Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner"

Transkript

1 Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet med etableringen af et fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Notatet er behandlet i den politiske styregruppe den 10. juni

2 Indhold Forord Baggrund Vision for det fælleskommunale beredskab Opgaver Opgaver Juridisk konstruktion Navngivning Beredskabskommissionen Opgavebeskrivelse Beredskabsdirektøren Forebyggelse Indsats Service Stab Administration Lokaliteter Personale Økonomisk oversigt Budget Etableringsomkostninger

3 Forord Dette notat har til formål at beskrive de eksisterende beredskaber og redegøre for mulige løsninger på de fremtidige rammer for det fælleskommunale samarbejde. Notatet er udarbejdet af Beredskabsdirektøren og godkendt af den administrative styregruppe. 5. juni 2015 Randers Kommune Direktør Lene Andersen Syddjurs Kommune Direktør Poul Møller Norddjurs Kommune Direktør Kim Kofod Hansen Favrskov Kommune Kommunaldirektør Jan Kallestrup Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 3

4 1. Baggrund Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi 2015 besluttet, at landets redningsberedskaber skal reduceres fra 87 til 20 større enheder. Enhederne skal etableres som driftsfællesskaber, der fremadrettet vil varetage det kommunale redningsberedskab efter 60 i Lov om kommunernes styrelse. Formålet med reformen er bl.a. at skabe mere effektive og robuste enheder. Fællesskaberne skal være etablerede og i drift den 1. januar Det forventes, at reformen kan realisere et markant besparelsespotentiale. Bloktilskuddet nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. de efterfølgende år. Det forudsættes endvidere, at der kan opnås yderligere effektiviseringsgevinster på 100 mio. kr. fra 2015 i henhold til Moderniseringsaftalen. For Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner svarer dette til en reduktion i omkostningerne til redningsberedskabet på 15 % eller godt 6,8 mio. kroner. Det er centralt i aftalen, at de nye beredskaber fortsat skal have en forsvarlig responstid, indsættelseskapacitet og robusthed. Det betyder, at de beredskabsopgaver, som løses i dag, også skal løses i fremtiden. Strukturen skal dimensioneres, så beredskabet fortsat kan håndtere de kendte hændelsesmønstre og samtidigt være i stand til at håndtere store, langvarige, flere samtidige eller ekstreme hændelser. Som led i fusionsprocessen af de danske beredskabsenheder har Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner fundet sammen om etablering af et nyt fælleskommunalt beredskab og ansat en beredskabsdirektør, der skal stå i spidsen for etableringsprocessen og for det nye selskabs drift og udvikling. Sammenlægningen og etableringen af det nye fælleskommunale beredskab skal give mulighed for at udbygge det i forvejen gode samarbejde på beredskabsområdet kommunerne imellem, således at det i endnu højere grad bliver muligt at udnytte beredskabsfaglig viden og ressourcer på området. Den samlede indsats skal styrkes i et moderne og omkostningseffektivt fælles beredskab, der samtidig er stærkere og mere robust. 4

5 2. Vision for det fælleskommunale beredskab Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner ønsker at skabe et moderne, robust, fleksibelt og serviceminded redningsberedskab. Kerneydelserne for det fælleskommunale beredskab er 1. gennem risikostyring og forebyggelse at forhindre alvorlige hændelser i at indtræffe; 2. med beredskabsplanlægning og med et effektivt brand- og redningsberedskab at afbøde konsekvenserne af alvorlige hændelser, hvis de trods forebyggelse alligevel opstår, samt 3. med planlægning for fortsat drift at hjælpe borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer til at opretholde driften eller hurtigst muligt returnere til en normal driftssituation i perioden efter en alvorlig hændelse. Selve beredskabet skal være robust. Med robusthed menes evnen til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Visionen for det moderne og fleksible fælleskommunale beredskab er derfor Fortsat Drift. De fire kommuner ønsker at forebygge og afhjælpe brand og ulykker og dermed begrænse tabet af menneskeliv og værdier i videst mulige omfang. Det nye fælleskommunale beredskab får tre primære interessenter; nemlig borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer: Borgerne. De fire kommuner ønsker at støtte borgerne i at forebygge brand og undgå alvorlige ulykker. Med et effektivt beredskab ønsker kommunerne også at tage hånd om borgerne, når voldsomme hændelser rammer. Erhvervslivet. Kommunerne ønsker at støtte erhvervslivet i at forebygge og undgå alvorlige hændelser og deraf afledte driftstab, som kan få store konsekvenser for virksomhedernes overlevelse og produktionsevne i lokalområdet. Den kommunale organisation. De fire kommuner ønsker også at styrke den indre robusthed i de kommunale organisationer, så voldsomme udefrakommende og længerevarende påvirkninger kan håndteres bedst muligt. For at sikre dette påhviler det beredskabsfællesskabet, at samordne hver enkelt kommunes beredskabsplaner og planer for fortsat drift for derigennem at understøtte den samlede kommunale robusthed. 5

6 Beredskabet har mange andre samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at beredskabet fungerer i positivt samspil med civilsamfundet, kommunernes forvaltninger og øvrige myndigheder. Det nye beredskab skal præges af en effektiv servicekultur med selvstændige medarbejdere, der har indsigt i og forståelse for borgernes, erhvervslivets og de stiftende kommuners behov. 3. Opgaver 3.1 Opgaver De fire kommuners nuværende beredskaber samordnes i ét fælleskommunalt redningsberedskab. Det nye fælleskommunale beredskab overdrages de opgaver, der i dag udføres af kommunerne og som henhører under Beredskabsloven samt andre opgaver som hensigtsmæssigt kan løses i tilknytning hertil. 3.2 Juridisk konstruktion Det følger af Beredskabslovens 10 at kommuner kan samordne deres redningsberedskab. Det fælles beredskab skal organiseres som et 60 fællesskab efter Lov om kommunernes styrelse. Fællesskabet ledes af en Beredskabskommission efter bestemmelserne i Beredskabsloven og som det er beskrevet i det vedlagte udkast til vedtægter. Fællesskabet etableres juridisk som et interessentskab (I/S) med kommunerne som interessenter (ejere). 3.3 Navngivning Det foreslås, at det fælleskommunale beredskab navngives: Beredskab & Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland 3.4 Beredskabskommissionen Selskabets øverste myndighed udgøres af den fælles Beredskabskommission, der sammensættes som det er foreskrevet i det vedlagte udkast til vedtægter og som det reguleres i Beredskabsloven. 6

7 Hver kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer til beredskabskommissionen, hvoraf borgmesteren er det ene medlem. Politidirektøren for Østjyllands Politi indgår i Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektøren deltager med taleret men uden stemmeret i Beredskabskommissionens møder og varetager rollen som sekretær for kommissionen. Med status som observatør deltager én repræsentant for de frivillige samt én repræsentant for Fællesskabets medarbejdere, i beredskabskommissionens møder. De kommunalt udpegede medlemmer af Beredskabskommissionen er jf. Lov om kommunernes styrelse under instruktionsbeføjelser fra kommunalbestyrelserne. Det følger af Beredskabsloven, at den risikobaserede dimensionering og kommunernes samordnede beredskabsplan fortsat skal godkendes af kommunalbestyrelserne. 3.5 Opgavebeskrivelse Nedenstående oversigt illustrerer beredskabets opgaver. Opgaverne løses af de nuværende medarbejdere. Forebyggelse Stab Beredskabsdirektør Service Indsats 3.6 Beredskabsdirektøren Beredskabsdirektøren har på vegne af Beredskabskommissionen det fulde faglige og økonomiske ansvar for det fælleskommunale redningsberedskab. 7

8 Beredskabsdirektøren refererer til Beredskabskommissionen. 3.7 Forebyggelse Beredskabet varetager myndigheds- og vejledningsopgaver i relation til det forebyggende område. For myndighedsopgaver som følger af Beredskabsloven afgives myndighedsansvaret til det fælleskommunale beredskab. For opgaver i relation til Lov om fyrværkeri eller Lov om sikringsrum gælder det, at sagsbehandlingen overføres til beredskabet, men at myndighedsansvaret forbliver i kommunerne indtil lovgivningen giver hjemmel til overførsel af ansvaret Myndigheds- og vejledningsopgaver Myndigheds- og vejledningsopgaverne omfatter bl.a. Brandteknisk byggesagsbehandling jf. Beredskabsloven Brandteknisk sagsbehandling, som er underlagt Tekniske forskrifter Brandsyn Godkendelse af pladsfordelingsplaner samt indretningsplaner underlagt Driftsmæssige forskrifter Sagsbehandling vedr. midlertidige arrangementer Sagsbehandling vedr. risikovirksomheder Forebyggelseskampagner Sagsbehandling vedr. fyrværkeri Telefonisk vejledning af borgere Rådgivning til skorstensfejerne samt håndtering af løbende spørgsmål i relation til skorstene jf. Byggeloven Brandteknisk vejledning for virksomheder Brandteknisk byggesagsbehandling jf. Byggelovens kapitel 5 om brandforhold (se efterfølgende) Deltagelse i dialogmøder med ansvarlige byggesagsbehandlere og andre kommunale sagsbehandlere vedr. afklaring af brandtekniske spørgsmål i byggesager Brand og evakueringsøvelser i bygninger omfattet af Driftsmæssige forskrifter Der skal findes en ny model for samspillet mellem beredskabet og byggesagsafdelingerne Der er i dag forskel på opgavefordelingen mellem beredskabet og byggesagsafdelingerne i de fire kommuner. Model 1: På Djursland og i Favrskov konsulteres beredskabet, når der efter byggesagsbehandlernes vurdering, er behov herfor. 8

9 Model 2: I Randers udfører man den samlede brandtekniske byggesagsbehandling (byggelovens kapitel 5 om brand). Det er af afgørende betydning, at den samlede myndighedsbehandling, herunder byggesagsbehandlingen, opleves som smidig og professionel med borgeren og virksomheden (kunderne) i centrum. Der skal leveres professionel service på et fagligt højt niveau og der skal frem for alt ske en ensretning af den brandtekniske byggesagsbehandling kommunerne imellem, således at kunderne oplever ensartede krav til identiske objekter og en velkoordineret myndighedshåndtering - uanset hvilken af de fire kommuner kunden måtte rette henvendelse til. Denne ensretning forudsætter et stærkt fagligt fællesskab og solidt netværk blandt de beredskabsfaglige medarbejdere uden at kompromittere den tætte forbindelse til de fire kommuners plan og byggeafdelinger. Samtidig er iagttagelse af nærhedsprincippet over for borgere, virksomheder og de kommunale forvaltninger et væsentligt kvalitetsparameter for det fælleskommunale beredskab. En model, hvor medarbejderne bringes sammen i et kontorfællesskab nogle dage om ugen med let adgang til faglig sparring og vidensdeling og de resterende dage arbejder ud fra de lokale rådhuse kunne være ønskeligt Subject Matter Experts udpeges Blandt de beredskabsfaglige medarbejdere udpeges Subject Matter Experts (SME) til myndighedsopgaver, der kræver særlig kompetence f.eks. sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder eller sagsbehandling af større arrangementer. Disse eksperter håndterer fagområdet uanset kommune og geografisk placering for at sikre den mest kompetente og ensartede sagsbehandling Beredskabet skal være en attraktiv arbejdsplads Beredskabet skal være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed og store frihedsgrader til den enkelte medarbejder. Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejdsuge og fysiske placering i løbet af ugen afhængigt af de tildelte opgavers karakter og geografiske tilhørsforhold. 9

10 Det tilstræbes at give medarbejderne mest mulig frihed til samarbejde og opgaveløsning. Medarbejderne skal derfor have adgang til decentrale flex-arbejdspladser i de enkelte kommuner, så en beredskabsfaglig medarbejder kan være fysisk tilgængelig på rådhusene på udvalgte tidspunkter. Denne fysiske placering skal understøttes af adgang til kommunernes IT-platforme på de enkelte rådhuse for at lette den brandtekniske byggesagsbehandling mest muligt. Der skal skabes adgang til virtuelle mødefaciliteter, så vi kan reducere den enkelte medarbejders kørsel og spildtid mest muligt og stadig bevare den kollegiale nærhed og hurtige adgang til sparring. Beredskabets forebyggende aktiviteter skal øge beredskabets tiltrækningskraft for beredskabsfaglige ildsjæle, for studerende (eksempelvis fra Katastrofe- og Risiko manageruddannelsen) og for midler til forskning og udvikling i klimaberedskab, kommunal krisestyring, brandforebyggelse og resiliens (evnen til at opbygge indre modstandskraft mod ydre påvirkninger), m.v Kommunal beredskabsplanlægning og krisestyring I henhold til Beredskabsloven 25 skal kommunerne udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Den samlede kommunale beredskabsplanlægning består typisk af en overordnet plan for håndtering af kommunens krisestyring samt en række konkrete planer og instrukser i de forskellige kommunale sektorer for bestemte typer af hændelser - eksempelvis planer for sundhedsberedskab, klimarelaterede vejrhændelser, forurenet drikkevand, kystforurening etc. I dag er det typisk kommunens redningsberedskab, der koordinerer udarbejdelsen af de kommunale beredskabsplaner. Det foreslås derfor, at opgaven med at vejlede og koordinere den samlede kommunale beredskabsplanlægning fortsat ligger ved redningsberedskabet som har den nødvendige viden og erfaring med beredskab og kan koordinere opgaven med den fælles risikobaserede dimensionering. Opgaven foreslås derfor også overdraget til det nye fælleskommunale beredskab. Ansvar for vedtagelse af beredskabsplanen vil dog jf. Beredskabsloven fortsat ligge hos den enkelte kommunalbestyrelse. Det bør desuden fortsat være den enkelte kommunale sektor i hver kommune, der reelt har ansvaret for den konkrete udarbejdelse af egne planer og instrukser. Der må dog forventes en betydelig synergieffekt ved samling af den koordinerende opgave idet erfaringer og viden omkring kommunal beredskabsplanlægning kan samles for alle kommunerne i samarbejdet. I forbindelse med etablering af det nye beredskab skal der ske en konkret definering af snitfladerne for den kommunale beredskabsplanlægning mellem beredskabet og de enkelte 10

11 kommuner. Herunder konkrete tidsplaner og forventninger til leverancer. Der skal desuden ske en nærmere definering af beredskabets rolle i den kommunale krisestab. 3.8 Indsats Den operative indsats omfatter følgende opgaver: Brandstationsledelse Teknisk indsatsledelse Brandslukning, redning og frigørelse af fastklemte Håndtering af miljøuheld Bådberedskab Højderednings- og brøndredningsberedskab Person- og materielrensningsberedskab Kemikalieberedskab Behandlingspladsberedskab Indkvartering og forplejning Løsningen af de ovennævnte opgaver kræver både ved den konkrete hændelse og løbende et samarbejde med politiet og andre myndigheder. Beredskabet varetages i dag af fuld- og deltidsansat personale samt frivillige. Dette skal bevares. Det operative indsatsberedskab i tal for de fire kommuner: 2014 Randers Favrskov Djursland I alt Brandstationer Vagtcentral Antal slukningstog 1* (fuldtid) Antal slukningstog Anholt 15 (deltid) Antal udrykninger (2014) Antal udrykninger til blinde/falske alarmer (2013) *Randers kører med 1 holdleder og 3 brandmænd i 1-minuts beredskab. Den øvrige del af slukningstoget køres med deltidsbrandmænd. Lovgivningsmæssige krav til udrykningssammensætning fastsættes i Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering. Heraf følger: At kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. 11

12 Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Det eksisterende serviceniveau: Randers Favrskov Djursland Antal indsatsledere på vagt Afgangstider Randers*: 1 min Hadsten: 5 min Grenå: Randers: 5 min Hinnerup: 5 min Fjellerup: Ø. Tørslev: 5 min Hammel: 5 min Allingåbro: Langaa: 5 min Anholt: Hornslet: Kolind: Ebeltoft: Rønde: Knebel: Ankomsttider til tættere 10 min i 95 % 10 min 10 min bebyggelse af tilfældene Ankomsttider til spredt 15 min i 95 % 15 min i 95 % 17 min bebyggelse af tilfældene af tilfældene Ankomsttider til tyndt 25 min i 95 % 20 min i 95 % 20 / 22 min befolkede områder af tilfældene af tilfældene Bemanding på en standard udrykning Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) Randers*: (1+3) Randers: (0+4) Ø. Tørslev: (1+3) Langaa: (1+3) Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) Hadsten: (1+7) Hinnerup: (1+7) Hammel: (1+7) Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min Grenå: (1+6) Fjellerup: (1+3) Allingåbro: (1+6) Anholt: (1+3) Hornslet: (1+6) Kolind: (1+6) Ebeltoft: (1+6) Rønde: (1+6) Knebel: (1+3) *Randers kører med 1 holdleder og 3 brandmænd i 1-minuts beredskab. Den øvrige del af slukningstoget køres med deltidsbrandmænd på 5 min. 12

13 3.8.1 Harmonisering og effektivisering Det nye fælleskommunale beredskab giver mulighed for at gentænke og harmonisere dele af den operative indsats uden skelen til kommunegrænser m.v. En forudsætning for at indfri de ønskede besparelser er en revision af den risikobaserede dimensionering. Scenarie A: Harmonisering af ankomsttider Det fremtidige serviceniveau kan harmoniseres således, at førsteudrykningen er fremme som følger: Randers Favrskov Djursland Ankomsttider til tættere bebyggelse 10 min i 95 % af tilfældene Ankomsttider til spredt bebyggelse 15 min i 95 % af tilfældene Ankomsttider til tyndt befolkede områder 22 min i 95 % af tilfældene Scenarie B: Harmonisering af afgangstiderne Afgangstiden er i dag fastsat til 5 minutter i alle kommuner bortset fra Randers by, hvor der køres med 1-minuts afgangstid for førsteudrykningen. I byer med indbyggere er der tradition for at opretholde et 1-minuts beredskab og der er således mulighed for, at Randers også kan dækkes af et 5-minutters beredskab døgnet rundt. Alternativt i aften og nattetimerne samt i weekender. Scenarie C: Harmonisering af førsteudrykningen Der var i 2013 i alt 578 udkald i kategorien små opgaver defineret som ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg), brand i container/skraldespand/bilbrand/mc/knallert samt mindre elulykke, gaslugt og lign. Af de 578 udkald udgjorde 425 af udkaldene ABA-alarmer. I Randers kører man i dag med 1 holdleder og 1 brandmand til ABA-alarmer, hvor man på Djursland og Favrskov kører med 1 holdleder og 3 mand. På udvalgte opkald kører Randers dog med 1 holdleder og 3 brandmænd. Ved en harmonisering af førsteudrykningen kommer Randers fremover til at køre med 1 holdleder og 3 brandmænd til ABA-udkald, hvilket er det personale, der i forvejen er på vagt. 13

14 ABA-alarm køres med: Antal små opgaver (2013) Heraf udgør ABA (2013) Randers Favrskov Djursland Tallene i parentes: Tallene i parentes: Tallene i parentes: (holdleder + (holdleder + (holdleder + brandmænd) brandmænd) brandmænd) (1+1) (1+3) (1+3) Ved en opgradering i Randers til 1+3 kan den nuværende HSE-ordning (hurtig slukningsenhed) nedlægges. Med den nedenfor anførte opdeling af brandstationer i basisberedskaber og klyngeberedskab vil også materiel-sammensætningen på førsteudrykningen kunne justeres. Scenarie D: Etablering af basisberedskaber og klyngeberedskaber Der arbejdes i dag med en opdeling i brandstationer og hjælpestationer. Såvel brandstationer som hjælpestationer har i dag forskellig bemanding på førsteudrykningen afhængig af hjemkommune. Et basisberedskab skal døgnet rundt kunne bemande 1 tanksprøjte med 1 holdleder og 3 brandmænd. Basisberedskabet kunne omfatte: Hammel, Hinnerup, Hornslet, Knebel, Kolind, Fjellerup, Ø. Tørslev, Langå. Da kun Knebel, Fjellerup, Ø. Tørslev og Langå har tanksprøjter i dag vil der i en overgangsperiode køres med 1 autosprøjte og 1 vandtankvogn. Derfor fastsættes bemandingen i basisberedskaberne med 1 brandmand til (1+4) indtil sprøjte og tankvogn kan udskiftes til en tanksprøjte. Herefter reduceres bemandingen til (1+3). Til support for basisberedskabet oprettes Klyngeberedskaber, som foruden basisberedskab også kan levere tankvognskapacitet og specialmateriel. Klyngeberedskaberne skal døgnet rundt kunne stille 1 holdleder og 7 brandmænd. Klyngeberedskaberne udstyres med alarmmodtagere med retursvar, så der kun aktiveres det præcise antal brandfolk, som den aktuelle opgave påkræver. Bemærk, at hvis et klyngeberedskab aktiveres til en basisberedskabs-opgave i eget område, så vil der naturligvis kun blive tilkaldt og afsendt (1+3) sv.t. basisberedskabet til denne opgave. Klyngeberedskaberne kunne være: Hadsten, Rønde, Ebeltoft, Grenå, Allingåbro og Randers. 14

15 Scenarie E: Forslag om placering af specialmateriel i Klyngeberedskaberne I dag er stationerne for en meget stor dels vedkommende ensartet udstyret. Fremover kan specialmateriel fordeles i Klyngeberedskaberne i overensstemmelse med de kortlagte risici for det konkrete geografiske område. Det betyder, at klyngeberedskaberne fremover ikke nødvendigvis er udstyret identisk, da en differentiering både giver mulighed for specialisering og samtidig giver en jævn fordeling af belastningen på mandskabet. Scenarie F: Indsatsledelse Der køres i dag med 4 indsatsledere i de fire kommuner. Det vurderes muligt og forsvarligt at reducere antallet af vagthavende indsatsledere til 2 fordelt på en Øst og Vest opdeling, idet der fremover kan ses bort fra kommunegrænserne og samtidig indføres en harmonisering af anvendelsen af holdledere som tekniske ledere. Scenarie G: Forslag om anvendelse af indsatsleder til mindre spild-uheld Favrskov og Randers kommuner har i dag god erfaring med at fremsende indsatslederen alene til mindre miljøopgaver, som typisk betegnes som mindre spild af kendt stof. Indsatslederbilen er sparsomt forsynet med materiel til at fjerne spildet og derved undgås alarmering af førsteudrykningen. En tilsvarende ordning kan implementeres på Djursland. Scenarie H: Ændringer af stationer Antallet af basisstationer kan reduceres på forskellig vis uden at kompromittere ankomsttiderne. En flytning af station Hadsted til den sydlige bydel kan bevirke, at Hinnerup kan dækkes fra Hadsted, hvorved station Hinnerup kan nedlægges. Hornslet kan opgraderes til klyngeberedskab, hvorved Rønde kan nedlægges. Scenarie I: Reduktion i antallet af holdledere Enkelte stationer har i dag et meget højt antal holdledere. Det kan overvejes, at antallet af holdledere skal tilpasses de aktuelle behov på baggrund af indførelse af basis- og klyngeberedskaber. Scenarie J: Reduktion i antal fastansatte Der er formentlig mulighed for at justere i antallet af fuldtids fastansatte medarbejdere i takt med realiseringen af ventede synergier ved sammenlægningen. 15

16 3.9 Service En række serviceopgaver skal varetages for at beredskabet kan fungere. For mange af disse opgaver gælder, at det er beredskabsrelaterede opgaver, hvorfor redningsberedskabet kan anvende eksisterende kompetencer og ressourcer til opgaverne for derved at støtte kommunernes øvrige områder med den kapacitet, som brandvæsenet er i besiddelse af. Det kunne være faciliteter, køretøjer, viden samt personalets arbejdstid. Dette skal sikre en bedre ressourceudnyttelse samlet set i kommunerne. Opgaverne kunne omfatte bl.a. Tilsyn med og servicering af beskyttelses- og sikringsrum Tilsyn med og servicering af brandhaner og branddamme Vagtcentraldrift Videoovervågning af kommunale institutioner Drift af brandskole Røgdykkerværksted Brandhanevedligeholdelse Opsætning af røgalarmer hos udsatte borgere Håndtering af nødkald for sundhedsområdet Uddannelse inden for elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Vagttelefon for kommunerne Vagttelefon for miljøvagten Salg og eftersyn af hjertestartere Salg og udlejning af slukningsmateriel Salg og eftersyn af nøglesystemer og nøglebokse Hjælpemiddeldepot Vedligehold på kommunale bygninger Afdækning af ødelagte ruder og bygninger Opsamling af døde dyr Træfældning ved storm osv. Brandskolen kan varetage uddannelsen af brandpersonalet (brandmænd og holdledere), den obligatoriske vedligeholdelsesopgave for brandpersonalet, uddannelsen af frivillige samt udbyde kurser for kommunale medarbejdere i brandbekæmpelse og førstehjælp Stab Staben udgør en lille sekretariatsfunktion, der understøtter beredskabets ledelse med sagsforberedelse til Beredskabskommissionens møder, MED organisationens møder, intern og 16

17 ekstern kommunikation herunder hjemmeside, håndtering af arbejdsmiljø, miljøcertificering, notatskrivning m.v. Staben skal også kunne varetage håndtering af regnskab, fakturering, mundering, journalisering, løn, hovedpostkasse, telefon og referatskrivning. Der vil endvidere være behov for en række specialiserede støttefunktioner til ledelsen, som i dag varetages centralt i kommunerne. Det drejer sig bl.a. om specialiserede opgaver inden for IT, løn, HR, forsikringer, bygningsvedligehold, kompetenceudvikling, revision, jura, indkøb m.v. Disse specialiserede støttefunktioner foreslås varetaget af to værtskommuner. 4. Administration Der arbejdes med en model, hvor 2 kommuner varetager administrative opgaver for beredskabet. Kommune 1 kunne være Norddjurs Kommune, som i dag varetager lønudbetaling, økonomi og administration for Brand og Redning Djursland. Kommune 2 kunne være Randers Kommune, der har kapacitet inden for IT, kommunikation, jura, forsikringer, udbud og indkøb. Det er netop nu under afklaring, hvorvidt den administrative support-opgave skal i udbud. 5. Lokaliteter Forankring i lokalmiljøet er afgørende for det fælleskommunale beredskab. Beredskabet kommer derfor til at virke fra forskellige adresser. Direktion, Forebyggelse og Stab kunne have lokaler i Randers, hvor der så oprettes flexarbejdspladser til de medarbejdere, der har kortvarigt behov for en kontorarbejdsplads. Indsats og Service kunne have lokaler på brandstationen i Grenå, hvor der også oprettes flexarbejdspladser til de medarbejdere, der har kortvarigt behov for en kontorarbejdsplads. Med faciliteter i både Randers og Grenå imødekommes også behovet for at have en indsatsleder på kontoret i de to nye indsatslederområder, når de ikke er kaldt ud på opgave. Beredskabet får adgang til mødefaciliteter på alle rådhuse. 17

18 6. Personale Ved etableringen af det fælleskommunale beredskab overføres alt personale, som i dag er beskæftiget med de kommunale redningsberedskaber til 60 fællesskabet. Følgende personale er i dag tilknyttet: Randers Favrskov Djursland I alt Fuldtidsansatte 5* 2** 4*** 11 beredskabsfaglige Fuldtidsansatte Administrativt Fuldtidsansatte 1 0,1 1 2,1 Service/værksted Deltidsansatte Frivillige *Incl. beredskabschefen i Randers som er afdelingsleder for Byg og Brand ** Incl. beredskabschefen for Favrskov. *** Incl. beredskabschefen for Djursland Brand og Redning. Hertil kommer personalet hos Falck. Ved overgangen til det nye fælleskommunale beredskab skal de eksisterende lokalaftaler opsiges med henblik på etablering af nye fælles lokalaftaler og opsigelse af de eksisterende aftaler. Hertil kommer også vedtagelse af MED-aftale for det nye beredskab. Eventuelt overtallige medarbejdere som følge af effektiviseringerne omfattes af de afgivende kommuners politikker omkring dette. 7. Økonomisk oversigt 7.1 Budget Det fælles beredskabs budget for 2016 tager udgangspunkt i de nuværende budgetter for beredskaberne (inkl. kommunernes udgifter til administrative ydelser, husleje, forsikringer m.v.) fraregnet de ved kommuneaftalen juni 2014 pålagte effektiviseringspotentialer. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet en oversigt over de enkelte kommuners budgetbidrag til det fælles budget for Etableringsomkostninger Omkostninger til revisor, åbningsbalance og sammenflytning m.v. skal endelig fastsættes ligesom der skal tages stilling dekorering af køretøjer, branddragter m.v. når det nye navn er vedtaget. 18

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 14092015 VEDR.: Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed NOTAT Samarbejde mellem ejerkommunerne

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Temadrøftelse Fase 2

Temadrøftelse Fase 2 Temadrøftelse Fase 2 Til fremlæggelse på Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016 Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl Randers - Favrskov - Djursland Agenda Status Fase 1 og implementering af ny dimensionering

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

Stillings- og personprofil. Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Stillings- og personprofil Beredskabsdirektør Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Marts 2015 Opdragsgiver Det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Syddjurs og

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Sted: Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Kantinen Dato: Fredag den 2. oktober 2015 Start kl.: 8:15 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V)

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

NOTAT BEREDSKABSCHEF

NOTAT BEREDSKABSCHEF NOTAT BEREDSKABSCHEF for det fælles beredskab i Syddjurs og Norddjurs Kommuner 19. januar 2007 1. INDLEDNING Sammenlægningsudvalgene i Syddjurs og Norddjurs Kommuner har truffet beslutning om at arbejde

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

NYHEDSBREV DECEMBER 2016

NYHEDSBREV DECEMBER 2016 NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

Forslag til vedtægter

Forslag til vedtægter Forslag til vedtægter Vedrørende: Ændringer til vedtægter til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen Sagsnavn: Byrådssekretariatets arbejde med organiseringen af det nye beredskab Sagsnummer: 00.17.20-A00-2-15

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune

Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune Bilag 8 - Høringssvar Udkast til redegørelse har været i høring hos de lokale

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Notat vedrørende scenarier for effektivisering

Notat vedrørende scenarier for effektivisering Fremtidens Beredskab Notat vedrørende scenarier for effektivisering Dette notat er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i Projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere