Generelle vilkår for Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Service"

Transkript

1 Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende generelle vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at de produktspecifikke vilkår går forud for nærværende generelle vilkår. Det fremgår af NetDesigns skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en eventuel særskilt skriftlig aftale mellem kunden og NetDesign, hvad aftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kunden gældende vilkår og priser, samt eventuelle yderligere bilag af betydning for aftalen, herunder en servicehåndbog. Ovennævnte danner grundlaget for aftalen mellem kunden og NetDesign. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til NetDesign, som sender en ordrebekræftelse på bestillingen til kunden. 2. Definition og forudsætninger Ved udstyr forstås en hardware- og/eller softwareenhed. Ved system forstås en afgrænset mængde udstyr, der tilsammen udgør et netværk, telefonisystem eller netværksbaseret sikkerhedssystem. Fridage: Dag og dagtid: Døgn: Danske Helligdage samt juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag. Mandag til fredag fra kl til kl , ekskl. fridage. Mandag til mandag fra kl til kl inkl. fridage. NetDesign overtager forpligtelser i de beskrevne systemer efter NetDesigns accept heraf. Accept kan ske efter gennemført audit af systemet. NetDesign kan påregne en engangsafgift for overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelserne. Denne afgift dækker tid medgået til audit samt udarbejdelse af dokumentation. NetDesign forudsætter, at udstyr, der indgår i aftalen, er fri for enhver form for overtagelsesafgifter eller tilsvarende. Enhver form for omkostning forbundet med udredning og overtagelse pålægges kunden. NetDesign forbeholder sig endvidere retten til, på baggrund af audit forud for overtagelse af forpligtelserne i henhold til denne aftale, at foreskrive ændringer til systemet i sin aktuelle konfiguration. NetDesign udarbejder tilbud på gennemførelse af de anviste ændringer. Det er en forudsætning for indgåelse af aftaler om service, at Systemet fungerer fejlfrit på tidspunktet for overtagelse af service- og vedligeholdelsesforpligtelsen. Skulle der efter serviceaftalens idriftsættelse vise sig fejl på Systemet, der påvirker NetDesigns muligheder for at opfylde aftalen, og fejlen ikke kan tilskrives NetDesign, påhviler det kunden at afholde udgifter til udbedring. NetDesign er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge heraf.

2 Såfremt NetDesign selv har leveret og installeret Systemet, og dette er endeligt godkendt af kunden, kan NetDesign uden videre overtage service- og vedligeholdelsesforpligtelserne. 3. Aftalens parter Parterne i denne aftale om service er kunden og NetDesign. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden skal ved aftaleindgåelse oplyse NetDesign om virksomhedens adresse, selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal desuden oplyse om eventuel særskilt adresse for NetDesigns levering af ydelsen. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævning og meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. Oplysninger og NetDesigns registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give NetDesign meddelelse herom. 4. Opfyldelses- og idriftsættelsestidspunkt I forbindelse med indgåelse af aftaler om service, samt ved ændring af bestående aftaler, fastlægger NetDesign på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. en tidsplan for aftalens iværksættelse. Ved aftaler om løbende serviceydelser, herunder overvågning og vedligehold, fastsættes et idriftsættelsestidspunkt. Dette tidspunkt meddeles kunden i NetDesigns ordrebekræftelse eller fremgår af en evt. tidsplan. Opfyldelses- eller idriftsættelsestidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. NetDesigns forpligtelser NetDesign forpligter sig til at levere de i aftalen specificerede serviceydelser mod kundens betaling af den anførte serviceafgift. NetDesign tilrettelægger selv udførelsen og den tidsmæssige placering af servicearbejdet iht. gældende prioriteter som beskrevet i servicehåndbogen i det aftalte servicetidsrum og med overholdelse af de aftalte reaktionstider eller oppetider. NetDesign indestår for, at de anvendte konsulenter er behørigt uddannet og kvalificerede i forhold til det system, der ydes service på, ligesom al fejludbedring sker i overensstemmelse med producentens krav, såfremt der foreligger sådanne. Aftalen finder ikke anvendelse på situationer opstået på baggrund af:

3 Fejl, der kan henføres til kundens ansatte eller 3. parts uagtsomme eller forsætlige forhold. Fejl, som følge af forkert brug i forhold til producentens retningslinjer og anvisninger. Fejl, der opstår som følge af en brug, der i øvrigt ikke kan betragtes som normal. Fejl, der skyldes, at andre end NetDesign har udført installation, service eller reparation på systemet under aftalens løbetid. Fejl, som følge af at installationsmiljøet ikke opfylder krav fastsat ved lov eller anden offentligretlig regulering, fastsat af producenten eller som fastsat i nærværende aftale. Fejl, som er forårsaget af programmer eller udstyr, der ikke er leveret eller godkendt af NetDesign. Fejl, der opstår som følge af, at kunden har undladt at få rettet de systemmæssige hensigtsmæssigheder, der skriftligt er fremført af NetDesign. Fejl, der opstår i udstyr leveret af kunden, medmindre dette kan tilskrives NetDesigns forhold og adfærd. Fejl, der opstår som følge af at kunden ikke er sikret via strømbackup, eller fejl forårsaget som følge af udefra kommende transcienter /lynnedslag. 6. Kundens forpligtelser Det påhviler kunden at give NetDesign fri, sikker og uhindret adgang, samt om nødvendigt identificere de systemer, der skal besigtiges eller serviceres. Dette gælder også i fornødent omfang adgang til tilkoblet udstyr. Gives der ikke NetDesign uhindret adgang på det aftalte opfyldelsestidspunkt, jf. pkt. 4, er NetDesign berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden medvirker i fornødent omfang vederlagsfrit ved servicearbejde med kvalificeret personale. Kunden oplyser på anmodning fra NetDesign uden ophold til brug for arbejdets udførelse alle passwords, udleverer al dokumentation og andre oplysninger til NetDesign. Medmindre andet specifikt er aftalt, påhviler det kunden at vedligeholde og stille fyldestgørende dokumentation vedrørende systemet til rådighed for NetDesign. Såfremt sådan dokumentation ikke forefindes eller i øvrigt efter NetDesigns vurdering ikke fremstår som fyldestgørende, kan NetDesign fremsætte særskilt tilbud på udarbejdelse og vedligehold af et sådan materiale. NetDesign kan af hensyn til effektiv opfyldelse af aftalen efter aftale med kunden vælge at lade egen dokumentation opbevare hos denne. Det påhviler kunden at opbevare denne dokumentation på betryggende vis og sikre, at indholdet ikke kommer til tredjemands kundskab. Medmindre andet er specifikt aftalt, forpligter kunden sig til altid at vedligeholde en sikkerhedskopi (backup) af Relevant firmware, software, konfigurationer og data (herunder brugerdata), som er nødvendig for at reetablere systemer, medmindre NetDesign har påtaget sig denne forpligtelse i henhold til skriftlig aftale. Kunden forpligter sig til at stille remote access til rådighed for diagnosticering og fejlafhjælpning for NetDesigns personale. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og udstyr på installationsadressen.

4 Det påhviler kunden at sørge for, at udstyret til enhver tid befinder sig i et miljø, som opfylder de for udstyret gældende krav. Kunden skal anvende udstyret efter producentens retningslinjer. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at fejlen må tilskrives kundens eller tredjemands forhold, faktureres kunden efter NetDesigns gældende timepriser. 7. Ændring i aftalens omfang I aftalens løbetid kan der efter aftale ske en udvidelse af det eksisterende system. Udvidelsen kan f.eks. være ekstra kort i systemet. Er udvidelsen af systemet leveret af NetDesign, vil NetDesign opdatere bilag 2 i serviceaftalen med det udstyr der er udvidet med og samtidig regulere serviceprisen, således at det udvidede udstyr også indgår i serviceaftalen. Såfremt kunden selv foranlediger udvidelser af systemet og disse ikke foretages af NetDesign, er kunden forpligtet til at orientere NetDesign herom. NetDesign regulerer serviceaftalen ved den førstkommende ordinære opkrævning. Ændringer i serviceaftalens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af udstyr, kan ske i henhold til punkt 21 om opsigelse. 8. Opdatering af udstyr Opfyldelsen af leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen kan nødvendiggøre, at udstyret opdateres til en ny version. Hvis en sådan opdatering bliver nødvendig, meddeler leverandøren kunden dette skriftligt, hvorefter kunden er ansvarlig for, at opdateringen finder sted. Hvis kunden undlader at foretage den nødvendige opdatering, er leverandøren berettiget til at opsige aftalen helt eller delvist med et skriftligt varsel på 1 måned. 9. Servicehåndbog Som en integreret del af aftalen udarbejdes en servicehåndbog. Servicehåndbogen indeholder oplysninger om adresse og stedbetegnelse for serviceforpligtelsen, samt kontaktoplysninger til NetDesign. Endvidere indeholder servicehåndbogen oplysninger om det aftalte serviceniveau, herunder oplysninger om tildeling af prioriteringstrin, samt de ressourcekrav, der stilles til henholdsvis kunden, NetDesign og eventuel produktleverandør. Servicehåndbogen indeholder desuden oplysninger om eskalering, samt vejledning ved anmodning om service, herunder eventuelt kundens egne fejlfindingsprocedurer.

5 Servicehåndbogen kan endvidere indeholde yderligere vejledning og oplysninger af relevans for serviceaftalen. Yderligere tilknyttede serviceaftaler kan medføre yderligere afsnit i servicehåndbogen angivet i de enkelte serviceaftaler. NetDesign har det overordnede ansvar for udarbejdelse og vedligehold af servicehåndbogen i samarbejde med kunden. 10. Køb på prøve (Cisco try and Buy) Hvis der indgås aftale om køb på prøve (Cisco Try and Buy), vil der være en prøveperiode på 60 dage. Såfremt kunden efter de 60 dage ikke ønsker at købe udstyret skal det tilbageleveres til NetDesign. Bliver udstyret ikke tilbageleveret senest 7 dage efter udløbet af de 60 dage og er der ikke indgået en aftale om køb af udstyret, forbeholder NetDesign sig ret til at betragte udstyret som købt og vil fakturere kunden for udstyrets fulde pris. Aftale om køb på prøve kræver en forudgående positiv kreditvurdering. 11. Anmodning om service eller assistance Anmodning om service skal ske i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet i servicehåndbogen. Alle fejl og hændelser skal anmeldes straks indenfor det aftalte servicetidsrum. Inden anmodning om service skal kunden gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som er specificeret i servicehåndbogen. 12. Servicetidsrum Serviceydelser udføres indenfor det servicetidsrum, som er specificeret i aftalen. Anmodninger om service, der falder udenfor servicetidsrummet, udføres efter særskilt forudgående aftale med kunden. Betaling herfor falder udenfor serviceafgiften og afregnes særskilt medmindre andet fremgår af aftalen. Serviceopgaver, der er påbegyndt indenfor servicetidsrummet, færdiggøres i videst mulige omfang i henhold til prioriteten, som beskrevet i Servicehåndbogen. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve betaling for arbejde, der efter aftale med kunden overskrider det aftalte servicetidsrum. 13. NetDesigns udstyr NetDesign kan vælge at lade eget udstyr montere hos kunden. NetDesign har ejendomsretten til dette udstyr. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, skal kunden returnere udstyret til NetDesign. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) NetDesigns udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for forvolder. For NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen

6 for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre NetDesigns tab i de nævnte tilfælde. NetDesign bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 14. Konfigurationsændring og flytning af systemet NetDesign kan i overensstemmelse med producentens forskrifter og efter forudgående aftale med kunden foretage ændringer af systemet og modifikation af udstyr omfattet af denne aftale. Udgifter hertil afholdes af kunden. Såfremt kunden uden forudgående samtykke fra NetDesign udfører ændringer af systemet, herunder tilslutter nyt udstyr til systemet, der væsentlig påvirker systemets funktioner, er NetDesign berettiget til at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til udførelse af serviceydelser i henhold til aftalen. Såfremt flytning eller ændring af systemet eller tilknyttet udstyr nødvendiggør ny konfiguration eller i øvrigt pålægger NetDesign yderligere udgifter, er NetDesign berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Medfører en flytning af udstyr ændrede vedligeholdelsesforhold og påfører flytningen yderligere omkostninger for NetDesign, kan NetDesign kræve vilkårene i aftalen ændret i den udstrækning, det er rimeligt begrundet, herunder kræve ændring i serviceafgiften eller opsige den berørte del af aftalen. Kunden skal orientere NetDesign skriftligt om flytning af udstyr til andre adresser, i hvilken forbindelse servicehåndbogen revideres. Medfører flytningen ændrede serviceforhold, skal NetDesign meddele kunden dette senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ovenstående orientering. 15. Priser NetDesign fastsætter priser for ydelser i henhold til serviceaftalen, nærværende vilkår pkt. 1. Priser, som ikke fremgår af aftalen, følger NetDesigns til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. NetDesign kan regulere priserne med årsstigningen i forbrugerprisindekset (Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks). Reguleringen sker efter følgende formel: Gældende pris ekskl. moms plus gældende pris ekskl. moms ganget med seneste offentliggjorte procentvise årsstigning i forbrugerprisindekset (det vil sige årsstigningen 2 år før), dog mindst 2 procent, og oprundet til nærmeste hele krone. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2016 med årsstigningen i forbrugerprisindekset for Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Ydelser baseret på underleverandører reguleres i forhold til underleverandørens prislister. Ved ændringer på mere end 10 % varsles kunden forud for betalingsperiodens start. Ydelser baseret på fremmed valuta omregnes til danske kroner i henhold til Nationalbankens gældende Valutakurser på faktureringstidspunktet, medmindre det fremgår af aftalen, at betaling sker i fremmed valuta. Serviceafgiften reguleres i henhold til vedlagte specifikation af priser og udstyr ved ændringer i sammensætningen af ydelser eller udstyr. NetDesign forbeholder sig retten til genforhandling af aftalen, såfremt

7 aftalens værdi falder til under 70 % af den oprindelige kontraktsum. Såfremt kunden anmoder om service, som falder udenfor aftalens omfang, afregnes denne til NetDesigns til enhver tid gældende standardpriser for den pågældende service, og efter NetDesigns til enhver tid gældende timepriser. 16. Betalinger Opkrævning i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Opkrævning sker årligt forud (benævnt betalingsperioden) med mindre andet fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem parterne. Opkrævning kan ske ved udsendelse af elektronisk faktura. Fremgangsmåden ved elektronisk fakturering aftales nærmere med kunden. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve et faktureringsgebyr. Betalingsbetingelserne er 21 dage fra fakturadato. Fakturering sker forud for en betalingsperiode. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er skriftlig aftalt. Alle priser er eksklusive moms, men er inklusive told og øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. NetDesign kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer herunder serviceafgifter -, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Ved forsinket betaling er NetDesign berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. NetDesign er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. NetDesign kan efter orientering af kunden lade tredjemand varetage opkrævning af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. 17. Ændring af opkrævningsinterval/straksbetaling NetDesign kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. NetDesign kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til NetDesign i forbindelse med en anden aftale. B. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. C. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. D. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

8 Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. 18. Reklamation Det påhviler kunden at undersøge det udførte arbejde, og reklamation over mangler, som derved kan konstateres, skal finde sted senest 8 dage efter arbejdets udførelse. Reklamation over fejl og mangler skal i øvrigt ske straks efter konstatering. NetDesigns er berettiget til at afvise forsinket reklamation, og kunden mister herefter retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor NetDesign. 19. Kundens misligholdelse NetDesign kan opsige aftalen uden varsel, hvis kunden væsentligt misligholder aftalen. Følgende forhold anses blandt andet som væsentlig misligholdelse: - Manglende betaling af serviceafgifter efter NetDesigns fremsendelse af rykkerbrev eller krav om straksbetaling, - Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger om adresseændring, jf. pkt. 3 - Kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. 20. NetDesigns misligholdelse a) Erstatningsansvar NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Tab af data anses for indirekte tab. NetDesigns samlede erstatningspligt i forhold til direkte tab er begrænset til kundens betaling for de seneste 12 måneder i medfør af aftalen. NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende. Tab af data - samt følgevirkninger heraf anses for indirekte tab. b) Force majeure NetDesign er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. litra a, såfremt den manglende ydelse skyldes forhold uden for NetDesigns kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt NetDesigns egne medarbejdere

9 og eventuelle underleverandører. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Den berørte part er berettiget til at udsætte opfyldelsen af sine forpligtelser under aftalen i op til 90 dage, hvorefter hver af parterne er berettiget til at opsige den del af aftalen, der er berørt af force majeure med øjeblikkelig varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og finde sted ved anbefalet brev. 21. Overdragelse af aftalen Rettigheder og pligter i henhold til denne aftale kan ikke overdrages til 3. mand medmindre dette er skriftlig aftalt mellem parterne. NetDesign kan dog til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et hvilket som helst selskab i TDC-koncernen. NetDesign kan kun med kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til selskaber uden for TDC-koncernen. Kunden er dog forpligtet at acceptere overdragelse til sådanne selskaber, mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter. NetDesigns gennemførelse af Aftalen kan indbefatte brug af underleverandører. 22. Opsigelse Aftalen er uopsigelig i 12 måneder fra aftaleindgåelsen. Parterne kan skriftligt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en betalingsperiode, jf. pkt. 15, 1. afsnit. Ved NetDesign varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 22, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. NetDesign opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 DKK. NetDesign bekræfter skriftligt kundens opsigelse. Ved udtræden af aftalen tilbageleverer parterne den anden parts ejendele, herunder reservedele samt opbevaret dokumentation og lignende. Overdragelse heraf finder sted senest på udtrædelsesdagen. 23. Ændring af vilkår og priser NetDesign kan ændre disse supplerende produktspecifikke vilkår, samt løbende priser med et varsel på mindst en måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder eksempelvis nedsættelse af priser, kan dog gennemføres uden forudgående samtykke.

10 Ændringer af éngangsudgifter, herunder oprettelsesafgift og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel med indførelse i NetDesigns prislister. 24. Tvister og lovvalg Aftaler om serviceydelser som omfattet af disse vilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist om fortolkning af nærværende aftale søges løst ved direkte forhandling mellem kunden og NetDesign. Såfremt forhandling ikke fører til resultat, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 25. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 15. juni 2015.

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere