Generelle vilkår for Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Service"

Transkript

1 Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende generelle vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at de produktspecifikke vilkår går forud for nærværende generelle vilkår. Det fremgår af NetDesigns skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en eventuel særskilt skriftlig aftale mellem kunden og NetDesign, hvad aftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kunden gældende vilkår og priser, samt eventuelle yderligere bilag af betydning for aftalen, herunder en servicehåndbog. Ovennævnte danner grundlaget for aftalen mellem kunden og NetDesign. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til NetDesign, som sender en ordrebekræftelse på bestillingen til kunden. 2. Definition og forudsætninger Ved udstyr forstås en hardware- og/eller softwareenhed. Ved system forstås en afgrænset mængde udstyr, der tilsammen udgør et netværk, telefonisystem eller netværksbaseret sikkerhedssystem. Fridage: Dag og dagtid: Døgn: Danske Helligdage samt juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag. Mandag til fredag fra kl til kl , ekskl. fridage. Mandag til mandag fra kl til kl inkl. fridage. NetDesign overtager forpligtelser i de beskrevne systemer efter NetDesigns accept heraf. Accept kan ske efter gennemført audit af systemet. NetDesign kan påregne en engangsafgift for overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelserne. Denne afgift dækker tid medgået til audit samt udarbejdelse af dokumentation. NetDesign forudsætter, at udstyr, der indgår i aftalen, er fri for enhver form for overtagelsesafgifter eller tilsvarende. Enhver form for omkostning forbundet med udredning og overtagelse pålægges kunden. NetDesign forbeholder sig endvidere retten til, på baggrund af audit forud for overtagelse af forpligtelserne i henhold til denne aftale, at foreskrive ændringer til systemet i sin aktuelle konfiguration. NetDesign udarbejder tilbud på gennemførelse af de anviste ændringer. Det er en forudsætning for indgåelse af aftaler om service, at Systemet fungerer fejlfrit på tidspunktet for overtagelse af service- og vedligeholdelsesforpligtelsen. Skulle der efter serviceaftalens idriftsættelse vise sig fejl på Systemet, der påvirker NetDesigns muligheder for at opfylde aftalen, og fejlen ikke kan tilskrives NetDesign, påhviler det kunden at afholde udgifter til udbedring. NetDesign er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge heraf.

2 Såfremt NetDesign selv har leveret og installeret Systemet, og dette er endeligt godkendt af kunden, kan NetDesign uden videre overtage service- og vedligeholdelsesforpligtelserne. 3. Aftalens parter Parterne i denne aftale om service er kunden og NetDesign. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden skal ved aftaleindgåelse oplyse NetDesign om virksomhedens adresse, selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal desuden oplyse om eventuel særskilt adresse for NetDesigns levering af ydelsen. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævning og meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. Oplysninger og NetDesigns registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give NetDesign meddelelse herom. 4. Opfyldelses- og idriftsættelsestidspunkt I forbindelse med indgåelse af aftaler om service, samt ved ændring af bestående aftaler, fastlægger NetDesign på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. en tidsplan for aftalens iværksættelse. Ved aftaler om løbende serviceydelser, herunder overvågning og vedligehold, fastsættes et idriftsættelsestidspunkt. Dette tidspunkt meddeles kunden i NetDesigns ordrebekræftelse eller fremgår af en evt. tidsplan. Opfyldelses- eller idriftsættelsestidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. NetDesigns forpligtelser NetDesign forpligter sig til at levere de i aftalen specificerede serviceydelser mod kundens betaling af den anførte serviceafgift. NetDesign tilrettelægger selv udførelsen og den tidsmæssige placering af servicearbejdet iht. gældende prioriteter som beskrevet i servicehåndbogen i det aftalte servicetidsrum og med overholdelse af de aftalte reaktionstider eller oppetider. NetDesign indestår for, at de anvendte konsulenter er behørigt uddannet og kvalificerede i forhold til det system, der ydes service på, ligesom al fejludbedring sker i overensstemmelse med producentens krav, såfremt der foreligger sådanne. Aftalen finder ikke anvendelse på situationer opstået på baggrund af:

3 Fejl, der kan henføres til kundens ansatte eller 3. parts uagtsomme eller forsætlige forhold. Fejl, som følge af forkert brug i forhold til producentens retningslinjer og anvisninger. Fejl, der opstår som følge af en brug, der i øvrigt ikke kan betragtes som normal. Fejl, der skyldes, at andre end NetDesign har udført installation, service eller reparation på systemet under aftalens løbetid. Fejl, som følge af at installationsmiljøet ikke opfylder krav fastsat ved lov eller anden offentligretlig regulering, fastsat af producenten eller som fastsat i nærværende aftale. Fejl, som er forårsaget af programmer eller udstyr, der ikke er leveret eller godkendt af NetDesign. Fejl, der opstår som følge af, at kunden har undladt at få rettet de systemmæssige hensigtsmæssigheder, der skriftligt er fremført af NetDesign. Fejl, der opstår i udstyr leveret af kunden, medmindre dette kan tilskrives NetDesigns forhold og adfærd. Fejl, der opstår som følge af at kunden ikke er sikret via strømbackup, eller fejl forårsaget som følge af udefra kommende transcienter /lynnedslag. 6. Kundens forpligtelser Det påhviler kunden at give NetDesign fri, sikker og uhindret adgang, samt om nødvendigt identificere de systemer, der skal besigtiges eller serviceres. Dette gælder også i fornødent omfang adgang til tilkoblet udstyr. Gives der ikke NetDesign uhindret adgang på det aftalte opfyldelsestidspunkt, jf. pkt. 4, er NetDesign berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden medvirker i fornødent omfang vederlagsfrit ved servicearbejde med kvalificeret personale. Kunden oplyser på anmodning fra NetDesign uden ophold til brug for arbejdets udførelse alle passwords, udleverer al dokumentation og andre oplysninger til NetDesign. Medmindre andet specifikt er aftalt, påhviler det kunden at vedligeholde og stille fyldestgørende dokumentation vedrørende systemet til rådighed for NetDesign. Såfremt sådan dokumentation ikke forefindes eller i øvrigt efter NetDesigns vurdering ikke fremstår som fyldestgørende, kan NetDesign fremsætte særskilt tilbud på udarbejdelse og vedligehold af et sådan materiale. NetDesign kan af hensyn til effektiv opfyldelse af aftalen efter aftale med kunden vælge at lade egen dokumentation opbevare hos denne. Det påhviler kunden at opbevare denne dokumentation på betryggende vis og sikre, at indholdet ikke kommer til tredjemands kundskab. Medmindre andet er specifikt aftalt, forpligter kunden sig til altid at vedligeholde en sikkerhedskopi (backup) af Relevant firmware, software, konfigurationer og data (herunder brugerdata), som er nødvendig for at reetablere systemer, medmindre NetDesign har påtaget sig denne forpligtelse i henhold til skriftlig aftale. Kunden forpligter sig til at stille remote access til rådighed for diagnosticering og fejlafhjælpning for NetDesigns personale. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og udstyr på installationsadressen.

4 Det påhviler kunden at sørge for, at udstyret til enhver tid befinder sig i et miljø, som opfylder de for udstyret gældende krav. Kunden skal anvende udstyret efter producentens retningslinjer. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at fejlen må tilskrives kundens eller tredjemands forhold, faktureres kunden efter NetDesigns gældende timepriser. 7. Ændring i aftalens omfang I aftalens løbetid kan der efter aftale ske en udvidelse af det eksisterende system. Udvidelsen kan f.eks. være ekstra kort i systemet. Er udvidelsen af systemet leveret af NetDesign, vil NetDesign opdatere bilag 2 i serviceaftalen med det udstyr der er udvidet med og samtidig regulere serviceprisen, således at det udvidede udstyr også indgår i serviceaftalen. Såfremt kunden selv foranlediger udvidelser af systemet og disse ikke foretages af NetDesign, er kunden forpligtet til at orientere NetDesign herom. NetDesign regulerer serviceaftalen ved den førstkommende ordinære opkrævning. Ændringer i serviceaftalens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af udstyr, kan ske i henhold til punkt 21 om opsigelse. 8. Opdatering af udstyr Opfyldelsen af leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen kan nødvendiggøre, at udstyret opdateres til en ny version. Hvis en sådan opdatering bliver nødvendig, meddeler leverandøren kunden dette skriftligt, hvorefter kunden er ansvarlig for, at opdateringen finder sted. Hvis kunden undlader at foretage den nødvendige opdatering, er leverandøren berettiget til at opsige aftalen helt eller delvist med et skriftligt varsel på 1 måned. 9. Servicehåndbog Som en integreret del af aftalen udarbejdes en servicehåndbog. Servicehåndbogen indeholder oplysninger om adresse og stedbetegnelse for serviceforpligtelsen, samt kontaktoplysninger til NetDesign. Endvidere indeholder servicehåndbogen oplysninger om det aftalte serviceniveau, herunder oplysninger om tildeling af prioriteringstrin, samt de ressourcekrav, der stilles til henholdsvis kunden, NetDesign og eventuel produktleverandør. Servicehåndbogen indeholder desuden oplysninger om eskalering, samt vejledning ved anmodning om service, herunder eventuelt kundens egne fejlfindingsprocedurer.

5 Servicehåndbogen kan endvidere indeholde yderligere vejledning og oplysninger af relevans for serviceaftalen. Yderligere tilknyttede serviceaftaler kan medføre yderligere afsnit i servicehåndbogen angivet i de enkelte serviceaftaler. NetDesign har det overordnede ansvar for udarbejdelse og vedligehold af servicehåndbogen i samarbejde med kunden. 10. Køb på prøve (Cisco try and Buy) Hvis der indgås aftale om køb på prøve (Cisco Try and Buy), vil der være en prøveperiode på 60 dage. Såfremt kunden efter de 60 dage ikke ønsker at købe udstyret skal det tilbageleveres til NetDesign. Bliver udstyret ikke tilbageleveret senest 7 dage efter udløbet af de 60 dage og er der ikke indgået en aftale om køb af udstyret, forbeholder NetDesign sig ret til at betragte udstyret som købt og vil fakturere kunden for udstyrets fulde pris. Aftale om køb på prøve kræver en forudgående positiv kreditvurdering. 11. Anmodning om service eller assistance Anmodning om service skal ske i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet i servicehåndbogen. Alle fejl og hændelser skal anmeldes straks indenfor det aftalte servicetidsrum. Inden anmodning om service skal kunden gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som er specificeret i servicehåndbogen. 12. Servicetidsrum Serviceydelser udføres indenfor det servicetidsrum, som er specificeret i aftalen. Anmodninger om service, der falder udenfor servicetidsrummet, udføres efter særskilt forudgående aftale med kunden. Betaling herfor falder udenfor serviceafgiften og afregnes særskilt medmindre andet fremgår af aftalen. Serviceopgaver, der er påbegyndt indenfor servicetidsrummet, færdiggøres i videst mulige omfang i henhold til prioriteten, som beskrevet i Servicehåndbogen. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve betaling for arbejde, der efter aftale med kunden overskrider det aftalte servicetidsrum. 13. NetDesigns udstyr NetDesign kan vælge at lade eget udstyr montere hos kunden. NetDesign har ejendomsretten til dette udstyr. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, skal kunden returnere udstyret til NetDesign. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) NetDesigns udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for forvolder. For NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen

6 for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre NetDesigns tab i de nævnte tilfælde. NetDesign bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 14. Konfigurationsændring og flytning af systemet NetDesign kan i overensstemmelse med producentens forskrifter og efter forudgående aftale med kunden foretage ændringer af systemet og modifikation af udstyr omfattet af denne aftale. Udgifter hertil afholdes af kunden. Såfremt kunden uden forudgående samtykke fra NetDesign udfører ændringer af systemet, herunder tilslutter nyt udstyr til systemet, der væsentlig påvirker systemets funktioner, er NetDesign berettiget til at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til udførelse af serviceydelser i henhold til aftalen. Såfremt flytning eller ændring af systemet eller tilknyttet udstyr nødvendiggør ny konfiguration eller i øvrigt pålægger NetDesign yderligere udgifter, er NetDesign berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Medfører en flytning af udstyr ændrede vedligeholdelsesforhold og påfører flytningen yderligere omkostninger for NetDesign, kan NetDesign kræve vilkårene i aftalen ændret i den udstrækning, det er rimeligt begrundet, herunder kræve ændring i serviceafgiften eller opsige den berørte del af aftalen. Kunden skal orientere NetDesign skriftligt om flytning af udstyr til andre adresser, i hvilken forbindelse servicehåndbogen revideres. Medfører flytningen ændrede serviceforhold, skal NetDesign meddele kunden dette senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ovenstående orientering. 15. Priser NetDesign fastsætter priser for ydelser i henhold til serviceaftalen, nærværende vilkår pkt. 1. Priser, som ikke fremgår af aftalen, følger NetDesigns til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. NetDesign kan regulere priserne med årsstigningen i forbrugerprisindekset (Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks). Reguleringen sker efter følgende formel: Gældende pris ekskl. moms plus gældende pris ekskl. moms ganget med seneste offentliggjorte procentvise årsstigning i forbrugerprisindekset (det vil sige årsstigningen 2 år før), dog mindst 2 procent, og oprundet til nærmeste hele krone. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2016 med årsstigningen i forbrugerprisindekset for Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Ydelser baseret på underleverandører reguleres i forhold til underleverandørens prislister. Ved ændringer på mere end 10 % varsles kunden forud for betalingsperiodens start. Ydelser baseret på fremmed valuta omregnes til danske kroner i henhold til Nationalbankens gældende Valutakurser på faktureringstidspunktet, medmindre det fremgår af aftalen, at betaling sker i fremmed valuta. Serviceafgiften reguleres i henhold til vedlagte specifikation af priser og udstyr ved ændringer i sammensætningen af ydelser eller udstyr. NetDesign forbeholder sig retten til genforhandling af aftalen, såfremt

7 aftalens værdi falder til under 70 % af den oprindelige kontraktsum. Såfremt kunden anmoder om service, som falder udenfor aftalens omfang, afregnes denne til NetDesigns til enhver tid gældende standardpriser for den pågældende service, og efter NetDesigns til enhver tid gældende timepriser. 16. Betalinger Opkrævning i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Opkrævning sker årligt forud (benævnt betalingsperioden) med mindre andet fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem parterne. Opkrævning kan ske ved udsendelse af elektronisk faktura. Fremgangsmåden ved elektronisk fakturering aftales nærmere med kunden. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve et faktureringsgebyr. Betalingsbetingelserne er 21 dage fra fakturadato. Fakturering sker forud for en betalingsperiode. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er skriftlig aftalt. Alle priser er eksklusive moms, men er inklusive told og øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. NetDesign kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer herunder serviceafgifter -, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Ved forsinket betaling er NetDesign berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. NetDesign er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. NetDesign kan efter orientering af kunden lade tredjemand varetage opkrævning af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. 17. Ændring af opkrævningsinterval/straksbetaling NetDesign kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. NetDesign kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til NetDesign i forbindelse med en anden aftale. B. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. C. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. D. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

8 Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. 18. Reklamation Det påhviler kunden at undersøge det udførte arbejde, og reklamation over mangler, som derved kan konstateres, skal finde sted senest 8 dage efter arbejdets udførelse. Reklamation over fejl og mangler skal i øvrigt ske straks efter konstatering. NetDesigns er berettiget til at afvise forsinket reklamation, og kunden mister herefter retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor NetDesign. 19. Kundens misligholdelse NetDesign kan opsige aftalen uden varsel, hvis kunden væsentligt misligholder aftalen. Følgende forhold anses blandt andet som væsentlig misligholdelse: - Manglende betaling af serviceafgifter efter NetDesigns fremsendelse af rykkerbrev eller krav om straksbetaling, - Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger om adresseændring, jf. pkt. 3 - Kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. 20. NetDesigns misligholdelse a) Erstatningsansvar NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Tab af data anses for indirekte tab. NetDesigns samlede erstatningspligt i forhold til direkte tab er begrænset til kundens betaling for de seneste 12 måneder i medfør af aftalen. NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende. Tab af data - samt følgevirkninger heraf anses for indirekte tab. b) Force majeure NetDesign er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. litra a, såfremt den manglende ydelse skyldes forhold uden for NetDesigns kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt NetDesigns egne medarbejdere

9 og eventuelle underleverandører. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Den berørte part er berettiget til at udsætte opfyldelsen af sine forpligtelser under aftalen i op til 90 dage, hvorefter hver af parterne er berettiget til at opsige den del af aftalen, der er berørt af force majeure med øjeblikkelig varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og finde sted ved anbefalet brev. 21. Overdragelse af aftalen Rettigheder og pligter i henhold til denne aftale kan ikke overdrages til 3. mand medmindre dette er skriftlig aftalt mellem parterne. NetDesign kan dog til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et hvilket som helst selskab i TDC-koncernen. NetDesign kan kun med kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til selskaber uden for TDC-koncernen. Kunden er dog forpligtet at acceptere overdragelse til sådanne selskaber, mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter. NetDesigns gennemførelse af Aftalen kan indbefatte brug af underleverandører. 22. Opsigelse Aftalen er uopsigelig i 12 måneder fra aftaleindgåelsen. Parterne kan skriftligt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en betalingsperiode, jf. pkt. 15, 1. afsnit. Ved NetDesign varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 22, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. NetDesign opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 DKK. NetDesign bekræfter skriftligt kundens opsigelse. Ved udtræden af aftalen tilbageleverer parterne den anden parts ejendele, herunder reservedele samt opbevaret dokumentation og lignende. Overdragelse heraf finder sted senest på udtrædelsesdagen. 23. Ændring af vilkår og priser NetDesign kan ændre disse supplerende produktspecifikke vilkår, samt løbende priser med et varsel på mindst en måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder eksempelvis nedsættelse af priser, kan dog gennemføres uden forudgående samtykke.

10 Ændringer af éngangsudgifter, herunder oprettelsesafgift og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel med indførelse i NetDesigns prislister. 24. Tvister og lovvalg Aftaler om serviceydelser som omfattet af disse vilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist om fortolkning af nærværende aftale søges løst ved direkte forhandling mellem kunden og NetDesign. Såfremt forhandling ikke fører til resultat, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 25. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 15. juni 2015.

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere