Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner"

Transkript

1 Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet med etableringen af et fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Notatet er behandlet i den politiske styregruppe den 10. juni

2 Indhold Forord Baggrund Vision for det fælleskommunale beredskab Opgaver Opgaver Juridisk konstruktion Navngivning Beredskabskommissionen Opgavebeskrivelse Beredskabsdirektøren Forebyggelse Indsats Service Stab Administration Lokaliteter Personale Økonomisk oversigt Budget Etableringsomkostninger

3 Forord Dette notat har til formål at beskrive de eksisterende beredskaber og redegøre for mulige løsninger på de fremtidige rammer for det fælleskommunale samarbejde. Notatet er udarbejdet af Beredskabsdirektøren og godkendt af den administrative styregruppe. 5. juni 2015 Randers Kommune Direktør Lene Andersen Syddjurs Kommune Direktør Poul Møller Norddjurs Kommune Direktør Kim Kofod Hansen Favrskov Kommune Kommunaldirektør Jan Kallestrup Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 3

4 1. Baggrund Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi 2015 besluttet, at landets redningsberedskaber skal reduceres fra 87 til 20 større enheder. Enhederne skal etableres som driftsfællesskaber, der fremadrettet vil varetage det kommunale redningsberedskab efter 60 i Lov om kommunernes styrelse. Formålet med reformen er bl.a. at skabe mere effektive og robuste enheder. Fællesskaberne skal være etablerede og i drift den 1. januar Det forventes, at reformen kan realisere et markant besparelsespotentiale. Bloktilskuddet nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. de efterfølgende år. Det forudsættes endvidere, at der kan opnås yderligere effektiviseringsgevinster på 100 mio. kr. fra 2015 i henhold til Moderniseringsaftalen. For Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner svarer dette til en reduktion i omkostningerne til redningsberedskabet på 15 % eller godt 6,8 mio. kroner. Det er centralt i aftalen, at de nye beredskaber fortsat skal have en forsvarlig responstid, indsættelseskapacitet og robusthed. Det betyder, at de beredskabsopgaver, som løses i dag, også skal løses i fremtiden. Strukturen skal dimensioneres, så beredskabet fortsat kan håndtere de kendte hændelsesmønstre og samtidigt være i stand til at håndtere store, langvarige, flere samtidige eller ekstreme hændelser. Som led i fusionsprocessen af de danske beredskabsenheder har Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner fundet sammen om etablering af et nyt fælleskommunalt beredskab og ansat en beredskabsdirektør, der skal stå i spidsen for etableringsprocessen og for det nye selskabs drift og udvikling. Sammenlægningen og etableringen af det nye fælleskommunale beredskab skal give mulighed for at udbygge det i forvejen gode samarbejde på beredskabsområdet kommunerne imellem, således at det i endnu højere grad bliver muligt at udnytte beredskabsfaglig viden og ressourcer på området. Den samlede indsats skal styrkes i et moderne og omkostningseffektivt fælles beredskab, der samtidig er stærkere og mere robust. 4

5 2. Vision for det fælleskommunale beredskab Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner ønsker at skabe et moderne, robust, fleksibelt og serviceminded redningsberedskab. Kerneydelserne for det fælleskommunale beredskab er 1. gennem risikostyring og forebyggelse at forhindre alvorlige hændelser i at indtræffe; 2. med beredskabsplanlægning og med et effektivt brand- og redningsberedskab at afbøde konsekvenserne af alvorlige hændelser, hvis de trods forebyggelse alligevel opstår, samt 3. med planlægning for fortsat drift at hjælpe borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer til at opretholde driften eller hurtigst muligt returnere til en normal driftssituation i perioden efter en alvorlig hændelse. Selve beredskabet skal være robust. Med robusthed menes evnen til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Visionen for det moderne og fleksible fælleskommunale beredskab er derfor Fortsat Drift. De fire kommuner ønsker at forebygge og afhjælpe brand og ulykker og dermed begrænse tabet af menneskeliv og værdier i videst mulige omfang. Det nye fælleskommunale beredskab får tre primære interessenter; nemlig borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer: Borgerne. De fire kommuner ønsker at støtte borgerne i at forebygge brand og undgå alvorlige ulykker. Med et effektivt beredskab ønsker kommunerne også at tage hånd om borgerne, når voldsomme hændelser rammer. Erhvervslivet. Kommunerne ønsker at støtte erhvervslivet i at forebygge og undgå alvorlige hændelser og deraf afledte driftstab, som kan få store konsekvenser for virksomhedernes overlevelse og produktionsevne i lokalområdet. Den kommunale organisation. De fire kommuner ønsker også at styrke den indre robusthed i de kommunale organisationer, så voldsomme udefrakommende og længerevarende påvirkninger kan håndteres bedst muligt. For at sikre dette påhviler det beredskabsfællesskabet, at samordne hver enkelt kommunes beredskabsplaner og planer for fortsat drift for derigennem at understøtte den samlede kommunale robusthed. 5

6 Beredskabet har mange andre samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at beredskabet fungerer i positivt samspil med civilsamfundet, kommunernes forvaltninger og øvrige myndigheder. Det nye beredskab skal præges af en effektiv servicekultur med selvstændige medarbejdere, der har indsigt i og forståelse for borgernes, erhvervslivets og de stiftende kommuners behov. 3. Opgaver 3.1 Opgaver De fire kommuners nuværende beredskaber samordnes i ét fælleskommunalt redningsberedskab. Det nye fælleskommunale beredskab overdrages de opgaver, der i dag udføres af kommunerne og som henhører under Beredskabsloven samt andre opgaver som hensigtsmæssigt kan løses i tilknytning hertil. 3.2 Juridisk konstruktion Det følger af Beredskabslovens 10 at kommuner kan samordne deres redningsberedskab. Det fælles beredskab skal organiseres som et 60 fællesskab efter Lov om kommunernes styrelse. Fællesskabet ledes af en Beredskabskommission efter bestemmelserne i Beredskabsloven og som det er beskrevet i det vedlagte udkast til vedtægter. Fællesskabet etableres juridisk som et interessentskab (I/S) med kommunerne som interessenter (ejere). 3.3 Navngivning Det foreslås, at det fælleskommunale beredskab navngives: Beredskab & Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland 3.4 Beredskabskommissionen Selskabets øverste myndighed udgøres af den fælles Beredskabskommission, der sammensættes som det er foreskrevet i det vedlagte udkast til vedtægter og som det reguleres i Beredskabsloven. 6

7 Hver kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer til beredskabskommissionen, hvoraf borgmesteren er det ene medlem. Politidirektøren for Østjyllands Politi indgår i Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektøren deltager med taleret men uden stemmeret i Beredskabskommissionens møder og varetager rollen som sekretær for kommissionen. Med status som observatør deltager én repræsentant for de frivillige samt én repræsentant for Fællesskabets medarbejdere, i beredskabskommissionens møder. De kommunalt udpegede medlemmer af Beredskabskommissionen er jf. Lov om kommunernes styrelse under instruktionsbeføjelser fra kommunalbestyrelserne. Det følger af Beredskabsloven, at den risikobaserede dimensionering og kommunernes samordnede beredskabsplan fortsat skal godkendes af kommunalbestyrelserne. 3.5 Opgavebeskrivelse Nedenstående oversigt illustrerer beredskabets opgaver. Opgaverne løses af de nuværende medarbejdere. Forebyggelse Stab Beredskabsdirektør Service Indsats 3.6 Beredskabsdirektøren Beredskabsdirektøren har på vegne af Beredskabskommissionen det fulde faglige og økonomiske ansvar for det fælleskommunale redningsberedskab. 7

8 Beredskabsdirektøren refererer til Beredskabskommissionen. 3.7 Forebyggelse Beredskabet varetager myndigheds- og vejledningsopgaver i relation til det forebyggende område. For myndighedsopgaver som følger af Beredskabsloven afgives myndighedsansvaret til det fælleskommunale beredskab. For opgaver i relation til Lov om fyrværkeri eller Lov om sikringsrum gælder det, at sagsbehandlingen overføres til beredskabet, men at myndighedsansvaret forbliver i kommunerne indtil lovgivningen giver hjemmel til overførsel af ansvaret Myndigheds- og vejledningsopgaver Myndigheds- og vejledningsopgaverne omfatter bl.a. Brandteknisk byggesagsbehandling jf. Beredskabsloven Brandteknisk sagsbehandling, som er underlagt Tekniske forskrifter Brandsyn Godkendelse af pladsfordelingsplaner samt indretningsplaner underlagt Driftsmæssige forskrifter Sagsbehandling vedr. midlertidige arrangementer Sagsbehandling vedr. risikovirksomheder Forebyggelseskampagner Sagsbehandling vedr. fyrværkeri Telefonisk vejledning af borgere Rådgivning til skorstensfejerne samt håndtering af løbende spørgsmål i relation til skorstene jf. Byggeloven Brandteknisk vejledning for virksomheder Brandteknisk byggesagsbehandling jf. Byggelovens kapitel 5 om brandforhold (se efterfølgende) Deltagelse i dialogmøder med ansvarlige byggesagsbehandlere og andre kommunale sagsbehandlere vedr. afklaring af brandtekniske spørgsmål i byggesager Brand og evakueringsøvelser i bygninger omfattet af Driftsmæssige forskrifter Der skal findes en ny model for samspillet mellem beredskabet og byggesagsafdelingerne Der er i dag forskel på opgavefordelingen mellem beredskabet og byggesagsafdelingerne i de fire kommuner. Model 1: På Djursland og i Favrskov konsulteres beredskabet, når der efter byggesagsbehandlernes vurdering, er behov herfor. 8

9 Model 2: I Randers udfører man den samlede brandtekniske byggesagsbehandling (byggelovens kapitel 5 om brand). Det er af afgørende betydning, at den samlede myndighedsbehandling, herunder byggesagsbehandlingen, opleves som smidig og professionel med borgeren og virksomheden (kunderne) i centrum. Der skal leveres professionel service på et fagligt højt niveau og der skal frem for alt ske en ensretning af den brandtekniske byggesagsbehandling kommunerne imellem, således at kunderne oplever ensartede krav til identiske objekter og en velkoordineret myndighedshåndtering - uanset hvilken af de fire kommuner kunden måtte rette henvendelse til. Denne ensretning forudsætter et stærkt fagligt fællesskab og solidt netværk blandt de beredskabsfaglige medarbejdere uden at kompromittere den tætte forbindelse til de fire kommuners plan og byggeafdelinger. Samtidig er iagttagelse af nærhedsprincippet over for borgere, virksomheder og de kommunale forvaltninger et væsentligt kvalitetsparameter for det fælleskommunale beredskab. En model, hvor medarbejderne bringes sammen i et kontorfællesskab nogle dage om ugen med let adgang til faglig sparring og vidensdeling og de resterende dage arbejder ud fra de lokale rådhuse kunne være ønskeligt Subject Matter Experts udpeges Blandt de beredskabsfaglige medarbejdere udpeges Subject Matter Experts (SME) til myndighedsopgaver, der kræver særlig kompetence f.eks. sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder eller sagsbehandling af større arrangementer. Disse eksperter håndterer fagområdet uanset kommune og geografisk placering for at sikre den mest kompetente og ensartede sagsbehandling Beredskabet skal være en attraktiv arbejdsplads Beredskabet skal være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed og store frihedsgrader til den enkelte medarbejder. Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejdsuge og fysiske placering i løbet af ugen afhængigt af de tildelte opgavers karakter og geografiske tilhørsforhold. 9

10 Det tilstræbes at give medarbejderne mest mulig frihed til samarbejde og opgaveløsning. Medarbejderne skal derfor have adgang til decentrale flex-arbejdspladser i de enkelte kommuner, så en beredskabsfaglig medarbejder kan være fysisk tilgængelig på rådhusene på udvalgte tidspunkter. Denne fysiske placering skal understøttes af adgang til kommunernes IT-platforme på de enkelte rådhuse for at lette den brandtekniske byggesagsbehandling mest muligt. Der skal skabes adgang til virtuelle mødefaciliteter, så vi kan reducere den enkelte medarbejders kørsel og spildtid mest muligt og stadig bevare den kollegiale nærhed og hurtige adgang til sparring. Beredskabets forebyggende aktiviteter skal øge beredskabets tiltrækningskraft for beredskabsfaglige ildsjæle, for studerende (eksempelvis fra Katastrofe- og Risiko manageruddannelsen) og for midler til forskning og udvikling i klimaberedskab, kommunal krisestyring, brandforebyggelse og resiliens (evnen til at opbygge indre modstandskraft mod ydre påvirkninger), m.v Kommunal beredskabsplanlægning og krisestyring I henhold til Beredskabsloven 25 skal kommunerne udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Den samlede kommunale beredskabsplanlægning består typisk af en overordnet plan for håndtering af kommunens krisestyring samt en række konkrete planer og instrukser i de forskellige kommunale sektorer for bestemte typer af hændelser - eksempelvis planer for sundhedsberedskab, klimarelaterede vejrhændelser, forurenet drikkevand, kystforurening etc. I dag er det typisk kommunens redningsberedskab, der koordinerer udarbejdelsen af de kommunale beredskabsplaner. Det foreslås derfor, at opgaven med at vejlede og koordinere den samlede kommunale beredskabsplanlægning fortsat ligger ved redningsberedskabet som har den nødvendige viden og erfaring med beredskab og kan koordinere opgaven med den fælles risikobaserede dimensionering. Opgaven foreslås derfor også overdraget til det nye fælleskommunale beredskab. Ansvar for vedtagelse af beredskabsplanen vil dog jf. Beredskabsloven fortsat ligge hos den enkelte kommunalbestyrelse. Det bør desuden fortsat være den enkelte kommunale sektor i hver kommune, der reelt har ansvaret for den konkrete udarbejdelse af egne planer og instrukser. Der må dog forventes en betydelig synergieffekt ved samling af den koordinerende opgave idet erfaringer og viden omkring kommunal beredskabsplanlægning kan samles for alle kommunerne i samarbejdet. I forbindelse med etablering af det nye beredskab skal der ske en konkret definering af snitfladerne for den kommunale beredskabsplanlægning mellem beredskabet og de enkelte 10

11 kommuner. Herunder konkrete tidsplaner og forventninger til leverancer. Der skal desuden ske en nærmere definering af beredskabets rolle i den kommunale krisestab. 3.8 Indsats Den operative indsats omfatter følgende opgaver: Brandstationsledelse Teknisk indsatsledelse Brandslukning, redning og frigørelse af fastklemte Håndtering af miljøuheld Bådberedskab Højderednings- og brøndredningsberedskab Person- og materielrensningsberedskab Kemikalieberedskab Behandlingspladsberedskab Indkvartering og forplejning Løsningen af de ovennævnte opgaver kræver både ved den konkrete hændelse og løbende et samarbejde med politiet og andre myndigheder. Beredskabet varetages i dag af fuld- og deltidsansat personale samt frivillige. Dette skal bevares. Det operative indsatsberedskab i tal for de fire kommuner: 2014 Randers Favrskov Djursland I alt Brandstationer Vagtcentral Antal slukningstog 1* (fuldtid) Antal slukningstog Anholt 15 (deltid) Antal udrykninger (2014) Antal udrykninger til blinde/falske alarmer (2013) *Randers kører med 1 holdleder og 3 brandmænd i 1-minuts beredskab. Den øvrige del af slukningstoget køres med deltidsbrandmænd. Lovgivningsmæssige krav til udrykningssammensætning fastsættes i Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering. Heraf følger: At kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. 11

12 Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Det eksisterende serviceniveau: Randers Favrskov Djursland Antal indsatsledere på vagt Afgangstider Randers*: 1 min Hadsten: 5 min Grenå: Randers: 5 min Hinnerup: 5 min Fjellerup: Ø. Tørslev: 5 min Hammel: 5 min Allingåbro: Langaa: 5 min Anholt: Hornslet: Kolind: Ebeltoft: Rønde: Knebel: Ankomsttider til tættere 10 min i 95 % 10 min 10 min bebyggelse af tilfældene Ankomsttider til spredt 15 min i 95 % 15 min i 95 % 17 min bebyggelse af tilfældene af tilfældene Ankomsttider til tyndt 25 min i 95 % 20 min i 95 % 20 / 22 min befolkede områder af tilfældene af tilfældene Bemanding på en standard udrykning Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) Randers*: (1+3) Randers: (0+4) Ø. Tørslev: (1+3) Langaa: (1+3) Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) Hadsten: (1+7) Hinnerup: (1+7) Hammel: (1+7) Tallene i parentes: (holdleder + brandmænd) 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min Grenå: (1+6) Fjellerup: (1+3) Allingåbro: (1+6) Anholt: (1+3) Hornslet: (1+6) Kolind: (1+6) Ebeltoft: (1+6) Rønde: (1+6) Knebel: (1+3) *Randers kører med 1 holdleder og 3 brandmænd i 1-minuts beredskab. Den øvrige del af slukningstoget køres med deltidsbrandmænd på 5 min. 12

13 3.8.1 Harmonisering og effektivisering Det nye fælleskommunale beredskab giver mulighed for at gentænke og harmonisere dele af den operative indsats uden skelen til kommunegrænser m.v. En forudsætning for at indfri de ønskede besparelser er en revision af den risikobaserede dimensionering. Scenarie A: Harmonisering af ankomsttider Det fremtidige serviceniveau kan harmoniseres således, at førsteudrykningen er fremme som følger: Randers Favrskov Djursland Ankomsttider til tættere bebyggelse 10 min i 95 % af tilfældene Ankomsttider til spredt bebyggelse 15 min i 95 % af tilfældene Ankomsttider til tyndt befolkede områder 22 min i 95 % af tilfældene Scenarie B: Harmonisering af afgangstiderne Afgangstiden er i dag fastsat til 5 minutter i alle kommuner bortset fra Randers by, hvor der køres med 1-minuts afgangstid for førsteudrykningen. I byer med indbyggere er der tradition for at opretholde et 1-minuts beredskab og der er således mulighed for, at Randers også kan dækkes af et 5-minutters beredskab døgnet rundt. Alternativt i aften og nattetimerne samt i weekender. Scenarie C: Harmonisering af førsteudrykningen Der var i 2013 i alt 578 udkald i kategorien små opgaver defineret som ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg), brand i container/skraldespand/bilbrand/mc/knallert samt mindre elulykke, gaslugt og lign. Af de 578 udkald udgjorde 425 af udkaldene ABA-alarmer. I Randers kører man i dag med 1 holdleder og 1 brandmand til ABA-alarmer, hvor man på Djursland og Favrskov kører med 1 holdleder og 3 mand. På udvalgte opkald kører Randers dog med 1 holdleder og 3 brandmænd. Ved en harmonisering af førsteudrykningen kommer Randers fremover til at køre med 1 holdleder og 3 brandmænd til ABA-udkald, hvilket er det personale, der i forvejen er på vagt. 13

14 ABA-alarm køres med: Antal små opgaver (2013) Heraf udgør ABA (2013) Randers Favrskov Djursland Tallene i parentes: Tallene i parentes: Tallene i parentes: (holdleder + (holdleder + (holdleder + brandmænd) brandmænd) brandmænd) (1+1) (1+3) (1+3) Ved en opgradering i Randers til 1+3 kan den nuværende HSE-ordning (hurtig slukningsenhed) nedlægges. Med den nedenfor anførte opdeling af brandstationer i basisberedskaber og klyngeberedskab vil også materiel-sammensætningen på førsteudrykningen kunne justeres. Scenarie D: Etablering af basisberedskaber og klyngeberedskaber Der arbejdes i dag med en opdeling i brandstationer og hjælpestationer. Såvel brandstationer som hjælpestationer har i dag forskellig bemanding på førsteudrykningen afhængig af hjemkommune. Et basisberedskab skal døgnet rundt kunne bemande 1 tanksprøjte med 1 holdleder og 3 brandmænd. Basisberedskabet kunne omfatte: Hammel, Hinnerup, Hornslet, Knebel, Kolind, Fjellerup, Ø. Tørslev, Langå. Da kun Knebel, Fjellerup, Ø. Tørslev og Langå har tanksprøjter i dag vil der i en overgangsperiode køres med 1 autosprøjte og 1 vandtankvogn. Derfor fastsættes bemandingen i basisberedskaberne med 1 brandmand til (1+4) indtil sprøjte og tankvogn kan udskiftes til en tanksprøjte. Herefter reduceres bemandingen til (1+3). Til support for basisberedskabet oprettes Klyngeberedskaber, som foruden basisberedskab også kan levere tankvognskapacitet og specialmateriel. Klyngeberedskaberne skal døgnet rundt kunne stille 1 holdleder og 7 brandmænd. Klyngeberedskaberne udstyres med alarmmodtagere med retursvar, så der kun aktiveres det præcise antal brandfolk, som den aktuelle opgave påkræver. Bemærk, at hvis et klyngeberedskab aktiveres til en basisberedskabs-opgave i eget område, så vil der naturligvis kun blive tilkaldt og afsendt (1+3) sv.t. basisberedskabet til denne opgave. Klyngeberedskaberne kunne være: Hadsten, Rønde, Ebeltoft, Grenå, Allingåbro og Randers. 14

15 Scenarie E: Forslag om placering af specialmateriel i Klyngeberedskaberne I dag er stationerne for en meget stor dels vedkommende ensartet udstyret. Fremover kan specialmateriel fordeles i Klyngeberedskaberne i overensstemmelse med de kortlagte risici for det konkrete geografiske område. Det betyder, at klyngeberedskaberne fremover ikke nødvendigvis er udstyret identisk, da en differentiering både giver mulighed for specialisering og samtidig giver en jævn fordeling af belastningen på mandskabet. Scenarie F: Indsatsledelse Der køres i dag med 4 indsatsledere i de fire kommuner. Det vurderes muligt og forsvarligt at reducere antallet af vagthavende indsatsledere til 2 fordelt på en Øst og Vest opdeling, idet der fremover kan ses bort fra kommunegrænserne og samtidig indføres en harmonisering af anvendelsen af holdledere som tekniske ledere. Scenarie G: Forslag om anvendelse af indsatsleder til mindre spild-uheld Favrskov og Randers kommuner har i dag god erfaring med at fremsende indsatslederen alene til mindre miljøopgaver, som typisk betegnes som mindre spild af kendt stof. Indsatslederbilen er sparsomt forsynet med materiel til at fjerne spildet og derved undgås alarmering af førsteudrykningen. En tilsvarende ordning kan implementeres på Djursland. Scenarie H: Ændringer af stationer Antallet af basisstationer kan reduceres på forskellig vis uden at kompromittere ankomsttiderne. En flytning af station Hadsted til den sydlige bydel kan bevirke, at Hinnerup kan dækkes fra Hadsted, hvorved station Hinnerup kan nedlægges. Hornslet kan opgraderes til klyngeberedskab, hvorved Rønde kan nedlægges. Scenarie I: Reduktion i antallet af holdledere Enkelte stationer har i dag et meget højt antal holdledere. Det kan overvejes, at antallet af holdledere skal tilpasses de aktuelle behov på baggrund af indførelse af basis- og klyngeberedskaber. Scenarie J: Reduktion i antal fastansatte Der er formentlig mulighed for at justere i antallet af fuldtids fastansatte medarbejdere i takt med realiseringen af ventede synergier ved sammenlægningen. 15

16 3.9 Service En række serviceopgaver skal varetages for at beredskabet kan fungere. For mange af disse opgaver gælder, at det er beredskabsrelaterede opgaver, hvorfor redningsberedskabet kan anvende eksisterende kompetencer og ressourcer til opgaverne for derved at støtte kommunernes øvrige områder med den kapacitet, som brandvæsenet er i besiddelse af. Det kunne være faciliteter, køretøjer, viden samt personalets arbejdstid. Dette skal sikre en bedre ressourceudnyttelse samlet set i kommunerne. Opgaverne kunne omfatte bl.a. Tilsyn med og servicering af beskyttelses- og sikringsrum Tilsyn med og servicering af brandhaner og branddamme Vagtcentraldrift Videoovervågning af kommunale institutioner Drift af brandskole Røgdykkerværksted Brandhanevedligeholdelse Opsætning af røgalarmer hos udsatte borgere Håndtering af nødkald for sundhedsområdet Uddannelse inden for elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Vagttelefon for kommunerne Vagttelefon for miljøvagten Salg og eftersyn af hjertestartere Salg og udlejning af slukningsmateriel Salg og eftersyn af nøglesystemer og nøglebokse Hjælpemiddeldepot Vedligehold på kommunale bygninger Afdækning af ødelagte ruder og bygninger Opsamling af døde dyr Træfældning ved storm osv. Brandskolen kan varetage uddannelsen af brandpersonalet (brandmænd og holdledere), den obligatoriske vedligeholdelsesopgave for brandpersonalet, uddannelsen af frivillige samt udbyde kurser for kommunale medarbejdere i brandbekæmpelse og førstehjælp Stab Staben udgør en lille sekretariatsfunktion, der understøtter beredskabets ledelse med sagsforberedelse til Beredskabskommissionens møder, MED organisationens møder, intern og 16

17 ekstern kommunikation herunder hjemmeside, håndtering af arbejdsmiljø, miljøcertificering, notatskrivning m.v. Staben skal også kunne varetage håndtering af regnskab, fakturering, mundering, journalisering, løn, hovedpostkasse, telefon og referatskrivning. Der vil endvidere være behov for en række specialiserede støttefunktioner til ledelsen, som i dag varetages centralt i kommunerne. Det drejer sig bl.a. om specialiserede opgaver inden for IT, løn, HR, forsikringer, bygningsvedligehold, kompetenceudvikling, revision, jura, indkøb m.v. Disse specialiserede støttefunktioner foreslås varetaget af to værtskommuner. 4. Administration Der arbejdes med en model, hvor 2 kommuner varetager administrative opgaver for beredskabet. Kommune 1 kunne være Norddjurs Kommune, som i dag varetager lønudbetaling, økonomi og administration for Brand og Redning Djursland. Kommune 2 kunne være Randers Kommune, der har kapacitet inden for IT, kommunikation, jura, forsikringer, udbud og indkøb. Det er netop nu under afklaring, hvorvidt den administrative support-opgave skal i udbud. 5. Lokaliteter Forankring i lokalmiljøet er afgørende for det fælleskommunale beredskab. Beredskabet kommer derfor til at virke fra forskellige adresser. Direktion, Forebyggelse og Stab kunne have lokaler i Randers, hvor der så oprettes flexarbejdspladser til de medarbejdere, der har kortvarigt behov for en kontorarbejdsplads. Indsats og Service kunne have lokaler på brandstationen i Grenå, hvor der også oprettes flexarbejdspladser til de medarbejdere, der har kortvarigt behov for en kontorarbejdsplads. Med faciliteter i både Randers og Grenå imødekommes også behovet for at have en indsatsleder på kontoret i de to nye indsatslederområder, når de ikke er kaldt ud på opgave. Beredskabet får adgang til mødefaciliteter på alle rådhuse. 17

18 6. Personale Ved etableringen af det fælleskommunale beredskab overføres alt personale, som i dag er beskæftiget med de kommunale redningsberedskaber til 60 fællesskabet. Følgende personale er i dag tilknyttet: Randers Favrskov Djursland I alt Fuldtidsansatte 5* 2** 4*** 11 beredskabsfaglige Fuldtidsansatte Administrativt Fuldtidsansatte 1 0,1 1 2,1 Service/værksted Deltidsansatte Frivillige *Incl. beredskabschefen i Randers som er afdelingsleder for Byg og Brand ** Incl. beredskabschefen for Favrskov. *** Incl. beredskabschefen for Djursland Brand og Redning. Hertil kommer personalet hos Falck. Ved overgangen til det nye fælleskommunale beredskab skal de eksisterende lokalaftaler opsiges med henblik på etablering af nye fælles lokalaftaler og opsigelse af de eksisterende aftaler. Hertil kommer også vedtagelse af MED-aftale for det nye beredskab. Eventuelt overtallige medarbejdere som følge af effektiviseringerne omfattes af de afgivende kommuners politikker omkring dette. 7. Økonomisk oversigt 7.1 Budget Det fælles beredskabs budget for 2016 tager udgangspunkt i de nuværende budgetter for beredskaberne (inkl. kommunernes udgifter til administrative ydelser, husleje, forsikringer m.v.) fraregnet de ved kommuneaftalen juni 2014 pålagte effektiviseringspotentialer. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet en oversigt over de enkelte kommuners budgetbidrag til det fælles budget for Etableringsomkostninger Omkostninger til revisor, åbningsbalance og sammenflytning m.v. skal endelig fastsættes ligesom der skal tages stilling dekorering af køretøjer, branddragter m.v. når det nye navn er vedtaget. 18

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere