Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats"

Transkript

1 NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007 et beskæftigelsesmål om at nedbringe ungdomsledigheden, og regeringen har en målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. På trods af et øget fokus på området, står mange unge stadig uden uddannelse eller job. Det er en stor udfordring også i beskæftigelsesindsatsen at få flest mulig unge i offentlig forsørgelse til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Konsekvenserne af at mangle en uddannelse er ikke noget, der går over. Gennem hele arbejdslivet er andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse i gennemsnit omkring 20 pct. -point mindre beskæftiget end personer med en kompetencegivende uddannelse. Mens 85 pct. af personer med en kompetencegivende uddannelse er i job, gælder det således kun 65 pct. af personer uden en kompetencegivende uddannelse. 1 Ligeledes viser nye analyser fra Beskæftigelsesministeriet, at unge ufaglærte er mere berørt af ledighed og har længere ledighedsperioder end personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. På nuværende tidspunkt findes der ikke tilstrækkelig viden om hvilken indsats, der er mest effektiv i forhold til at få ledige unge til at påbegynde en uddannelse. Derfor igangsættes projekt Unge godt i gang. Projektet designes som et kontrolleret forsøg med en deltager- og en kontrolgruppe. Unge i deltagergruppen får en intensiv og særlig tilrettelagt indsats, mens unge i kontrolgruppen får den normale indsats i jobcentret. Formålet Det overordnede formål med projekt Unge godt i gang er at unge ledige under 30 år via en tidlig og aktiv indsats påbegynder en uddannelse eller får et job. Der er tre mål for projektet: at unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse under 30 år får en erhvervskompetencegivende uddannelse eller sekundært et job via en aktiv indsats 1 Kilde: samspil nr. 8

2 at unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse kommer i job hurtigst muligt via en aktiv indsats at få viden om hvilken indsats, der virker i forhold til at få unge a-dagpengeog kontanthjælpsmodtagere under 30 år godt i gang med uddannelse eller job. Projektets målgrupper Målgruppen for projekt Unge godt i gang er unge under 30 år som modtager a- dagpenge eller kontant/starthjælp (alle matchgrupper). Denne målgruppe er sammensat af unge med forskellige behov og kvalifikationer: unge med og uden erhvervskompetencegivende uddannelse og unge med og uden umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. I projektet tilrettelægges indsatsen i fire programmer, som målrettes fire grupper af unge under 30 år. De fire ungegrupper er beskrevet nedenfor og i figur 1: Ungegruppe 1 Unge der kan fungere i et virksomhedscenter Består af unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor sagsbehandlerne vurderer, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og heller ikke kan påtage et job på ordinære betingelser og herigennem indsluses i ordinær uddannelse. Ungegruppe 2 Unge på vej mod uddannelse via job med udddannelsesperspektiv Består af unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor sagsbehandlerne vurderer, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en. De kan varetage et ordinært job og på kortere eller længere sigt, har de gode chancer for herigennem at opkvalificere sig til at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ungegruppe 3 Uddannelsesparate unge Består af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, men hvor sagsbehandlerne vurderer, at de har forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ungegruppe 4 Jobparate unge med udannelse Består af unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2

3 Figur 1. Præsentation af de 4 ungegrupper i projekt Unge - godt i gang Unge under 30 år Ungegruppe 4: Med uddannelse Uden uddannelse Ungegruppe 3: Med forudsætninger for uddannelse Uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse Ungegruppe 2: Parate til job, umiddelbart ikke forudsætninger for uddannelse men kan opkvalificeres til uddannelse Ungegruppe 1: Ikke umiddelbart parat til hverken job eller uddannelse. Projektets fire programmer Projektets kontrolgruppe modtager den normale indsats i jobcentret. For deltagergruppen er der designet fire programmer i projektet, der alle indeholder en intensiv og særlig tilrettelagt minimumsindsats. Nedenfor beskrives projektets programindsats for deltagerne i hver af de fire ungegrupper, herunder hypoteser, succeskriterier og den minimumsindsats, der skal til for at sikre progression i indsatsen. Jobcentrene kan vælge at give unge i deltagergruppen en indsats, som rækker ud over programmernes minimumsindsats, hvis de vurderer, at de unge har behov for det. For unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse kan jobcentret fx vurdere, at nogle unge har behov for yderligere indsats i form af samtaler hver uge og/eller et afklaringsforløb med fokus på job inden aktivering (jobsøgningskurser). For unge uden en kompetencegivende uddannelse kan de ugentlige samtaler med sagsbehandler fx suppleres med månedlige statussamtaler mellem den unge, sagsbehandler, mentor og virksomhedscentret/ aktiveringsstedet/ uddannelsesinstitutionen, således at alle koordinerer og er vidende om, hvad der aktuelt arbejdes med og er i fokus omkring den unge. Forebyggende og afklarende tilbud er en fast del af indsatsen i program 1 og 2 for de unge, der har behov for det. Herudover kan der i helt særlige tilfælde være behov for forebyggende og afklarende tilbud til unge i program 3 eller 4. I overensstemmelse med gældende regler afholdes de lovpligtige CV-samtaler for både deltager- og kontrolgruppen. Jobcentrene har metodefrihed til inden for forsøgets rammer at vælge tilbudstype for de unge, ligesom jobcentrene har mulighed for at lade anden aktør gennemføre indsatsen for både deltager- og kontrolgruppe i overensstemmelse med eventuelle rammeaftaler og lovgivningsmæssige krav. 3

4 Ungegruppe 1 - Unge som kan fungere i et virksomhedscenter Ungegruppe: Ungegruppe 1 består af unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor sagsbehandlerne vurderer, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og heller ikke kan påtage sig et job på ordinære betingelser og herigennem indsluses i ordinær uddannelse. Hypotese: De unge er ikke umiddelbart parate til påbegynde uddannelse eller tage et ordinært job. Forsøg med virksomhedscentre viser, at der er gode resultater med at bruge virksomhedscentre til de unge i denne målgruppe. Det forventes derfor, at de unge i denne målgruppe kan opkvalificeres til et ordinært job eller løntilskud via en plads i et virksomhedscenter. I virksomhedscentret får de unge en håndholdt intensiv indsats, som skal styrke deres sociale og faglige kompetencer. De unge, som har behov for det, vil modtage forebyggende og afklarende tilbud i jobcentret eller hos anden aktør og/eller en social indsats hos andre forvaltninger. Succeskriterium: Jobcentrene har som mål at de unge i ungegruppe 1 får en plads i et virksomhedscenter. På længere sigt er målet for unge i ungegruppe 1 at påbegynde et job på ordinære vilkår som et skridt på vejen til en uddannelse. Minimumsindsats Program 1 indeholder ugentlige individuelle samtaler, tilknytning af mentor, et aktivt forløb på et virksomhedscenter og eventuelt et FVU-forløb, et forebyggende og afklarende tilbud og/eller en parallel social indsats (se figur 2). : Deltagerne modtager et brev, hvor den unge får at vide, at han/hun skal deltage i projekt Unge godt i gang. Der indkaldes samtidig til den første individuelle samtale, som afholdes i uge 1. / uge 2: Efter den første samtale aftales med den unge, møder han/hun op til 1-2 dages intensiv afklaringsforløb. Her vurderer sagsbehandleren hvor uddannelsesegnet den unge er, hvorefter den unge visiteres til program 1, 2 eller 3. Samtidig undersøges den unges læse/ stave færdigheder, og det besluttes, om der er behov at opstarte et FVU-forløb. Uge 2/ uge 3-30: Ugentlige individuelle samtaler med sagsbehandler med personligt fremmøde indtil påbegyndelsen af forløb i virksomhedscenter. Herefter kan de ugentlige samtaler afholdes telefonisk. Senest uge 3 påbegyndes et FVU-forløb, hvis den unge har behov for det, parallelt med den øvrige indsats. Hurtigst muligt og senest uge 6 påbegyndes et aktivt forløb på et virksomhedscenter. Ifølge de nye ungeregler skal det aktive tilbud have en varighed af 26 uger. Jobcentret og den unge finder i fællesskab en plads på et virksom- 4

5 Deltagere Kontrol hedscenter. Formålet med et at placere den unge i en plads på et virksomhedscenter er at understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomhedscentre har første prioritet, men hvis det ikke lader sig gøre at oprette virksomhedscentre eksempelvis hvis man står med en enkelt person i ungegruppe 1 så er individuel virksomhedspraktik med mentor (offentlig og privat) med samme tætte opfølgning, som de unge ville modtage i et virksomhedscenter, et muligt alternativt. Der tilknyttes en mentor til den unge i virksomhedscentret. Mentorens rolle er at være en motiverende drivkraft for de unge i hverdagen og hjælpe de unge med at fungere i hverdagen ved at skabe større kontrol og selvstændighed i deres tilværelse. Mentoren skal være en voksen rollemodel og bidrage med råd og støtte i små hverdagsproblemer og større kriser. Mentoren har fokus på de unges personlige og faglige udfordringer, der udgør en barriere for, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mentor kan bl.a. have som opgave at hente de unge, hvis de ikke møder op i virksomhedscentret. De unge, som har behov for det vil modtage forebyggende og afklarende tilbud i jobcentret eller hos anden aktør. Det kan fx være fysisk træning, kostvejledning, samtaler med psykolog mv. Parallelt med indsatsen i jobcentret/ hos anden aktør vil unge, der har behov for det, modtage en social indsats hos andre forvaltninger. Det kan fx være en støtte-kontaktperson, afvænningsforløb, behandling for depression eller psykisk sygdom, hjælp med bolig, pengestyring mv. Jobcentret skal på ledelsesniveau tage stilling til, hvorledes der koordineres med indsatsen fra øvrige myndigheder og socialforvaltninger. Der afholdes en revisitationssamtale med den unge, såfremt den unge fortsat er ledig efter forsøgets afslutning. Figur 2. Program 1 Unge der kan fungere i et virksomhedscenter Tilmelding til jobcenter Tilmelding til jobcenter Udsendelse af brev Revisitationssamtale Afklaringsforløb (1-2 dage) /2 Ugentlige samtaler (uge 1-32) Støttet job på virksomhedscentre+ tilknytning af mentor Hurtigst muligt senest uge 6 Samtale Inden 1 mdr. (gentages hver 3. mdr.) Aktivering Senest uge 13 (6 mdr.) Senest uge 32 5

6 Ungegruppe 2 - Unge på vej mod uddannelse via job med uddannelsesperspektiv Ungegruppe: Ungegruppe 2 består af unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor sagsbehandlerne vurderer, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en. De kan varetage et ordinært job og på kortere eller længere sigt har de gode chancer for herigennem at opkvalificere sig til at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hypotese: Unge i ungegruppe 2 er umiddelbart parate til at tage et job, men de skal gennem kontakt med arbejdsmarkedet opkvalificeres til at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det forventes, at de unge i denne ungegruppe kan opkvalificeres til uddannelse via et job med uddannelsesperspektiv. Her får de unge en håndholdt intensiv indsats, som vil styrke deres uddannelsesparathed, motivation og faglige kompetencer. De unge, som har behov for det, vil modtage en forebyggende og afklarende tilbud i jobcentret eller hos anden aktør og/eller en social indsats hos andre forvaltninger. Succeskriterium: Jobcentrene har som mål at få de unge i ungegruppe 2 i job med uddannelsesperspektiv. På længere sigt er målet for unge i ungegruppe 2 at påbegynde erhvervskompetencegivende uddannelse via en tidlig og aktiv indsats. Minimumsindsats Program 2 indeholder ugentlige individuelle samtaler, tilknytning af mentor, job med uddannelsesperspektiv og eventuelt et FVU-forløb, et forebyggende og afklarende tilbud og/eller en parallel social indsats (se figur 3). : Deltagerne modtager et brev, hvor den unge får at vide, at han/hun skal deltage i projekt Unge godt i gang. Der indkaldes samtidig til den første individuelle samtale, som afholdes i uge 1. / uge 2: Efter den første samtale aftales med den unge, møder han/hun op til 1-2 dages intensiv afklaringsforløb. Her vurderer sagsbehandleren hvor uddannelsesegnet den unge er, hvorefter den unge visiteres til program 1, 2 eller 3. Samtidig undersøges den unges læse/stave færdigheder, og det besluttes, om der er behov at opstarte et FVU-forløb. Uge 2/ uge 3-30: Ugentlige individuelle samtaler med sagsbehandler med personligt fremmøde indtil job med uddannelsesperspektiv eller uddannelsesrettet aktivering påbegyndes. I løbet af det aktive tilbud kan de ugentlige samtaler afholdes telefonisk. Sagsbehandleren har fokus på, at få den unge i ordinær job med uddannelsesperspektiv evt. via virksomhedsrettet aktivering. Senest uge 3 påbegyndes et FVU-forløb, hvis den unge har behov for det, parallelt med den øvrige indsats. 6

7 Hurtigst muligt og senest efter 6 uger påbegyndes et job med uddannelsesperspektiv evt. via virksomhedsrettet aktivering. Ifølge de nye ungeregler skal det aktive tilbud have en varighed af 26 uger. Formålet med et job med uddannelsesperspektiv er, at arbejdsgiveren hjælper den unge videre i et uddannelsesforløb (fx teknisk skole eller TAMU). Aktivering på en virksomhed i form af løntilskud eller praktik med et tilsvarende uddannelsesperspektiv kan anvendes - eksempelvis hvis man bruger et offentligt tilskudsjob på social- og sundhedsområdet som springbræt til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Jobcentret og arbejdsgiveren er i løbende kontakt omkring den unge. Det, som adskiller job med uddannelsesperspektiv fra øvrige ufaglærte job, er, at arbejdsgiveren er engageret i forhold at få den unge i uddannelse. Jobcentret og den unge finder i fællesskab en arbejdsgiver, som vil ansætte den unge i et job med uddannelsesperspektiv. Der tilknyttes en mentor til den unge på virksomheden. Mentorens rolle er at være en motiverende drivkraft for de unge i hverdagen, og hjælper de unge med at fungere i hverdagen ved at skabe større selvstændighed i deres tilværelse. Mentoren skal være en voksen rollemodel og bidrage med råd og støtte i små hverdagsproblemer og større kriser. Mentoren har fokus på sammenhæng mellem job og uddannelse og forholde sig til de personlige og faglige udfordringer, der udgør en barriere for, at de unge får fodfæste på en uddannelse. Mentor kan bl.a. have som opgave at hente den unge, hvis den unge ikke møder op på jobbet. Hvis den unge påbegynder uddannelse, så skal mentor sikre en ordentlig overlevering til uddannelsesinstitutionen og have kontakt til den unge i mindst 13 uger efter uddannelsesstart. De unge, som har behov for det vil modtage forebyggende og afklarende tilbud i jobcentret eller hos anden aktør. Det kan fx være fysisk træning, kostvejledning, samtaler med psykolog mv. Parallelt med indsatsen i jobcentret/ hos anden aktør vil unge, der har behov for det, modtage en social indsats hos andre forvaltninger. Det kan fx være en støtte-kontaktperson, afvænningsforløb, behandling for depression eller psykisk sygdom, hjælp med bolig, pengestyring mv. Jobcentret skal på ledelsesniveau tage stilling til, hvorledes der koordineres med indsatsen fra øvrige myndigheder og socialforvaltninger. Der afholdes en revisitationssamtale med den unge, såfremt den unge fortsat er ledig efter forsøgets afslutning. 7

8 Deltagere Kontrol Figur 3. Program 2 Unge på vej mod uddannelse via job med uddannelsesperspektiv Tilmelding til jobcenter Tilmelding til jobcenter Udsendelse af brev Revisitationssamtale Afklaringsforløb (1-2 dage) /2 Ugentlige samtaler (uge 1-32) Job med uddannelsesperspektiv+ tilknytning af mentor Hurtigst muligt senest uge 6 Samtale Inden 1 mdr. (gentages hver 3. mdr.) Aktivering Senest uge 13 (6 mdr.) Senest uge 32 Ungegruppe 3 - Uddannelsesparate unge Ungegruppe: Denne ungegruppe 3 består af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, men hvor sagsbehandlerne vurderer, at de har forudsætninger for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hypotese: Idet de unge i ungegruppe 3 ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse men det vurderes, at de har forudsætninger for at gennemføre en, skal en tidlig og aktiv indsats med fokus på uddannelse få de unge i gruppen til at påbegynde et ordinært uddannelsesforløb. Det forventes, at unge under 25 år uden forsørgerpligt vil være lettere at få til at påbegynde ordinær uddannelse i kraft af uddannelsespålægget. For unge mellem år er det forventningen, at de i højere grad skal motiveres til at tage en uddannelse/voksenlærlingeforløb bl.a. ved at give dem en tæt, håndholdt indsats indtil uddannelsesstart. Unge mellem år vil få ydelsesnedgang ved overgang til ordinær uddannelse med mindre, de påbegynder et voksenlærlingeforløb. En mindre gruppe unge vil kunne påbegynde ordinær uddannelse på deres ydelse (forsørgere og personer med en vis forudgående ledighed). Succeskriterier: Det primære mål for alle unge i ungegruppe 3 er at påbegynde ordinær uddannelse/ voksenlærlingeforløb via en tidlig og aktiv indsats. Minimumsindsats Program 3 indeholder ugentlige individuelle samtaler, tilknytning af mentor, uddannelsesrettet aktivering og eventuelt et FVU-forløb (se figur 4). : Deltagerne modtager et brev, hvor den unge får at vide, at han/hun skal deltage i projekt Unge godt i gang. Der indkaldes samtidig til den første individuelle samtale, som afholdes i uge 1. 8

9 / uge 2: Efter den første samtale aftales med den unge, møder han/hun op til 1-2 dages intensiv afklaringsforløb. Her vurderer sagsbehandleren hvor uddannelsesegnet den unge er, hvorefter den unge visiteres til program 1, 2 eller 3. Samtidig undersøges den unges læse/stave færdigheder, og det besluttes, om der er behov at opstarte et FVU-forløb. Uge 2/ uge 3-30: Ugentlige individuelle samtaler med sagsbehandler med personligt fremmøde indtil uddannelse eller uddannelsesrelevant aktiv tilbud påbegyndes. I løbet af det aktive tilbud kan de ugentlige samtaler afholdes telefonisk. For unge under 25 år giver sagsbehandleren uddannelsespålæg. For unge mellem år er første prioritet i indsatsen ordinær uddannelse, herunder voksenlærlingeforløb. Kan relevant uddannelse ikke umiddelbart påbegyndes gives uddannelsesrelevant aktivering efter senest 13 uger. Dette gælder også fsva. forud for påbegyndelse af voksenlærlingeforløb. For at fastholde uddannelsesfokus og progression i indsatsen skal aktiveringsforløbet være uddannelsesrelevant og målrettet den unges videre uddannelse. Forud for ordinær uddannelse og voksenlærlingeuddannelsen kan aktiveringsforløbet eksempelvis bestå af karrierepraktik på en virksomhed, hvor virksomheden og den unge ser hinanden an eller i form af snusepraktik, hvor den unge afprøver forskellige brancher via kortere forløb på forskellige arbejdspladser. Senest uge 3 påbegyndes et FVU-forløb, hvis den unge har behov for det, parallelt med den øvrige indsats. Senest uge 3 tilknyttes en mentor til den unge på jobcentret eller hos anden aktør. Mentor skal hjælpe den unge med at udvælge og fastholde uddannelsessporet. Mentorens rolle er at give uddannelsesrelateret støtte og bidrage til personlig og faglig afklaring af de unge. Formålet er at hjælpe de unge med at fungere i hverdagen ved at skabe større selvstændighed i deres tilværelse. Mentoren vil fungere som en voksen rollemodel og bidrage med råd og støtte i små hverdagsproblemer og større kriser. Mentoren skal forholde sig til de udfordringer, der udgør en barriere for, at de unge får fodfæste på en uddannelse. Når uddannelsen påbegyndes, skal mentor bl.a. sikre en ordentlig overlevering til uddannelsesinstitutionen og have kontakt til den unge i mindst 13 uger efter uddannelsesstart. For unge, der ikke kan gives et uddannelsespålæg, og som ikke kan motiveres til at påbegynde en uddannelse, falder mentoren bort. Senest uge 13: Der påbegyndes et uddannelsesrelevant aktiveringsforløb gerne i form af praktik målrettet uddannelsen frem til uddannelsesstart. Ifølge de nye ungeregler skal aktiveringsforløbet have en varighed på 26 uger. Forløbet ophører, når uddannelsen påbegyndes. Der afholdes en revisitationssamtale med den unge, såfremt den unge fortsat er ledig efter forsøgets afslutning. 9

10 Figur 4. Program 3 Uddannelsesparate unge Deltagere Kontrol Tilmelding til jobcenter Tilmelding til jobcenter Udsendelse af brev Revisitationssamtale Afklaringsforløb (1-2 dage) /2 Ugentlige samtaler (uge 1-39) Tilknytning af mentor Inden uge 3 Aktivering Hurtigst muligt senest uge 13 Samtale Inden 1 mdr. (gentages hver 3. mdr.) Aktivering Senest uge 13 (6 mdr.) Senest uge 32 Ungegruppe 4 - Jobparate unge med uddannelse Ungegruppe: Ungegruppe 4 består af unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hypotese: Idet de unge i ungegruppe 4 allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse er det vigtigt, at denne gruppe får en tidlig og intensiv indsats med henblik på at komme i job. Vi ved fra projekt Hurtigt i gang 1, at det virker en med en tidlig og intensiv indsats i forhold til at få ledige hurtigt i job. Succeskriterium: Målet for unge under 30 år i ungegruppe 4 er at komme i job via en tidlig og intensiv indsats. Minimumsindsats Program 4 indeholder en hurtig i gang -indsats med individuelle jobsamtaler minimum hver anden uge de første 13 ledighedsuger og virksomhedsrettet aktiveringsforløb senest uge 13 (se figur 5). : Deltagerne modtager et informationsbrev, hvor programmet for den tidlige og intensive indsats er beskrevet. Der indkaldes samtidig til den første individuelle samtale, som afholdes i uge 1. Uge 2-13: Der afholdes samtaler med en sagsbehandler minimum hver anden uge i jobcentret de første 13 uger (personligt fremmøde). Senest uge 13: Der påbegyndes et virksomhedsrettet aktiveringsforløb med fokus på at komme i job. Ifølge de nye ungeregler skal aktiveringsforløbet have en varighed på 26 uger. Der afholdes en revisitationssamtale med den unge, såfremt den unge fortsat er ledig efter forsøgets afslutning. 10

11 Figur 5. Program 4 Jobparate unge med uddannelse Parallelt med indsats Tilmelding til Udsendelse af min. hver 2. Samtaler jobcenter brev uge Deltagere -13 Tilmelding til jobcenter Kontrol Samtale Inden 1 mdr. (gentages hver 3. mdr.) Aktivering Inden uge 14 (6 mdr.) Aktivering Senest uge 13 (6 mdr.) Samtale Revisitationssamtale 3 Uge 39 (gentages hver 3. mdr.) Projekt Unge godt i gang er sammenfattet neden for i tabel 1. Tabel 1 Oversigtstabel vedr. projektets minimumsindsats i de fire programmer Program 4: Program 3: Program 2: Program 1: Tidspunkt for indsatsen Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse Unge uden uddannelse med forudsætninger for at gennemføre en udd. Unge uden uddannelse og uden umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en, men som kan opkvalificeres hertil Unge uden uddannelse og uden umiddelbare forudsætninger for at gennemføre en uddannelse / uge 2 Uge 2 Udsendelse af info-brev Individuel samtale Individuel samtale hver/ eller hver anden uge indtil uge dages afklaring til program 2,3 eller 4 og afklaring aflæse/ stavevanskeligheder Individuelle ugentlige samtaler indtil uge 30 Inden uge 3 Inden uge 3 Inden uge 6 Inden uge 13 Virksomhedspraktik eller løntilskud FVU-forløb påbegyndes, hvis den unge har behov for det Tilknytning af mentor på jobcentret Uddannelsesrelevant aktivering Job med uddannelsesperspektiv + tilknytning af mentor på virksomheden Virksomhedscentre + tilknytning af mentor på virksomheden Uge 32 uge 39 Revisitationssamtale Evt. forebyggende og afklarende tilbud i jobcenter/ hos anden aktør Evt. sociale tilbud i andre forvaltninger 11

12 Organisering og ansvarsplacering Det er ledelsen i det enkelte jobcenter, som har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats, de unge skal have. Forud for projektets start, skal jobcentret på ledelsesniveau have taget stilling til, hvorledes der vil blive koordineret med den indsats, som øvrige myndigheder, socialforvaltninger o.a. giver til nogle af de unge i deltagergruppen. Det er en udfordring for jobcentrene at koordinere indsatsen mellem forskellige forvaltninger, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledere og socialforvaltningerne. I projekt Unge godt i gang er det op til ledelsen selv at tilrettelægge denne koordination mellem aktører og den lokale organisering af samarbejdet mellem de forskellige myndigheder. Der er dog vigtigt, at man før forsøgets opstart ledelsesmæssigt har taget stilling til, hvordan dette samarbejde tilrettelægges. Støtteaktiviteter Sagsbehandlere fra hvert af de deltagende jobcentre skal deltage i et kursus i den anerkendende samtale før projektets opstart. Alle deltagende jobcentre har mulighed for at få konsulenthjælp i forbindelse med etablering af virksomhedscentre. Der vil blive udviklet et it-system til registrering af indsatsen for deltagergruppen. It-systemet skal være færdigudviklet, når forsøget påbegyndes. Enkelte jobcentre vil blive kontaktet i forbindelse med testning af systemet. Bilag 1. Brug af mentor i projekt Unge godt i gang Bilag 2. Forebyggende og afklarende tilbud i projekt Unge godt i gang Bilag 3. Virksomhedscentre i projekt Unge godt i gang Bilag 4. Uddannelsesbegrebet i projekt Unge godt i gang Bilag 5. De fire ungegrupper i projekt Unge godt i gang Bilag 6. Målgruppen til projekt Unge godt i gang 12

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

EVALUERING AF UNGE GODT I GANG FASE 1: IMPLEMENTE- RINGSANALYSE

EVALUERING AF UNGE GODT I GANG FASE 1: IMPLEMENTE- RINGSANALYSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2010 EVALUERING AF UNGE GODT I GANG FASE 1: IMPLEMENTE- RINGSANALYSE EVALUERING AF UNGE GODT I GANG FASE 1: IMPLEMENTERINGSANALYSE Dato 2010-02-11

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Projektbeskrivelse: På rette vej i job

Projektbeskrivelse: På rette vej i job Projektbeskrivelse: På rette vej i job Juli 2010 J.nr.2010-0000991 Indledning Der iværksættes et kontrolleret forsøg for kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (ny match). Personer i målgruppen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dokumenttype Slutrapport. Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG

Til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dokumenttype Slutrapport. Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Slutrapport Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG EVALUERING UNGE GODT I GANG Dato Juni 2011 Udarbejdet af Lars Høeberg, Jais Poulsen, Marie Hertz, Michael

Læs mere

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune 212 Januar 212 Forord Sønderborg Kommune har bedt mploy a/s om at udarbejde en analyse af ungegruppen og ungeindsatsen i kommunen. Formålet med analysen er at

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst 7 ud af 10 unge er på uddannelseshjælp = uden uddannelse Ydelsesmodtagere under 30 år i København A-dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nedenstående er en oversigt over de indsatser, som Jobcenter Varde har til unge uden erhvervskompetencegivende

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN FOR UNGEINDSATSEN oktober 2009 1. Indledning De unge er sårbare i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Det viser sig bl.a. ved, at antallet af unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere