Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber"

Transkript

1 Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014

2 Indhold 1. Resume Indledning og kommissorium Præsentation af de 5 kommuner med vægt på risikoprofiler... 8 Bymæssig bebyggelse... 9 Infrastrukturen Sygehuse og sociale institutioner Storcentre, større turistattraktioner Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Fredede bygninger Virksomheder Landbrug med dyrehold Risikoprofilen samlet set Serviceniveau Kommunernes beredskabsstruktur Konklusion vedrørende beredskabsstrukturen Økonomi Konklusion vedr. økonomi Opgaveløsning Operative opgaver Forebyggelses- og serviceopgaver De frivilliges opgaver Konklusion vedr. opgaveløsningen Materiel Bemanding og arbejdstilrettelæggelse Bandstationernes bemanding Øvrige ansatte i beredskabet Konklusion vedr. bemanding og opgaveløsning Indsættelsespraksis Kontrakter og aftaler Kontrakter med Falck m.fl.: Mellemkommunale aftaler Er det en god ide at samordne beredskaberne?... 42

3 1. Resume Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i op til 20 beredskabsenheder og ved en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Borgmestrene fra Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Mariagerfjord og Favrskov Kommuner har igangsat et arbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem kommunerne. En fælles projektgruppe har haft til opgave at analysere de eksisterende beredskaber og komme med bud på områder, hvor det er effektiviseringspotentiale eller kan opnås en synergieffekt gennem samordning af beredskaberne. Arbejdet skal i første omgang føre frem til at der kan træffes beslutning om deltagerkredsen i det fremtidige samarbejde. I afsnit 2 er baggrunden for opgaven beskrevet og her findes kommissorium for arbejdet med forberedelserne af et fælleskommunalt samarbejde om ny beredskabsstruktur I afsnit 3 præsenteres de 5 kommuner gennem risikoprofiler. På 8 kort er væsentlige forhold, som indgår i kommunernes risikoprofil identificeret. I afsnit 4 beskrives serviceniveauet. Serviceniveauet på det operative niveau handler om hvor hurtigt indsatsen er fremme og hvori den består. På det forebyggende område er serviceniveauet ikke så målbart formuleret, men beredskaberne skal medvirke til at nedbringe borgernes, virksomhedernes og miljøets risici ved brand og andre ulykker både de menneskeskabte og de naturskabte. I afsnit 5 er kommunernes beredskabsstruktur beskrevet. Der er 4 beredskaber i de 5 kommuner idet Syd- og Norddjurs kommuners beredskab er samordnet i Brand og Redning Djursland, som drives som et 60 selskab. Brand og Redning Djursland driver selv i alt 9 brandstationer. Randers Brandvæsen og Mariagerfjord Beredskab har kontrakt med Falck om driften af de henholdsvis 3 og 5 brandstationer, som beredskaberne består af. Favrskov Brandvæsen har 3 brandstationer. 2 drives af Falck og 1 drives af kommunen. Bortset fra én er alle brandstationer bemandet med deltidsbrandmænd. De har derfor en afgangstid på 5 minutter, idet brandmændene har 5 minutter til at komme fra deres arbejdsplads eller hjem og blive klar til udrykning. På brandstationen i Randers er der personale på vagt på brandstationen. De er klar til afgang på 1 minut og kan bemande ét slukningshold. Er der brug for en større udrykning indkaldes deltidsansatte brandmænd og udrykningen starter 5 minutter efter kaldet. Kortet på side 24 viser de områder omkring en brandstation, som udrykningen kan nå på henholdsvis 10, 15 og 20 minutter. I afsnit 6 er der redegjort for beredskabernes økonomi. De direkte udgifter til de 4 beredskaber udgjorde i 2013 i alt 55,1 mio. kr. Der til kommer beredskabernes andel af kommunernes administrative udgifter og afskrivninger på bygninger og materiel. Der er flere faktorer som har betydning for prisen på et beredskab herunder befolkningstal, areal, risikoprofil og serviceniveau. Projektgruppen har beregnet kommunernes udgifter dels pr. indbygger og dels pr km 2.

4 Randers Kommune har med et højt befolkningstal de laveste udgifter målt pr. indbygger, men de højeste udgifter målt pr. km 2. Mariagerfjord Kommune har de højeste udgifter beregnet pr indbygger, men beregnet pr km 2 ligger udgifterne i midten i forhold til de øvrige 4 kommuner. Projektgruppen har ikke på det nuværende grundlag været i stand til at beregne udgifterne til beredskaberne i forhold til hverken risikoprofil eller serviceniveau I afsnit 7 er beredskabernes opgaver beskrevet. På det operative niveau opdeles opgaverne i 5 kategorier: Brand, Redning, Miljø, Diverse opgaver og udrykninger til falske eller blinde alarmer. De 4 brandvæsener har mellem 649 hændelser (Randers) og 213 hændelser (Favrskov) årligt. En hændelse er i denne sammenhæng en brand, en redningsopgave, en miljøopgave, en blind alarm eller en af de opgaver som hører til i kategorien diverse. Udrykningen til nogle af disse hændelser sker fra mere end en brandstation, og i 4 tabeller ses hvor mange udrykninger der er fra hver enkel af de i alt 20 brandstationer. Afsnittet giver også en oversigt over beredskabernes forebyggelses- og serviceopgaver. Der er forskel på, hvilke opgaver de enkelte beredskaber varetager. Alle løser naturligvis beredskabslovens myndighedsopgaver, men forskellene består i beredskabernes forskellige rolle f.eks. i byggesagsbehandling eller beredskabsplanlægning og afspejler også en forskellighed i prioritering og ressourcetildeling. Det gælder f.eks. når det gælder kommunikations- og vejledningsopgaver og deltagelse i øvelser og træningsopgaver i samarbejde med andre myndigheder, virksomheder og institutioner. De frivillige indgår både i de operative opgaver (bortset fra Favrskov) og deltager i forebyggelses- og serviceopgaver. Derudover deltager de frivillige brandmænd i lokalsamfundsaktivitet og understøtter på den måde lokalsamfundene og profilerer det frivillige arbejde i beredskaberne. I afsnit 8 ses en oversigt over hvilket materiel de enkelte beredskaber råder over, materiellets alder og ejerforhold ejet af beredskabet, leaset eller ejet af Falck I afsnit 9 ses en oversigt over hvordan brandstationerne er bemandet, der gives en kort orientering om ansættelsesforhold for henholdsvis fuldtids- og deltidsansattes ansættelsesvilkår og de frivilliges forhold. Derudover er der en oversigt over de øvrige ansatte i beredskaberne og deres opgaver. I afsnit 10 redegøres for indsættelsespraksis i beredskaberne. Når en alarm løber ind på politiets vagtcentral eller via en ABA alarm er der udarbejdet lister over, hvad der skal indgå i udrykningen i lige netop den type alarm. Analysen peger på, at der er forskelle i udrykningssammensætningen til enslydende alarmer fra det ene beredskab til det andet. I afsnit 11 findes en oversigt over, hvilke kontrakter der findes mellem de nuværende beredskaber og leverandører (Falck), deres løbetid og mulighederne for at opsige/genforhandle kontrakterne. Der er også en oversigt over mellemkommunale aftaler om bistand og samordning af beredskaber. I afsnit 12 findes projektgruppens konklusion på analysen, som i korte træk er, at de 5 kommuner og deres beredskaber er sammenlignelige på så mange områder, at der kan etableres et fælles beredskab. Der peges også på en række områder, hvor en samordning kan medvirke til et stærkere og mere effektivt beredskab. November 2014 Side 4

5 2. Indledning og kommissorium En projektgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner: Favrskov, Mariagerfjord, Randers samt Syd- og Norddjurs kommuner arbejder sammen om at etablere et beslutningsgrundlag for et fremtidigt beredskabssamarbejde mellem flere eller alle de 5 kommuner. Projektgruppens opgaver er fastlagt i Kommissorium for arbejdet med forberedelse af et fælleskommunalt samarbejde om ny beredskabsstruktur. Kommissoriet er udarbejdet af de 5 kommuners tekniske direktører i september Baggrund Regeringsaftalen: gennem forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan der opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det sker ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i op til 20 beredskabsenheder og ved en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab Bloktilskuddet nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. de efterfølgende år og det forudsættes, at der kan opnås yderligere effektiviseringsgevinster på 100 mio. kr. fra 2015 i henhold til moderniseringsaftalen. Borgmesteraftale Borgmestrene fra Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Mariagerfjord og Favrskov Kommuner har igangsat et arbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem kommunerne. Arbejdet skal i første omgang føre frem til at der kan træffes beslutning om deltagerkredsen i det fremtidige samarbejde. Det indebærer analyse af det eksisterende beredskab i de 5 kommuner og beskrivelse af fremtidige samarbejdsmuligheder (indhold, serviceniveau og organisering) Beslutningsgrundlag Der skal med udgangspunkt i Redningsberedskabets Strukturudvalgs afrapportering af 24. august 2014 etableres et beslutningsgrundlag i form af (i nævnte rækkefølge): 1. En analyse af de eksisterende kommunale beredskaber i de fem kommuner, herunder økonomi, opgaveløsning (forebyggelsesopgaver, operative opgaver samt service- og indtjeningsopgaver), serviceniveau, materiel, bemanding/arbejdstilrettelæggelse, indsættelsespraksis, leveranceog leverandørmodeller. 2. Beskrivelse af potentielle områder indenfor beredskabet, hvor der kan opnås øget synergi- og effektivitet. Herunder skal det vurderes, om et beredskab i form af en fuldtidsløsning eller en deltidsløsning er billigst samlet set. 3. Beskrivelse af udfordringer og delopgaver, der skal håndteres bl.a. vedrørende koordineret kommunikation og information i forhold til det politiske niveau og i forhold til medarbejderne November 2014 Side 5

6 4. Beskrivelse af en eller flere modeller for fremtidigt samarbejde mellem kommunerne, herunder bl.a.: Selskabsdannelse/samordning iht. Beredskabsloven Politisk organisering, fælles beredskabskommission Drift: leverandøraftale, egen drift elleren kombination Organisering af myndigheds-, planlægnings- og administrationsopgaven samt den operationelle opgave Beslutningsgrundlaget skal føre til at kommunerne kan realisere besparelser som følger af regeringsaftalen i 2014 se nederst i dette afsnit. Grundlaget for arbejdet er At en ny struktur for redningsberedskabet skal fremtidssikre redningsberedskabet i forhold til håndtering af såvel dagligdagens hændelser som sjældent forekommende ulykker og katastrofer - både menneskeskabte og naturkatastrofer. Redningsberedskabet skal fortsat have en forsvarlig indsættelseskapacitet, udrykningstid og robusthed og de beredskabsopgaver, som løses i dag, skal også kunne løses i fremtiden. Det fremtidige redningsberedskabet skal kunne varetage opgaver, som overdrages fra staten til kommunerne som følge af strukturændringer i det samlede beredskab. Der skal endvidere lægges vægt på at det kommunale beredskab fortsat er lokalt forankret, således at det tætte samspil mellem beredskabet og kommunernes øvrige myndigheder kan opretholdes, den store deltids- og frivillig indsats kan fastholdes og beredskabets synlighed i nærområderne videreføres. Samarbejdsmulighederne med omkringliggende beredskabssamarbejder (nytegnede samarbejder) afdækkes og kan indgå i arbejdet med at etablere et beredskabssamarbejde Tidsplan Fase 1 skal danne grundlag for beslutning om det videre samarbejde. I denne fase tilvejebringer den fælles projektgruppe analyse og beskrivelse af fremtidige samarbejdsmuligheder (punkt 1 og 2 i kommissoriet). Materialet skal afleveres til styregruppen inden den 1. november November 2014 Side 6

7 Økonomi i regeringsaftalen Tabel 1: besparelser indeholdt i regeringsaftalen DUT-andel Moderniseringsaftalen I alt Landsplan Randers Kommune Favrskov Kommune Mariagerfjord Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune I forbindelse med vedtagelsen af Budget har kommunerne Indarbejdet følgende beløb, til senere udmøntning i beredskabernes budgetter: Tabel 2: Udmøntes i beredskabets budget Randers Kommune Favrskov budgetpulje Favrskov Kommune 0 0 Mariagerfjord Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Denne analyse af de eksisterende beredskaber er udarbejdet med udgangspunkt kommissoriets punkt 1 og med inspiration fra Beredskabsstyrelsens krav til indholdet af den enkelte kommunes plan for det kommunale redningsberedskab. Den fælles projektgruppes medlemmer er: Kommune Navn Titel Syddjurs Hanne Thonsgaard Specialkonsulent Norddjurs Mogens Caspersen Chefkonsulent Leif Bang Beredskabschef Randers Peter Allentoft Beredskabschef Annemette la Cour Økonomikonsulent Favrskov Steen Eilenberg Beredskabschef Michael Østergaard Henriksen Økonomikonsulent Mariagerfjord Inge Møller Tranekær Specialkonsulent Johannes Holm Iversen Beredskabschef November 2014 Side 7

8 3. Præsentation af de 5 kommuner med vægt på risikoprofiler Det kommunale beredskab er risikobaseret, det vil sige dimensioneret og udformet på baggrund af lokale risikovurderinger. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). De 5 kommuner Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov har tilsammen indbyggere og dækker et areal på km 2. Til sammenligning er Fyns areal 3478 km 2 ogfyn har indbyggere. I dette afsnit viser 8 kort en oversigt væsentlige forhold, som indgår i de 5 kommuners risikoprofiler. Det drejer sig om placering af bysamfund, infrastruktur, sygehuse og sociale institutioner hvor der overnattes, storcentre og turistattraktioner som samler mange mennesker, overnatningssteder (hoteller, campingpladser samt høj- og efterskoler). Kortene viser også, hvor de fredede bygninger er placeret og, hvor landbrug med store dyrehold er placeret. Endeligt illustreres hvor brandsynspligtige virksomheder og risikovirksomheder er placeret. Kortene viser ikke et totalt billede af de 5 kommuners risikoprofiler. Her henvises til kommunernes risikoprofiler i den risikobaserede dimensionering godkendt af kommunalbestyrelserne i de 5 kommuner. Analysen viser ikke risikoprofiler som følge af naturskabte hændelser (storme, oversvømmelser m.v.), men det er projektgruppens opfattelse at fremtidige risikoprofiler i højere grad vil komme til at omfatte den type hændelser. Beredskabsstyrelsen tegnede i foråret 2013 Nationalt Risikobillede (NRB), heri beskrives de alvorligste natur- og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv. Orkaner, stærke storme og stormfloder hører til blandt disse og klimaændringer kan indikere at de kan forekomme med øget hyppighed og styrke i de kommende år, ligesom episoder med kraftig regn og skybrud kan forventes at blive hyppigere. Både storme og nedbørstrusler kalder på forbyggende tiltag i kommunerne, men Beredskabsstyrelsen peger også på, at de risici som storme og nedbør indebærer, stiller krav til den beredskabsmæssige indsats. Kommunerne er i gang med eller har udarbejdet Klimatilpasningsplaner. På baggrund af planerne udpeger kommunerne herefter indsatsområder også for beredskaberne, til at forebygge eller afhjælpe klimarelaterede skader. November 2014 Side 8

9 Bymæssig bebyggelse Kort 1: Byer med over 750 indbyggere Der er bymæssig bebyggelse med større eller mindre koncentration af beboelse i alle af kommunerne. Hvor der er beboelse er der også kulturelle tilbud, industri, handelsmuligheder, institutioner i nær tilknytning. Der er ikke en så stor befolkningstæthed med bysamfund på Midt- og Norddjursland. Randers by er en typisk større provinsby med over indbyggere, fleretage ejendomme, handelscentrum med gamle torve og butikker, kontorfaciliteter, restauranter og hotelovernatningsmuligheder. Især forstadsbyerne har en nyere boligmasse, og de områder binder byen sammen i dag. Der er både idrætsfaciliteter, kulturelt liv, restauranter, industri, beboelse i og rundt om Randers by. Grenaa og Hobro er de to næststørste bysamfund med henholdsvis cirka og indbyggere, og er i sammensætningen sammenlignelige med Randers by i en mindre målestok. Hadsten, Ebeltoft, Hinnerup, Hammel, Hornslet og Hadsund er de følgende største bysamfund. Det er alle byer med både ny og ældre bebyggelse, en mindre bykerne, men også arbejdspladser og idrætsfaciliteter, som er samlingssteder for mange mennesker. Det er alle byer, som med et stabilt indbyggertal, idet befolkningsændringerne er på mindre end 3 % i perioden Området er også en del af det fremtidige vækstområde i Østjylland. Der er størrelsesmæssige forskelle på bysamfundene, men de er alligevel sammenlignelige med hensyn til funktioner og udfordringer. Der gælder de 3 største bysamfund, som har en række fælles træk og det gælder de mange mindre bysamfund, som også har en række fællestræk. November 2014 Side 9

10 Infrastrukturen Kort 2: Infrastruktur Kortet viser den overordnede infrastruktur i området, når det gælder trafikhavne, trafiklufthavne, jernbanenettet og større vej, herunder også motor- og motortrafikveje. Grenaa er den største trafikhavn når det gælder både skibsanløb og godsomsætning efter enhed. Randers er den næststørste havn på godsomsætning. Ebeltoft havn har fået væsentligt færre anløb, da der er sket ændringer i anløb med passagerfærge over tiden. Hobros andel udgør i store træk cirka en tiendedel af Grenaa havn. Der er mindre trafikhavne i Mariagerfjord, Randers og Djursland kommunerne. Favrskov Kommune har ikke havne. November 2014 Side 10

11 Der er i dag i kommunerne ikke et egentligt bådberedskab for det åbne vand, da det er statens ansvarsområde. Dette statslige ressortområde ledes af Værnsfælles Forsvarskommando (hvor det tidligere Søværnets Operative Kommando indgår) pr. 1. oktober Kommunerne har redningsopgaven ved drukneulykker på søer, åer, moser og havne, samt færdselsuheld med bil i vandet og forurening på vandet. Derudover har kommunerne etableret et beredskab for fjorde og de kystnære områder. Der er 2 trafiklufthavne i området. I Tirstrup er der et særligt brandberedskab på lufthavnsområdet, og dertil har Brand og Redning Djursland i dag beredskabsplan for Tirstrup lufthavn. På Anholt har flyvepladsen status af trafiklufthavn, idet der er rutefly mellem Anholt, Sjælland og Læsø. Anholt betjenes af mindre fly, som lander på en 650 m lang græsbegroet landingsbane. Der er større trafikerede veje i alle kommunerne, og der går motorvej igennem Mariagerfjord, Randers og Favrskov kommuner. De 3 kommuner samarbejder i dag om redningsopgaver på E 45. Infrastrukturen i Randers og Favrskov skaber lidt udfordringer med at komme på tværs af kommunerne, og på Djursland er udfordringerne størst i retningen nord/syd. Der er jernbanedrift i samtlige 5 kommuner. Gennem Mariagerfjord, Randers og Favrskov kommuner løber den jyske længdebane med stor trafiktæthed både hvad angår passagerer og gods. November 2014 Side 11

12 Sygehuse og sociale institutioner Kort 3: Sygehuse og sociale institutioner med overnatning Området har i alt 3 sygehuse. Sygehuset i Hobro er en del af Aalborg Universitetshospital. Sygehuset har både småskadeklinik, medicinske-, kirurgiske-, intensiv- og genoptræningsfunktioner. Regionshospitalet i Randers er akuthospital for indbyggere i Region Midtjyllands nordøstlige hjørne og har ligeledes både akut skadestue og en række specialefunktioner. Hammel Neurocenter er et højt specialiseret hospital for neurorehabilitering, og dermed ikke et sammenligneligt hospital med Hobro og Randers. Der er ikke et egentligt hospital i Grenaa, men et sundhedshus (Grenaa Sundhedshus) som hører organisatorisk under Regionshospitalet i Randers. Alle kommunerne har sociale institutioner. På kortet er alene markeret de sociale institutioner, hvor der er overnatning (plejehjem, plejecentre, børnehjem, herberge osv.) og hvor der er brandsynspligt (mere end 10 sengepladser). Kortet viser at de sociale institutioner er placeret i bysamfund, hvor der i forvejen er en vis befolkningstæthed. Men kortet viser også at der er en række sociale institutioner beliggende uden for bysamfundene. Det gælder især på Djursland. November 2014 Side 12

13 Storcentre, større turistattraktioner Kort 4: Storcentre, større turistattraktioner I kommunernes risikoprofil indgå også lokaliteter, som samler mange mennesker. Om de udgør en særlig risikoprofil er dog ikke kun bestemt af besøgstallene. Dimensionering af flugtveje og personale i forhold til belastningen er afgørende for vurderingen af risikoprofilen. Der er kun et stort overdækket storcenter i de 5 kommuner, og det er Randers Storcenter i Paderup. Der er handelsbyer med mange specialbutikker inde i bycentrum i flere af byerne rundt omkring i alle kommunerne. I denne risikoprofil er udvalgt turistattraktionerne ud fra kriteriet, at de samler mange mennesker på en gang. For turistattraktionerne er det særligt Djurs Sommerland og Ree Park Safari som har en stor udendørs besøgsantal. I særklasse er dog Djurs Sommerland med besøgstal (år 2013) på cirka og Ree Park på For de mere lukkede eller delvist indelukkede attraktioner er der Randers Regnskov , Fregatten Jylland og Kattegatcenteret med Det er flere at attraktionerne, hvor en skade vil medføre svækkelse af kulturarv eller risiko for særlige dyrearter. Stadion, haller, festivalpladser o.l. er ikke medtaget i oversigten uagtet at de også samler mange mennesker på et sted. Midlertidige samlingssteder (f.eks. festivalpladser) godkendes af brandmyndighederne. November 2014 Side 13

14 Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Kort 5. Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Ud fra kortet ses det, at Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner i særdeleshed, og til dels også Favrskov Kommune er kommuner med både koncentration af overnatningssteder inden for disse kategorier. Randers ses her mere som det større bysamfund med en større andel af hoteller end campingpladser. Kortet viser ikke sommerhusområder, men større koncentrationer af sommerhuse i sær langs kysterne indgår også i kommunernes risikoprofiler. November 2014 Side 14

15 Fredede bygninger Kort 7: fredede bygninger Der er fredede bygninger i alle af kommunerne. Det kan være udfordrende ved den brandtekniske sagsbehandling i et samarbejde med Kulturstyrelsen at opnå brandsikring i fredede bygninger, og ved en brandbekæmpelse, at have bygningsmæssigt godt kendskab til gamle byggeskikke. Der er i flere af byerne en gammel bydel med bevaringsværdige huse, hvor det også er en særlig turistattraktion, at det er bevaret. Koncentrationen af fredede bygninger er særlig stor i: Mariager by 28 fredede bygninger Ebeltoft by 28 fredede bygninger Randers centrum 44 fredede bygninger November 2014 Side 15

16 Virksomheder Kort 6: Virksomheder Kortet giver en oversigt over virksomheder, som i beredskabsmæssig forstand udgør en særlig udfordring, idet alle virksomheder med oplag m.v. af brandfarlige væsker, gasanlæg og anlæg og oplag af gasser under tryk af en vis størrelse samt højlagre og egentlige risikovirksomheder er medtaget. Det er ikke en udtømmende oversigt, idet en række andre virksomheder i kraft af størrelse, tilstedeværende af kemikalier eller andre stoffer eller andre brandfarlige forhold kan være en beredskabsmæssig udfordring. Ved de større bysamfund er der en koncentration af virksomheder. En del af virksomhederne ligger naturligt i nærheden af de større veje, da medarbejdere, infrastrukturen og fremkommelighed formodes, at være væsentlige parametre for en virksomhed ved dens placering. Området rummer 2 såkaldte risikovirksomheder, en i Randers og en i Mariagerfjord. En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor særligt farlige stoffer er til stede. November 2014 Side 16

17 Landbrug med dyrehold Kort 8: Landbrug med større dyrehold En dyreenhed er: Art: Antal enheder til 1 dyreenhed Malkeko 1 Smågrise 175 Slagtesvin 36 Slagtekyllinger 2600 Ænder 900 Geder 7 Heste under 500 kg 2,9 Der er i alt 698 landbrug med mere end 75 dyreenheder og 2577 landbrug med mellem 3 og 75 dyreenheder. Her på kortet er der vist dyrebesætninger på over 75 dyreenheder. Der er dyrebesætninger på både under og over 75 dyreenheder i alle kommunerne, og spredt ud over hele arealet. Risikoprofilen for landbrug med dyrehold har flere dimensioner, dels risikoen for dyreliv i tilfælde af brand, langvarige brande som følge af opbevaring af store mængder brandbare materialer (halm f.eks.), men også risiko for andre ulykker, som følge af landbrugsproduktionens karakter (f.eks. gylleudslip). Kommunerne har en sammenlignelig risikoprofil og derfor også alle opbygget en vis tankvognkapacitet, da brandhanenettet ikke er så udbygget på landet. November 2014 Side 17

18 Risikoprofilen samlet set En samlet gennemgang af risikoprofilen på 8 væsentlige områder, viser at der er mange fælles træk i kommunernes risikoprofil. Der er størrelsesmæssige forskelle på bysamfundene, men de er alligevel sammenlignelige med hensyn til funktioner og udfordringer. Der gælder de 3 største bysamfund, som har en række fælles træk og det gælder de mange mindre bysamfund, som også har en række fællestræk. Infrastrukturen i området spiller en stor rolle for områdets risikoprofiler. Tilstedeværelsen af flere store trafikhavne med godstransport ud og ind af områderne (vej- og jernbanenettet), passagertransporter og en større lufthavn indgår i risikoprofilen, ligesom E 45. Derudover er redning i søer, moser, åer, fjorde, havne og kystnære områder en kommunal opgave i de 5 kommuner, og indgår i risikoprofilen. Der er jernbanenet i alle kommunerne med gods- og passagertransport, og der er dele af jernbanenettet, hvor det er svært fremkommeligt til sporet. Infrastrukturen påvirker risikoprofilen og påvirker også mulighederne for at beredskabernes kan komme frem til brand- eller ulykkesstederne. Udfordringerne knyttet til infrastrukturen er allerede i dag årsagen til at kommunerne har aftaler på kryds og tværs (se afsnit 11). Et tættere fremtidigt samarbejde vil kunne resultere i yderligere samarbejde om f. eks. større forureninger i havneområde, redningsmateriel ol. Fælles for Mariagerfjord, Favrskov og Randers kommuner er at de har sygehuse i kommunen. Der er alle stederne plejekrævende patienter, som ikke er i stand til ved egen hjælp, at bringe sig i sikkerhed. Derudover øger tilstedeværelsen af udstyr og materialer, herunder brandnærende gasser risikoen på sygehusene. Ligeledes er beboer med nedsat evne til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed udsat for en betydelig risiko i tilfælde af brand på sociale institutioner. Der er sociale institutioner placeret både i byområder og i mere tyndt befolkede områder. På en række turistattraktionerne er der særligt i ferieperioderne et stort besøgstal. Et højt samlet årligt besøgstal behøver ikke at medfører en særlig risikoprofil, da personale og flugtveje skal være dimensioneret til belastningen. Det er flere at attraktionerne, hvor en skade vil medføre svækkelse af kulturarv eller risiko for særlige dyrearter. Turistattraktionerne er spredt ud over hele området, men dem med de højeste besøgstal er placeret i Randers og på Djursland Der er et betydeligt antal campingpladser, hoteller, høj- og efterskoler i hele området. I Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner ligger mange campingpladser og hoteller i tæt forbindelse med vandet. Her er også en betydelig koncentration af sommerhuse. Favrskov og Randers har et betydeligt antal af sådanne overnatningssteder, medens Randers by er kendetegnet ved en koncentration af hoteller. Samlet set er der større overnatningssteder i hele området. November 2014 Side 18

19 Der er også et stort antal fredede bygninger spredt ud over hele området, samtidigt med at der er en betydelig koncentration i Mariager, Randers og Ebeltoft. De fredede bygninger er en del af kulturarven og kræver særlig indsigt i gamle byggeskikke ikke mindst i forbindelse med den brandtekniske sagsbehandling Virksomheder og landbrug er spredt ud over hele området. Alle beredskaber har derfor erfaring med at håndterer brandfarlige virksomheder både i det forbyggende myndighedsarbejde og i det operative virke. Det samme gælder for de mange dyrebesætninger, som er spredt ud over hele arealet. 4. Serviceniveau Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Det sker på baggrund af en identifikation og analyse af lokale risici, som skal lægge grund for en dimensionering af beredskabet. Dertil kan der være lovbestemte krav, der skal overholdes. Ifølge beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. I beskrivelsen af serviceniveauet er beredskabets opgaver i dette afsnit opdelt i to overordnede hovedgrupper. Det operative/afhjælpende område og det forebyggende område. Beredskabet har myndighedsopgaver på begge områder. Det operative/afhjælpende beredskab: På det operative/afhjælpende område fastlægges serviceniveauet for et beredskab ved mål for udrykningstider, og dermed beredskabets evne til at sætte ind ved en brand-, rednings- eller miljøalarm. Kommunalbestyrelserne har fastsat et serviceniveau for udrykningstiden et udtryk for hvornår beredskabet er fremme og kan påbegynde en brandslukning mv. Kommunalbestyrelserne har fastlagt serviceniveauet for udrykningstiden således: Udrykningstid i tættere bebyggelse Udrykningstid i spredt 1 bebyggelse Udrykningstid uden for bymæssig bebyggelse Randers Brandvæsen Brand og Redning Djursland Favrskov Brandvæsen Mariagerfjord beredskab 10 min i 95 % af 10 min 10 min i 95 % af Ma 10 min i 98 tilfældene tilfældene % af tilfældene 15 min i 95 % af 17 min 15 min i 95 % af Ma 17 min i 98 tilfældene 2 tilfældene 3 % af tilfældene 25 min i 95 % af 20 min/ 5 22 min 20 min i 95 % af Ma 17 min i 98 tilfældene 4 tilfældene 6 % af tilfældene 1 Der er lidt variation i de anvendte definitioner for bebyggelsen i de forskellige udrykningsområder % af områderne udenfor byerne Randers, Øster Tørslev og Langå 3 85 % af områderne udenfor Hadsten, Hammel, Hinnerup og Søften (inkl. Søften Erhverv) November 2014 Side 19

20 Det kan være vanskeligt, at overholde absolutte krav for udrykningstiderne, da der vil kunne forekomme hændelser som påvirker udrykningsevnen. Det er eksempelvis forhold som defekter, samtidige udrykninger, uheld, vejrligsforhold. Beredskaberne skal sammensætte en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig førsteindsats. I afsnit 5: Kommunernes beredskabsstruktur er placeringerne af brandstationer og den maimale førsteudrykning illustreret og i afsnit 10: Indsættelsespraksis, er det beskrevet hvorledes beredskaberne fastsætter, hvad der skal indgå i en udrykning (ud fra rigspolitiets 112-årsagsliste (pickliste)), så der er klarhed over hvad der sendes til en bygningsbrand, personredning, trafikuheld etc. Efter alarmcentralens afgivelse af alarmen kan de 4 beredskaber hver for sig mindst mønstre følgende antal indsatsledere, holdledere, brandmænd og frivillige. Der er lovgivningsmæssigt fastsat en ma afgangstid på 5 minutter. Afgangstiderne er angivet i parenteser: Randers Brandvæsen Brand og Redning Djursland Favrskov Brandvæsen Mariagerfjord beredskab Antal indsatsledere 1 (1-2 min) 2 (1-2 min) 7 1 (1-2 min) 1 (1-2 min) Antal Holdledere 1 (1 min) 4 (5 min) 9 (5 min) 3 (5 min) 5 (5 min) Antal Brandmænd 3 (1 min) 18 (5 min) 45 (5 min) 21 (5 min) 27 (5 min) Antal frivillige 2 (45 min) (30 min) - 4 (5 min) Når der er samtidige udrykninger (hvor en udrykning ikke er afsluttet og mandskab/materiel ikke er klar til en ny opgave) vil nærmeste ledige beredskab blive tilkaldt. Det medfører en længere udrykningstid for udkald nummer to. Oversigt over samtidige udrykninger: Årligt (ca.) Brand og Redning Djursland 15 Favrskov Brandvæsen 12 Mariagerfjord beredskab 15 Randers Brandvæsen % af områderne udenfor byerne Randers, Øster Tørslev og Langå 5 Enkelte mindre landsbyer og landområder har udrykningstid på 20 min og marginale områder må forvente indtil 22 min responstid 6 15 % af områderne udenfor Hadsten, Hammel, Hinnerup og Søften (inkl. Søften Erhverv) 7 Der er to indsatslederområder i beredskabet, et indsatslederområde følger ikke kommunegrænsen November 2014 Side 20

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Station Grenaa N.P. Josiassens Vej 1, 8500 Grenaa Dato: Mandag den 5. januar 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Temadrøftelse Fase 2

Temadrøftelse Fase 2 Temadrøftelse Fase 2 Til fremlæggelse på Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016 Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl Randers - Favrskov - Djursland Agenda Status Fase 1 og implementering af ny dimensionering

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Stillings- og personprofil Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Marts 2015 Opdragsgiver Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Syddjurs og

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 11.03.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 80. Orientering om udrykninger med redningsberedskabet... 3

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere