Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner"

Transkript

1 Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

2 Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt på kommuner... 5 Erfaringer fra de medvirkende kommuner... 6 Fremtidig afklarings- og jobindsats i kommunerne... 7 Profil af førtidspensionisterne...12 De jobinteresserede førtidspensionister Førtidspensionister med særligt behov for støtte Førtidspensionister i job på ordinære vilkår anbefalinger til en afklarings- og jobindsats Kommunikation til førtidspensionisterne Kommunikation til virksomhederne Tre afklaringssamtaler Førtidspensionistens selvaktivering Virksomhedspraktik Udvikling af arbejdsevnen - før job Udvikling af arbejdsevnen - i et konkret job

3 Indledning I forlængelse af Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde, som blev afsluttet ultimo 2011, har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) bedt DISCUS indsamle og formidle viden og erfaringer om indsatsen for jobinteresserede førtidspensionister. Indsamlingen er sket følgende steder i kommuner, der har fortsat indsatsen i forlængelse af Initiativet på grundlag af erfaringer herfra (Aarhus, Holbæk, Thisted (sammen med Morsø) og Ikast-Brande) i kommuner, der med afsæt i viden og erfaringer fra Initiativet har igangsat en indsats på eget initiativ (Frederikshavn og Vejle). Videns- og erfaringsindsamling i de seks kommuner er sket fra den 1. august 2012 til den 31. august Formålet har været at indhente viden, erfaringer og cases om indsatsen over for jobinteresserede førtidspensionister, som HAR fået tilkendt pension og jf. reformaftalen fx har mulighed for beskæftigelsestilbud og ressourceforløb for førtidspensionister under 40 år. Udover de seks kommuner har Randers også igangsat en indsats på eget initiativ og har bidraget fra foråret 2013 med erfaringer og cases. DISCUS har udarbejdet 5 notater med resultater og erfaringer fra indsatsen: Notat 1. De 6 kommuners politiske overvejelser forud for jobindsatsen for førtidspensionister samt deres organisering af indsatsen per 1. august Notat 2. Erfaringer med etablering af småjob under 10 timer pr. uge. Notat 3. Virksomhedskontakten både jobkonsulenternes egne strategier og metoder - og indsatsen for at styrke førtidspensionisters egen jobsøgning. Notat 4. Metoder og model for afklaringssamtaler til førtidspensionister, der ønsker job jf. rammerne i den nye førtidspensionsreform. Notat 5. Udvikling af arbejdsevnen hos de jobinteresserede førtidspensionister. De 5 notater kan hentes på DISCUS.dk og I denne afsluttende erfaringsopsamling præsenteres: Resultaterne af jobindsatsen i de seks kommuner efter 1 års indsats Profil af de jobinteresserede førtidspensionister 7 anbefalinger til kommunerne vedr. en afklarings- og jobindsats for de førtidspensionister, der ER tilkendt pension. Anbefalingerne kan anvendes af de kommuner, der ønsker at gå i gang med en afklarings- og jobindsats for deres førtidspensionister. De kan også anvendes ifht. til de førtidspensionister, der ønsker job og selv kontakter kommunen for at få tre afklaringssamtaler. Ligesom de kan anvendes ifht. med de indtil nu relativt få - førtidspensionister, som kontakter kommunen for at gøre deres pension hvilende i et fleksjob eller via et ressourceforløb. 1 1 Se Vejledning om fleksjob mv. 07/11/13 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 Job til førtidspensionister Skånejob og ordinære deltidsjob I alt har 601 førtidspensionister tilmeldt sig som jobinteresserede i perioden 1. august 2012 til 31. juli Heraf er 238 kommet i job i perioden - svarende til 40 %. I ulønnet frivilligt job; 5; 1% I praktik; 33; 5% I lønnet job; 238; 40% Tilmeldt; 325; 54% I alt er der etableret 251 job, fordi nogle førtidspensionister har haft mere end ét job i perioden. 9 ud af 10 er job med løntilskud til førtidspensionister skånejob. frivilligt ulønnet arbejde; 5; 2% ordinært deltidsjob; 19; 7% ordinære vilkår, pensionen er gjort hvilende; 2; 1% skånejob'; 225; 90% 2 ud af 3 job er fundet i private virksomheder, typisk i mindre virksomheder inden for handel, kontor og restauration, hvor førtidspensionisten udfylder opgaver, som ikke kræver en fuldtidsansættelse, eller som ville være blevet løst af andre medarbejdere ved siden af deres hovedopgaver. Førtidspensionisterne er selv aktive i jobsøgningen og i knap halvdelen af jobbene, har førtidspensionisten selv kontaktet arbejdsgiver. De øvrige job er formidlet via jobkonsulenten. Arbejdstiden ligger hyppigst fra 10 til 15 timer om ugen. Det gælder for ca. 1 ud af 3 job

5 1 ud af 4 job er på under 10 timer om ugen, mens 1 ud af 5 job er på timer om ugen. Ca. 4 ud af 5 job er ufaglært arbejde, som kan udføres efter kort oplæring. Fx som medhjælp/assistent indenfor køkken/kantine, butik/lager, ældrepleje/børnepasning og rengøring. Andre jobtitler er bud, piccoline, alt-mulig-mand og pedel. Lønsatsen er her typisk 50 kr. i timen. Ca. 1 ud af 5 job kræver uddannelse og/eller erfaring. Fx som bogholder, frisør, informationsmedarbejder, kok, projektudvikler, snedker eller tjener. Lønsatsen er her typisk højere end i de ufaglærte job, mellem 100 og 150 kr. i timen. Særligt om job på ordinære vilkår Når jobbet er et deltidsjob på ordinære vilkår, har førtidspensionisten typisk selv har fundet det. Her er timelønnen oftest ifølge overenskomsten eller mindstelønnen på området. 21 førtidspensionister har fået job på ordinære vilkår. Heraf er to ansat på fuld tid og har gjort deres pension hvilende. De arbejder som hhv. sosu-assistent og sanitør til en timeløn på mellem 100 og 150 kr. Godt halvdelen af de øvrige 19 i ordinære deltidsjob ved siden af pensionen arbejder under 10 timer om ugen, en enkelt arbejder timer om ugen og de øvrige mellem 10 og 15 timer om ugen. De fleste har selv fundet det ordinære job ved at kontakte et antal arbejdsgivere, enkelte har fået ordinært job ved - efter en tid i skånejob - at få jobbet konverteret til ordinært deltidsjob. Mange arbejder som medhjælp indenfor især køkken, kantine, handel og transport, mens der også er enkelte, som har faglært arbejde. Typisk er timelønnen mellem 100 og 150 kr. Ordinært job er i tit fundet i førtidspensionistens eget netværk. Fx på en arbejdsplads, hvor førtidspensionisten var ansat før sin pensionering. Resultater fordelt på kommuner Resultaterne i de medvirkende kommuner varierer en del. I nogle kommuner er knap halvdelen af de jobinteresserede førtidspensionister kommet i job, mens det i andre kommuner er hver 3. eller hver 5. førtidspensionist. Det skyldes dels en forskellig prioritering af indsatsen i de enkelte kommuner, men også at det tager tid at løbe indsatsen i gang. Således er de bedste resultater opnået i de fire kommuner, som allerede havde erfaringer fra Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde i

6 heraf i frivilligt arbejde heraf i lønnet job antal tilmeldte * 85 af de jobinteresserede førtidspensionister i Aarhus er tilmeldt STAFF projektet (Særlig tilrettelagt Arbejdskraft Formidling) for borgere, der pga. udviklingshandicap har særligt vanskeligt ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked. Heraf er 29 kommet i job/uddannelse og 8 er i praktik pr. 31. juli Disse resultater indgår ikke i resultatet med de 132 etablerede job i Aarhus. Erfaringer fra de medvirkende kommuner Jobindsatsen for førtidspensionister i de medvirkende kommuner er ofte forankret i det team eller i den afdeling, hvor der også etableres fleksjob. I de fleste jobcentre er der en løbende, uformel erfaringsudveksling medarbejderne imellem om etablering af job. Her har jobkonsulenterne, der har arbejdet med jobindsatsen for førtidspensionister, ofte kunnet bidrage med viden og erfaringer om at etablere job med få timer at se ressourcer i borgere med en meget lille restarbejdsevne erfaringer i forbindelse med tilkendelse af pension tilrettelæggelse af ressourceforløb. Tre af de medvirkende kommuner har et konkret måltal for antallet af førtidspensionister i job eller antallet af nyetablerede job til førtidspensionister. Måltallet er først og fremmes et styringsværktøj, der tjener til at holde fokus på opgaven, men er også til en vis grad bestemmende for de ressourcer, der afsættes til opgaven. Men da det er frivilligt, om førtidspensionister vil arbejde og tage mod tilbud om 3 afklaringssamtaler, er der ingen direkte konsekvenser, hvis måltallet ikke nås. De øvrige kommuner forventer, at indsatsen på et tidspunkt vil komme med i beskæftigelsesplanen. Ikke nødvendigvis som et konkret måltal, men bredere formuleret som generelle - 6 -

7 målsætninger for tilbud om udvikling af førtidspensionisternes arbejdsevne, inklusion og et rummeligt arbejdsmarked. Kommunerne har på forskellig vis arbejdet med at overkomme de barrierer, der kan være for, at førtidspensionister kommer i job. Dels barrierer hos førtidspensionisterne selv, fx manglende viden om muligheder og tilbud, helbredsproblemer eller frygt for at miste deres førtidspension. Dels barrierer hos kommunale medarbejdere, der skal lære at se muligheder frem for begrænsninger og spotte jobåbninger til borgere med en meget begrænset restarbejdsevne. Især de sidstnævnte erfaringer kan også benyttes i indsatsen over for andre målgrupper. Fx borgere på ledighedsydelse. De nye muligheder for virksomhedspraktik til førtidspensionister og for fleksjob med et lille timetal gør, at enkelte kommuner oplever øget konkurrence om pladser i virksomhederne til indsatsen for jobinteresserede førtidspensionister og indsatsen for særligt borgere på ledighedsydelse eller kontanthjælp. Hovedindtrykket er dog, at det går lettere end forventet med at finde både praktikpladser og job med et timetal på under 10 timer om ugen så konkurrencen er ikke så hård, som på forhånd frygtet. Kommunerne forventer ikke, at særlig mange førtidspensionister vil få deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. Det er der flere årsager til. Meget få førtidspensionister ønsker eller forventer at kunne blive selvforsørgende. Rehabiliteringsteamet har som udgangspunkt svært ved at se realistiske muligheder for, at de nuværende førtidspensionister kan blive selvforsørgende. Mange af kommunens tilbud - samtaler, virksomhedspraktik og støtte til jobsøgning ved siden af pensionen - gør det ud for en udvikling af førtidspensionistens arbejdsevne. Flere af kommunerne overvejer eller har tiltag i støbeskeen, som skal give førtidspensionisterne tilbud om fx motion, smertehåndtering eller andre tilbud inden for sundhedsområdet. Der er også overvejelser om tilbud, der skal øge førtidspensionisternes oplevelse af inklusion, fx IT-cafeer. Og endelig er der i flere kommuner planer om eller konkrete tiltag i retning af omplacering af førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse til skånejob på virksomheder. Fremtidig afklarings- og jobindsats i kommunerne Fire af kommunerne Frederikshavn, Thisted/Morsø og Vejle har haft eller har stadig særlige projekter, som udgangspunkt for en afklarings- og jobindsats for førtidspensionister. Overgang fra projekt til drift er endnu ikke afklaret i alle fire kommuner. Tre kommuner Aarhus, Holbæk og Ikast-Brande deltog i Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde og har fortsat indsatsen herfra med de samme medarbejdere, så erfaringer og viden i vid udstrækning er blevet videreført i godt 3 år. I Aarhus endda endnu længere, fordi jobcentret medvirkede i et pilotprojekt forud for Initiativet. Indsatsen i de tre kommuner er således blevet en integreret del af jobcentrets indsats. Endelig er en kommune Randers kommet med i denne vidensindsamling undervejs og har bidraget med viden og eksempler på førtidspensionister i job. Her er indsatsen startet, da en medarbejder foreslog indsatsen i forbindelse med en omorganisering. Det skete efter, - 7 -

8 at førtidspensionister selv var i større målestok begyndt at henvende sig om job. Han fik derfor grønt lys til selv at stå for arbejdet med afklaring og støtte til jobsøgning. Frederikshavn Jobcentret forventer at der også fremover vil være omkring 90 førtidspensionister i job i kommunen. Antallet vil ikke stige, da der også vil være behov hos andre grupper for job på få timer og dermed vil efterspørgslen hos virksomhederne på job med få timer blive opfyldt. Der er ikke planlagt at fortsætte informationsindsats overfor førtidspensionisterne, så jobinteresse og initiativ skal derfor komme fra førtidspensionisterne selv. Afklarings- og jobindsats for førtidspensionister er efter udløb af projektperioden forankret hos en medarbejder i sygedagpengeafsnittet. Medarbejderen har også andre opgaver, men opgaven med afklaring, sparring og støtte til at etablere job og opfølgning er bevidst placeret hos éen medarbejder, der har det som en af sine kernekompetencer, så den ikke drukner i andre opgaver. Medarbejderen er kendt i kommuen som den, der tager sig af henvendelser fra jobinteresserede førtidspensionister og kan efter behov inddrages af kolleger. Sideløbende med jobindsatsen er kommunen ved at undersøge muligheden for at udplacere pladser på beskyttede værksteder. Målet er over tid at gøre et af de beskyttede værksteder til en affyringsrampe til skånejob på en virksomhed. Thisted/Morsø De to kommuner har i fællesskab gennemført projekt Livskvalitet, hvor der var fokus på både beskæftigelse, sundhed, personlig udvikling og IT-kundskaber. Efter projektets afslutning med udgangen af juli 2013 har de to kommuner hver især gjort sig overvejelser om forankring af indsatsen. Fælles for de to kommuner er en holdning om, at førtidspensionister udgør en ressource, som jobcentret gerne understøtter, hvis førtidspensionisten selv vil. I Thisted er jobkonsulenten nu en del af fleksjobteamet og har derudover som en opgave at gennemføre afklaringssamtaler med førtidspensionister, der selv henvender sig. Der er ikke et konkret måltal for indsatsen eller antallet af job, da der er tale om en målgruppe, hvor enhver udvikling og afklaring sker på frivillig basis. I Morsø er organiseringen af indsatsen ikke helt på plads, men målet er på sigt at indarbejde anbefalingerne fra projektet i jobindsatsen. Jobinteresserede førtidspensionister, der selv henvender sig vil få tilbudt afklaringssamtaler og praktikpladser. Nogle af projekterfaringerne vedr. IT- og job-cafeer overvejes som tilbud til borgere på ledighedsydelse. Desuden undersøges mulighederne for et samarbejde med Sundhedscentret om adgang til bl.a. fysioterapeut, kostvejleder og psykolog (fx smertehåndtering). Vejle Afklarings- og jobindsatsen ligger i det 3-årige projekt Tilbage i job, som medio 2013 er ca. halvvejs. Projektet med to medarbejdere er nu forankret i det team, hvor der etableres fleksjob og indgår dermed mere i driften end ved projektets opstart. Fagligt såvel som holdningsmæssigt er projektet blevet kendt i hele organisationen og understøttes af medarbejderne i andre afdelinger

9 Projektets målsætning er uændret, at 100 førtidspensionister er overgået til selvforsørgelse ved projektets slutning i Jobcentrets ledelse forventer, at der efter de første 1½ år vil komme større flow i antallet af henvendelser og etablering af job til førtidspensionister. Frivillighed skal fortsat være et nøgleord i projektet, men samtidig vil medarbejderne i projektet også arbejde for at flytte de førtidspensionister, der henvender sig, i retning af større grad af selvforsørgelse. Derfor bliver der bl.a. stillet krav til førtidspensionisterne om at møde op til en aktivitet i en periode, om at give jobkonsulenten indsigt i sin sag og om selv at gå aktivt ind i jobsøgningen. Samtidig er medarbejderne opmærksomme på, dels at imødegå de myter de oplever, der florerer blandt førtidspensionister såvel som kommunale medarbejdere om det risikable i at gøre pensionen hvilende. Dels at afklare hvilke økonomiske barrierer, der kan være, for at førtidspensionister går fra pension til selvforsørgelse. Aarhus Jobcentret har udarbejdet en beskrivelse af jobindsatsen for førtidspensionister og tilbuddet om 3 samtaler. Beskrivelsen skal bruges internt, så andre dele af forvaltningen og kommunen ved, hvad indsatsen indebærer og så de evt. kan begynde at henvise borgere til den. Endelig fortsætter indsatsen med at synliggøre job til førtidspensionister med skånejobopslag og omtale af job til førtidspensionister i kommunens blad til alle pensionister. Målet er årligt at etablere 120 skånejob, heraf halvdelen som kvotejob uden udgift for den enkelte arbejdsgiver, som skal være en kulturorganisation el.lign. Kvoten på 90 skånejob udspringer af en byrådsbeslutning for år tilbage, men har ikke været fuldt udnyttet de seneste år. Målet er derfor p.t. at gå fra at 45 % til at 60 % af kvotejobbene udnyttes. Jobindsatsen for førtidspensionister indgår i sin nuværende form i budget og jobcentrets samlede målsætninger frem til medio Den forventes fortsat efter dette tidspunkt, fordi der er stor bevågenhed på indsatsen og på resultaterne fra både byråd og jobcentrets ledelse. Der er også forventninger til, at en indsats svarende til STAFF projektet i et vist omfang kan videreføres efter projektets afslutning ved årsskiftet De to medarbejdere, der står for afklarings- og jobindsatsen for førtidspensionister, hører sammen med fleksjobteamet og diverse projekter til i afdelingen Job og Trivsel, der beskæftiger sig med borgere med behov for særlige indsatser og vilkår. Også det 3-årige projekt STAFF (Særlig Tilrettelagt ArbejdskraFt Formidling), der har fokus på borgere, der pga. udviklingshandicap har særlige vanskeligheder ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked, er placeret i Job og Trivsel. Udvikling af førtidspensionisternes arbejdsevne forventes primært at ske som hidtil via virksomhedspraktik, skånejob og evt. afklaringsforløb som kurser under Folkeoplysningsloven om hensyntagende specialundervisning hos Frit Oplysningsforbund. Opfølgningen på skånejob ligger hos myndighedssagsbehandlere, så de to jobkonsulenter kan bevare deres fokus på borger- og virksomhedsrettede opgaver

10 Holbæk Jobcentret informerer løbende både førtidspensionister og arbejdsgivere via pressemeddelelser med gode historier, tilbud om informationsmøder til førtidspensionister og breve til særligt udvalgte grupper af førtidspensionister. Fx i en bestemt aldersgruppe. Jobcentret har fastsat et måltal på 70 førtidspensionister i job per år. For at indsatsen skal balancere økonomisk, er det fastsat, at 18 job af de 70 job - ca. 25 % - kan være deltidsjob på ordinære vilkår, mens 7 job 10 % - kan være frivilligt arbejde. De øvrige 45 job er skånejob. Der er en tendens til, at der p.t. er flere jobåbninger end jobinteresserede førtidspensionister, der matcher åbningerne. Overskydende job formidler konsulenterne videre til deres kolleger i fx fleksjobgruppen. Udgangspunktet for jobindsatsen er, at førtidspensionisterne er en potentiel ressource, som kan udvikles på førtidspensionisternes eget initiativ og på frivillig basis. Der er således ingen konkrete måltal på at flytte førtidspensionisterne helt ud af pensionen og i fx fleksjob. Men konsulenterne er opmærksomme på, at der kan være førtidspensionister, som både kan og vil gå videre end de nuværende tilbud og har derfor aktuelt aftalt møde med den ansvarlige for rehabiliteringsteamet for at drøfte sagsgange på området. De to jobkonsulenter, der står for afklarings- og jobindsatsen, er placeret i den enhed som også tager sig af sygedagpenge, fleksjob og revalidering. De har efterhånden opbygget et stort netværk og er blevet indsatsens ansigt udadtil. De peger i samtalerne med førtidspensionisterne også på andre tilbud, som kunne være relevante for at øge førtidspensionistens livskvalitet. Snitfladerne til andre tilbud/indsatser er pt. endnu ikke helt afklaret. Ikast-Brande Jobcentret har ikke fastsat måltal for indsatsen eller for antallet af job, men ser det som en del af kommunens mål om et rummeligt arbejdsmarked. Jobkonsulenten er placeret i fleksjob-teamet, og hans opgave er defineret som at finde job til førtidspensionister. Jobcentret har valgt at give medarbejderne ret frie rammer til opgaveløsningen. Det betyder en del tværfagligt samarbejde, og at konsulenten også prøver nye tiltag af. Fx at arrangere gåture med jævne mellemrum, hvor de førtidspensionister, som ikke umiddelbart er parate til job også kan deltage. Dermed giver jobkonsulenten også en støtte, som strengt taget hører under socialafdelingens opgaver. Men på den anden side er der også medarbejdere i socialafdelingen, som støtter op om førtidspensionister, der enten er i job eller på vej i job. Kommunen tilkender fortsat førtidspension til de borgere, som har en arbejdsevne, der alene rækker til 5-6 timers arbejde om ugen. Hvis borgeren har en stærk arbejdsidentitet og ønsker et job ved siden af pensionen, henvises borgeren til jobkonsulenten allerede under pensionssagen. Randers Tanken bag kommunens jobindsats for førtidspensionister er, at et job giver et bedre medborgerskab, bedre social sammenhæng og bedre økonomi. Det er især for den enkelte, der

11 vil være en forskel og derfor også primært et socialt tiltag. Kommunen har ikke en målsætning eller et måltal om førtidspensionister i job og indsatsen er ikke specifikt med i beskæftigelsesplanen. Men eftersom inklusion af alle er en del af kommunens sociale plan, forventes det, at dette på sigt vil blive koordineret med beskæftigelsesplanen. Frivillighed er derfor et nøgleord i jobindsatsen og understøttes af en bred information om muligheden for afklaring og job. Opgaven er forankret i fleksjob-teamet. En medarbejder gennemfører afklaringssamtaler med førtidspensionister, giver støtte og sparring til at finde job, etablere skånejobbene og klargøre sagen, når et skånejob konverteres til et fleksjob

12 Profil af førtidspensionisterne De jobinteresserede førtidspensionister De jobinteresserede førtidspensionister er en meget uhomogen gruppe. Der er alt lige fra den 30-årige, der ikke har færdiggjort sin uddannelse pga. en psykisk lidelse til den ufaglærte 50-årige, som har fået problemer med bevægeapparatet eller en kronisk lidelse efter at have haft fuldtidsarbejde i mere end 10 år. De mest markante træk i profilen er, at godt halvdelen af de jobinteresserede førtidspensionister har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse, mens 1 ud af 5 har fået pension pga. mobilitetsproblemer 6 ud af 10 har folkeskolens afgangseksamen eller mindre som deres højeste uddannelse, mens 1 ud af 3 har en kompetencegivende uddannelse, hyppigst en erhvervsfaglig uddannelse 2 ud af 3 har haft job før pensionstilkendelsen. Heraf har 4 ud af 10 haft job i mere end 10 år og 7 ud af 10 har haft fuldtidsjob 4 ud af 10 er under 40 år. De har oftere end de ældre førtidspensionister en psykisk lidelse eller er udviklingshæmmede/hjerneskadede og deres uddannelsesniveau er lavere varigheden af deres pension er meget varieret. Langt de fleste 7 ud af 10 har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003 (Den nye ordning), mens 1 ud af 10 har haft pension i mere end 15 år 2 ud af 3 har ikke haft job efter deres pensionstilkendelse. De, der har haft job, har som oftest haft skånejob. Førtidspensionister med særligt behov for støtte Profilen på de førtidspensionister, der ikke er kommet i job i løbet af året, adskiller sig fra de førtidspensionister, der er kommet i job. Forskellen i profiler giver et fingerpeg om, hvilke jobinteresserede førtidspensionister, der har mest brug for støtte til at finde et job og evt. også til at udvikle deres arbejdsevne før job bliver en reel mulighed for dem. Det drejer sig især om førtidspensionister, som ikke har joberfaring og derfor ingen klar fornemmelse af, hvad de kan bidrage med i jobsammenhæng, hvordan de kan søge job eller i det hele taget begå sig på en arbejdsplads har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse eller sociale problemer og måske har brug for særlige hensyn for at kunne indgå i det sociale samspil på en arbejdsplads har fået tilkendt pension for 1-3 år siden og derfor ikke har haft tid til at lære at leve med deres funktionsnedsættelse har en anden etnisk baggrund end dansk og derfor evt. oplever sproglige barrierer. En overvægt af de førtidspensionister, der ikke har fundet job, er desuden under 30 år

13 Førtidspensionister i job på ordinære vilkår De to førtidspensionister, som har fundet fuldtidsjob på ordinære vilkår og gjort deres pension hvilende, er begge under 40 år, har en kompetencegivende uddannelse og haft fuldtidsjob før, de pga. hhv. en kronisk lidelse og mobilitetsproblemer fik tilkendt pension. De 19 førtidspensionister, der har fundet ordinære deltidsjob ved siden af pensionen, har også i vid udstrækning erhvervserfaring, mange mere end 10 år i fuldtidsjob på ordinære vilkår, og 3 ud af 4 er mellem 40 og 55 år. Lidt under halvdelen har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse og de øvrige pga. mobilitetsproblemer eller en kronisk lidelse. Førtidspensionisterne i job på ordinære vilkår har i højere grad end førtidspensionisterne i skånejob selv taget teten i kontakten til virksomheden. Kun i et enkelt tilfælde har jobkonsulenten været med til selve jobsamtalen

14 7 anbefalinger til en afklarings- og jobindsats De 7 anbefalinger er udarbejdet til kommuner, der ønsker at gå i gang med en afklarings- og jobindsats for deres førtidspensionister. Følgende 7 punkter indgår i anbefalingerne: 1. Kommunikation til førtidspensionisterne 2. Kommunikation til virksomhederne 3. Tre afklaringssamtaler jf. førtidspensionsreformen 4. Førtidspensionistens selvaktivering 5. Virksomhedspraktik 6. Udvikling af arbejdsevnen - før job 7. Udvikling af arbejdsevnen - i et konkret job 1. Kommunikation til førtidspensionisterne Informér løbende og bredt om, at job er en mulighed, hvis førtidspensionisten selv ønsker det, og at førtidspensionisten har mulighed for 3 afklaringssamtaler. Hvorfor? Det er meget forskelligt, hvor førtidspensionisterne henter deres information og hvilke dele af den kommunale organisation, de er i kontakt med. Desuden er det meget forskelligt, hvornår den enkelte førtidspensionist er motiveret for job. Når motivationen for job er til stede, skal det være let for førtidspensionisten at finde information om, hvad jobcentret kan tilbyde i den forbindelse. Hvordan? Besvar kort de vigtigste spørgsmål i en folder og på kommunens webside: o Må førtidspensionister godt arbejde ved siden af pensionen? o Hvad betyder en lønindtægt for den enkeltes økonomi? (Herunder at en lønindtægt kan få indflydelse på fx boligsikring, medicintilskud og en evt. privat pension) o Kommunens tilbud om afklaring og evt. støtte til at finde job. Fx hvor og til hvem skal førtidspensionisterne henvende sig, hvis de ønsker afklaringssamtaler? Hvad kan førtidspensionisten selv gøre for at finde job? Understreg, at job er frivilligt det er helt op til førtidspensionisten selv. Brug nudging gode eksempler på førtidspensionister, der er kommet i job, og ideer til førtidspensionistens egen jobsøgning. Udsend folderen bredt fx til praktiserende læger, borgerservice, på biblioteker, væresteder og lign. Brug kommunale medarbejdere som ambassadører for kommunens tilbud fx støtte- og kontaktpersoner, lokalpsykiatrien, hjemmeplejen mv

15 Overvej også andre muligheder fx annoncer i lokale uge- eller gratisaviser, evt. i kommunens blad til førtidspensionister. Interview med jobkonsulenten eller førtidspensionister i job i den lokale presse. Hvis mange førtidspensionister henvender sig for at få mere viden om de grundlæggende regler for førtidspensionister i job, kan jobkonsulenten vælge at samle førtidspensionisterne til informationsmøder, fx hver måned. Evt. i samarbejde med væresteder mm. Møderne kan også bruges som springbræt til at træffe aftaler med de førtidspensionister, som finder ud af, at de har lyst til at gå videre med at søge job. 2. Kommunikation til virksomhederne Udarbejd kortfattet og enkelt informationsmateriale til virksomheder. Hvorfor? Muligheden for at ansætte førtidspensionister er ikke særlig kendt på virksomhederne, men generelt er der stor åbenhed for at ansætte førtidspensionister. Især på små og mellemstore private virksomheder. Ofte lægger virksomhederne allermest vægt på, at førtidspensionister er motiverede og ønsker at arbejde, selvom de ikke behøver det. Om der etableres et job til førtidspensionister, afhænger først og fremmest af, om der er førtidspensionister, der matcher jobåbningen. Derfor kontaktes virksomhederne oftest først, når der er en jobinteresseret førtidspensionist på banen. Hvordan? Materialet til virksomhederne skal være enkelt og klart, om: muligheden for at ansætte førtidspensionister i skånejob eller i deltidsjob på ordinære vilkår at førtidspensionister kan være løsningen på et problem for virksomheden. Fx kan de klare små opgaver, som ellers ikke bliver løst at førtidspensionister er motiverede medarbejdere de arbejder kun, fordi de selv vil. 3. Tre afklaringssamtaler Skab et åbent og tillidsfuldt samtaleforum med fokus på muligheder frem for begrænsninger og barrierer. Hvorfor? Førtidspensionisternes behov for afklaring og sparring varierer, fordi deres erfaringer og ønsker varierer. Erfaringerne viser, at førtidspensionistens motivation for job og tidligere

16 joberfaring betyder mere for chancen for at finde et job - end uddannelse og årsagen til pensionen. Nogle førtidspensionister har mange negative oplevelser i bagagen fra perioden op til deres pension, hvor fokus var på det, de ikke kunne. Men ligesom alle andre får førtidspensionister job, fordi der er noget, de er gode til. Hvordan? Lad borgerens egne interesser og behov være styrende, og lad processen ske i borgerens eget tempo Brug anerkendende tilgang og tag udgangspunkt i borgerens egne ideer, ønsker og behov ikke sagsakter mv. Støt førtidspensionisten i at sætte ord på begrænsninger i arbejdsevnen og skånebehov. Hvad betyder funktionsnedsættelsen i et konkret job? For arbejdsgiver? For kolleger? Brug 1. samtale til grundlæggende information om regler og rettigheder samt til afklaring af borgerens egen motivation for job og forventningsafstemning til det videre forløb o Brug evt. en tjekliste for at sikre, at samtalen kommer omkring alle relevante emner vedr. skånejob og økonomi o Støt førtidspensionisten i at afklare sine økonomiske forhold ved Udbetaling Danmark (førtidspension), Ydelseskontoret (boligsikring og medicintilskud), Pensionskontoret (rammer for indtægt ift. pensionsberettigelse) og evt. private forsikringer eller pensioner (berettigelse til pension, hvis de tager lønnet arbejde) Brug 2. samtale til at gå mere i dybden med en personlig afklaring om jobønsker, kompetencer og skånebehov o Overvej om erfaringer fra frivilligt arbejde og fritidsinteresser kan pege på mulige job o Overvej om virksomhedspraktik kan være en mulighed og tilbyd evt. at kontakte en arbejdsgiver. Brug 3. samtale til sparring og støtte til jobsøgning o Tilbyd evt. at kontakte arbejdsgivere for at finde jobåbninger o Tilbyd evt. at tage med til jobsamtale, hjælpe med at definere arbejdsopgaver og skånebehov eller følg op på job eller praktik, hvis der er behov for det Afslut samtalerne med at aftale, hvem der gør hvad inden næste kontakt, og hvem, der kontakter hvem Inddrag evt. også - efter aftale med førtidspensionisten - personer fra vedkommendes bagland. 4. Førtidspensionistens selvaktivering Giv førtidspensionisten redskaber til selv at søge job

17 Hvorfor? Ikke alle førtidspensionister kan finde job selv, men de fleste kan tage det første skridt ved at blive mere afklarede om, hvad de kan og vil. Hvor stor en del af jobsøgningen den enkelte førtidspensionist kan påtage sig, afhænger bl.a. af, hvilken erfaring førtidspensionisten har fra tidligere jobsøgning og erhvervsarbejde. I knap halvdelen af de 251 job har førtidspensionisterne selv spillet en aktiv rolle i at kontakte virksomhederne for at finde job. Der vil også blive stillet krav til førtidspensionisten i et evt. job. En proces, hvor førtidspensionisten selv spiller en aktiv rolle, vil forberede ham eller hende på de krav, der er i jobbet. Førtidspensionister, der selv kan opsøge virksomheden, kan ofte forhandle sig frem til en højere timeløn og evt. få et deltidsjob på ordinære vilkår. Hvordan? Giv førtidspensionisten viden om jobtyper job med løntilskud til førtidspensionister, deltidsjob på ordinære vilkår, fleksjob og evt. frivilligt arbejde. Giv hjemmeopgaver, der passer til den enkeltes evner og muligheder fx o at brainstorme på arbejdsopgaver, som borgeren er interesseret i o at brainstorme på arbejdspladser, hvor borgeren kan forestille sig at arbejde o at undersøge konsekvenser af et job i pensionsudbetalingen hos Udbetaling Danmark o at undersøge konsekvenser af et job i boligsikring og medicintilskud i kommunen o at undersøge konsekvenser af et job hos førtidspensionistens private forsikrings- eller pensionsselskaber o at undersøge, om der er jobåbninger eller virksomhedskontakter i førtidspensionistens eget netværk eller nabolag o at præsentere sine vigtigste kompetencer og ønsker til arbejdsopgaver og arbejdstid. Fx i et mini-cv, i en telefonsamtale eller ved personlig kontakt til arbejdsgiveren o at sætte ord på behov for skånehensyn og funktionsnedsættelse, så det bliver let at forholde sig til for en arbejdsgiver og kolleger o at planlægge kontakten til en bestemt virksomhed o at forberede sig på en jobsamtale Tilbyd hjælp og sparring til de opgaver, som førtidspensionisten selv har svært ved Introducér værktøjer til at få overblik over virksomheder inden for en bestemt branche eller i et bestemt område Lav en flyer med kort information til virksomheden om job med løntilskud til førtidspensionister. Den kan førtidspensionisten tage med ud til virksomheden eller sende med sin jobansøgning. 5. Virksomhedspraktik Brug individuelt tilpasset virksomhedspraktik til de jobinteresserede førtidspensionister, som har brug for mere afklaring end 3 samtaler

18 Hvorfor? Erhvervserfaring øger sandsynligheden for, at en jobinteresseret førtidspensionist kommer i job. Hvis førtidspensionisten ikke har været i job før, kan en praktik kompensere for det. Virksomhedspraktik er i de medvirkende kommuner blevet brugt til at støtte og afklare især yngre førtidspensionister med meget lidt erhvervserfaring, så de kan få foden indenfor på en arbejdsplads. Knap 1 ud af 6 førtidspensionister, der har været tilmeldt som jobinteresserede i de 6 kommuner, er kommet i praktik. Hvordan? Afklar på forhånd med virksomheden, om der er en realistisk mulighed for et job, når praktikken er slut Afstem forventningerne til praktikken hos både førtidspensionist og virksomhed. Bl.a. så begge parter kan afbryde praktikken, uden at det opleves som et nederlag, hvis det ikke lever op til forventningerne. Tilbyd en snusepraktik, hvor der ikke nødvendigvis er et job, når praktikken er slut, til de jobinteresserede førtidspensionister, som er usikre på, o hvad det vil sige at have et job fx fordi de ikke tidligere har prøvet at have et job o hvordan de kan bruge deres erfaringer og kompetencer i et job fx fordi de skal skifte branche Tilbyd evt. flere korte snusepraktikker på forskellige arbejdspladser Tilbyd en afklaringspraktik, når førtidspensionisten - og evt. også arbejdsgiveren - har brug for at afklare o hvilke arbejdsopgaver førtidspensionisten kan løse o om der er brug for hjælpemidler, mentorstøtte eller andet o afprøve kemien mellem førtidspensionisten og de andre medarbejdere Tilbyd en rekrutteringspraktik til de førtidspensionister, som er klar til at gå i et konkret job, men fx mangler at få afklaret o hvor mange timer om ugen, de kan arbejde i netop det job o hvilke skånehensyn, der er behov for Forlæng evt. praktikken, hvis en førtidspensionist, som arbejder meget få timer om ugen, får brug for mere end 4 ugers praktik måske mere end 3 måneder Undersøg om det er muligt og relevant at bruge Virksomhedscentre til snuse- eller afklaringspraktikker. 6. Udvikling af arbejdsevnen - før job Brug tilbud fra tilgrænsende områder til FØP, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. Hvorfor? Nogle førtidspensionister er meget langt fra arbejdsmarkedet, men har alligevel et ønske om forandring i deres situation og måske med tiden et job. De er ofte svære at matche til et job fx pga. helbredsproblemer eller manglende basale IT-kundskaber. Andre er i tvivl om,

19 hvorvidt et job overhovedet er noget for dem, og de ønsker at prøve det af uden at forpligte sig over for en arbejdsgiver. Hvordan? Brug alment tilgængelige eller projektilbud inden for fx o sundhed fx kommunens egne sundhedstilbud, smertehåndtering, rygestop, motion o.a. o IT fx på biblioteker eller hos interesseorganisationer, især med henblik på at ruste borgeren til selv at kontakte det offentlige, egen læge mv. på nettet Tilbyd evt. støtte til jobsøgning fx i jobsøgningscafeer, hvor de jobinteresserede kan få hjælp til at skrive et mini-cv eller kontakte virksomheder. Der kan oprettes kurser under Folkeoplysningsloven om hensyntagende specialundervisning med 9 timers undervisning pr. uge. Også nogle Centre for Specialundervisning for Voksne (CSV) har kurser, der matcher førtidspensionisternes behov Foreslå frivilligt arbejde til de førtidspensionister, som ønsker noget at stå op til, men som ikke er parate til praktik eller skånejob Tilbyd en kort snusepraktik på en virksomhed, der har opgaver, som interesserer førtidspensionisten. 7. Udvikling af arbejdsevnen - i et konkret job Vær opmærksom på at justere jobbet, hvis førtidspensionisten får det bedre og selv ønsker at udvikle sig i jobbet. Hvorfor? Arbejdsevnen er ikke statisk. For nogle førtidspensionister betyder jobbet, at de får det bedre. Lige som alle andre kan de tilegne sig rutine og erfaring, der gør, at de kan løse arbejdsopgaverne hurtigere og bedre. Eller de får lyst til at prøve kræfter med et nyt job. Endelig er der enkelte førtidspensionister, der har et langsigtet mål om at gøre deres pension hvilende med et fleksjob eller helt frasige sig pensionen. Hvordan? Anbefal, at førtidspensionisterne begynder med et lidt lavere timetal, end de regner med at kunne klare, for at få en rolig start i skånejobbet Følg op på timetal og arbejdsopgaver i skånejobbet. Eller foreslå førtidspensionisten og arbejdsgiver, at de selv tager det op efter fx 3 måneder Foreslå evt. at konvertere skånejobbet til et deltidsjob på ordinære vilkår, hvis der ikke er andre skånebehov end nedsat tid Støt førtidspensionister, der har haft et skånejob, i selv at søge et nyt, hvis det oprindelige skånejob ikke holder Tilbyd at konvertere skånejobbet til et fleksjob, hvis både arbejdsgiver og førtidspensionist er parate til det og skånejobbet har været stabilt i en længere periode. 2 2 Se Vejledning om fleksjob mv. 07/11/13 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere