Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Indkaldte suppleanter Charlotte Ludvigsen (IA) Poul Hansen (D) Afbud Andreas Uldum (D) Iddimanngiiu Bianco (IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk D True North Gems, Erhvervsareal 4B E Fodboldbaner i Nuuk Forespørgsler A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år Beslutninger A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Takst ændringer på alders- og førtidspension C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn F Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling G Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen H Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen I Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Planstrategi L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for M Begæring om orlov/udtrædelse af n N Udpegning af nye delegerede og personlige stedfortrædere til KANUKOKA s delegeretforsamling O Godkendelse af medlemmer og suppleanter til lokaludvalg i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit

3 Side 3 05P Styrelsesvedtægt - ændring i 6 stk Q Fællesoffentlig ERP-system Lukkede punkter A Kommunalt drevet asfaltværk contra salg af asfaltværk B Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 4

5 Side 5 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 5

6 Side 6 3. Orienteringer 03A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq Til orientering J.nr.: 16.04/1A11-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen/ MJKR Sagsresumé I forbindelse med kommuneplantillæggets 1A11-2 offentlige bekendtgørelse, blev der indgivet klage rettidigt i forhold til plan- og arvelovens 56. Klagen drejede sig primært om forringede udsigtsforhold og værditab af hus. I forbindelse med partshøringen, jf. bilag 1, har Naalakkersuisut, Landsplanlægning været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes det som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længere tale om forringet udsigt. Det betyder konkret, at der er behov for følgende justeringer i planen: - Udtagelse af byggefelt B8 således, at udlæg af arealer til nye byggefelter reduceres fra 16 til 15 - Omplacering af byggefelt B6 og B7 Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at n tager til efterretning at kommuneplantillæg 1A11-2 justeres Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø sender hermed nærværende justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 Quassunnguaq til orientering. Sagen tager sit udspring i en klage indgivet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1A11-2 den , vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den Klagen blev indgivet den til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Landsplanlægning, over forringede udsigt fra huset B-1786 beliggende C.P. Holbøllsvej 16, i retning mod havnen forårsaget af planens planlagde nybyggeri på byggefelt 8. I partshøringen (se bilag 1) henvises der til afsnit i planens redegørelsesdel, hvor det blandt andet står at Nybyggeri, herunder om- og tilbygninger må ikke forringe udsigtsforholdene. Landsplan anførere i den forbindelse, at redegørelsens formulering fuldstændig umuliggør alt nybyggeri i området, da der altid vil være én, som på en eller anden måde vil kunne få sin udsigt forringet. 6

7 Side 7 Ydermere, anses formuleringen som et skærpet krav om at respektere udsigtsforholdene i området, således at det må være yderst begrænset hvad der kan tillades af forringelser. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen tilvejebragt nogle visualiseringer for at vurdere påstået tab af udsigten fra klagerens hus. På baggrund heraf kunne forvaltningen konkludere, at udsigtsforhold fra huset B-1786 ikke vil blive forringet med det nye kommuneplantillæg 1A11-2. Således forstået, at planlagt ny byggeri i detailområde B tilsyneladende ikke vil medføre tab af udsigt blandt udsigten over byen, mod vest og omgivelserne i øvrigt. Samtidigt vurderet forvaltningen det hensigtsmæssige, at omplacere to udlagte byggefelter henholdsvis B6 og B7 således, at B6 rykke tre meter mod nord og B7 tre meter mod nordøst. Denne løsning for at give mere luft omkring huset B-1786 og en bedre helhedsplan. I forbindelse med partshøringen har Landsplanafdelingen været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes der som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længer er tale om forringet udsigt. På baggrund af ovenstående er der foretaget den fornødne justering af kommuneplantillæg 1A11-2, jf. bilag 2. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jv. 56, stk. 6 gælder: Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans. Det videre forløb Kommuneplantillæg 1A11-2 bliver tilrettet i overensstemmelse med departementets afgørelse i partshøringen af d Forvaltningen vil indsætte en annonce med information om de foretagne justeringer, og endeligt offentligbekendtgøre kommuneplantillægget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til ns orientering. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. 7

8 Side 8 Bilag 1. Partshøring afgørelse af 2. oktober Justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 8

9 Side 9 03B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde Til orientering J.nr.:16.04./1C30-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse, der giver mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager - etablering af det rekreative område Tuujuk haven - forhindrer gennemkørende trafik Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har været at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse af området. Løsningsforslag faglig vurdering Med dette kommuneplantillæg sikres det planmæssige grundlag for at der kan opføres en del af de 800 nye kommunale boliger. Området er udlagt til fortætningsområde i kommenplanen sermersooq2024 og med dette kommuneplantillæg muliggøres en fordobling af den eksisterende kommunale boligmasse indenfor det område som tillægget omhandler. I dag rummer området ca m 2 boliger. Med dette kommuneplantillæg vil der kunne bygges ca m 2 offentlige boliger samt 800m 2 privat erhvervs og boligbebyggelse. Med udgangspunkt i helhedsplanen Midt i verden // Midt i Nuuk og Strukturplanen for Tuujuk og Blok-P, udstikkes der med kommuneplantillægget retningslinjer for den fremtidige bebyggelse. Her stiles mod at sikre at Tuujuk bliver et familievenligt kvarter af høj arkitektonisk standart. Hvilket sikres ved at områdets rekreative kvaliteter udnyttes i udformningen af bygningerne, at området og at sikre et levende og imødekommende bymiljø og en fredeliggørelse af trafikken i området. Der gives med dette kommuneplantillæg mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager 9

10 Side 10 - etablering af et sammenhængende landskabeligt træk Tuujuk haven skal sikre at der er rekreative muligheder i området - forhindrer gennemkørende trafik Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) - Den digitale kommuneplan - Midt i verden // Midt i Nuuk - Strukturplanen for Tuujuk og Blok P området - Planen for de 800 boliger Det videre forløb Efter godkendelsen i Økonomiudvalget offentliggøres forslaget i mindst seks uger. Efter udløb af høringsperioden, skal forslaget fremsendes til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen på grundlag af en indstilling fra Anlægs- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Der er ifølge planloven, et eksplicit krav, at kommunalbestyrelsen skal behandle rettidige indsigelser og ændringsforslag forinden planen kan vedtages endeligt. Der er ifølge planloven en frist på 12 uger, fra det tidspunkt hvor kommunalbestyrelsen har foretaget den endelige vedtagelse til planens offentlige bekendtgørelse. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde. 10

11 Side 11 03C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk Til orientering J.nr.: ( ) Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget har kommunalbestyrelsen afsat knap 190 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk. Dertil har Selvstyret bevilget et tilskud på 38,7 mio. kr. til 45 fleksible boliger i Tuujuk området i Nuuk. I alt er der således i budget afsat lidt over 228,5 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk i de kommende 4 år. Et af de højest prioriterede anlægsprojekter i Nuuk har gennem de senere år er udviklingen af et nyt og tidssvarende bolig- og byområde i Tuujuk, beliggende centralt i Nuuk. Det kommende kommuneplantillæg for området åbner op for 3 afsnit af 42 udlejningsboliger med et bruttoetageareal på ca m 2. Skitseprojektet med tilhørende C-overslag for de første 42 boliger foreligger nu, og med en overslagspris på omkring 104 mio. kr. er der meget der tyder på, at det ikke indenfor den afstukne økonomiske ramme vil være muligt at opføre 3 gange 42 boliger. Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller derfor overfor Udvalg for Anlæg og Miljø, at boligudbygningsprogrammet i Tuujuk genovervejes med henblik på at sikre en mere økonomibesparende udbudsform samt et mere økonomisk realistisk antal boliger. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 05. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I den forbindelse vil blokkene K, H, G, F og E blive saneret, hvilket er et selvstændigt projekt, der er finansieret via særskilt sagsfremstilling og bevilling. Byggegrunden strækker sig fra Aqqusinersuaq ved kombineret erhvervsgrund/boligbebyggelse i syd til Blok P i nord samt fra Ceresvej i vest til centrum af den planlagte Tuujuk Have i øst. Området byggemodnes med omlægning af kloakker og veje. Fælles parkering for boliger, samt pladser og anlæg af Tuujuk Haven. Boligbebyggelsen er oprindeligt planlagt opdelt i tre afsnit, der hver projekteres med henblik på udbud i fagentrepriser. Bygningskroppene er udformet som en U-formet karréer i 4 etager mod nord og i 3 etager mod vest og syd. Taget er et symmetrisk sadeltag med 45 o hældning. Den U-formede karré er placeret med ryggen mod Ceresvej og med et gårdrum, der åbner sig ud mod den offentlige park / Tuujuk Haven. 11

12 Side 12 Hver bygningskrop indeholder 6 opgange, med henholdsvis 6 og 8 boliger fælles om en trappe og en elevator. Lejligheder: 5 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger, 16 stk. 4-rums boliger og 4 stk. 5-rums boliger fordelt rundt i karréen. Lejlighedsfordeling: 2-rums à 60 m 2 3-rums à 85 m 2 4-rums à 110 m 2 5-rums à 120 m 2 10 % af boliger 40 % af boliger 40 % af boliger 10 % af boliger Bygningerne er opbygget med et væg- og dæksystem i jernbeton støbt på stedet. Facader og karnapper er bindingsværkskonstruktioner med isolering og beklædning. Materialer: Facader er beklædt med vedligeholdelsesfri beklædning af Rockpanel Colours. Nicher ved altaner og husets base / stueetage har træbeklædning. Huset fremstår mørkt/sort mod offentlige veje og lyst mod gårdrum. Tag har krydsfinertagplader pålimet sort tagpap. Energimæssigt er byggeriet forbedret i forhold til Bygningsreglement Bebyggelsen udfylder energirammen iht. Bygningsreglement 2006 med 70 %. Det betyder i praksis, at bygningsdele er 30 % bedre isoleret end iht. Bygningsreglement Bl.a. er vinduerne energiruder med 3 lag glas. Varmeforsyning er fjernvarme. Der udføres komfortventilation. Det ovenstående er projekteret af Clement og Carlsen Arkitekter maa ApS, og viser et C-overslag på omkring 104 mio. kr.. Det giver en kvadratmeterpris på lidt over kr. på håndværkerudgifterne og knap kr. for det samlede anlægsbudget. Såfremt dette prisniveau udstrækkes til også at gælde for de to næste afsnit på hver 42 boliger er det forvaltningens opfattelse, at den samlede pris for at opføre 126 boliger i Tuujuk kommer til at ligge i omegnen af 312 til 320 mio. kr. eller ca. 100 mio. kr. mere end budgetrammen tilsiger. De økonomiske forudsætninger for at opføre 126 boliger på Tuujuk er altså ikke til stede. En mere realistisk byggeramme er derfor 84 boliger. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at boligudbygningsprogrammet reduceres fra de oprindelige 125 til 84 boliger fordelt på 2 afsnit á 42 boliger. Dette vil medføre, at boligprogrammet bringes i overensstemmelse med de af n budgetmæssige afstukne rammer. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at færdigprojekteringen af afsnit 1 á 42 boliger igangsættes. Samme rådgiver skal herefter tilbydes option på projektering af afsnit 2 á 42 boliger idet Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at der er væsentlige besparelsesmuligheder ved gentagelseseffekten. Som følge heraf anbefaler Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at kontrakten med Qarsooq Tegnestue ophæves og der betales for det udførte arbejde som medgået tid. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler endeligt, at der for begge boligafsnit åbnes op for hovedentreprise, hvilket sikrer større budgetsikkerhed, bedre tidstyring, bedre byggeteknisk kvalitet og dermed et mere økonomisk ansvarligt byggeri. 12

13 Side 13 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Baseret på det foreliggende C-overslag på 104 mio. kr. for 1. afsnit á 42 boliger vil de samlede udgifter for to afsnit á 42 boliger beløbe sig til omkring 210 mio. kr.. Dette byggeri vil kunne rummes indenfor den afstukne økonomiske ramme på 228,5 mio. kr. i budget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Såvel Midt-i-Verden/Midt-i-Nuuk, kommuneplanen med tilhørende kommuneplantillæg samt koalitionsaftalen og budget udgør tilsammen de rammesættende dokumenter for boligudbygningsplanen for Nuuk og Tuujuk. Det videre forløb Såfremt indstillingerne godkendes vil første spadestik til de første 42 boliger kunne tages i sensommeren 2015 med ibrugtagning primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. C-overslag af 9. september 2014 budgetteret af Clement & Carlsen Arkitekter maa ApS (foreligger kun på dansk) 2. Plancher over dispositionsforslag 13

14 Side 14 03D True North Gems, Erhvervsareal 4B4 Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg Til orientering J.nr.:18.01/4B4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen/MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget en anmodning fra True North Gems om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for delområdet 4B4. Se bilag 1. True North Gems vil gerne selv udarbejde tillægget i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø, og deres formål passer til områdets bestemmelser i kommuneplanen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø har afholdt møder med True North Gems, som er firmaet bag rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, om mulige erhvervsarealer til deres kommende domicil, og har nu modtaget en skriftlig anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg for området 4B4. Se bilag 1. True North Gems skal bruge et erhvervsareal til deres kommende direktion, administration, lager, sortering og sikkerhed. Der foreligger p.t. kun overordnede bestemmelser for området, det vil sige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, før noget kan bygges. Forvaltning for anlæg og Miljø ser ikke noget til hindre for at igangsætte et kommuneplantillæg for området, da deres formål passer til hvad der er beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl. True North Gems vil gerne selv udarbejdet kommuneplantillægget, i samarbejde med forvaltningen. Og True North Gems er indforstået med, at de ikke er garanteret et areal efterfølgende, da Kommunen er forpligtet til at annoncere alle arealer som ledige i henhold til planloven. Det fremtidige kommuneplantillæg kommer til at rumme flere erhvervsarealer, og True North Gems håber på at få et af arealerne. Da kommunen ikke har planer om at byggemodne området foreløbigt, vil kommuneplantillægget lægge op til at byggemodningen skal finansieres privat. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø ser kun fordele i at True North Gems vil igangsætte et kommuneplantillæg for området, og forslår at Udvalg for Anlæg og Miljø godkender initiativet. 14

15 Side 15 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Såfremt at udvalget godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil Forslaget til kommuneplantillægget blive fremlagt for Udvalg for Anlæg og Miljø primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Anmodning fra True North Gems 2. Delområde 4B4 15

16 Side 16 03E Fodboldbaner i Nuuk Til orientering J.nr.:63.05 Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2 i fulll size størrelse. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". GBU har nu taget rollen som et samlingspunkt til alle interesser for udvikling af fodbold baner i Nuuk, de vil indkalde alle interesser. Der ønskes udarbejdet en plan for fodboldbaner i Nuuk og et projektforløb på baggrund af foreningernes ønsker og tanker. Planen skal opkvalificere tankerne om fodboldens fremtidige indhold, så det bliver muligt for de udvikle fodboldbanerne efter brugenes ønske. Målet er, at alle i Nuuk, der ønsker en aktiv fritid, har mulighed for at anvende området. Opkvalificeringen af fritidsfaciliteterne vil også styrke sporten generelt og kunne være et plus i forhold til udvikling af idrætssteder i Nuuk. Der vil blive udarbejdet forslag til udarbejdelse af en plan og en projektbeskrivelse i løbet af starten af Der er derfor fremsendt et anlægsønske til udvalget om tilskud til udarbejdelse heraf. Inden udvalget skal tager den endelig indstilling er ønsket fra Sundhed, Forebyggelse og Fritids afdeling at der laves et ny idræts politik og der efterfølgende udvikles sektorplan for fritidsområdet. Løsningsforslag faglig vurdering Kommune kommer med tilsagn om støtte for projektet med overdækket bane, så der kommer fremdrift med projektet. Kommunens opgave vil så ligge i at etablere 1 ekstra grusbane og udvide Nuuks stadion så den er klar til opbygning af Nuuk stadion til overdækket kunstgræsbane. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ansøgt gennem anlægsønske om etablering af 1 ekstra grusbane Nuuk på lydende 6,5 mill. Kr. og til projektering af overdækket kunstgræsbane. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed n kan yde støtte til lokale idrætsklubber. 16

17 Side 17 Det videre forløb GBU indkalder kommunen til et møde om deres planer for en overdækket bane i Nuuk, iløbet af dec. Måned senest i januar Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunalbestyrelsens orientering. Økonomiudvalget påminder om følgende beslutning fra ns 2. behandling af budget 2015: at de i budgethæftet (bilag B) opførte anlægsprojekter i afsnit 13 godkendes. En enig godkender indstillingen om, at konto *Etablering Fodboldbane Qinngorput og konto Fodboldbane kunstgræs Nuuk skal ses under ét. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med fodboldbanen i Qinngorput og i Nuuk (konto og ). Arbejdsgruppen skal have deltagelse af politikere fra Udvalg for Anlæg og Miljø, administrationen og fodboldforeninger. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 5. december 2014: Taget til efterretning. Bilag Ingen 17

18 Side Forespørgsler 04A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år smedlem Monica Dorphs punkt til kommunalbestyrelsen Til drøftelse J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision over 5 år. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor n: - at Monica Dorphs spørgsmål drøftes i n Sagsfremstilling smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision de næste 5 år. Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Skolernes vision 5 år. Hermed fremlægger jeg et dagsordensoplæg til kommende kommunalbestyrelsesmøde: I Kommuneqarfik Sermersooq: Ittoqqortoormiit - Tasiilaq og bygder Paamiut - og bygden (Arsuk) Nuuk - og bygder Hvad er skolesektorens skolepolitiske visioner for de næste 5 år? (hvad er skolernes visioner 5 år frem?) Der ønskes tilføjet hvad skolebestyrelsen har af visioner? Fra forældre repræsentanter? Fra forældre? Hvad har eleverne selv af visioner? Hvad har lærerne af visioner og målsætning? Hvordan kan samarbejdet på hver en skole forbedres og blive mere åbent? Hvordan går det med skolernes form for mødearrangementer med forældre på hver skole? Går det godt for møderne? Har de 5 skoler i Nuuk by et fælles/indbyrdes målsætning for de næste 5 år? (fælles vision- mål for 5 år?) Hvor langt fremme er man med de skolepolitiske mål? Hvad er de politisk folkevalgtes visioner/mål for de næste 5 år? Det kan forestilles, at høring kan foretages de forskellige steder. Hvad bliver koordineret internt i Kommuneqarfik Sermersooq af forskellig art? Eller hvordan kan de koordineres? Idrætskonsulenter/Forebyggelseskonsulenter/Socialrådgivning på skolen? Fritidskonsulenter - Familiecenter m.v. Måske kan det lade sig gøre, at sørge for at etablere et møde blandt de forskellige instanser til brainstorming? På den måde kan man måske nå målene/visionerne i mere koordineret form? 18

19 Side 19 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole oplyser følgende til forespørgslen: Vedr. skolernes visioner Skoleafdelingen arrangerede i 2012 et skoleseminar for hele kommunen i samarbejde med Inerisaavik. Deltagerkredsen var politikere, skolebestyrelse, skoleledere, tillidsrepræsentanter, elevråd, skolerådgivere, IMAK, MISI, hele daværende udviklingsforvaltning, KANUKOKA, Piareersarfiit samt Inerisaavik. Her besluttede man som kommunens overordnede mål for skoleområdet, at 80 % af alle elever i kommunen skulle gå videre i uddannelsessystemet straks efter afgangsprøve i 10. klasse og målet skulle være nået i Efterfølgende besluttede nuværende MIA udvalg i oktober 2014, at forhøje procenttallet til 95 %. I slutningen skoleåret 2013 / 14 kunne vi således med stolthed sige, at 76 % af eleverne i 10. klasserne nu går direkte ud til uddannelsessystemet samt at trintest og afgangsprøveresultaterne generelt også er forbedret. For at nå det fulde mål har skoleafdelingen i samarbejde med skolelederne udarbejdet en strategi: - Hvert skoleår evalueres af lærere, skolebestyrelsen og eleverne - Ud fra evalueringsresultaterne beslutter skolen hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i løbet af næste skoleår - Skoleafdelingen udvælger i samarbejde med skolerne de fælles indsatsområder Tilbagevendende indsatsområder: - Enkelte fag, som er udvalgt i forhold til resultaterne i trinstest og afgangsprøver - Forældresamarbejde - Bedre samarbejde lærerne imellem. - Skoleafdelingen er endvidere med i et samarbejde med Inerisaavik og Qaasuitsup Kommunia, omkring fremstilling af testmaterialer for elever med dysleksi (ordblindhed). - Styrkelse af overgangen fra daginstitution til skolestart i samarbejde med institutionsafdelingen - Sikring af de kompetencer, som lærerne har erhvervet sig gennem efter - og videreuddannelser. Samarbejde mellem skolerne Alle skoleinspektører har et mødeforum, hvor skoleafdelingen er tovholder. Disse skoleledermøder afholdes månedlig. Her tages generelle emner op, evaluering af skoleåret og fælles indsatsområder bliver aftalt. I skoleåret 2015 / 16 får enkelte skoler mulighed for at udveksle kompetencer og erfaringer gennem udveksling af ledere og lærere skolerne imellem. Forældreopbakning Generelt har skolerne en god opbakning fra forældrene. Skolerne mærker at flere forældre møder op til forældremøder og viser interesse for børnenes skolegang. Vi må dog stadig erkende, at der ligger en udfordring i samarbejdet med de mest udsatte familier, hvor det er svært for skolerne alene at skabe kontakten. Her lægger vi op til et udvidet samarbejde med BFA omkring disse børn og forældresamarbejdet. 19

20 Side 20 Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at n drøfter spørgsmålet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Det videre forløb n drøfter sagen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen 20

Kommunalbestyrelsens. Referat

Kommunalbestyrelsens. Referat Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Tillægsdagsorden Mandag den 2. juni 2014 kl. 14.00 3. Orienteringer... 1 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Onsdag den 2. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere