Kommunalbestyrelsens. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. Referat"

Transkript

1 Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) pr. telefon Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) pr. telefon Indkaldte suppleanter Charlotte Ludvigsen (IA) Poul Hansen (D) Ingvar Motzfeldt(S) pr. telefon Afbud Andreas Uldum (D) Iddimanngiiu Bianco (IA) Ane Egede Mathæussen (S)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk D True North Gems, Erhvervsareal 4B E Fodboldbaner i Nuuk Forespørgsler A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år Beslutninger A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Takst ændringer på alders- og førtidspension C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn F Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling G Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen H Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen I Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Planstrategi L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for M Begæring om orlov/udtrædelse af n N Udpegning af nye delegerede og personlige stedfortrædere til KANUKOKA s delegeretforsamling O Godkendelse af medlemmer og suppleanter til lokaludvalg i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit

3 Side 3 05P Styrelsesvedtægt - ændring i 6 stk Q Fællesoffentlig ERP-system R Driftsaftale mellem KS og Sisorarfiit Lukkede punkter A Kommunalt drevet asfaltværk contra salg af asfaltværk B Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 04A Ny sagsfremstilling sendt som et orienteringspunkt. 05M Dato for Malene Lynges ophør af orlov rettes til den 14. april O Sendt sent. 05P Opgjort sent. Dagsorden godkendt med ovenstående præciseringer og ændringer. 4

5 Side 5 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren OPLYSNING: Der er problemer med AV udstyret i byrådssalen hvorfor mødet afvikles på anden vis end sædvanligt hvor medlemmerne rækker hånden i vejret for at få tale tid. Der arbejdes på at reparere systemet. (OPDATERES PÅ DAGEN) 1. Borgmesteren har ultimo november 2014 indgået en aftale med Sulisitsisut Nuuk (Grønlands Arbejdsgiverforenings Nuuk-afdeling) om i alt 95 revalideringspladser - 20 i 2014 og 75 i Det nye Inatsisartuts flertal besluttede den 16. december 2014, at Kommuneqarfik Sermersooq skal bidrage med 25 mio + 20 mio.ekstra i udligning i 2015, ialt 45 mio.kr ekstra i således er KS s udligningsbidrag på i alt lidt over 130 mio. kr. i år. 3. Det skærpede tilsyn som kommunen var underlagt blev i december 2014 ophævet, helt præcist pr. 30. december Meddelelsen er modtaget pr brev. 4. Der har været afholdt valg i lokaludvalgene, og der var anmeldt følgende antal kandidater: Ittoqqortoormiit (6), Tasiilaq 20 personer og Paamiut 18 personer. Valgene foregik den 20. januar 2015 i Paamiut og Tasiilaq samt 22. januar 2015 i Ittoqqortoormiit. Vi behandler i dag på mødet her godkendelsen af disse valgte kandidater. 5. Borgmesteren afholder i disse uger møder med medlemmer af Naalakkersuisut. Ifølge aftalerne vil der i løbet af januar være afholdt møder med samtlige Naalakkersuisut, inklusiv Formanden. 6. Der er nu gået knapt 2 år efter seneste kommunalvalg, hvorfor der behov for en gennemgribende opdatering af den foreliggende politikerhåndbog. Dette vil ske løbende over det næste halve år med opsamling af alt det relevante materiale, der forefindes om det at være kommunalbestyrelsesmedlem. Der ligges i første omgang et tillæg ud til den eksisterende politikerhåndbog med vejledning til hvordan og hvor medlemmer tilsender de sager, de ønsker behandlet eller sager, som de ønsker optaget på dagsordner mm. Dette sker i håbet om, at en opdatering af håndbogen vil gøre det nemmere for medlemmerne at kende til deres rettigheder og pligter. Politikerhåndbogen vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Oplysninger der er dynamiske såsom oplysning om på enkelte medarbejdere eller medlemmer af udvalg, telefonnumre til enkelte medarbejdere og andet vil fremover ikke fremgå af politikerhåndbogen. I stedet vil der blive henvist til kommunens officielle s og telefonnumre således, at håndbogen ikke gøres person afhængig. Borgmestersekretariatet står til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der til enhver tid er meget velkomne til at søge råd og vejledning omkring sager, som de ønsker drøftet eller optaget på dagsorden, eller hvis de er i tvivl om metoder til at opnå de informationer, de ønsker. 5

6 Side 6 7. Borgmesteren og direktøren for Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv holdt i den 16. december 2014 telefonmøde med bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat/Kapisillit for at orientere om ekstraordinære bevillinger via Finanslov 2014 til brug for bygder- og yderdistrikter. 8. Styregruppe for opfølgning på IBA aftalen med TNG Kommuneqarfik Sermersooq har nedsat en styregruppe/task force sammen med TNG, hvor også bygdebestyrelsesformanden og den lokale formand for fisker og fangerforeningen fra Qeqertarsuatsiaat deltager sammen med Borgmesteren. Målet med styregruppen er at følge op på IBA aftalen, så de mål der er sat, sikres nået. Styregruppen afholdt deres første møde d. 5. januar. 9. Aftale om fælles fysioterapeut i Paamiut KS har i januar lavet en aftale med Sundhedsregion Sermersooq om deling af ansvar og udgifter for en fuldtidsstilling som fysioterapeut i Paamiut. Det har gennem flere år været et ønske fra såvel KS samt Sundhedsregionen, men det er først nu, at de aftalemæssige forhindringer har kunnet overvindes. Den fælles fysioterapeut vil betyde en væsentlig forbedring for borgerne i Paamiut. 10. Der er modtaget underskriftindsamling i går med klager over Velfærdsforvaltningens servicering af blinde borgere. Kopi af klagen er lagt frem i mødesalen. 11. Aalborgs borgmester er i Nuuk til en møderække med Selvstyret og kommunen. Borgmesterkollegerne holder møde i morgen onsdag. 12. Den politiske koordinationsgruppe er indkaldt til møde den 11. februar Det er første møde efter det ny Naalakkersuisut er indsat. 6

7 Side 7 02B Meddelelser fra de stående udvalg Medlem af Anlæg og Miljø udvalget Allan Perti Frandsen oplyste om udvalgets møde i januar måned, hvor udvalget blandt andet har behandlet vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut. Fungerende formand i Børn, Familie og Skole udvalget oplyste, at udvalget har afholdt to udvalgsmøder. Et omfattende punkt har blandt andet været behandlingen af skolesektorplanen som er under proces. Uju Petersen oplyste, at der ikke har været anbringelser udenfor hjemmet siden jul. Næstformand for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs udvalget Storm Ludvigsen oplyste, at udvalget har holdt møde i starten af januar, (her deltog han i et længerevarende møde omkring moskusokser og optælling). Peter Davidsen supplerede med oplysning om, at de i udvalget traf beslutning om at fiskeriseminar skal køre løbende. Siumut ønsker redegørelse om inventar. 7

8 Side 8 3. Orienteringer 03A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq Til orientering J.nr.: 16.04/1A11-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen/ MJKR Sagsresumé I forbindelse med kommuneplantillæggets 1A11-2 offentlige bekendtgørelse, blev der indgivet klage rettidigt i forhold til plan- og arvelovens 56. Klagen drejede sig primært om forringede udsigtsforhold og værditab af hus. I forbindelse med partshøringen, jf. bilag 1, har Naalakkersuisut, Landsplanlægning været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes det som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længere tale om forringet udsigt. Det betyder konkret, at der er behov for følgende justeringer i planen: - Udtagelse af byggefelt B8 således, at udlæg af arealer til nye byggefelter reduceres fra 16 til 15 - Omplacering af byggefelt B6 og B7 Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at n tager til efterretning at kommuneplantillæg 1A11-2 justeres Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø sender hermed nærværende justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 Quassunnguaq til orientering. Sagen tager sit udspring i en klage indgivet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1A11-2 den , vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den Klagen blev indgivet den til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Landsplanlægning, over forringede udsigt fra huset B-1786 beliggende C.P. Holbøllsvej 16, i retning mod havnen forårsaget af planens planlagde nybyggeri på byggefelt 8. 8

9 Side 9 I partshøringen (se bilag 1) henvises der til afsnit i planens redegørelsesdel, hvor det blandt andet står at Nybyggeri, herunder om- og tilbygninger må ikke forringe udsigtsforholdene. Landsplan anførere i den forbindelse, at redegørelsens formulering fuldstændig umuliggør alt nybyggeri i området, da der altid vil være én, som på en eller anden måde vil kunne få sin udsigt forringet. Ydermere, anses formuleringen som et skærpet krav om at respektere udsigtsforholdene i området, således at det må være yderst begrænset hvad der kan tillades af forringelser. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen tilvejebragt nogle visualiseringer for at vurdere påstået tab af udsigten fra klagerens hus. På baggrund heraf kunne forvaltningen konkludere, at udsigtsforhold fra huset B-1786 ikke vil blive forringet med det nye kommuneplantillæg 1A11-2. Således forstået, at planlagt ny byggeri i detailområde B tilsyneladende ikke vil medføre tab af udsigt blandt udsigten over byen, mod vest og omgivelserne i øvrigt. Samtidigt vurderet forvaltningen det hensigtsmæssige, at omplacere to udlagte byggefelter henholdsvis B6 og B7 således, at B6 rykke tre meter mod nord og B7 tre meter mod nordøst. Denne løsning for at give mere luft omkring huset B-1786 og en bedre helhedsplan. I forbindelse med partshøringen har Landsplanafdelingen været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse:, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes der som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længer er tale om forringet udsigt. På baggrund af ovenstående er der foretaget den fornødne justering af kommuneplantillæg 1A11-2, jf. bilag 2. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jv. 56, stk. 6 gælder: Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans. Det videre forløb Kommuneplantillæg 1A11-2 bliver tilrettet i overensstemmelse med departementets afgørelse i partshøringen af d Forvaltningen vil indsætte en annonce med information om de foretagne justeringer, og endeligt offentligbekendtgøre kommuneplantillægget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til ns orientering. 9

10 Side 10 Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Partshøring afgørelse af 2. oktober Justeret Kommuneplantillæg 1A

11 Side 11 03B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde Til orientering J.nr.:16.04./1C30-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse, der giver mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager - etablering af det rekreative område Tuujuk haven - forhindrer gennemkørende trafik Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har været at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse af området. Løsningsforslag faglig vurdering Med dette kommuneplantillæg sikres det planmæssige grundlag for at der kan opføres en del af de 800 nye kommunale boliger. Området er udlagt til fortætningsområde i kommenplanen sermersooq2024 og med dette kommuneplantillæg muliggøres en fordobling af den eksisterende kommunale boligmasse indenfor det område som tillægget omhandler. I dag rummer området ca m 2 boliger. Med dette kommuneplantillæg vil der kunne bygges ca m 2 offentlige boliger samt 800m 2 privat erhvervs og boligbebyggelse. Med udgangspunkt i helhedsplanen Midt i verden // Midt i Nuuk og Strukturplanen for Tuujuk og Blok-P, udstikkes der med kommuneplantillægget retningslinjer for den fremtidige bebyggelse. Her stiles mod at sikre at Tuujuk bliver et familievenligt kvarter af høj arkitektonisk standart. Hvilket sikres ved at områdets rekreative kvaliteter udnyttes i udformningen af bygningerne, at området og at sikre et levende og imødekommende bymiljø og en fredeliggørelse af trafikken i området. 11

12 Side 12 Der gives med dette kommuneplantillæg mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager - etablering af et sammenhængende landskabeligt træk Tuujuk haven skal sikre at der er rekreative muligheder i området - forhindrer gennemkørende trafik Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) - Den digitale kommuneplan - Midt i verden // Midt i Nuuk - Strukturplanen for Tuujuk og Blok P området - Planen for de 800 boliger Det videre forløb Efter godkendelsen i Økonomiudvalget offentliggøres forslaget i mindst seks uger. Efter udløb af høringsperioden, skal forslaget fremsendes til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen på grundlag af en indstilling fra Anlægs- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Der er ifølge planloven, et eksplicit krav, at kommunalbestyrelsen skal behandle rettidige indsigelser og ændringsforslag forinden planen kan vedtages endeligt. Der er ifølge planloven en frist på 12 uger, fra det tidspunkt hvor kommunalbestyrelsen har foretaget den endelige vedtagelse til planens offentlige bekendtgørelse. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde. 12

13 Side 13 03C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk Til orientering J.nr.: ( ) Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget har kommunalbestyrelsen afsat knap 190 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk. Dertil har Selvstyret bevilget et tilskud på 38,7 mio. kr. til 45 fleksible boliger i Tuujuk området i Nuuk. I alt er der således i budget afsat lidt over 228,5 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk i de kommende 4 år. Et af de højest prioriterede anlægsprojekter i Nuuk har gennem de senere år er udviklingen af et nyt og tidssvarende bolig- og byområde i Tuujuk, beliggende centralt i Nuuk. Det kommende kommuneplantillæg for området åbner op for 3 afsnit af 42 udlejningsboliger med et bruttoetageareal på ca m 2. Skitseprojektet med tilhørende C-overslag for de første 42 boliger foreligger nu, og med en overslagspris på omkring 104 mio. kr. er der meget der tyder på, at det ikke indenfor den afstukne økonomiske ramme vil være muligt at opføre 3 gange 42 boliger. Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller derfor overfor Udvalg for Anlæg og Miljø, at boligudbygningsprogrammet i Tuujuk genovervejes med henblik på at sikre en mere økonomibesparende udbudsform samt et mere økonomisk realistisk antal boliger. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I den forbindelse vil blokkene K, H, G, F og E blive saneret, hvilket er et selvstændigt projekt, der er finansieret via særskilt sagsfremstilling og bevilling. Byggegrunden strækker sig fra Aqqusinersuaq ved kombineret erhvervsgrund/boligbebyggelse i syd til Blok P i nord samt fra Ceresvej i vest til centrum af den planlagte Tuujuk Have i øst. Området byggemodnes med omlægning af kloakker og veje. Fælles parkering for boliger, samt pladser og anlæg af Tuujuk Haven. Boligbebyggelsen er oprindeligt planlagt opdelt i tre afsnit, der hver projekteres med henblik på udbud i fagentrepriser. 13

14 Side 14 Bygningskroppene er udformet som en U-formet karréer i 4 etager mod nord og i 3 etager mod vest og syd. Taget er et symmetrisk sadeltag med 45 o hældning. Den U-formede karré er placeret med ryggen mod Ceresvej og med et gårdrum, der åbner sig ud mod den offentlige park / Tuujuk Haven. Hver bygningskrop indeholder 6 opgange, med henholdsvis 6 og 8 boliger fælles om en trappe og en elevator. Lejligheder: 5 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger, 16 stk. 4-rums boliger og 4 stk. 5-rums boliger fordelt rundt i karréen. Lejlighedsfordeling: 2-rums à 60 m 2 3-rums à 85 m 2 4-rums à 110 m 2 5-rums à 120 m 2 10 % af boliger 40 % af boliger 40 % af boliger 10 % af boliger Bygningerne er opbygget med et væg- og dæksystem i jernbeton støbt på stedet. Facader og karnapper er bindingsværkskonstruktioner med isolering og beklædning. Materialer: Facader er beklædt med vedligeholdelsesfri beklædning af Rockpanel Colours. Nicher ved altaner og husets base / stueetage har træbeklædning. Huset fremstår mørkt/sort mod offentlige veje og lyst mod gårdrum. Tag har krydsfinertagplader pålimet sort tagpap. Energimæssigt er byggeriet forbedret i forhold til Bygningsreglement Bebyggelsen udfylder energirammen iht. Bygningsreglement 2006 med 70 %. Det betyder i praksis, at bygningsdele er 30 % bedre isoleret end iht. Bygningsreglement Bl.a. er vinduerne energiruder med 3 lag glas. Varmeforsyning er fjernvarme. Der udføres komfortventilation. Det ovenstående er projekteret af Clement og Carlsen Arkitekter maa ApS, og viser et C-overslag på omkring 104 mio. kr.. Det giver en kvadratmeterpris på lidt over kr. på håndværkerudgifterne og knap kr. for det samlede anlægsbudget. Såfremt dette prisniveau udstrækkes til også at gælde for de to næste afsnit på hver 42 boliger er det forvaltningens opfattelse, at den samlede pris for at opføre 126 boliger i Tuujuk kommer til at ligge i omegnen af 312 til 320 mio. kr. eller ca. 100 mio. kr. mere end budgetrammen tilsiger. De økonomiske forudsætninger for at opføre 126 boliger på Tuujuk er altså ikke til stede. En mere realistisk byggeramme er derfor 84 boliger. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at boligudbygningsprogrammet reduceres fra de oprindelige 125 til 84 boliger fordelt på 2 afsnit á 42 boliger. Dette vil medføre, at boligprogrammet bringes i overensstemmelse med de af n budgetmæssige afstukne rammer. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at færdigprojekteringen af afsnit 1 á 42 boliger igangsættes. Samme rådgiver skal herefter tilbydes option på projektering af afsnit 2 á 42 boliger idet Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at der er væsentlige besparelsesmuligheder ved gentagelseseffekten. Som følge heraf anbefaler Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at kontrakten med Qarsooq Tegnestue ophæves og der betales for det udførte arbejde som medgået tid. 14

15 Side 15 Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler endeligt, at der for begge boligafsnit åbnes op for hovedentreprise, hvilket sikrer større budgetsikkerhed, bedre tidstyring, bedre byggeteknisk kvalitet og dermed et mere økonomisk ansvarligt byggeri. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Baseret på det foreliggende C-overslag på 104 mio. kr. for 1. afsnit á 42 boliger vil de samlede udgifter for to afsnit á 42 boliger beløbe sig til omkring 210 mio. kr.. Dette byggeri vil kunne rummes indenfor den afstukne økonomiske ramme på 228,5 mio. kr. i budget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Såvel Midt-i-Verden/Midt-i-Nuuk, kommuneplanen med tilhørende kommuneplantillæg samt koalitionsaftalen og budget udgør tilsammen de rammesættende dokumenter for boligudbygningsplanen for Nuuk og Tuujuk. Det videre forløb Såfremt indstillingerne godkendes vil første spadestik til de første 42 boliger kunne tages i sensommeren 2015 med ibrugtagning primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. C-overslag af 9. september 2014 budgetteret af Clement & Carlsen Arkitekter maa ApS (foreligger kun på dansk) 2. Plancher over dispositionsforslag 15

16 Side 16 03D True North Gems, Erhvervsareal 4B4 Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg Til orientering J.nr.:18.01/4B4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen/MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget en anmodning fra True North Gems om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for delområdet 4B4. Se bilag 1. True North Gems vil gerne selv udarbejde tillægget i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø, og deres formål passer til områdets bestemmelser i kommuneplanen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø har afholdt møder med True North Gems, som er firmaet bag rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, om mulige erhvervsarealer til deres kommende domicil, og har nu modtaget en skriftlig anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg for området 4B4. Se bilag 1. True North Gems skal bruge et erhvervsareal til deres kommende direktion, administration, lager, sortering og sikkerhed. Der foreligger p.t. kun overordnede bestemmelser for området, det vil sige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, før noget kan bygges. Forvaltning for anlæg og Miljø ser ikke noget til hindre for at igangsætte et kommuneplantillæg for området, da deres formål passer til hvad der er beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl. True North Gems vil gerne selv udarbejdet kommuneplantillægget, i samarbejde med forvaltningen. Og True North Gems er indforstået med, at de ikke er garanteret et areal efterfølgende, da Kommunen er forpligtet til at annoncere alle arealer som ledige i henhold til planloven. Det fremtidige kommuneplantillæg kommer til at rumme flere erhvervsarealer, og True North Gems håber på at få et af arealerne. Da kommunen ikke har planer om at byggemodne området foreløbigt, vil kommuneplantillægget lægge op til at byggemodningen skal finansieres privat. 16

17 Side 17 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø ser kun fordele i at True North Gems vil igangsætte et kommuneplantillæg for området, og forslår at Udvalg for Anlæg og Miljø godkender initiativet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Såfremt at udvalget godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil Forslaget til kommuneplantillægget blive fremlagt for Udvalg for Anlæg og Miljø primo Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Anmodning fra True North Gems 2. Delområde 4B4 17

18 Side 18 03E Fodboldbaner i Nuuk Til orientering J.nr.:63.05 Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2 i fulll size størrelse. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager orienteringen til efterretning. Med bemærkning om: At følgende tre politikere deltager i arbejdsgruppen omkring fodboldbane i Nuuk og i Qinngorput: Mille S. Pedersen, Uju Petersen og Peter Davidsen. Sagsfremstilling Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". GBU har nu taget rollen som et samlingspunkt til alle interesser for udvikling af fodbold baner i Nuuk, de vil indkalde alle interesser. Der ønskes udarbejdet en plan for fodboldbaner i Nuuk og et projektforløb på baggrund af foreningernes ønsker og tanker. Planen skal opkvalificere tankerne om fodboldens fremtidige indhold, så det bliver muligt for de udvikle fodboldbanerne efter brugenes ønske. Målet er, at alle i Nuuk, der ønsker en aktiv fritid, har mulighed for at anvende området. Opkvalificeringen af fritidsfaciliteterne vil også styrke sporten generelt og kunne være et plus i forhold til udvikling af idrætssteder i Nuuk. Der vil blive udarbejdet forslag til udarbejdelse af en plan og en projektbeskrivelse i løbet af starten af Der er derfor fremsendt et anlægsønske til udvalget om tilskud til udarbejdelse heraf. Inden udvalget skal tager den endelig indstilling er ønsket fra Sundhed, Forebyggelse og Fritids afdeling at der laves et ny idræts politik og der efterfølgende udvikles sektorplan for fritidsområdet. Løsningsforslag faglig vurdering Kommune kommer med tilsagn om støtte for projektet med overdækket bane, så der kommer fremdrift med projektet. Kommunens opgave vil så ligge i at etablere 1 ekstra grusbane og udvide Nuuks stadion så den er klar til opbygning af Nuuk stadion til overdækket kunstgræsbane. 18

19 Side 19 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ansøgt gennem anlægsønske om etablering af 1 ekstra grusbane Nuuk på lydende 6,5 mill. Kr. og til projektering af overdækket kunstgræsbane. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed n kan yde støtte til lokale idrætsklubber. Det videre forløb GBU indkalder kommunen til et møde om deres planer for en overdækket bane i Nuuk, iløbet af dec. Måned senest i januar Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunalbestyrelsens orientering. Økonomiudvalget påminder om følgende beslutning fra ns 2. behandling af budget 2015: at de i budgethæftet (bilag B) opførte anlægsprojekter i afsnit 13 godkendes. En enig godkender indstillingen om, at konto *Etablering Fodboldbane Qinngorput og konto Fodboldbane kunstgræs Nuuk skal ses under ét. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med fodboldbanen i Qinngorput og i Nuuk (konto og ). Arbejdsgruppen skal have deltagelse af politikere fra Udvalg for Anlæg og Miljø, administrationen og fodboldforeninger. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 5. december 2014: Taget til efterretning. Bilag Ingen. 19

20 Side Forespørgsler 04A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år smedlem Monica Dorphs punkt til kommunalbestyrelsen Til orientering Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision over 5 år. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor n: - at tage sagen til efterretning i n Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n tager sagen til efterretning. Monica Dorph forventer spørgsmålene taget op i det relevante fagudvalg. Sagsfremstilling smedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision de næste 5 år. Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Skolernes vision 5 år. Hermed fremlægger jeg et dagsordensoplæg til kommende kommunalbestyrelsesmøde: I Kommuneqarfik Sermersooq: Ittoqqortoormiit - Tasiilaq og bygder Paamiut - og bygden (Arsuk) Nuuk - og bygder Hvad er skolesektorens skolepolitiske visioner for de næste 5 år? (hvad er skolernes visioner 5 år frem?) Der ønskes tilføjet hvad skolebestyrelsen har af visioner? Fra forældre repræsentanter? Fra forældre? Hvad har eleverne selv af visioner? Hvad har lærerne af visioner og målsætning? Hvordan kan samarbejdet på hver en skole forbedres og blive mere åbent? Hvordan går det med skolernes form for mødearrangementer med forældre på hver skole? Går det godt for møderne? Har de 5 skoler i Nuuk by et fælles/indbyrdes målsætning for de næste 5 år? (fælles vision- mål for 5 år?) Hvor langt fremme er man med de skolepolitiske mål? Hvad er de politisk folkevalgtes visioner/mål for de næste 5 år? Det kan forestilles, at høring kan foretages de forskellige steder. Hvad bliver koordineret internt i Kommuneqarfik Sermersooq af forskellig art? Eller hvordan kan de koordineres? Idrætskonsulenter/Forebyggelseskonsulenter/Socialrådgivning på skolen? Fritidskonsulenter - Familiecenter m.v. Måske kan det lade sig gøre, at sørge for at etablere et møde blandt de forskellige instanser til brainstorming? På den måde kan man måske nå målene/visionerne i mere koordineret form? 20

21 Side 21 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole oplyser følgende til forespørgslen: Vedr. skolernes visioner Skoleafdelingen arrangerede i 2012 et skoleseminar for hele kommunen i samarbejde med Inerisaavik. Deltagerkredsen var politikere, skolebestyrelse, skoleledere, tillidsrepræsentanter, elevråd, skolerådgivere, IMAK, MISI, hele daværende udviklingsforvaltning, KANUKOKA, Piareersarfiit samt Inerisaavik. Her besluttede man som kommunens overordnede mål for skoleområdet, at 80 % af alle elever i kommunen skulle gå videre i uddannelsessystemet straks efter afgangsprøve i 10. klasse og målet skulle være nået i Efterfølgende besluttede nuværende MIA udvalg i oktober 2014, at forhøje procenttallet til 95 %. I slutningen skoleåret 2013 / 14 kunne vi således med stolthed sige, at 76 % af eleverne i 10. klasserne nu går direkte ud til uddannelsessystemet samt at trintest og afgangsprøveresultaterne generelt også er forbedret. For at nå det fulde mål har skoleafdelingen i samarbejde med skolelederne udarbejdet en strategi: - Hvert skoleår evalueres af lærere, skolebestyrelsen og eleverne - Ud fra evalueringsresultaterne beslutter skolen hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i løbet af næste skoleår - Skoleafdelingen udvælger i samarbejde med skolerne de fælles indsatsområder Tilbagevendende indsatsområder: - Enkelte fag, som er udvalgt i forhold til resultaterne i trinstest og afgangsprøver - Forældresamarbejde - Bedre samarbejde lærerne imellem. - Skoleafdelingen er endvidere med i et samarbejde med Inerisaavik og Qaasuitsup Kommunia, omkring fremstilling af testmaterialer for elever med dysleksi (ordblindhed). - Styrkelse af overgangen fra daginstitution til skolestart i samarbejde med institutionsafdelingen - Sikring af de kompetencer, som lærerne har erhvervet sig gennem efter - og videreuddannelser. Samarbejde mellem skolerne Alle skoleinspektører har et mødeforum, hvor skoleafdelingen er tovholder. Disse skoleledermøder afholdes månedlig. Her tages generelle emner op, evaluering af skoleåret og fælles indsatsområder bliver aftalt. I skoleåret 2015 / 16 får enkelte skoler mulighed for at udveksle kompetencer og erfaringer gennem udveksling af ledere og lærere skolerne imellem. Forældreopbakning Generelt har skolerne en god opbakning fra forældrene. Skolerne mærker at flere forældre møder op til forældremøder og viser interesse for børnenes skolegang. Vi må dog stadig erkende, at der ligger en udfordring i samarbejdet med de mest udsatte familier, hvor det er svært for skolerne alene at skabe kontakten. Her lægger vi op til et udvidet samarbejde med BFA omkring disse børn og forældresamarbejdet. 21

22 Side 22 Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at n drøfter spørgsmålet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb n tager sagen til efterretning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen. Bilag Ingen. 22

23 Side Beslutninger 05A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Revurdering af de tidligere godkendte kvalitetsstandarder/godkendelse af nye kvalitetsstandarder Til beslutning J.nr.: /2 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq har Afdelingen for Voksen og Omsorg udarbejdet kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarderne indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk 1 gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 16. januar Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at de revurderede kvalitetsstandarder godkendes, - at følgende nye kvalitetsstandarder godkendes: for forældre til nyfødte tvillinger og flerbørns fødsler, Café Kialaaffik og Herberget, Vedligeholdende træning, Ergonomi forflytningsvejledninger, Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet, Skærmet enhed, Kørsel til aktivitetstilbud, Hjælpemidler og boligændring, Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og endelig Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n godkender indstillingerne. Med bemærkning om at elektroniske hjælpemidler rettes til forskellige elektroniske kommunikationsmidler. Sagsfremstilling Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq, har Voksen og Omsorgsafdelingen udarbejdet Kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarden indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk en gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. 23

24 Side 24 Der er udarbejdet revurderede kvalitetsstandarder på følgende områder: 1. Dagcenter 2. Daghjem 3. Boenheder 4. Bofællesskaber og bokollektiver 5. Hjemmehjælp 6. Ældrekollektiv 7. Alderdomshjem og plejehjem 8. Værested 9. Støttetimeordning 10. Madordning 11. Trænings- og aflastningsophold Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på følgende områder: 12. Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Café Kialaaffik og Herberget 14. Vedligeholdende træning 15. Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Skærmet enhed 18. Kørsel til aktivitetstilbud 19. Hjælpemidler og boligændring 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kørsel med handicapbus Løsningsforslag faglig vurdering Anvendelsen af kvalitetsstandarder har følgende fordele: - Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering - Kvalitetsstandarder har til formål at synliggøre de ydelser og det niveau borgerne kan forvente fra Kommuneqarfik Sermersooq - Kvalitetsstandarder er et politisk redskab, som skaber synlighed og gennemskuelighed i serviceniveauet, hvilket medfører, at borgernes forventninger afstemmes med det politisk vedtagne serviceniveau - Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som skal udføre ydelsen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling og indhold af ydelsen Forvaltningen er bevidst om, at der trods ensartede kvalitetsstandarder vil være visse forskelle i de forskellige byer og distrikter grundet muligheden for ansættelse af uddannet personale, men der vil her blive gjort en ekstra indsats i oplæring og indføring i kvalitets-standarderne, for bedst mulig at kunne leve op til kravene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kvalitetsstandarderne er tilpasset budgettet. Dog vil en udvidelse af hjemmehjælpens tilbud betyde en merudgift, der dog vil kunne modsvares af en tilsvarende mindre udgift i forhold til, at borgerne forventes at blive længere i eget hjem. Merudgift afholdes indenfor eget budget. 24

25 Side 25 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Lovhjemmel fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Det videre forløb Implementeringen af kvalitetsstandarderne fortsætter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Økonomiudvalget har følgende bemærkning til bilag 12, at betegnelsen behov ændres til ønske og til bilag 14, hvor elektroniske hjælpemidler indstilles anvendt i højere grad, ligesom kvalitetsstandarderne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og på anden vis. Bilag 1. Kvalitetsstandarder for Dagcenter 2. Kvalitetsstandarder for Daghjem 3. Kvalitetsstandarder for Boenheder 4. Kvalitetsstandarder for Bofællesskaber og bokollektiver 5. Kvalitetsstandarder for Hjemmehjælp 6. Kvalitetsstandarder for Ældrekollektiv 7. Kvalitetsstandarder for Alderdomshjem og plejehjem 8. Kvalitetsstandarder for Værested 9. Kvalitetsstandarder for Støttetimeordning 10. Kvalitetsstandarder for Madordning 11. Kvalitetsstandarder for Trænings- og aflastningsophold 12. Kvalitetsstandarder for Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Kvalitetsstandarder for Café Kialaaffik og Herberget 14. Kvalitetsstandarder for Vedligeholdende træning 15. Kvalitetsstandarder for Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Kvalitetsstandarder for Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Kvalitetsstandarder for Skærmet enhed 18. Kvalitetsstandarder for Kørsel til aktivitetstilbud 19. Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler og boligændring 20. Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Kvalitetsstandarder for Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kvalitetsstandarder for Kørsel med handicapbus 25

26 Side 26 05B Takst ændringer på alders- og førtidspension Til beslutning J.nr.: / Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Dette betyder også, at de forslåede takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension der blev indstillet til godkendelse på smødet den 25. november 2015 kan endelig godkendes Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at taksterne fra Selvstyret tages til efterretning, - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar I forbindelse med Budget 2015 udsatte n godkendelse af rådighedsbeløbet til alders- og førtidspensionister med baggrund i at det nye cirkulære for pension endnu ikke var modtaget i Kommunen Beregning af forventet forbrug inklusiv refusion i 2014 samt beregning af forbrug inklusiv refusion i 2015, viser, at der vil ske: - en mindre stigning i forbruget på konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/ på 171 t.kr i 2015, hvilket skyldes et fald i refusion fra Selvstyret som konsekvens af et faldende antal borgere, der tildeles førtidspension efter denne bestemmelse. - et fald i forbruget på konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/ på 2,323 mio. kr., der dels skyldes at flere førtidspensionister overgår til alderspension og at tildelingen af førtidspension er blevet indskærpet bl.a. ved brugen af arbejdsprøvning. - en mindre stigning i forbruget på konto 47-01, alderspension, hvilket skyldes stigning i antallet af ældre og en heraf stigning i refusion fra Selvstyret. 26

27 Side 27 Se nedenstående tabeller. Løsningsforslag faglig vurdering Nedenstående tabeller viser forventet forbrug og refusion i ultimo 2014 ved nuværende takster og forventet forbrug i 2015 ved nye takster samt budget Konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 25,405 25,000 Beregnet refusion -22,075-21,497 I alt 3,331 3,502 2,262 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der en mindre budgetoverskridelse. Denne vil kunne reguleres ved omfordeling mellem forvaltningens konto 4 konti. Konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 58,170 53,601 Beregnet refusion -27,659-25,413 I alt 30,511 28,188 39,301 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. Konto 47-01, alderspension: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 104, ,725 Beregnet refusion -91,537-97,095 I alt 13,332 14,030 16,568 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014 blev beslutningen om vedtagelse af takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension udsat indtil kommunen havde vedtaget Selvstyrets udmelding herfor. Da denne nu forelægger, kan den endelige vedtagelse finde sted, således: - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til ØU og n for endelig godkendelse. 27

28 Side 28 - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til Økonomiudvalget og n for endelig godkendelse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension. Det videre forløb Efter behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, sendes sagen videre til Økonomiudvalget til orientering. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. januar 2015: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til Økonomiudvalget og n til godkendelse, med bemærkning om, at de også ønsker orientering om rådighedsbeløb ved offentlighjælp til næstkommende møde. Bilag 1. Nyt cirkulære for alderspensioner gældende fra 1. januar Nyt cirkulære for førtidspensioner gældende fra 1. januar

29 Side 29 05C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og unge og handicapområdet. Nedenfor ses en oversigt over døgntakster på handicapområdet for 2014 og Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere økonomisk pres på kommunen i Som følge af takstændringerne forventes udgifterne på døgninstitutionsområdet at stige med 4,378 mio. kr. i Pr. 1. januar 2014 overgik kommunerne fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering med økonomisk kompensation. Forvaltningen finder det derfor beklageligt, at Selvstyret først efter indgåelse af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at give døgninstitutionerne det tiltrængte pædagogiske løft som pålægger kommunerne yderligere udgifter uden kompensation. Dette forhold burde have været inkluderet i forhandlingerne i Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finansiering af den ekstraordinære store takststigning. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at ansøgning om tillægsbevilling på 4,378 mio.kr. til finansiering af den ekstraordinære store stigning i døgninstitutionstakster godkendes Beslutning ns beslutning den 27. januar 2015: n godkender indstillingen. Sagsfremstilling Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) (suppleant) pr.telefon Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA)(suppleant) pr.telefon Martha Abelsen

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat Forside ns 7. ordinære møde Referat Tirsdag den 28. oktober kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 139 Dagsorden Møde tirsdag den 16. juni 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere