Generelle vilkår for Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Service"

Transkript

1 Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende generelle vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at de produktspecifikke vilkår går forud for nærværende generelle vilkår. Det fremgår af NetDesigns skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en eventuel særskilt skriftlig aftale mellem kunden og NetDesign, hvad aftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kunden gældende vilkår og priser, samt eventuelle yderligere bilag af betydning for aftalen, herunder en servicehåndbog. Ovennævnte danner grundlaget for aftalen mellem kunden og NetDesign. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til NetDesign, som sender en ordrebekræftelse på bestillingen til kunden. 2. Definition og forudsætninger Ved udstyr forstås en hardware- og/eller softwareenhed. Ved system forstås en afgrænset mængde udstyr, der tilsammen udgør et netværk, telefonisystem eller netværksbaseret sikkerhedssystem. Fridage: Dag og dagtid: Døgn: Danske Helligdage samt juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag. Mandag til fredag fra kl til kl , ekskl. fridage. Mandag til mandag fra kl til kl inkl. fridage. NetDesign overtager forpligtelser i de beskrevne systemer efter NetDesigns accept heraf. Accept kan ske efter gennemført audit af systemet. NetDesign kan påregne en engangsafgift for overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelserne. Denne afgift dækker tid medgået til audit samt udarbejdelse af dokumentation. NetDesign forudsætter, at udstyr, der indgår i aftalen, er fri for enhver form for overtagelsesafgifter eller tilsvarende. Enhver form for omkostning forbundet med udredning og overtagelse pålægges kunden. NetDesign forbeholder sig endvidere retten til, på baggrund af audit forud for overtagelse af forpligtelserne i henhold til denne aftale, at foreskrive ændringer til systemet i sin aktuelle konfiguration. NetDesign udarbejder tilbud på gennemførelse af de anviste ændringer. Det er en forudsætning for indgåelse af aftaler om service, at Systemet fungerer fejlfrit på tidspunktet for overtagelse af service- og vedligeholdelsesforpligtelsen. Skulle der efter serviceaftalens idriftsættelse vise sig fejl på Systemet, der påvirker NetDesigns muligheder for at opfylde aftalen, og fejlen ikke kan tilskrives NetDesign, påhviler det kunden at afholde udgifter til udbedring. NetDesign er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge heraf.

2 Såfremt NetDesign selv har leveret og installeret Systemet, og dette er endeligt godkendt af kunden, kan NetDesign uden videre overtage service- og vedligeholdelsesforpligtelserne. 3. Aftalens parter Parterne i denne aftale om service er kunden og NetDesign. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden skal ved aftaleindgåelse oplyse NetDesign om virksomhedens adresse, selskabsform og CVR-nummer. Kunden skal desuden oplyse om eventuel særskilt adresse for NetDesigns levering af ydelsen. Kunden skal endvidere oplyse eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævning og meddelelser vedrørende aftalen skal sendes. Oplysninger og NetDesigns registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give NetDesign meddelelse herom. 4. Opfyldelses- og idriftsættelsestidspunkt I forbindelse med indgåelse af aftaler om service, samt ved ændring af bestående aftaler, fastlægger NetDesign på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. en tidsplan for aftalens iværksættelse. Ved aftaler om løbende serviceydelser, herunder overvågning og vedligehold, fastsættes et idriftsættelsestidspunkt. Dette tidspunkt meddeles kunden i NetDesigns ordrebekræftelse eller fremgår af en evt. tidsplan. Opfyldelses- eller idriftsættelsestidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. NetDesigns forpligtelser NetDesign forpligter sig til at levere de i aftalen specificerede serviceydelser mod kundens betaling af den anførte serviceafgift. NetDesign tilrettelægger selv udførelsen og den tidsmæssige placering af servicearbejdet iht. gældende prioriteter som beskrevet i servicehåndbogen i det aftalte servicetidsrum og med overholdelse af de aftalte reaktionstider eller oppetider. NetDesign indestår for, at de anvendte konsulenter er behørigt uddannet og kvalificerede i forhold til det system, der ydes service på, ligesom al fejludbedring sker i overensstemmelse med producentens krav, såfremt der foreligger sådanne. Aftalen finder ikke anvendelse på situationer opstået på baggrund af:

3 Fejl, der kan henføres til kundens ansatte eller 3. parts uagtsomme eller forsætlige forhold. Fejl, som følge af forkert brug i forhold til producentens retningslinjer og anvisninger. Fejl, der opstår som følge af en brug, der i øvrigt ikke kan betragtes som normal. Fejl, der skyldes, at andre end NetDesign har udført installation, service eller reparation på systemet under aftalens løbetid. Fejl, som følge af at installationsmiljøet ikke opfylder krav fastsat ved lov eller anden offentligretlig regulering, fastsat af producenten eller som fastsat i nærværende aftale. Fejl, som er forårsaget af programmer eller udstyr, der ikke er leveret eller godkendt af NetDesign. Fejl, der opstår som følge af, at kunden har undladt at få rettet de systemmæssige hensigtsmæssigheder, der skriftligt er fremført af NetDesign. Fejl, der opstår i udstyr leveret af kunden, medmindre dette kan tilskrives NetDesigns forhold og adfærd. Fejl, der opstår som følge af at kunden ikke er sikret via strømbackup, eller fejl forårsaget som følge af udefra kommende transcienter /lynnedslag. 6. Kundens forpligtelser Det påhviler kunden at give NetDesign fri, sikker og uhindret adgang, samt om nødvendigt identificere de systemer, der skal besigtiges eller serviceres. Dette gælder også i fornødent omfang adgang til tilkoblet udstyr. Gives der ikke NetDesign uhindret adgang på det aftalte opfyldelsestidspunkt, jf. pkt. 4, er NetDesign berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden medvirker i fornødent omfang vederlagsfrit ved servicearbejde med kvalificeret personale. Kunden oplyser på anmodning fra NetDesign uden ophold til brug for arbejdets udførelse alle passwords, udleverer al dokumentation og andre oplysninger til NetDesign. Medmindre andet specifikt er aftalt, påhviler det kunden at vedligeholde og stille fyldestgørende dokumentation vedrørende systemet til rådighed for NetDesign. Såfremt sådan dokumentation ikke forefindes eller i øvrigt efter NetDesigns vurdering ikke fremstår som fyldestgørende, kan NetDesign fremsætte særskilt tilbud på udarbejdelse og vedligehold af et sådan materiale. NetDesign kan af hensyn til effektiv opfyldelse af aftalen efter aftale med kunden vælge at lade egen dokumentation opbevare hos denne. Det påhviler kunden at opbevare denne dokumentation på betryggende vis og sikre, at indholdet ikke kommer til tredjemands kundskab. Medmindre andet er specifikt aftalt, forpligter kunden sig til altid at vedligeholde en sikkerhedskopi (backup) af Relevant firmware, software, konfigurationer og data (herunder brugerdata), som er nødvendig for at reetablere systemer, medmindre NetDesign har påtaget sig denne forpligtelse i henhold til skriftlig aftale. Kunden forpligter sig til at stille remote access til rådighed for diagnosticering og fejlafhjælpning for NetDesigns personale. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og udstyr på installationsadressen.

4 Det påhviler kunden at sørge for, at udstyret til enhver tid befinder sig i et miljø, som opfylder de for udstyret gældende krav. Kunden skal anvende udstyret efter producentens retningslinjer. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at fejlen må tilskrives kundens eller tredjemands forhold, faktureres kunden efter NetDesigns gældende timepriser. 7. Ændring i aftalens omfang I aftalens løbetid kan der efter aftale ske en udvidelse af det eksisterende system. Udvidelsen kan f.eks. være ekstra kort i systemet. Er udvidelsen af systemet leveret af NetDesign, vil NetDesign opdatere bilag 2 i serviceaftalen med det udstyr der er udvidet med og samtidig regulere serviceprisen, således at det udvidede udstyr også indgår i serviceaftalen. Såfremt kunden selv foranlediger udvidelser af systemet og disse ikke foretages af NetDesign, er kunden forpligtet til at orientere NetDesign herom. NetDesign regulerer serviceaftalen ved den førstkommende ordinære opkrævning. Ændringer i serviceaftalens omfang i form af hel eller delvis nedtagning af udstyr, kan ske i henhold til punkt 21 om opsigelse. 8. Opdatering af udstyr Opfyldelsen af leverandørens forpligtelser i henhold til aftalen kan nødvendiggøre, at udstyret opdateres til en ny version. Hvis en sådan opdatering bliver nødvendig, meddeler leverandøren kunden dette skriftligt, hvorefter kunden er ansvarlig for, at opdateringen finder sted. Hvis kunden undlader at foretage den nødvendige opdatering, er leverandøren berettiget til at opsige aftalen helt eller delvist med et skriftligt varsel på 1 måned. 9. Servicehåndbog Som en integreret del af aftalen udarbejdes en servicehåndbog. Servicehåndbogen indeholder oplysninger om adresse og stedbetegnelse for serviceforpligtelsen, samt kontaktoplysninger til NetDesign. Endvidere indeholder servicehåndbogen oplysninger om det aftalte serviceniveau, herunder oplysninger om tildeling af prioriteringstrin, samt de ressourcekrav, der stilles til henholdsvis kunden, NetDesign og eventuel produktleverandør. Servicehåndbogen indeholder desuden oplysninger om eskalering, samt vejledning ved anmodning om service, herunder eventuelt kundens egne fejlfindingsprocedurer.

5 Servicehåndbogen kan endvidere indeholde yderligere vejledning og oplysninger af relevans for serviceaftalen. Yderligere tilknyttede serviceaftaler kan medføre yderligere afsnit i servicehåndbogen angivet i de enkelte serviceaftaler. NetDesign har det overordnede ansvar for udarbejdelse og vedligehold af servicehåndbogen i samarbejde med kunden. 10. Køb på prøve (Cisco try and Buy) Hvis der indgås aftale om køb på prøve (Cisco Try and Buy), vil der være en prøveperiode på 60 dage. Såfremt kunden efter de 60 dage ikke ønsker at købe udstyret skal det tilbageleveres til NetDesign. Bliver udstyret ikke tilbageleveret senest 7 dage efter udløbet af de 60 dage og er der ikke indgået en aftale om køb af udstyret, forbeholder NetDesign sig ret til at betragte udstyret som købt og vil fakturere kunden for udstyrets fulde pris. Aftale om køb på prøve kræver en forudgående positiv kreditvurdering. 11. Anmodning om service eller assistance Anmodning om service skal ske i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet i servicehåndbogen. Alle fejl og hændelser skal anmeldes straks indenfor det aftalte servicetidsrum. Inden anmodning om service skal kunden gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som er specificeret i servicehåndbogen. 12. Servicetidsrum Serviceydelser udføres indenfor det servicetidsrum, som er specificeret i aftalen. Anmodninger om service, der falder udenfor servicetidsrummet, udføres efter særskilt forudgående aftale med kunden. Betaling herfor falder udenfor serviceafgiften og afregnes særskilt medmindre andet fremgår af aftalen. Serviceopgaver, der er påbegyndt indenfor servicetidsrummet, færdiggøres i videst mulige omfang i henhold til prioriteten, som beskrevet i Servicehåndbogen. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve betaling for arbejde, der efter aftale med kunden overskrider det aftalte servicetidsrum. 13. NetDesigns udstyr NetDesign kan vælge at lade eget udstyr montere hos kunden. NetDesign har ejendomsretten til dette udstyr. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, skal kunden returnere udstyret til NetDesign. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) NetDesigns udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for forvolder. For NetDesigns udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen

6 for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre NetDesigns tab i de nævnte tilfælde. NetDesign bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 14. Konfigurationsændring og flytning af systemet NetDesign kan i overensstemmelse med producentens forskrifter og efter forudgående aftale med kunden foretage ændringer af systemet og modifikation af udstyr omfattet af denne aftale. Udgifter hertil afholdes af kunden. Såfremt kunden uden forudgående samtykke fra NetDesign udfører ændringer af systemet, herunder tilslutter nyt udstyr til systemet, der væsentlig påvirker systemets funktioner, er NetDesign berettiget til at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til udførelse af serviceydelser i henhold til aftalen. Såfremt flytning eller ændring af systemet eller tilknyttet udstyr nødvendiggør ny konfiguration eller i øvrigt pålægger NetDesign yderligere udgifter, er NetDesign berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Medfører en flytning af udstyr ændrede vedligeholdelsesforhold og påfører flytningen yderligere omkostninger for NetDesign, kan NetDesign kræve vilkårene i aftalen ændret i den udstrækning, det er rimeligt begrundet, herunder kræve ændring i serviceafgiften eller opsige den berørte del af aftalen. Kunden skal orientere NetDesign skriftligt om flytning af udstyr til andre adresser, i hvilken forbindelse servicehåndbogen revideres. Medfører flytningen ændrede serviceforhold, skal NetDesign meddele kunden dette senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ovenstående orientering. 15. Priser NetDesign fastsætter priser for ydelser i henhold til serviceaftalen, nærværende vilkår pkt. 1. Priser, som ikke fremgår af aftalen, følger NetDesigns til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. NetDesign kan regulere priserne med årsstigningen i forbrugerprisindekset (Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks). Reguleringen sker efter følgende formel: Gældende pris ekskl. moms plus gældende pris ekskl. moms ganget med seneste offentliggjorte procentvise årsstigning i forbrugerprisindekset (det vil sige årsstigningen 2 år før), dog mindst 2 procent, og oprundet til nærmeste hele krone. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2016 med årsstigningen i forbrugerprisindekset for Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Ydelser baseret på underleverandører reguleres i forhold til underleverandørens prislister. Ved ændringer på mere end 10 % varsles kunden forud for betalingsperiodens start. Ydelser baseret på fremmed valuta omregnes til danske kroner i henhold til Nationalbankens gældende Valutakurser på faktureringstidspunktet, medmindre det fremgår af aftalen, at betaling sker i fremmed valuta. Serviceafgiften reguleres i henhold til vedlagte specifikation af priser og udstyr ved ændringer i sammensætningen af ydelser eller udstyr. NetDesign forbeholder sig retten til genforhandling af aftalen, såfremt

7 aftalens værdi falder til under 70 % af den oprindelige kontraktsum. Såfremt kunden anmoder om service, som falder udenfor aftalens omfang, afregnes denne til NetDesigns til enhver tid gældende standardpriser for den pågældende service, og efter NetDesigns til enhver tid gældende timepriser. 16. Betalinger Opkrævning i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Opkrævning sker årligt forud (benævnt betalingsperioden) med mindre andet fremgår af det skriftlige aftalegrundlag mellem parterne. Opkrævning kan ske ved udsendelse af elektronisk faktura. Fremgangsmåden ved elektronisk fakturering aftales nærmere med kunden. NetDesign forbeholder sig ret til at opkræve et faktureringsgebyr. Betalingsbetingelserne er 21 dage fra fakturadato. Fakturering sker forud for en betalingsperiode. Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er skriftlig aftalt. Alle priser er eksklusive moms, men er inklusive told og øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. NetDesign kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer herunder serviceafgifter -, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Ved forsinket betaling er NetDesign berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. NetDesign er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. NetDesign kan efter orientering af kunden lade tredjemand varetage opkrævning af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. 17. Ændring af opkrævningsinterval/straksbetaling NetDesign kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. NetDesign kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til NetDesign i forbindelse med en anden aftale. B. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. C. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. D. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

8 Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. 18. Reklamation Det påhviler kunden at undersøge det udførte arbejde, og reklamation over mangler, som derved kan konstateres, skal finde sted senest 8 dage efter arbejdets udførelse. Reklamation over fejl og mangler skal i øvrigt ske straks efter konstatering. NetDesigns er berettiget til at afvise forsinket reklamation, og kunden mister herefter retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor NetDesign. 19. Kundens misligholdelse NetDesign kan opsige aftalen uden varsel, hvis kunden væsentligt misligholder aftalen. Følgende forhold anses blandt andet som væsentlig misligholdelse: - Manglende betaling af serviceafgifter efter NetDesigns fremsendelse af rykkerbrev eller krav om straksbetaling, - Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger om adresseændring, jf. pkt. 3 - Kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. 20. NetDesigns misligholdelse a) Erstatningsansvar NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Tab af data anses for indirekte tab. NetDesigns samlede erstatningspligt i forhold til direkte tab er begrænset til kundens betaling for de seneste 12 måneder i medfør af aftalen. NetDesign er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NetDesign eller nogen, som NetDesign har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: NetDesign er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktions- og driftstab, tab som følge af at systemet, anlægget eller udstyret ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende. Tab af data - samt følgevirkninger heraf anses for indirekte tab. b) Force majeure NetDesign er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. litra a, såfremt den manglende ydelse skyldes forhold uden for NetDesigns kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt NetDesigns egne medarbejdere

9 og eventuelle underleverandører. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Den berørte part er berettiget til at udsætte opfyldelsen af sine forpligtelser under aftalen i op til 90 dage, hvorefter hver af parterne er berettiget til at opsige den del af aftalen, der er berørt af force majeure med øjeblikkelig varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og finde sted ved anbefalet brev. 21. Overdragelse af aftalen Rettigheder og pligter i henhold til denne aftale kan ikke overdrages til 3. mand medmindre dette er skriftlig aftalt mellem parterne. NetDesign kan dog til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et hvilket som helst selskab i TDC-koncernen. NetDesign kan kun med kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til selskaber uden for TDC-koncernen. Kunden er dog forpligtet at acceptere overdragelse til sådanne selskaber, mod hvem kunden ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter. NetDesigns gennemførelse af Aftalen kan indbefatte brug af underleverandører. 22. Opsigelse Aftalen er uopsigelig i 12 måneder fra aftaleindgåelsen. Parterne kan skriftligt opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en betalingsperiode, jf. pkt. 15, 1. afsnit. Ved NetDesign varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 22, kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. NetDesign opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 DKK. NetDesign bekræfter skriftligt kundens opsigelse. Ved udtræden af aftalen tilbageleverer parterne den anden parts ejendele, herunder reservedele samt opbevaret dokumentation og lignende. Overdragelse heraf finder sted senest på udtrædelsesdagen. 23. Ændring af vilkår og priser NetDesign kan ændre disse supplerende produktspecifikke vilkår, samt løbende priser med et varsel på mindst en måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder eksempelvis nedsættelse af priser, kan dog gennemføres uden forudgående samtykke.

10 Ændringer af éngangsudgifter, herunder oprettelsesafgift og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel med indførelse i NetDesigns prislister. 24. Tvister og lovvalg Aftaler om serviceydelser som omfattet af disse vilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist om fortolkning af nærværende aftale søges løst ved direkte forhandling mellem kunden og NetDesign. Såfremt forhandling ikke fører til resultat, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 25. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 15. juni 2015.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere