Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Indkaldte suppleanter Charlotte Ludvigsen (IA) Poul Hansen (D) Afbud Andreas Uldum (D) Iddimanngiiu Bianco (IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk D True North Gems, Erhvervsareal 4B E Fodboldbaner i Nuuk Forespørgsler A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år Beslutninger A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Takst ændringer på alders- og førtidspension C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn F Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling G Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen H Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen I Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Planstrategi L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for M Begæring om orlov/udtrædelse af n N Udpegning af nye delegerede og personlige stedfortrædere til KANUKOKA s delegeretforsamling O Godkendelse af medlemmer og suppleanter til lokaludvalg i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit

3 Side 3 05P Styrelsesvedtægt - ændring i 6 stk Q Fællesoffentlig ERP-system Lukkede punkter A Kommunalt drevet asfaltværk contra salg af asfaltværk B Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 4

5 Side 5 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 5

6 Side 6 3. Orienteringer 03A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq Til orientering J.nr.: 16.04/1A11-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen/ MJKR Sagsresumé I forbindelse med kommuneplantillæggets 1A11-2 offentlige bekendtgørelse, blev der indgivet klage rettidigt i forhold til plan- og arvelovens 56. Klagen drejede sig primært om forringede udsigtsforhold og værditab af hus. I forbindelse med partshøringen, jf. bilag 1, har Naalakkersuisut, Landsplanlægning været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes det som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længere tale om forringet udsigt. Det betyder konkret, at der er behov for følgende justeringer i planen: - Udtagelse af byggefelt B8 således, at udlæg af arealer til nye byggefelter reduceres fra 16 til 15 - Omplacering af byggefelt B6 og B7 Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at n tager til efterretning at kommuneplantillæg 1A11-2 justeres Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø sender hermed nærværende justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 Quassunnguaq til orientering. Sagen tager sit udspring i en klage indgivet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1A11-2 den , vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den Klagen blev indgivet den til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Landsplanlægning, over forringede udsigt fra huset B-1786 beliggende C.P. Holbøllsvej 16, i retning mod havnen forårsaget af planens planlagde nybyggeri på byggefelt 8. I partshøringen (se bilag 1) henvises der til afsnit i planens redegørelsesdel, hvor det blandt andet står at Nybyggeri, herunder om- og tilbygninger må ikke forringe udsigtsforholdene. Landsplan anførere i den forbindelse, at redegørelsens formulering fuldstændig umuliggør alt nybyggeri i området, da der altid vil være én, som på en eller anden måde vil kunne få sin udsigt forringet. 6

7 Side 7 Ydermere, anses formuleringen som et skærpet krav om at respektere udsigtsforholdene i området, således at det må være yderst begrænset hvad der kan tillades af forringelser. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen tilvejebragt nogle visualiseringer for at vurdere påstået tab af udsigten fra klagerens hus. På baggrund heraf kunne forvaltningen konkludere, at udsigtsforhold fra huset B-1786 ikke vil blive forringet med det nye kommuneplantillæg 1A11-2. Således forstået, at planlagt ny byggeri i detailområde B tilsyneladende ikke vil medføre tab af udsigt blandt udsigten over byen, mod vest og omgivelserne i øvrigt. Samtidigt vurderet forvaltningen det hensigtsmæssige, at omplacere to udlagte byggefelter henholdsvis B6 og B7 således, at B6 rykke tre meter mod nord og B7 tre meter mod nordøst. Denne løsning for at give mere luft omkring huset B-1786 og en bedre helhedsplan. I forbindelse med partshøringen har Landsplanafdelingen været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes der som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længer er tale om forringet udsigt. På baggrund af ovenstående er der foretaget den fornødne justering af kommuneplantillæg 1A11-2, jf. bilag 2. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jv. 56, stk. 6 gælder: Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans. Det videre forløb Kommuneplantillæg 1A11-2 bliver tilrettet i overensstemmelse med departementets afgørelse i partshøringen af d Forvaltningen vil indsætte en annonce med information om de foretagne justeringer, og endeligt offentligbekendtgøre kommuneplantillægget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til ns orientering. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. 7

8 Side 8 Bilag 1. Partshøring afgørelse af 2. oktober Justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 8

9 Side 9 03B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde Til orientering J.nr.:16.04./1C30-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse, der giver mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager - etablering af det rekreative område Tuujuk haven - forhindrer gennemkørende trafik Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har været at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse af området. Løsningsforslag faglig vurdering Med dette kommuneplantillæg sikres det planmæssige grundlag for at der kan opføres en del af de 800 nye kommunale boliger. Området er udlagt til fortætningsområde i kommenplanen sermersooq2024 og med dette kommuneplantillæg muliggøres en fordobling af den eksisterende kommunale boligmasse indenfor det område som tillægget omhandler. I dag rummer området ca m 2 boliger. Med dette kommuneplantillæg vil der kunne bygges ca m 2 offentlige boliger samt 800m 2 privat erhvervs og boligbebyggelse. Med udgangspunkt i helhedsplanen Midt i verden // Midt i Nuuk og Strukturplanen for Tuujuk og Blok-P, udstikkes der med kommuneplantillægget retningslinjer for den fremtidige bebyggelse. Her stiles mod at sikre at Tuujuk bliver et familievenligt kvarter af høj arkitektonisk standart. Hvilket sikres ved at områdets rekreative kvaliteter udnyttes i udformningen af bygningerne, at området og at sikre et levende og imødekommende bymiljø og en fredeliggørelse af trafikken i området. Der gives med dette kommuneplantillæg mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager 9

10 Side 10 - etablering af et sammenhængende landskabeligt træk Tuujuk haven skal sikre at der er rekreative muligheder i området - forhindrer gennemkørende trafik Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) - Den digitale kommuneplan - Midt i verden // Midt i Nuuk - Strukturplanen for Tuujuk og Blok P området - Planen for de 800 boliger Det videre forløb Efter godkendelsen i Økonomiudvalget offentliggøres forslaget i mindst seks uger. Efter udløb af høringsperioden, skal forslaget fremsendes til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen på grundlag af en indstilling fra Anlægs- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Der er ifølge planloven, et eksplicit krav, at kommunalbestyrelsen skal behandle rettidige indsigelser og ændringsforslag forinden planen kan vedtages endeligt. Der er ifølge planloven en frist på 12 uger, fra det tidspunkt hvor kommunalbestyrelsen har foretaget den endelige vedtagelse til planens offentlige bekendtgørelse. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde. 10

11 Side 11 03C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk Til orientering J.nr.: ( ) Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget har kommunalbestyrelsen afsat knap 190 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk. Dertil har Selvstyret bevilget et tilskud på 38,7 mio. kr. til 45 fleksible boliger i Tuujuk området i Nuuk. I alt er der således i budget afsat lidt over 228,5 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk i de kommende 4 år. Et af de højest prioriterede anlægsprojekter i Nuuk har gennem de senere år er udviklingen af et nyt og tidssvarende bolig- og byområde i Tuujuk, beliggende centralt i Nuuk. Det kommende kommuneplantillæg for området åbner op for 3 afsnit af 42 udlejningsboliger med et bruttoetageareal på ca m 2. Skitseprojektet med tilhørende C-overslag for de første 42 boliger foreligger nu, og med en overslagspris på omkring 104 mio. kr. er der meget der tyder på, at det ikke indenfor den afstukne økonomiske ramme vil være muligt at opføre 3 gange 42 boliger. Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller derfor overfor Udvalg for Anlæg og Miljø, at boligudbygningsprogrammet i Tuujuk genovervejes med henblik på at sikre en mere økonomibesparende udbudsform samt et mere økonomisk realistisk antal boliger. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 05. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I den forbindelse vil blokkene K, H, G, F og E blive saneret, hvilket er et selvstændigt projekt, der er finansieret via særskilt sagsfremstilling og bevilling. Byggegrunden strækker sig fra Aqqusinersuaq ved kombineret erhvervsgrund/boligbebyggelse i syd til Blok P i nord samt fra Ceresvej i vest til centrum af den planlagte Tuujuk Have i øst. Området byggemodnes med omlægning af kloakker og veje. Fælles parkering for boliger, samt pladser og anlæg af Tuujuk Haven. Boligbebyggelsen er oprindeligt planlagt opdelt i tre afsnit, der hver projekteres med henblik på udbud i fagentrepriser. Bygningskroppene er udformet som en U-formet karréer i 4 etager mod nord og i 3 etager mod vest og syd. Taget er et symmetrisk sadeltag med 45 o hældning. Den U-formede karré er placeret med ryggen mod Ceresvej og med et gårdrum, der åbner sig ud mod den offentlige park / Tuujuk Haven. 11

12 Side 12 Hver bygningskrop indeholder 6 opgange, med henholdsvis 6 og 8 boliger fælles om en trappe og en elevator. Lejligheder: 5 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger, 16 stk. 4-rums boliger og 4 stk. 5-rums boliger fordelt rundt i karréen. Lejlighedsfordeling: 2-rums à 60 m 2 3-rums à 85 m 2 4-rums à 110 m 2 5-rums à 120 m 2 10 % af boliger 40 % af boliger 40 % af boliger 10 % af boliger Bygningerne er opbygget med et væg- og dæksystem i jernbeton støbt på stedet. Facader og karnapper er bindingsværkskonstruktioner med isolering og beklædning. Materialer: Facader er beklædt med vedligeholdelsesfri beklædning af Rockpanel Colours. Nicher ved altaner og husets base / stueetage har træbeklædning. Huset fremstår mørkt/sort mod offentlige veje og lyst mod gårdrum. Tag har krydsfinertagplader pålimet sort tagpap. Energimæssigt er byggeriet forbedret i forhold til Bygningsreglement Bebyggelsen udfylder energirammen iht. Bygningsreglement 2006 med 70 %. Det betyder i praksis, at bygningsdele er 30 % bedre isoleret end iht. Bygningsreglement Bl.a. er vinduerne energiruder med 3 lag glas. Varmeforsyning er fjernvarme. Der udføres komfortventilation. Det ovenstående er projekteret af Clement og Carlsen Arkitekter maa ApS, og viser et C-overslag på omkring 104 mio. kr.. Det giver en kvadratmeterpris på lidt over kr. på håndværkerudgifterne og knap kr. for det samlede anlægsbudget. Såfremt dette prisniveau udstrækkes til også at gælde for de to næste afsnit på hver 42 boliger er det forvaltningens opfattelse, at den samlede pris for at opføre 126 boliger i Tuujuk kommer til at ligge i omegnen af 312 til 320 mio. kr. eller ca. 100 mio. kr. mere end budgetrammen tilsiger. De økonomiske forudsætninger for at opføre 126 boliger på Tuujuk er altså ikke til stede. En mere realistisk byggeramme er derfor 84 boliger. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at boligudbygningsprogrammet reduceres fra de oprindelige 125 til 84 boliger fordelt på 2 afsnit á 42 boliger. Dette vil medføre, at boligprogrammet bringes i overensstemmelse med de af n budgetmæssige afstukne rammer. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at færdigprojekteringen af afsnit 1 á 42 boliger igangsættes. Samme rådgiver skal herefter tilbydes option på projektering af afsnit 2 á 42 boliger idet Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at der er væsentlige besparelsesmuligheder ved gentagelseseffekten. Som følge heraf anbefaler Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at kontrakten med Qarsooq Tegnestue ophæves og der betales for det udførte arbejde som medgået tid. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler endeligt, at der for begge boligafsnit åbnes op for hovedentreprise, hvilket sikrer større budgetsikkerhed, bedre tidstyring, bedre byggeteknisk kvalitet og dermed et mere økonomisk ansvarligt byggeri. 12

13 Side 13 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Baseret på det foreliggende C-overslag på 104 mio. kr. for 1. afsnit á 42 boliger vil de samlede udgifter for to afsnit á 42 boliger beløbe sig til omkring 210 mio. kr.. Dette byggeri vil kunne rummes indenfor den afstukne økonomiske ramme på 228,5 mio. kr. i budget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Såvel Midt-i-Verden/Midt-i-Nuuk, kommuneplanen med tilhørende kommuneplantillæg samt koalitionsaftalen og budget udgør tilsammen de rammesættende dokumenter for boligudbygningsplanen for Nuuk og Tuujuk. Det videre forløb Såfremt indstillingerne godkendes vil første spadestik til de første 42 boliger kunne tages i sensommeren 2015 med ibrugtagning primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. C-overslag af 9. september 2014 budgetteret af Clement & Carlsen Arkitekter maa ApS (foreligger kun på dansk) 2. Plancher over dispositionsforslag 13

14 Side 14 03D True North Gems, Erhvervsareal 4B4 Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg Til orientering J.nr.:18.01/4B4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen/MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget en anmodning fra True North Gems om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for delområdet 4B4. Se bilag 1. True North Gems vil gerne selv udarbejde tillægget i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø, og deres formål passer til områdets bestemmelser i kommuneplanen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø har afholdt møder med True North Gems, som er firmaet bag rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, om mulige erhvervsarealer til deres kommende domicil, og har nu modtaget en skriftlig anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg for området 4B4. Se bilag 1. True North Gems skal bruge et erhvervsareal til deres kommende direktion, administration, lager, sortering og sikkerhed. Der foreligger p.t. kun overordnede bestemmelser for området, det vil sige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, før noget kan bygges. Forvaltning for anlæg og Miljø ser ikke noget til hindre for at igangsætte et kommuneplantillæg for området, da deres formål passer til hvad der er beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl. True North Gems vil gerne selv udarbejdet kommuneplantillægget, i samarbejde med forvaltningen. Og True North Gems er indforstået med, at de ikke er garanteret et areal efterfølgende, da Kommunen er forpligtet til at annoncere alle arealer som ledige i henhold til planloven. Det fremtidige kommuneplantillæg kommer til at rumme flere erhvervsarealer, og True North Gems håber på at få et af arealerne. Da kommunen ikke har planer om at byggemodne området foreløbigt, vil kommuneplantillægget lægge op til at byggemodningen skal finansieres privat. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø ser kun fordele i at True North Gems vil igangsætte et kommuneplantillæg for området, og forslår at Udvalg for Anlæg og Miljø godkender initiativet. 14

15 Side 15 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Såfremt at udvalget godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil Forslaget til kommuneplantillægget blive fremlagt for Udvalg for Anlæg og Miljø primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Anmodning fra True North Gems 2. Delområde 4B4 15

16 Side 16 03E Fodboldbaner i Nuuk Til orientering J.nr.:63.05 Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2 i fulll size størrelse. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". GBU har nu taget rollen som et samlingspunkt til alle interesser for udvikling af fodbold baner i Nuuk, de vil indkalde alle interesser. Der ønskes udarbejdet en plan for fodboldbaner i Nuuk og et projektforløb på baggrund af foreningernes ønsker og tanker. Planen skal opkvalificere tankerne om fodboldens fremtidige indhold, så det bliver muligt for de udvikle fodboldbanerne efter brugenes ønske. Målet er, at alle i Nuuk, der ønsker en aktiv fritid, har mulighed for at anvende området. Opkvalificeringen af fritidsfaciliteterne vil også styrke sporten generelt og kunne være et plus i forhold til udvikling af idrætssteder i Nuuk. Der vil blive udarbejdet forslag til udarbejdelse af en plan og en projektbeskrivelse i løbet af starten af Der er derfor fremsendt et anlægsønske til udvalget om tilskud til udarbejdelse heraf. Inden udvalget skal tager den endelig indstilling er ønsket fra Sundhed, Forebyggelse og Fritids afdeling at der laves et ny idræts politik og der efterfølgende udvikles sektorplan for fritidsområdet. Løsningsforslag faglig vurdering Kommune kommer med tilsagn om støtte for projektet med overdækket bane, så der kommer fremdrift med projektet. Kommunens opgave vil så ligge i at etablere 1 ekstra grusbane og udvide Nuuks stadion så den er klar til opbygning af Nuuk stadion til overdækket kunstgræsbane. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ansøgt gennem anlægsønske om etablering af 1 ekstra grusbane Nuuk på lydende 6,5 mill. Kr. og til projektering af overdækket kunstgræsbane. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed n kan yde støtte til lokale idrætsklubber. 16

17 Side 17 Det videre forløb GBU indkalder kommunen til et møde om deres planer for en overdækket bane i Nuuk, iløbet af dec. Måned senest i januar Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunalbestyrelsens orientering. Økonomiudvalget påminder om følgende beslutning fra ns 2. behandling af budget 2015: at de i budgethæftet (bilag B) opførte anlægsprojekter i afsnit 13 godkendes. En enig godkender indstillingen om, at konto *Etablering Fodboldbane Qinngorput og konto Fodboldbane kunstgræs Nuuk skal ses under ét. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med fodboldbanen i Qinngorput og i Nuuk (konto og ). Arbejdsgruppen skal have deltagelse af politikere fra Udvalg for Anlæg og Miljø, administrationen og fodboldforeninger. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 5. december 2014: Taget til efterretning. Bilag Ingen 17

18 Side Forespørgsler 04A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år smedlem Monica Dorphs punkt til kommunalbestyrelsen Til drøftelse J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision over 5 år. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor n: - at Monica Dorphs spørgsmål drøftes i n Sagsfremstilling smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision de næste 5 år. Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Skolernes vision 5 år. Hermed fremlægger jeg et dagsordensoplæg til kommende kommunalbestyrelsesmøde: I Kommuneqarfik Sermersooq: Ittoqqortoormiit - Tasiilaq og bygder Paamiut - og bygden (Arsuk) Nuuk - og bygder Hvad er skolesektorens skolepolitiske visioner for de næste 5 år? (hvad er skolernes visioner 5 år frem?) Der ønskes tilføjet hvad skolebestyrelsen har af visioner? Fra forældre repræsentanter? Fra forældre? Hvad har eleverne selv af visioner? Hvad har lærerne af visioner og målsætning? Hvordan kan samarbejdet på hver en skole forbedres og blive mere åbent? Hvordan går det med skolernes form for mødearrangementer med forældre på hver skole? Går det godt for møderne? Har de 5 skoler i Nuuk by et fælles/indbyrdes målsætning for de næste 5 år? (fælles vision- mål for 5 år?) Hvor langt fremme er man med de skolepolitiske mål? Hvad er de politisk folkevalgtes visioner/mål for de næste 5 år? Det kan forestilles, at høring kan foretages de forskellige steder. Hvad bliver koordineret internt i Kommuneqarfik Sermersooq af forskellig art? Eller hvordan kan de koordineres? Idrætskonsulenter/Forebyggelseskonsulenter/Socialrådgivning på skolen? Fritidskonsulenter - Familiecenter m.v. Måske kan det lade sig gøre, at sørge for at etablere et møde blandt de forskellige instanser til brainstorming? På den måde kan man måske nå målene/visionerne i mere koordineret form? 18

19 Side 19 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole oplyser følgende til forespørgslen: Vedr. skolernes visioner Skoleafdelingen arrangerede i 2012 et skoleseminar for hele kommunen i samarbejde med Inerisaavik. Deltagerkredsen var politikere, skolebestyrelse, skoleledere, tillidsrepræsentanter, elevråd, skolerådgivere, IMAK, MISI, hele daværende udviklingsforvaltning, KANUKOKA, Piareersarfiit samt Inerisaavik. Her besluttede man som kommunens overordnede mål for skoleområdet, at 80 % af alle elever i kommunen skulle gå videre i uddannelsessystemet straks efter afgangsprøve i 10. klasse og målet skulle være nået i Efterfølgende besluttede nuværende MIA udvalg i oktober 2014, at forhøje procenttallet til 95 %. I slutningen skoleåret 2013 / 14 kunne vi således med stolthed sige, at 76 % af eleverne i 10. klasserne nu går direkte ud til uddannelsessystemet samt at trintest og afgangsprøveresultaterne generelt også er forbedret. For at nå det fulde mål har skoleafdelingen i samarbejde med skolelederne udarbejdet en strategi: - Hvert skoleår evalueres af lærere, skolebestyrelsen og eleverne - Ud fra evalueringsresultaterne beslutter skolen hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i løbet af næste skoleår - Skoleafdelingen udvælger i samarbejde med skolerne de fælles indsatsområder Tilbagevendende indsatsområder: - Enkelte fag, som er udvalgt i forhold til resultaterne i trinstest og afgangsprøver - Forældresamarbejde - Bedre samarbejde lærerne imellem. - Skoleafdelingen er endvidere med i et samarbejde med Inerisaavik og Qaasuitsup Kommunia, omkring fremstilling af testmaterialer for elever med dysleksi (ordblindhed). - Styrkelse af overgangen fra daginstitution til skolestart i samarbejde med institutionsafdelingen - Sikring af de kompetencer, som lærerne har erhvervet sig gennem efter - og videreuddannelser. Samarbejde mellem skolerne Alle skoleinspektører har et mødeforum, hvor skoleafdelingen er tovholder. Disse skoleledermøder afholdes månedlig. Her tages generelle emner op, evaluering af skoleåret og fælles indsatsområder bliver aftalt. I skoleåret 2015 / 16 får enkelte skoler mulighed for at udveksle kompetencer og erfaringer gennem udveksling af ledere og lærere skolerne imellem. Forældreopbakning Generelt har skolerne en god opbakning fra forældrene. Skolerne mærker at flere forældre møder op til forældremøder og viser interesse for børnenes skolegang. Vi må dog stadig erkende, at der ligger en udfordring i samarbejdet med de mest udsatte familier, hvor det er svært for skolerne alene at skabe kontakten. Her lægger vi op til et udvidet samarbejde med BFA omkring disse børn og forældresamarbejdet. 19

20 Side 20 Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at n drøfter spørgsmålet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Det videre forløb n drøfter sagen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen 20

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere