radio, fjernsyn, grammofon og musikinstrumenter må kun benyttes med tilbørlig hensyntagen til de omboende. 9. Det er forbudt at tænde bål på grundene, og ved anden afbrænding skal de i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. maj 1973 fastsatte regler overholdes. 10. For kørsel på foreningens veje er der ved skiltning fastsat hastigheds- og vægtgrænser.

7 For hjørnegrunde ved vejsammenstød gælder særlige deklarationer om oversigtsarealer af hensyn til færdselssikkerheden. 12. Grundejere, der udlejer deres hus, bærer det fulde ansvar og har den dermed følgende erstatningspligt for skader, som deres lejere, disses børn eller gæster måtte anrette på fremmed hus eller grund.

8 - 8 - Deklaration af 29. september Tinglyst 16. oktober Ingen parcel må være mindre end 1600 m2 eller 4000 al.2 2. Af hensyn til naturskønheden på stedet må trærydning på parcellerne kun finde sted i mindst muligt omfang. 3. Der må ikke på nogen parcel drives erhvervsvirksomhed eller nogen virksomhed der ved røg, støj eller ilde lugt kan virke generende på de omboende eller ved sit udseende virke skæmmende for naturskønheden. Der må ej heller være svinehold eller holdes høns eller pelsdyr. Den påtaleberettigede skal dog kunne indrømme ret til på enkelte parceller at drive erhvervsvirksomhed, der tjener beboernes forsyning med madvarer, mælk, øl, chokolade, is, turistartikler, badeudstyr el. lign. 4. På hver parcel må der udover udhus og garage kun opføres et beboelseshus til en familie. Såvel beboelsesejendomme som den under punkt 3 nævnte erhvervsvirksomhed skal opføres i sommerhusstil, så de virker mindst muligt forstyrrende på naturskønheden. De opførte bygningers farve skal af samme årsag afpasses efter omgivelserne på stedet, hvor bygningerne er opført. Bygningernes ydervægge skal holdes i jordfarver. Dette gælder dog ikke tag, vindskeder, døre, vinduer, skodder o. lign. Ingen bygning må have mere end en etage over kælder. Stuegulvet må ikke ligge højere end 75 cm. over terrænhøjden på den side af huset, hvor terrænnet er højst. Iøvrigt skal naturligvis kommunens til enhver tid gældende byggevedtægt samt brandpolitiloven nøje overholdes. 5. Parceller udstykket fra matr.nr. 20a har fuld hegnspligt for så vidt angår skel der støder op til endnu usolgte parceller samt til vej. I forhold til solgte parceller har parceller kun halv hegnspligt. Der må kun hegnes med levende hegn, og hegn ud mod vej eller sti skal plantes mindst 30 cm. fra skel, medens egentlige læhegn skal have en afstand af mindst 1 meter fra skel.

9 Køberne af de enkelte parceller har pligt til at være medlem af en grundejerforening, der stiftes for parceller udstykket for ovennævnte matr. nr. 20 a, Melby by og sogn. Medlemspligten gælder dog naturligvis ikke for endnu usolgte parceller. Medlemmerne er underkastet denne grundejerforenings love og bestemmelser, hvorefter de er pligtige til gennem nævnte grundejerforening i fællesskab med de øvrige parcelejere at deltage i anlæg af veje, vandforsyningsudgifter og tilsvarende øvrige fælles udgifter. 7. Det påhviler hver enkelt grundejer at renholde såvel parcellen som vejarealer. Ukrudtet på parcellen skal slås inden hvert års 1. juli. Hvis dette efter grundejerforeningens skøn ikke finder sted, kan denne lade det fornødne arbejde udføre for vedkommende parcelejers regning. Grundejerforeningen skal være stiftet senest 1/2 år efter at 2/3 af de udstykkede parceller er solgt. Sælger tilskøder efter sin bestemmelse grundejerforeningen det udlagte vejareal. Omkostningerne ved dette skøde, der berigtiges af sælgers sagfører, afholdes af sælgerne. Påtaleberettiget med hensyn til ovennævnte servitutter er såvel sælgerne, eller den ovennævnte grundejerforening når denne har fået skøde på vejene samt Melby sogneråd. Dispensation for ovennævnte servitutter kan ikke meddeles uden sognerådets godkendelse. Servitutterne kan ikke aflyses uden sognerådets samtykke. Med hensyn til de parcellen påhvilende byrder og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

10 Deklaration af 25. maj Tinglyst 28. maj Der skal på parcellerne indlægges vandværksvand. 2. Samtlige parceller må kun anvendes til sommerbeboelse (natophold, kortvarige ferieophold, weekends o. lign.) 3. De 8,00 meter brede veje godkendes med hjørneafskæringer på 5,00 x 5,00 meter. Der oplægges parcellerne 2,38,40,75 45,46,69,70 samt 22,23,76 og 84 en oversigtsservitut på 15,00 x 15,00 m. 4. Samtlige veje skal af sælgeren befæstes i 4,00 bredde med 15 cm bundsten afrettet med singels og lergrus, hvorefter der pålægges 40 kg/m2 asfalteret stenmateriale. Rabatterne reguleres, pålægges muldjord og tilsås med græs. Inden arbejdet påbegyndes skal vejene planeres efter nærmere forhandling med kommunens ingeniørkontor. 5. Vejen over matr. nr. 4 a Melby by og sogn skal udlægges i 10,00 meters bredde. 6. Udstykning af enkeltparceller kan først anbefales, når vej- samt vandledningsarbejde er udført og godkendt af kommunens ingeniørkontor eller der er stillet depositum som sikkerhed for arbejdets udførelse. 7. Der vil senere af Melby kommune blive udført kloakanlæg, hvortil samtlige parceller har pligt til at slutte til anlægget. Ved bebyggelse før anlæggets fuldførelse gives ikke tilladelse til vandcloset. 8. Deklaration jvf. vedlagte forslag skal tinglyses på arealet inden der gives udstykningstilladelse. Sognerådet kan godkende evt. tilslutning til Birkekærgårdens grundejerforening. 9. Ifølge parcelsalgsloven af 30. juni 1922 har sælgeren pligt til at gøre køberen bekendt med ovenstående betingelser, der begæres tinglyst som deklaration på matr. nr. 20 a, Melby by og sogn, med

11 respekt af allerede lyste byrder og hæftelser og med påtaleret for Melby kommune, der alene er berettiget til at dispenserer fra den tinglyste deklaration. Vedrørende deklarationen om oversigtsareal Spørgsmålet om ændring af deklarationen om oversigtsareal på hjørnegrunde ved vejsammenstød har fundet sin afslutning. Af de 12 berørte grundejere har de 11 ønsket deklarationen ændret, således at oversigtsarealet (med højst 80 cm. bevoksning) måles fra 5 meter ad mindst befærdede vej til 40 meter ad mest befærdede vej målt fra asfaltkanten. Ved brev af 9. august 1979 har kommunens tekniske forvaltning meddelt, at de nye deklarationer for de 11 ejendomme blev tinglyst i april og maj Ovenstående er anført i referat fra foreningens generalforsamling 29. sept under punkt 2.

12 Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 15.jun kl 13:47 Side: Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og husstand Side: 3 12 Afbrænding af bål på grundene er forbudt Side: 6 punkt 9 Afgørelser træffes ved simpelt flertal bortset fra lovændringer Side: 4 13 Afstemningsregler for generalforsamlinger Side: 3 13 Anonyme klager. Må ikke behandles af bestyrelsen Side: 4 14 Bebyggelse m.v. Der henvises til gældende servitutter og deklarationer Side: 5 20 Beplantningen langs vejene skal beskæres Side: 6 punkt3 Bestyrelsen. Beslutningsdygtig med 3 medlemmer hvis inkl. formand Side: 4 14 Bestyrelsen. Beslutningsdygtig med 3 medlemmer hvis inkl.næstfmd. Side: 4 14 Bestyrelsen. Består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer Side: 3 9 Bestyrelsen. Fastsætter selv sin forretningsorden Side: 3 9 Bestyrelsen. Har påtaleret for overholdelse af ordensreglerne Side: 5 21 Bestyrelsen. Ikke ansvarlig i erstatningssager vedr. vejenes tilstand Side: 2 4 Bestyrelsen. Må i regnskabsåret anvende 20% af årets indbetalinger Side: 1 4 Bestyrelsen. Vælger af sine medlemmer næstformand og sekretær Side: 3 9 Bestyrelsen. Vælges af generalforsamlingen Side: 3 9 Bestyrelsesgodtgørelser bevilges af generalforsamlingen Side: 5 19 Bestyrelsesmdl. vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Side: 3 9 Bestyrelsesmøder. Afholdes når formand eller 2 best.mdl. ønsker det. Side: 4 14 Bestyrelsessuppl. vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Side: 3 9 Bestyrelsessuppleanter. 1 kasserersuppleant & 2 bestyrelsessuppl. Side: 3 9 Byggepligt. Der er ikke byggepligt Side: 2 6 Bygninger og grundarealer skal holdes i ordentlig stand Side: 6 punkt1 Bygningers udførelse, farve m.m. er beskrevet under dette punkt Side: 8 punkt 4 Bål på grundene og anden afbrænding på grundene er forbudt Side: 6 punkt 9 Dagsorden for generalforsamlingen. Fastsættes af bestyrelsen Side: 2 8 Dagsorden. Skal indeholde beretning, regnskab og valg til bestyrelse Side: 2 8 Deklaration af 25. maj 1965 Side: 10 Deklaration af 29. september 1964 Side: 8 Der pålægges parcel 2, 38, 40, 75, 45, 46, en oversigtsservitut Side: 10 punkt3 Der pålægges parcel 69, 70, 22, 23, 76 og 84 en oversigtsservitut Side: 10 punkt3 Dispensation for servitutter kan ikke meddeles udenom sognerådet Side: 9 punkt 7 Egne notater Side: 12 Ekstraordinær generalforsamlings regler Side: 3 10 Erhvervsvirksomhed må ikke drives på nogen parcel Side: 8 punkt3 Fjernsyn, radio, grammofon og musikinstrumenter Side: 6 punkt 8 Foreningen forpligtes af formandens underskrift Side: 4 15 Foreningens formål. At varetage medlemmers interesse Side: 1 1 Foreningens formål. Påse at servitutter og deklarationer overholdes Side: 1 1 Foreningens medlemmer er ejere af grunde fra matr.20a Melby Side: 1 2 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Side: 1 1 Forslag til generalfs. skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts Side: 2 8

13 Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Forslag til lovændringer tilsendes medlemmerne med indkaldelsen Side: 4 13 Forslag udenfor dagsordenen kan ikke sættes under afstemning. Side: 2 8 Forslagsstiller skal selv eller v. stedfortræder fremsætte sine forslag Side: 2 8 Fratrædende medlemmer skal give oplysninger om nye medlemmer Side: 2 7 Fremlæggelse af årsregnskab Side: 2 8 Fuldmagt. Udover egen grund kan yderligere 3 grunde repræsenteres Side: 3 12 Fælles udgifter. Medlemmer skal deltage i fælles udgifter Side: 9 punkt 6 Generalforsamling (ordinær) afholdes hvert år i maj måned Side: 2 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte Side: 3 13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Side: 2 8 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel Side: 2 8 Godtgørelser til bestyrelse bevilges af generalforsamlingen Side: 5 19 Grunde skal slås mindst 2 gange om året. Før 15/5 og påny før 15/8. Side: 6 punkt 2 Grundejerne hæfter ikke solidarisk for andre Side: 2 6 Græsslåning kun i tiden Fredag dog til 20. Søn og hell.dg Side: 6 punkt 7 Hegnspligt. Der må kun hegnes med levende hegn Side: 8 punkt5 Helårsbeboelse er ikke tilladt - kun sommerbeboelse og ferieophold Side: 10 punkt2 Hjørneafskæringer Side: 10 punkt3 Hjørnegrunde ved vejsammenstød. Særlige deklarationer. Side: 6 punkt11 Hunde skal føres hunde i snor uden når de er udenfor egen parcel Side: 6 punkt 4 Hundeejere skal føre hunde i snor Side: 6 punkt 4 Hævning på konti kun med både formand og kasserers underskrift Side: 5 17 Hønsehold er forbudt Side: 8 punkt 3 Jagt og brug af skydevåben må ikke finde sted i foreningens område Side: 6 punkt5 Kassebeholdning. Kontant beholdning må ikke overstige kr Side: 4 17 Klager fra medlemmerne må kun behandles hvis de er skriftlige Side: 4 14 Kloakanlæg. Parcellerne har pligt til at tilslutte sig kloakanlægget Side: 10 punkt7 Kontingenter og bidrag opkræves over ejendomsskatterne Side: 2 5 Kørsel på vejene. Der er v.skilte fastsat vægt- og hastighedsgrænser Side: 6 punkt10 Lovændringer kræver "JA" fra mindst 75% af de afgivne stemmer Side: 4 13 Lugt, røg, støj eller ilde lugt må ikke genere omboende Side: 8 punkt3 Maskiner må kun benyttes kl Fredag til 20. Søn og hell.dg Side: 6 punkt 7 Medlemmer har pligt til at udrede de bidrag foreningen pålægger dem Side: 1 3 Medlemmerne skal overholde ordensreglerne Side: 5 21 Medlemspligt. Grundejerne har en tinglyst pligt til at være medlemmer Side: 1 2 Medlemspligt. Medlemmer er underkastet foreningens bestemmelser Side: 8 punkt 6 Mosegrise og muldvarpe. Grundejere skal deltage i udryddelse heraf Side: 6 punkt6 Muldvarpe og muldvarpe. Grundejere skal deltage i udryddelse heraf Side: 6 punkt6 Musikinstrumenter må kun benyttes med hensyntagen til omboende Side: 6 punkt 8 Nye medlemmer indtræder ved køb i tidligere ejers rettighed og pligter Side: 2 7 Ordensregler Side: 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned Side: 2 8 Parcelstørrelse. Ingen parcel må være mindre end 1600 kvm. Side: 8 punkt1

14 Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Pelsdyrhold er forbudt Side: 8 punkt3 Påtaleret overfor deklaration af 25. maj 1965 Side: 10 punkt9 Påtaleret overfor deklaration af 29. september 1964 Side: 9 punkt 7 Rabatterne skal holdes som parcellerne Side: 6 punkt 3 Radio, fjernsyn, grammofon og musikinstrumenter. se regler Side: 6 punkt8 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol Side: 4 14 Referat fra generalforsamling senest 3 md. efter afholdelse Side: 3 11 Regnskabet sendes t. medlemmerne med indkaldelse til generalfors. Side: 4 16 Regnskabet skal være revideret inden 15. april Side: 4 16 Regnskabet tilstilles revisorerne senest 15. marts Side: 4 16 Regnskabsåret er kalenderåret Side: 4 16 Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Side: 3 9 Revisorer. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppl. Side: 3 9 Røg, støj eller ilde lugt må ikke genere omboende Side: 8 punkt3 Skydevåben må ikke bruges i foreningens område Side: 6 punkt 5 Sommerbeboelse. Kun sommerbeboelse og ferieophold er tilladt Side: 10 punkt2 Stemmeafgive kan ejer og/eller ægtefælle, eller ved skriftlig fuldmagt Side: 3 12 Stemmeafgivning kan ikke ske, hvis man er i restance med kontingent Side: 3 12 Stemmeafgivning. Der kan afgives 2 stemmer for hvert matr. nr. Side: 3 12 Stuegulvet må ikke ligge højere end 75 cm over terrænhøjde Side: 8 punkt4 Støj, røg eller ilde lugt må ikke genere omboende Side: 8 punkt3 Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Side: 3 9 Suppleanter: 1 kasserersuppl. 2 best.suppl og 1 revisorsuppleant Side: 3 9 Svinehold er forbudt Side: 8 punkt 3 Til dækning med hvervene som bestyrelse nødvendige udgifter Side: 5 19 Tilbud til Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«skal være skriftlige Side: 5 18 Tilslutning til Birkekærgårdens grundejerforening kan evt. godkendes Side: 10 punkt8 Trærydning på parcellerne må kun finde sted i mindst muligt omfang Side: 8 punkt 2 Udbetalinger. Kasserer udskriver check som formand videregiver Side: 5 17 Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 gange kan en suppleant tage over Side: 4 14 Udlejere af ejendomme bærer det fulde ansvar for evt. skader Side: 7 punkt 12 Udstykningsreglerne for enkeltparcellerne Side: 10 punkt6 Ukrudtet kan foreningen lade fjerne for ejers regning efter 1. juli Side: 9 punkt 7 Ukrudtet på parcellen skal slås inden hvert års 1. juli Side: 9 punkt7 Valg sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Side: 3 9 Vandværksvand skal indlægges Side: 10 punkt1 Vedligeholdelse af foreningens veje Side: 1 4 Veje. Vedr befæstning m.m. Side: 10 punkt4 Vejen over matr. nr. 4 a Melby by og sogn Side: 10 punkt5 Værneting for foreningen og medlemmerne er retten i Hillerød Side: 5 23 Ændring af grundejernes hjemstedsadresse Side: 5 22

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere