Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber"

Transkript

1 Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014

2 Indhold 1. Resume Indledning og kommissorium Præsentation af de 5 kommuner med vægt på risikoprofiler... 8 Bymæssig bebyggelse... 9 Infrastrukturen Sygehuse og sociale institutioner Storcentre, større turistattraktioner Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Fredede bygninger Virksomheder Landbrug med dyrehold Risikoprofilen samlet set Serviceniveau Kommunernes beredskabsstruktur Konklusion vedrørende beredskabsstrukturen Økonomi Konklusion vedr. økonomi Opgaveløsning Operative opgaver Forebyggelses- og serviceopgaver De frivilliges opgaver Konklusion vedr. opgaveløsningen Materiel Bemanding og arbejdstilrettelæggelse Bandstationernes bemanding Øvrige ansatte i beredskabet Konklusion vedr. bemanding og opgaveløsning Indsættelsespraksis Kontrakter og aftaler Kontrakter med Falck m.fl.: Mellemkommunale aftaler Er det en god ide at samordne beredskaberne?... 42

3 1. Resume Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i op til 20 beredskabsenheder og ved en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Borgmestrene fra Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Mariagerfjord og Favrskov Kommuner har igangsat et arbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem kommunerne. En fælles projektgruppe har haft til opgave at analysere de eksisterende beredskaber og komme med bud på områder, hvor det er effektiviseringspotentiale eller kan opnås en synergieffekt gennem samordning af beredskaberne. Arbejdet skal i første omgang føre frem til at der kan træffes beslutning om deltagerkredsen i det fremtidige samarbejde. I afsnit 2 er baggrunden for opgaven beskrevet og her findes kommissorium for arbejdet med forberedelserne af et fælleskommunalt samarbejde om ny beredskabsstruktur I afsnit 3 præsenteres de 5 kommuner gennem risikoprofiler. På 8 kort er væsentlige forhold, som indgår i kommunernes risikoprofil identificeret. I afsnit 4 beskrives serviceniveauet. Serviceniveauet på det operative niveau handler om hvor hurtigt indsatsen er fremme og hvori den består. På det forebyggende område er serviceniveauet ikke så målbart formuleret, men beredskaberne skal medvirke til at nedbringe borgernes, virksomhedernes og miljøets risici ved brand og andre ulykker både de menneskeskabte og de naturskabte. I afsnit 5 er kommunernes beredskabsstruktur beskrevet. Der er 4 beredskaber i de 5 kommuner idet Syd- og Norddjurs kommuners beredskab er samordnet i Brand og Redning Djursland, som drives som et 60 selskab. Brand og Redning Djursland driver selv i alt 9 brandstationer. Randers Brandvæsen og Mariagerfjord Beredskab har kontrakt med Falck om driften af de henholdsvis 3 og 5 brandstationer, som beredskaberne består af. Favrskov Brandvæsen har 3 brandstationer. 2 drives af Falck og 1 drives af kommunen. Bortset fra én er alle brandstationer bemandet med deltidsbrandmænd. De har derfor en afgangstid på 5 minutter, idet brandmændene har 5 minutter til at komme fra deres arbejdsplads eller hjem og blive klar til udrykning. På brandstationen i Randers er der personale på vagt på brandstationen. De er klar til afgang på 1 minut og kan bemande ét slukningshold. Er der brug for en større udrykning indkaldes deltidsansatte brandmænd og udrykningen starter 5 minutter efter kaldet. Kortet på side 24 viser de områder omkring en brandstation, som udrykningen kan nå på henholdsvis 10, 15 og 20 minutter. I afsnit 6 er der redegjort for beredskabernes økonomi. De direkte udgifter til de 4 beredskaber udgjorde i 2013 i alt 55,1 mio. kr. Der til kommer beredskabernes andel af kommunernes administrative udgifter og afskrivninger på bygninger og materiel. Der er flere faktorer som har betydning for prisen på et beredskab herunder befolkningstal, areal, risikoprofil og serviceniveau. Projektgruppen har beregnet kommunernes udgifter dels pr. indbygger og dels pr km 2.

4 Randers Kommune har med et højt befolkningstal de laveste udgifter målt pr. indbygger, men de højeste udgifter målt pr. km 2. Mariagerfjord Kommune har de højeste udgifter beregnet pr indbygger, men beregnet pr km 2 ligger udgifterne i midten i forhold til de øvrige 4 kommuner. Projektgruppen har ikke på det nuværende grundlag været i stand til at beregne udgifterne til beredskaberne i forhold til hverken risikoprofil eller serviceniveau I afsnit 7 er beredskabernes opgaver beskrevet. På det operative niveau opdeles opgaverne i 5 kategorier: Brand, Redning, Miljø, Diverse opgaver og udrykninger til falske eller blinde alarmer. De 4 brandvæsener har mellem 649 hændelser (Randers) og 213 hændelser (Favrskov) årligt. En hændelse er i denne sammenhæng en brand, en redningsopgave, en miljøopgave, en blind alarm eller en af de opgaver som hører til i kategorien diverse. Udrykningen til nogle af disse hændelser sker fra mere end en brandstation, og i 4 tabeller ses hvor mange udrykninger der er fra hver enkel af de i alt 20 brandstationer. Afsnittet giver også en oversigt over beredskabernes forebyggelses- og serviceopgaver. Der er forskel på, hvilke opgaver de enkelte beredskaber varetager. Alle løser naturligvis beredskabslovens myndighedsopgaver, men forskellene består i beredskabernes forskellige rolle f.eks. i byggesagsbehandling eller beredskabsplanlægning og afspejler også en forskellighed i prioritering og ressourcetildeling. Det gælder f.eks. når det gælder kommunikations- og vejledningsopgaver og deltagelse i øvelser og træningsopgaver i samarbejde med andre myndigheder, virksomheder og institutioner. De frivillige indgår både i de operative opgaver (bortset fra Favrskov) og deltager i forebyggelses- og serviceopgaver. Derudover deltager de frivillige brandmænd i lokalsamfundsaktivitet og understøtter på den måde lokalsamfundene og profilerer det frivillige arbejde i beredskaberne. I afsnit 8 ses en oversigt over hvilket materiel de enkelte beredskaber råder over, materiellets alder og ejerforhold ejet af beredskabet, leaset eller ejet af Falck I afsnit 9 ses en oversigt over hvordan brandstationerne er bemandet, der gives en kort orientering om ansættelsesforhold for henholdsvis fuldtids- og deltidsansattes ansættelsesvilkår og de frivilliges forhold. Derudover er der en oversigt over de øvrige ansatte i beredskaberne og deres opgaver. I afsnit 10 redegøres for indsættelsespraksis i beredskaberne. Når en alarm løber ind på politiets vagtcentral eller via en ABA alarm er der udarbejdet lister over, hvad der skal indgå i udrykningen i lige netop den type alarm. Analysen peger på, at der er forskelle i udrykningssammensætningen til enslydende alarmer fra det ene beredskab til det andet. I afsnit 11 findes en oversigt over, hvilke kontrakter der findes mellem de nuværende beredskaber og leverandører (Falck), deres løbetid og mulighederne for at opsige/genforhandle kontrakterne. Der er også en oversigt over mellemkommunale aftaler om bistand og samordning af beredskaber. I afsnit 12 findes projektgruppens konklusion på analysen, som i korte træk er, at de 5 kommuner og deres beredskaber er sammenlignelige på så mange områder, at der kan etableres et fælles beredskab. Der peges også på en række områder, hvor en samordning kan medvirke til et stærkere og mere effektivt beredskab. November 2014 Side 4

5 2. Indledning og kommissorium En projektgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner: Favrskov, Mariagerfjord, Randers samt Syd- og Norddjurs kommuner arbejder sammen om at etablere et beslutningsgrundlag for et fremtidigt beredskabssamarbejde mellem flere eller alle de 5 kommuner. Projektgruppens opgaver er fastlagt i Kommissorium for arbejdet med forberedelse af et fælleskommunalt samarbejde om ny beredskabsstruktur. Kommissoriet er udarbejdet af de 5 kommuners tekniske direktører i september Baggrund Regeringsaftalen: gennem forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan der opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Det sker ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i op til 20 beredskabsenheder og ved en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab Bloktilskuddet nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. de efterfølgende år og det forudsættes, at der kan opnås yderligere effektiviseringsgevinster på 100 mio. kr. fra 2015 i henhold til moderniseringsaftalen. Borgmesteraftale Borgmestrene fra Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Mariagerfjord og Favrskov Kommuner har igangsat et arbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem kommunerne. Arbejdet skal i første omgang føre frem til at der kan træffes beslutning om deltagerkredsen i det fremtidige samarbejde. Det indebærer analyse af det eksisterende beredskab i de 5 kommuner og beskrivelse af fremtidige samarbejdsmuligheder (indhold, serviceniveau og organisering) Beslutningsgrundlag Der skal med udgangspunkt i Redningsberedskabets Strukturudvalgs afrapportering af 24. august 2014 etableres et beslutningsgrundlag i form af (i nævnte rækkefølge): 1. En analyse af de eksisterende kommunale beredskaber i de fem kommuner, herunder økonomi, opgaveløsning (forebyggelsesopgaver, operative opgaver samt service- og indtjeningsopgaver), serviceniveau, materiel, bemanding/arbejdstilrettelæggelse, indsættelsespraksis, leveranceog leverandørmodeller. 2. Beskrivelse af potentielle områder indenfor beredskabet, hvor der kan opnås øget synergi- og effektivitet. Herunder skal det vurderes, om et beredskab i form af en fuldtidsløsning eller en deltidsløsning er billigst samlet set. 3. Beskrivelse af udfordringer og delopgaver, der skal håndteres bl.a. vedrørende koordineret kommunikation og information i forhold til det politiske niveau og i forhold til medarbejderne November 2014 Side 5

6 4. Beskrivelse af en eller flere modeller for fremtidigt samarbejde mellem kommunerne, herunder bl.a.: Selskabsdannelse/samordning iht. Beredskabsloven Politisk organisering, fælles beredskabskommission Drift: leverandøraftale, egen drift elleren kombination Organisering af myndigheds-, planlægnings- og administrationsopgaven samt den operationelle opgave Beslutningsgrundlaget skal føre til at kommunerne kan realisere besparelser som følger af regeringsaftalen i 2014 se nederst i dette afsnit. Grundlaget for arbejdet er At en ny struktur for redningsberedskabet skal fremtidssikre redningsberedskabet i forhold til håndtering af såvel dagligdagens hændelser som sjældent forekommende ulykker og katastrofer - både menneskeskabte og naturkatastrofer. Redningsberedskabet skal fortsat have en forsvarlig indsættelseskapacitet, udrykningstid og robusthed og de beredskabsopgaver, som løses i dag, skal også kunne løses i fremtiden. Det fremtidige redningsberedskabet skal kunne varetage opgaver, som overdrages fra staten til kommunerne som følge af strukturændringer i det samlede beredskab. Der skal endvidere lægges vægt på at det kommunale beredskab fortsat er lokalt forankret, således at det tætte samspil mellem beredskabet og kommunernes øvrige myndigheder kan opretholdes, den store deltids- og frivillig indsats kan fastholdes og beredskabets synlighed i nærområderne videreføres. Samarbejdsmulighederne med omkringliggende beredskabssamarbejder (nytegnede samarbejder) afdækkes og kan indgå i arbejdet med at etablere et beredskabssamarbejde Tidsplan Fase 1 skal danne grundlag for beslutning om det videre samarbejde. I denne fase tilvejebringer den fælles projektgruppe analyse og beskrivelse af fremtidige samarbejdsmuligheder (punkt 1 og 2 i kommissoriet). Materialet skal afleveres til styregruppen inden den 1. november November 2014 Side 6

7 Økonomi i regeringsaftalen Tabel 1: besparelser indeholdt i regeringsaftalen DUT-andel Moderniseringsaftalen I alt Landsplan Randers Kommune Favrskov Kommune Mariagerfjord Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune I forbindelse med vedtagelsen af Budget har kommunerne Indarbejdet følgende beløb, til senere udmøntning i beredskabernes budgetter: Tabel 2: Udmøntes i beredskabets budget Randers Kommune Favrskov budgetpulje Favrskov Kommune 0 0 Mariagerfjord Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Denne analyse af de eksisterende beredskaber er udarbejdet med udgangspunkt kommissoriets punkt 1 og med inspiration fra Beredskabsstyrelsens krav til indholdet af den enkelte kommunes plan for det kommunale redningsberedskab. Den fælles projektgruppes medlemmer er: Kommune Navn Titel Syddjurs Hanne Thonsgaard Specialkonsulent Norddjurs Mogens Caspersen Chefkonsulent Leif Bang Beredskabschef Randers Peter Allentoft Beredskabschef Annemette la Cour Økonomikonsulent Favrskov Steen Eilenberg Beredskabschef Michael Østergaard Henriksen Økonomikonsulent Mariagerfjord Inge Møller Tranekær Specialkonsulent Johannes Holm Iversen Beredskabschef November 2014 Side 7

8 3. Præsentation af de 5 kommuner med vægt på risikoprofiler Det kommunale beredskab er risikobaseret, det vil sige dimensioneret og udformet på baggrund af lokale risikovurderinger. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). De 5 kommuner Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov har tilsammen indbyggere og dækker et areal på km 2. Til sammenligning er Fyns areal 3478 km 2 ogfyn har indbyggere. I dette afsnit viser 8 kort en oversigt væsentlige forhold, som indgår i de 5 kommuners risikoprofiler. Det drejer sig om placering af bysamfund, infrastruktur, sygehuse og sociale institutioner hvor der overnattes, storcentre og turistattraktioner som samler mange mennesker, overnatningssteder (hoteller, campingpladser samt høj- og efterskoler). Kortene viser også, hvor de fredede bygninger er placeret og, hvor landbrug med store dyrehold er placeret. Endeligt illustreres hvor brandsynspligtige virksomheder og risikovirksomheder er placeret. Kortene viser ikke et totalt billede af de 5 kommuners risikoprofiler. Her henvises til kommunernes risikoprofiler i den risikobaserede dimensionering godkendt af kommunalbestyrelserne i de 5 kommuner. Analysen viser ikke risikoprofiler som følge af naturskabte hændelser (storme, oversvømmelser m.v.), men det er projektgruppens opfattelse at fremtidige risikoprofiler i højere grad vil komme til at omfatte den type hændelser. Beredskabsstyrelsen tegnede i foråret 2013 Nationalt Risikobillede (NRB), heri beskrives de alvorligste natur- og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv. Orkaner, stærke storme og stormfloder hører til blandt disse og klimaændringer kan indikere at de kan forekomme med øget hyppighed og styrke i de kommende år, ligesom episoder med kraftig regn og skybrud kan forventes at blive hyppigere. Både storme og nedbørstrusler kalder på forbyggende tiltag i kommunerne, men Beredskabsstyrelsen peger også på, at de risici som storme og nedbør indebærer, stiller krav til den beredskabsmæssige indsats. Kommunerne er i gang med eller har udarbejdet Klimatilpasningsplaner. På baggrund af planerne udpeger kommunerne herefter indsatsområder også for beredskaberne, til at forebygge eller afhjælpe klimarelaterede skader. November 2014 Side 8

9 Bymæssig bebyggelse Kort 1: Byer med over 750 indbyggere Der er bymæssig bebyggelse med større eller mindre koncentration af beboelse i alle af kommunerne. Hvor der er beboelse er der også kulturelle tilbud, industri, handelsmuligheder, institutioner i nær tilknytning. Der er ikke en så stor befolkningstæthed med bysamfund på Midt- og Norddjursland. Randers by er en typisk større provinsby med over indbyggere, fleretage ejendomme, handelscentrum med gamle torve og butikker, kontorfaciliteter, restauranter og hotelovernatningsmuligheder. Især forstadsbyerne har en nyere boligmasse, og de områder binder byen sammen i dag. Der er både idrætsfaciliteter, kulturelt liv, restauranter, industri, beboelse i og rundt om Randers by. Grenaa og Hobro er de to næststørste bysamfund med henholdsvis cirka og indbyggere, og er i sammensætningen sammenlignelige med Randers by i en mindre målestok. Hadsten, Ebeltoft, Hinnerup, Hammel, Hornslet og Hadsund er de følgende største bysamfund. Det er alle byer med både ny og ældre bebyggelse, en mindre bykerne, men også arbejdspladser og idrætsfaciliteter, som er samlingssteder for mange mennesker. Det er alle byer, som med et stabilt indbyggertal, idet befolkningsændringerne er på mindre end 3 % i perioden Området er også en del af det fremtidige vækstområde i Østjylland. Der er størrelsesmæssige forskelle på bysamfundene, men de er alligevel sammenlignelige med hensyn til funktioner og udfordringer. Der gælder de 3 største bysamfund, som har en række fælles træk og det gælder de mange mindre bysamfund, som også har en række fællestræk. November 2014 Side 9

10 Infrastrukturen Kort 2: Infrastruktur Kortet viser den overordnede infrastruktur i området, når det gælder trafikhavne, trafiklufthavne, jernbanenettet og større vej, herunder også motor- og motortrafikveje. Grenaa er den største trafikhavn når det gælder både skibsanløb og godsomsætning efter enhed. Randers er den næststørste havn på godsomsætning. Ebeltoft havn har fået væsentligt færre anløb, da der er sket ændringer i anløb med passagerfærge over tiden. Hobros andel udgør i store træk cirka en tiendedel af Grenaa havn. Der er mindre trafikhavne i Mariagerfjord, Randers og Djursland kommunerne. Favrskov Kommune har ikke havne. November 2014 Side 10

11 Der er i dag i kommunerne ikke et egentligt bådberedskab for det åbne vand, da det er statens ansvarsområde. Dette statslige ressortområde ledes af Værnsfælles Forsvarskommando (hvor det tidligere Søværnets Operative Kommando indgår) pr. 1. oktober Kommunerne har redningsopgaven ved drukneulykker på søer, åer, moser og havne, samt færdselsuheld med bil i vandet og forurening på vandet. Derudover har kommunerne etableret et beredskab for fjorde og de kystnære områder. Der er 2 trafiklufthavne i området. I Tirstrup er der et særligt brandberedskab på lufthavnsområdet, og dertil har Brand og Redning Djursland i dag beredskabsplan for Tirstrup lufthavn. På Anholt har flyvepladsen status af trafiklufthavn, idet der er rutefly mellem Anholt, Sjælland og Læsø. Anholt betjenes af mindre fly, som lander på en 650 m lang græsbegroet landingsbane. Der er større trafikerede veje i alle kommunerne, og der går motorvej igennem Mariagerfjord, Randers og Favrskov kommuner. De 3 kommuner samarbejder i dag om redningsopgaver på E 45. Infrastrukturen i Randers og Favrskov skaber lidt udfordringer med at komme på tværs af kommunerne, og på Djursland er udfordringerne størst i retningen nord/syd. Der er jernbanedrift i samtlige 5 kommuner. Gennem Mariagerfjord, Randers og Favrskov kommuner løber den jyske længdebane med stor trafiktæthed både hvad angår passagerer og gods. November 2014 Side 11

12 Sygehuse og sociale institutioner Kort 3: Sygehuse og sociale institutioner med overnatning Området har i alt 3 sygehuse. Sygehuset i Hobro er en del af Aalborg Universitetshospital. Sygehuset har både småskadeklinik, medicinske-, kirurgiske-, intensiv- og genoptræningsfunktioner. Regionshospitalet i Randers er akuthospital for indbyggere i Region Midtjyllands nordøstlige hjørne og har ligeledes både akut skadestue og en række specialefunktioner. Hammel Neurocenter er et højt specialiseret hospital for neurorehabilitering, og dermed ikke et sammenligneligt hospital med Hobro og Randers. Der er ikke et egentligt hospital i Grenaa, men et sundhedshus (Grenaa Sundhedshus) som hører organisatorisk under Regionshospitalet i Randers. Alle kommunerne har sociale institutioner. På kortet er alene markeret de sociale institutioner, hvor der er overnatning (plejehjem, plejecentre, børnehjem, herberge osv.) og hvor der er brandsynspligt (mere end 10 sengepladser). Kortet viser at de sociale institutioner er placeret i bysamfund, hvor der i forvejen er en vis befolkningstæthed. Men kortet viser også at der er en række sociale institutioner beliggende uden for bysamfundene. Det gælder især på Djursland. November 2014 Side 12

13 Storcentre, større turistattraktioner Kort 4: Storcentre, større turistattraktioner I kommunernes risikoprofil indgå også lokaliteter, som samler mange mennesker. Om de udgør en særlig risikoprofil er dog ikke kun bestemt af besøgstallene. Dimensionering af flugtveje og personale i forhold til belastningen er afgørende for vurderingen af risikoprofilen. Der er kun et stort overdækket storcenter i de 5 kommuner, og det er Randers Storcenter i Paderup. Der er handelsbyer med mange specialbutikker inde i bycentrum i flere af byerne rundt omkring i alle kommunerne. I denne risikoprofil er udvalgt turistattraktionerne ud fra kriteriet, at de samler mange mennesker på en gang. For turistattraktionerne er det særligt Djurs Sommerland og Ree Park Safari som har en stor udendørs besøgsantal. I særklasse er dog Djurs Sommerland med besøgstal (år 2013) på cirka og Ree Park på For de mere lukkede eller delvist indelukkede attraktioner er der Randers Regnskov , Fregatten Jylland og Kattegatcenteret med Det er flere at attraktionerne, hvor en skade vil medføre svækkelse af kulturarv eller risiko for særlige dyrearter. Stadion, haller, festivalpladser o.l. er ikke medtaget i oversigten uagtet at de også samler mange mennesker på et sted. Midlertidige samlingssteder (f.eks. festivalpladser) godkendes af brandmyndighederne. November 2014 Side 13

14 Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Kort 5. Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler Ud fra kortet ses det, at Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner i særdeleshed, og til dels også Favrskov Kommune er kommuner med både koncentration af overnatningssteder inden for disse kategorier. Randers ses her mere som det større bysamfund med en større andel af hoteller end campingpladser. Kortet viser ikke sommerhusområder, men større koncentrationer af sommerhuse i sær langs kysterne indgår også i kommunernes risikoprofiler. November 2014 Side 14

15 Fredede bygninger Kort 7: fredede bygninger Der er fredede bygninger i alle af kommunerne. Det kan være udfordrende ved den brandtekniske sagsbehandling i et samarbejde med Kulturstyrelsen at opnå brandsikring i fredede bygninger, og ved en brandbekæmpelse, at have bygningsmæssigt godt kendskab til gamle byggeskikke. Der er i flere af byerne en gammel bydel med bevaringsværdige huse, hvor det også er en særlig turistattraktion, at det er bevaret. Koncentrationen af fredede bygninger er særlig stor i: Mariager by 28 fredede bygninger Ebeltoft by 28 fredede bygninger Randers centrum 44 fredede bygninger November 2014 Side 15

16 Virksomheder Kort 6: Virksomheder Kortet giver en oversigt over virksomheder, som i beredskabsmæssig forstand udgør en særlig udfordring, idet alle virksomheder med oplag m.v. af brandfarlige væsker, gasanlæg og anlæg og oplag af gasser under tryk af en vis størrelse samt højlagre og egentlige risikovirksomheder er medtaget. Det er ikke en udtømmende oversigt, idet en række andre virksomheder i kraft af størrelse, tilstedeværende af kemikalier eller andre stoffer eller andre brandfarlige forhold kan være en beredskabsmæssig udfordring. Ved de større bysamfund er der en koncentration af virksomheder. En del af virksomhederne ligger naturligt i nærheden af de større veje, da medarbejdere, infrastrukturen og fremkommelighed formodes, at være væsentlige parametre for en virksomhed ved dens placering. Området rummer 2 såkaldte risikovirksomheder, en i Randers og en i Mariagerfjord. En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor særligt farlige stoffer er til stede. November 2014 Side 16

17 Landbrug med dyrehold Kort 8: Landbrug med større dyrehold En dyreenhed er: Art: Antal enheder til 1 dyreenhed Malkeko 1 Smågrise 175 Slagtesvin 36 Slagtekyllinger 2600 Ænder 900 Geder 7 Heste under 500 kg 2,9 Der er i alt 698 landbrug med mere end 75 dyreenheder og 2577 landbrug med mellem 3 og 75 dyreenheder. Her på kortet er der vist dyrebesætninger på over 75 dyreenheder. Der er dyrebesætninger på både under og over 75 dyreenheder i alle kommunerne, og spredt ud over hele arealet. Risikoprofilen for landbrug med dyrehold har flere dimensioner, dels risikoen for dyreliv i tilfælde af brand, langvarige brande som følge af opbevaring af store mængder brandbare materialer (halm f.eks.), men også risiko for andre ulykker, som følge af landbrugsproduktionens karakter (f.eks. gylleudslip). Kommunerne har en sammenlignelig risikoprofil og derfor også alle opbygget en vis tankvognkapacitet, da brandhanenettet ikke er så udbygget på landet. November 2014 Side 17

18 Risikoprofilen samlet set En samlet gennemgang af risikoprofilen på 8 væsentlige områder, viser at der er mange fælles træk i kommunernes risikoprofil. Der er størrelsesmæssige forskelle på bysamfundene, men de er alligevel sammenlignelige med hensyn til funktioner og udfordringer. Der gælder de 3 største bysamfund, som har en række fælles træk og det gælder de mange mindre bysamfund, som også har en række fællestræk. Infrastrukturen i området spiller en stor rolle for områdets risikoprofiler. Tilstedeværelsen af flere store trafikhavne med godstransport ud og ind af områderne (vej- og jernbanenettet), passagertransporter og en større lufthavn indgår i risikoprofilen, ligesom E 45. Derudover er redning i søer, moser, åer, fjorde, havne og kystnære områder en kommunal opgave i de 5 kommuner, og indgår i risikoprofilen. Der er jernbanenet i alle kommunerne med gods- og passagertransport, og der er dele af jernbanenettet, hvor det er svært fremkommeligt til sporet. Infrastrukturen påvirker risikoprofilen og påvirker også mulighederne for at beredskabernes kan komme frem til brand- eller ulykkesstederne. Udfordringerne knyttet til infrastrukturen er allerede i dag årsagen til at kommunerne har aftaler på kryds og tværs (se afsnit 11). Et tættere fremtidigt samarbejde vil kunne resultere i yderligere samarbejde om f. eks. større forureninger i havneområde, redningsmateriel ol. Fælles for Mariagerfjord, Favrskov og Randers kommuner er at de har sygehuse i kommunen. Der er alle stederne plejekrævende patienter, som ikke er i stand til ved egen hjælp, at bringe sig i sikkerhed. Derudover øger tilstedeværelsen af udstyr og materialer, herunder brandnærende gasser risikoen på sygehusene. Ligeledes er beboer med nedsat evne til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed udsat for en betydelig risiko i tilfælde af brand på sociale institutioner. Der er sociale institutioner placeret både i byområder og i mere tyndt befolkede områder. På en række turistattraktionerne er der særligt i ferieperioderne et stort besøgstal. Et højt samlet årligt besøgstal behøver ikke at medfører en særlig risikoprofil, da personale og flugtveje skal være dimensioneret til belastningen. Det er flere at attraktionerne, hvor en skade vil medføre svækkelse af kulturarv eller risiko for særlige dyrearter. Turistattraktionerne er spredt ud over hele området, men dem med de højeste besøgstal er placeret i Randers og på Djursland Der er et betydeligt antal campingpladser, hoteller, høj- og efterskoler i hele området. I Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommuner ligger mange campingpladser og hoteller i tæt forbindelse med vandet. Her er også en betydelig koncentration af sommerhuse. Favrskov og Randers har et betydeligt antal af sådanne overnatningssteder, medens Randers by er kendetegnet ved en koncentration af hoteller. Samlet set er der større overnatningssteder i hele området. November 2014 Side 18

19 Der er også et stort antal fredede bygninger spredt ud over hele området, samtidigt med at der er en betydelig koncentration i Mariager, Randers og Ebeltoft. De fredede bygninger er en del af kulturarven og kræver særlig indsigt i gamle byggeskikke ikke mindst i forbindelse med den brandtekniske sagsbehandling Virksomheder og landbrug er spredt ud over hele området. Alle beredskaber har derfor erfaring med at håndterer brandfarlige virksomheder både i det forbyggende myndighedsarbejde og i det operative virke. Det samme gælder for de mange dyrebesætninger, som er spredt ud over hele arealet. 4. Serviceniveau Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Det sker på baggrund af en identifikation og analyse af lokale risici, som skal lægge grund for en dimensionering af beredskabet. Dertil kan der være lovbestemte krav, der skal overholdes. Ifølge beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. I beskrivelsen af serviceniveauet er beredskabets opgaver i dette afsnit opdelt i to overordnede hovedgrupper. Det operative/afhjælpende område og det forebyggende område. Beredskabet har myndighedsopgaver på begge områder. Det operative/afhjælpende beredskab: På det operative/afhjælpende område fastlægges serviceniveauet for et beredskab ved mål for udrykningstider, og dermed beredskabets evne til at sætte ind ved en brand-, rednings- eller miljøalarm. Kommunalbestyrelserne har fastsat et serviceniveau for udrykningstiden et udtryk for hvornår beredskabet er fremme og kan påbegynde en brandslukning mv. Kommunalbestyrelserne har fastlagt serviceniveauet for udrykningstiden således: Udrykningstid i tættere bebyggelse Udrykningstid i spredt 1 bebyggelse Udrykningstid uden for bymæssig bebyggelse Randers Brandvæsen Brand og Redning Djursland Favrskov Brandvæsen Mariagerfjord beredskab 10 min i 95 % af 10 min 10 min i 95 % af Ma 10 min i 98 tilfældene tilfældene % af tilfældene 15 min i 95 % af 17 min 15 min i 95 % af Ma 17 min i 98 tilfældene 2 tilfældene 3 % af tilfældene 25 min i 95 % af 20 min/ 5 22 min 20 min i 95 % af Ma 17 min i 98 tilfældene 4 tilfældene 6 % af tilfældene 1 Der er lidt variation i de anvendte definitioner for bebyggelsen i de forskellige udrykningsområder % af områderne udenfor byerne Randers, Øster Tørslev og Langå 3 85 % af områderne udenfor Hadsten, Hammel, Hinnerup og Søften (inkl. Søften Erhverv) November 2014 Side 19

20 Det kan være vanskeligt, at overholde absolutte krav for udrykningstiderne, da der vil kunne forekomme hændelser som påvirker udrykningsevnen. Det er eksempelvis forhold som defekter, samtidige udrykninger, uheld, vejrligsforhold. Beredskaberne skal sammensætte en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig førsteindsats. I afsnit 5: Kommunernes beredskabsstruktur er placeringerne af brandstationer og den maimale førsteudrykning illustreret og i afsnit 10: Indsættelsespraksis, er det beskrevet hvorledes beredskaberne fastsætter, hvad der skal indgå i en udrykning (ud fra rigspolitiets 112-årsagsliste (pickliste)), så der er klarhed over hvad der sendes til en bygningsbrand, personredning, trafikuheld etc. Efter alarmcentralens afgivelse af alarmen kan de 4 beredskaber hver for sig mindst mønstre følgende antal indsatsledere, holdledere, brandmænd og frivillige. Der er lovgivningsmæssigt fastsat en ma afgangstid på 5 minutter. Afgangstiderne er angivet i parenteser: Randers Brandvæsen Brand og Redning Djursland Favrskov Brandvæsen Mariagerfjord beredskab Antal indsatsledere 1 (1-2 min) 2 (1-2 min) 7 1 (1-2 min) 1 (1-2 min) Antal Holdledere 1 (1 min) 4 (5 min) 9 (5 min) 3 (5 min) 5 (5 min) Antal Brandmænd 3 (1 min) 18 (5 min) 45 (5 min) 21 (5 min) 27 (5 min) Antal frivillige 2 (45 min) (30 min) - 4 (5 min) Når der er samtidige udrykninger (hvor en udrykning ikke er afsluttet og mandskab/materiel ikke er klar til en ny opgave) vil nærmeste ledige beredskab blive tilkaldt. Det medfører en længere udrykningstid for udkald nummer to. Oversigt over samtidige udrykninger: Årligt (ca.) Brand og Redning Djursland 15 Favrskov Brandvæsen 12 Mariagerfjord beredskab 15 Randers Brandvæsen % af områderne udenfor byerne Randers, Øster Tørslev og Langå 5 Enkelte mindre landsbyer og landområder har udrykningstid på 20 min og marginale områder må forvente indtil 22 min responstid 6 15 % af områderne udenfor Hadsten, Hammel, Hinnerup og Søften (inkl. Søften Erhverv) 7 Der er to indsatslederområder i beredskabet, et indsatslederområde følger ikke kommunegrænsen November 2014 Side 20

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere